You are on page 1of 6

การจจัดสวจัสดดิการชชุมชน : สวจัสดดิการทางเลลือกใน

สจังคมไทย
นายชดินชจัย ชชชี้เจรดิญ : สสานจักงานคณะกรรมการสส่ง
เสรดิมการจจัดสวจัสดดิการสจังคมแหส่งชาตดิ

………………………………………………………………………
………………………………
รายงานการศศึกษาววิเคราะหห์ เรรรื่อง การจจัดสวจัสดวิการ
ชชุมชน : สวจัสดวิการทางเลรอกในสจังคมไทย มมีวต
จั ถชุประสงคห์เพรรื่อ
ศศึกษาแนวควิดรรูปแบบการจจัดสวจัสดวิการชชุมชนในสจังคมไทย
การววิเคราะหห์ปจัญหาอชุปสรรคและใหห้ขห้อเสนอแนะเพรรื่อใหห้การ
พจัฒนาการดดาเนวิ นงานสวจัสดวิการชชุมชนของภาคประชาชน การ
ดดาเนวิ นงานตามกฎหมายสส่งเสรวิมการจจัดสวจัสดวิการสจังคม และ
การขจับเคลรรื่อนนโยบายของรจัฐบาลในการสนจับสนชุนการจจัด
สวจัสดวิการชชุมชนสามารถบรรลชุผลไดห้อยส่างมมีประสวิทธวิภาพ โดย
ทดาการรวบรวมขห้อมรูลทมีรื่เกวิดขศึขึ้นมาทดาการศศึกษา เปรมียบเทมียบ
อยส่างมมีระบบเพรรื่อนดาไปสส่รูการหาคดาตอบหรรอแนวโนห้มทมีรื่อาจจะเกวิด
ขศึขึ้น ตลอดจนหาแนวทางหรรอขห้อเสนอแนะในการแกห้ไขปรจับปรชุง
การจจัดสวจัสดวิการชชุมชนเปป นสส่วนหนศึรื่ งของการจจัด
สวจัสดวิการสจังคม เปป นรรูปแบบการจจัดสวจัสดวิการกระแสรองหรรอ
ทางเลรอกทมีรื่ดดาเนวิ นการโดยประชาชนเอง จศึงสามารถดดาเนวิ นการ
ไดห้ไมส่วส่ารจัฐบาลจะดดาเนวิ นนโยบายสวจัสดวิการสจังคมตามแนวควิดใด
กปตาม รรูปแบบการจจัดสวจัสดวิการชชุมชนมมีทขึ้ง
จั รรูปแบบธรรมชาตวิ
และรรูปแบบทมีรื่มมีการจจัดการ โดยรรูปแบบทมีรื่มมีการจจัดการนจัขึ้น
(1)

สามารถกดาหนดไดห้ ๕ รรูปแบบ ไดห้แกส่ การจจัดสวจัสดวิการจากฐาน องคห์กรการเงวินชชุมชน การจจัดสวจัสดวิการจากฐานการผลวิตและ ธชุรกวิจชชุมชน การจจัดสวจัสดวิการจากฐานการทรจัพยากรธรรมชาตวิ และสวิรื่งแวดลห้อม การจจัดสวจัสดวิการจากฐานอชุดมการณห์/ศาสนา และการจจัดสวจัสดวิการจากฐานผห้รูยากลดาบาก ประสบการณห์ของภาคประชาชนในงานสหกรณห์และ กลส่ชุมออมทรจัพยห์ ถรอเปป นจชุดเรวิรื่มตห้นของการกส่อใหห้เกวิดการ พจัฒนาการในการจจัดสวจัสดวิการชชุมชน โดยมมีขวนการภาค ประชาชนดห้านสวจัสดวิการชชุมชน กองทชุนเพรรื่อการลงทชุนเพรรื่อสจังคม สถาบจันพจัฒนาองคห์กรชชุมชน การดดาเนวิ นงานตามพระราชบจัญญจัตวิ สส่งเสรวิมการจจัดสวจัสดวิการสจังคม พ.ศ.ศ. ๒๕๕๐ ตามขห้อเสนอของภาคประชาชน ทมีรื่ดดาเนวิ นงานดห้านการจจัดสวจัสดวิการชชุมชนใหห้รองรจับการเปป น องคห์กรสวจัสดวิการชชุมชนและการสส่งเสรวิมองคห์กรสวจัสดวิการชชุมชน และการดดาเนวิ นงานตามนโยบายรจัฐบาลของคณะกรรมการสส่ง เสรวิมความเขห้มแขปงขององคห์กรชชุมชน ตส่างมมีบทบาทในการขจับ เคลรรื่อนงานการจจัดสวจัสดวิการชชุมชน โดยเฉพาะสดานจักงานปลจัด กระทรวงการพจัฒนาสจังคมและความมจัรื่นคงของมนชุษยห์ทรื่ไมี ดห้ใหห้การ สนจับสนชุนงบประมาณแกส่สถาบจันพจัฒนาองคห์กรชชุมชนในการสส่ง เสรวิมการจจัดสวจัสดวิการชชุมชนตามกฎหมายสส่งเสรวิมการจจัด สวจัสดวิการสจังคม เปป นเงวิน ๒๐๐ ลห้านบาท ในปมี งบประมาณ ๒๕๕๐ และโครงการสนจับสนชุนการจจัดสวจัสดวิการชชุมชนทมีรื่ผลจักดจันโดย (2) . ๒๕๔๖ ของสดานจักงานปลจัด กระทรวงการพจัฒนาสจังคมและความมจัรื่นคงของมนชุษยห์ ซศึรื่งมมีการ ปรจับปรชุงแกห้ไขโดยพระราชบจัญญจัตวิสส่งเสรวิมการจจัดสวจัสดวิการ สจังคม (ฉบจับทมีรื่ ๒) พ.

๓ ลห้านบาท ปจั ญหาอชุปสรรคในการจจัดสวจัสดวิการชชุมชน ไดห้แกส่ การ จจัดสวจัสดวิการชชุมชนเปป นการจจัดสวจัสดวิการกระแสทางเลรอก บาง หนส่ วยงานหรรอผห้รูนดาบางกลส่ชุมมมีความเขห้าใจวส่าระบบสวจัสดวิการ ชชุมชน ครอคดาตอบของระบบสวจัสดวิการสจังคมทจัรื่งหมด ความหลาก หลายของรรูปแบบการจจัดสวจัสดวิการชชุมชนทดาใหห้รรูปแบบในการสส่ง เสรวิมสนจับสนชุนตห้องสามารถตอบสนองความหลากหลายของรรูป แบบตส่าง ๆ องคห์กรทมีรื่จจัดสวจัสดวิการชชุมชนสส่วนใหญส่เกวิดจากการ เรมียนรห้รู ลอกเลมียนแบบกจัน เพวิรื่มเรวิรื่มตห้นและยจังขาดความเขห้มแขปง กองทชุนสส่งเสรวิมการจจัดสวจัสดวิการสจังคมซศึรื่งเปป นกองทชุนทมีรื่ใหห้การสส่ง เสรวิมสนจับสนชุนการดดาเนวิ นงานขององคห์กรสวจัสดวิการชชุมชนใน ภาพรวมโดยตรง และออกแบบใหห้มมีการกระจายเงวินลงพรขึ้นทมีรื่ องคห์การบรวิหารสส่วนตดาบลและเทศบาลทจัรื่วประเทศ รวมทจัขึ้งใหห้ ทห้องถวิรื่นสมทบโครงการจจัดสวจัสดวิการขององคห์กร สาธารณประโยชนห์หรรอองคห์กรสวจัสดวิการชชุมชน แตส่ไมส่ไดห้รจับการ สนจับสนชุนงบประมาณทมีรื่เพมียงพอในการทดาหนห้าทมีรื่ดจังกลส่าว แตส่ โครงการสนจับสนชุนการจจัดสวจัสดวิการชชุมชนทมีรื่ผลจักดจันโดยคณะ กรรมการเสรวิมสรห้างความเขห้มแขปงของชชุมชน โดยมมีเครรอขส่าย ผห้รูนดากองทชุนสวจัสดวิการชชุมชนระดจับแกนนดาและสถาบจันพจัฒนา องคห์กรชชุมชนมมีบทบาทสดาคจัญในการดดาเนวิ นการไดห้รจับการ (3) .คณะกรรมการสส่งเสรวิมความเขห้มแขปงขององคห์กรชชุมชนและ กระทรวงการพจัฒนาสจังคมและความมจัรื่นคงของมนชุษยห์ ใน ปมี งบประมาณ ๒๕๕๓ จดานวน ๗๒๗.

๓ ลห้านบาท แตส่มง ส่ชุ เนห้นการสมทบงบประมาณใหห้แกส่ กองทชุนสวจัสดวิการตดาบลและการสรห้างความเขห้มแขปงใหห้แกส่กองทชุน สวจัสดวิการตดาบลประเภทองคห์กรการเงวินชชุมชน และการดดาเนวิ น งานยจังอยส่รูเฉพาะกลส่ชุมผห้รูนดาและเครรอขส่ายของสถาบจันพจัฒนา องคห์กรชชุมชน ซศึรื่งอาจไมส่ตอบภาพรวมของการจจัดสวจัสดวิการ ชชุมชนในภาพรวมทจัขึ้งประเทศทมีรื่มมีความหลากหลายและมมีหลาย องคห์กรเขห้ามามมีสส่วนรส่วมในการดดาเนวิ นการและใหห้การสส่งเสรวิม สนจับสนชุน รวมทจัขึ้งการดดาเนวิ นงานซศึรื่งถรอวส่ารจัฐตจัดสวินใจเขห้ามา ลงทชุนในโครงการดจังกลส่าว ยจังขาดการเชรรื่อมโยงกจับระบบ สวจัสดวิการตส่าง ๆ ทมีรื่มมีอยส่รูในปจั จจชุบจัน และชมีขึ้ใหห้เหปนถศึงความยจัรื่งยรนใน อนาคต การขจับเคลรรื่อนงานสวจัสดวิการชชุมชนใหห้ความสดาคจัญกจับ การขจับเคลรรื่อนตามนโยบายและความเปป นอวิสระในการดดาเนวิ น งานมากกวส่าการดดาเนวิ นงานตามกฎหมายสส่งเสรวิมการจจัด สวจัสดวิการสจังคมซศึรื่งรจับผวิดชอบในการดรูแลองคห์กรสวจัสดวิการชชุมชน โดยตรง กลส่าวครอ ไมส่มมีการใชห้กลไกตามกฎหมายในการดดาเนวิ น งานตามโครงการสนจับสนชุนการจจัดสวจัสดวิการชชุมชน แมห้วส่า องคห์กรปกครองสส่วนทห้องถวิรื่นหลายแหส่งเรวิรื่มใหห้ความสดาคจัญกจับการ สส่งเสรวิมใหห้เกวิดกองทชุนสวจัสดวิการชชุมชนและการสมทบงบ ประมาณใหห้แกส่กองทชุนสวจัสดวิการชชุมชน แตส่มมีขห้อจดากจัดในกฎ ระเบมียบทมีรื่ไมส่มมีความชจัดเจนวส่าสมทบไดห้หรรอไมส่ ทดาใหห้องคห์กร ปกครองสส่วนทห้องถวิรื่นบางแหส่งถรูกสดานจักงานตรวจเงวินแผส่นดวิน เรมียกเงวินสมทบครน นอกจากนจัขึ้นมมีการเมรองทห้องถวิรื่นเขห้ามาแยส่ง กจันเขห้ามามมีบทบาทในการดดาเนวิ นงานกองทชุนสวจัสดวิการชชุมชน (4) .สนจับสนชุนงบประมาณในการดดาเนวิ นงานในปมี ๒๕๕๓ จดานวน ๗๒๗.

ขห้อเสนอแนะในการพจัฒนาการจจัดสวจัสดวิการชชุมชน ไดห้แกส่ การพจัฒนากลไกการดดาเนวิ นงานจจัดสวจัสดวิการชชุมชนตาม โครงการสนจับสนชุนการจจัดสวจัสดวิการชชุมชนควรมมีการประสาน งานอยส่างใกลห้ชวิดกจับการดดาเนวิ นงานตามกลไกกฎหมายสส่งเสรวิม การจจัดสวจัสดวิการสจังคม และในอนาคตควรพจัฒนาการดดาเนวิ น งานเขห้าสส่รูระบบกฎหมายสส่งเสรวิมการจจัดสวจัสดวิการสจังคม การ สมทบกองทชุนสวจัสดวิการชชุมชนตดาบลในลจักษณะ ๑ ตส่อ ๑ เปป น ระยะเวลา ๓ ปมี กองทชุนสวจัสดวิการชชุมชนตห้องตอบใหห้ไดห้วส่าการนดา งบประมาณสมทบกองทชุน จดานวน ๓ ปมี จะทดาใหห้กองทชุนมมีการ ดดาเนวิ นงานอยส่างตส่อเนรรื่ องและดรูแลสวจัสดวิการใหห้แกส่สวจัสดวิการไดห้ อยส่างยจัรื่งยรนอยส่างไร ทจัขึ้งนมีขึ้ ควรใชห้การสมทบเงวินกองทชุนเปป น เงรรื่อนไขใหห้กองทชุนสวจัสดวิการชชุมชนดรูแลผห้รูดห้อยโอกาสในชชุมชน ดห้วย โดยคาดวส่าระบบสวจัสดวิการชชุมชนจะครอบคลชุมประชากร ประมาณ ๘ ลห้านคน หรรอประมาณรห้อยละ ๑๐ ของประชากรใน ทชุกหมส่รูบห้านชชุมชนทจัรื่วประเทศภายในปมี พ. ๒๕๖๐ ในสส่วนของ รรูปแบบการสส่งเสรวิมสนจับสนชุนกองทชุนสวจัสดวิการชชุมชนกรณมีไมส่ เขห้าเกณฑห์ตามโครงการสนจับสนชุนการจจัดสวจัสดวิการชชุมชนใหห้ใชห้ งบประมาณจากกองทชุนสส่งเสรวิมการจจัดสวจัสดวิการสจังคมในการ สนจับสนชุน มมีความจดาเปป นทมีรื่ตห้องสรห้างความเขห้มแขปงขององคห์กร สวจัสดวิการชชุมชนโดยการรจับรองเปป นองคห์กรสวจัสดวิการชชุมชนตาม กฎหมายสส่งเสรวิมการจจัดสวจัสดวิการสจังคมและกดาหนดมาตรฐาน การปฏวิบจัตวิงานขององคห์กรสวจัสดวิการชชุมชนเพรรื่อใหห้ไดห้รบการ สนจับสนชุนงบประมาณในลจักษณะสมทบอนาคต การกดาหนดสรูตร (5) .ศ.

กลางในการบรวิหารจจัดการแบะใหห้สวิทธวิประโยชนห์แกส่สมาชวิก การ พจัฒนาระบบขห้อมรูล การเงวินบจัญชมีและการตวิดตามผล การถอด บทเรมียน การพจัฒนาระบบอาสาสมจัคร การมมีศรูนยห์เรมียนรห้รูและจจัด ประชชุมสมจัชชาสวจัสดวิการชชุมชน การสส่งเสรวิมบทบาทขององคห์กร ปกครองสส่วนทห้องถวิรื่นเพรรื่อใหห้สามารถเขห้ามามมีสส่วนรส่วมในการ สนจับสนชุนการจจัดสวจัสดวิการชชุมชนไดห้อยส่างเตปมทมีรื่ และการบรูรณา การกองทชุนสวจัสดวิการชชุมชนกจับระบบสวจัสดวิการอรรื่น ๆ ทมีรื่มมีอยส่รูหลา ยกหลายในชชุมชนและในสจังคมไทย โดยเฉพาะในอนาคตกองทชุน สวจัสดวิการชชุมชนตดาบลซศึรื่งมมีอยส่รูในทชุกพรขึ้นทมีรื่ อาจทดาหนห้าทมีรื่เปป น หนส่ วยจจัดการสวจัสดวิการใหห้กจับหนส่ วยงานและระบบตส่าง ๆ ไดห้ (6) .