You are on page 1of 9

2.

RADNA STRUKTURA RADA

SAŢETAK
SUMMARY
1. UVOD
1.1. Problem i predmet istraţivanja
1.2. Osnovna i pomoćne hipoteze
1.3. Svrha i ciljevi istraţivanja
1.4. Struktura rada
1.5. Naučna metodologija
2. POJAM I MJERENJE SIROMAŠTVA
2.1. Definicija i kategorije siromaštva
2.2. Multidimenzionalnost siromaštva
2.3. Mjerenje siromaštva
3. POKAZATELJI SIROMAŠTVA
3.1. Linije siromaštva
3.2. Stope i indeksi siromaštva
3.3. Mjere nejednakosti
4. METODE I MODELI MULTIVARIJACIONE ANALIZE
4.1. Faktorska analiza
4.1.1. Uloga i značaj faktorske analize u ekonomskim istraţivanjima
4.1.2. Matrica korelacija
4.1.3. Vrste varijansi u faktorskoj analizi
4.1.4. Metode estrakcije faktora
4.1.5. Komponentne analize
4.1.6. Faktorska analiza zajedničkih faktora
4.1.7. Rotacija faktora
4.1.8. Faktorski bodovi
4.2. Klaster analiza
4.2.1. Mjere sličnosti
4.2.2. Hijerarhijske metode klasterizacije
4.2.3. Nehijerarhijske metode klasterizacije

1

Rezultati istraţivanja 5.4.2. Komparacija sa ranijim istraţivanjima u BiH i svijetu 6. ZAKLJUČAK PRILOZI LITERATURA POPIS TABELA POPIS GRAFIKONA 2 .5.1. EMPIRIJSKO ISTRAŢIVANJE SIROMAŠTVA U BIH: MULTIVARIJACIONI PRISTUP 5.3.5. Primjena metoda i modela na podacima iz BiH 5. Metodologija istraţivanja 5. Baza podataka 5.

) 3 . Obrazloţenje teme magistarskog rada Problem i predmet istraţivanja Osnovna hipoteza i pomoćne hipoteze Svrha i ciljevi istraţivanja Obrazloţenje strukture magistarskog rada Metodologija istraţivanja 1. i 2007. pa tako i za zemlje jugoistočne Evrope koje teţe priključenju Evropskoj uniji. prehranu. Anketa o potrošnji domaćinstava (HBS 2004. prosperitetu. obrazovanje. konstruisane klasifikacije stanovništva sa aspekta siromaštva te procijenjeni osnovni pokazatelji njegove veličine i dubine. metodama i modelima multivarijacione analize istraţiti i analizirati latentne dimezije . 1 Anketa o mjerenju ţivotnog standarda (LSMS 2001. predstavljaju vaţne karike u teţnji ka ekonomskoj stabilnosti. UNICEF i druge. novija istraţivanja analiziraju i dokazuju multidimenzionalnost siromaštva u smislu finansijskog aspekta. 4. Na taj način su. 5.faktore siromaštva u cilju stvaranja jasnije slike o strukturi i uzrocima siromaštva u Bosni i Hercegovini. Ţivjeti u BiH (ŢuBiH. Kategorija siromaštva često je shvaćena i mjerena kroz prizmu materijalne odnosno finansijske nemogućnosti da se zadovolje osnovne ţivotne potrebe. postoji potreba da se:  siromaštvo analizira u smislu novih indikatora i pragova. nevladinih organizacija. u nekoliko istraţivanja1 procijenjene različite linije. zadovoljstvu i sveopćem blagostanju. sigurnost. Na osnovu prezentiranih činjenica. U okviru mjerenja i analize siromaštva. bez izuzetka.). 3. mjerenje i reduciranje siromaštva. u istoriji ekonomije i politike. zdravstvene i psihološke ugroţenosti i drugih latentnih dimenzija siromaštva. socijalne isključenosti. sigurnosti i zadovoljstva njihovih stanovnika. detaljnije podjele stanovništva sa aspekta siromaštva. talas 4. 2.  otkriju ključni faktori siromaštva i  konstruišu nove. 2004. vaţno je odgovoriti na tri ključna pitanja:  Ko je siromašan?  Koliko ima siromašnih i koliko je „duboko“ njihovo siromaštvo?  Koji su uzroci siromaštva? U Bosni i Hercegovini su. stope. Obrazloženje teme magistarskog rada Prepoznavanje. gotovo svakodnevno se kreiraju nove politike i programi koje vode ka smanjivanju siromaštva te povećanju ţivotnog standarda. MeĎutim. indeksi i drugi pokazatelji siromaštva.). U svim drţavama i regijama svijeta. U to se uključuju svi vaţni elementi ljudskog društva. samopouzdanje i slično. socijalne veze. Sve češće se siromaštvo mjeri kroz zdravlje. 6. vlada drţava pa do meĎunarodnih organizacija kao što su Svjetska banka.OBRAZLOŽENJE TEME I STRUKTURE MAGISTARSKOG RADA Obrazloţenje teme i strukture magistarskog rada sadrţi slijedeće elemente: 1. Kako je zadatak reduciranja siromaštva jedan od najvaţnijih i najteţih zadataka za zemlje u tranziciji. naučno je opravdano i utemeljeno. u odreĎenoj mjeri. Ujedinjene nacije. od lokalnih zajednica.

uključivanje u globalizacijske ekonomske i političke tokove te ispunjavanje sigurnosnih standarda. Na osnovu raspoloţivih podataka i metoda multivarijacione analize biće identificirani i analizirani dominantni faktori siromaštva u Bosni i Hercegovini.2.  Na osnovu raspoloživih podataka za BiH. Od izuzetne vaţnosti je siromaštvo posmatrati kroz njegovu multidimenzionalnost i na osnovu raspoloţivih podataka i saznanja. identificirati faktore siromaštva. identificirati i procijeniti značaj faktora siromaštva. metodama multivarijacione statistike. Anketa o potrošnji domaćinstava 2007. Upravo reduciranje i iskorjenjivanje siromaštva igra ključnu ulogu u kontekstu permanentnog poboljšavanja uslova ţivota.  Određivanje i analiziranje novih indikatora siromaštva i mjera nejednakosti doprinosi preciznosti procjene stanja siromaštva u zemlji. 3.  Sa aspekta siromaštva. Problem i predmet istraživanja Nestabilno i dinamično socioekonomsko i političko okruţenje. Svrha i ciljevi istraživanja U skladu sa definisanim problemom i predmetom istraţivanja te postavljenoj osnovnoj i pomoćnim hipotezama odreĎeni su svrha i ciljevi istraživanja: 2  Istražiti statističke metode i modele za: identificiranje faktora siromaštva. Iz definisane osnovne hipoteze proizilaze pomoćne hipoteze:  Na osnovu raspoloživih empirijskih podataka za stanovništvo Bosne i Hercegovine moguće je. pomoću odabranih metoda i modela. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 4 . U kontekstu navedenog definisan je problem istraživanja: Naučni problem istraživanja je nedovoljno istražena problematika siromaštva u smislu njegove multidimenzionalne prirode. teţnja za odrţivim razvojem i rastom. podjelu stanovništva sa aspekta identificiranih faktora sa ciljem kreiranja podloge za prilagođavanje postojećih i kreiranje novih socijalnih programa za suzbijanje siromaštva. Osnovna hipoteza i pomoćne hipoteze Imajući u vidu definisani problem i predmet istraţivanja postavljena je osnovna hipoteza: Metode multivarijacione analize doprinose identifikaciji i istraživanju latentnih dimenzija siromaštva. njihovu strukturu i značaj. 4. daju poseban značaj pitanju ţivotnog standarda i uslova ţivota stanovništva.. Navedena hipoteza biće provjerena na bazi podataka iz uzorka domaćinstava u okviru Ankete o potrošnji domaćinstava 20072. stanovništvo BiH moguće je analitički klasificirati na grupe stanovnika sličnih obilježja. Prvi korak ka kreiranju efikasnih socijalnih programa za smanjivanje siromaštva je sagledavanje i mjerenje veličine i suštinskih uzroka siromaštva. U skladu sa problemom istraţivanja definisan je predmet istraživanja: Predmet istraživanja su latentne dimenzije siromaštva kao i metode i modeli multivarijacione statistike za njihovo identificiranje i analizu na raspoloživim empirijskim podacima za Bosnu i Hercegovinu. metodama multivarijacione statistike. identificirati i analizirati latentne dimenzije siromaštva.

 Dati pregled postojećih i konstruisati nove identifikatore siromaštva u cilju sveobuhvatnije procjene stanja siromaštva u BiH.  Komparirati sadašnje stanje BiH sa aspekta siromaštva sa stanjem siromaštva u prethodnim periodima. Metodologija istraživanja U toku istraţivanja i zaključivanja. konstruisati podjelu stanovništva BiH na grupe stanovnika sličnih obilježja. kroz izvoĎenje i identifikaciju komponentnih varijabli – faktora siromaštva. pri izradi ovog magistarskog rada. primjenu i analizu statističkih metoda i modela. od kojih su navedene osnovne:  Statistička metoda. U drugom poglavlju. Četvrto poglavlje nosi naziv Metode i modeli multivarijacione analize. 6. sastojaće se od detaljnog prikaza najznačajnijih identifikatora siromaštva i mjera nejednakosti.  Metoda analize i sinteze. izvoĎenje zaključaka i tumačenje rezultata statističke analize i drugo. koje će biti primjenjene u empirijskom istraţivanju. U Zaključku će se sistematski i koncizno formulisati najvaţniji rezultati istraţivanja. biće korištena kvantitativna metoda prilikom mjerenja siromaštva pomoću različitih pokazatelja. prezentirani i analizirani rezultati empirijskog istraţivanja. biće korištena i ekonometrijska metoda prilikom utvrĎivanja kvantitativnih meĎuzavisnosti u okviru statističke analize.  Komparirati poziciju BiH po pitanju siromaštva sa drugim zemljama. U okviru matematičke metode. U okviru primjene biće korištene odabrane metode multivarijacione analize i konstruisani novi indikatori siromaštva. kroz odabir i formiranje odgovarajućih modela multivarijacione statistike. metodologija istraţivanja te primjenjeni. 5 . Treći dio. ciljevi istraţivanja. kroz: provoĎenje cjelokupne statističke analize u radu. prilikom uporeĎivanja stanja siromaštva u Bosni i Hercegovini sa drugim zemljama i sa stanjem siromaštva u prethodnim periodima. U petom poglavlju. Obrazloženje strukture magistarskog rada U Uvodu će biti prezentirani problem i predmet istraţivanja. Imajući u vidu identificirane faktore siromaštva. U ovom dijelu biće sistematizirani i matematski obraĎeni teorijske metode i modeli faktorske i klaster analize. U okviru ove metode. ovaj dio ima za cilj upoznavanje sa multidimenzionalnošću fenomena siromaštva i sa osnovnim aspektima mjerenja siromaštva. obrazloţenje strukture rada i naučna metodologija istraţivanja. biće korištene različite naučne metode. grafičko i tabelarno predstavljanje podataka i rezultata. biće prezentirana korištena baza podataka. Pojam i mjerenje siromaštva. Osim toga. 5. Empirijsko istraživanje siromaštva u BiH: Multivarijacioni pristup. osnovna i pomoćne hipoteze. biće definisan pojam siromaštva i značaj njegovog istraţivanja i mjerenja.  Matematička metoda.  Metoda modeliranja. Pokazatelji siromaštva. Na kraju ovog poglavlja biće izvršena komparacija rezultata ovog istraţivanja sa rezultatima ranijih istraţivanja u BiH i svijetu. kroz predstavljanje i analizu teorijskih modela multivarijacione analize.  Komparativna metoda.

prilikom definisanja pojmova i činjenica vezanih za problematiku istraţivanja. 1998.H. A.  Ho.: Applied Multivariate Statistical Analysis. 1980. J. Inc. London.  Danziger.H. Silber.: Multivariate statistical methods. New Jersey.  Mardia. Ekonomski institut Sarajevo.  Ganadesikan.: Multivariate statistics: excercises and solutions. Sarajevo.: Siromaštvo i ekonomija.J. Simar. Okvirni spisak literature Knjige  Brozek. Inc.  Payne. Harvard University Press. R.K.. New York. Zagreb. New Jersey.  Kakwani..: A Framework for Understanding Poverty. R. J. New York. Somun-Kapetanović. Chapman & Hall / CRC. 1976. Metoda dokazivanja. W. Podgorica. Bibby. I. New York.T. R. 2006. Academic Press Inc.: Methods for Statistical Dana Analysis of Multivariate Observations. Barkus. Hlavka.M. Halilbašić.  Osmanković.  Jolliffe.: Factor Analysis of Data Matrices. 2006.  Harman. The University of Chicago Press.. 1990.: Modern Factor Analysis. S. R.: Faktorska analiza. M. E. Wichern. Univerzitet Crne Gore.: SPSS Survival Manual. Haveman. Berlin. Open University Press. 6 . Pearson.  Metoda promatranja. Prentice Hall.  Metoda deskripcije.: Statistička (NUTS) regionalizacija Bosne i Hercegovine. J. 2005. D. P.. 2009. Resić. D.  Johnson. Holt. J. prilikom utvrĎivanja istinitosti postavljenih hipoteza. Springer. E. R.. Rinehart and Winston. 1965. aha Process.: Applied Multivariate Statistical Analysis.. N.. A. Springer. 2002.  Pallant. 2000.. 7. Kent.. L. Boca Raton.. B. Prentice-Hall International Edition. SAGE Publications. Yavorsky.H..F. 2007.V.  Haerdle.  Fulgosi.W.  Haerdle. New York. New York.T. 2002. Školska knjiga. M. H..: Handbook of Univariate and Multivariate Data Analysis and Interpretation with SPSS.: Izbor statističkih metoda.: Multivariate Analysis. članci). 2005.. McGraw-Hill.: Understanding Poverty. prilikom prikupljanja podataka. 2003. K.: Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement. J.. literature (knjige. Z.: Understanding and using Advanced Statistics. 2007. 2006. Springer.  Horst.  Foster.  Morison. rezultata ranijih analiza (ranije studije i istraţivanja) i drugo.A. Chicago.. Domazet. Ceteor. R.  Mijanović. M. 1988. 2008. London. Palgrave Macmillan. J.. Maidenhead.. Pejanović. W.: Principal Component Analysis. C.

.. 1.  Dekkers. Smith... Inc.. P. G. 2006. Vol. health. Titiunik.. Zagreb. K.: Multidimensional Poverty and Cluster Analysis: An Illustration with Switzerland.. 2005. 2009. R. Sage publications.  Silber. S. Indicators and Key Players at the National and Mediterranean level. 2005-07  Boik. North-Holland series in statistics and probability.L.. T. Holon Academic Institute of Technology.F. Privredna kretanja i ekonomska politika. M. 2005. Galiani. G... S.. Poverty Attitudes and their determinants in Lebanon's plural society.A. Issue 1  Collicelli.: Poverty in Transformation: Definition. M.. 105  Bibi. J. Issue 1  Cattaneo.: A composite index to explain variation in poverty. nutritional status and standard of living: Use of multivariate statistical methods.J. 2007. Sarajevo.  Sricharoen. Tuzla. S.P. M. Conference on International Agriculture Research for Development..  Zahirović S.o.  Coromaldi. Fluckiger.: Making sense of multivariate data analysis. I. Hacienda Publica Espanola / Revista de Economia Publica. 2006.: Principal components on coefficient of variation matrices. G. 11/12  Kaplunovsky.  Todaro.. Marseille..: A comparison of techniques for finding components with simple structure.: Measuring Poverty: Taking a Multidimensional Perspective. 2007.. Evidence from Italian Data. Health and Happiness. Vol... Vol.D.: Are you unhappy? Then you are poor! Multi-dimensional poverty in Begium. 22  Antony. HAIT Journal of Science and Egineering. Visweswara Rao. Martinez. C.London. Journal of Economic Psychology. Valerii. 7  Luzzi. 2001. Issues 1-2  Kiers. No.L. Gertler.. R.: Prinicpal Component Analysis of poverty in Northern Thailand. 15.  Webster. A. Primjena faktorske i klaster analize u otkrivanju regionalnih nejednakosti. 1993. 2001. S. Seconde Conference du Femise. Vol 2.. Zoli.. PMMA Working Paper No. 2008. 2005. No. S. 1998. International Conference on the „Many Dimensions of Poverty. American Economic Journal: Economic Policy. A. Vol. Irwin McGraw-Hill.S.. Infograf d.o. Vol. Članci:  Abouchedid.: Housing.: Factor analysis in environmental studies. 2007. Public Health. 121. G. Shirvani. 2009.. A. Brasilia. Nasser. Y.. Multivarijaciona analiza: Osnove teorije i primjene u marketinškim istraţivanjima. Buchebrieder.. K.: Applied Statistics for Business and Economics. Vol.. 182 (3) 7 . Spicer. Statistical Methodology. Boston.M. TDK Šahinpašić. J. Vol. R. 28. M. M..J. International Journal of Sociology and Social Policy. CEIS Working papers. 2005. Stuttgart-Hohenheim.: A Multidimensional Poverty Analysis. Weber.C.J. Vol 6.: Measuring Poverty in a Multidimensional Perspective: A Review of Literature. 2005. H. Issue 8  Bakarić – Rašić.M. Forum Euro-mediterraneen des Instituts Economiques.: Ekonomski razvoj.

Golubović.ufl.: . Document of the World Bank. 2001. World Bank. Volume I: Main Report.: A Tutorial on Principal Component Analysis  http://www.edu/~shlens/pub/notes/pca. PovertyNet.  Ravallion.: Factor Analysis Using SPSS  http://www. Paper 203-30 Ostale publikacije:  Anketa o potrošnji kućanstava u BiH 2007: Siromaštvo i uvjeti ţivota. Sarajevo.: Principal Component Analysis vs.il/jse/B/vol0201B/k040810.edu/pardalos/dm/pca.cs. Philadelphia. SUGI 30 Proceedinss.ppt.pdf. D.asp?kljuc=2007073&index=-1. Luzzi. Y. Document of the World Bank.hit.: A Cluster Analysis of Multidimensional Poverty in Switzerland 8 . Titiunik.: Principal Component and Factor Analysis  http://www. 2003. The World Bank.yorku. Shlens.sussex.berkeley.  Anketa o mjerenju ţivotnog standarda u Bosni i Hercegovini. P.uk/Users/andyf/factor. 2008. Principal Component Analysis  http://www. Kaplunovsky.ise. Living Standarad Measurement Study.: Chapter 15: Cluster analysis  http://are. Hentschel. 2005.. 88.  Anketa o potrošnji kućanstava u BiH 2007: Konačni rezultati.. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovne. 2003. A.yorku. Field. A. Working Paper No.pdf.: Chapter 14: Factor analysis  http://www.  Bosnia and Herzegovina: Poverty Assessment. Tryfos. 2002. T. Why using factor analysis?  http://www.salk.: Poverty measurement and analysis.edu/~rocio/spring2008_ps239/section_notes_1_factanalysis. Sarajevo. Fluckiger.pdf. A. Suhr. Poverty Reduction Strategies and PRSPs.pdf. S. Web izvori:  http://www. S. Exploratory Factor Analysis. Wodon. Dokument Svjetske Banke.pdf. J.ac.  Bosnia and Herzegovina: Poverty Assessment.princeton.  Coudouel.snl. Tryfos.ca/ptryfos/f1500.edu/picasso/mats/Lecture1_jps.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU. P. Q. Volume II: Data on Poverty. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine..S. Weber.pdf. 2008.  Bosna i Hercegovina: Procjena siromaštva. S. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovne.: Postupci u faktorskoj analizi  http://www. J. 2003. Factor and Component Analysis  http://infoz. G.F.hesge. R. Sarajevo.ac..ca/ptryfos/f1400.pdf.ffzg..  Poverty Monitoring Guidance Note 2.pdf.ch/heg/prestations_recherche/cahiers_recherche/doc/publication_r echerche_002_weber. M.. 2004.. Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods. Setting Poverty Targets.

 http://web.stat.org/PGLP/Resources/PovertyManual..html.bhas.worldbank.worldbank.worldbank.edu/  http://www.statsoft.00.00.org/  http://web.html  http://www.html 9 .ucla.com/textbook/stathome. World Bank Document  http://www.menuPK:362032~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:362026. Poverty Analysis  http://siteresources.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0.co ntentMDK:20202162~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:430367. Introduction to Poverty Analysis.pdf..org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/BOSNIAHERZ EXTN/0.ba/new/  http://www.