You are on page 1of 6

Học ngoại ngữ bao giờ cũng là nỗi sợ hãi và khó khăn cả.

Hiện nay,có
rất nhiều phương pháp hay để học ngọai ngữ và đặc biệt là tiếng
Hàn.Học online,trực tuyến cũng là phương pháp rất hay giúp dễ
dàng hơn trong công cuộc cách mạng này.Sau đây mình cũng giới
thiệu với các bạn học tiếng Hàn qua bài hát nổi tiếng của nhóm
SNSD - Merry Go Round.

- Sách dạy tiếng Hàn cơ
bản. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tai-lieu-tiengHan/Sach-day-tieng-Han-co-ban-219/.
aby Baby My Honey
널 처음 봤을 때부터 부르고 싶었어 난
Oh Girl You should believe me
나와 함께하면 모든 것을 잊을 수 있어

Take a look around 1 2 3
Ain’t no girl like you can’t you see
여기 저기 둘러봐도 역시
뿜어져 나오는 너의 옷맵시
So Sexy Baby Groovy Baby
이제부터 나만 볼 거라고 말하기
물가에 내놓은 귀여운 애기처럼
내 눈을 떼놓을 수가 없어 Ma Baby

We are gonna drink crazy all night
Every things gonna be all right
내 리듬에 모든 걸 맡겨봐 Babe

My Lady Can you feel it Hey
I’m gonna make you mine
I’m gonna make you mine
말해 줘 Baby How’re you feeling
I’m gonna make you mine
I’m gonna make you mine

I just need you all the time babe
난 멈출 수 없어 널 강렬하게 원해
The other girls 아무것도 아냐
난 너만 있으면 돼 시선 돌리지마

서로가 눈 맞춘 때부터
묘한 감정의 그 때부터
Baby 서두를 거 없어
Just Follow me girl
내가 널 안은 그 순간부터

서로 원하는 순간부터
Baby 망설일 거 없어
Just give me your kiss

Baby can I take your legs
I can’t stop 널 계속 만지고 싶은 걸 Baby
Oh 널 보면 Can’t control myself
독이 퍼지듯 니가 스며와 날 위협해

너만 바라보고 있으면 내 1 분 1 초가
너무 아까워 제발 나 좀 봐줘
이 밤 이렇게 밀당 하고 보낼 거야?
이게 썸 타는거야? 내꺼 인 듯 니꺼
니꺼 인 듯 니꺼 내 맘도 다 니꺼
이 모든 거 다 니꺼
God I need to make you mine
오늘 밤이 가기 전에 널 갖겠어

We are gonna drink crazy all night
Every things gonna be all right
내 리듬에 모든 걸 맡겨봐 Babe

My Lady Can you feel it Hey
I’m gonna make you mine
I’m gonna make you mine
말해 줘 Baby How’re you feeling
I’m gonna make you mine
I’m gonna make you mine

I just need you all the time babe
난 멈출 수 없어 널 강렬하게 원해
The other girls 아무것도 아냐
난 너만 있으면 돼 시선 돌리지마

서로가 눈 맞춘 때부터
묘한 감정의 그 때부터
Baby 서두를 거 없어
Just Follow me girl
내가 널 안은 그 순간부터
서로 원하는 순간부터
Baby 망설일 거 없어
Just give me your kiss

I just need you all the time babe
난 멈출 수 없어 널 강렬하게 원해
The other girls 아무것도 아냐
난 너만 있으면 돼 시선 돌리지마

서로가 눈 맞춘 때부터
묘한 감정의 그 때부터
Baby 서두를 거 없어
Just Follow me girl
내가 널 안은 그 순간부터
서로 원하는 순간부터
Baby 망설일 거 없어
Just give me your kiss

- Tin tưc mới. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tin-tuc-moi/.
Will you listen to my love story?
A common story, a break up story
We had such a pretty love, we thought we’d be different
But my heart is growing weak
I always started my day with you
And ended it with you again
But I couldn’t stand my heart
that was cooling down little by little

Our memories, our pretty recollections
They get far away and I can’t breathe
It seems like tears will spread and erase it
So you’re the only one I can’t tell this story to

Because
Because
Because
Because

of
of
of
of

me, again love is
me, getting more painful
you, again my heart
you, is getting more resentful

Our beautifully written story
We thought it would last forever on our page
When I was with you, I never had enough time
But now even when we’re together, it’s like we’re strangers
My heart is always a lone island
Disappearing like the scent on my fingertips
I started my days with thoughts of you, with our memories
But the end is left with only tears

I always started my day with you

And ended it with you again
But I couldn’t stand my heart
that was cooling down little by little

Our memories, our pretty recollections
They get far away and I can’t breathe
It seems like tears will spread and erase it
So you’re the only one I can’t tell this story to

When I open my eyes, my heart aches
I hate myself for letting you go
Words I tell myself in my heart
I’m sorry for hurting you

Our memories, our pretty recollections
They get far away and I can’t breathe
It seems like tears will spread and erase it
So you’re the only one I can’t tell this story to

Because of me, again love is
Because of me, getting more painful
Because of you, again my heart
Because of you, is getting more resentful
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinhnghiem-hoc-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.