You are on page 1of 341

TURK TAR1H KU.R:UMU YAYINLARI
XIV. DiZi- Sa.

l

2

l

·.·<

SiREM SANCAGI
MUFASSAL. TAHRiR DEFTERi
.;~

BRUCE W. McGOWAN, Ph. D.

TLJRK TARiH KURUMU

BASIMEVi-ANKARA

l 9 8 3

:JJR.
z;oj

•·

s75]).f-'S
) 9f5
t Q ! N DE K t L E R
Tejekkiir
xiii
Giri~ ............................................... .
xvu
Yer ve Mevki Rehberi
!xxxvii
Me tin
••

IVI AH
'-11'
~--'\j
.','rY4

'

'":

"

~.-:,

o

o ••••••••••••••• o

••••••••••

••••••••••••

'r,_

:~;...," __ ,/

·•

o

1
l

·l

l

o •••••••

o

o •••••••••••

o.

o

o

o ••••••••••

• Sirem'in Vergi Kanunu ......., .. ~ .............. .
!Jok N ahiyesi .................................. .
Moravi t' Nahiyesi ....... .- ....................... .
· G1rgurof~i N ahiyesi ............................ .
Vilkovar Nahiyesi .............................. .
Varadin Nahiyesi ............................... .
Qerevit' N ahiyesi .............................. .
Islankamen N ahiyesi ............................ .
!rig N ahiyesi ..... ; ............................ .
Dimitrof~a N ahiyesi ............... ; ............ .
Kupinik N ahiyesi ............................... .
Zemun Nahiyesi ................................ .
Nem~i Nahiyesi ......................... : ........ .
Podg<;>riye N ahiyesi .... , . , ...................... .
t vankova N ahiyesi ............................. : .
Posaviya N ahiyesi .............................. .
Ra~a N ahiyesi ................................. .

Se;ilmi1 Lflgat;e ................•......................
T efrik Edilmemi1 Cenup Slav f/ahzs lsimleri Endeksi ........... .

7

72
86

223
261

333
386
404
440
461

488
511
51~

539

. .,

Jill" '

~(~~~
·.

·,'
\

:'

CONTENTS

f
l
''

r

i

. l.,

~~'

:I

~

l

'

)
~'·

t

'
;-~

\l
,,

:(
~:

J

il
:'i' l

:~J;

·}'l

,~/l'

l

':\•'

'J
j('

.::t.~

r;.,
/';

. Acknowledgements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xv
Introduction ................... ; ..................... ; .
li
Directory of Localities . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !xxxvii
Text
The Ta.X Law of Sirem ........................ : .
!Jok District ................................... .
Morovit' District ..................... : .......... .
Grrgurof~i District .............................. .
Vrlkovar District
V aradin District ............................... .
Qerevit' District .................. : ............. .
Islankamen District ............................. .
lrig District .......................... , ....... ..
Dimi trof~a District .' ............................ .
Kupinik District ................................ .
Zemun District ................................ .
N em~i District ...... ' ........ ' ................. .
l
Podgoriye District .............................. .
1vankova District .............................. .
·
· n·IS t·
POSaVI~a
riC t ••....••..•••••••••.••••••••..••
•••••••••••••••

Ra~a

o

o ••••••

o ••

o

o ••••

District .................................. .

Selected Vocabulary .................................... .
Index of Undifferentiated South Slav Personal Names .......... .

I

7
72

86
129
158
183
200
223

261
333
386
.404
440

461
488
5"
519
539

,,
'

.

HAR1TALAR

•l

r. Sirem'in !dari Mmtakalan
2. Sirem'in Kasabalan
3· istihkamlar ve 1nzrbat idaresi (Zabrta)
4· Qaqrlar, Pazarlar ve !skeleler
5. Sirem Topraklan
6. En Biiyiik Koyler
7. En Fakir Koyler
8. En Verimli Koyler
g. Hububat~a Verimli Koyler
ro. Dziim bakrmmdan Verimli Koyler
rr. Domuz bakrmmdan Verimli Koyler
12. Koyun balummdan Verimli Koyler
'3· En Agrr Para Vergisi Odeyen Koyler
14. Vergi !mtiyazlanna Sahip Hizmet Ziimreleri (Ahalileri)

l

KROK!LER


I. Sirem Sancagr

i~inde

Devlet Varidatmm Kaynaklan

II. Sirem Sancagmm Ziral Mahsullerinin Yirminci Asnn Ortalarr
Ol~iilerine gore Nisbi Krymeti.

MAPS
1.

2.
6.
7.
8.
g.
10.
11.

1 2.

13.
14.

The Administrative Subdivisions of Sirem
The 'Towns of Sirem
Fortifications and Police
Markets, Fairs, and Docks
Sails of Sirem
Largest Villages
Poorest Villages
Most Prosperous Villages
Grain-Surplus Villages
Grape-Surplus Villages
Pig-Surplus Villages
Sheep-Surplus Villages
Villages Paying Heaviest Cash Taxes
Service Communities with Tax Privileges

CHARTS
I. Sources of State Revenue in the District of'Sirem
II. Estimated Relative Value of the Agricultural Products of the
District of Sirem by Mid-Twentieth Century Standards.

TE~EKKUR

Kolumbia Universitesi Tiirkiyat Tetkikleri Profesoru Tibor
Halasi-Kun'un himmet ve yardlmlan olmasayd1 bu eserin hazirlanmasma te§ebbiis edilemezdi. Bu eseri haz1rhyam, tarih~i ve dil bilgisi
fen miitehaSSislan i~in Osmanh varidat defterlerinin daimi biiyiik
klymeti olduguna ikna eden de yine Prof. Halasi-Kun'dur. El yazmalarma ait ilk gii~liikler de onun yardimiyla bertaraf edilmi§tir.
Prof. Halasi-Kun'un delil.let ve te§viklerinden dolay1 duydugum
biiyiik minnettarhg1 burada belirtmeyi bor~ bilirim.
Bu tetkikin niishasmm biiyiik k1sm1 Kasim 1964 ile Temmuz
1966 arasmda tamamlanmi§tir; bu miiddet zarfmda Foreign Area
Fellowship Program (Ecnebi Saha Program Heyeti), bu eserin bitmesi
i~in elzem olan mali yard1m yapmi§tlr. Netice olarak vaki olan Sirem
sancag, ve civarmdaki diger ii~ sancagm tahlili, Tiirkiyede bulunan
American Research lnstitute'iin (Amerikan !irni Ara§tlrmalar Enstitiisii) yardimiyla yapiimi§tlr; bu tetkikin neticesinde eide edilen malumatm bir klsm1, bu eserin Giri§inde gtisterilmi§tir. Bundan ba§ka,
miiellif, tahmin (computer) zamamm verdiginden dola yi Robert
College'e ve o esnada Robert College computer merkezinin miidiirii
bulunan Nicholas Alter'e bu yard1m hizmetlerinden dolay1 te§ekkiirlerini arzeder.
Bu eserin icap ettirdigi daha s1kici i§te biiyiik yard1m1 dokunan,
miiellifin zevcesi Kate McGowan'a da' minnettarhgimi arzederim.
Bruce McGowan
istanbul, 1969

who helped with some of the more tedious work required by this edition.ACKNOWLEDGEMENTS \ This publication would not have been undertaken without the advice and assistance of Tibor Halasi-Kun. for his advice and assistance. I g6g . It was with his help that the first scriptual difficulties were overcome. ln addition. lt was he who persuaded the editor of the enduring value . Bruce McGowan Istanbul. a part of the information resulting from that analysis has been included in the Introduction of this edition. A subsequent analysis of the sancak of Sirem and of three other neighboring sancak's was carried out with the. Professor Halasi-Kun's encouragement and guidance are here gratefully acknowledged.of the Ottoman revenue surveys as a source for historians and linguistic scientists. who was then in charge of the Robert College Computer Center. Professor of Turkic Studies at· Columbia University. the editor wishes to thank Robert College for granting computer time and also Nicholas Alter. Gratitude is also due Kate McGowan. during which period the Foreign Area Fellowship Program provided the financial assistance indispensable to its completion. The edition of this survey was completed for the most part between November 1964 and July rg66. the editor's wife. sup' port of the American Research Institute in Turkey.

Son senelerde diger iki tam defterler ne~rolunmu~tur. Kitabm ismi. Barkan. Btittin bunlar.alar. e. Monumenta Turcica. T. Az esztergomi szandzsak 1570.. isimli bir eser Tayyip GOkbilgin tarafmdan ne~redilmi§tir. ve H. §imdi Hamit Hadzibegović riyasetinde \=al~makta olan bir heyet tarafmdan ne~rolunmaktadtr. livast. ' Velics (ed) ve B. O zamandan bu yana Kurum'un ii~ azas1 ya defterler ne§r etmi§ yahut ta ~ok geni§ ol~iide bunlan kullanml§tir 2 • Burada ele alman Sirem defteri. R. . Kosovo bOlgesinde. bunun i~in hususi bir gayret sarfedilmesi uygun goriildii. Tarih! vesikalar olarak miistesna laymet ta§Iyan bu defterlerin n"'jriyatl ~ok yerinde goriildiigiinden. hiri de Yugoslavya'da Hazim Šabanović tarafmdan Krajište Isabega lshakovića. Djikia'nm D~fter-i mufassal-iv ilđyet-i GUrcistan (Tbilsi: 1947). Eski Osmanh payttahtt olan Edirne hakkmda ~ok zengin mftlUmatl ihtiva eden XV-XVI aszrlarda Edirne ve Prl§a. Arap harfleriyle \=lkmt~tlr. · 3 Macaristana clair tetkiklerden ahnmt§ ~e~:tme pan. II. Bayerle tarafmdan haztrlanml~tlr. 2 Eide edilebilen en eski tetkik rs'inci asra aittir. ismi Magyarorzsagi tOrOk kincstari defterek. birisi Soviet Birliginde e. Fekete tarafmdan Estergom sancag1 i\=in haztrlanmt~tl. (Ankara: 1954). Altundag. T. (Budape§t: 1955). I-II. (Sarajevo: xg64). (Budape~t: 1943). Kammerer (mtiellif) tarafmdan ne~rolunmu~tur. (Budape~t: x888-go). Osmanh Devletinin mufassal tahrir defterlerinin ne§ri ve bu n"'jriyatl te§vik maksad1yla Tiirk Tarih Kurumu ad1 altJ. Defterieri kullanmak i\=in mu tlaka bunlar1 ne~retmek laztm degildir.yetinin defteri de. xg'uncu astrda A. mukata'alar (Istanbul: 1952). L.r bir eser.j tadtr.nda hususi bir heyet te§ekkiil etti 1.Kun'un Segedin Sancagt hakkmdaki mufassal defteri. 15'inci astrda Vtk vil8. siyakat hakkmda L. Anhegger. Fekete tarafmdan te'lif edilen muazzam el kitabma bor\=ludurlar.masJyla te§vik goren o edisyonlara ilave edilebilir 3 • 1 Bu heyetin 8.Schrij~ in der TUrkischen Finanzverwaltung.G tR t~ 1947 y1lmda. L. vakiflar-miilkler. evi adoOsszeirasa. Kurum'un ilk adim! at.Kun. Macaristanda. Gokbilgin. As'ri: 01\=tilere gOre daha tatminU. Halil lnalctk tarafmdan Hicri 835 tarihli suret-i difter-i sancag-i Arvanid.zalar1 ~u zatlard1: ~. lnalctk. maalesef Macar dilinde kalm~ olmakla beraber. ve nesrolunmak iizere beklemektedir. Tibor Halasi . zbirni katarski popis iz 1455 godine. I-II. 0. 1578 tarihinin t~1maktad1r ve ne§rolunmak Uzere beklemektedir. Hatvan ve Nograd sancaklarmm defterleri son zamanlarda G. Die Siyaqat. bu nevi defterler her gtin biraz daha artan bir ~ekilde ya se\=me par\=alar halinde ne~rolunmakta yahut ta siyakat harflerine a§ina bulunan ilim adamlart tarafmdan kullamlmak. Halasi.

xviii

StREM SANCA(H TAHR!R DEFTERi

ikinci Sultan Selim (1566-74) devrinde Osmanhlar tarafindan
fethedilmesinden lo.rk sene sonra kaydedilmi§ Sirem mufassal defterinin ne§riyle, daha geni§ bir iJim adam1 ziimresi i~in, nehir kenarmda,
sekenesi hemen hemen tamamiyle S1rp olan bir sancagz teferruatiyle
tetkik etmek miimkiin olacaktu. Tahririn yaplid1gr zamanda, hi~
olmazsa fiituhatm a~nn§ oldugu yaralarm lo.smen iyile§mesine imkan'
verecek kadar zaman ge~mi§ bulunuyordu. Bundan ba§ka, Sirem'in
ikinci Selim mufassal defterinin se~ilmesi, bu tahririn Macar (veya
Pannonia) ovas1 iizerine ba§ka ilml ~ah§i'nalara miivazi olmas1 saikiyle
de yapliml§hr. Apg1da zikredilen, ve hepsi aym devrenin tarihini
ta§Iyan, Segedin, Hatvan; Nograd ve Esztergom defterlerinin ne§rolunmasiyle Sirem defteri, Osmarihlar tarafindan i§gal edilen mmtakamn ortasmdan ge~en §imall-cenubl hattl iizerine ne§re haz1rlanml§
boyle defteri erin bir k1sm1m te§kil edecektir. Dmit edilir ki ba§ka iJim
adamlan, bu ne§riyat ornegini geni§letmek yoluna gidecektir, ve bu
suretle, Osmanh. fiituhatl ardmda Tuna Avrupas1 hakklnda umumi
bir netice ~1karma yolunda keyfiyetlere daha ~ok istinad eden bir
esas1 goz oniine koyabilmeleri miimkiin olacaktlr.
Bu eser i~in se~ilmi§ mufassal defter, !stanbulda, Ba§ Vekalet
Aqivlerinde, Tahrir Defterleri Fihristi i~inde 549 numarah kitaptlr.
Katalogda, mufassal defter olarak tarif olunnm§tur, tarihi yoktur,
antak ikinci Sultan Selim devrine aittir.
Defterin, !kinci Sultan Selim devrine atfolunmas1, k1smen
bununla bir arada bulunan kanunun sonunda Sultan tugrasmm
bulunmasmdan ileri gelmektedir. Mutad for~iilden miite§ekkil olan
tugradaki yaz1 §Oyle okunabilir: "§ah Selim Han bin §ah Suleyman
el-muzaffer daima !" Bu §ekilde okundugu zaman tugramn ortasmda
giiriilen isim oglun olup ·altta goriilen isim babamnkidir. Fakat tugra
aym zamanda tersine de okunabilir: "§ah Suleyman Han bin §ah
Selim,. Muzaffer daima"! Bu §ekilde okununca tugranni ortasmcla
giiriilen alt tarafmda ise . oglununkidir. Hi~ degi§tirilmederi hem
baba hem de ogu! taraf1ndan kullamlm1§ olan - muharririn biidigi yegane tugrad1r. Anla§Ilan, Birinci Sultan Siileyman'm hem babac
smm hem de oglunun ismi Sultan Selim olmas1, oglunun, hi~ degi§tirmeden babasmm tugras1m kullanmasma seb ep olmu§tur, her ikisinin
isminin de tugrada yer almi§ olmas1 bunu ifade etmektedir. ikinci Sultan Selim'in belki ba§ka ve kendine hil.s bir tugras1 vard1, ancak boyle
bir §ey varsa bile, buna, onun saltanat devresine atfolunan mufassal

G1R1~

xix

tahrir defterlerinde rastlanmaml§hr. Tam aksine, 974 y1h ile !kinci
Sultan Selim'in sekizinci saltanat y1h olan g82 yth arasmdaki tarihleri
sarahatla ta§Iyan tahrir defterleri arasmda bu baba ogu! ~ifte tugraslmn kullamlml§ olduguna clair bir talo.m misaller mevcuttur. 549
numarah detterin Sultan Siileymana degil de ikinci Sultan Selime
ait oldugunu tesbit etmek gii~liik arzedebilirdi, ancak deftere taalluk
eden kanunda, 974 ylimda, yani, Sultan Siileyman'm vefatl senesinde
sad1r olan bir fermandan bahsedilmesi, bu gii~liigii bertaraf etmektedir. Bundan dolayt, elimizdeki defterin bir ciili\s defteri olmas1 ~ok
muhtemeldir; yeni bir sultanm ciili\su vesilesiyle yapliml§ bir defter,
ve bu defterin tarihi muhtemelen yeni padi§alun saltanatmm ilk iki,
ii~ y1hndand1r. Bu defteri tetkiklerinde kullanml§ olan ba§ka iki ara§tmcl iJim adam1, deftere I 566/7 4 v e 1566-69 5 tarihJerini koymu§Jardlr,
549 kiitiigiinde tugramn goriilmesi, bu kaydm bir asli defter
olmasma delalet etmektedir; istanbul' da, miri hazinesi kayttlan
arasmda muhafazas1 icap eden bir "as1l" defter. Eger 549 defterinin
niishalaq ~lkanlml§Sa bunlar Bud un .beylerbeyine yahut ta istanbul'un i~inde bununla alakadar makama, mesela, ba§ muhasebeye gonderilmi§, olmahd1r; ancak bu durumda suret-i defter Sultan tugraSim
ta§1mazd1•.
549 defterinin muhtevas1, Kanuni Birinci Sultan Siileyman'm
(1520-1566) 7 saltanatmm ilk zamanlannda mevki-i tatbika konan
4 H. Šabanović'in Katarski popis Beograda i okoline, 1476~1566,
(Beograd:
rg64), I. vm.
5 B. Djurdjev'in Historija naroda· Jugoslavije, II, (Zagreb: 1959), 202. Sirem
hiJ.dutlarmda bulunan iki semt 1kinci Sultan Selim devrinde btiytik mikyasta tah~
rider gOrmli§ttir: Segedin (T. D. 554) ve Temi~var (T. D. 552). Ancak ger~i bu
tahrirler, 1stanbul ar~ivlerinde ya§amakta iseler de bunlarda tarihsizdir ve 549
tahririnin ytlmm c:;akanlmasma fayda etmemekteQ.ir.
6 Bak: H. 1nalctk, Hicri 835 tarihli suret-i difter~i sancag~i Arvanid, (Ankara:
!954), S. XXI,
1 Sultan SUleyman devrinden evvel tahrir defterleri vergi kullanma hakkt olan,
bu srfatla askeri smll, ve devlet tarafmdan onlara tayin olunan dirlik hakkmda
btiytik Ol~tide m8.1Umatl ihtiva ediyordu. Sultan SUleyman devrinin ba§lang1cmdan
sonra, Sirem gibi mmtakalarda gittik~e artarak ve daimi: surette; askeri: kadro ve
bu kadrolarm dirlikleri hak~mda ma.IUmat tahdit edilerek "icmal" yahut "miicmel"
denilen ikinci bir tahrir defteri ~eklini aldt. Bu suretle ashnda muhtelit bir neviđen,
iki hususi tahrir defteri nev'i husule geldi: bici, reaya (~ergi mtikellefleri) smtf1 iize~
rinde dikkatini topladt, diger ~e~idi, askeri stmf (vergi miistehlikleri) iizerinde
dikkatini temerkiiz ettirdi. Bu inki~af, H. Šabanović tarafmdan ele ahnm~ur,
op. cit., s. xxt~xxm. Šabanović kendisi de bir icmal defteri ne§retmi~tir: Krajišta
isa~Bega Ishakovića, zbirni katarski popis iz I455 godine (Sarajevo: 1964).

\

xx

'

StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI

neviđen tahrir defterinin hususiyetini ta§Jmaktachr. Kan un ve defterin
muhtevas1 tetkik edilince goriilecektir ki bu defter hemen hemen
biitiiniiyle vergi tarh ve tahsili meselesine, bu Osmanb sancagmm
muhtemel vergi has1latma clair tafsilath malumata hasredilmi§tir.
Sancagm vergi miistehlikleri, siivari alayi, garnizon ve saire, vergi istihlaki bakmundan mevzuu bahis olmamaktad1r! Zikri ge~tigi z amanda
sadece onlarm meyva bah~eleri, ~iftlikler, baglar, ve ~ay1rlardan
istifade ettiklerine ipret edilir: bunlar, onlara devlet tarafmdan
tayin olunan dirlige dahil olmiyan, aym zamanda vergi getirme
imkam bulunan §eylerdir. Bu sebeptendir ki devlet tahrir memurlan ·
bu gayri-menkullan de deftere yazmak mecburiyetindedirler; bunlar
Sultamn mallarmdan say1hr, ve icabmda devlet menfaatine olarak
yeniden tevzi edilebilir. Defterde ara Sira insan hizmetlerinden bahsedilmesine gelince, bu, bunlarm da Sultan'm emrinde bulunan kaynaklar olmasmdan ileri gelmektedir.
Bu suretle, bu tahrir ele aldigi mevzuda §ayam hayret derecede
tek ve~heli olup Sirem'in varidat kaynaklanm, miimkiin oldugu kadar
az sadetten hari~ maluinatla tarife ~ah§mi§tJr.
·
Osmanh tahrir defteri ve buriun bir klsm1 bulundugu sistem
hakklndaki miinaka§alar muhtelif yerlerde goriilmii§ti\r. inaicJk'm
evvelce zikri ge~en Arnavutluk defterinin mukaddeme faslmda,
tahrir defteri yapma ameliyesi hakklnda yapml§ oldugu a~!ldamalar
~ok dikkate layiktJr. Onun defter hakklnda soylemi§ oldugu, ve bunun
bir fetih sisteminin bir klsm1 bulunduguna clair miitalaalar, "Ottoman
Methods of Conquest" (Osmanb Fiituhat Usulleri) adh eserindedir,
Studia Islamica Il, (1954), s. -103-130. istatistik malumat kaynaklan
olarak Osmanb defterleri hakkmda yaz!lan muas1r en eski tenkidi
eserler, b. L. Barkan tarafmdan kaleme abnml§ olup §U ad1 ta§Jmaktadirlar: "Tiirkiyede impar~torluk Devirlerinin Biiyiik N tifus v e Arazi
Tahrirleri ve Hakana Mahsus istatistik Defterleri"; istanbul Oniversitesi lktisat Fakilltesi Mecmuasz, II (1940), s. 21-59, 214-247. Bu makaleJerin ikincisi defterlere liizumun has1l oldugu vesilelere ait kanunlar
ve fermanlardan ahnmi§ bir ~ok par~alan ih tiva etmektedir, ve bundan
dolay1 hususi bir ehemmiyeti haizdir. Yine L: Fekete'nin "Turk
Vergi Tahrirleri" adh makalesi, Belleten XI (1947), s. 299-328, ~ok
zengin malu matia doludur.
·
1nalc!k'm anlattii';t gibi, tahrir ameliyesi tipik olarak, ba§ta
mahali! kad1 ve mahalli timar sahipleri, ve hazine tarafmdan se~ilmi§

G tRI$

xxi

ve defter tahriri i§inde devleti temsil eden bir emin olarak mahalli
memurlar~n; _mii§terel:
~ab§masmJ icap ettiriyordu. Ekseriyetle,
devlet emm1mn ve kanbmm hiiviyetleri, bir defter tahririne mukaddeme olara~ yaz!lan mutad ithaf yaz1smm sonunda yahut ta tahrirle
beraber g1den kanunun sonunda, tasrih edilirdi. Ancak tahrir ameliyesini ic.:~ edenl_erin hiiviyeti ~e~ ~aman bu §ekil~e belirtilmemi§tir.
549 ki!tugunde ISe, defter tahrmm yapanlarm isimleri yalmz kay1t.
!arm. sonunda goriilen miihiirlerden anla§!labilmektedir. Devlet mutemedi ol~n. tahrir emini, Toklu Ali Halif (..;J t,:. J. Ji_,.;) isminde bir
zatu. Kanb1 Behram ( rl.rr: ) isminde birisi idi. Miihiirlerden, bu
zatlar hakklnda ba§ka hi~ biqey anla§!lmamaktadJr. Bununla beraber
kati p.B?~ram'~n ismi Sir_e~'in garbmda bulunan Poj ega (Požega)
s~ncagt 19m H1crl 977 tanhmde hazirlanml§ bir icmal tahriri vesilesiyle ~e--~1ektedir. P~jeg~ .tahririnin yaz!lm!§ oldugu hat (T. D. 486)
·549 kutugunde oldugu g1b1 muhakkak ld aym kimsenin el yaziSld!r ve
aym derecede bilhassa temiz ve berraknr. Pojega icmali i~in yazli:UI§
olan mutad mukaddemede Zaim Behram olarak gosterilmektedir;
orada Behram, Budun yeni~eri katibi Zaim Ahmet isminde ba§ka bir
eminle beraber ~ali§maktadJr. Onnn Cenubl Slav isimlerini Arap~a
harfi er!':, ya~d1i';t_~a baklbrsa, Zaim Behram, Miisliiman almu§ bir
Slav degil b1r Turk olmahd1r; ~tinku Slav olnuyan kimselerin kaq1•
la§tJklan mu tad gii91iikle o da· kar§!la§maktadJr - yani tvrtk kombinasyonu gibi bir alay sessiz harfm bir araya gelmesi. Ti~ik Turk olan
bir ':'':Ile o "s". har~iy_le ba§hyan kiimelerin ba§ma sesli harf koyuyor,
str gib!, ve ~ehmey1 zstr, zstr, estr diye soyliiyor. Bu anla§!lmas1 gu 9
olm1yan tahnflere ragmen, ka tip Behram'm isimleri kaydetmek hususunda §ayam hayret derecede giivenilir ve azimli blr kimse oldugunu
k~bul etmek la~1~du .. Onun s(yakat'ma gelince, intizam ve berrakbg1
Cldden muharrmn mmnettarhi>;tna layiktJr.

?i;

.

Giri§in bundan sonraki kisnu 549. kiittigiiniin tahliline has'
r?lunm_u§_tur; bu, ger9ekten, Sirem sancagm1, hayann iktisadl keyfiyetlenm tebariiz ettirerek. zamamn bir tek noktasmda tahlilden
ibarettir. Muhtelif zaman noktalarmda, aym nuntakalarm tahrir
d~fterler~nin z~~amm1za kadar muhafaza olunmu§ olmas1 keyfiyeti,
boyle b1r sermm mukayeseli tahlili i\zerine kurulmu§ tahlill bir
9a~1§may1 _ic~p ettirmektedir. Bu 9e§it kesif bir tahlile heniiz te§ebbiis
edilemenu§tJr. Bu noktayi nazardan bizzat Sirem olduk9a miihim bir
firsat olm·ak ken dini arzetmektedir. ·Osmanb istilasm1 miiteaklp

xxii

StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi

ge~mi§ ola~ seksen be§ y1l zarfmda ancak ve ancak eide bulu~an
tahrir defterlerinden, bu Osmanh sancašJ. hakla?da olduk~a dogru
· bir fikir edinmek miimkiindiir. A§ašJ.da Sr~m (S1rem) haklanda kol

eide edilebilen kiitiiklerin listesini venyoruz; bunlardan yalmz
v ekalet Ar•ivinde
bulunmamaktadlr ·
'"S
'"S

b~1ryeatanest. 1st anb u!'da Ba•

T. D. 204 , tarih, Hicri 947 Srem'den ziyade Požeg~. hakland_a
defter
ancak i~inde her iki sancaga taallilk eden mu§terek bir
bir
kamin vard1r.
. .
H" eri
tarihli bir k!Sim olan bir icmal tahrm; bu
T · D · 245, 1 953
ul d •
li teleri
icmalda Srem garnizonlarmm de hissedan b un ugu umar s
vard1r.
T. D. 429 tarihsizdir fakat Birinci Sultan Ski~leyma? h~kUmd:r
hšJ.mn ilk zamanlarma atfolun~bili:; ~rem' de . garmzon anm a
ihtiva eden §imali S1rbistana dau b1r tcmal tahnr.
T. D. 437 tarihsizdir fakat Miliidl I557 ~ev:es~nden evveline ait
bulundugu farzolunmaktadu, mufassal bir tahnrdir (~lk ,~sn:" kaytptlr) ·
T. D. 549 tarihsizdir fakat lkinci Sultan Seh~ m Ilk_ saltanat
ytllarma ait bulundugu farzolunmaktad1r, mufassal b1: t~~nr.. .
T. D.
I, tarihi Hicrl 989 (katalogda giistenldigt gib! g86
57
.
.
degildir), mufassal bir tahrirdir.
T. D. 673 tarihsizdir fakat U~iincii Sultan Murad devrme mt
farzolunmaktadJr, mufassal bir tahrirdir.
.
.
Hicrl I 024 tarihli (Mi!adl I 6 I 5) ve mufassal b1r tahnr _Y ar§.OV~
,.,
·
· · d e J an Reychman'm elinde bulunmaktad1r (mikrofilm!
u niVersttestn

Sarajevo' da ~arlayat EnstitUsiinden almabilir) ·
.
.
~u veya bu §ekilde Srem'e miiteallik ba§ka tahnrler V1yana
kolleksiyonunda bulunabilir, ve F!Ugel katalogunda _yer ;~ti_Uakt~dtri
ancak bunlardan hi~ hiri mufassal tahrir ddterlen degtldir. Fluge
katalogunda bununla alakasi bulunan maddeler §U numaralan
ta§Imaktadir.: I355, I36I, I377, I384, I388, I392, .I3~5, ,I3~6, v~
8. BJmlar arasmda 1395 numarah ve Hicrl ~041 tanhh ol~m.Iscma
139
olarak tarif olunmaktad1r: n umara 1396, H1c:l I o~6 tanhh ola~1
"timar tahriri" olarak tarif edilmi§tir. MUtebaki t~hnrler farkh nevtlerdendir ve ekseriyeti iuz;nam;eleri te§kil etmekted1r.
Osmanhlarla tarihi kar§Ila§malan neticesi olarak Sup ve Macar
hallamn kaderi, geni§ mikyasta yerlerinden gii~me zorunda kalmalan

GIRl~

xxiii

olmu§tur. Osmanh harb mekanizmasmm biitiin yiikiinii ilk hisseden
Suplar, lasmen hicret, lasmen de o sistem i~inde ya§aytp ~ah§magt iigrenmek suretiyle kendilerini Osmanh sistemine ilk ah§tiran kitle olmu§lardir. Osmanhlar, Balkan'lan ilhak edip, kendilerinin bir
~atal te§kil etmi§ imparatorluklarmm garp istihkamlan haline koyunca,
Strplar - kimisi nehir vadilerinden ~1lap daha yiiksek araziye, kimisi
de hattii daha da §imale a~ilarak Tuna-Sava hatti iizerinden Pannonia
ovasma gittiler. Yukan ve §imale dogru ta§Imrken bir ~ok Strplar,
ya§ayt§ tarzlartm degi§tirerek, daha ~ok hayvan besleyip daha az
bugday yeti§tirir oldular, kendilerini harbetmege ve her hangi bir
menfaat kaq1smda evlerini barklanm dagttmaga ah§tirdilar, hiilasa,
tam bir hudut ahalisi oldular.
Bu yerinden kopup tekrar yerle§mek ameliyesinin ba§langtcmda,
Pannonia ovasmm cenu bl mmtakas1 tamamen Macarlarm, garpta ise
Katolik Slav'lanmn elinde gibi giiriiniiyordu. Fakat ta 1396'da,
Nicopolis harbi senesinde, Osmanh akmc!lar, Macar mmtakasma ,
niifuz etmi§ bulunuyordu- bu, Macarlarla Osmanhlar arasmda 15'inci
asir boyunca siiriip giden §iddetli bir miicadelenin ilk habercisi oldu.
Belgrad'm garbmda, Tuna ile Sava nehirleri arasmda kama
§eklinde bir toprak ol:xn Srem'in 8 tarihi, Pannonia ovastmn ii~te
birini te§kil eden cenu bl biilgesinin tarihinin bir lasmtdtr- bu klSlm
sonralan Vojvodina adm1 aidi. Osmanhlarla Macarlar arasmda cereyan eden mUcadelede, Srem·, Macar devletinin cenubl miidafaa
hatlarmm mtihim bir lasmm1 te§kil etmi§tir. Belgrad'm ki on be§inci
astrda "Macaristanm: anahtan" diye biliniyordu, sag kanadmda
bulunan Srem- Sava engelinin cenubundan gelecek tehlikeleri Zemun (Belgrad'm tam kaq1smda) Kupinik, Baric, Jarak, Mitrovica
ve Ra~a - hepsi de Sava nehri §imal layilart boyunca stralanmi§ti istihkamlartyla · kaqthyordu.
s :Macarlarca Szerem, Ti.irklerce Sirem adt verilen bu bOlgenin ·tarihi, ta
Romablar zamamna kadar gider. O zamanlarda adt Pannonia- Secunda ondan sonra
Sinniensis oldu. BOlgenin sonraki ismi, ~imdi Yuguslav arkeologlarmm kazmakta
oldugu Roma mi.istemlekesinden ahnm1~t~r. Sirmium, Sava nehrinin ~imali ktytsmda bulunmaktadir, fakat Srem, o nehrin ~imal ve cenubunda bulunuyordu,
bu sebeptendir ki, Orta Qaglarda, "uzak Srem" ve "yakm Srem" ism:i verildi; sonra,
trmaklar arasmdaki kara pan;asmm ismi "Srem" oldu ve zamanla, ona mi.inhastr
kaldt. Orta Qag Macaristanmm bir ktsml o(arak Srem (Szerem) burada mevzuu
. bahs olan sancagm yalmz §arki: ktsmt idi, bunun garbl hududu Susek'den Laćarak'a
kadar uzamr. Dušan Popović, Srbi u Vojvodini, (Novi Sad: 1957), 51-52 .

xxiv

GtRt~

StREM SANCA(H TAHR1R DEFTER1

S1rp imparatorluk Jurslarmm sonunu getiren y:lidmm mesabesindeki ilk Kosova muharebesi ( 1389) ile orta ~ag Macaristammn
mill! muvaffakiyetinin sonuna i§aret eden Maha~ muharebesi ( 1526)
. arasmda S1rp hallu., Osmanhlarla Macarlar gibi iki kuvvetin ortasmdaki rmntakada son derecede tehlikeli bir hayat siiriiyor]arch. Macarlann, Osmanhlar tarafmdan par~a par~a yutulmast ancak bir zaman
meselesiydi, ~iinkii o zamanlar Osmanhlann askeri kuvveti §iiphe
kaldtrmaz derecede yiiksekti 9 • S1rplarm, Kosova' da ugradtklan
snkutn hayal akabinde Osmanhlarla Strplar arasmda muvakkat bir
anla§maya vanlmas1, Ankarada vuku buJan muharebede (1402)
Strplarm, Osmanh ordusunun kuvvetli bir cenahm1 te§kil etmesinden
anla§Iimaktadtr. Bu muharebede, ytlu.ct dahi Timurlenk Osmanhlan
maglup etmi§ti. Ankara muharebesini takip eden devrenin ke§meke§i
i~inde, ,S1rp ba§kam Stefan ·Lazarevi~, Osmanhlarm bu kan§Ik halini
f1rsat bil erek ken dini Konstantipopolis'te (o zaman heniiz Hlfistiyanlarm elinde bulunuyordu) "despot" ilan etti; sonra da Macaristan
Imah Sigismund'la (1404), bir pazarhga giri§erek, Tuna ·nehTinin
cenubi lu.ytsmda Macaristamn cenup hududunun miidafaast hususunda anla§ti.
Belki de Srem ahalisi arasmda tg'iincii as1rda "Srem lu.rah"
unvamm alan S1rp lu.rah Dragutin devrinden kalma devamh bir
S1rp unsuru bulunmu§tur. Ancak bu unsurlar .§imdi kuvvetlenmi§ti,
~iinkii Macar hududundaki mesuliyetlerine miikafat olarak Lazarevi~e
verilen derebeylik topraklar Zemun, Kupinik, Mitrof~a ve Slankamen'di bunlarm hepsi de Macaristan Szerem ·županhgmda bulunuyordu. 1427 y1lmda Lazarevi~'in yerine gelen despot Djuradj Brankovi~, Kupinik'te mekan tuttu 10 • 1465'ten 1485 y1lma kadar Strp Despotu
unvamm da ta§tyan (despot unvam, asti kaynagma ragmen, Macar
tahtmm dagittlgt bir lakapti) cengaver Vuk Zmay Ognyenin aym
§eki! de Srem'de arazileri vard1 ve karargahm1 Kupinik'te Slankamen' •
de ve en ziyade, o yiilann muharebelerinin en ~ok vuku buldugu
Bosna'ya yolu bulunan Drina bogazma daha yalu.n olan Berkasovo'da kurdu. Brankovi~ silsilesine mensup ba§ka despotlar Djordje
D Osmanhlann,
maglup edilmi§ bir di.i§mam tampon olarak kullanmas1,
·sonra diger bir tampon husule gelince, evVelki di.i§mam ilhak etme itiyad1, Halil
!nalc1k tarafmdan iyice izah edilmi§tir; bak1mz: ''Ottoman Methods of Conquest'',
Studia Islamica Il, (1954), 103-139·
ro Popović, op. cit., 76.

xxv

(1486-g6) ve Yovan (1496-1502) de Srem'i asker karargahlanmn merkezi edindi; bunun gibi son Brankovi~ despotlarmm
sonuncusunun du! kalan karlSl V elena ile evlenen Htrvat asilzadesi
Ivani§ Borislavi~ de Srem'i askerlerine karargah edindi. Kanuni
Sultan Siileyman'm topladtgt biiyiik ordulardan ilki 1521'de ufuklarda
giiriindiigii zaman bu s1rada tekrar du! kalmi§ olan Jelena Srem'in en
miihim kalelerinden Kupinik'te ikamet ediyordu.
Sistemli harabiyet, Osmanhlarm fiituhat tekniklerinin bir k1smt
idi. Dar iil lsldm'm, Osmanh Sultammn himayesi alttnda bulunan
iilkenin, Avrupa hudutlarmda, alu.ncliann tamamen harap etmi§
olduklan bir lu.stm arazi vard1. Osmanh hudutlan §imale dogru ilerledik~e, hududun harb derebeylerinin alu.n hevesine a~tk bulunan
biilgesi de ilerliyordu. On be§inci aSir harbi bilhassa Hunyadi devresi
ve onu takip eden Matthias Corvinus'un hiikiimdarhk devresi, §imali
Balkanlar ge~idlerinden Tuna'ya ve daha iitelere kadar uzanan
mmtakaya harabiyet getirdi. Osmanhlarm, Tuna §imaline stzmalan
her seferinde, ahaliyi azalttp halktan bir ktsmmi §imale siirmek
suretiyle mmtakay1 zay•flatmaga vesile oldu. ilk ameliyenin tamamlaytctsi olarak her zaman bir ikincisi taki p ediyardu: Tuna' mn cenu' bundan avdet etmekte olan Macar akmclian, ekseriyetle beraber. lerinde Strp muhacirlerini getiriyorlard1. Bunun neticesi olarak,
evvelce Macar Katoliklerin ya§adtgt bir mmtaka S1rp ve Ortodoks
ahalisinin hakim oldugu bir mmtakaya diindii. Matthias Corvinus
tarafindan yaztlmi§ bir mektupta, 14 79 ile 1483 y•llan arasmda 200.000
Strp muhacirinin Macaristan'a ge~tigi iddia edilmektedir n.
tki devlet arasmda Strplarm rolii gtpta edilecek gibi degildir.
Her iki devletten de ~ok daha zaytf olan Strplar, hud ut hallu.na mahsus
kuvvetlerinden; diigii§mek v e baki kaJmak ugrundaki kabiliyetlerinden
dolayt her iki taraftan takdir ediliyordu. Sonralan, bir taraflarmda
Osmanhlar, digerinde Viyana ve Transilvania'mn (Erdel'in) rakip
devletleri arasmda ya§Iyan ve Tuna havzasmda merkezt bir mevki
i§gal eden Strplarm, on altmc1 ve on yedinci asnn isyan ve ftrka
miicadelelerinde ~ok kritik ve miihim bir roi oynami§ olmalarma
§a§mamahytz.
Bahsimizin mihrakm1 te§kil eden S rem,. Tuna iizerindeki ba§hca
Strp kalesi olan Smedrovo'nun (Semendire'nin) nihai §ekilde aim11

Grafenauer; Bogo, et. al. Historija Naroda Jugoslavije, (Beograd: 1953), l, 443·

StREM SANOAĆI TAHR1R DEFTERi

G1R1~

masmdan iinceki sene i~inde hucuma ugrarm§ti, (1458), sonra yine
Bosna zaferinden bir sene evvel baskma ugradr (1462) 12 Ne var ki
Srem'in toptan i§gali, ancak Kanuni Sultan Suleyman devrinin ilk
yrllarmda valu oldu. Sultan Suleyman hukumdarhgrnm ilk buyuk
seferinde, Sava'mn cenubunda ~aba~'dan ordusunu hareket ettirerek
1521'de Belgrad'a yurudu ve her iki §ehri zaptetti. Bu cenk esnasmda
Sava uzerinde bir kopru kurd urdu, ve o zaman Bosna sancak beyi,
sonra da Belgrad kumandam olan Bali Bey Yahyapa§i~'in Srem'i
istiH! ve hara p etmesine musaade etti 13 .

idi 11 • Srem sancagrndan ilk defa sancak olarak bahsedilmesi, 1543
tarihinden ba§lar; o zamanda. karargahr Osijek'de bulunuyordu;
bunun milnasr ise, bu ilk sancagrn, bu tetkikimizin mevzuu bulunan
sancaktan daha buyuk ve garba daha fazla uzanmi§ oldugunu giistermektedir. O zamanlarda sancak on alti nahiye yerine yirmi dort nahiyeden mute§ekkildi. Bu saY' 1557'de, en uzak biilgeler, §ark! Slavonia'da bulunan Pojega sancagma devredildigi zaman azaltilmr§tlr 18 •
Srem'in yeniden imar edilip meskun h!lle getirilmesi, ilk tahrir
defterleriyle eldeki defterin mukayesesinden sonra daha iyi anla§rlacaktrr. 1521 ile 1526 YJllan arasmda Srem'den ka~mi§ olan muhacirlerin, Mohac muharebesini tilkip eden devrede Tuna'mn §imalinde
harekatta bulunan kiiylu general "Qar" Yovan Nenad tarafindan
toplanan !usa iimurlu ordunun nuvesini te§kil ettigi farzolunmaktadrr.
"Qar Yovan"m, her §eyden evvel, Srem'i Osmanhlarm elinden geri
almaYJ dU§Unmu§ olmasr da §ayam dikkattirl•.
Nenad macerasmm hezimetle sonu~lanmasmdan sonra, onun
iki ba§ mulazimi, Radosav Qelnik ve Subota Vrli~, Srem'e avdet
ettiler, Turk hukumetini tamdrlar, ve her bi~i kendi taraftarlanyla
bir arada, orada yerle§tiler. Bunlar, tekrar vatanlanna diinmu§ olan
muhacirler olabilir, fakat bu nokta kat'! degildir. Her ne hai ise, bu
hareket, ahalisi bo§almi§ olan mmtakamn yeniden ihya edilmesinin
ba§langrcr olmu§tur; burasr, ondan sonra Sultamn nufuz mmtakasmm
bir lusrru haline geldi, ve bundan dolaYJ Osmanh aluncrlarmm taarruzlarmdan masun aidu.
Bunu takip eden yeniden iskan ameliyesi, buyuk iil<;ude "vrlah"
denilen ailelerin §imale dogru Srem'e hicret etmelerinden ne§'et
etmi§ olmahdrr. (Burada "vrlah" tahiri sadece "suru sahipleri"
mil:nasma gelir, ve kendi suru ve Sigrrlanyla ge~imlerini temin edenler
demektir.) Ecdatlan veya kendileri Vllah olan ailelerin mevcudiyetlerinin delili, kutugun ba§mda bulunan sancak kanunun ilk satirlarmda yazrhdrr. Orada, her ev veya ailenin (hane) senelik bir vergiye
tabi bulunduklan ve bu vergiye "florin vergisi" (resm-i jilori) adr
verildigi yazrlmaktadrr. "Resm-i filori" admr alan bu vergi "hara<;
mukabelesinde" YJlda yetmi§ ak~e tutanndadrr. Resm-i filoti denilen

xxvi

Bu harabiyet politikasr, Mohac seferinde Srem'de ~ok §iddetlendi
(1526). Ger~i garbi Srem'in, §arki Srem kadar tahrip edilmedigi
anla§rlmakta ise de, muhakkak ki baskm, her yerde agrrdr ve ahalinin
buyuk lusrru firara mecbur edildi".
Mohac'1 tilkiben, Osmanhlar tarafmdan Srem'e derhal garnizonlar konulmu§ olmasma ragmen, 1529 yrlma kadar butiin mmtaka
tamamiyle ilhak edilmemi§ti. O sene i~inde !sHim devleti, cenub!
Ba<;ka'da kendi garnizonlanm kurmaga muvaffak aidu. Srem §imdi
mud~faa hatlarmm arkasmda kalmi§ti, ondan sonra Osmanh kuvvetleri tarafmdan tecavuz ve yagma hareketleri men' edildi 15 •

.

152g'dan sonra, Slavonia'mn daha ba§ka par~alan, Osmanh
topraklarma ililve edildik~e, garb tarafta da ikinci bir tampon biilgesi
ihdas edilmekte gecikmedi; o arah Slav kiiyliisunun, yerli miilk sahiplerine kar§I derin bir ho§nutsuzluk duymasr bu ameliyeyi kolayla§tli"dr16 •
1541 yrhnda, Budun'un pa§ahgr ihdas olundugu zamana kadar, Srem
(yani, evvelki Szerem županhgr sahasr) ve §arki Slavonia, hududa
yakm ba§ka topraklar gibi Belgrad kumandammn idaresinde idi.
Bu kumandan aym zamanda Semendire (Smedrovo)nun sancak beyi
12 Popović,

op. dt., 115.
Grafenauer, Bogo, et. al. Historija Naroda Jugoslavija, I, 437, ve ll, 175.
. 14 Aym eser, II, 176. Moba~ seferi, Sultanm ordusuna refakat .ettni~ olan tarihtyi Kemal P~azade tarafmdan kaydedilmi~tir. Ta:rihtyiye gOre Srem ahalisinin
bir k1sm1 teslim oldu ve yagmadan kurtuldular, amma birtyoklarl da kar~I koydular.
Bu ~ahidin beyanatmm Franstzca terctimesi i1$in, bakmtz, M. Pavet de Courteille
(terciime), Histoire de la campagne de Mohacz par Kemal Pacha Zadch (Paris: 1859)
s. 71-73, 149· Bu tercii.menin esasm1 Pa~azadenin A.l-i Osman Tarihinhl onuncu
cildi te~kil etmektedir.
· 15 Grafenauer, op. cit. II, 177·
11._Aym.Leser, II, 403.
18

17
18

19

Aym eser, II, I77·
Aym eser, II, t8o-I8I, 205.
Popović, op. cit. I, 134-135·

xxvii

xxviii

S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

vergi v1lah kitlelerini te§his etmektedir, ~iinkii bu v1lahlara tamnan bir
imtiyaz say1lmaktad!r 20 • 1550 ve 1560 )'lllarmda Srem'e olan hicret
hareketinin hala devam ettigi, eldeki kiitiiklerde goriilen bir ~ok
isimlerden sonra "dose/a;" (muhacir) kayd1 bulunmasmdan anla§!lmaktad!r.
Galiba bu sancaga hicret, nisbeten hafif vergi va'diyle te§vik
edilmi§tir, c;iinkii, ona "harac;" ad1n1 verecegimiz resm-i filori'den
ba§ka, bu Srem aileleri, cenuptaki sancaklarda oldugu gibi bir ispence
(ikinci bir ocak vergisi) vermiyorlard1; bundan ba§ka salariye (yani,
O§iire ilave olarak bugday mahsuliine tarhedilen munzam vergi) de
odemiyorlard1; sonra, resm-i kapz denilen ve Macar mmtakasmda cari
olan vergiyi de vermiyorlardt. Ancak, harb zamanlarmda, sifer ji/orisi
denilen bir vergi vermekle miikellef tutuluyorlard1. Bu vergi aslmda
Macarlara ait tarafta Matthias Corvinus'un icad etmi§ oldugu ve
burada da muhafaza edilen bir vergi idi. Bu da, Osmanhlarm, yerli
vergilerini muhafaza ettiklerine clair miikemmel bir misal te§kil eder.
Ger~ek, adetlere ve ge~mi§ an'anelere istinad etmek itiyad1, Osmanhlarda ~ok a~zk surette goriilmektedir, boylece de Sirem sanca[\1
kanunu i~inde "adet-i kadime iizere" sozleri Slk szk ge~er.
Orta Tuna'da erzak ve vergilere clair son zamanlarda yap1lan
bir etiid 21 , ii~ sancaga (Segedin, SemendireveD'ula) nisbetle Srem'de
dogrudan dogruya hane ba§ma konulan vergilerin, bu devrede nisbeten hafif oldugunu gostermi§tir. Buna kaq!ltk kom§u Segedin'de
bu vergiler daha da hafifti. (Orta halli Srem hane sahibi tarafindan
odenen ba§ka nakdi vergiler Segedin'dekinden daha yiiksekti, ve
aileye yiikletilmi§ gayri mu tad hafif vergilerle muvazene te'min ederdi). Yukanda gosterilen hususiyetlerden ba§ka Srem'de tarhedilen verlerin listesi, bir cenubi §arki Avrupa sanca[tlna gore de tipik bir ma20 Bu noktaya clair bakmtz:
Hamid Hadzibegić'in Glavarina u Osmanskoj
Državi, (Sarajevo: 1966), 42. Hadzibegić'in eserinin ba~hca meziyetlerinden hiri,
aile tarafmdan Odenen haraczn cenubi: ~ark Av~upasmda, karay nazariye baktmmdan
~ahsl bir vergi olmasma ragmen, hane ba§ma vergi vermek adeti oldugunu a~:tk~a
bildirmesidir. Bunun gibi Halil 1nalctk'm TUrk Tarih Belgeleri Dergisi, II, (1965)
No. 3-4, 47-145, "Adaletnameler" adh eserine bakmtz. S. 64. Burada da bu
vergi "eflakiye (vtlah) a.deti" admi almaktadtr.
21 Bruce Mc Gowan, "Food Supply and Taxation on the Middle Danube,
I568·1579", Archivum Ottomanitum, I (zg6g), 139-196.

GIRl~

',\

xxix

hiyet ta§tr 22 • Zikredilen tetkiki eserde giisterilen rakamlara gore,
Srem'in orta halli ailesi tarafindan dogrudan dogruya vergi olarak
o<jenen meblagm nisbeti 7 %'den biraz eksiktir. Bu rakam, ~ar§t
iicretlerini, i§~i hizmetlerini ya da fevkaladeden olarak her hangi
suretle toplanan parayz hesaba katmamt§tlr (mesela "sefer filori"yi)
bu sebepten de hakiki vaziyeti bir dereceye kadar oldugundan daha
eksik gosterdigi kabul edilmek gerektir; bunun ne dereceye kadar
oldugunu kestirmek gii~tiir, ~iinkii vaziyet y1ldan yila hayh degi§ik
bir ha! ahyordu '"·
S rem yalmz hafif vergiye ta bi tutulmu§ bir sancak olarak kalmtyor,
bu tahrirden anla§tldtgt vechile senevi mahsul 'hesabiyle nispeten
refah sahibi bir sancaktt. Biraz evvel bahsi ge~en erzak ve vergiler
hakkmdaki etiide gore, Srem'de per capita (niifus ba§ma) dii§en g:tda,
mahsulii giiniimiiziin daha fakir bir ~ok milletlerinin gtda mahsulii
per capita'smdan ~ok yiiksekti. Bugdaya muadil bir ol~ii kullanarak
diyebiliriz ki, Srem koyliileri, her halde hem g:tda mahsullerinin bir
lasmmt satmaga hem de hububatlarmm bir kiSmmt hayvanlarma
yedirmek imkamna sahiptiler. (Bu, mutlaka boyle yapmi§lardtr
dernek degildir; ancak isterlerse ellerinde bunu yapmak imkam vardt,
yahut ta sancak dt§mda bulunan ihracat balammdan, bunu da mecbur
olurlarsa, yapabilirlerdi 24 •
22
Osmanh kOylil tebaasma yUkletilen tipik vergiler hakkmda mi.ikemmel
bir bahis i~in Halil lnalctk'm "Osmanhlarda Raiyyet Ri.isumu" adh eserine ba, km1z. Be/leten XXIII (1959), 575-608.
23 7% rakamma ve erzak ve vergi tetkikinde kullamlan bi.itlin diger istatistik
neticelere esas te§kil eden tahmini: hesaplar hususl bir hesaPiama ameliyesi ile
yapthr: biltlin yiyecek mahsulii ve hatta nakit vergiler "iktisadi: bugdaya mUsavi:"
kilogramlara tahvil edilir; bu Oyle bir vahid (birim) dir ki bir dereceye kadar suni:·
olmakla beraber, saba ve devreler arasmda mukayese yaptlmasrnt mi.imki.in kilar,
aksi takdirde mukayeseler fiyat farklartyla kan~tmlabilir, vergilerin, bugday mi.isavileri kilogramla~na tahvilinin anahtart, bugday fiyatlannm tahri.rde vaz'olunmasma bagh bulunuyordu; Srem bahsinde -her kOyi.in vergi listesinden kolayca
anla~alacag1 ve~hile- bugdaya verilen deger kile ba§ma 14 ak~e idi.
24 Buraya ilave edilecek iki tatstz kayd1 ihtiyat ~arti vardtr. Birincisi mi.iracaat
edilen eti.id'e gOre mahsuli.i 16 mc1 astr kambiyo kuru olan 1 ile 2 den dei?;il de,
bu zamanm vahid b~tna 1'den 6 nisbeti esasma gOre hesap edilmi~tir. Bugi.iniin
kambiyo kurunu x6'mc1 asnn piyasasma tatbik etmek, haliyle x6'mc1 astr lu.ymetlerini tahrif etmek olur. 1kincisi.;. fazla mahsuli.in satl~ml mi.imki.in ktlan bugday
muadili mahsul seviyesi yahut ta hayvanlara hububat yedirmegi miimki.in lolan
mahsul seviyesi hakkmda bugi.inkii tahminleri belki de z6'mc1 as1r Srem'inde

Srem'de bu derece hakim olan hayvan besleme ragbeti. Osmanh vergi btinyesinin hububat ve iiztim mahsultine ne dereceye kadar dayandiŠJ. . Anla§Ilan.2 % gibi kti~tik bir meblaga nisbetle 16.. daha btiytik ailelerin husule gelmesine yol a~mi§lir. Sundugumuz krokilerden bu devrede Osmanh htikumetinin Srem'den aldiŠJ. halbuki domuz ve koyunlar 46. cit. Ancak bu ihtimaller ~ok girifttir. ne Hiristiyan ailelerine tarhedilen resm-i filori'yi ne 26 "Ako je kuga u Sremu biće u tremu".bulunmasi ile mevkiinin ehemmiyeti daha da kuwetlenmi§ oluyor.a i~in baklmz Omer L.ki bunlara Drina ve Morava da dabi! edildiginde sayi alllya ytikselir. bu ise bugi.) Sirem sancagmdan ahnan vergi varida!Imn yekunu. 307. D. klymet yekununun ancak 1.in bakm: Colin Clark ve Margaret Haswell. Barkan (ed.. hububat ve hububattan alman maddelerdir.. istihlftk edilen gtdanm biiyiik ktsmt.2 % gibi muazzam bir meblaga gelir (yine. Yukanda gOsterilen pan. Srem'in gida mahsultintin yekununun degerinin IB.m gormek §ayam dikkattir. ahalinin hayatlanna §eki! vermelerine te'sir etmi§ olabilir. siyaseti. op. varidat yekununa btiytik ~apta ilavede bulunmasi (~af§I ve pazar vergilerinden gelen 2.673 ak~e tutuyordu. !stanbul'da Ba~ Vekalet Ar~ivlerinde bulunan T.n i~in halk arasmdaki §U darbimesele §a§Ilmaz: "Srem'de veba varsa. 'faba da geze ~arpar bir ha! ahrdi. Aile btiytikltigiine te'sir edebilecek bir ~ok i\. hayvan yeti§tirme hevesini artllrmaga vesile olmu§tur.) XV ve XVI Aszrlarda Osmatlh imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukukt ve Malt Esaslan. Srem ailelerinin ekseriyetle yedi veya sekiz niifus oldugunu nazan itibara alarak. bol oldugu bir yerde varid olamaz. Hane tahmini hesabma ytikseltmenin sebebi Srem kanununda g6B/I57B tarihli yeni bir maddeden ileri gelmektedir. {London: 1964).5 %). Ne yazik ki Srem hakkmda boyle bir malumat mevcut degildir. Popović.i1 SIREM SANCA(H TAHRIR DEFTERI GIRl~ Maalesef Srem i~in vasati hanenin hacmi bilinmemektedir.bundan dolayi hemen gorebiliriz ki (bu mmtakada) Osmanh vergi siyaseti ferdlerden ziyade ailelere gore tertip olundugundan. 25 "Serim sancag1 reayas1 ekseriya bir evde yedi~er ve sekizer nefer kimesne olurlar".ok. The Economics of Subsistence Agriculture. btittin a'§ar vergilerini i~ine ahr. dort mtihim Irmagm kav§ag.intin dlinyas1 i'):inde daha fakir memleketler ic. Bu.'. Bugdaya musavi ol~tiye gore.in tabii bir haldir. Bilhassa cenup Slav'larmda. . Piyasaya stirtilebilecek fazla mahsultin. Bu miktar defterden anla§Ilan takdir olunmu§ kiymete gore ayniyle odenen. daha kolay ve daha ucuz fiyatla nehir nakl vasitalariyle ta§mabilecegi Irmaklara yakm yerlerde yeti§tirilmesinin mtimktin oldugu dti§iintilerek.'' 2a xxx mevcut olmtyan mefruz hai ve keyfiyetlere istinad etmektedir. Bunlar eger tahrir defterinde kaylth bulunsaydilar. sancag.miller arasmda vergi politikasi da varid olabilir. (tstanbul: 1943) l. senede g. deftere gore.6 % nisbetinde. oldugunu ve burada umaklann ve Irmak seyr ve seferinin btiytik bir roi oynadigim bize halirlatmaktadir. Nehir limanlannda toplanan ge~i§ resimleri ve dahill giimrtik vergilerinin. 49. halbuki her iki. Srem'in biiytik bir ovaya giri§ noktasmda merkezi bir mevkide bulunu§u. ancak faraziye. mantiksiz bir ytik le§kil etmiyecegi ifade ediliyordu 25 • Bura da kan un u degi§tirmek istiyenIerin bir mubalagaya gitmi§ olduklan akla gelebilir. Yukanda gosterilen per capita tahminler. eins hayvanlarm mevcut bulundugu bilinmektedir. Osmanhlar i~in kullamlan tahmini hesap ~Ikarma usu! tine gore be§ ki§ilik vasattan bir fazla oluyordu. 53. hububat. Srem'in bir nehir sancag. Burada da belki vergi. Tahrir defterinin metni oktiz cinsindeh hayvanlan ve ktiri:tes hayvanlanm zikretmiyor. 631 numarah Srem tahrir defterinin b~mdaki kanunda gOrtilmektedir. ancak. (6-12 numarah haritalara baklmz. vasati bir Srem hanesinin alti ki§iden mtite§ekkil oldugu faraziyesine dayanmakta idi.in c. Bundan ba§ka !stanbul'dan Budape§te'ye giden biiytik yol bu sancaktan ge~mektedir (14 numarah harita). Bunu. BOyle bir faraziye de olabilir ki.62B. Belki vasa! hakikaten yedi sekiz ki§i idi. Srem'in nehir hudutlarmm pa~arlama imkanlarma tesir etmi§ oldugu farz olunabilir. Nazart mahsul seviyesi liakkmda etiidler ic. koyunlar ve bilhassa domuzlar tizerindeki bu hafif vergi. amma r6'mc1 as1r Srem'inde et rnahsultini.5 % ve 26. tiztim. iktisadi cihetten daha karh dii§iintildtigti takdirde daha btiytik ailelere temaytil mtiphede edilince. 221. Tabii. VIlahlarm yerle§tigi bir bolgede boyle bir te§vike esasen Itizum yoktur. Ancak bu faraziye dogru degildir.5 %'ine gelir (mticavir sancaklarda oldugundan daha az bir klSlm).. ve bu zammm. bu degerlendirme ete §imdiki zamanda verilen ytiksek kiymeti aksettirmektedir): Bununla beraber koyun ve domuzlardan mti§tereken ahnan vergi mutad vergi varidat yekununun sadece 7 % sini te§kil etmektedir. bu kadar ctiz'! bir delile istinad edemez. kapi basamagmda da veba vard1r. Bu madde.nda . ai!e btiyiikliigti meselesinde hem yukan hem de a§agi dogru degi§iklikler beklenebilir. bu dtizeltme orada cari olan od un ve k uru ot vergisini arttmyor ve Segedin ile Temi§var'da tatbik edilmekte bulunan seviyeye getiriyor. 6r'. normat varida!In nisbetlerini ogreniy_oruz.n.

luthk gayri mUtad bir ~ey degildi. 1571 ytlt bir ktthk senesi oldu. iki misli biiy:iikliig""nd u ed'rt. Drmrtrof~a. Belki de bu rakamlar. ge~en Musliiman 'isimlerinden.6 te§kil ettigini soyliyebiliriz. I6. > u uman hi ~ .en.tinkU her iki Verginin seviyesi. olan Bayram Bey' in evmm oldugu y:er olmasr icap eder. XVIII-XXIII.ik oldugu S .~a u I ' asa a. Varadin. . ztrat t~l ere dayan an bir kO . Osmanh hazinesinin. Hicri 835 tarihli . Yine adlarr kay:rth ferdlere gore hesap ederek Srem ah J' . . ... ~~ahsmm %'~rm ~Jarak Ba§hc~ ~iisliiman ·toplulugu merkezi olan ve i~inde az Hrristi an bu! una? ikinci . y:a§ayan 'k' k bdan Solduk~a kii~iiktiir · Her birinde u~ b rmrtro. . ancak muhtemelen fi'liyatta bir y:Ilm defter kay:Itlan mikyas olarak kabul edilirdi. pek te tahmini hesaba istinad etmiyordu. diger gelir kaynaklarmm yam sua. Y"uz rak aml kaba taslak bir aytrtci hat olarak kull n . semtlerde otururlar.15 d.mret-i defter-i sanc2g-i Arvanid (Ankara: I954). .a Ilnu~ tir.:I. b'm k'l§I. Bu defterde gčsterilen Srem. Muhtemel k?bve lkasaba~m brr far~r vard1r... .. xxxiii ~u. 928'ini te§kil etmektedir d ). rem'in ba§hca §ehirleri idi ••. bunun Dimitrof<. vasati ii~ yrla gore degil de bir y:Il varidat1na gore tertip!endigi kabul edilecek olursa.. anla§Ilan bu zamanlarda S rem' de koyun baraCI. Klasik !slami usule gore bu gibi tahminler vasati ii~ y:tl hesabma dayamrdr. 81 rem m kaydolunmU§ I I. .k l l .in M" l" td maks:d~~le ~~a~:h. .o zaman defter kaydr 28 bakrmmdan o sene makbul sayrlmazd1 • Varidat meselesinde. ·Bilakis bunlar. 28 Bu bOlgede mahsul ktthgt ytiztind. Bu cemaatin I I 4 O/ 'ii her b' . -.. ancak bunun hiiki\met merkezi oldugu soylenemez.~a? IDO h[lneden fazla olan topluluklarm ••. uman arm .~~!)muadil .178 ak~e idi.... 226" ferdi.. merkezleri. '. ancak bu hentiz katiyet ~ ubmtan ar~n. Srem'in to 24. Bu topluluklar Srem'de ki lSlm]err kamth 88 ki ']'k. nden daha btiyi. .. ve hi~ bir zaman timar sahiplerine dirlik olarak tahsis olunmazdr 27 • Verilen yekun adet-i agnam'I (koyun vergisi) i~ine almaktadu. Muhakkak ki bu son iki vergi munhaman hazineye ait olup. ve defterin. Srem'de on be§ topluluk h b' . :a~:na i~a§~~~rk Bu~da ~ul. !dari cihetten bakrhnca. defter yrhmn veya bir y1l čncesinin deftere giren hesaplarm asrl kayd1 idi. n ik t.. Ilok. . ki bu bazen ba§ka viHtyetlerde devlete ait bir vergi olarak tahsil edilirdi. Tetkik ki. ferdlerin Tiirk~e konu an ki~se~~_r mr _yo~a Miislii?'~nla§mi§ Slav'lar rm oldugunu kestir~ek mum un degrldrr. Ancak bunun bizim tetkikimizden sonraya rastladigma inamyoruz.. es e mertUftlr.a. hatta defterin arzettigi butiin rakamlar. ~af§1 ve pazarlardan gelen varidatm ise (ihzariye ucreti dahil) tahminlere gore 79. ancak brzrm tahminlerimize gore bu Miisl. .:r ar eye gore aydedildigini ve vasatl kasaba hanesinin buyuklugunun vasatl kay hanesine muadil oldugunu farzedebilirsek eki\~ o za. ' mu m ve ~ §ll nufusnn 2. kadmla~m ayn tutulurdu (bu ancak ntlfus saylSlntn tesbit etmek so Buradaki Htristiyan haneleriD..y:oktur ve kasaba . senelik mi. .6 ·% Miisliiman idi. • l ki farzob.ita~a gorii!t:n Srem kasabalan.. ~ayet boyle bir merkez var idi ise. M"' . timar sahiplerine tahsis edilmi§ olmahdrr.~~: yuz ane a1mm~tJr. er mn e rse yuz . tam bu devrede.. salgm hastahk ve. e. Kay:da. .. Nem~i. az a ar e rersr vardrr. taned n fi l 'l . liman vergileri biiyiik ral oynadrgmdan.ndugu. Kiitiikte goriilen ilk kasaba tlok'tu. l\!Iesel8..ugu mstryan op u· ugu olan Karlovd'de M"sl" D' r merkezr ..iddetin kullamldtgma inanmaktadtr.lu. Srem. bunlardan muamele gOrdtikleri kayda deger. o zaman da san ea gm mirlivaSJ. E n b"uyu"k Hp'u.mmaktadtr.ha'.ve. lnalctk.!:e~~:yz~~ih~. ve Dimitrof~a (transkripsiyon edilmi§ §ekilleriyle ) de olmak iizre dort kazaya aynlan on alu nahiyeden miite§ekkildi.. IOO haneden eksik toplul kl d n Ii 9d I I uslumandtr. . ancak 1541 yrlmda te§ekkiil eden asrl sancaktan daha kii~iiktiir." .mesela mahsul krthgr gibi. ha ISidmn az oi d . meger ki hususi bir sebep olsun . gčriiriiz ki. mi. bunlar ekseriy:etle ayn fakat biti§ik . 1-Iuistiyan ve MtislUman ailelerinin saytsmda .. ... Jo m y:uz ane en an agrm top u uklarda ya§arlardr". husus! bir cizye defterine kaydedilir. vasatl ti<.derecede en biiyiik Miisliiman to l l ymerkezr olan llok'un t l l .itiiklerinin nasU yaptldtgma clair ~ayam dikkat izahat i<.. hemen hemen ~e~ z~~an b ~ozumuz onilne Miisliiman'la Hrristiyanlarm karl§Ik u un ugu rr topluluk arzeder.. oldugu gibi malUmdur. Sancagm iskelelerden gelen varidat1 597.i~kiilatstz tahmin edilebilir. ' .in Halil 1nalctk'm. Eger ku tuk te rsrmlerr verilen ferdlerin (dni kadr l d muntazam b' k 'd . d . ay:m isimdeki Macar županhkdan daha biiy:iik. k n ar an maa a . y:ani en biiy:iik Miisliiman toplulugunun 27 Bu iki vergiden devletin eide ettigi fazla meblag. Sirem gibi bir sancaktan gelen gelirde y:Ildan yrla gčriilebilecek olduk~a biiyiik farklan hesaba katmr§ oldugunu tahmin edebiliriz. xxxii G!Rt~ stREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi de Musluman ailelerine yukleiilen resm-i fift'i ihtiva etmemektedir.286 ak~e tutarmda idi. l ~ogu Slav idiler. <. . 2 numar~~' . tamamen ~:aerrakle g~?inhdigi kasabamn ~ziyeti :r~~:~:~e~::'b~~~rt:!ka.. bazi kasabalarda garnizonlar varili un ar bekarlardan rbaret olabilirdi.· . 88x ferdini 8 .

Tuna~dan a§ag. K!inunda zikredilen I36 ba§kan.. S'rem'de i~inde 100'den az aile reisi olan 406 topluluk olduguna gore ba§kan sayiSI koy saylSlnm 3/I'i nispetinde idi 32 • Srem'in. ancak Sava' mn a§agiSmda olan Dimitrof~a. batakhklarm bulunmasiyle ala. Sava iskeleleri tarafmdan tahsil olunan vergilerin yekunu. Yine marto/os gibi. Srem'in yan tarafiridan ge~en bir femo.>u da kayda deger ki: bu.kah oisa gerek. . 43 tanesi 3 numarah haritada goriilmektedir. yani. 5 harita) bize gosterdigine gore.>ayam dikkattir ki Sava'nm en garp sahilinde olan Rahova adh iskele. Sava'run garptaki bolgelerinden Iri)lak boyunca a§ag. cenuba na~Ir eski Macar devri idaresinin aksi istikametinde. Tuna neJ:tri iizerindeki iskelelerden toplanan vergilerden Bo % daha fazladir. Bu vilayetteki giimriik muvazenesizligi ~ok a§ikardir: ger~i Tuna iizerindeki dokuz iskeleye nisbetle · Sava iistiinde (nehrin kollarmda bulunan ii~ iskele hari~ olmak §artiyle) dogrudan dogruya bulunan yalmz dort iskele vardir. Her haJde. Miiteakiben verilen ve mevzua gore i§lenmi§ koy haritalan tetkik edilecek olursa (6·I3 numarah haritalar). sefer esnasmd\" umak gemilerinde vazife ahrlardi. iskelelerde ~ok kesif bir vergi tahsili faaliyeti goriiliir... I 55 I yiimda S6kullu Mehmed Pap kumandasmdaki Temi§var mmtakasmdilki seferin ba§langi~ noktaSI olmu§tur. :. Defterde yalmz dort kale zikrolunmu§tur: Varadin.t ta hi~ olmazsa. Gariptir ki. iskelelerine. Koy ve nahlye ba§kanlan (bunlara kine. yah. Tuna boyunca hemen hemen . aym ol~iide vergi tahsil eden alti iskele . Aynca hem Ra~a hem de Dimitrof~a'da ~ok kesif bir faaliyet. Sava nehrindeki seyr-ii seferin bu kadar Slk olmasmm sebepleri a~Ik~a anla§Iiamamaktadu. ancak §U da var ki belki. halbuki dordiinciisii Islankamen. Ra~a ile Dimitrof~a'da teksif edilen faaliyetin sebebini izah edecek bir ipucu verilmedigi goriiliir 33. (3 numarahharitaya baklmz) :. Defterin kaydettigi dort kale sancaga muhakkak ki §imale bakan bir cephe vermektedir. Islankamen'da e§ya depolan da vardir. Amma bu. Ilok. hepsi de defterde yer almi§ ancak haritaya ge~irilmemi§tir.lardan ilk ii~ii kaza merkezleridir (adll idar! semtler). GIRl~ xxxv biiyiikliiktedir. veya pirimit'ur denirdi) polisler gibi biitiin vergilerden muaf tutulurlard1. her zamanki vazifeleri olan vergi tahsiline ve !l§ayi§i muhafazaya yardim di§mda seferlere gitmesi lazimdi. bu ferdler. bunlardan en biiyiigii (digerlerinden ~ok az farkla) Tisa nehri agzmda bulunan Islank!lmen'dir.· Ra~a'38 Ra~a yakmnida Sava nehrine dOkUlen BosUt mnagma yakm mmtakada domuz beslemesi tizerinde teksif edilen bir faaliyet gOrU1tir. ifade eder? Bosut ya_kmmda domuzlar1 to plama i§i her halde orada. belki bunlar. kadar az ~ah§maktadir. Zemun ve Kupiriik'teki evvelki kaleler tekrar yapilmadi. biitiin bunlar Srem'in §arki yansma Sikl§tmlmi§lardir. Bunlardan I6'SI nahiye ba§kan]anm te§kiJ etmi§ olabilir. devlete ait i§ler i~indir. iki tane daha az ol~iide.oldugu gibi. ~ar§Ilanna. Islankamen. Dimitrof~a'daki ~ar§I·pazar .:. Srem'in garbi merkezinde bulunan Nem~e'nin ~ar§I·pazar'I Islankamen'deki ile aym biiyiikliikte.o suretle bir miinakale hattl boyunca miiteselsil noktalar iizerinde hemen hemen ayru §ekilde bir vergi tahsill sistemini goz online koyan bir vaziyet haSI! olmaktadir. her iki §ehirde kurul~mn ii~ misli ve Ra~a'daki ise ilk ikisinden dort misli daha biiyiiktii. Srem'in ba§hca hudutlanru te§kil eden iki nehir arasmda dikkate layik bir tezat gtlsterdigi mii§ahede olunur. Nem~i ve Islankamen. Bu grupa verilen isme ragmen. Deftere ili§ik kanunda zikrolunan 50 polisten (kara marto/ostan). bir tane de daha biiyiik vergi tophyan iskeleler vardir . o takdirde tahmine gore sancagm 7o.. Bundan ba§ka. edilebilir.em topragi rmntakasmm merkezine yakln bulunmaktachr. Biitiin bundan anla§Iian §Ud ur ki Ra~a ve Dimitrof~a civarlarmdan ba§hyarak nehir boyunca (Drina' dan a§ai:tt giden seyr-ii seferi de hesaba ka!Ildii:tt haJde) bir seyr-ii sefer aklrm ile nihayetlenen olduk~a geni§ bir ticaret faaliyeti vardi. Ra~a iskelesinin Drina' mn aŠzmda olmaSI maku! bir sebep te§kil etse de. Sava nehri iizerindeki vaziyet tamamen ba§kadu. Iii~ denecek .ooo niifusa malik oldugu hesap . Toprak haritasmm (No. yalniz bir tanesi miistesna olmak iizre. Srem'in §imali yansmdaki biitiin ~af§Ilar orta a2 Manasurhlr bu hesaba dahil degildir.StREM SAJI!CACI TAHRIR DEFTERI xxxiv Kayda ge~en fertlerin hepsinin de hane reisi oldugu ve Srem'deJ? vasat! hanelerin her birinde alti fert bulundugu farzedilebilirse. pazarlaru~a hasredilmi§ olan 4 numarah harita dikkatle tetkik · edilecek bl ursa.ya dogru hareket eden mahsuliin bir klsmma antrepo hizmetini goriiyordu. ~tinkU batakhklar domuz beslemesi i§ine yararhd1r. ba§kamn da. .ya dogru ~ok az mal gelmekte oisa gerek. iki misli vergi tahsil eder.:. domuzlarm gemilere doldurulup nehrin ataštsma sevkedilen bir ticaret metal oldugunu mu . Ra~a ile Dimitrof~a.

Bu tetkikte. Drava 37 kopriisiiniin yaprc!lanm beslemek iizere hu bu bat ve koyun hazrrhklanmn hrzlandmlmasr i~in miikerreren tazyik etmi§tir. . Bakmtz. Ancak bu ba§ka §eyler .10. fen dilinde . MUhimme Defteri V. · • . defterde Yarak'tan yiiklendigi kaydedilen 8. B~vekAlet Aqdvi. 8 ' 7 Bakm1z 923 numarah (6 Recep 973 tarihli) ve 1835 (21 Zilkade 973).ar~ yiikle~hyor.i~inde bir. Godišnjak Grada Beograda VII (1g6o). ancak bu iki yerdeki ~ar~tlar orta derecede i~ g5rmektedirler. Bununla beraber Yarakla ilgili hesaplar bize bazi ip u~lart vereblhr.Turskog rata 1566 godine".ernozem topraklarda bulimmaktadrr.6 %'sma balig olmak: tadrr.' bir kOy mutlaka a~hk ~eken veya paras1 az olan bir kOy manasma gelmez. sefer ihtiya~lan dr§mda. Hane ba§ma dii§en istihsal hesaplamrken kullamian ekonomik bugday muadili metoduna gore. ortalama olarak hesap!~mak~ tadtr. bunlarm ayni biiyiikliikte olmadrg. Sirem sancagrmn.bir balu§ biiyiik sayrda gayri meskun koy yerlerinin i§Ienmekte oldugunu gosterir. ve bu kayrklarm hububat ve sair §eylerle yiiklii oldugunu goriiyoruz.nm ba§mda ufak bir birikinti noktasr ?lan Yarak'da yrlda 8. Dimitrof~a yalu?larmda buna benzer bir temerkiiz yoktur 34 • Acaba tesadiifen Ra~a crvannda terkedilmi§ daha ~ok bolgeler mi var. Bunun manasr §Ud ur ki. Bu kayda gore rrmak ayag. garptan da Ma~va ile Podrinja olm~tur. YAni. ahaJi ~ok olmadrg. 12 numarah haritalar). hububat ve koyun balummdan. Srem'in senevi mahsuliiniin belki 20 %'sinin sati§a arzolundugunu . civarlarmda nispeten geni§ arazininbulundugu ve bu yiizden daha ~ok sayrda hayvan besliyebilen koyler daha verimli sayrlmaktadrr.farzedebilirdik 35 • Bu miiddet zarfmda Srem'in. vergiler ve ticaret arasmdaki alaka balunnndan tipik bir piyasa olsaydr. p~zar ve ~~r~Jlarda tahsil olunan vergiler bazen mti. ancak "koyunu ~ok" koylerde belli 36 84 Vilkovar ile Nem~i arasmdaki hattm tisttinde kullamhr hale getirilen bir gayri mesktln b5lgeler merkezlenmesi daha vardtr. 3 6 · Zenginlik ve fakirlik hakkmdaki tahminler.ernozem adr ile bilinen topraklar iizerinde kurulmu§tur.ooo kile hububat.n en biiyiik koyleri (belki de niifusun biiyiik~e bir krsmr). · 85 Maalesef ·bir ~ar~ll v_e pazanm mili}terek faaliyetlerini meydana koyan hesap ~ok noksandrr. ancak yapabildigimiz bu kadardtr. Seferden Once Belgrad'a hububRt gOnderen diger sahalai Eflak. "En verimli koyler" (harita 8) ile "dom uzu ~ok koyler"in (harita II) misali eri arasmda dikkate deger bir alaka vardrr.nferid olarak amma daha fazla btr arada zdcrolu~w maktadtr • bundan b~ ka tahsil olurian vergilerin bir ktsmt ihzariyeden gelmektedtt. Toprak ve iskil. Sultan Siileymamn son seferi olan 1566) 36 harbinden evvel.~ekkep yektlnun faydastm g5lgelemektedir. "zengin" denilen ~Oyler i~in de tam aksi vArid olabilir. Yine de §a§IIacak olan §U dur ki.en anhyoruz. (Yukanda. anl~llan bifbirini tamamiyle tutmamakta. bir sene. haJde deftere biti§ik biiyiik ~aptaki ikinci hari taya . devietin giivendigi bir vilayet olduguna clair deliller vardrr. Yine ba~ka bir kayda gore (verilen rakamlardan rstmt~~ edrlere~) ·~ok degi§ik biiyiikliikte 21 o kayrk tahrir senesinde Yarak't~n _g~~Ini§ bulunuyorlardt.sma dogru nelerin ta§mdrgma clair ciiz! malumat veren ancak bir tek kayrt vardrr. ancak daha ~ogu Srem'in cenub! §ark! tarafinda iiziim istihsal eden · Fru§ka Gora' da. Osmanh hiikurnetine muntazaman erzak verip vermedigi defterden a~rk~a anla§IImamaktadrr. "O dogadjajima u Beorgradu u vreme Austrijsko.ernozem topraklan iizerinde bulunmazlar.m brrbmnden ~ok farkh kiirek nisbetind.xxxvi G tRI~ SIREM SANCAGI TAHR1R DEFTERI nm iistiindeki mmtakada. 37-58. yirininci asnn ortalanna ait laymet standartlarma ait gOre hane ba§ma dti~er mahsul baktmmdan yaptlm~ ve ekonomik bugday muadiline tahvil edilmi~tir. Bu Ol~Ulere gOre "fakir'. ki bu mti. sancak'm biitiin ~aqr ve pazarlanmn: bir arada yaptrg. Yarak'taki ~aqr ve pazar faaliyeti (orada tahsil edilen vergilerin miktarma gore). bahsi ge~en gtda ve vergi tahsili haklo.ooo kile tutarmda olmasr gereken hububat (ve~g~den istinta~ edilerek) koylerden getirilip orada kay!ld. Divan. Her haJde. m~w balde el degi~tiren ktymet. daha ziyad e. Srem'in sancak beyini. 1stanbul. degirmende kaybolan ve tohumluk i~in aynlan miktar ~rkanldrktan sonra 1 %inin (yani 120 hanenin) mahsul yekununa balig olmaktadrr.nqaki e tUde baktmz). Yarak (veya Yarka'da) nehrin apg. ve o yerde tahsil olunan farkh nevtden vergtlerm yekiinu. sancag. bu yerlerin i§Iemesinin hususi ah§ veri§ imkanlanndan rien geldigine mi i§ar~t eder? Maalesef. hane ba§ma hububat istihsah en yiiksek olan koyler her zaman . nelerdir? Hesaplanmrza gore. $imali Bulgaristan ve Tuna boyunca Semendire. gerek miistesna mevkiinden gerek malik bulundugu fazla mahsul balummdan bunun boyle oldugu kabul edilebilir. harb zamanlannda. ve koyun besliyen mmtakada bulunmaktadrr (7. ete verilen deger · zamammrzdaki degerlendirmeye uygun olarak yiiksek tutuldugundan. Yarak. ticaretin ancak 4.yoksa defterdeki kayitlara ~e~: meleri. Ger~i Srem'in 38 daha fakir olan koylerinden bazrlan.n edilmi§ yerler arasmdaki alaka 5 ve 6 numarah haritalarda en iyi §ekilde goriilmektedir.

firtinah havalarda kaYik~ilara yard1m. . cemaatlar olarak 40 topluluk §U veya bu §ekilde vergi imtiyazlarma nail olmu§lardir. resmen degilse b1le. kenarmdan ge~ip gidiliyordu. her hai ve keyfiyette defterde verilmi§tir. Bununla beraber hizmete mukabil muafiyet tamma adeti her iki taraf i~in faydah bi. Manastirlara tarhedilen vergiler de. bu kez henliz yaptlmamt~ttr. nehirler yollardan daha biiyiik ehemmiyet ta§Iyordu. hayvan yeti§tirmekte ihtis~si olan koylerin. Burada goz ~nune konan amiller arasmdaki al€ikalar hakkmda umumi gOrli~ler. muafiyetin · degeriyle hizmetin degeri birbirine denk gelirdi. hem hububat baklmmdan hane ba§Ina yiiks. Fakat. koprii ve hanlann mevkiinden anla§IIabilen yollatd1r. d_e Miisliimanlara miisavi §ekilde verilen.xxxviii • GIRl~ SIREM SANCAĆI TAHRIR. klsmen vergiden muaf bazi topluluklar hakkinda tahrir boyunca verilen dagm1k malumat 14 numarah haritada toplu §ekilde gosteri~­ mi§tit. ve Budabe§te'den Belgrad'a gidip gel~eler. Hane ba§ma daha yiiksek nakdi vergi odeyen koyler. · obiir ii~ kale de ya civardaki koylere yiikletilmi§ angarya yohiyla tamir edilmi§tit yahut ta garnizonda bulunan erler tarafmdan tamir edilmi§ olmas1 da miimkiindiir. 9are telakki olunabilir. verimli bir koy sayilabilmesi i~in bir koyiin. e~er Defterin yapiid1gr zamanda.men de btr ~ok mlinfertd kOylerin istatistik ~eklini tetkik neticesinde vartlan nebcelere d. iskelelere bag!1 hizmetlere (arabalarla ta§Ima. Nehir kiYilarmda bulunup iskeleleri olan kasabalarm haJki. tmtiyazh vergi vaziyetleri hakkmda izahlar. tamir i§! eri. bililistisna vergi muafiyetleri vardir. Belki de bu muafiyet ~arelen Osmanh maliye memurlanha yalmz klsmen ziral olan biiyiik topluluklara as Yukartda mevzuubahs olan muhtelif hususiyetlerin kaqthkh tesiri ve tahrir defterinin gaz Online koyđugu malumattan istihrac. yaliuz bunlardan birinde (N em~i) yerli ahaJi. ·Bununla beraber. ve Kir~edin) §U veya bu neviđen der bent vazifeleri vardi! Bun un sebe bi a~ 1 k • . Muntaza:m i§ hizmetlerine dair defterin tam oldugu meselesinde §iiphe uyandiran bir husus §Ud~r: ger~i garnizonlan olan dort kale var ise de (No. Bunun. 13 harita).k ol~iide mahsulii hem de hayvan baklmmdan (ekseriyetle domuz) hane ba§ma yiiksek ol~iide mahsulii olmasi laz1m geliyordu. giimriik vergilerini toplama) mukabil. fevka~ade vergilerden muafiyei:ten. ba§ka her hangi bir sebeple muafiyetleri yoksa. Tidi. yiikleme. §U veya bu neVIđen b1r muafiyete nail olur.ok cepheli kar~thkh mlinasebet tstatistlklert (multiple ~~rrelatzon) kurma ftrsatx verebilir. Gariptir ki sancagm ii9 cemaatinin (Qortanof~i. hane ba§ma esasma gore ekseriyetle daha mahsuldar olurdu. Ancak bahsi ge~miyen ba§ka amillerin da rolii bulundugu a§ikard1r. ekseriyetle muafiyetin §iimu:iinii ~akh gostermekten yoksundur. belki de iyi g~daya ve paraca refaha sahip olmalarma ragmen ekonomik bugday muadili ol~iisiine gore degerce pek yiiksek saYilm1yordu. Hane ba§I esasma gore daha yiiksek nakdl vergi odiyen koylerin tevziini izah eden bir §ey yoktur (No. Hayvan vergilerinin aksine hububat ve iiziim a§an mevzuu bahs olmad1gma gore. kts. biitiin ~ergil_ere. daha ~ok nakdi vergi odemeleri beklenebilir. k~smen h~~ttal~r yapthrken gOriilen tevzi ~ekillerine istinad etmektedir. 1htimal ki geriye. tmtiyazlar. yani her verilen imtiyaz i~in bir sebep gosterilmektedir. ar~tmctlara c. hi~ olmazsa de facto (bilfiil) olarak imtiyazh bir vaziyet arzedecek derecede dii§iiktiir.nun aksine hububat ve iiziim yeti§tirmek . edil.. bu da oyle bir ol~iide vaki o! urdu ki. kaleyi i}'i hald e tutmak mesuliyetine kat§Ihk olarak vergilerden muaf·tutulmu§latdir. ve bu suretle vilayetin . kay1tlarm tam olduguna clair bir garantimiz yoktor. gosterilen yollar. '14 numatah haritada gosterilen yol sistemi tam bir mahiyet ta§Imamaktad1r. Defterde bu biiytik topluluklara tamnan muafiyetlere dair gosterilen sebepler. Umumiyetle. Srem'in biitiin niifusunun biiyiik bir kismm1 ve varidattan biiyiik ol~iide feragat edildigini gaz oniihe koydugu a§ikard1r. ve ekseriyetle hem Huistiy~nlara~ hem. ~iinkii bu. varaJ veya JBh!r vaz1yet1 olan her hang1 b1r topluluk hi~ bir fark gozetilmeden. Bazen Miisliiman ahaJi muayyen bir sebepten dolayi. 3 hari ta). Kasaba. amma bu istihsal giicii mutlaka hayvan yeti§tirme baklmmdan yiiksek olmiyabilirdi 39 • Hususl durumlanm devlete kat§I icra ettikleri hizmetlere bor~lu olan. xxxix zira! bir vergi sistemi tatbiklndaki gii~liiliigii yumuptmak hususunda y~rd1m etmi§tir. defterde gosterilmemi§ olan bir takim kopriiler ve hanlar kalmaktad1r. ~u.DEFTERI ba§h bir aliika mevcut degildir.ayanmaktadtr.. Huistiyan ahall ise ba§ka bir sebepten dolayi vergiden muaf tutulurlar. lidi ve fevkal~d~ verg1lere kadar gider. Aym zamanda bolgeler aras! miinakalat noktayi nazarmdan.e~ilec~k dige~ miinase~et· Ier. ekseriyetle kayiklarla yap1hyor. haddi zaonda koprii ve han kayd1 degil onlara ait hizmetler iizerine tutulmu§ kaYitti. hizmetin ehemmiyetine gore.gibi daha ~ok emek 1St1yen faaliyetlerde ihtisasi olan koyler.

K1'l. ML. • lmlđ. bir S1rbm yazabilecegi §ekilde yazd1!li farzolunmU§tur 40. ayn bir problem arzetmi§tir. ikavski yoba hepsinin kan§lmmdan m1 ibaret oldugu keyfiyetini iz aha kHi gelmemi§tir. Bu yiizden tincak ve ancak tekrar tekrar vukua gelen deg~tirmeler bulunduguna dair metne dayanan deli! oldugu yerlerde sessiz h~rf Ylillnlanmn arasma sesli harf konmas1 veya Sup iml1'l. ne Fars~a ne de Arap~a) ve metne ilave edilmi§ bulunan "Se~ilmi§ Lugat~e"de gosterilmi§tir..ekebilir. FL. Bu sonuncusu. Apg1daki iki sessiz harfli kiimeler. 1veya I harfleriyle aynlmaktachr: KR.e kon~an vasa ti ~ahxs ic. Ancak devamh yazll1~ s1rasmda bOyle bir gii~liigiin mevcudiyetini belirsiz bir ( ~) i~aretiyle gizler. Metind e goriilen Arap~\' tabirler. sanca!lin leh~esinin ekavski. LJ) damak sesinin muhafaza edilmesini yeterli gosterecek bir delil mevcut degildir. ZG ve ZM. Burada anlaYcy kabiliyeti kuvvetli olan bir·klttip bile GR sessiz harflerini bir sesli harfle aymnada. Bir hai c.smda ha§ka deg~iklikler yap!lmasl prensibini kabul ettik.in bazen giic. Sup~a yer adlan ve §alus isimleri imH'l. G1rgur). transkripsyonda ya bir sesli harfle ba§latJ.e (mesela. ancak. . Tiirk Dil Kunimunun imla lulavuzuna istinad etmektedir. Bundan dolay1 ki. 41 Latinl~tirilmi~ Htrvat harfleri burada daha az pilinen Strpc. bu cemaatlerin Islankamen anbarlan yalumnda bulunu§lanmn.n telMfuzda glic.imeyi iic. boyle degi§tirmelere i§aret edecek delil bulunmadlgl yerde. Bu· niishadaki transkripsiyon sistemi. ijekavski. Bunlardan istinta~ edilebilen malumatln biiyiik lusmJ.Htrvat dilinde Oyle c. 40 Bu transkripsyon'un bir prensibi de. PRve TR 4· Bu usuller di§mda.lml§ veya aynlmi§tlr. MR.a GR harflerini gčsterebiliriz. Metinde. a§a!lidaki kaidelere g pre bu edisyon' da ta h di t edilmi§tir. GL. ancak ba§ka kay1tlardaki mhlumatm l§IŠ!nda tamamiyle anla§J!abilir. gOsterecegi mahzurlara bir misal olarak Strpc. (Yalmz !§tfan ve Anbru§ isimleri miistesna tutulmu§tur. !slam Ansiklopedisinde tatbik olunan sisteme gore yazilml§hr.ele~tirip'' yazmak Yugoslav okuyucunun hic. HL.s) harfmm Slk Slk kullamlmas!.liik . transkripsyonda bu harf ktimesinde bir degi~iklik gOriilmez. 3· A§a!lidaki iki sessiz harf kiimelerinden sonra §ayet S1rp~ada I sesli harfi geliyorsa. Bazen metinde bugiinkii Tiirk~e lugat kitaplarmda imlas1 bulunrmyan kelimeler ge~mi§tir. Ancak N'in (yani.ok sessiz harf kiimeleri vard1r ki.) 2.zen metinde kif (6') harfinin kullamlmasl suretiyle gosterilmektedir ve bundan dolay1 boyle transkripsyon edilmektedir.da s1k s1k goriilen sessiz harflerin bir araya gelmeleri yiiziinden. transkripsyonda birden fazla tefsire imk1'l. a§ag1da gosterilen muadil cedvele dikkat edilmek gerek: S1rp~a S1rp~a č č D I J Transkripsyon edilmi§ §ekli Q T' (Bugiiniin D' (Bugiiniin Tiirk~e Tiirk~e alfabesinde yoktur) a1fabesinde yoktur) t y LJ NJ L š 2 ~ N yahut NY J Metninin yazlh§mda. VL. buna bir sebep te§kil edebilecegi akla gelebilir. Ti. tr~' dort veya be§ sessiz harfli biitiin kiimeler. bu mufassal defterlerin tamamlayJcl mabiyetine bir misal te§kil edebilir. ~udur: Strp. kendince i§itmi§ oldugu her §eyi kayda ge~irmekte son derecede dikkatli ve titizdi. Bu prensibin bizi.ltik yara- tabilir. SL.n verdigi zaman. Sup-H1rvat dilinde ve Cenubi Slav adlarmda ekseriyetle goriilen bir aJay sessiz harfin bir araya gelmesi Tiirkler i~in bir telaffuz mii§kiilii arzetmektedir.ni. transkripsyonda ya bir sesli harfle ba§latilmJ§ veya aynlmi§tlr 41 : DR. tamyamx)racagt bir §ekle girebilir.a muadilleri yerine kullamlmt~tir. Bununla beraber muhtelif telaffuz ~e§itleri de goriilebilir. Bundan ba§ka. ecnebi men§'eli kelimeler i~in Tiirk~e sozliiklerde ba§ka ba§ka imlalarda goriilmektedir. GV. transkripsyonda L (y1'l. GIRl$ xli Slav ashndan aynlmadan once metin de deli! aramak prensibine istinaden sessiz harf kiimelerinin daima degi§tirmesi. bu isimleri kaydetmi§ olan Osmanh katip Zaim Behram. NJ) damak sesi b1'l.Uncli bir sessiz harf tAki p etmedikc. 1.irkc. tek ba§ma ele almdJ!li takdirde. HR.xl SIREM SANCA(H TAHRIR DEFTERI degildir. DV. Metinde ye (. bu metinde bulunan ve Tiirk~e olm1yan isin!leri inceleme neticesi goriiliiyor ki.tip Behram'm bu ismi a~1k~a duymu§ oldugu ve §ayet mii§terek bir alfabe bulunsayd1. Boyle kelimelerin ~ogu Garb asrlhd1r (yani 'ne Tiirk~e. ve bunlar1 daima "Tiirkc. yahut Arap~a harfveya siyakat nev'inin. SV. VR.

.' . Csanki tarafmdan zikredilen yer isimlerinin ancak ufak bir kismi defterde ge~en isimlerle birbirini tutuyordu. ~iinkii i~indeki yer isimleri. yukanda zikredilen bu bolgeye ait ba§ka defterlerde oldugilndan daha a~Ik surette kaleme ahnml§tir. teamiildeki Arap~a rakamlar halinde degil de araS!ra sijakat iislubunda yazdrnl§ rakamlara rastlamr. eski iskan yerleri ile bagda§hrarak te§his etmeye gayret. Bu hususta ba§vurulan en onemli kaynak iinlii otorite Deszo Csanki'nin Magyarors. ' Bunun tam aksine.s ) dir.I g I 3. yalmz• hangi sesli harflerin kullamlacagi ciheti degil ekseriyetle sesli harfe liizum olup olmad1gi cihyti de bilinmemektedir. ve Alman haritalan biiyiik ol~iide faydah olrnu§tur . bu her zaman boyle degildir.. Defterde goriilen yer isimlerinin tefsiri ve te'yidi · · hususi gii~liikl~ri olan bir mesele arzetmektedir. ~iinkii mi{ayyen Ari'p9a harfleri birbirinden ayud edilmesine hizmet eden tefrik edici n0 ktalar ekseriyetle mevcut degildir. K. bu fark Mahaller Listesine ilave edilmi§ ve kaynaklan gosterilmi§tir.xlii GIRl~ S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI ~aresi. . mesela Bežan'1 Beyjan haline koymakn 42 • edilerek ve sarahatla yazdmi§hr ve umumiyetle. u. Verilen me blag. Pregled. . muhtelif varidat kategorilerine ai t degerlerin yekunu dogru gosterilmi§tir.sarfedilmi§tir. ancak bir k1smmm .bir ismin mevkii ~Ok§iipheli bulundugundan hakkiyle tayin olunam1yordu. ve bilhassa modern ve biiyiik ol~iide haritalard1. bunun miimkiin oldugu yerde muhakkak ki §ayam arzudur. Ig'uncu asir sonlan ve 2o'nci ·asu ba§larma ai t Avusturya.ka~tama Srbije i srpskih ZeTTUZlja i na planovima Beograda i drugih mesta po zbirci bečkih arhiva (Beograd: Srpska AkadeM mija Nauka. uzunca bir e kullanarak. Militargeograpbisches !nstitut tarafmdan I9I3-I9i4 tarihli (fakat aslmda I87g'da yapdan bir ara§hrmadan derlenm1§) I :7s. A§agida zikredilen seri ~ok etrafh §ekilde tetkik · edilmi§tir: I) K. ve noktalamayl daha sarih hale koymak maksadiyle !stanbul ar§ivlerinde (Tahrir Defteileri 57I ve 673) bulunan mufassal diger iki Sirem defterine s1k s1k miiracaat te faydah olmu§tur. §iipheli cihetlerde. eldeki kaynagm miistesna klymetinin bir ifadesidir. Aym yer admda diger iki defterden birinde ehemmiyetli saydacak derecede farkh bir yazdl§ goze ~arptigi zamanlar. Tarihl Cografya i~in isim baklrmndan. Budape§t: I Bg o. Osmanhlarm geli§ihden onceki tarihlere ait.'' ·~ .rilen mahalleri. transkripsyon edilen ' meblag bir y1ld1zla (*) i§aret edilmi§tir. Defterde ismi ge~en I I oo yerin ~ogu. ancak te'yid edici malumat kaynagi olmak baklmmdan hayal sukutuna ugratiCI mabiyettedir. 43 Mesela "istreylof~i" yaz1h~ma dik. fakat bazen aritmetik bir. yanh§ yahut ta .kat ediniz. yaz1 sryakat oldugu zaman ii~ misli biiyiir. Yer isimlerini tesbit i~in daha ehemmiyetli olam. Bazi hallerde ya defterde kendini gosteren birden fazla imkan bulundugundan yahut ta ~ok rastlanan . Bu gii~liik. Osmanhlarm ~ekilmesini takip eden devreden sonraki tarihleri ta§Iyan kaynaklard1. Bunlar arasmda en ~ok ehemmiyeti haiz olam haritalar. ~iitikii Arap harfleri sesli harfler bahsinde bir muglakl1k arzetmektedir. Biitiin para k1ymetleri ak. On sekizinci as1r nihayetinden evvelki tarihleri ta§Iyan Hapsburglara hizmet eden memurlar tarafmdan yapdml§ biiyiik "Yusufl" haritalar tetkik olunmu§. bir diger yaz!IIjta sesli harf bir ye (. Yer lsimleri..ag tiirtćnetifoldrajza a Hunyadiak koraban (Cilt 5.768 haritadan toplanmi§ geni§ bir Yugoslav yer isimleri listesi de aym derecede cesaret klncidu 43 • Rakamlar. yuvarlak hesap goze ~arpar.e olarak gosterilmi§tir. Bununla beraber. mufassal defterin hazlrland1g1 zamanda meskun degildi. 42 Xliii . · Qogu zaman. onu te§kil eden miinferid rakamlarm tam yekunu olmad1g1 yerlerde.. Bir yaz1h~ta ikinci Sesli harf bir he ( •) dir. Bu baklmdan burada ele almrm§ olan defter iyi bir tesadiif eseri olarak isabetli se~ilmi§tir. Metinde. ~ogu Macar olan kaynaklarda sozii ge~en.ooo AvusRudolf Šmit. ve Sirem'in. (Bununla beraber bu gii~liik aym zamanda. Bu gibi hal!erde transkripsyon edilrni§ rakamlarm alt1 ~izilrni§tir. ekseriyetle · sfyakatte adet olrmyan daha fazla noktalamaga ria yet . Viyana'daki Kriegsarcbiv'de bulunan ve 18'inci ve Ig'uncu asulara ait bulunan 4. geogrqfskih naziva mesta na . 1937). ve ovahk arazide kuruldugu nazan itibara ahmrsa (ki buralarda isimlerin degi§meksizin muhafazas1 daghk yerlerde oldugundan ~ok daha az muhtemeldi) bu ~ok sayida yer isimlerinin Osmanh olmayan kaynaklarda te'yidi ancak klsmen miimkiindiir. Cilt II) adh eseri olmu§tur.sair kaynaklardan te'yid edilebilecegi bu derecede zengin bir kaynaktan daha klymetli ne olabilir ?) Arap harfleriyle kar§lmiza ~1kan bir ismin te'yidi. Defterde ve. yahut S1rplarm tabiriyle Srem'in asular boyunca ordularm ve insan muhaceretinin koridoru oldugu.

daha az goriilse bile birbidyle alakah diger isim eklerinin de mevcudiyetini ortaya kor: Opatovce.lm kestiremeyiz. haritalar iistiinde tesbit edildikten sonra arz ve tui derecelerine gore. yahut ta as!l metinde bulunan bir ifad'e' esasma dayanmaktadlr. Srem'in garbl msfi i~in Zagreb' de ara§tmlan haritalar. bir ki§iyi bir yerle birle§tirmek i~in mahallin ismiyle beraber en ~ok kullamlan ek -ac'd1r.sesli harfin okunmas1 hari~ tamamen vaz1h olabilir. Yugoslav cog• rafya lugat~esine bir bala§. ba§ka bir yere "yakm" olarak ifade edilmi§tir.) xlv . tefsirden tama-· men ka~1mp.i.Macaristan otoriteleri tarafmdan ~izdiril­ mi§ I :2. yahut ii~ sua! i§aretiyle gosterilmi§tir. iki.ok daha uzaklara uzamyordu. ~iinkii o yaz1da (yahut ta hi~ olmazsa eldeki metinde kullamlml§ olan §ekli) sonda bulunanye e<S) ile sonda bulunan he birbirinden pek te. Bu gii~liik. bunlar da I910 ve I9I6 }'!Ilan arasmda: Avusturya . der tasarruf-i tabirleri. Bunlardan ba§ka §un u ilave etmek laz1md1r ki. a}'lrdedilemez.mevkii hakkmda malumat vermemekte.aymm §arkmdaki bOlgeye verilmektedir. Bir yer isminin Osmanh olrmyan kaynaklarda bulunamad!i'. miiphemiyet derecesi metnin yaz!l!§tndaki berrakhga gore az veya ~ok olabildigi gibi. Fakat aym ismin kii~iitiilmii§ §ekliyle degi§mesi de hemen hemen aym derecede umumidir. Bugtin bu isim. transkripsiyon edilen isimden sonra." Bu degi§me ~ok umumidir.ki bu ekseriyetle boyledir. Opatovec. Srem sancai'. h11 ciimlelerden biriyle ifade edilen "yakm" kelimesi. Srem'in §arki msf1 i~in Novi Sad'da kullamlan harita serisi Geodetska Uprava A. Dstelik. Bosut c. Boyle yap!lmad!gl takdirde. Yugoslav yer isimleri ekseriyetle izah1 miimkiin olm1yan as!llardan gelmi§tir. o §ekilin cem'i haline gelebilir: Opatovci. Std. ve §iip heli bile oisa. bizzat mahalhn ad1. Yer ve Mevki Rehberinde bu §iiphe.. mesela·: Opatovac. en ~ok ah§!lm!§ isim eklerinde derhal kendini gostermektedir. "Opatov'dan gelen kimeseler. Haritalarda tesbit edilen hallerin arzettigi delile gore. mevzuubahs olan yerin.iyiikti. Otpatovče.S!REM SANCAĆI TAHRIR DEFTERI GliH$ turya eseri hari talar. bir.yukarda ad1 ge~en harflerin hangisinin kullamld!i'. bir iki. bazen. bundan ba§ka. defterde ad! ge~en bir yeri hi~ degilse tahmin! bir transkripsiyon ile gostermenin." Ancak zamanla. P.l veya hi~ birinin kullamhp kullamlmadli'.tislinde daha bi. aym zamanda aranan ismin benzerinin veya aymmn Srem'de veya ·Yugoslavya'mn ba§ka bir mevkiinde bulunup bulunmamas1 keyfiyetine baghd1r (bu maksatla Popović fihristi. e. Dušan Popović'in Srbi u Sremu do I936/7 (Beograd: Srpska Adademija Nauka. Srem'den ii~ bin den fazla yer ismi vermektedir. Bazen de Vojni-Geografski Institut'iin I929 tarihli I :10o. metindeki bir ismin yaz!l!§l. ve 2) OKH/Gen.l bir ~ok hallerde.Anćak Osmanh sancak en azmdan bunim tic. yani Opatov'dan Opatovica'ya. ismin yaz!l!§ §ekli §iipheli kalmaktad1r. Nqvi Sad' da ve Zagreb'de Yugoslav Geodetska Uprava ar§ivlerinde muhafaza edilen kadastroya ait haritala~m tetkikinde e!Iiden fazla ba§ka isimler ele ge~irilmi§tir.l hakkmda salahiyetli bir monograf goziimiiz oniine biiyiik mikyasta teyid edici malumat koymu§tur. I950) dir. yerin mevkii. Defterde ismi ge~en yerler.im e[) olursa .Sirem yahut Srem denilen sahanm btiyiikltigii astrlar boyunca bir hayli degi~ikliklere ugramt§hr. Bu eser. Sup~ada.880 nisbetinde idi ancak tarihleri I9'uncu asrm son otuz senesine rastlamaktayd1. Opatovič. I 2 kilometreden az mesafeyi ·gostermektedir (buna dair bir is tisna bilinmemektedir). S1k s1k tekerriir eden der taraj-i.000 ve I945 tarihli haritalard1r. Voyvodine tarafindan yap!lm!§ olan I :10.aslmda "Opatov' dan kimse. Ne yaz1k ki siyakatla yaz!ld!gl zaman bu sonlar pek te tefrik edilemez. tarihli I .te hiri Olc. Opatovici. ve garba dogru c. der hudud-i. Bu sebeplerden te'yid edilememi§ xliv 44 Evvelce de zikredildigi vechile. Bundan ba§ka Arap~a yaz1da berrak olm1yan bir tak1m tipik ekler de vard1r ki bunlar aslmda giivenilir transkripsiyonlan bozabilir. bunlarm ~ogu miiracaat edilen haritalarm hi~ birinde mevcut degildir. ve bazen de Sup~a bir sozliige miiracaat edilmi§tir. Bu sistemin zan ve ~ekingenlik arasmda iyi bir uzla§ma oldugu. bl~ bir tahminin yap1lam1yacagma dair yanh§ bir fikir vermekten iyi oldugu dii§iiniilmii§tiir. Sremski Karlovci'nin Ortodoks ba§-Piskoposi idaresi altmdaki mmtakamn ka}'ltlarmdan biiyiik ol~iide faydalanarak Popovi'ć.886 ''Dvogub" kadaster haritala:rma dayanmaktad1r. miiphemiyet derecesine gore.) Me'tinde ·teyid edilmi§ transkripsiyonlardan sonra parantezli bir sua! (?) i§areti goriilmektedir. bir Yugoslav haritas!. ekseriyetle meskun yerlerin .. Diger cihetten §Unu da soylemek la~1md1r ki. H. bu ise ya Popović tarafindan verilen maluinat esasma. der kurb-i.5o. Yer ve Mevki Rehberinde gosterilmi§tir. bizzat Avusturya Macaristan "Dvogub" hari talan idi ve yine I :2. ba§ka bir mahali eye "yakm" oldugunu ifade etmektedir. Defterin metni. Chef des Kriegskarten und Vermessungswesen tarafmdan ve I943.ooo Alman eseri haritalar. ancak bunun aksine olarak gayri meskun yerlerin mevkii hakkmda hemen hemen her zaman bir §eyler soylemektedir.ooo Yugoslav hari t alarma da miiracaat olunuyordu 44 • Bu haritalardan maada. sondan ikinciharf.

bilhassa isimler yazrh§larmda noktalanmami§ ya da geli§i giizel noktalanrm§ olursa (ki bu ekseriyetle boyledir. dogruya biinyesine aittir. metne ili§ik olarak verilen ve i~inde tefrik edilmesi mii§kiil olan isim kiiinelerini ihtiva eden listeye miiracaat etmesi tavsiye edilir.ii~ sua! ipreti konmasryla) ismin. G1R1~ xl vii te§ekkiiliine dair ~aretič tarafindan verilen malumata ve onun bir araya toplamr§ oldugu ilaveli <. (LXXXI (r886). teklif edi!en isimlerin ihtimaliyet derecesini belirtmeye ~ah§Ilmr§ ve boylece · sadece miimkiin olan bazi J<elime te§ekkiilleri ile hakikaten muhtemel olanlarrn ayrrdedilmesi hususunda gayret sarfedilmi§tir. 46 Bir taktm hususi mti§kliller i~in b~ka yilztlardan da istifade edilmi§tir. muayyen bir ismin transkripsiyonunun §iipheli oldugunu gosteren i§aretleme (isimden sonra bir. zaten bilinmekte olan bir hakikatl. nazari olarak tertip edilmi§ isimlerin yam srra. Defterde. imyor. yahut ta hi~ bir tefsir imkam olmadrgr zaman (ekseriyetle ~ok fazla sayrda imka. ii~ noktadan sonra bir sua! i§areti goriilmektedir. Pek ~ok yerlerde. yahut ta yer isimlerine dayamr. · sonunda. O.nlar bulunmasr yiiziinden). . 1simlerin 45 Cenubi Slav aile isimleri umiuniyetle §ahiS isimlerinden yaptlmt~tlr.inci isim -ić ekiyle biter ki "bu Orice gelen hane sahibinin admm kii~iiltiilmii~ §eklidi~. Cenu p Slavlarmca kullamlan veya ge~mi§te kullamlmr§ olan §ahrs isimleri inamlmryacak derecede ~oktur. kullamlmr§hr. ve Slav hane sahiplerinin hiiviyetine ilgi duyan ara§trrrcrya. yalmz kendilerini temsil etmekle kal. Muhtelif kaynaklardan ahnmr§ isimleri havi bir eser. Umumiyetle. defterde goriilen hemen hemen biitiin ferd isimlerini a~rklamak miimkiin olmu§tur.derecesine eri§emiyorsa. ii~ hatta dort bilinen isimlerden hiri olarak tefsir edilebilir. aym zamanda ba§ka bir. Bilinen bir eki bilinen bir koke ilave suretiyle. sonundaki eklere· degil dogrudan . boyle hallerin hepsini metinde parantez i~inde bir sua! i§areti takip etmektedir. XXVI (rg28). mufassal deftere gore r6'mcr asrr sonlarmda Osmanh sancagz olan Brem'de kullamlmr§ olmasr lazrm gelen isimlerin bir ~oguriun izahr i~in kifayetsiz bulunmu§tur.i§ §eklidir. 47-66'da. o da ~~dur: Osmanh flituhatmdan evvel ceimp Slavlan arasmda b~lamt§ olan aile isimleri te§kili ameliyesi. Bir tefsir. Bunun yerine §u usui kabul edildi: transkripsiyonda goriilen bir ~ok ·isimler. <:. hatta bir ~ok benzer ve miimkiin isimleri de temsil ediyor. Bundan dolayt aile isimleri aym gii~lligtin bir klsmtm te~kil etmektedir. ~una da i§aret edilmelidir ki..i ekleri. 69-154 46 adh dergide ne§redilen makale. mahalli halkm bilgisine miiracaat etmek gerekir. bu mevzuda da yer isimlerinde oldugu gibi ihtiyati elden brrakmamak icap etmi§tir. Bu edisyonu kullanan. bunlara benzer eklerden miite'§ekkil kiimeleri gostermeye yarar bir sembol olarak . bu mevzu rg'uncu asrr filologu T. Tefsirlerde sadece miimkiin olanla hakikaten muhtemel olan kelime guruplarr · arasma dii§en bir orta guru p daha mevcuttur.bornik za narodni život i obi{ajejužnih slavena.xlvi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi isimlerde de srk srk goriilen -off! veya -ov.-ić bulunan isimlerin nadiren gčrtilmesi. DOrt be§ yerde verilen ik. Maretić tarafmdan enine boyuna ve salahiyetle tetkik olunmu§tur .. Miiennes isimleri miizekkerlerden aytrd etmek anla~tlmayt kolayl~tlracak bir kaide olmamast ytizlinden mii~ktil olmu~tur. Bu krSlmdan sonra gelen sahifedeki cedvelde. ve ancak istinta~ yoluyla tekrar eide edilebilir miilahazaSlyla.) Degi§ik §ekilleri olan isimler nazar-1 itibare ahnmarm§ olsalardr. hane sahibinin' ismini ve hemen akebine babasmm §ahsi admt gčstermektedir. ~unu da soylemek lazrmdrr ki bir sua! i§aretinin takip etmedigi isimler bile goriindiigii kadar muhakkak ve kat' i olmayabilir. . bilhassa. iki vey:.lsimleri. Cenubl Slav ferd ve aile isimlerinin te§ekkiiliine clair materyal aranIDI§trr45. Ivan Zovko tarafmdan toplanmt~ Bosna isimleri listesi olan "Narodna imena Bosne i Hercegovine". bu. te'yid olunmamr§ hallerde her zaman miiphem olan. Bunlai' · ekseriyetle bu isimlerin kii~tilttilmi. 148-159 da. Br-146 ve LXXXII (r886). metindeki isimlerin yarrsrm transkripsyondan ~rkarmak ica p ederdi. Bu isimlerden bir ~ogu kullamlmaz olIDU§tur. Fakat. En mutad kaytt. aramlan ihtimaliyet . bu flituhatla durdurulmu~tur. "T. iki. metinde goriilen isimler yazrlr§ tarzlarma gore bir. metinde. Slav flahzs . ve aym tetkikler neticesinde kendilerinden aydmlanabilir. muhtemel ile· miimkiin tefsirlere tatbik edilen ol~iiler izaha ~ah§Ilim§trr. ba§hgr altmda ve Rad jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti." tarafmdan "Srpska narodna· imena" serlevhas1 _altmda Kalendar srpske manastirske stamparije za r895 (Sarajevo: tBgs). Bereket versin ki. "0 narodnim imenima i prezimenima Hrvata i Srba".ok zengin listeye dayanarak. Popović monografinda' kayrth ve rB'inci asrrda Srem'de kullamlmi§ ferd ve aile isimlerini i~ine alan takriben doksan sahife tutan bir fihristi ihtiva etmektedir. sarahatla gOstermektedir.

ve yaln1z mevki belirten baz1 isimler bu rehbere ahnmami§tir.. varo> yahut karye oiar'ak tarif edilmi§tir. ? 50 . bir ada. iki sua! i§areti biraz >iiphrye delalet eder: ismin ba§ka bir veya belki iki .adigl haJde. ? i sim . ismin imlasmm muhtemel olduguna i§arettir.. .ok rastlanan ~ekli 48 Mevcut bulundugu malUm ismin daha az r3stlanan ~ekli 49 BOyle isim bilinmemektedir 47 Yazt b~ka his. Eger kaydm ba§mdaki yer ismini bir sua! i§areti taki p etmiyorsa. ? 50 . Bir kaydm ba§mda kii~iik harflerle yazilmi§ olan mahal isimleri. ismin. tefrik edilemiyen Cenub! Slav isimlerinin ba~ka tef- sirleri gOriiliir. bu.. bu.imla §ekli muh teme! yahut ta h em en h emen muhteme! demektir.:tkarthp yine eklenirse aym olan bir isim mevcuttur: -a.. (biiyiik topluluklarm boliinmii§ oldugu mahalle isimleri miistesna) · meskiln ve gayri meskiln biitiin yer isimlerini ih tiva etmektedir. --gc. ya da bahk avlamlan yere aitse. 48 A~agtdaki s. tarla. kaydm biinyesinde gosterilecektir. Arap\(a harflerile yazilmi§ ancak. Defterin · ele aidigi sahamn di§mda bulunan fakat metinde zikri ge~en bazi yerlerin isimleri. neticede. metind e kasaba. bir tefsire Yazt tefsiri muhtemel mahal gOsterir btrakmaz Yazt bu tefsire ~ag1 yukan uygun gelmekte Yazt biraz itiraza miisait ancak b~ka his... az rastlanan ekIerden hiri ilAve edilirse veya bi~ ek t. §iipheden hali oldugunu gosterir. D\i sua! ipreti ciddt >iiphrye alamettir: bir ismin iki veya ikiden ziyade. 50 Bu kategorilerde bir ~Uphe gOlgesi oldugu kabul olunmahdtr. biitiin bunlar tahrire mevzu te§kil etmi§tir. -ičić. Kaydm bagmda isimden sonra goriilen bir tek swil i§areti. Osmanh olm1yan kaynaklarda bulunm.jARETLEME USULLER1 Yerlere mahsus Rehber Tazmm Vasfz Teyidi mahiyette delilin mevcut hulunmast Oldugu gibi mevcut bilinen isim Mevcut bulundugu malUm ismin s. A§ag1daki isim listesi. suf metinde kullamlan noktalamalan havi aym yer ismini i§aret etmektedir.. -ić. Liste.:tkartlhp bir digeri ili\ve edilirse aym olan isim mevcuttur. metinde mezraa. -ica. Bu sebept~n dolay1 ismin bu yazih§ §ekli ekseriyetle eksiktir . -e. bir tefsir gOriilmemekte isiin isim islm 47 isim (?) isim isim isim (?) isim (?) is im isim (?) . Her mahal ismi i~in verilen izahal!n kat'i ve ozlii olmasma · gayret edildi. 1smin ait oldugu yer bir manaslir.birinin veya obiiriiniin miimkiin olduguna i§arettir. Her kay1tta birinci parantez. Qok nadir hallerde sua] i§aretinin goriilmemesi. bugiiniin harfierinin kullamidigi §ekildeki imlas1. Osmanh olm1yan bir kaynakta tesbit olunduguna i§arettir. ? . yer isimlerinin metinde almi§ oldugu Siraya gore yapilmi§ ve nahiyelere aynlmi§lir. Aym mahal i~in bazen yift nokta ile ayrilmi§ .· nehir isimleri... bir gol. ismin imlasmm. zemir>. arazi yahut ta karye hdli ez raiJye olarak tarif edilen gayri meskiln yerlere aittir..StREM SANCAČ:I TAHR1R DEFTERi xlviii SLAV i. ? Biti~ik bir indeks'de. 49 Maretić tarafmdan haztrlanan uzun bir listede verilmi~. yani.belki sekiz veya on imla §ekli.ayzr. -ević.. te'yid olunmadigt haJde.jAHSl 1S1MLERiN1N TRANSKR1J?SYONUNDA KULLANILAN ii. Biiyiik harflerle yazilmi§ mahal. isimleri. kabul edilen §ekli oisa gerektir. ve binaenaleyh vergiye tabidirler. -ov. yahut t. yahut -ović.ok rastlanan eklerden hiri eklenir.iki isim verilmektedir.. o ismin daha s<mraki devirlere ai t §ekli bazen de daha evvelki deviriere ai t §ekli kaydin nihayetinde gosterilecektir.

is also being flow edited by a committee headed by Hami"t Hadžibegbvić. Two other whole sUrveys have been published in recent years. bega Ishq. Eger mevki arz ve tu! tarzmda izah edilmi§se. Osmanhlardan sonraki devreye aittir.) and E. the oldest available. was published by Tayyip G6kbilgin. verilen niimunelerin. 342.iinceki niisha. mevkiin {aym z amanda Osmanhlardan sonra kullamlan isim imlasmrn) Giri$'te zikrolunan haritalardan birinde te'yid olunduguna i§arettir. metinde goriilen §eklin tefsiri balammdan aym olabilir. XV-XVI astrlarda Edirne ve Pa§a livast. A mo~e st~.: I455 godine. one in the Soviet Union: C. Since then three members of the committee have either edited surveys or have exploited them extensively 2 • The Sirem survey edi ted here can be added to those editions which were encouraged by the initiative of the committee 3 • With the publication of a survey of Sirem set down in the reign of Selim Il(1566'74) it will be possible for a wider circle of scholars to examine in detail a riverine. 1 Members of this committee were ~: Altundag. "Pop. Osmanhlardan sonral<i niisha ise zamammrzm Sup yahut ta Avusturya-Macar imlasma gore yazrlmt§tir. Osmanhlardan onceki isim §ekilleri milnhasrran Csanki'nin eserinin ikinci cildinden ahnmt§trr v e Csanki numarasr olarak §oyle gosterilmi§tir: "Cs.StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi ve bazen de metinde goriilen yazr §eklinin tefsirinden ibarettir. Eger mevki sadece. bu ikisinden birincisi. and H. Giri$'te bahsi ge~en ba§ka iki defterin birinde olduk~a farkh §ekilde yazrlml§Sa. §U haJde. da~cd 1578. some forty years after its conquest by the Ottomans. it is not necessary to publish surveys in order to exploit them.tisfactory edition by modern standards. Of course. 271".) Magyarorzsagi tOrlik kincstari difterek.elki ve daha sonraki §ekilleri goriilmektedir. Anhegger.to the ~onumental manual on siyakat coinpiled by L. !kinci parantez i~inde ve mahal haklandaki malumatr takiben. Monumenta Turcica. A special effort to· publicize these surveys was felt to be justified by their unique value as historical documents. All are indebted. T. akabinde. 1nalctk. bizzat metinde mahale clair malumat bu!unduguna i§arettir (Giri$'e balamz).Kun's edition' of a detailed revenue survey for the sancak of Segedin. yerin mevkiine clair malumat vardrr. Surveys for the sancak's of HatVan and Nograd in Hungary have also been edited by G. Dt"e SiyaqatSchrift in der Tiirkischen Finan. though unfortunately left in Hungarian. well-situated sancak. Csanki numarasr yoksa.:verwaltung. vakiflar miilkler. l-II (Budapest: r888-90). ve Giri$'te bahsi ge~en haritalardan birinden yahut ta Popović'den ahnmt§ttr. Osmanhlardan onceki. GOkbilgin. Bayerle and are' soon to be published. ikincisi Osmanhlardan sonraki devreye ai ttir. Kammerer (comp. Halasi-Kun. o takdirde. and One in Vugoslavia: Hazim Šabanović. (Sarajevo: 1964). zbirm· katarsk:l popis t". Aym mahal ismi. mukata'alar (Istanbul: 1952). evi adoOsszeirasa (Buw dapes.o. C. diger bir yerin yakmmda olarak tarif edilmi§Se ve ba§ka hi~ teferruat veri!memi§Se. A wealth of information about Edirne. zikredilmi§ olan mahal isminin daha evv. Tibor :Halasi. almost wholly inhabited by Serbs. eger iki $ekil zikrediliyorsa. Tapu Difteri 571 yahut Tapu Difteri 673). was prepared for the sancak of . awaits publication. on Hungary had already been published in the rgth century by A. Popović'in eserinin sahife numaras1 verilmi§tir. Velics (ed. Eger metinde bu ismin yazrh§mda iki §eki! goriiliiyorsa. • INTRODUCTION Ill' 1947 a special committee of the Turkish Historical Society was formed for the purpose of publishing and encouraging the publication of Ottoman revenue surveys'. Dejterwi mufassal-i vilayet-i Curcistan (Tbilsi: 1947). I-II (Budapest: 1955). 8 . 3 Excerpts from surveys bearing. Barkan. ancak Osmanhlardan . II. in Arabic script. Djikia. the erstwhile Ottoman capital. Fekete. T. bu. Eger mevki fiaklandaki malumat Popović'in monografmdan ahnmt§Sa. Fekete. Hicri 835 tarihli suret-i difter-i sancag-i Arvanid (Ankara : 1954). mesela. was edited by Halil1nalctk. ekseriyetle Orta Qag sonlarma ait Macar imla usuliine gore. 6:' L. A survey for the 15th century vila yet· of Vlk in the Kosovo zone. R. o takdirde eldeki vesikamn dt§mdaki bu defterlerden de faydalamlmaktadrr. !Ik parantezden sonra. Eger yalnzz bir tek $ekil gosterilmi§se.Estergom by L.kovišta." isim §ekil!erinin her·hangi hiri yahut her ikisi de. Az esztergomi szandzsak rs. ba§mda §U ka)'ltlar vardrr: D571 yahut D673 (yani.t: 1943). Krajište isa-. 2 A fifteenth century survey. o takdirde bu iik parantez i~inde iki §eki! goriilecektir. the revenue surveys are being increasingly pu_blished in excerpt Or otherwise exploited by scholars who have mastered the siJakat script.

' in which the same tugra was used by both father and son without the slightest change. 1nalctk. In the. the contrary. there are a number of examples of the use of this dual father-son tugra among revenue surveys which are explicitly dated between 974 ancl.Bega Ishakovicć. But although these surveys survive in the Istanbul archives they too are undated and therefore of no help in inferring the year of the 549 survey. since both their names ·appear in it. 202. which was intended for preservation among the records of the 'imperial" treasury in Istanbul. the "other . D. Historija naroda Jugoslavije. The attribution of the survey to the Selim II reign rests partly on the sultanic device (tugra) which appears at the end of the accompanying law. 7 Prior to Siileyman's reign revenue surveys incorporated a great deal of · information about the tax users. Selim II may have had another tugra. D. xxt-xxm. Hopefully other scholars will choose to extend this pattern of publication so that it will be possible to get into the open_ a better factual basis for generalization about Danubian Europe m the wake of the Ottoman conquest. Katarski popisi Beograda i okoline? 1476-1566 (Beograd: 1964). Hicri 835 tarihli suret-i difter-i sancag-i Arvanid (Ankara: 1954). H. undated. The tax users ofthesancak. p. to use his father's tugra as his _own. This makes it most probable that the survey we are dealing with was an accession survey. 982. Šabanović has himself p~blished an icmal register: · Krajište isa . cit. op. Read in thi. but if so. it is the son' s name wihch appears at the middle of the device. Catalog it is described as a detailed (mufassal) survey. Two districts borderirig on Sirem also saw full scale surveys during the Selim II reign: Segedin (T. Increasingly after the start of his reign. is discussed by H. II (Zagreb: 1959). they were made from this original and then sent out either to the beylerbey of Budun or to some other interested office in Istanbul itself. Nograd and Esztergom surveys mentioned above. the eight year reign of Selim II. lead his own son. If copies of the 549 survey were made. way the son's name appears at the bottom of the device the father' s in the middle. Apparently the coincidence that Suleyman I was both the father and the son of a Selim. a detailed statement of the tax-yielding potential of this Ottoman sancak. and the "livings" assigned to them by the state. the year of Suleyman's death.") Read in this way. 554) ahd Temi~var (T. Djurdjev. dating most probably from the first two or three years of the new Sultan's reign. the askcri class as such. 4 I. Two other researchers who have used_-this survey in one way or another have dated it 1566/7) 4 and 1566-69) 5 respectively. Šabanović. it was not encountered among revenue surveys atributed to his reign. muzaffer daima". · . zbirni katarski popis iz ItJ55 godine (Sarajevo: 1964). Hatvan. "$ah Selim Han bin $ah Suleyman. information on military cadre and their "livings" was restricted to. Vlll. all dating from the same period. The appearance of the tugra in the 549 register indicates that this register is an aszl difter. Selim II. and consistently in some zones like Sirem. . Šabanović. XXI. Thus from an original mixed type two special types of registers were developed: one with the reaya class (the tax yielders) as its focus of attention. It would have been very difficult to identify the 549 survey as a Selim II survey rather than a Suleyman survey had it not been for the fact that the accompanying law makes reference to a decree (ferman) which was issued in 974. for instance to the chiefaccountant (bil$ muhasebe) . The device can-also be read in reverse: "$ah Suleyman Han bin $ah Selim. the father's at the bottom. an "original". Together with the publication of the Segedin. This development. 6 See H.Iii S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERi INTRODUCTION liii -' Time enough had passed by the time th~ survey was made for the healing of at least part of the trauma of conquest. 5 B.. the Sirem survey will form part of a north-south belt of such surveys cutting across the zone occupied by the Ottomans. The device consists of a customary formula which may be read as follows.a second type of register called icrnal (summary). forever victorious. 552). the cavaJry. but belonging to the reign of Selim II.· but a copy (a saret-i difter) would not have borne the Sultan' s tugra 6 • The contents of the 549 register are characteristic of a type of" survey register :which was developed early in the reign of Stileyman I the Lawgiver (1520-1566) 7 • An examination of the law and of the register's contents will show that this register is almost wholly devoted to the business of taxation. pp.· son of His Majesty Suleyman. or miicmel. This is a case. the King.type focussing on the askeri claSs (the tax users). Besides that. The survey here selected for edition is listed as number 549 in the Surveys Catalog (Tahrir Difterleri Fihristi) of the Prime Minister' s Archives in Istanbul. his own unique tugra. muzaffer datma!" ("His Majesty Selim. To. the only known to the writer. the choice of the Selim II survey of Sirem was governed by the fact that this survey fits in well with other scholarly work being done on the Hungarian (or Pannonian) plain. a survey for which the occasion was the accession of a new Sultan.

... the emin of the survey. D. which lists timars shared by the garrisons of Srem. II (1940). T. H. it is only from the seals appearing at the very end of the register from which one learns the names of the survey makers. Despite the~e more of less predictable distortions. This kind of intensive analysis has yet to be attemped.. dated 947 A.. It is for this reason that the state's surveyers are obliged to list these immovables. liv ~- ·~ iv The following section of the Introduction is devoted to an analysis of the 549 survey.n:). ? .. pp. Discussions of the Ottoman revenue survey and the system of which it was a part have appeared in several places. Very often the identity of the state' s trustee and his secretary are disclosed at the end of a customary dedication introducing a survey register or at the end of the law accompanying it. Behram the zatm was a Turk._. pp. 21-59. like str. Srem itself presents a considerable challenge from this point of view. already cited. Judging by his way of setting down South Slavic names in Arabic script. in the year 977 A. D. pp. The state' s trustee. 204. is heard from again in connection with an icmal register drawn up for the s9ncak of Pojega (Požega).. an exceptionally prominent man. Following is a list of readily available registers for Srem. In the case the of 549 survey. 486). its regularity and clarity deserve the gratitude of the editor. etc. "Tiirk vergi tahrirleri".. Nothing further about their identities can be discerned in the seals.J t. Also very informative is the article by L. 245. In the formulary introduction to the Pojega icmal he is identified as the za tm Behram.) not. the janissary secretary from Bud un. .. . however. Istanbul Oniversitesi jktisat Fakiiltesi Mecmuasz..:. 299-328.was one Toklu Ali Halif (J. as far as one can tell. j.. His scribe was one Behram (rl . there he is working in tandem with a different trustee. not a Muslim Slav. His remarks on the survey as part of a. Thus the survey is admirably singlerninded in its task: to describe the revenue resources of the sancak of . IStr or estr. which like that of 549 register is especially neat and regular. the survey making process typically required the cooperation of local officials. Barkan. In a typically Turkish fashion. The handwriting of the Poj ega register (T. 103-130. But the identities of survey makers are not always thus disclosed. just to the west of Srem. The fact of the survival of series of survey registers treating the same districts at several points in time begs for analytic treatment based on the comparative analysis of such a series. It would be possible to reconstruct a fair idea of the life of this Ottoman sancak during the eighty five years following its occupation by the Ottomans solely from surviving revenue surveys. all but one of them located at the Prime Minister' s Archives in Istanbul. As desc~ibed by !nalcik. the zatm Ahmet.. . 214-247. "Tiirkiye'de 1mparatorluk devirlerinin biiyiik niifus ve arazi·tahrirleri ve Hakana mahsus istatistik defterleri". H. The earliest contemporary appreciation of the Ottoman surveys as sources for statistical information are the articles published by O. vineyards or meadows which are not a part of the tax free "livings" assigned them by the state and which have therefore a certain tax yielding potential. own interest should the necessity arise. changing it to istr. SiremfSrem with as little extraneous information as possible. system of conquest can be found in "Ottoman Methods of Conquest". D. Belleten XI (1947). As for his siyakat script. an icmal register containing a· section dated 953 A. it is because they enjoy the use of orchards. they belong among the assets of the Sultan and could presumably be redistributed in the state's. If human services are occasionally discussed in the register it is because these too are among the resources at the disposal of the Sultan. Especially interesting for its disclosures on the survey-making process is the introduction of !nalcik's Albanian register. he added a vowel to the initial clusters beginning with s. in effect an analysis of the sancak of Srem at a single point in time. The scribe Behram. belongs unrnistakably to the same man . · chiefly the local judge (kadz) and local timar holders.:. with an emphasis on the economic facts of life. are not discussed from the tax using point of view! If they do appear. it must be adminitted the scribe Behram was a remarkably consistent and dependable recorder of names.. Fekete. T. H.. Studia Islamica II (1954).StREM SANCAGI TAHR1R DEFTER1 INTRODUCTION the garrison. a register for Požega rather than Srem but containing a joint law for both sancaks. L.. for he shared the usual perplexity of the non-Slav when confronted by a consonantal cluster like tvrtk... farms. with a trustee (emin) chosen by the 'treasury and representing the state in the vital business of survey making. The second of these articles includes many excerpts from laws and decrees relating to the occasions upon which surveys were called for and are therefore of special interest. •..

Ottoman and Hungarian. T. D. has been well explained by Halil lnalc1k. with its western boundary running frani Susek to Latarak. which was in the 15th century known as "the key to Hungary". 549. undated. University of Warsaw (microfilm available at the Ori en tal Institute. Ottoman raiders had penetrated the Hungarian zone. Mitrovica and Rača -all strung out . of Catholic Slavs. Lying on the right flank of Belgrade. H. is described as an icmal: no. 1384. The piecemeal absorpt1on of the Serbs by the Ottomans was only a question of time. spilling over .). Studia Islamica II (1954). 1g88. partly thro\lgh migration. Dušan Popović. The relevant items in the Fliigel catalog bear the numbers 1355. In the interval between the first battle of Kosovo (1389). (not 986 as shown in the catalog). given the unquestionable superiority of Ottoman arms in that period 9 • That an interim unders- lvi It was the fate of tjle Serbian and Hungarian peoples to be profoundly displaced as a result of their historic encounter with the Ottomans. dated 989 A. H. the wedge of land between the Danube and . "nearer Srem" and the "island of Srem". in the west. D.edicval times. 8 ~as a history reaching back into Roinan times. (Novi Sad: 1957).Sava rivers west of Belgrade. there arose the· terms "further Srem". when it was known· as 51~52· 9 The _Ottoman habit of using a bcatcn foe as. As they moved upwards and northwards many Serbians changed their way of life.of the Sava barrier with forts at Zemun (directly opposite Belgrade) Kupinik.. then·incorporating that former foe when another buffer had been developed. this province Pannonia Secunda. D. raising more animals but less grain. a frontier people. were also· the first to accomodate themselves to the Ottoman system. The history of Srem 8. but none of these are detailed survey registers. H. but attributable to the early years of the · reign of Selim Il. the year of the battle of Nicopolis. a mufassal register in the passession of Jan Reychman. When the Ottomans incorporated the Balkans into their holdings. is described as a "timar register". hands of Hungarians and. 1396 and 1398. Of these no. 429. D. including garrisons in Srem. The Serbians. (1615 A. 103~1 39· . As a part of . the first omen of a fierce struggle between Hungarians and Ottomans which continued throughout the 15th century. D.medieval Hungary Srem (Szerem) was only the eastern portion of the provincc being studied here.the Danube-Sava barrier on to the Pannonian plain. H. But already in 1396. the Serbs moved. and are listed in the Fliigel catalog. dated 1046 A. is part of the history of the SQ\lthern third of the Pannonian plain. 1396. 571. D. the last referring to the land between the rivers to w~ich the use of the term "Srem" was gradually restricted. subsequently Pannonia Sirmiensis. an icmal register for northern Serbia.' the southern reaches of the Pannonian plain seenied · securely in the lvii Called Szerem by the Hungarians and Sirem by the Turks. J arak. a mufassal register (first section missing). Sarajevo). bank of the Sava but the province Srem originally lay_ both north and south of that river.S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI INTRODUCTION T. some upwards out of the river valleys onto higher ground. 1392 1395. but attributable to the reign of Murat III. partly by learning to live and function within that system..the thunderclap which marked the end of Serbian imperial ambitions. mostly ruznamye's. . in short. T. undated but attributable to the period before 1557 A. a mufassal register. a mufassal register. Srbi u Vojvodini. Thus it was that in 1p. Dated 1024 A. Srerh formed an important part of the southern 'defenses of the Hungarian state. T. Srem confronted danger coming: from the south side . who were the first to feel the full weight of the Ottoman war machine. but attributable to the early part of the reign of Siileyman I. 1377. The remaining registers are of different types. undated. 673. that sector which subsequently came to be ·known as Vojvodina. see "Ottomari Methods of Conquest". accustoming themselves to fighting and to uprooting their households upon any prospect of advantage-became. · At the outset of this process of displacement and resettlement. D. 1395 dated 1041 A. Barič. 1361. undated. the Serbian people led an extremely dangerous existence in the zone between the two powers.a buffer.along the northern bank of the Sava. 437. making of them the western ramparts of their bifurcated Empire. a mufassal register. In the struggle between Ottomans and Hungarians. Sir~ mium is located on the northern. T. even more northward. The later name for the province derives from the Roman settlement now being excavated by Yugoslav archaeologists. · Other registers involving Srem in one way or another can be found in the Vienna collection. and the battle of Mohacs ( 1526) which signalled the end of the national success of medieval Hungary.

15. then one. where much of the fighting of those years took place.enturies. the Sava and allowed the devastation of Srem' by Bali Beg Yahyapašić. et. of the chief fortresses of Srem. As a complement to the first process there was a second: Hungarian raiders returning from south of the Danube often brought Serbian settlers back with them. tnere lay a belt of land laid waste by lO ' y !ix raiding. 443· 12pOpOVlC. 't l . but doubtless these elements were now strengthened since among the feudal holdings granted to Lazarević. particularly of the Hunyadi period and the reign of Matthias Corvinus which followed. to Belgrade in I 52 I. the so-called "King of Srem': of the late 13th century. Bosnian · sancak bry and subsequently conimandant of Belgrade 13 • This policy of destruction was intensified in Srem during the Mohacs campaign (I526). 437. The fighting of the I5th century. with its access to Bosnia. nearer the mouth of the Drina.. op. as did Ivaniš Berislavić. B. cit. the chief Serbian ci tad el on the Danube (I458). Mitrovica and Slankamen. who occupied a central position in the Danubian basin between the Ottomans on the one hand and the competing power centers of Vienna and Transylvania on the other. realm of the Ottoman Sultan. Amid the confusion of the period following the battle of Ankara. Weaker by far then either power. . the protected .. Perhaps there had been some continuous Serbian element among the population of Srem since the era of the Serbian King Dragutin. all lying in the Hungarian zupanate of Szerem. the Serbian leader Stefan Lazarević took advantage of. As the Ottoman borders moved northward. I. CZ. south of the Sava. then struck a bargain with King Sigismund of Hungary (1404). and II. also centered their commands in Srem. who succeeded LaZarević in 1427.. J elena. thus priming a crucial process by which a Serbian and Orthodox population came to predominate in a zone formerly inhabited. the great hosts assembled by Suleyman the Lawgiver made its appearance in I 52 r. In the process. the focus of our attention.. made his residenCe in Kupinik 10 • The warrior Vuk Zmaj Ognjeni. Kupinik. taking both places. Each Ottoman penetration north of the Danube took its toli of the populace.• op. he had a bridge thrown across. ul Islam. in compensation for his responsibilities on the Hungarian border. Systematic devastation was a part of the Ottoman technique of con quest. their capacity to fight and survive. driving some inhabitants northward and thus thinning the zone. and Jovan (I496-I502). al. . was residing at Kupinik. I. the Ottoman disorganization to have himself named "Despot" at Constantinople (still in Christian hands). and also in the year preceding the conquest of Bosnia (I462) 12 • But the wholesale devastation of Srem did not take place untiL the first yea~s of the reign of Suleyman the Lawgiver (I 520-66). battle at Ankara (1402) where the destructive genius Tamurlane humbled the Ottomans in their turn. Historija Naroda Jugoslavije. 175 . ln a letter writteri by Matthias Corvinus we encounter a claim that 20o. 13 Granenauer.. a handout of the Hungarian crown) had his holdings in Srem as well and made his headquarters there at Kupinik. Djordj ( I486:96). In the first great campaign of his Sultanic career. At the European limits of the dar. brought damage to a zone stretching from the northern defiles of the Balkans to the . Other Despo ts of the Branković line. wake of the Serbian disappointment at Kosovo can be clearly seen form the fact that Serbians formed a strong element in one flank of the Ottoman army at the. Suleyman led an army from Šabac.oo'o Serbs crossed into south Hungary between I479 and I483 11 • The •Serbian role between the two powers was not an enviable one. (Beograd: 1953). . widowed again. Despot Djuradj Branković. Srem.. settling with his following on the southern bank of the Danub'e in charge of the defense of Hungary' s southern border. Although it appears that western Srem 11 Grafenauer. It should not surprise us that subsequently the Serbs. was raided in the year preceding the final seizure of Smederevo. when the first of. the Croatian noble who married Jelena. the Serbians were nonetheless valued by both sides for their frontier toughness. Popovic. the widow of the last of the Branković Despots. played a critically important role in the uprisings and factional strupggles of the I6th and I7th c. Slankamen and above all at Berkasovo. who also bore the title of Serbian Despot from 1465 to I485 (a title which had become. despite its origins. 76. Danube and beyond. were Zemun.:-· __ INTRODUCTiON SiREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi lviii tanding was worked out between the Ottomans and the Serbs in the. by Hungarian Catholics. op. cit. the zone open to the raiding initiative of the warlords of the border moved with it.

nor did'' 1 Popovic. In that year th~ Muslim power succeeded in installing its own garrisons in southern Bačka. who was at·the same time the sancak bry of Semendire (Smedrovo 17 . Probably movement into the sancak was induced by the promise of relatively light taxation. see !vf. which henceforth became part of the Sultan's domain and therefore exempt from pillaging by Ottoman skirmishcrs. that "Tsar Jovan" sought first and foreinost the recapture of Srem from the Ottomans ". cit. See abo H. some of the inhabitants of Srem submitted and were spared pillage but many resisted. formed'the core of the shortlived force fielded by "Tsar" Jovan Nenad. since it was accorded to vlah's as a privilege. pp.) Evidence for the presence of "vlahs".alzk of Budun in 1541. 205·.. "Adaletnameler" in Tii. can be found in the first lines of the law of the sancak. rather than a . Although garrisons were placed in Srem by the Ottomans immediately following Mohacs.the creation of the pa. II. · 9 2o . of movements northward into Srem of so-called "vlah" families. Hadži begić. The basis of this translation is. 18 op.their hara§. a pro cess made easier for the Ottomans by the deep dissatisfaction of the Slavonian peasantry with their native landlords 16 • Until . returned to Srem. 64. 71-73.. These may have been refugees returning home. . T~e Mohacs campaign was recorded by the chronicler Kemal Pa§azade. 47-145. (1965) no. Srem (i. op. 134-135· On this point. After the collapse of Nenad's adventur~. who accompanied the Sultan's army. 177.tax called the "florin tax" (resm-ijilori) amannting to seventy akye yearly "in place of haray" (haray mukabelesinde). Hlstoire de la campagne de. where the same tax is also called-the-iflakfye (vlah) adeti. cit. Radosav Čelnik and Subota Vrlić.lx INTRODUCTION S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI was not so thoroughly razed as was eastern Srem. two of his ·chief lieutenants. or ii<iir) as was common in other sancak's.the tenth volume of Pa~azade's Al-i 'Osman Tarihi. This number was reduced in 1557. inalc1k. 42· One of the chief merits of Hadzibegi"ć's work is that he has made it clear that payment of the hara. nor did they pay a sa/ariJe (a surtax on grain output above and beyond ·the tithe.. II. families which lived primarily off their herds and flocks. by the household was the rule in southeastern Europe even though the haraf was in theory a perSonal tax. the zone was not fully incorporated until 1529. operating north of the Danube in 14 Ibid. I.. indicating that this first sancak was larger..rk Tarih Belgeleri Dergisi. In any case. p. The tax called resm-i ji/ori identifies vlah groups.: par Kemat Pacha Zadeh (Paris: 1859). there seems little doubt that the toli was everywhere heavy and that a large part of the populace was forced to flee H.) The first mention of thesancak of Sirem as such dates from 1543. Perhaps it is significant . According to th~ chronicler. A large part ofthe resettlement which followed must have been the result. II. the area of the former zupanate of Szerem) and eastern Slavonia were administered together with other. this is not certain. 17 op. Il. and settled down with their respective followings. Mohac. I8o-I8I. / 149. I 77· 16 Ibid. 15 Grafenauer. Il. these S rem households did not pay an ispence (a second hearth tax) as was the case jn other sancak's lying to the south. see H.8 • The repopulation of Srem will be better understood after a comparison has been· made between the first surveys and the survey in hand. 20 • That movement into Srem was still going on in the 1550's and 156o's can be seen from the notation "doselay" ("immigrant") found after many names in the survey in hand. op. It is believed that refugees from Srem. 3-4. Glavarina u Osmankoj Državi. (The term "vlah" here means simply "herders". or families with a vlah past. who fled between 1521 · and 1526. for beyond the resm-i ji/ori. (Sarajevb: I"g66)'. For a French translation of his eyewitness account. e. extending further to the west than the sancak which is the subject of our survey. Osijek. There we are told that each house or household (hane) was obliged to pay a yearly. the peasant general. Pavet de Courteille (tr). 176. which we shall cali . territories near the bord"r by the commandant of Belgrade. II. Srem now lay behind the lines and further pillaging there by Ottoman forces henceforth was forbidden 15 • To the west there was soon created a second buffer zone as other pieces of Slavonia were added on to the Ottoman holdings in the years after 1529. cit.hearth tax. this movement marked the beginning of the rejuvenation of the depopulated zone. which appears at the beginning of the survey. lxi the season following the battle of Mohacs. at which time its headquarters was at. cit.. 403. centered in eastern Slavonia1. the sancak then contained twenty four.. Instead of sixteen subdistricts (nahfyes). when the westernmost sections were transferred to the sancak of Požega. recognized Turkish sovereignty.

modern statements about.for converting taxes into kilograms of wheat equivalent was the valuation placed on wheat according to "the survey itself.:ttes which form the basis for this 7 %figure and for almost all the other statistical statements contained in the food and. Semendire and D'ula) direct per household taxes in Srem were in fact relatively light in this period. Archil!um Ottomanicum. 575-608. lndeed the practice of relying upon custom. though not so light as in neighboring Segedin. The food and taxation study just referred to indicate that on a percajJita basis food production in Srem was much higher than per capita food supply in a number of modern poorer nations. and here preserved. or extraordinary levies of any kind (e.l lxiii SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI INTRODUCTION they pay the resm-i kajn (door tax) common in the Hungarian zone. and therefore must be taken as under~stimating the real situation to some extent. The key . were converted into kilograms of "economiC wheat equivalent". This amendment ·appears in the laW· preceding the Srem survey numbered T. ·53. a relatively rich sancak. based upon assumed conditions which ·are not found in 16th century Srem.t rather than the exchange ratio of the 16th ·century. the "campaign florin"). (Other cash taxes paid by the average Srem householder were higher than in Segedin and thus offset the unusually light taxes levied on the household as such. 26 "Serim sancagt reayas1 ekseriy~ bir evde yedi~er ve sekizer nefer kimesne olurlar". Using the wheat equivalent yardstick we can say with some confidence that the peasants of Srem must have been easily capable both of selling part of their food and of feeding some of their grain to their animals. One such assumption might be that the great majority of the food consumed be in the form of grain or its derivatives. the list of taxes levied in Srem was typical for a southeast European sancak 22 • According to figures shown in the cited study the proportion of its product surrendered by the average household of Srem in direct taxation was just slightly under 7 %. Secondly. where meat production was very heavy. The application. 23 The estim. of course. The Economics qf Subsistence AgricUlture (London: 1964). 49. a distortion of 16th century values. held responsible to pay the "campaign florin" (sifer filorm)in time: of war.) XV ve XVI Aszrlarda Osmanlt imparaiorlugunda Zirai . The reason for. this amendment raised the wood and haytaxprevailing there to a level equal to that already applied in Segedin and Temi§var and in it it is stated that the new increase would not be an unreasonable burden since. For discussion of theoretical production levels see Colin Clark and Margaret Haswell. allows comparisons between areas and periods. and cash taxes as well. or the production level at· which feeding grain to animals becomes possible are PI.This figure does not take into account market dues.as can readily be ·seen from the tax list of each village.from the peculiarities pointed out above. households in Srem generally numbered seven or eight people 25 • An allowance is made here for exaggeration lxii 21 B."'Obably. which comparisons would otherwise be confused by price variations. the wheat equivalent production level at which sale of surplus becomes possible. of the modern exchange ration to a 16th century situation is. very conscious on the part of the Ottomans and throughout the law of the sancak of Srem there are frequently repeated the words "adet-i kadime iizere": "according to the old custom. raising the household estimate is found in an amendment to the law of Srem dated g68/1578. (Istanbul: 1943) I. a common condition in the poorer countries of the modern world but not true of J6tli century Srem. They were. an excellent example of the Ottoman practice of preserving customary local taxes. however.the valuation placed on. it was in terms of annual production. see H. This would be one more than the five person average which has come to be a rule of thumb for Ottoman estimates. The per capita estimates cited above were based on the assumption that the average household of Srem contained six persons. which was more like 2 to I. to what extent it would be difficult to say since the situation must have been quite different from year to year 23. in the case of Srem. was . ·a tax originally introduced by Matthias Corvinus on the Hungarian siđe. Not only was Srem a rather lightly taxed sancak. estimated meat product was converted in the study cited into wheat equivalent on the basis of the modem exchange ratio of 6 to I per unit of weigll. g. a unit which though artificial to some degree. 1568-1579". taxation study are the result of a special computation by which all food prodll:cts. D. 61." A recent study 21 of food supply and taxation on the middle Danube has shown that relative to three neighboring provinces (Segedin. Barkan (ed. "Food Supply and Taxation on the Middle Danube. (This is not to say that they necessarily did either one but only that they had the capacity to do so if they wished or. wheat was 14 akfes per kile. as revealed by this survey. 24 There are two bothersome reservations which must be attached here.) Aside . or past practice. labor services. in the case of exports outside the province. "Osrrianhlarda Raiyyet Rtisiimu" in Belleten · XXIII (1959). . L. if they were so obliged) 24 • Unfortunately average household size is not known for Srem. I (1969) 139-196. Mc Gowan. 307 . 631 at the Prime Minister's Archive in Istanbul. 22 · For an excellent discussion of taxes typically incun'lbent upon the Ottoman peasant subject. First.bove is quoted from 6.Ekonominin Huku/dve Mali Esaslarz. The passage 3. lnalc1k..

a year of famine. or ih.S!REM SANCAČJI TAHR!R DEFTERi INTRODUCTION on the part of those who wanted the law changed. for instance. These last two taxes doubtless were reserved for the treasury alone. where a tendency has been observed towards larger households when this is economically advantageous.e. of course. I t is striking how heavily the Ottoman tax structure Jeans on grain and grape production. cit. to 3.>-e this to fall after our survey was completed. Had they been included in the survey.. Among the many factors which nright · conceivably affect household size would be taxation policy and we can readily see that the Ottoman policy(in this zone) of taxing households rather than individuals must have favored the development of larger households. xvm-xxm. making it possible to raise market• able surpluses near the rivers where they could be more easily and cheaply moved by boat. 28 Epidemics and famines owing to crop failure were not unusual in this area. The survey text does not mention taxes taken on bovines or on poultry even though both are known to be present. which made that year unacceptable for survey purposes 28 • lxiv ' Ixv "Ako je kuga u Sremu biće u tremu". (See map 14).628. according to estimate. No wonder that there was a p rover b which says that "if there is a plague in Srem there is plague on the doorstep" 26 • The riverine boundaries of Srem nright be supposed also to have influenced marketing opportunities. {Ankara: 1954).:. For an interesting explariation of the process by which surveys are made. the preference for animal raising so marked in Srem would be more noticeable still. grape accounts for only r.e annually. op. Among the south Slavs in particular. No inducement was needed.2 %contributed by dues cqpnected with markets and fairs) reminds us that Srem is a riverine sancak and that rivers and ri"er traffic play an important part here. as is the number of Christian and Moslem households. 26 ~1 . see Halil 1nalctk. six if the Drina and Morava are included! Furthermore the imperial · road from Istanbul to Budapest ·runs through this province. Popović. (See maps 6-12) Total revenues from the sancak of Srem amounted yearly. lnalctk believes that a three year average was used. The centrality of Srem's position on the threshold of a great· plain is intensified by the fact that the sancak stands at the confluence of four important rivers. the total from fairs and markets (including the summons fee. The additional income which tlie state obtained from these two taxes could be computed without difficulty since the level of both taxes is known.. It is regrettable that we do not have this information for Srem.5 % comp~Fed to the meagre 2. in an area settled by animal raisers. Hicri 835 _tarihli suret-i defter-i sancag-i Arvanid. such as crop falilure. shifts iri household size both upward and downward are to be expected.2 % respectively (again reflecting modern values placed on meat. But we belie.e. however. indeed all the figures offered by the survey. and never assigned as a living to state servants 27 • The stated total does include the tax on sheep (adet-i agnam) which' in other provinces may occasionally be again reserved for direct collection by the state. 573 ak. But the possibilities are complex. Perhaps the average really was seven or eight but the assumption cannot rest securely on such slight evidence. The total of the sancak's revenues from river traffic was 597. does not seem to be borne out by the analysis of the production zones which follows. This figure includes all tithes in kind at the valuation inferred from the survey but does not include the annual take from the "florin tax" (resm-i jilori) levied on Christian households nort the "draft tax" (resm-i .5 % and 26. 1571 was. According to the wheat equivalent yardstick. Probably these figures. are not so much estimates as they are an actual record of the intake in the survey year or the year preceding it. according to the survey.classic Islamic method such estimates ought to be based on a three year average but it seems more likely that in practice a single year's record was accepted as a standard unless there were some special reason. 286 ak.6 % of total value while pigs and sheep were computed at a gigantic 46. presumably the sheep tax in S rem was at this time being assigned to timar holders along with other types of ·income.ijt) levied on Muslim households.ariye) was 79. 21 I. The fact that transit dues and internal cu·stoms levied at river parts make a heavy contribution to the revenue pie (16. According to . From the accompanying charts we learn the proportions of the Ottoman government's normal revenues from Srem in this period.) Yet the combined contribution of pigs and sheep to the total of normal tax revenues is only 7 %! Obviously this' light taxation of sheep and particularly pigs offered a strong inducement to animal husbandry. Here again taxation policy may have had a part in shaping the lives of the people. 5 % of the value of S rem' s total food production (a smaller share than in neighboring sancak's ) . this assumption. · grain accounts for I 8. 178 ak.

928 of the 11·.. the largest Christian settlement.6 %of Srem's total population. like the police. The four fortresses mentioned by the survey give the sancak a decidedly north-facing aspect. with perha po 3. All but one of the 136 headmen mentioned by the law are named in the survey but have not 'been plotted on a map. seems to lie in the vicinity of a hundred households. and a town. Again like the marto los.) It is worth noting that the first three of these are centers of kazas (judicial-administrative districts) whereas the fourth. we discover that Srem consisted. If it can be assumed that almost all of the cited individuals are heads of household and that the average household in Srem num bered six persons. But this may be too high. the chief towns of Srem 30 • Judging once again on the basis of named individuals. present us in almost every case with an instance of mixed Muslim and Christian populations. household. are obviously supported by non. Administratively.ooo souls a piece.en. Ilok.g8r of Srem's 11. Varadin. Nem~i and Islankamen. it can be seen that the ratio of village headmen to the total number of these villages was one to three 32 • lxvi 29 One hundred was chosen as a rough dividing line partly because the economic difference between a village. all of these are stationed in the eastern half of Srein. 16. . it is impossible to tell from the Muslim names inscribed whether the cited individuals are Turkish speakers or Muslimized Slavs. was a point of departure for a campaign in the Temi§var zone led by Mehmed Pa§a Sokullu in 1551. and containing rather few Christians. wer. must be Dimitrof~a. Since there were a total of 406 settlements in Srem which numbered less than 100 named individuals. two cited widows being presumed to equal one cited · male (but only for the purpose of estimating population!) 32 Monasteries are not included in this tally. · Village and nahiJe headmen (called kinez. (See map 3. represented on map 2. or pirimit'ur) were. the next largest Muslim settlement. at this point in time. many of whom may be single men. if there was one.ilCCording to a uniform rule and that the average town household was the same size as the average village household. those at Varadin. the headman was expected to go on campaigns in addition to his usual obligations to help collect taxes and maintain order. Quite probably there is some kind of town-village variance however. NahiJe headmen must account for 16 of their number. Despite the name applied to this group. often in separate wards. the chief Muslim settlement. but our assumption is that most of these Muslims were Slavs. this has not yet been prov. then it could be said that settlements over 100 house-holds 29 contained 24. The capital. so There is an implicit assumption here that Christian households may have been larger· than Moslem households. 881 named individuals are·Moslem.ooo souls. If we can assume that the individuals named by the survey were (except for widows) inscribed . relying wholly upon agrarian occupations. and Dimitrof~a (as they are transcribed).stREM SANCAGI TAHRtR DEFTERi INTRODUCTION Since port taxes do play a large part in the revenue picture. of these 226 lived in settlements of less than 100 households. These two towns. These settlements contain 2. the mirliva of the sancak at that time. Islankamen. Of course. Karlov~i. 'the Srem of this survey is larger than the Hungarian zu panate of that name had been but smaller in extent than the sancak originally organized in 1541. the chief Muslim settlement and the residence of Bayram Bey. and if it is granted that the survey is actually a record of one year' s revenues rather than an average of three. 43 appear on map 3· Curiously. then the sancak can be estimated to have contained some. is twice as large as Ilok. these individuals had also to perform duty aboard river boats in times of campaign. Of the 50 policemen (kara marto/osi) mentioned in the accompanying law. The towns of Srem.6 % of Srem's population was Muslim and 11·4 % of this Muslim population lived dispersed in settlements of less than 100 households each a1. Nem~i. Only four fortresses are mentioned by the survey. where many households. towns sometimes contain garrisons. It should be mentioned here that widows were specially treated. exempt from all taxes. we can guess that the Ottoman treasury had to make allowances for a good deal of year to year variation in a sancak like Srem. a faceabout from the south-facing despotate of the late Hungarian period. contains no Muslims at all and is rather smaller than Dimitrof~a. The former forts at Zemun and Kupinik were not rebuilt. but living in close proximity.agrarian occupations. Dimitrof~a. . Fifteen settlements ·in Srem number over one hundred heads of.881 named individuals which the difter records in S rem. Ilok is the first community to appear in the survey but cannot be said to be the capital. 31 lxvii r. of sixteen nahi)ie's grouped into four kaza's with their centers at Ilok. 7o.

which are good for pig raising. the value traded at a place during the course of a year and the sum of the different kinds of dues collected at that place obviously do not correlate perfectly and perhaps only very roughly. but it is the best we can do.a and Dimitrof<. The lopsidedness in this province is so marked that though there are only four clocks located directly on the Sava (excluding three on its tributaries) as compared with nine on the Danube. collects over twice as much in dues. Furthermore. does an almost negligible business.a. but perhaps Islankamen was an entrepot for some of the produce moving down the Danube.a are located near the center of a belt of chemozem soil running laterally across Srem. Nonetheless the Yarak calculation is suggestive.a and Dimitrof<. devoted to the clocks.a. fairs and markets of Srem. (summons fees) which surely clouds the usefuln~ss of the composite sum.lxviii StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt A close examination of map 4.a is located at the head of the Drina. the biggest of them (but only slightly bigger) being at lslankamen at the mouth . The situation on the Sava River is totally different.ooo kile that year. But does this mean that pigs w~re an item of trade loaded into boats and shipped downstream? The concentration of pigs near the Bosut is undoubtedly associated with the presence of marshes. that at Rahova..a is fourfold the size of either! Moreover both Ra<. we are told that grain. I20 households) after allowances for milling and seed.a 33 • sa There does seem to be a concentration of pig raising near the Bosut River. further down the Sava. follow (maps 6 to I 3) reveals nothing which explains the concentration of activity at Ra<. only one citation. one of greater scale. INTRODUCTION !xix The soil map (map 5) shows us that Ra<. the fair-market at Dimitrof<. two of lesser. or at least very heavy collection of dues.ooo kile loaded at Yarak according to the survey would amount to the total grain output of I % of the households of the sancak (i.a show very heavy activity. at Yarak or Yarka. at the clocks.of the dues co11ected comes from ih.:ariye. This would mean that ifYarak were a typical market with respect to the relation between dues and trade we might conclude that perhaps 20 % of the annual produce of Srem was traded"· 34 There is another concentration of uninhabited sites being put to use on the line between VIlkovar and Nemc. or does their citation in the survey indicate a response to some special marketing opportunity? Unfortunately. the calculation ·representing the combined activity of a fair and market is a very crude one.a and Dimitrof<. shows an interesting contrast between the two rivers forming the chief boundaries of S rem. which empties into the Sava River near Rac.a and Dimitrof<.a. At Yarak. there are six clocks which collect dues on a more or less equal scale. An examination of the specialized village maps which.a. gives us a hin t of what is being moved down river. which (by inference from the dues) must have amounted to 8. a partial explanation.a 34 • Do 'there just happen to be more abandoned sites near Ra<. Whereas · Nem<. the total of dues collected on the Sava clocks is Bo% more than the total of dues collected on the clocks on the Danube. a glance at the second of the large scale maps appended to the survey indicates that a great number of uninhabited village sites were being put to use in the zone above Ra<. possibly for state purposes. Along the Danube. Ra<. But what other things? By our calculation the 8. There is no similar concentration near Dimitrof<. .a. is brought from villages and loaded onto boats there. a situation which seems to suggest a roughly uniform system o( collecting dues at successive points along a line of transport. 35 Unfortunately. ' in the vicinity of Ra<.i in west-central Srem has a fair-market combination on the same scale as that at lslankamen. It is interesting that the westernmost dock on the Sava. All the markets in the northern half of S rem are of mod erate size. moreover part.i but the markets at those two places are only moderately busy. In this sUrvey. Obviously very little could be ·coming down stream from the western reaches of the Sava. e.a is threefold the size of either and the fair-market at Ra<. even though that zone is not very populous. That is to say. Another citation at Yarak tells us (by inference from the figures given) that 200 boats passed Yarak during the year (obviously of very different sizes.6 % of the business of all the fairs and markets of the sancak combined. Why the traffic on the Sava should be so heavy is far from clear. as we can see by the very different oar rates) and that these boats were loaded with grain and other things. All this would seem to suggest that there is a very sizeable riverine traffic flow which starts or ends. but Dimitrof<. The activity of the fair and market at Yarak (as measured by dues collected there) amounts to only 4. a small collection point at the head of a tribu tary stream. dues collected at fairs and markets are sometimes named separately but are more often combined.of the Tisa River. even while making allowances for traffic upon the Drina. lslankamen also contains warehouses.

There is no ready explanation for the distribution of villages paying higher cash taxes on a per household basis (see map 13). one might expect villages specializing in animal raising. lxx 36 Other areas 'which sent grain to Belgrade prier to the campaign were Wallachia. Popović. the· last campaign of Suleyman.called "rich" villages. Prior to the campaign of 1566 36 . that is. Explanations for privileged tax pasi tions are invariably offered by the survey. both because of its excellent position and because of the apparent existence of surpluses. Whether the sancak of Sirem supplied the Ottoman government with provisions on a regular basis. known scientifically as chemozem. such as grain and grape raising. It is worth noting that any settlement with the status of a kasaba. See T. The relationship between sails and settlements is best illustrated by comparing maps 5 and 6. Privileges range from exemption from extraordinary levies to exemption from all levies. is not clear from the survey itself. the converse can be said of the so . apparently also play a role. while animal taxes do. ordinary and extraordinary. varoJ. Conversely villages specializing in the more labor intensive activities. the Divan repeatedly urged the sancak bey of Srem to expedite the preparation of grain and sheep for the feeding of the bridge builders on the Drava 37. modern valuation on meat. Although some of the poOFer villages of Srem 38 are ibiind on chemozem soil. "O dogadjajima u Beogradu u vreme Austrijsko. 31 See items no. Surprisingly. villages where the per household grain product was highest are not always found on chemozem soil. Perhaps these exemption formulas helped the Ottoman fiscal authorities to glas• over the difficulty of applying an agrarian tax system to larger settlements which were only partly agrarian.twentieth century standards and converted into economic wheat equivalent (see the food and ·taxation study referred to above).10 and 12). and Ma~va and Podrinja from the west. usually applying to both Christians and Muslims. Certainly it seems reasonable that it would have. Because the economic wheat equivalent method applied in measuring per household productivity places a high. as Judgements about poorness and richness are based on estimates of per household product evaluated according to mid . are not so highly adjudged according to the economic wheat equivalent standard even though they may conceivably have been well fed and relatively well off in terms of cash income. partly upon conclusions reached by inspccting the statistical profite of a lot of individual villages.a per household basis. Map 14 combines information scattered throughout the survey with respect to tax privileged communities which owe their special status to some service or services which each community has undertaken to perform for the government. are located in the Fruška Gora grape raising zone and in the sheep raising zone in the southeast of Srem. Villages paying higher cash taxes per household were usually more productive villages on . Godišnjak Grada Beograda VII (tg6o). In general a village had to have both a high per household product in grain and a high per household product in animals (usually pigs) in order to be adjudged a rich village. There is a marked relationship between the pattern of so-called "rich est villages" (map 8) and "pig surplus villages. Since grain and grape tithes do not enter into the picture. remains to be done. (See maps 7. depending upon the importance of the service. By these standards a "poor" village is not necessarily a hungry village nor is it necessarily a Village with less money to spend. villages which took advantage of relatively abundant land to herd more animals tend to be adjudged richer. but not necessarily with respect to animal production "· . 37-58. but no such marked relationship exists with "sheep-surplus" villages. there is always ~state reason for each privilege granted. Such a correlation. unidentified. With regard to these larger settlements the reasons given in the survey often do not seem to justify the extent of the exemption. northern Bulgana and Smederevo along the Danube. Istanbul. at least de facto if not officially. aside from campaign needs.StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi INTRODUCTION There is evidence that Srem was in this period a province on which the state depended for grain and sheep in time of war. 39 !xxi The interplay of the various characteristics discussed above." (map Il). But other factors. however. The generalizations about relationships between factors which are offered here are based partly upon the observation of a pattern of distribution when plotted on maps. 923 (dated 6 Recep 973) and 1835 (dated 21 Zilkade 973) in Miihimme Difteri V at the Prime Minister's Archive. to pay higher cash taxes. the largest villages of the sancak (and perhaps also a disproportionate percentage of the population) tend to be located on the richest soil. . more of them. and of others which can also be inferred from the quantitative data offered by the survey presents an opportunity for multiple correlat-ion. or Jehir invariably enjoys some form of exemption. Taxes levied on monasteries also seeem so low as to suggest a privileged status.Turskog rata 1566 godine".

However Turkish individuals are not uniform in this respect. Arabic phrases appearing in the manuscript have been transliterated according to the system employed in the Turkish edition of the Encyclopedia of Islam.of customs) if they have not already been exempted for some other reason. Obviously this represents a goodly portion of the total population of Srem and a substantial alienation of revenue. Altogether 40 settlements enjoyed some form of tax privilege as communities at the time at which the survey was made. ln any case. As an example of the shortcomings into which the application of this principle leads ~. there is little doubt that so far as interregional traffic was concerned the importance of the rivers was greater than the importance of roads and that journeys from Budapest to Belgrade were often made hy boat. ~. loading. Occasionally the Muslim populace is exempted for one reason while the Christian populace is exempted for another. the garrison. three communities of the sancak (Qortanof~i. the Ottoman scribe who wrote down these names.e. Generally speaking. Occasionally there appeared in the text a word for which no orthographic guide could be found in modern Turkish dictionaries. Furthermore a scanning of the non-Turkish names found in this manuscript seems to indicate that Zaim Behram. nor Arabic) and are to be found in the Selected Vocabulary which is appended to the text. Throughout this edition a transcription system based on the orthographical guide of the Turkish Linguistic Society has been employed. it has been assumed that the scribe Behram heard the name perceptively and would have written down the name in much the same way as a Serb would have had they been using a common script ••. that can be inferred from them can only be fully understood in the light of information from other records.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi INTRODUCTION The road system shown on map 14 is not meant to be complete. Orthography. One feature which arouses doubt as to the completeness of the survey with regard to regular labor services is the fact that although four fortresses are known to have garrisons (see map g). lxxii The populations of towns along the rivers which have docking facilities invariably enjoy tax immunities in return for services connected with the docks (carting. A great deal 40 lxxiii One reason for this principle of transcription is that there are so many consonant clusters in Serbocroat which might. U su ally such words are of Western origin (i.sometimes. Tidi. l t may be that there remain both bridges and hostels which are not mentioned in the survey. Yet the practice of providing exemptions in return for services may be seen as an economical exchange for all concerned to the extent that the value of the exemption and the value of the service were in balance.' ' ' . there is no guarantee that the record is complete since it is not a record of bridges and hostels per se but of services associated with them. Turks have difficulty pronouncing correctly certain cqnsonant clusters which are commonly encountered in the Serbocroat language and in South Slav names. Still it is possible that the other three fortresses were either repaired by a corvee levied on the surrounding villages or perhaps by the men of. Hence it was decided to break up consonant clusters with vowels and to make other changes away from the Serbian orthography only where there is textual evidence ofrecurrent mutation. the roads shown are those which can be inferred from the position of bridges and hostels. and Kir~edin) had derbent (guard) duties of some sort! The reason for this is not clear although the proximity of these communities to the warehouses at Islankamen may be supposed to have had something to do with it. as is suggested by the alternative spellings which Turkish dictionaries sometimes offer for words of foreign origin. Curiously. nor Persian. This last is just one example of the complementary nature ·of these detailed surveys taken by themselves. neither Turkish. thus skirting the province. or might . was himself quite careful and consistent in conveying to paper what he thought he heard. repairs. Serbian place names and personal names presented a special problem in orthography because of their frequent consonant clusters. 'aid to boatmen in stormy weather. helping in the collection. present difficulty for the average Turkish speaker that a consistently "Turkish" rendering of them would leave many names almost beyond recognition-for the Yugoslav reader. Where no evidence exists in the manuscript to indicate such mutation and also in cases where the Arabic script or its sryakat variant allows the possibility of more than one interpretation in transcription. only at one of these (N em~i) has the local populace been forgiven taxes in return for its responsibilities for keeping the fortress in repair.

desirable where possible because Arabic script allows an ambiguity over vowels. There-1 fore no alteration of this cluster appears in the transcription. NJ) is occasionally indicated in the us however. VR. !xxv * * * Numera/s. PR and TR. 3. ijekavski. the consistent mutation of Serbian consonant clusters has been restricted in this edition according to the following rules. in which the diacritical points which differentiate ·certain Note for example the writing of "Istreylof~. DV. A majority of the more than I I oo places named in the survey were uninhabited at the time that the survey was made and since Sirem. or five consonants are sep~rated or preceded by a vowel in transcription. or Srem as the Serbs call it. The frequent use of ye (<$) in the text did not suffice to put to rest the question whether the dialect of the sancak was ekavski. HL. Confirmation of a name appearing in Arabic script is. HR.. The interpretation and verification of place names appearing in the survey represented a problem of special difficulty. In one writing the second vowel is a he (" ) . Occasionally numerals appear in the manuscript written in siyakat style rather than as conventional Arabic numerals. In most cases the sum of the values of the various revenue categories is stated correctly but sometimes there occurs an arithmetical error or a 'rounding-off.lxxiv SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI INTRODUCTION Relying on the principle of asking for textual evidehce before departing from the Slavic original.an into Bryjan.. *** Place Names. The following clusters of two consonants are separated by the Turkish vowels t or I in trancription if they are followed by the vowel I in Serbian: KR.with a vowel. · All money values are expressed in akye's. thus turning Bef. ZG. 4. Where the stated sum is not the exact total of the items which comprise it an asterisk ( *) has been placed after the · transcribed sum. GL. All clusters of three. MR. Aside from these conventions. VL. Even the perceptive scribe at work here may have had difficulty pronouncing GR without separating these consonants . one might mention the Serbian cluster GR.) The following clusters of two consonants are separated by a vowel or preceded by a vowel in transcription 41 : DR. The inconclusive solution was to treat dubious cases as a long e. unless followed by a third consonant (e. in another writing the second vowel is a ye ( ~). text by the use of a kif (6) and thus is occasionally so transcribed. has been for centuries a corridor of armies and human migration and since it is a plains area.e. ML. G1rgur. LJ) in the transcription.e. and ZM. etc 42 • I. 2. 41 Latinized Croatian characters are used here in place of their less well known Cyrillic equivalents. (Yet this difficulty is also an expression of the unique value of the source in hand._ But the script used consistently collapses the sequence GR into an indistinct mark ( &-) which hides any evidence of such difficulty. What could be more valuable for historical geography than a source so rich in names that only a portion of them can be confirmed from other sources?). But the palatization of N (i.where the survival of names is invariably more uncertain than in the mountainsthe corroboration of these myriad place names in non-Ottoman sources was only partly possible. In such cases the transcribed numerals have been italicized. This difficulty istrebled when the script is siyakat. four." ikavski or a mixture of all of them. the following/table of equivalents should be noted: Croat Transcribed e Q Ć D I J T' (non-existent in the modern Turkish alphabet) D'Dj (non-existent in the modern Turkish alphabet) t LJ NJ y L N or NY š ž J ~ There is no evidence in the wntmg of• the text to justify the preservation of the palatization of L (i.. g. (Only the names t§tfan and Ahbru§ are excepted. of course. SL. GV.not only over which vowel to insert but often over whether to insert a vowel at all. 42 • .ti". SV. FL.

also called "evidential maps" (evidenciske karte). which were drawn up by the Austro. 1950) provided an abundance of confirmative evidence.u.. equally disappointing was an extensive list of Yugoslav place names said to have been compil ed from 4.the places named in the survey with pre-existing settlements mentioned in sources. area called Sirem.K.ooo /Yugoslav maps of the Vojni . More important. mostly Hungarian. The recurrerit phrases der taraf-i. The series used in Novi Sad for the eastern half of Srem were the 1: 10.v. Vol. or Sr~m.ooo maps of the Geodetska Uprava A. Budapest: I890-1913). P. Occaswnally the 1: 10o. for the purpose of corroborating place names.names from Srem. H. Pregled geografskih naziva mesta tla kartama SrbiJe i srpskih zemalja i na planovima Beograda i drugih mesta po zbirci bečkih arhiva (Beograd: Srpska Akademija Nauka. !xxvii Aside from these maps.:. extend~ ing much farther to the west. Srbi u Sremu do 1736/7 (Beograd: Srpska Akademija Nauka. der hudud-t. an authoritative monograph on the district of Srem by Dušan Popović. II. This is not always true. M agyarors. The locations of places named in the survey are stated in degrees of !attitude and longitude in the Directory of Localities (q.aces. 768 maps of the 18th and 19th century which are located in the Kriegsarchiv in Vienna 43 • In marked contrast to these was the fruitfulness of' large scale Austrian "and German maps dating from the late 19th and early 2oth century. were later sources dating from the period following the Ottoman withdrawal.000 Austrian maps of the K. Popović offers over three thousand place .:. Today the term refers. An effort has been made to identify . over fifty additional names were recovered by a stu~y of cadastr. der ''f 44 It has already been noted that the size of the. Drawing heavily on the records of the Orthodox archdiocese of Sremski Karlovci.) when they have been verified on maps.Hungarian authorities between 1910 and 1916. Otherwise the location of a place is stated verbally as being "near" some other place. Chef des Kriegskarten und Vermessungswesen (dated 1943). Only a fraction of the place names cited by Cs{mki could be identified with names mentioned in the survey. der kurb-t.tl maps housed in tbe archives of the Yugoslav Geodetic Authority (Geodetska Uprava) in Novi Sad and in Zagreb. Std. Of these the most important have proven to be maps. particularly modern large scale maps.Geografski Institut (1929) were also consulted 44 • Arabic characters from one another are often missing. ne.dg torteneti foldraj.d-t.lxxvi INTRODUCTION StREM SANCAGI TAHR!R DEFTER! series:!) the 1:75. however. Besides these. 1937). In some cases an identification was prevented because more than one candidate presented itself in the survey or because the location of a very common name was too uncertain. changed considerably over the centuries. many of them not to be found on any of the maps consulted.8..ooo German maps of the OKHJGen. and it was often useful to refer to two other detailed Sirem surveys located in the Istanbul archives (Tahrir Difter's 5 71 and 673) in order to clarify punctuation.88o "Dvogub" cadastral maps.:. either on the basis of information offered by Popović or on the basis of a statement in the text itself. The maps searched in Zagreb for the western half of Srem were the AustroHungarian "evidential" maps themselves. In cases where one of the other surveys offered a markedly different writing of the same place name the variation has been incorporated into the Directory of Localities and its source noted. Indispensable for this task was the compilation of an acknowledged authority: Deszo Csanki. The J osephian maps (drafted by Hapsburg cartographers before the end of the 18th century) were investigated but found to be very disappointing as a source of corroborative information. The text of the survey does not usually give information <in the location of inhabited places but conversely almost always has something to say about locatio~ of un!nhabited pl. also in the ratio 1 :2.a a Hunyadiak kordban (5 vol. An exhaustive examination was made of the following 43 Rudolf Šmit. . to the sector lymg east of the Bosut flow but the Ottoman district was at least a th1rd larger.. Vojvodine (1945).80 but dating from the last three decades of the 19th century. these were in turn based· on the 1 :2. In this res' pect the survey edi ted" here is (accidentally) a fortuna te choice since its place names are written with more punctuation and precision than is usual with siJakat and are in general more clearly written than in the other surveys of this area mentioned above. Militargeographischen 1nstitut (dated 1913-1914 but compiled from a survey made in 1879) and 2 the 1 :5o. which predate the arrival of the Ottoman.

Uncorroborated transcriptions are followed in the text by a question mark within p aren theses: (?). For these reasons it should be understood that the ending -offi or -ov. when uncorroborated. In those numerous cases where corroboration of a place name cannot be found in a non . "0 narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba". or three question marks following the name trancribed.g. Opatovče. Unfortunately these endings cannot be clearly differentiated when written in siyakat since that script (or at least the brand of it exhibited in the document in hand) does not usually distinguish clearly between •a terminal ye (<. frequently encountered among the uncorroborated names. a series of two articles appearing in Rad jugoslovenske akademije znanosti i umjet45 South Slav family names are usually based on personal names. This difficulty is immediately apparent with the most common of place name endings. greater or lesser depending upon the clarity with which it is written and depending upon whether a seemingly similar or identical name exists elsewhere in Srem or elsewhere in Yugoslavia (for which purpose the Popović list. a Yugoslav atlas and occasionally a Serbocroat dictionary were all employed). On the other hand. The most usual entry shows the name of a householder immediatly followed by the personal name of his father. Opatovici. e. Opatovec. often being diminutives of them. Operating on the assumption that many of these names have fallen into disuse and can be recovered only by deduction. there remains uncertainty as to how the name should be transcribed.) as is ·usually the case. The irregular appearance in the survey of family names with the characteristic -ić suffix demonstrates clearly something which is known among students of the subject. It was felt that this system was a good compromise between surmise and caution and that it was more useful to represent a place described in the survey by a tentative transcription.: Opatovac. This mutation is exireme!y common. Maretić. that is. namely that the process of forming famliy names which was begun among the South Slavs prior to the Ottoman conquest was arr~ted by that conquest. A compilation of names taken from various sources. two.<) and a terminal he (•) and one cannot always be sure that either character is really represented if the second from last character is a . In the Directory of Localities this uncertainty is elaborated by a careful attempt to express the degree of un certainty by placing one. Opatovič. "those who come from O patov". including a tabula tion of some ninety solid pages of personal and family names used in Srem during the 18th century which appear in the Popovič monograph. is invariably in doubt. .originally "someone from Opa tov". do occur: Opatovce. is actually a convention representing a cluster of similar endings and that the statement regarding the certainty of the transcription of a particular name (by showing one. lxxviii !xxix *** Slavic Personal Names. There occur three or four instances in which the second name Offered is the -ić diminutive of the name of the preceding householder. or three question marks following it) refers to the body of the name and not to its ending which. In Serbian the most frequent way of linking a person to a place is to use the suffix ac with the place name. The personal names which are used or have been used by South Slavs in the past are incredibly profuse. however doubtful.upon place names.im (.Ottoman source.StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI INTRODUCTION tasarruj-i are all taken to mean that the place discussed is "near" the place to which it is linked by these phrases. a search was made for materials relating to the formation of South Slav personal and family names45. two. than to refuse an attempt at interpretation and leave the erroneous impression that no surmise was possible. it must be emphasized that Yugoslav place names are frequently of inexplicable origin and that there exist a variety of characteristic endings which are not distinct in Arabic script and which can spoil an otherwise dependable transcription. though less frequent. Moreover the writing of a name in the text m<ty be quite clear though leaving some doubt over one or two vowels _only. Hence family names are part of the same problem and could be simultaneously enlightened by the same inquiry.i. name of the place itself may become in effect the plural of that form: Opatovci. A glance at a Yugoslav gazetteer shows other closely related endings which. from Opatov to Opatavica. proved inadequate· for the resolution of many of the names which according to the survey must have been used in the Ottoman district of Sirem during the late 16th century. But the evolution of a diminutive of the same name would be almost equally common. The evidence offered by cases which can be verified on maps seems to suggest that "near" as expressed by one of these phrases means within 12 kilometres (with no known exceptions) and usually much less. But in time the. Fortunately there exists a Iengthy and authoritative study of the subject by the 1gth century Serbian philologist T. or.

StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi nosti. -ac. . H{d all such cases been disqualified perhaps as many as half the names appearing in the manuscript would have had to be dropped from the transcription. O. . Zbornik za narodni život i običaje juinih slavena." under the title "Srpska narodna imena" in Kalendar srpske manastirske štamparije za 1895 (Sarajevo: x8g5). All too often name-graphs appearing in the manuscript can be interpreted to be one of two. an attempt was made to assign probabilities to such interpreta tions: all such cases appear in the text followed by a question mark within parentheses. 48 A name is known to exist which becomes the same if one acids. one of a long list of lese common suffixes listed by Maretić. -ilić.. Instead. as with place names.. also the list of Bosnian names compiled by I.7 Alternative interpretations appear in the appended i'ndex on undifferentiable South Slav names. Here again however. the convention was adopted that many names appearing in the transcription represent not only themselves but one or more other eligible names as well. it has proven possible to interpret almost all the personal names appearing in the survey. 47--66. -ov. When an interpretation fell below the desired standard or where no interpretation seem ed possible (often because there were simply too. or subtracting then adds. LXXXI (1886). On the page following this section there appears a table which attempts to clarify the standards applied in sorting probable from possible interpretations. 49 A name known is to exist which becomes the same if one adds. -ić. ' followed by a question mark. or subtracting then adds. 69-154 46 • Relying NOTATION USED IN TRANSCRIBING SLAVIC PERSONAL NAMES !xxx heavily on the information offered by Maretić regarding the formation of names and upon the rich additional store of names which he had compiled. though there are certain tendencies.other interpretation interpreta~ion name writing makes seem probable ••• ? 50 •. many possibilities) there appear in the text three periods .. ? 51 writing leaves room for ~o . lt should be noted that even those names which appear in the text without questions marks may not be as incontrovertible as they appear. ? . The researcher who uses this edition and for whom the identification of Slavic personal names is an important matter is advised to employ the index listing these undifferentiable clusters of names which is appended to the text. 50 Note that the shadow of doubt is allowed to prevail in these categories.. "Narodna imena Bosne i Hercegovine". · !xxxi Quality of the writing Avaibility of corroborative evidence name known to exist as is common mutant known to exist 48 less common mutant known to exist 49 no such name known to exist writing is as well suited to· this interpretation as to any other writing . Zovko. -ica. .. ? 4. 148-159· Differentiating feminine names from masculine names is complicated by the fact that there is no rule for them which is foolproof.especially if the name-graph is unpunctuated or cursorily' punctuated (which it usually is). particularly the list of feminine names complied by "T. or four known names. . While offering names whose reconstruction was theoretically possible by the addition of a known suffix to a known stem. it was necessary to proceed with caution. one of the following very common suffixes: -a. -ević. XXVI (1g28). ? .. Generally one must rely upon the ad hoc knowledge of an informant. 46 Other articles were useful for special problems. or three. 81-146 and LXXXII (1886).is slightly objectionable but no other interpretation seems to exist name name47 name(?) name name name(?) name (?) name name(?) name .. or -ović. -e.

a lake. and the names of rivers. zemin. The table includes the names 'of all places.. which are subjects of the survey and hence taxable. The entry for each place name has been compressed into a meaningful and economical form. Place .hich lie. If the place to whiCh the name pert. One question mark appearing after the name at the head of the entry indicates that the spelling of the name is probable. is indubitable. tar/a. ' If no question mark follows the place name at the head of the entry. and sometimes an earlier variant as well. and certain names referred to only as landmarks are not included in this directory. with the exception of the names of the wards (mahal/es) into which larger settlements are divided. .. ' l l . will appear at the end of the entry.Directory of Localities The following table of place names is arranged in the same sequence in which place names occur in the text and is subdivided into nah!Jies.\.ayzr. inhabited or uninhabited. though unconfirmed. varo~ or karye. arazi or karye hali ez ra!Jiye.tins is a monastery. The names of some few places mentioned in the text . names written at the head of an entry in lower case pertain to uninhabited places described in the text as mezraa. Place names appearing in capital letters pertain to inhabited places described in the text as kasaba. outside the survey area. or a fishing place. The appearance of a pair of question marks signifies some doubt: one or perhaps two other means of spelling the name seem just as likely or almost as likely . it means that the spelling ·of the name using modern Turkish script probably ought to be the one offered even though no confir ma tion of the spelling has been found in' a non-Ottoman source. this signifies that the name has been confirmed in a non-Ottoman source and consequently a later variant of that name. an island. ln very rare instances the fact that no question mark appears may mean that the orthography of the name.. that will be mentioned in the body of the entry. in other words.

If on!J one such version appears.uncon firmed appearance of name in this survey appearance of name in survey no..matl letttrs : uninha bited site doubt abou t spelling eVeii't ough . If two versions of this name-graph are given in the manuscript.. 5 7 I location as described in survey r.. Either or both versions may be identical to the rendering of the version appearing in the !xxxv Using the Directory of LDcalities Example r. the postOttoman version in accordance with Serbocroat orthography or an Austro-Hungarian version of it.:o::::_:. then the first of the two pertains to the pre-Ottoman· and the latter to· the post-Ottoman period. StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi INTRODUCTION Three question marks signify serious doubt: two or more per haps as many as eight or ten..at the justification. then this version from outside' of the document in hand is also offered.in. Ilok) t t capital lettrs: inhalbited site Example K osel t __T..Ottoman ·name ??? ( ~ ) 2. If the location of the place is expressed simply as being near some other place and if no other data is given. for this statement oflocation is to be found in the text itself (see Introduction).I J~l) 45· 13N.fo. Pre-Ottoman versions are taken exclusively from Csanki's second volume and are assigned a Csanki page number as follows: "Cs. separated by a colon.. ]xxxiv Two names are sometimes offered for the same place.' this signifies t!. e.24E (Wylak: Cs 28g. Following the first parenthesis there appear data pertaining to the location of the place. . then two versions will appear in this first parenthesis..rg. l Example 3· Vuka ? ( .:te::. everal other poss ibilities exist · location as described in survey no information about ear. lier or later names . 271".. alternative means of spelling the name suggest themselves as being just as likely or almost as likely. Hence this writing of the name is· frequently imperfect and occasionally simply an interpretation of the graph which actually appears in the manuseript. If the location data was taken from Popović's monograph. this signifies that the location (and also a postOttoman spelling of the name) has been confirmed on one of the maps mentioned in the Introduction. preceded by the notation D57r or D673 (i. unles3 followed by a Csanki number.b:tful. then the appropriate page number from• Popović is given as follows: "Pop...::"-fl-:n:. If the same place nanie is written in a substantially different manner in either of the two other defters referred to in the Introduction. Within the second parenthesis and following the location qata there appear earlier and later versions of the place name cited.::al:. fishing place ·opposite Ilok t r small tetters: uninhabitled site .o::::rmation about earlier or later names .==:. Tapu Defter 571 or Tapu Difter 673)... The first parenthesis in each entry contains the same place name written in Arabic script but using only those diacritical points which are used in the text. If the location is expressed by a !attitude ·longitude reading. it pertains to the post-Ottoman period and was taken either from one of the maps mentioned in the Introduction or from Popović. .JJ.. if two versions are mentioned. 1 ·r~ttle D571 """) near Ilok s.~..:rnativ e spellings appearing in the survey exact location ta ken from a ma p --pre~ Ottoman name post ..transcription of n ame very doU.. ILOK ( t. 342". manuscript but the pre-Ottoman version is generally written in accordance with late medieval Hungarian orthography..

) fishing place near ilok Susek (....o8N-Ig.2oE (Zath: Cs.16E (Berekzo: Cs.) near !Jok iQKE (•~l) 45.L.yt<". 286.o8N-Ig.!L_. D571 .22E (Lewka: Cs.) fishing place 45.hl) 45.4>).. 333) Kova~ev~e ? ( "':'y.2IE (Okopi} Payjor ·??? (JJJ!L) near Vot'in BERKAS (.28E (ičke) OPATOFQi (. '' l. Sot) Miko§in~e? (~.. Lovka) Kose! ? ? ? (J.~".PJ.!.._.12N-Ig. 62 (Nemczin: Cs.04N-Ig.S". Neptin) Pegin (~:) 45.1) 45· 15N-1g.. C.!..) 45._.) near Berkas (Medves: Cs.24E (Wylak: C~.) near Berkas F!ZiG ( ~~) near Lipof~i (Fyzig: Cs.ll "l l l ~ i il l: i. l) 45·13N-Ig. Pegjin) Ut'ka?? ( <. 11E (Apatovcz:.28E (SinkerikJ VOT'IN (Č". Pop. 341.) 45.t.26E (Radoš} YANDOR (JJ~~) 45.PJ>IJ) 45._. Berkasovo) Medvi§ ?? (. Cs.hl 'i'...jf-l ) near Erdevik..22E (Peghye: Cs. 15N-1g..4.. 289. gg E (Susek) Vuka? ( .2gE (Yandor) Sinkerik (!l_.>::.. IgN-'19..?.".) 45.... (Kovacsevcz: Cs.) fishing place 45· 15N-1g..) near Berkas.:.) 45·10N-Ig. ) fishing place opposite ilok Kmtur (J_. l J_.DIRECTORY OF LOCALITIES.il. 269...-1_. 326) PiRiBi GLAVA? ( 1. .>10 ~-"-l) monastery near Berkas Vi§ak? (JI.18E (Vočin) O kob: Okop (. Ilok) Lovka ( "Y) 45. 337. iLOK NAHiYE 1LOK (i:. ...27E (Krstur) Seleyu§ ?? (.12N-Ig...l) near Nemtin j._. gg I.J. J) near ilok M1rganiya? ( .._.!.o...240.l..22E (Todjilo) NEMTIN ( .12N-Ig.) near Sot Todila (<.. Opatovac) RADo:. Page 7 15 18 18 18 18 19 19 19 20 21 22 23 23 25 25 26 27 28 28 28 29 go 31 31 32 32 33 ..!.ogN-1g.-) 45· IIN-1g.IIN-1g. gog) SOT ( ..t.

. 50 5' 52 52 sg 54 54 54 55 55 55 s6 57 57 57 ss sg sg 6o 6! 6! Bačinci) 6! P!reypu§ta? oi:...P •>J> T) near Bab1ska .J::.g1E (Pauda) 40/41 Mo~a~ (J\.r...J li) near bolni Berak . JJ_. 2g1." D67g ulA. 342. JJ§) 45. Susek) gg V arnova ( •_.l) 45·'4N-Ig..BERAK (JI_...ggE (Mochar: Cs._1 ) fishing place near. gg8..}J>Jfl) 45.o6N-1g.) near Susek and Gorna Bavu da 41 RlKA (<~J) 45-IgN-Ig._. gS DOLNl. gg1. Neštin).) ) near Komlu§ Ton ta ( <!JJb) near Ležimir: Pop._.Y) near Firof~a ERDEV1K ( . g18..L....) 45.-.Patanta? ( .:.. . 48 Mahovo) 48 LUBA ( •ul) 45.-'JI JL...QA?? ( •-:JJ. gg5.ogN-Ig 1 goE (Lišvar) 67 e .) near Susek: Pop.24E (Lyba: Cs. J:f) near Mali Lejimir and Biklab 66 BlKLAB (. Gibarac) D'eli~in~i?? ( . Kalotinci) g4 Huanye ? (·~l o.giE (Rika) 42 NE~TIN (..A) near Šarengrad: Pop.llAKLEDlN ( i.>) near tlok: Pop. 10N-1g.··-··· .#) 45· 16N-1g.ogN-Ig..2gE Nest: Cs._".> <lJ~) near Ba~in~i: Pop. Tonta) Selu§ (.w. Bingula) . ggo. 276. gg8.Ljuba) 4g Qongat ? ? ( .-"l) 45· IJN-1g.giE (Yanok) 45 Vukomir (J.o8N-Ig.IJ\.ogN-Ig.o6N-Ig..r.) 45· 1gN-1g. 1gE (Kalathyncz: Cs..5:..! ~JJ.o8N-Ig. 19E (Sikoman) Ayerdani§ ??? (. g2 1.) 45• 11N-1g.>. Pakledin) . ggE (V amovo) gg Dolna Bavuda (•>JJ4 .J..-)Ji.J.. o5N-1g..:"\.Akitlova ?? ( •) uT) fishing place near Susek lrveni~a? ( ·~ .) near D'u~a.. 65.!.J-41) 45.IgE (Hozwbachy: Cs.~ <lS') Borov~in (~JJ. also near IG§elaz ·(Dekan) · 45 Yanok (Jyt.0) 45. 280..ogN-Ig.giE (Biklav) 66 J\Ll~VAR (). L ub a ..-o. .~) 45· IoN-1g.ogE (Lipovac) gs 1SVET1 NlKOLA (':lJ.Y...QEmMtR (:r.L_. 47 D'ula (J_. 248 Komluš) Garni Komlu§ (._. 14N-1g.t. gg5.giE (Dyos: Cs. also near Kornlu§ (Tontheleke: Cs. · gg/65 . Lovas) g6 BELEVEG??? ( !l.fl.r.:. ! l l ' StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt KALOTINQt ( . FlROF.". Bapska) Sikadat (. 7g.") 45-.J->-'1) monastery near Lipof~i gs UZUN LOVAS(. 20E (Kardws: Cs..28E (Biokaš) 44 Kl~ELAZ (J':/4) 45-IIN-Ig.) near Kalotin~i g4 L1POFQ1 Cr.. g11. hence near Dolni Berak · 6g QEKR1YA ( 4_..._"~) 45.g4E (Čekria) 65 }"1AL1 LEJ1M1R (.. 4g BlYOKA~ (.I8E) (Berak) gg Nanoyeva~? ( 1l1J! _.) 45. 105 (Komlos:-Cs. 25E (Liske) 50 DIRECTORY OF LOCALITIES !xxxix ~AVLOVQA?? (<>.JIU) 45.d near Ba~in~i 6I .t.. . Susek Gorna Bavuda (•>n4 <J-JJ'l45·IgN-Ig.) 45. goS) NOVAK (JIJ.) ._50 Liske ( ••..i) ~olma~?? ( iLli..~) near Bingula ..FARKA~ (..' Stari Divoš) g7 GORN1 BERAK (JIJ._ .· g22..f._. Močar) 40 . 41 (Petlend: Cs._.Jp) 45· IgN-1g.U.) 45-I2N.-Ig. IoN-I g.-y) 45-IIN-Ig.Novak) Kordo§ (.I7E (Gybarth: Cs.12N-Ig.::..2oE (Djuia:n) . 242. 1gN-1g.J!.J-4) near U:zun Lovas (Beelwegh: Cs. SUSEK (. II g. ) 45 '._. g14) 46 MOTOKtN ?? (.!lu•>)) 45 . g58. 2g4) g7 Belevega???: Godine ?? ( "·"4 '-'!.._. 25E (Erdevik) GlBARAT (.T. g54.!.giE (Bauqa).fUJ li) (Farkaswlgh: Cs.2gE (Seluš) BlNGULA (':/__..) 45.$ ) near.LA...r. g1E (Vukomir) 46 GtMUQtN (~_. D571 .fJJ\5'"_..D7N-Ig.J) 45.g4E (Čedimir) 6g HAMI~AK?? ( JL..o6N-Ig.j_~. 14E (probably Mona: Gs.!l-->-') 45.27E (Byngola: · Cs.Jl) 45. MOD' ARO~? ( ._.)) 45.! D571 ':!_..!) 45· 1gN-1g... 12N. Kordoš) Beles (.-) 45.. KOMLU~ (..h) 45.. 16E (Borovčin) BAB1SKA (•~4) 45· I IN-I g.o6N-1g.IoN-Ig. ggE (Ležimir) 65 Gizda?? ( ..JJ>) 45·05N-1g._. 48 MOROVA ( .}) (Gymelchen: Cs.IIE (Hozylowaz: Cs..) near Nanoyeva~.?JI... ~Vlll. also near Novak {Beles) BAQ1NQ1 (~4) 45-D4N-Ig.o6N-Ig.r.Ig.I6E (Novak: Cs.. 17E (Babafalva: Cs. gg E (Zilzeeg: Cs.2gE (Kišelac) 45 Dikan ( .i4E (Berak) .l#.) near Uzun Lovas g7 DlVO~ (.

2B4...._.4 D57I '-':4) "(Paho: Cs.Jl) near Batrovci: Pop.> _.JI)I.1:'_...) 45. P!~T!NAQ (...r.!.s'} 45.i:.w. g47) 82 KQLO~? (..JI) 44·59N-I9.) near Sotin 6B .T) 7B Feren~iya??? ( <:o.!. g4B._L.ll._..J"~) 45." _. 25I (Barynocz: Cs.. · 25g. g2B. Ds 7 I . D67g .J_I) near Kolo§ (Zuezdanreue: Cs....A~..r.o.) near Brato§ev~i (Theleg: Cs._".02N-I9.. oBN-I9.. D57I. BATROFQ1 (.) 45.l...>) near Batrof~i 77 Kurakof~i (..!.J) D57I .. I2E (Badinovci) Kablarof~i C... J.g9E (Zenthgerger: Cs.. StREM SANCACI TAHRIR DEFTERI DIRECTORY OF LOCALITIES Budura??? (·~>>i) between Ali§var and !svilo§..~:'...l) 45..:.) ) near K uzmi Damyan Bo /B2 BRATO~EVQ! (.) 45."Y-') near Morovit' H1rkatin~e? · ( <o.I:'P->4) 45.~) near Morovit' Por~ndin?? (... .~.· I7N-I9.T.._". 29B) BI Radotin~i?? (J. IoE (Brathyncz: Cs. SOT1N (~_.) 45..) near Andiriyof~i 7B Husyev??? (_". the river from Morovit' Beletin~i?? (~) near Morovit' ....J.) ) near Morovit' T1rnov~a? (<o..._... See also page I8B..J.o6E (Oprycha: Cs.JY..Y.) near Lubinof~i.J_.:·:... I6E (Kurjakovac) 77 1~T1TAR (~L:l. g2B..o.}ol...) near Morovit' and D' epu§ 79 KUKUYOFQ!'(.. D67g ..22E (Kwkwyowcz: Cs.) near Morovit' · Blajev~i? (.i) 45 . Sotin) Mandu§?? (.o7E (MalovanCi) B4 Qirkvi~a? ( '':"!_.Ji..il. hence nearKuzmi Damyan B2 PAROVA (•Y.> ) near !§trep~i 84 MALOVANQ! ("o.J... ggg) Divankov~i (.J:._._. I I E· (Kablarovac) Pu§karof~i (.) near Morovit' (Wrathysyncz: Cs.ul>.:.o.y) near Morovit' Kustur? ( ~_..o. Kuzmin) Lubinov~i?? ( .o..) near Morovit' and by or near the Bosut flow (Brathesewcz: Cs..:J. ) near Morovit' · Mirkof~i ( .\1) (Stythar: Cs.r. 298.-_.XC :i l l' . Cs. 4I (Puškarovac) Pretoka? (.i Badmov~i (..~) near Batrof~i Loga§ev~i?? ( .04N-I9..Y. Kukujevci) 79 Sir~a?? ( ~r ) near Kukuyof~i 79 Livadin (. Divankovci) Div~ev~i?? (.J... Morović) V1rati§in~i (~._.. g65) Bg !~TREPQ!?? ( .veyzdamrod ( .•.ll:. g6g) Bosavi~a? ( ~t. ) near Batrof~i 72 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 7g 74 74 74 74 75 76 76 76 76 76 76 76 76 xci !~vilin~i?? (.) near Brato§ev~i (Romonowcz: Cs.:fo\1 D673 ..IgE (Maroth: Cs..~..I D57I ..J..o.hl...".JJ) across..J.r.) 45. g47) Brodi~a?? (~>JJ.._.r..~L. D57I ..o.r..~ D67g 'J':" J..!_..O.ii.. l ) B4 Dolan? ( u'~.ogN-I9. .) near Batrof~i · G!lat?? ( ...>I.._..o6N_:I9._. 04N-I9.. 340) Bg 1z.pl_.P. goE_ (Pištinac) . <~J_.r.. ~) near Morovit' (Merkowcz: Cs.) near Morovit' (Rubeta Falna..) near Malovan~i B4 !vkof~i? (.J..J ) near Kukuyof~i (Lewedyn: Cs.~L.1.JY.1:'. g49) 77 Boradof~i?? ( "o.J..~')\..ti JJ .._.L->! D57I .fl.... Batrovci) Gor??? ( .. 2B7.:M J" ) near Morovit' D'ulberak??? (J. gg9.._.4) near Ruma: Pop.I) near Malovan~i B4 Platuna Piri~eva?? ( 'Y"'J .) near Andiriyof~i 79 Petrof~i?? (.i 76 ( . ~) near Morovit' Koni§al~i?? (._. go4....h-til.o.A!I_n>) near Morovit': Pop.) near Brato§ev~i · BI Telug (!l_.) 44·5BN-I9..J.1 ) 45-..07E (Zatha: Cs. gs6) B2 Romanov~i (.) near Sotin Yarkov~a?? (~. D57I.JP-. 25E (Cosme et Bo Damiani: Cs.o.:..>l.'-l:._.I5E (Pogotova) Qirkveni~a?? ( ~_.. ) near !§titar 77 AND1R!YOFQ1? (..6B 69 70 70 MOROVIT' NAHIYESt MOROVIT' (~"_... Bs (Dywankowcz: Cs..J.:->_...J:'rYlr... 293. ooN-I9.. Oprečava) Bs Durujinov~i?? GIRGUROFQ! NAHIYES! GIRGUROFQ! (...':"I) near·Batrof<._. Šarkudin) Rubetin~i?? C..p:.. Grgurevci) B6 BARINOFQ! (.04N-I9.IoE (Sarkad: Cs.ogN-I9.J_. ggo) 79 KUZM! DAMYAN ( 0t.I) 45.) near Batrof<.r-'t_.1.olN-I9.) near Morovit' ~arkudin (.: J§") near Morovit' Pogotova (. .1:'r~_.). Barunovac) · 9I ..) near Malovan~i B4 OPRET' A ( .ooN-I9.O'J.!....

) near lvla§tin~i (Kerczanowcz: Cs.() 44. hence near Kuryakov~i) D571 r_.) 45.-_..osN-rg..Y-' _.J _.I_.I) .) near Qipanov~i II7 QUBOFQI?? (~Y. 363) 107 KIRQANOFQ1 (~_.. 330) II 6 Luka ( .~.. i 17.J_.!.>) near Ostro§in~i (Drasyncz: Cs.A.::.:>\..1) near Vuti§in~i.. hence near Popov~i: Pretoka rog Vuti§in~i?? L':••.._...l._.1.J_.l. . rgE (Chypanowcz: Cs.l: il : l ' l xcii DIRECTORY.o7N-rg·.-') near ~ulma g5 Bt~KET? ( ~) g6 BAZYA~? ( .?. II6 Te§tevi~a???: Yatova??: Giredin~~??? ( ·~··~" . Renieta ' Duboki Dol (J_. also near Biiyiik Remeta (Petkovac) 105 BUYUK LEJ1M1R (-""'.hence near Biiyiik Lejimir ro8 ·108 lvkof~i C.'~-'!1) near Ležimir: Ppp..Šišatovac) 105 1SVET1 PETKA ( •A:::J"_. 56 (Markowcz: Cs..) near Qipanof~i II7 117 Galov~i?? (c.i.l .._... · Č ipanovci) II 6 Lu~i~a e~)) near Qipanof~i (Lwhycha: Cs.oiN-Ig.ry near .I) near Blajev~e (Wlasthyncz: Cs._.36E (Nagy Olasz: Cs.D57t <....>) Near Mandjelos: Pop.: LAKVARKA (JIJ\J'Y <iJIJ'Y) 45. 8r (Disnoš) g7 LAKYARAI}._. 35 r) g4 Vrrbas? ( ""4-'.-. 33I) II6 Q1PANQFQ1 (~_.J_.25E (Kurjakovac) (.. I6E (Mali Lipovac) (pr.~) 45. 32E (.OF LOCALITIES StREM SANCA(H TAHR1R DEFTER1 Novakof~i (..e-Ottoman.I) monast<..ooN-rg..)1.. 332..._... I 17. 302.~ft..1_..._..J_.-_. ro8 rIo Ubof~i?? (.. 82 (Novakovac) g2 1STEYANOFQ1 (. 7g (1vkovac) ro8 Piritoka? ( ._...r.}h: ) .>) n'ear Mihovilov~i III PENTAKOFQA (~~""":) 45. 32g.r.lli..-. .m ) near Tomoyev~i?? Kuryakov~i xciii · io8 ro8 ro8 (.. . JY..)near Kalu§ev~i.r.23E (Blaževce) 107 GRUJH~EVQ1? (..) near Hilapov~i II2 ZAGOLUB1NQ1?? C.?.J_..J. 'Ležiniir) I06 I06 1SV1LOVQ1?? Cr... IIO M1HOV1LOVQ1?? ( .~u_.36E ' (Laćarak) g8 KUQUK REMETA (""'J~_......__.. II 5 GORN1 L1POVAQ ( i'i:I..-"'-"') ne. Markovača) II2 HILAPOVQi (.::.r..)near Qipanof~i II 7 Mikulin~i? ( cr.}_.J':') ·II8 ~arlat ( .J4 ) g6 D1SNO~ (..) near Ostro§in~i rog HIRJEN1QA?: FILAT1NQ1? ( ...'Y-'l-1) (Sarlath: Cs. 306) rog ~emovi~i?? ( <f"J.._.4rE (.15" !l~) 45..!"_...35E (Lesemer: Cs.() 45.!. C..) probably the Flatinac cited by Popovič but for which no loc'!tion is offered: Pop. and Biiyiik. Mandjelos) .IIJl>) near Markov~i III Fekleni~a?? ( ·~) near Haza§ev~i ..1) near Hujeni~a: Filatin~i..) near Grk: Pop.Y..-!_.')\0 D673 .(J"...Šuljam)..SJ_.4_.ar Grubi§ev~i Kuryakov~i C..r..::>~.?.._..4-'"IJ) · "3 KIRNAYA? ( '\!~)) near Zagolubin~i I14 Bori~anov~i? (..l..o!_..05N-rg...i JJ_. J"....ooN-Ig.4 "'.~4J~) Kalu§ev~i? 45..44E (Stejanovci) g2 1SVET1 D'ORD'E?? (.o~_.. name: Lypowch: Cs..l monastery at 45. 33I)' .l r'Y_..-1) 45.IgE (Petakovića) III HAZA~EVQ1? (. roo Krrnaya? ( '\!~)) near Nad' D'elos IDI 1L1YA~ (.>) (Hlapowcz: Cs. gg NAD' D'ELOS (.. 3I6) I12 Korohorad? ( .Šišatovac: Pop...11 ~U::.!.J!. 236. 323) 107 Blajev~e ( .r.-_..II J".r.r.. r 12 Markov~i (... 8r (tlijaš) 102 BUYUK REMETA (""'J !l-"l) near Divo§: see discussion Pop.o6N-rg.) near Martinci:· Pop.() near Krrnaya I14 POTO~? (. also near ~iptovit' (Remete) Katalena? ( cl._.!. IVLA~T1NQ1 (~'Y_....-)). and Biiyiik Rem eta 104 !SVET! t~TFAN I~KILATOVIT': $t~ATOVIT' (dt>'~ ..58N-Ig.) near Lakyarak.. iliya§.\:ln near Mandjelos: Pop.I) monastery near Isteyanof~i · g4 ~ULMA: ~ULAM (•l_.t.03N-rg.. 34!\J OSTR0~1NQ1?.) near Popov~i: Pretoka and near Ostro§in~i rogjr26 D1rajin~i (~J lo:.l) 45.) t Io D' uri§? (.J-) near 1vkof~i.07N-rg."':!.J.:..05N-rg..) 45.!._.l) monastery near ~ulma (Zen th Demeter: Cs. 1liya§.) ) near Gorni Lipova~ (Lwko: Cs.03N-rg..44E (Mala ~ · Remeta) ...u_..-)~\.:.) near Lakyarak...IJ_.. . g4 1SVET1 D1M1T1RE?? ( ..

r.17E (Lipovac) (Pre-Ottoman name: Lypowch: Cs.) 125 Podlujiye? ('!J.r. 107 (Gradina) Gazni9a? (~jU>) near Vilkovar D'urd'ev9i (.r.r) 45·3IN·19..A.r.. 330) 121 Dolna D1ravi9a? (~h..d_.". 136 136 136 137 137 137 138 138 138 139 139 139 139 139 ..s.. 289.:J. D673 .r.s..j"'-'Y.J<I. 56) 126 UR1NQ! (..>>l.r.J.r. 361) Buyin~i (<.J_...r.<i2E (Grabovac) 129 135 135 135 135 135 .IJlof. 310.40E (Cerje) of45.._"._.r.-•JJ')ll. 307) Ulovli~a??? ( ~}.) (Henincz: Cs. 329) 121 DOLN! L1POVAQ (ILl_"! ."-J") n~ar Moku! karye and the forest 'of Vuka.Ll) near Urin9i (Zelezunzad.:) 45.JIY-1) near Gmk 119 Benilov9i?? ( .") near Grk: Pop...'J) (Wecheyfalwa: Cs.x. 363) 120 Be9ani9a? ( ~l':'l D571 .d_.I) · Urfahi: Novasel?? CJ. 335) 122 Rubin9i??? (~JJ D!.) V e9erkof9i ( . 359) 124 BOY1T'? ( ..~) near Ivladimirov9i 120 QERYE ('!?.IJ)J) north of the Vuka River Vodokol (J_.J!Y~) 119 BOTOFQI? (.o5N-I8. D 571 .J).r.IJ) near Yakobof9i · . 53 (Vychadal: Cs.d..) 44·57N·I9· 17E (Prethoka: Cs.47E (Bujinci) Vidua§ (".. 345. g6o) DES1KOFQ1?? ( ._.:pl/) near Markušica and Tordinci: Pop.. Cs. 357.I.l~)) near Tihalof9i Vtrbana§ev~i? ( .d"..s. 255) Bokov9i (.dJ>IJY...s...?:".lJ!) 119 1 IVLAD!M1ROVQ1 (.1) near Tihalof~i Andini~a?? (..}L.) ·near Urin~i 127 TOMA~OFQt ( . Pretoka: Pop.'' xclv S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI GIRIK (. got.d.l~ D571 .JI) near Helin9i (Wswyathalua:.d}L. ..Y. Pop.s.J<_....18E (Gerecz: Cs.f'AJJ) near Yakobof9i 122 Radosavi9a? ( ~.ll.s. Grk) 118 lvan9i? (._.>~U) (Wladamerowcz: Cs.~ ..r. J) near Vukovar: Pop.s.ul) near Tihalof~i Oto§ni~a? (..JIJ•u) 45. 82.'l.:l) near Qerye (Letheyewcz: Cs.s. 21N·I8._..o5N-19. ) DIRECTORY OF LOCALITIES XCV VILKOVAR NAHIYES1 VILKOVAR (JIJAJ._. .) 45. a mezraa of far distant Dimitrof~a Nahiye where it is associated with a second H1rkov9i mezraa and also a H1rtkof9i karye Arpa§of9i??? ( .71 <..._..}>J.:.o1E (Valkouar: Cs.r.o5N-I8.. 57E (Tialevci) Dukin~i (~J>) near Tihalof9i (Dwkyncz: Cs.Y.)) near Vilkovar (Gewrgewcz: Cs.JJI D571 ~~JJI) beside the Tuna River (Wyfalu: Cs.r.> D673 J:"'~ ll>) near Tihalof~i (Gathfalva: Cs.> ".33E (Cherya: Cs.J~Y.._.l4) 122 Rustin9i?? ( .>) 44·54N-19. Cs.J.) 45·2oN·19.lJ!) near Vukovar (Veliki i Mali Bokovci) Varo§ev9i? ( . 19E (Thomasowcz: Cs..:J~ J._.. 277.dJ~I::.~) 44·58N·I9.r. Vučedol)· Gradina (. 313) Istaniyof9i? ( .) near Yakobof9i (Mylosewch: Cs.~.lJ>JJ) near Vilkovar north of the Vuka River (Wadakal: Cs."!JJI) near Morovič: Pop. D571 .. 18E (Tergosynch: Cs..dy~) D673 . Popovača. 357. 123 QUKOVQ1 (." D673 ILI_.._f) 44·57N~19.Y.su.47E (Vidraš) Li§eva~?? ( iLIJ4 ) near Desikof~i TIHALOFQI ( .D571 "r.... 56 . Trgešić) 119 Qunoyev9i? (...) eitheqs.:.s'J_.s. Tomaševič) 127 Luka§in9i?? (~}) near Toma§ofcii 128 ». Čerje) 121 Letoyev9i (.d_. 315) 124 U§uyeva~ (ILlY-J.l?.Y'P D673 .r.b) 44·58N-19. but the only Moku! of the survey is Mo· kula.Y..r.!JJI) near T~halof~i Hukov9i? ( .r.. accordmg to the text.J.) near Dolni Lipova9 122 Gorna Duavi9a? (~J lJ.~.o5N-19.)) near Dolni Lipova9 122 YAKOBOFQ1? (.s.r.r. 310) GRABOFQ! (.. north of Vuka River Gativ~i ( . · (Čukovača) 123 HELtNQ!? (..j . 364) 127 No§ni9a ?? ( ·~_.r.. 85 (Urinci) 127 Boradof9i · ?? ( .. Stari Vukovar) Vu9edol (J.} near Boyit' 126 POPOVQ!: PRETOKA (. near Gmk 119 T1rgo§ev9i (.L.~JJ) near Yakobof9i 122 Milo§ev9i (.r.f.!.lJ() near Urin9i 127 !slezena? (._.

_.. Kendriš) I9vetin9i? (.pc>iu) 4S-27N-I8.b~._.44E (Ivanoševče) Kirijev9i (.U)..... ..l.J-'._.l. I42 lvanov9i (.~J) ne_ar Milkov9e Hed'afa ( .:._jt}) 45..~) near Rogozan Markov9i (cr. Pavlovac) I4g QERIT' (~..\_....xcvi StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi OBRADOFQI C.:.j_. ) near Rogoz an (Markowcz: Cs.:_..!l> ) near Marin9i (Hashagh: Cs.1_. hence near Nu§tar: Nu§tara (Farkalinch: Cs.!_..._..) 45.-'J D57I .:.. 687.iimunof9i? (.)) near V1ladisav9i (Wayda. g4o...) (Rachyncz: Cs..r.5gE (Brestova) T'EKET!NQ1??? (~ Ds7I ~) near Toma§ev9e Toma§ev9e (~. IgN-'-I8 .ll.H_.J)J_..r.sgE (Mylkowz: Cs.~) 45.) near Marin9i (Monyoros: Cs. go8) I47 MARINQI (.!l>..osN-I8._._.l) (Apathy: Cs.J. 323.J) near Lipova9 I46 PEi.-'-' ) near Milkovk9e ]i9kov9i??? (cr. <!.J_. goi.ll.A-l.s7E (Bodanowcz: Cs.1_.42E (Križevci)· KENDURUf.r...bl..'ll DIRECTORY OF LOCALITIES BOGDANOFQ! (..1) near Virov9i.r...iTE? ( 9) near Nu§tar i46 Nu§tar: Nu§tara (. '''"J-") near Qerit' I4S L!POVAQ (~I_"J) (Naghlypawcz: Cs.i ) near Nikoslav9i I4g MiKL Uf.Y.:. 3I8) Q1rkvan9!? (._r... _I4S Lidirov9i ( ....i\Y._r.1_.~ ) near Bogdanof9i Madara§ev9i ( .JlJ .I 9...tl) near Nikoslav9i (Iwanowcz: Cs...) 4S I sN. g6o) Veselin9i? (.) near Obradof9i.i.~J.J_.) 4S...r.s. .'I'L.._..._._..r.."-'"li) near Nikoslav9i (Philipocz: Cs. 357.._.) near Miklu§ev9i I43 Pavlof9i (.?. D673 .. near Pro~te.._._.r.r.) 4S-I7N-I8.) 45· IgN-I8.ogE (Kenderes: Cs. 307) BRESTOVA (•._.1_.\.. I8N:-I8.-0 D67g ._. g62.r......:--~_.s6E (Wyhroloz: Cs.. 82 (Vašica) Virov9i· (.sgE (Belcani) I43 Filibov9i (<.) 4S-I8N-I8.. sgE (Salaš Rogozna) H1ranof~a ( ""..L..l_.._r.ll. Tomaševce) MART1NQ1? ( ._.•. 2g6.J. D67g ~.. 3g2.LI) near Bogdimof9i Mikulin9i? ( .r..-"') 4S· I6N-Ig.s:J_._._h~) 45._.._r..f'-J._r.I) 4s. ssE (Maryncz: Cs. Virovac) I 42 N!KOSLAVQ! ee?.=J ~ ) near Bogdanof9i Pavlof9i? ( ._...I6N-Ig OIE (Negoslavci).s2E (Cherygh: C~._.!.o7E (Pawlowcz:'-Cs.r.(~>!.) near VIiadisav91 AAQ1NQ1 (. 277) ROGOZAN ( 0\J_.siE (Nuštar) I46 !sveti Yakob ( .L.I6N-Ig. gog) I43 Vagatof9i? ( ..J fo) near Marin9i Monyoru§ ( ._.!l.JJJ..~b) 4S.. 332) xcvii I49 ISO I so I so ISO ISO ISO.l_.J. ISI ISI ISI ISI IS2 I S2 I S3 I S3 IS3 IS3 IS4 IS4 ISS IS5 I55 IS5 IS6 IS6 IS6 I56 IS7 I S7 .i) near Marin~i (Kwzarowcz: Cs.>l. D673 ."J~"•._r. gig) I4g/ISO Bel9an ( 0~) 4s._r.~t.) near Milkov9e (Egefalna: Cs. Cs.._._r.g4E (Vladisavci) Kii9iik Voyvodin9i (. ._.:. Cerič) I44 llin9i? (.) 45._._r._r. 664.!.l.T.r...:..1=..l. ir.L.._r.-l_.s.UIS:.)near Qerit I4S Yuni9a Vas??? (.. also near Vukovar: · Pop.i (h.l) near Lipova9 I46 Loko§na Vas?? ( .I6N-I8._...l~) 4s.~_.._.osN-I8. g26) Plahanov9i ( . ggo) I4S/I48 Gospod'in Vas? (.s8E (Dombo: 'Cs.\) near Nu§tar: Nu§tara I47 Farkadin9i ."1) near Kenduru§ Opatof9i (.) near Nikoslav9i I4g Kozni9a? ( .) 4S· I8N-I8.. gg s) Ha§ag ( t_l.2oN-I8.. 2oN-i8.4 J_..:.\EVQ! (cr.. gos.) 4S-28N-I8.l.Ig-NI8. Bogdanovci) lslivetin9i?? ( .r.:L. 345) Sa9kof9i?? C.'I'L.) near Bogdanof9i (Madaras: 33I) Danbova (.I8N-I8 ss E (Plejanovačka Medja) · Kinyekolov9i??? (cr. Dambovo) VILAD1SAVQ1 (.P::.) 4S._.) near !vano§ev9e lvano§ev9e ( ~_. See also p..bli>l. ggo) I4S f. 334> Milkovče) Virest'inov9i ? ? ? (cr.. Ds7r . Marinci) I47 Kozarov9i ( .L.J_._r.45E (Thomasewcz: Cs.o6E (Mikluševci) I43 Pirihodova9? ( ~1.s.) near Rogozan (Hranafalwa: Cs. sg (Obradovci) · I4I Mala Va§i9a •( ~l._..) near Ra9in9i M!LKOVQE h-_..U) near Qerit' (Lwdrowcz: Cs.._)_.>_. g I s) o o o ' '[. Ds7I '-""'\'.. also near Markušica: Pop.l) near Qerit'.<:-'.

235."J) 45· rrN-I9.~_. I IN-I9 4SE (Ledinci) BEQ!N ( ":~) 4S.36E (Sviloš) rS7 Budura??? ( •J>J~) near Ali§var. rrN-I9..J_.36E (Nadastho: Cs. 326. 241. ) near Bukovac in Varadin Distriet: Pop.) 45 ..-) 45· I2N-I9.p) near Karlov~i I7I Dabar (J.. See also page 6S I88 Brayina~ ( i!'ll J.b'\'4 .'!.J}. 35E (Banya: Cs. a Tuna .YJ.44E (Rim) 1 79 rSo rSo rSr rSr QEREV!T' NAHiYESi QEREViT' (.u._.._.u. 40E (Borkovac) KORU§KA (. I3N-I9. 250.. 235-6.._.... 24S. Čerević) Tihoyef~i?? (~x) near Qerevit' Nadrrlan? ( 0'\'J.>u.._.roN-I9. .~l.I2N~I9.44E (Časarsko Polje) Novasel? (J. 44E (Beočin) Qasar (JL.44E (Ištvanac) I74 Danilov~i (~_A.) near Karlov~i: Pop 75 (Kewalo: Cs.....I) monastery near Rakova~ Surduk ( !lJ.T) near Koru§ka rS6 !SViLO§ (.) 4S· rrN-I9.!) 45.4b) near Čortanovci: Pop.\._. 235. LEVAD!NQi (cr.) 45.. Kamenica) I73 I74 VARASOVA? (.o7N-r9. Dumbovo) .. 53 (Lipovac) xcix IVRAQEV!? (<.. 234.uT _.u. rr N-I 9. xcviii .. 24S.b_.IJ_.) fishing place opposite Varadin on the Tuna River I65 Tenk???(-'!..rrN-I9·5oE (Novo Selo) KAMENiQA ( ~) 45. Panj).) ·near Banya . II7 (Dabar) Kuvalova( o_..oJ) near Karlov~i: Pop. · Kuveždin) I92 RAD!NQ1? (c?. 39E (Potoranje) C...o. 3oE (Kouastyn: Cs. Nadaš) rSS Medvi§ ( ..1) 45· roN-I9.~IJ.)) monastery at 45· I2N-I9.54E (Waradino Petri: Cs.) 45._.) 45· 12N719._".54E (Raša)· I7I Remeti~a (<-::. tributary east of Karlov~i §iroka Balata ( ._.rrN-I9. 4S..!) near Be~in RiM (f.JY) near Bukovac: Pop.lo) near Sviloš: Pop._.Jt."'I. 99 (Brajinac) I SS Qalma§ (. Kuvalovo) I7I I7I Ra§a (<!lJ) 45· rrN-I9.>} e?.I4N-I9.JJ_.~) 45. hence also near Be§enova Borkof~i .37E (Planinsko Grabovo) IS9 Mese§ ( .) near Varasova (Danylowch: Cs. r9r Sakova~? ( o:I_. dry bed of the Tuna River.f) 45· roN-19.. r91 Kuvqdin (. ) near Sviloš: Pop.cl_..) 0~1 D57I Jljt. 99 (Medviš) rSS/I9I BANO§TRA (. BUKOVAQ (iii_.1_.. 4S I90 (Meseš) BANYA ( IS"4 ) 45... rrN-I9.I2N-I9.ut-) 45· rrN-19.J.56E (Karon: Cs. q6 I77 SENT IT' ( ~) near L edin ci: Pop.. Petrovaradin) Pmva?? ( •.35E (Almaš) rSS Nada§ (_.l.37E (Banmonostra: Cs. .44E (Dombo: Cs.J~) fishing place opposite Karlov~i · on the Tuna River I7I Kali§ta?? ( o~:!._. 7I (Remetica) · I7I Lipova~ ( o:I_. I66 Sremski Karlovci) I66 Andiriyeva?: Divo§? ( .J_.L. 5oE (Kamanz: Cs.. also near Levadin~i and near Sentit' (Surduk) AND!RiYEVA? ( .t.) near Varadin and Karlov~i DUNBOVA (. 79 (Sentič) Lipov~i ( . Danilovci) I75 I 75 . 242. V ARAD iN NAHiYESi l l DIRECTORY OF LOCALITIES StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi VARAD1N (iJ_>IJTJ) 45.. rr N-I 9. Banostor) ISS GRABOVA (·_..<~IJJI.J) 45...>IJ) near §ulma: §ulam and near Qikasova.".J ) near Vrdnik in irig District Pop.r_. 232.ul) ..40E (Čherewg: Cs.llJ•~) 45.53E (Bukovac) I75 Bra~in~i? Cr..) fishing place opposite Varadin on the Tuna River I65 KARLOVQI (~_.~) near Qerevit' rS3 rS 5 IS5 IS6 rS6 Potoranye ( .!.•_..ll_.. 233.)J) near I§tfan Arhand'el i§TFAN ARHAND'EL (j>:.57E (Lipovac) Dunava~? ( o:IJ~J>) a.J.) 45.b~) 45·o9N-19..35E (Koruska: Cs. Koruška) 1S6 Akalova? ( ."'•} D57I cf<!)) 45.ld 45· 12N-19.J~) fishing place opposite Karlov~i on the Tuna River NOVASEL (J-..

IIS.) fishing pla:ce opposite !slankamen at the juncture of the Tuna and Tisa · Rivers.oiN-2o.)l.4IE (Besseneu: Cs.o8N-I9. 44 and near Suljam: Pop.l ) 4S.~) island near 1slankamen Vidua§ Zatoni? (J _.r. .o8N-2o. Tusa) 2I2 Darinov~i ( .).r.. I9E (Dormo§).I9E (Petrinjice) 2I3 SURDUK ( !]_.~. 24s. 04N-2o..b) near Barba (Dawtha: Cs.) near Be§enova._.Prnjavor) BE~ENOVA ( •J'~!) a monastery at 4s.:.1'-'') near Islankamen (Rodos: Cs.!. osE (Indjija) 2I9 Be§inci??? ( ~ D673 ~) near 1ndjija 220 SAS (... ) fishing place opposite Islankamen at the juncture of the Tuna and Tisa Rivers.1) near Islobodin~i DIRECTORY OF LOCALITIES BE~KA (~) I93 I9S- I96 I 96 I97 I98 I98 I99 ISLANKAMEN NAH1YES1 ISLANKAMEN e._. probably the... Sase': p~st Ottoman.) 4s.I )'near Po~u~a 222 Po~u~a?? (~.43E (Manastir Bešenovo) Qikasova ( .-":') 4s..tl) near Tapavi~a in Dimitrof~a District and also near Banof~i in Zemun District ..) 4s.o9E (Krčedin) 208 MALt DO RM O~ ( <.l. e S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI MUNTAL ( J~.._.) 4S._.'._. Barba Dolina) PAQ1YANOVQ1? (.\-J..!!.o2E (Barwa:...oiE (Tidija) l .k_..o9N-2o.._.o7N-2o..~) 4S.t.oiN-2o.o6E (Beška) 207 Hah (.!-'-'-'') fishing place opposite lslankamen at the juncture of the Tuna and Tisa Rivers. 24I. now Novi Karlovci) 22I 1~T1TAR (JL:.) 4S .o9N-2o... 4S (Slobodinci) Ogratin~i??? (."._..2IE (Belegiš) 210 Vusit?? (. 233.)_.LI) near Bingula: Pop.) near Tusa 2I3 Petrin~e (~~) 4s. QORTANOFQ1 (~_.3IE (Kouastyn: Cs. 246) Komarof~e (~_.:t.) 4s.._.l..) near Bešenovo: Pop. Cs. 1SVET1 SAVA: KUVEJD1N (.oiE (C:ortanovci) KARA~ (..11E (Grabovci) • 2I7 Yanda ( •-"4) 4S· 10N-2o.1"-"J-'' J L. Tuus: Cs.) 45·07N-20. 03N-2o. I 6E (Zalonkemen: Cs. sS (Darinovci) 213 Mo~ala?? ( '1'~_...t-!.r._..Z o\..!-'-') near Petrin~i 2II TUSA (""_.) 4S·o7N-2o..'J ."._. 253.lf ) fishing place opposite Islankamen at the juncture of the Tuna and Tisa Rivers...I_.\:.11E (Več) 2I8 Patka ( . D673 . located: Pop..) 4s..L.oiN-20.-') apparently near Belegi§ 2I I PETR1NQ1? ( ~ ~) between Belegi§ and Banovci on the Tuna River 2I I ._. Rupin??? ( <._..k) near Stari Banovci: Pop."t.._.o6N-2o. also apparently near tliya§.o6N-I9.'":'~) 4s.-1 <J. ISE (Komarovce Dolina) Ov~arof~i (~_.ul.10E (Pathka: Cs.:-4) near Davuta Davuta ( . 2oE (Zwrdog: Cs.o) 4s. Doro§ka?? (<A.1_. J_.r. . I4E (Ovčarevci) Qirmva?? e.o3E (Haab: Cs._".) near Mali Dormo§ (Dormoš) 209 BELEGt~ (~·~) 4s.) monastery at 4s.s-'J) 4s.._.. Aab) 208 K1RQED1N (._. (Mutalj) VANT'1N1QA??? ( ~1_._. 248 Kuveždin) BE~ENOVA (•P.222 . hence near Mand'elos: See page ISO. 24I. o6N-2o. o I E (Karaš) T1D1 (.-''$!.-") near Yedova 2I7 Yedova ( 1_.l 200 202 202 202 203 204 204 204 204 20S 20S 206 • ci pre-modern site at 4s.. 10E (]anda) 2I7 VEQ (li_. Gergetov??? e_.) near Tusa.sq1) 45..l _.Jl. Patka) 2I8 1ND'1YA ( .!. Darinovci cited by Popović but not .. Ds7I '-'-'"') 4s..o9E (]edovac) 2I7/2I9 GRABOFQt (~Y. 2SS.o4N-2o._. 2S4> Surduk) 2I3 2I3 Budovar ()-''Y. Stari Slankamen) Hodi§ev~i? (. 243) MED1T't DOBR!NQ1??? t. Dugo Blato (_.l':'_.o3N-37·S6E (Budovar) BARBA e'l-'~) 4s.o2N-2o.o8N-2o.·~ . I oN-20. ~1_.k~_._.l) 4s. Bešenovo..o7N-I9. 250. o8N-2o.l> lj .. 38. J. I2E (Zazowcz: Cs. 209 V eliki pormo§ LJ•YJ-'' J.o9N-2o.... 44 (C:ikasovo) See also page 233· ISLOBOD1NQ1 (~'Y.o8N-2o.LJ_.~) near Bešenovo: Pop..} ) 4S.

. (Kamenica) 234 BORKOFQI (.H.?J 44.52E (Iregh: Cs._...t._r. 0:46.t.U) near Rivi~a: Pop.}J> _.o3N-Ig.5gE (Kabakut) 237/250 KURU~EDOL (J_.i_.) 45. o3N-2o.57E (Krušedol) .04N-Ig.1~ cr.o2N-1g..0IN-2o.t:.03N-2o.07N-Ig._..l_.66N-Ig.:L'!. 223 llin~i? ( .. 254.) 45..:. ..) 45..~.) 45.oBN-rg..<Jl::.:1_..02N-1g.r.) monastery at or near 45.. 242 iSVETi MARIYA ( '!)• Jyl) convent near Yaska 244 GRAHOVA: GRAHOVQi ( .) 45. Seleuš) 22g Qiftlig-i Hasan Aga (\OI ""'"" ~) near lrig 22g HOPOVA (·J~>') monasteryat45.Lps') 45. 252) 253 BEKENEVA (.54E (Narad: Cs. PAVLOVQ1 (cr.I..55E (Grgeteg) 240 YELENQi (.-4) 45.oi_~_. o2N-1g.) 45."...fl.04N-Ig.~_.oBN1g.I. 24g.r. Bankovci) 24g MAKAD1K (~'IJL.l_.4BE (Zenthpal: Cs...-.s6E (Veliki Remeta) QIRKViNAQ ( .. ~ELOV1R1NAQ ( r.r..) 45._..53E (Kamen) or at 45..5gE (Pethwcz: Cs. 245.o4E (Golubinci) 244 Isttrkova~??? ( ._.._. 250) 236 KURU~EDOL (J.Bregova 233 Qikasova ( •J"~) near Bešenovo: Pop.1 .U.. 24g .52E (Gyos: Cs.~ ) hear Voykof~i and near Putin~i (Be254 kenyew: Pop. 233 BUYUK PETROFQI (..r:..~) near ~elovirina~ BANKOFQ1 (..) near Med'a§ .. 251) 254 Voykof~i (.r..) 45.07N-Ig.ooE (Maradek: Cs. 252) Mala Rivi~a ( ''. Pavlovct) Du§i~a? (":"h') near Pavlov~i 252 ~AVL1NQ1 (.~) monastery at 45.57N-rg. gB (Kudoš) 241 Vtragos ("'_.o7N-Ig..03N-Ig.51E (Budakovac) 22B Selevu§ (ulJ.. ~AHiR (.. oo E (Selovrenac) Ttrnkov~i?? (cr.J '\'L.U.o3N-rg. 250.ooE (Vojkovac) 255/234 iRiG NAHiYESI i il l iRiG (~_~_1) 45.:. 53E (Batinci) RiVA? (•Y.52E (Hupuki: Cs.U) 45._r._..J) near Mala Rivi~a (Revay: Cs.o6N-1g. 52E (Jelence Pusta) 240 ~apina? (~U·) near Yelen~i 24~ KUDO~ (. I 12 (Sawlyncz: . gB (Rivica) 231 · KOKUNA~ (.. Topola ('l'_.ihY.5gN-Ig.-'') 45 .Jl) 45·07N-Ig.JJ.._.JP D673 r.) near Beška: Pop. 45 (Crkvine) MED'A~ (. ZovalJ) ~~ ·.i)t.04N-rg. 44 (Čikasovo) See also page rgB. 57E (Dobrodol Pusta) 23§ Osyan (0l.:l:.r. 51E: Pop.oBN-1g.o6N-1g.'!. Djuš) Budakof~i (.) 4s.osN-Ig. ) near Golubin~i 244 Kotromani~a? (~t..57E (Krušedol) 237 Kabakut (. 41) Putin~i C.i 1'1 !i''' ' ciii 1 ._._._. 256.:.Js') 45·07N-1g..r..J .U) near !rig 223 Daba§ni~a?? (~b) near irig .l) near Dobrodol (Ozyan: Cs.) neat Golubin~i 244 Golubin~i C~JJo) '45.J.-41 ) near lrig Kayinov~i (cr.i_.orE (Topola) Zova! (JI_.cii DIRECTORY OF LOCALITIES SIREM SANCAGI TAHRlR DEFTERi NERAD1N (. ~.>Ij) 45.".Y.J_.:1g.56E (Bankowych: Cs. .55E (Medjaš) Beyo~in? (<P.53E (Kokunjaš) 232 BREGOVA(·~·-'.o7N-1g..) monastery at 45 .> J ~) either at 45._r.5BE (Zowal:·Cs._.47E (Yazak). Neradin) 23g GERG ETE AL. YASKA ('-'-4) 45..o2N-1g... !l-"") 44. Staro Hopovo BATlNQi ( .47E (Bregovi) 233 Mihalof~i (.5oE (Borkovac) 235 DOBRODOL (J-''-'-'.:L'!.'."_. o6Nrg.::. JI . Cs.52E (Kajinovac) D'evu§ ( ulJ.5gE (Donji Petrovci) 234 Kamen Gireda: Kameni~a 'e...) 45.k4) 4s .i."'lY.. ) 45...:5:.._r. 254..o7N-Ig.1 ) near Grahova 245 KOQUK REMETA (-.._.56E (Satrinci) .o6N-Ig..:. · Maradik) ~AT1RiNQi (~).o6N-2o.52E (Zewlews: Cs. 232. .l~) near Golubin~i 244 Komani~a? (~l.47E (Mihajlovac) 233/243 Kuvejdin? (...) 45.J-'!.o3N.5oE .) 45. hence near Rivi~a 242.5IE (Hopovo) 22g MANASTIR-11STARi (<.j) near Rivica: Pop..U.:"-l_. Irig) Felagi§??? (._r.i.-.) near .oBN-1g.Af.') near Kudo§..JA) 45.01N-Ig..i.) near modern Rivica at 45 .J-'!") 44·5gN-2o. D673 .r.4) 45.

il-1!.u J':") 289 D'ELEPOFQI C..r. 'J.. Plati čevo) 299 KIRQETINQ1? (~":"J.J....') 45·03N-19.:5....r.. also near Leyget and Dimitrof~a (Op nice) Tunof~i? ( . 38E (Zenthdemether: Cs. ) near ~a§in~i . .. 249..J l..) 44·48N-19....A:JS" . 252..) near ~a§in~i 293 KOQETINQ!?? ('-"""'':" _..48E (Vidakovac) 296 Huanetin~i? ( ~ 1_._.s-.<:.o8N-19·55E (Remethe: Cs. · See also page 520.J..: .J!) 44. probably adjoining or near Slavic village of similar name at 44·51N-19.J...'"!'~_.) 44· 58N-19...l) near ~ikin~i.) near Gornplova 295 N1K!NQ! (~) 44·51N-19.lts". Gomolava) 294 Ku~ayna??? ( ..'lY. 25E (Novakovac) 294/327 GOMOLOVA (•)-"J") 44·53N-19.97 NOVASEL? (J.\.J_...r..._. J.JY._..55E (Mali Radinci) KOQUK PETROFQI ( ..) Poporova~??? ( ll:lJ..46E (Gomolyo: Cs.) 44·55N-2o.) 45·01N-19. Leget) 286 ... 256 257 257 258 258 260 D!M!TROFQA NAH!YES! D!M!TROFQA ( '':'.) near Dimitrof~a LUBAKOFQ! C.. 250.J) 45·07N-19. 44·58N-19.59E (Donji Petrovci) Diyoni~e ( ~Y.. ~_.1) near Nikin~i: Pop.._.A) near Nikin~i 295 LO~VAR?? [)y)) near Nikin~i 295 Uga§of~i??? ( . Dabakov~i · BERESTAQ? (tt\::.r..-i. · Mokulj) ..s') .Y.r..-'-!'IJJl..t" tti_. 73 (Kagunja) DABAKOVQ1??? (..bJJ.. 295 Babova? ( •. Vrdnik Prnjavor) Remeta (""J) 45._r.30E (Petrovci) 288 TUD'!NQ! (~ _.) 293 Novakov~i ( .Jj..hJI) near Liget i. ~_. 250.r.J l. ) near.s. D673 .45E (Šašinci) Nikolin~i? C.b. o8N-19... 50N-19.) near Kusta9 291 Segedin? ( .l!_. 245.49E (Platicho: Cs.43E (Djelepovac) 290 KIRSTAQ._.:. 299 Komola??? (':!.4. 233.J-''fl-) near Lukova· MALt RAD!NQ! C. Mitrovica) Opni~e ( ~. 50E (Bol<Šina) 296 V1DAKOFQ! (.Y>J.~ ) near K!rsta~ 292 ~A~!NQ! (~Ll) 44·58N-19.) near Dimitrof~a Mihalof~i? (e?"' _.f:") 44·59N-19.) 44· 58N-19..J) 44·52N-19.) near Vidakof~i 2._._.J!I) CV 261 280 280 280 280 280 280 281 282 282 282 283 284 284 285 j .Z.J5"") 44·54N-19.) 288 QONDOK??? (.oiE (Lywko: Cs.46E (Srednje Dionice) VIRD!NiK (...43E (Krstac) 291 Komarev~i? ( . 295/309 Bok§in~i Cr.?"'J.JJ") 44·49N-19..-':1) near Opni~e Brodanof~i? (.)near Hutkof~i 299 PILAT!QEVA (•y.J) 44·49N-19··45E (Ljubkovac) POPINQ! Cr._.l D5 71 tt~.JY .J<1 J~) near Lukova Gubin~i?? ·Cr.) a Moslem village. also near Vo~iye.r.. D673 '-""'l-"') near Vidakof~i 297 Hukov~i? (.:.) near Gomolava 294 Piridivori~a? ( ~JJ>'J.47E (Hrtkovci) 298 Mokula (':iyy) nearHrtkovci: Pop.~) 44·59N-19.P) 297 HIRTKOFQ!: REDKOVAQ?? (. 249.1~) 44·49N-19... 237.) near Dimitrof~a .50E (Nikinci)...43E (Klenak) Kagan ( 0W) near K! enak: Pop.._..iiJ.48E (Erdnek: Cs.'u"' D571 ....o1E (Popinci) Dej? (j>) near Popin~i GORNA KILENAKA ( . Tu§adin~i?? (.\::._. Pustara Lj ukova) ~o tin?? ( ..r. -".. 109 (Machoi: Cs.. 86.-i..._..~..f"'~Y D571 cf._.r}) 44·48N-19..01N-2o.!) 44·53N-19...55E 1VANi~EVQi? ( ....!..-•..J. 55E (Manastir R~meta) 255 255 255 L!GET ( . 287 Qirepof~i C.41E (Crepovac) 287 PETROVQ! Cr..-. ( il.?"'Jl'..) goo Sivinye? ( ~Y D673 <Jyl) near K1r~etin~i 301 D'urkof~i? (.4IE (Ligeth: Cs. Nova Selo ( JL..ci v StREM SANCA(H TAHR1R DEFTER1 DIRECTORY OF LOdALITIES LUKOVA (•y)) 45.:J _..!.iJP. Manastir Remeta) !SVET! YOVAN ( 01J! JJ~I) 45.

..:S') near Yarka NOVASEL (J-•y D57I .s7E (Zolnok: Cs.p1J4) -45·4BN-19. 2S2) FOGAN ( 01<_.o4E (Ke! pen.. • evi StREM SANCA(.) 44·SSN-I9-47E (Kozlovac) ~ivolit'? (d-JJ_.) near Baradin~i soB Baradin~i? Cr._.sBE (Subotište) so2 Topit'??? ( .) 44-ssN-I9·4SE (Arky: Cs.u>.1..r.ooN-I9.) near Subotište so2(sos sos DOBR1NQ1 (~J.... Legdar) Kukuleva9??? (~.~_. 2S4..s-:.b) 44·55N-2o. Cs..-") 44·SIN-I9·SSE (Brestač) Dhjin~i Cr.-SJ_.:.:\. 2S4) BUTRAKOFQI?? (cl'"l-"1_).I TAHR1R DEFTER1 SENYA ( .u-J.dJ....J) 4s. :Jarak) Kmejan? ( 01.:. JL. Solnok) 'so4 Qtrnin~i??? (~...__.) near Tapavi~a S05 Bazya§? ( crl. 249...oiE (Perholch: C~.~_. DS7I .Y-x) so9 KIRALEVQt (. Ds71 ~P._.J) 4s._. . Martinci) YARKA (..-1) near Kupinik SSS SS4 SS4 SS4 .1) between ~a§in~i and Budjanovci (Ztrelocz: Cs. Kraljevci) sag Zo9in9i? (~_.JJ.~ D67s ..Q) 44·5sN-2o.oiN-I9..') near Brestač: Pop.Jj~) near Barkof~i · S07 BARAD1NQ1 (..._.L_.. D67s ~_._.2BE (Zenthmarton: · Cs...) SIS BODANOFQ1?? (~_.ooN-I9.J.. 2SI.. D67s ~_.Ll) 44·SIN-I9-S2E (~apina) soB Tihoyof9i? (rYx D571 cs':'.') so4 so4 BRESTAQ (e\:._..f. J._") 4S·oiN-I9-SIE (Novo Selo) cvii SI5 SI6 SI6 SI6 SI 7 SIB SIB SI9 S20 S20 S2 I S22 S2S S2S S2S S2S S24 S2S s26 s26 S27 s2B sso sso KUP1N1K NAH1YES1 KUP1NiK ( .15"_..) 4s.-}1_.ll JL. Sibač) tSTREYLOFQt c_.. 47 (Držine) sos Kilemkof~i??? (. 24s.~ DS7I .j\ i ..._.J.:l_. Budjanovci) SI2 jirov9i (.__.) 44-soN-19...r._rJJ)) 44·57N-Ig.45E (Mardjeloš Pusta) Vi~NEVAQ (cl_.4) near Tapavi~a sos BARKOFQt C. DtMiTROFQAQ? (~..) near Ruma SITAROFQt (c?"'-'J\:.r....J' Ds71 ~_.54E (Borkovac) so6 Pazuha?? (!.) monastery near Kupinik V1rbi~a ("'!J'-') 44·42N-I9.. 2S4) ~tMOTE ( .) 44·S4N-I9-S2E (Budinovcz: Cs. 2s6.t' D67s J.I) near ~imate (Syol: Cs._.!].) Pet'in~i (~d 44·S4N-Ig.>"'_.o4E (Medeger: Cs. 25s.:1-"-'') near Ptrhova SI2 BUD'ANOVQt (cso.. 2s4... Pthovo) SII Loli9a??? (... 2S4._.~) near Dimitrof~a~ BIRVEN1QA?? ("-'JJ D673 '':''J.I DS7I ~_..:.sBE (Petynch: Cs....~) S'4 Kata9ov9i??? (.l. Pečinci) S1BAQ (ci.) 44. SS2.) 44·S9N-Ig.) 44·S4N-I9-s6E (Zylbaach: Cs.) near Ruma· (Kerezthwr: Cs. Kupinova) BLAGOVE~TA? ( dJ_. 248) Bronava??? ( 'JUJJ.. ~umote) Kozlov~i (cl"}_....) (Zytharouch: Cs.o4E (Tapavica) sos Breska??? (<.1_).:-) 44·5oN-I9·4SE (Senajaski) SOI SUBOTt~TE ( ~_". D67s . DIRECTORY OF LOCALITIES RUMA ("'JJ L.4SE (Višnjevci) BRAY1LOVA? (. 251.. 2SI. ooN-I9 .~_.loliJ.l-":'1::..š) near Bodanof9i SIS ' l l .~.!.49E (Arpatarlo: Cs. Ruma) KlrStur (JJ-"._.I) near Bud'anov9i MALt MART1NQ1? (~JL.45E (V oganj) MARD'ELOS (""_. Djurdjevac) SIO Goroba~??? ( cLJJJ•) near D'urd'ev9i SII PIRHOVA (·->'~lJ 44·5SN-2o.) Petrov~i Cer..s4N-I9._..r.-'') 44·S9N-'9·SSE (Dobrinci) Solnok (JJ_._...._.) near Kualev9i SIO D'URD'EVQ1 Ccso:-_.A.._._.. 24B.ooN-I9..55E (Vrbica) Isliwinova~? ( .:..s4E (Baradinci) S07 Tiri§oyof~i ??? (cr'-''-"'rb Ds71 '-'"'_"_..' .1) 44-soN-1'9-ssE (Gyurgyouch: Cs._.~) near Udolin~i...JL D67s _..) HODOROFQi? ( c?"'JJJ'->') (Syrocz: Cs.ll) near Bresta~· sos TAPAV!QA ( ..ooN-I9.-l..i--:J.-_" D67s .':'.IJ4) near the village of Baradin~i soB ~AP!NO (_._".:l~ ) near Hodorof~i MARTiNQ1(~}.:JJ...J4) 4S.J.'.-_.UJL.... ) 4s..) 44·5BN-I9·SSE (Zenthkyral: Cs._.hence near Bud'anov~i . 2S4) Beknova~??? ( ~.'_.JJ_.) 44·42-20.J} ) near Ptrhova SI 2 SI2 Legdar ()...iJo.._r.) 4S.. 242.4BE (Zymota: Cs.srE (Žirovac) SI2/SI7 SIS/SIB Udolin9i??? (.

.) probably near 44·44N-2o."..IL.~) .. D673 .) 44.roE (Vayka: Cs. J>) near Ha§an.roE (Progar) Vitovi~e (..y>)\.J.') (Vergaloweh: Cs.-:JJ.._..s6N-2o.) near Mila§ev~i 363 . ) near Vo~iye 359 Ugasof~i??? (.J!.".o7E (Dechk: Cs.".:t.o4E (Twyra: Cs...>-'..>....-'>)l...\..:r..r6E (Kerek: Cs..59E (Čanjin) 362 M1LA~EVQ1? ( ._.o..>I) near Tapavi~a Zuba~? ( [4..49N-2o.IIE (Cerova Greda) 334/336 SAK ULA ( J.orE (Obeda) 345 KAMENDiN (.. 13E (Kovačeva Bara) 336 Ma~urof~i?? (.) 44.lJ.>. 104 (Kamendin) 345 MALt KARLOFQt (..'.-) 363 Vu~kof~i? ( ..>') 44...JJI) 44·S2N-2o..aljevci) 338 MARHANOFQl?? (. GIRDANOFQ1 (.~) 44·42N-r9.>ItoJ....L-) 44·5r·N-2o.._.L) near Mila§ev~i 363 VILADOTtNQt? (~.:.r.) 339 Selure§??? (.) near Vitojevci: Pop....) 337 MlHALOFQl (.".) ~ear Obeda 34S Obeda (•.!~ji) near Vrrgalov~i 364 FARKADOL ( J.) near Gorni Qerova~ 336 VATOFQl?? (. also near Obreyj (Mladenova Bara) 344 SELl Ql? ( ..._.r. ) .>~..) 44. r2E (Malathynch: Cs. D673 '':'tJJ'!J) near Progar: Pop. Vojka) Kineyjoyevi~a ( "....i) near Obratof~i . (Vitvice) Preska??? ( w ."..1) (Orahouch: Cs.46N-2o. 253..:1...Af) 44.._. o6E (Uševačka Bara) 347/379 D1rmani~a? (·~l. sr. 344 Qemin??? ( .>) 44·44N-r9.r3E (Grmovac) 349/3S3 Vrladof~i? ( .~..b..o. MALETlNQE (.) between Ašanja and Ogar: Pop.) 44....) near Kova~ev~i 336 Kova~ev~i ( '-"'-"'1_...\.-"~) 44. •}) 44.J l.u~u) (Farkadaal: Cs.J) near Ašanje: Pop.IIE (Ugrinovci) 348 G1rmova (•Y. Sak ula) 335 V1ra§tin~i ( ~~-"') 44. Bečmen) 340 PARlNQl?? ( .". roE (Vraštinac) 335 Mali Kerek (!l_.....~l..1) near Vo~iye.r:~) 44·srN-20.46N-rg. 241... 243.1<1..>) 44·43N-2o. 83 (Mykola: Qs..t.:.......IJ. Miloradi~a? (.. 46N-2o.....JR.t.) 363 VIRGALOVQt ( .cviii Qerof~i: ll DIRECTORY OF LOCALITIES SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Garni Qerova~ (.J.. 'J. 47 (Gerda' nocz: Cs.roE ~Zekely: Cs.:. Jl.52E (Grabovci) 362 Qanya ( . gs..o3E (Mib.srN-2o..".o7E (Stari Drenovac) Tikvar (}_.>L.>'!...o3E (Karlovčič) 346 Mjhalof~i? ( d:"'Jn.:.-.) near U§uyeva~ 347 U§uyeva~ ( ll:IJ!y.(.lJ.47N-2o.)l.\5'.. D673 ~)..••"':}_..ik) 44·4rN-2o..) near U§uyeva~ 347 Hapna~ ( c::t. 2so) 348 UGRlNOFQt (.djp_> Jl.. 24S Grdanovci) KARA KU~ ( .._.. r4E (Kurmadin) 361 Putin~i?? (<f""'Y D673 cs':'". 37 (Leštanje) cix 349 349 3SO 3SI 3SI 3S 1 3S2 3S2 3S3 3S3 3S4 3SS 3S6 3S7 3S7 VOYKA (..."JJd POROGAR ()<.!.) .L Ds7r ...>l ) near Porogar NOVASEL? (J-•.-. Maletince) BELETiNQl? C._.~-"'l.) 44·46N-2o..340 BEQMEN Cr':'t) 44._._. 244) 36s Pa§tiri~a??? .':!. 339 TURlYA (4~).".l Jl. 247. D673 '':"'-""~) 365 ..r:J>) near Brestač: Pop.d).._..d~~) 341 DEQ (ii>) 44·49N-2o.) 44·49N-2o..-.\) near Ugrinof~i..o5E (Tikvar) 3S9/333 VOQlYE ('o'..s9E (Obrež) 343 Mr!adenov~i (.r.. 360 MiKULA ("l' _A.)) 44·44N-r9._..._. Ds 71... J..o.....:J D673 '"...1~.. 2SS. r3E (Bechmen: Cs.48N-2o.1' ) near Porogar · Boy~in?? (~. ) near Pečinči: Pop.".. Deč) 342 OBREYJ (. ) near Mali Karlof~i 346 HA~AN ( 0\..J_.44N-2o. 250. hence near U§uyeva~ 347 ORAHOVQ1 (.45N-19.ci) near Surčin: Pop..". "'.I .) near G1rmova OBRATOFQI? (.J!) rlear K1rnadin 361 GRABOFQ1 (.-_.>l) 44. 94 (Knjezevica) . ) near Seli~i 345 Miladin~i??? C.. 45N20.46E (Kitrakuš) GRUB1~1NQ1?? (~l'-") LEY~TAN ( 0~ Ds-7r 0\..54E (Voće) 3S9 Bratikov~i? ( .. 255) 364 t§mit'??? (. J..>kl..>..!JJI) woods at 44·42N-2o.3S8 3S8 D1RENOVAQ (iii_.r.42N-2o..uw) 44. 2SS> Turija) 339 Tirmi§te??? ( <:.':}_. 249. Mikula) 360 KIRNADlN (..!.J':" e:: lJJ'.>. Krak) 33S MALt DIMITROFQA? ( •o._..

Šimanovci) 3So i i l cxi DIRECTORY OF LOCALITIES Goganof~i ( ~.r.>?) 393 SURQiN (~JJ~) 44.J.J~) very near Suboti§te: Pop..r.J) near Belari~a (Rwgas: Cs. 246) 377 Qrrkven~i? (~_. 104 (Orešac) Brqlan ( ~""'-") near Surčin: Pop.J.ex StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi BENA("'-!) 44.47N-2o.5SE (Ogar) 372 K(JQiNQi (~_.>>) 44.j.) near Sur~in KAMENDiN (..50N-2o.r.-_.) 44...>J~_..44N-2o.J~~) 44·4rN-rg. gg. 249.47N-rg..46N-rg.)_.>.) 44·46N-rg.. also near Belari~a (Gradine) 393 KIZIL KiLiSE: QiRLENA QiRKVA ( '....55E (Kerek: Cs.) 44..~yL) near ~ogodol 379 DIRAJ (.A.42E (Klenak) 371 MAQKALOVA ( o)~L.Y) 44...46N-2o. 242..1.-3 'S"y D571 cr. r6E gg2 (Belarica) Marin Surdu!. uj)) 44· 46N-2o.43N-rg.~) near Bo~av~i 375 QiREPOFQi (~. · Barič) 3Sr 3Sr 3S2 3S2 3S3 3S4 3S4 . ( !l..:.>.. Surčin) 394 394 Mikula? ( '} _. g6g Donji Tovarnik) SUHi YARAK (JIJL d'Y D571 .) nearHeygof~i..J.c.. 109 (Hegyowcz: Cs.-1) near Krrno§ev~i (Stepanouch: .l. rog (Miškovci) g66 VELIKI KEREK (!l.. o6E (Symonolch: Cs. 240. 252) 377 HEYGOVQi (cr.) near ~imonof~i (Goganouch: Cs.>~ .t.f .r4E (Jako: Cs... Progar and Petrovčič: Pop.J) near Grabovci: Pop.. · . D673 ~.JJ) near Ku~in~i 373 BOQAVQi (cr.47N-2o. oSE (Draž) · 379 ~IMONOFQI ( ~Y.t.4SN-2o.) betweenAsanja.>) 44....5rE (Crnica) TOVARNiK(. r4E (Dobanovci) 391 Trrnani? (Ju~ D571 Ju.'") 44.>Jl>_.57E (Bena) g66 Mi~KOFQi (<>~..r_k) near Dobanov~i 392 BELARiQA ( ..45N-2o.4SN-rg..57E (Crepovac) 375 KIRNO~EVQi (cr.\l . l...4SN-2o.lJ) near Toli~nik and Ma~kalova 37S ~OGODOL ( J.>~»J. .. (Vitojevci) 56 (Lošinci) VIRBAS (""'L-".j.47N-2o..t. 232.47N-rg. D673 cr.. also near Lozi\ata (Tolinci) 37S Loznata (.) 44.i::... 14E (Vrbas) Ore§a~ (ci. 247...23E (Bwzias: Cs.>~Y.>) 44.JJI) near Surčin: Pop. L. r5E (Tverdenjava) 39S .. 3S4/334 ZEMUN NAHlYESi ZEMUN (~_..) near Jiva~ 396 BUNYAVQ!??? (.) 44·4SN-rg.l_p ) 45.>l) 44.. Bežanja) 3SS YAKOVA (o_. oSE (Ložnac) 37S/379 Vande§?? (_. D673 cr.) near Ma~kalova 372 OGAR (Jt. 254...r.J'~ D571 e:l. rog (Bršljan) BARiQ ( il!J4) near Boljevci: Pop. II E (Živača Bara) ggS TiViRDENYAVA ('.u) near ~imonof~i ViTOYOFQi (~Juhu) 44·44N-rg. 245) Vijelin~i?? (~.53N-2o..) 44· 4gN-2o..o4E (Šodol)...Jakovo) "3S9 GRABOVAQ (ILI-"IJ..) 44· 52N-2o.>. '':"!J~ D571 '':"!j~) 44.) near Grabovci: Pop.. 106.) 44· 49N-2o.j4) 44.56E (Kučine) 373 Rusinof~i? C.57E (Tarnok: Cs.>>Y..Jd) near Progar (Živac) gg6 Mihalof~? ('"'~JJ L-... 17E (Topola) 397 Jiva~ (!LIJ!... Zemun) 3S6 BEYJANiYA ( ... 252.. r6E (Zurchin: Cs.. D571 'J'?'-'..) 44·47N-20.W. 247.oiE Uaračke Njive) 370 DOLNA KiLENKA (<i.. I2E (Machkalo: Cs.) 44·53N-2o.J..:.46N-2o. 379 Pako§ta~??? (l:\..49N-20.. Krak) 367 g6S Q1RN1QA (•~.) near Krrno§ev~i 376 istefanov~i (..r• D673 cr.. . 252) 393/400 Gradine ( q>ly>) near Novi Banovci: Pop .Jl.o6E (Počavac) 374 Petrov~i? (.j) 44.:d) 44·52N-20.)) 44..JY . 2 I E (Surduk) ggg/394 Ruga§ (_.ogE (Krnješevci) • 376 Mo~arov~i? (.rl_._".sy.. 4SN-.-2o.'S"y) near Topola 397 Topola ('!y~) 44. 4 7N-20.~.lr. also nearVitoyof~i 377/3S2 TOLiQNiK ( ~..r3E (Grabovac) 390 DOBANOVQi (cr.J~..J~) 44.t.25E (Semlin: Cs.l.17E (Kamendin) gg5 JiVAQ ( ILI..:. 40 (Barich: Cs.1l J!_..J~) 44.... Cs..J.I'·'_.J-y.._. 254. Mačkalovica) 372 Ba~anova~??? (c:l_"l>-1.-.32E LO~iNQl (~_..

· Čukovci) P~lD~IRADiYE ('i.._.J>...'-":'J.y ) near Podg~radiye 404 410 • 410 41I 4I I 4II - 4I I 411 4II 4I2 .>L~_.) 45·07N-I9..>'!>l~) near Podg1radiye (Radenowcz: Cs._. 345) 4I2 Nani§ev9i? ( .1 D673 ..!....49E (Gardowcz: Cs. D57I c?...r.J) near Batayni9a 399 Bdajev9i? ( .) 45..~y') near Batayni9a 399 KUMI.o2E (Popregye: Cs. Gdev91??? ( ..07E (Markowcz: Cs..>" D673 .o6N-I9.>L.J..48N-2o.. 332. Moštac) 41 7 PiR!VILAKA (oš"iY.1_.~-..)TE ( <::.1.~_.-" D673 [\::."fl. ~"~-'") 4I7 Gori9a ( <~)y) 45..:J ) near Otok (V ervara: Cs.54N-2o.) hill at 44.>l~o.) ViDAKOVQi?? (.r... '.._r.":. 278) D' ele9in9i??? C..L ·~J~.I D673 J:. I5E (Okopje) 402/399 Vdadof9i? (cr'_.~..::--1) near PiriV!Iaka 4I8 Bu9in9i??? (~J' ) near Pirivdaka 4'8 La§i9e ( .s':"'--:-'ll ) near Vidakov9i Islobodina9 ( ii<>.._r.. and Otok: Cs.) near Podg1radiye Bejani? ( JI.>" j'. 302.:r.._"~L.53E (Otok) 4I6 Petrov9i? (cr>-'" D673 .!:J D673 . 54E (Moztacz: Cs.P.r.!.59N-2o..) 44. Markovica) Qukof91 (cs'.r.. Page Radinov9i ( ._...) 45· roN-I8.o6N-I8._..!lJ.-. I8E (Stari Banovci) 402 Livadi9e??? ( .) near Fenik 40I Kuryadin??? ( .5gE (Drugovce) QETVIRTii. ":'-'"-'"~.!G .-) near Komletin9i (Chetherthekhely: Cs.__-.ou) near G1rdof9i Virova ( 1_..r. OJ N-I 8._r"."1) 44.r.1)_..o8N-I8. D571 ~-'.) near Fenik 40I BANOFQ! (cr'.::-.) near Qeryan 4I5 Lapotin9e? ( ~_.1) near Banof9i 402 Bunyeva??? (•Y"' Ji) near Banof9i 402 Fodvar ( )_... Grdovac) 4'5/422 QERYAN ( 0~._..J'.::JI J. 342) Mark~f9a (.") 45.. 44N-2o. D673 .o7N-Ig.~ ) near Batayni9a 399 Odvori§te? ( cl~n>)) near Batayni9a 399 D'urino Gorni? (J~:.. .cxiii StREM SANCAGI TAHR]R DEFTERi DIRECTORY OF LOCALITIES BATAYN1QA (~lk) 44.~) near Otok 4I7 Laz: Gurubi§ta Sela?? (."'Y4) 44..· near Nem9i PabreyJa ( •.r.) mon as tery at 44.!. 310.:_..>'!~Y D57I . I4E (Fenek Manastir) 40I Duga Niva?? (. osN-I8."_...) near Qeryan 4I5 Mi§in9i? ( ~·) near Qeryan 4I6 OTOK (Jhl) 45.) (Czeryancz: Cs.J>)..IIN-I8.J. Slobodnjace) Borinov9i??? (. D57I 11:1_.o3E (Podgradje) .~J~ D673 ~-''"~-'d near Vidakov9i G1rdof9i (cr'>>...") 45· 10N-I8. 302) 415 4I5 Kirij? (fi) ) near Qeryan 4I5 San9a??? (..:. 302) Varadin ( Č/_.o8N-I9.o6N-r8.1_..r.l>y_. D57I )>n•) near Banof9i 402 juba9a?? ( ":-4>1) near Banof9i 402 Okop ( ._..48E (Lašice) cxii" NEMQi NAH1YES! NEMQi (cr.o) near Piriv1laka 4I8 lstoyanov9i? (.~. ..J>L.) near Piriv1laka 4!8 Golubov9i? (..::u~) 45. ) near Kumša 400 BEYGOVAQ?? (iii-'~) near Qirni Lug 40I jiva9 ( [IY.) apparently . 344.") near Banof9i."..)A (<.tke near Beygova9 40I Qirni Lug (t.. 302.44N-2o.) 45.I8E (Batajnica) 399 Vi§nev9i? ( . ._. ISE (Kumša) 400 Bratina9?? (.r.02E (Rubetnica) :Piridvori9a? ( ~ ~"'"' .!. L) 45.:3..o8N-I8._.Jl) near Podg~radiye Bukova9?? (rV'"1 D673 [ly'") near Podg1radiye DURUGOVQE ( ":'-'""~".~ ) near N em9i B1r9evatof9i??? (~_..r.<') 45.. 354.54E (Gorica) Mo§ta9 (cl.>ul_.5IE (Privlaka) 41 7 4I8 Senkova9 (cl_. Njemci) Rubetni9a (•".5gE (Chwkowcz: Cs.09N-I9.336..J J.._..u.54N-2o.~) 45.._rJ".J ) !. 285.->~._. so E (Ziobodnyaczy: Cs.r._...e.r. I6E (Črno Brdo) 40I FEN! K (..02E (Nemethy: Cs. ~) nearNem9i (Penthekfalwa: Cs.l~l) 45..).JU) near Podg1radiye J!d1ravi9a??? ( ". ) 45.i.." p.>'. Paprež) Pentekof9a ( .r.

) near Varya§ 42g Berke Mihal? (J~..) near Piriviiaka 4I8 Premilev~e? ( <..o8E Draganovce) Huastov~i (e?.L D673 ~Y._.l.-") 45.l_.r.>-"bj_.t.-J!OIJ..)_.l) 45· wN-I8.02N-Ig.) near Hap~ev~i 428 VARYA~ (uz4)_.) Qemertan (.o8N-I8..) near Banov~i Banov~i (c?..".":/t.1-") 42g iSViNAROFQi? (~_. 8g (Živice) 4Ig irvetin~i??? C. FETiLOVQi??? (c?. 340. 33g._r) near Mali ila~ Segev~i? _..ogE (Tharnok: Cs.. hence near Pirivilaka 4 Ig Goryan~i? C._."_..'-'-"1 D673 <.A·• .?""_.l_.:..l) 45. ) near Marin9i (Themerthayn: Cs..04N-Ig."_. o8N-Ig.. 302) Budin~i ( ..r.-_..?._.!Jy <iiYJY.J'' ) near Qakov9i (Petrocz: Cs.) Komarof~e ( ..) 427 HAPQEVQi??? (c?.1 ) near Podgay9e 425 HATiNA ( ..ogN-Ig.05N-Ig..-_. Šidski Banovci) MAL! iLAQ (e::~ l Jt.) near Pirivilaka 4 Ig PALiQEVQi? ( c?.) near Komletin9i 423 PEQKOVQ1 (e?.07N-I8. 343) BORi~EVAQ?? (<ii_.lJ) ZOBNOROFQI??? (~JJP. Petrov~i (cr' .?.) near ila9 (Sigfalwa: Cs._._.t' D57I ~_._.o6N-Ig....54E (Ozdanowcz: Cs. ) near D1raganov~i (Hrazthowcz: Cs.f'") near Ozdanova~ 427 Maru§ev~i? (c?.->J..47E (Čunjevce) 4I8 Bi§kupla Sela??? (.."ul..-1.?"".r."_.~) near Pirivilaka 4I8 Zakota ( J.:!.J lb.?""_. ION-I g.."_.. 348) e.-1) 43° VIR~OYOFQi?? (~J!Y.) 45· wN-:Ig.) near D'epu§ 1L1NQI (~1) 45.""4J_.JY.04N-Ig.J).e.< ..t".J~ D57I <."-'j)\..) (Waryas: Cs.o6E (!vanci Pustara) RADOTiNQ!? (~_.. 03E (Brodjani) 420 POBIRDiQA? ( <..-Y\A.J>IJo) 45.58E (Komletinci) 423 Pirkov~i? (e?.) 45..._.) 45.) 45· 14N-Ig.1_.U.l_. Pavlovac) QAKOVQi C.o5E (Zakota) 4I8 Propni~e? (..o6N-I8.4) 45.o8E (!!inci) Habyanof~i? (~_.J_I) near PiriVIlaka 4Ig/420 Brod ( .L~\.IIN-rg."ho c?. Tovarnik) FELEFEYER?? (p ..58E (Gradyncz: Cs.....->J.."YJ}•) near Ozdanova~ 427 BLAJEVQi? (c?.o5E (Banocz: Cs.L) near ila9 432 433 433 434 435 435 436 436 436 437 437 437 438 438 438 PODGORiYE NAHiYES! TOVARNiK (J.) near Tovarnik Pavlov9i (c?.r'_._. Cs."-'._.bj_.:u. 440 44I 441 44I 442 442 442 442 443 443 444 445 445/45I 445 445 446 ."_. Gradina) 422 Yakobov~i? CryyL) near Gradin~i 422 Mili~ev~i? ( <. 3 I 8) Budakov9i??? (c?... 360) 42g Blajev~i? ( c?.07N-Ig.r.."Y'..10E (Trnovac) iLAQ (c::>~.. I2E (Paalfalwa: Cs. Ozdanovčev) 426 Krastov~i? (<..s::. J.) near ilin~i) MALA VAS? (. ' l: DIRECTORY OF LOCALITIES cxv Butakov~i??? (<..) 45.t.~ ) near Gradin~i 422 KOMLETiNQi C_.::.Jt...l. 2g2) 423 PODGAYQE ( '':'!lb.._.l) 45.r-l.l .s") 45. o7E (ilač) Mirova9? ( . J.J' D673 <. 2gg) BODANOVQi?? (c?."_.!L ~ ) near Bori§eva~ Čakavci) 1VANQ1 c__.~t.O.."_.d 45.}._.1 ) DIRAGANOVQE (<.o5E (Chak: Cs."Y4) 45.) Yakobof~i? (.ex iv S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERi Qunev~e h-_.-.~ ) near D' epu§ 432/434/438 '.4) near Bori§eva~ Belino Seli§te?? ( <O.lj) 45.5gE (Čakanovce) 42I GRADiNQi C. I2E (Djepuš) 432 Petrov9i? (e?._") 45..Ly D57I c?._).... 356.."_. >) 45.o6E (ilača) Banov~i??? (<?"_..o8N-Ig.:.wL.J.) (Hathyn: Cs.pl>y D673 ..~J..._.._) 45· I IN-I8._") near D1raganov~e TIRNOFQ! (cr'_. 32I._...) 428 Prekini ye??? ( ·~ •J."-'~4) near irventin~i._..b) near Pali~ev~i 4Ig J!ViQE ("'~·ud) near Orolik: Pop.._.~l_. wE (Komarnice) MARiNQi? ( cf.. 2g3.J') near Varya§ 42g NERADOFQi? (~_.. 3I5) 425 OZDANOVAQ ( <il_.J. 300.0IN-Ig."_.oiE (Podgajice) 425 Lu9in~i?? ( ~ _.J'-') 43I D'EPU~ (v! _.•·PJi) near Marin~i (Bwdyncz: Cs. nN-Ig..) (Peczkowch.J~) near Qakanov~e 42I Qakanov~e (<.-) 45._..

338) Vuka§in~i??? (cr'~-') near Leskova~ Velika ve Mala Bo~kof~a? ( ". also near Qerit'in VIlkovar District N eradov~i? C.49E (Wynkowcz: Cs.'4) near Erdefarka 457 Kopani~a? ( '""='4_..W"') near Berak 452 isvira~in~i? C..i.) near Vinkof~i LESKOVAQ ([1_".u) near Tonpoyof~i 448 BALiNT'AN??? ( 0i>JL C>~4) 448 BUKOYOVQ1?? ( cf:"-'!h! . 346..orE (Berak) 452 Lakof~i (._s. 329._.._s.r _. Ivankovo) Ku~in~i?? Cr'':'_") near i vankova Luka~ev~i? (cr.\_.\ D571 0_._.. .) near D1raganof~e 463 Andin~i?? (~".u •>)) near Tompoyev~i: Pop..) near ivankova 462 Hodi~ka Sela? ( . 344) 465 Latova? (o _..4) near Erdefarka 457 KUNDOROFQi (._s.lj) near ivankova Podlujiye ( '!...I3N-r9..4_.J) 45.-1_.._. _.J_.JJ'!j\.17N-I8.c_.T) near Duaganof~e 463 ViNKOVQi (cr.. .~_.. t:.j_._...) near Šidski Banovci: Pop.._. 303) 449 450 ~AM~1N (~l.Jy.) near Rujdivina 468 Ore§te??? ( ..IIN-I9._.. D571 '!. 307.. 107 (Erdewzad: Cs.JYP.) near Leskova~ (Mylasewcz: Cs.~) near Rujdivina 468 Radovan~i (~\_.b) near Bukoyov~i (Damyanowch: Cs. 39 (Radoš evac) 455 D'ULVEZ (j)§) 45·11N-19.h~) 45·14N-18..) near ivankova 462/468 463 DIRAGANOFQE ( ~_. D673 "!>>Jn) near Bi~kov~i (Rusd: Cs.i)>y.s._._.48E (Draganovce) Fatankof~i??? (. ) near Qakov~i: Pop.::..s':"'':'IJ_YI) near Qeletof~i. 270.) 45.:1_._.(.l) 454 ivi~ev Dol?? (J.r'JU'.~) near 1vankova (Podlwse: Cs.P) near D' ulvez 456/458 ERDEFARKA (.. 362.J_.~\.) near Leskova~ (Novakowcz: Cs.u.47E (Leskowach: Cs.) 45· 18N-18.~. Vinkovci) Ilin~i (~l) near Vinkof~i.) near Leskova~ (Bwchkowcz: Cs._.o8E (Kundrovac) 458 Za torna Vas? (._.t._.s.44E (Jaromna: Cs. J':'-"1) near Jebirtof~i 454 CELETOFQ1: QELETOFQi (__.l) near ~am§in Dirajinof~i e._..\) 45· I4N-19.!' <i-ć) 45·'3N-19. near Zalujiye.._.42E (Iwanka: Cs.. 334) Novakof~i ( .\J' ) near Vinkof~i YARMiNA (..k) 45·'4N-19._.._.._s.L D673 [l_.:._. ) near Bukoyov~i 449 Damyanof~i ( .t") 45·17N-18.p) 45. 321.<._...J_. _._..J_..! ':/L.. Jarmina) Burini~a??? ( ._.k':/) near Leskova~ 466 PIRKOFQi (crJh. D673 "-J. Bukuyov~i and Islavkov~i in 1vankova District 453 JEB1RTOFQi??? (...Y.~ D673 cr._s...Y.._.StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERi DIRECTORY OF LOCALITIES TONPOYOFQ1 (.)) near ivankova 461 461 462 exvii ..0IE (Djeletovci) 455 Rada§ev~i (cr.J_.. 347) 467 Bi~kov~i (cr.J_." ) near 1vankova 462 Forva??? ( \_.J"J_._s._s...1'.) 45..) 449 Tako§ev~i?? (cr.4oE (Radowancz: Cs..t..._....y:i:.o8E (Djulves) 456 Feleyefer?? (fi.c.J_.J':'._s.. <.~_.!•..Y.) 45· 13N-18.._s. Radovan ce) cxvi iVANKOVA NAHiYESi iVANKOVA (•"ZIY-1) 45...:biJ<) near Rujdivina 468 Pirivini~a?? ( •".JY..fi...L.l Ji) near D'ulvez 456 Gentoyov~i??? (cr._..34E (Bičko Polje) 467 Pitoma? (L..\_.s._.J_..b_.o6E (Tompojevci) 447 Bilajev~i? (cr. ~) 45·11N-r9.r.) near Erdefarka 457 Pankut?? ( ._.20N-I8...04E (Lakovac) Ki§elof~i??? (. I I o (Dražinovac) 451 Kopanof~i?? ( . 343) 462 H1r~av~i?? (cr.._..1) 468 Grada~? (.l\_.J_..:~ D571 L. Ljeskovac) Mila§of~i (._. Erdevarka) 457 Pa~uyof~i?? (... ....'. ) near D1rajinof~i 45' 452 BAZOVA? (•nj4) 452 BERAK: BERAKA (JI.<1-t.':'t...01E (Šamšin) 450 Kuzmin~i? C.!) 45·'7N-18...37E (Prkovci) 466 RUJDiV1NA??? ( '"-".!.~ .1 D673 ..iY.I7N-I8."_.> ) near 1vankova 462 Brest? (e-_..

_. Vodjinci) Polana? e.56E (Laze) Golin~i C.WI) near Obramof~i (Antholowcz: Cs..'IJ""_.!."'<-'l ) near Horopkov~i TOMiNQi? ecr.>.A.>'<-' .r.tj.. 346) 48! GURA~EVQ1? (c?.o>'_.b) TiRBU~ANQE e ~l!Y.~·) 45..) near Laze: Pop..) near Kunov~i (Kwsaacz: Cs. Jakobovce) R1DKOVQi ( . 344) Popin~i? e <. 363) . 78 (Golyncz: Cs.) Kut'an~i (._. I5N-I8 ·50E (Terbušance Šuma) Zulvar??? ()}Jj D571 ))_.. 344.>• D57I .r.!..._r.) near Horopkov~i eprobably Pordan: Cs.. 49E ezalusa: Cs.cxviii SIREM SANCAČ:I TAHRIR DEFTERI VOD'iNQi (~_. 55E (Popwcz: Cs. ) near Ridkov~i (Stilicz: Cs.r.J) near Tirbupn~e ISLAVKOVQ1 ( . Vrabčana) Bano§ti~a?? e ~p.~l) 45.1_.>) near Laze: Pop. 58E (Svinjarevci) 484 Bodonov~i?? e. Velišinci) Islavinof~i? e ~.cl_.l_.i4) 45.!..r.JI.u.4IE (Jakabowcz: Cs.r._. 336.>J."'.>!l>~) 45· I6N-I8. Andrij aševci) YAKABOFQE (~Y.IJ_. 3I2.IJ)) (Obranowcz: Cs._r.J) near Popov~i (Kowachewcz: Cs.~~.I 8.IJ) near Zalujiye (Ragewich: Cs.>j. ~lJ) near Zalujiye 48I Radev~i (.>-'4.1_.r.I6N-I8. 348.>..>'_.ryl>. 354.>) 45. Vidoševac) 48I/483 ZALUJiYE ( 'lJ)Ij) 45.t_y D673 ~_. 363.) near 1svinarev~i 485 Marin~i?? c_..) near Popov~i 482 Kova~ev~i (cr.55E (Stari Jankovci) Vukoyev~i (cr.IJy) 45..bn.37E (Voginch: Cs.39E (Welyxefalwa: Cs._.) near Yankof~i (Wokoyewcz: Cs..>l) 45._.>'-!.-") near Laz (Brod: Cs..>'4) near V1rab~an YANKOFQi (~_. 78 (Višancvci) Blajev~i? (.'.._r.>') (Hropkouch: Cs.l) 45.4oE (Nadysfalwa: Cs. Dubrava) KUNOVQ1?: KIRNAD1YA? Cs:-.I) 45· I3N-I8. 338) Antolof~i e~}_. 343) Sara§ (._.:.) 45· 16N-I8.. 363._..J.I4N-18.". 328) NAD1~EVQi e.) near Laz Vi§anof~i ( . Golinci) Mala Vas (v-l_.?. 3I4) LAZ (j"l') 45. I5N-18. 350) ~ili t'? (._"_.l~ D673 . 362. I3N-I8.' I_. 36I. 290..4) 45· I5N-I8.}JI...:. 326) 482 Popov~i (J:"Jl.. Slakovci) ' l DIRECTORY OF LOCALITIES Lovrina~ 468 469 469 469 470 4 70 47I 47I 47I 471 4 72 472 472 473 4 73 4 73 474 474 474 475 476 4 76 476 476 477 477 cxix Banovi t?? e ~~. I IN-I8.57E (Orašje) OBRAMOFQi e. 3I8) Prodanov~i? e . 290) 476 Mirdqin~i ( ~ •>~·) near Obramof~i (Merdessyncz: Cs....l) near Vod'in~i Dubrava ei_.._. ) near N adi§eV~i Yelovi~a? e ~J~) near Nadi§ev~i MiL1Ni~TE? ( ·~) near Andiriya§ev~i Andiriya§ev~i (.t>Y.~..t'..) 45. I4N-I8.45E eAndrasfalwa: Cs."_._.. Nandiševič Šuma) Soladin~i?? ecr.58E (Zlawkowch: Cs. ~l _.Y. 349) ~i~KOFQ1 (e?.lJ_.) near Ridkov~i ezarwas: Cs._" D571 cr. 320...I2N-I8._..57E (Petrovci) 483 Blajoyof~i? (~_..>~1) HOROPKOVQi e.. 50E ewrapchyan: Cs. Zalušce) 48I Milovan~i? ( .e) near Laz Idvori§te: Brod ("-"'J.IoN-I8. I5N-I8..>'4 ll:~J} D57I r4J}) near Islavkof~i Ora§iye (<.>PJ. Šiškovci) Velit'§in~i (~_.l-\!J) 45. 39E (Retkovci) Petro§in~i (~JJ'' ) near Ridkov~i ePetrosyncz: Cs...r..) near Obramof~i (Halmos: Cs.''>"l'y) near Nadi§ev~i Ktrvav~i?? e J:"JJJ'.>'i._.}_.I7N-I8.55E (Dobraua: Cs. "l' L.L.. I5N-I8.'.>~) 45. 364.I7N-I8. 333) 479 Holm o§ (.~) near Petrof~i 483 tsvtNAREVQt ( J:"JJ~yl) 45. I 6N.'_._.Y4J-"T) 45· I4N-I8.) near Zalujiye 48! Va§i~a?? ( ·~1_.53E (Wuthesfalwa: Cs.._r. Popovci) 482 PETROFQI (~_. D673 . 299) Vitozov~i: Vitozof~i (. 243.?"'.) near isvinarev~i 485 Pirivini~a?? ( ~J~l) near 1svinarev~i 485 VIRABQAN P~·hJ) 45.>> l . 39E (Syskocz: Cs.r....l .

ul..) near Odak Odak (J~"... osN-18..::. Šumanovac) GUNiYA ( ._. Babina Greda) Bu10iye? ( ~Y.>TE ( <::!.!y D571 Jl..>umanovl'i (cs'. PopovCI) Sent !van ( ..) near Babina Greda Savil'a ( ".'Y) 4s..l_..47E (Buce) .. Breyg? (Cl..k J_.) near Yamena 491 H1ra10inqi?? (~·.J'.ooN-18. S") near V1rda 492 SUBOTi.42E (Stronica) Giiaviqinqi? C.43E (Župaqje) T1rnavqi? ( <f"JLJ'k D673 cs'.oJ. Mihalj evica) QERNA ( . 297.inofci (Zablathya: Cs.... Rasavote) 49 1 Golubaq ([4_...s1E (Buče) 49S Kara§ (.03N-18._.l'_.) 4S .) 4s.<)_. 344.. Drenovci) 497 l r l DIRECTORY OF LOCALITIES .) 4s... S9E (Račinovci) 491 VIRDA (»J..!!. ..ub Ds71 J_.'Y..p..I.-.~ lj) near Ray.>\..) 4s..o9N-18.f.") near Opoyofqi.~) 44·S3N-19.ur) near Novakof10i BUQ!YE (~y) 4s.48E (Rajevo Selo) 496 V1rgotit'??? (d..1) 44.U..k) near Ju pani ye Blata Novakovqi? (<. 326) cxxi 499 soo soo soo SOl S02 S02 S02 S03 503 S04 sos soB .. 24s.4J.-4) near Popofq1 (Papresya: Cs.. o7N-18 .<..J) near Rahova 497 DiRENOFQ! (~_...1"_.'Y.iY.33E (Babagerenda: Cs.?".31E (Gundinci) YARAK (JI"L D673 J1"4) 4s.02E (Werdy: Cs.o9N-18.>NAK ( Jl:.1 Ds71 "rJ>\. 306.k) 44·S7N18. 338.) 44·SSN-18.o4N-18..41E (Czeerna: Cs.J~ D673 cs'. .1") 44·SSN-18.o3N-18.".) near Papreyja (Kyskorogh: Cs. 341) Popofqi (~Y.~L '-'':":.46E (Boznyaczy: Cs.'_.1 D673 d.o6N-18. ssE (Topole) 493 Marit'?? ( d. Vrdo) 492 Iskorotin10i C...o3N-18.l) (Zkorotinczy: Cs.~_. 30E (Myhalowcz: Cs.'JL.>urakov10e ( ":'_.37E (Savica) NOVi VARO.o3N-18.pl.!_...soE (Podgajci) 493 Topoli T1rj??? (.. also near V1rbi10a BABiNA GEREDA (.44E (~urakovce) Qerni10e ( ~. Cs. ' 333. also near Raqa and Hamzev in Raqa District JUPAN!YE BLATA e&~ . s4N-18.'Y. 302 Stari Šti tar) 494 BUQIYE (•oo:-->d 44·S7N-18...u) 4s.02E (Popowcz: .osN-18.._.)..>\..4 D673 •.4..s4E (Gumna: Cs.>TiTAR ("i..."'L.~I") near Yamena: Pop.39E (Chytar: Cs. 346.J' J D673 .J) 44·S8N-18. Ds71 duL. "'_..l.. 68 (Rozwhata: Cs.s:·.Ji".s8E Račinovci) Zablatiye (.o2E (Cermce) NOVAKOVQ1 (cs'.41E (Nowakowcz: Cs..r.>:) near Guniya BO.o6E (Falkosszombatiak: Cs. D673 <..!...43E (Karaševa) 49S VIRBANiYA ( .t.01N-19.'_. 361 "' ' . s3E (Swmanowcz: Cs...._.c.' ~..I) 4s.-!1") 44·SIN-18.. 34S) 492 D'ematin10i??? C. 269 Cerna) Branayqev.) near Podgay10i 493 !.~l) 44·S9N-19.o6N-18. · Stara Gunja) .c.".._.PIJ' Ds71 ."-) near Popof10i (Scentiwan: Cs.:. 240. 3S2) Koro g (tP-" D673 t...!-"') near Yamena 49 1 N edeli§te? ( <::~•-" ) near Yamena 49 1 J ahar? ("L.-) 44·s8N-19.47E (Orljak) GUND1NQ1 (~-"-"') 4s.>) near Yamena 491 Rat'inovqi (cs'.ssE (Drenowch: Cs. 361..A._.c!.?.y<. PAPREYJA ( •Ju.!Y.i? (cs'..J L-.>AP!QA? (~l! D673 ~l!) near Sikirof\'e. " Vrbica) .?"_.?.r._..~l) 45.) 44·SIN-18. 364) VIRBi"A ('-'..l .J.:) near Qerna · .01E (Sveno) 496 RAHOVA ( ."_.Jd 44·S7N-19.P.> (.31E (Werbycze: Cs..) near Jupaniye Blata SALANiK? ISLAN!Qi? ( d .."~·u'YJo) near Istroniqa Rujniqa?? e.osE (Jamena) 490 Rasohate ( &L. Bošnjaci) RAYQ1NOFQ1 (~.o4N-18.) 4S· 12N-18. D673 'o'.J".J) 4S. Novakovac) Grube§inqi? (.ll") 44._..lO>_. SIN-18... 349. l) 490 YAMENA ( '-'•4) 44·S3N-19.s7E (Vrbanja) 49S !sveyno (.S" ~4) 4S.29E (Jaruge) Mihalovqi Cr.:i!l) 45. lj) near Yamena 49 1 Tiribof10i??? (~Y.'_.-) 4S· 10N-18..cxx SIREM SANCAČI _TAHR!R DEFTERI POSAViYA NAHiYES! ISTRON!QA e.) 4S.J. 244) 492 PODGAYQi C.d 44·56N-18. "'~.>.

'!..i HAMZOVA: HAMZOV ( . V e zimmiler Miisliimanlarm d(\niimlii baglanndan satm alsalar hem<. azametlii padiph-i gerdunpenah ve zillullah hazretleri devlet ve ikbal ve saadet ve iclfil birle sefer-i zafer-rehberlerine teveccilh-i hilmayun buyurduklannca raya-i merkume sefer hare! diye her haneden altml§ar ak<.)_j) near Opoyof<.. b) near Opoyof<. Kiminde artrk ve kiminde eksik ahmr. across the Sava River (Braad: Cs..l_.'-'IJ.-:J-'_.i 5I5 Bratin<. 6te yaka sancaklanmn ekserinde birbirine mugayirdir.y.i? ( ._.:.a O dvora<.) (Bwldrowcz: Cs.ifti olan Miisliiman rayasmdan resm-i <. Ve raya baglarm bozmah olduklarmda resm-i sepet diye her bagdan iki§er ak<..ift i<. 3I2. Bu bag bundan evvel doniimlii idi diye alan zimmiler biz dabi doniim resmin veririz demeyeler [ 2'] v~ niza etmeyeler.l_f) 45.i 5I5 Dayin<.. 359) OPOYOFQi (.i (Vgrathynch: Cs. I5E (Opoy: Cs..J') 44..1_") near Ra~a (Brachewcz: Cs.i (cr. 320.e veregeldikleri adet-i kadimeleri iizere kay1t olundu.iinan O§iir verirler.)_. V e saad et! u. D57I ~_.e daha ziyade oimakla fllori i~in her haneden yetmi§er ak~e kemakan ruz-i mezburde eda ederler.09N-I8.54N-I8.in yirmi iki§er l. 299..a Bra<. V e resm-i c.ift kanunu budur ki mart aymda cem'i olunur. Brod) 5I7 ' ' '.Jj-) near Brod (Hamzow: 5I6 Cs.Y...? ( (l_.55N-I9. Jakobovac) 508 509 509 KANUN-i HUKUK VE RO"SUM-1 RAYA-t LiVA-t StREM 509 Liva-i mezbur rayasi beyne!'nas H1z1r 1lyas giinii demekle miitearif giinde her haneden hara<.i 5I5 Kukuyeva<..24E. 354) YAKOBOFQ1 (~_. Ve monapoliye tutulmak kaide-i kadimiye mukarrer olmagm adet-i kadime iizere monapoliye tutulup mir! §Iralar satrlmaymca raya §lralarm satmayalar.i4) 44. Gradište) Miklu§ev~e ( <.44E (Mikluševce) 1svilkov~i? Cr._.r. 286._.. 3I4) Brod (>J.52E (Jakabfalwa: Cs. Ve gallat vesair hububattan ve bilciimle ma nabita fil-arzdan muktaza-i §Cr-i §erif ve kanun-i miinif iizere O§iir ahmr.i (cr _.09N-I8..e vermek adet-i kadimeleri olup badehu dokuz yiiz yetmi§ dort senesinde ferman-i hiimayun ile on ak<.o_.? ( o:l_"...' cxxii StREM SANCAOI TAHRtR DEFTERt GRADi~TE (.r.fJI) near Pudrof<.1) near Gradi§te (Zwylkowcz: Cs. ) near Opoyof<.-"-''-'1) 44. V e zimmiler ellerinde bulunan baglardan ii§iir ahmr. V e resm-i c.i?? (cr..20E (Racha: Cs.54N-I9. 299) Ugratm<. RAQA NAHiYESi RAQA (<.e vermek Met-i mutadeleri olmagm mezbur sefer fllorisin dahi iislub-i sab1k iizere verirler._.~~ ) near Ra<..._.? (o: lJJJ>JI ) near Ra<. 339 Opojevci) 5I5 5I5 Gologova<.) 44. ) near Opoyof<. Ancak §U baglar ki hin-i kitabet-i vilayette Miisliimanlar tasarrufunda bulunalar onun gibilerin her doniimiine be§er ak<. Gremska Rača Bala~ka? 5I I 5I2 5I3 5I4 5I4 5I4 ( ""'..t J . 297) PUDROFQi ·(~J_._." •.55N-I9.-l_.U. Bu sancakta tamam <.ev<..) 45. Ve ii§iir takdir olunan zimmi baglann Miisliimanlar tasarruf edip satmalsalar geri O§iir verirler.lan mukabelesinde resm-i fllori diye altm!§ar ak<.ift musavi degildir.44E (Gradysthye: Cs.e hesabi iizere resm-i doniim almir.

V e tamam bir ~iftliklik [sic] yer ki has yerden ola altmi§ar dontimdtir.. Ve resm-i odak koyun yortidtigti yere tabidir. Krz ne makamdan ~rkarsa ~rksm haklan babaSimn sipahisi ahr. 1lla me ger ki o maku!e ~iftliklerin ve ~ayrrlarm bilamani ti~ yrl baz ve muattal koyalar ekip bi~meyeler o vakit sahib-i timar olanlar onun gibileri ahara tapu ile vermek kanundur. Lakin resm-i giyah diye hem ak~e ve hem otluk almayalar. ~ehirliyin [sicl bana resm-i ~ift yaziimaz dedigine amei olunmaya. V e edna yerden oisa yliz yirmi. V e bakire lazm resm-i arusanesi babasma tabidir. V e resm-i odak kayrt olan yerlerde adet-i kadime tizeredir. Ve mtitevassrt olan yerlerden seksen doksan dontimdtir. V e §Oyle ki bal edecek zamanda ahar toprakta durup sair evkatta sahib-i raiyye timarmda durursa o vaki t mSif O§tir sahib-i arzm ve msif O§tir sahib-i raiyyenin olur. Ve kovan durdugu yere tabidir. Ama avratta toprak muteberdir.. Kimin timarmda nikah olunduysa resm-i gerdek onundur. 2 [2v] V e on kovandan bir kovan ve be§ kovandan nlSlf kovan ahmr. V e hari~ sancaktan gel en koyundan resm-i odak yeri i~in ala stirtiden bir koyun ki pahaSI yirmi ak~e ala . V e Tuna (. Ve bazi vilayette resm-i la§lak adet olmn§tnr._. Ama ~iftligin bozup feragat etse resm-i ~ift talep olunmaya o sebepten ki §ehirliyse resm-i ~ift vaz'I olunmami§tir. ytiz otuz donumdur. V e donum dahi tulen ve arzan lark hatvedir. Her stirtiden bir orta koyun alma. Bu sancakta koyun koyun [sic] bir yii tamam durdugu yerden resm-i agri diye sahipleri on koyundan bir ak~e ki ytiz koyundan on ak~e olmak hesab1 tizere resm-i agri veregeldikleri adet-i mi'ltadeleri tizere kayrt olundu. Ama ztimre-i sipah oduga ihtiya~ tizere olmagm muhtarlardrr.JJ) · ve D1rava ( o3 iy>) sularmm tizerlerinde doner degirmenler resim i~in kadimden ·elli§er ak~e almagelip sair kti~tik Irmaklarda ve sei sulannda olan degirmenler resmi tamam saleden otuz iki§er ve nim saleden on iki§er ak~e [3'] almagelmegin geri tisli'tb-i sabrka mutabrk kayrt olundu. V e resm-i agnam yerlide iki koyundan bir ak~edir. Kimin topragrnda durup bal ederse O§iir onundur. V e harman vaktinde ta'§ir olunur. 3 Ve mukataah ~iftliklerin maktularr defter-i atlkte merfu olup defter-i cedid-i hakaniye dahi kayrt olunmayrp ~iftlik [3v] ~iftlik [sic] sahipleri olanlar mademki tapulu ~iftliklerin ve topraklann ve ~ayrrlarm zapt edip muktaza-i §er'i ve kanun tizere mutasarrif olalar hilaf-i §er'i-i §erif ve mugayir-i kanun-i mtinif kimesne dah! ve taarruz eylemeye. Be§ten a§agr olursa bir kovandan iki§er ak~e ahmr.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi ak~e ahmgelmi§tir. Ve mutavassrt-al-halden beynabeyndir. Zira itibar arzadrr. · V e arusane kan un u budur ki cihazh krzdan altrm§ ak~e avrattan otuz ak~e resm-i arusane ahmr. V e §ehir hallandan biri §ehir kurbunda ~iftlik tasarruf eylese resmin verir. V e bir raiyyenin evi yanmda bah~esi oisa i~inde yemek i~in ektigi maydanoz ve tarhun ve sair sebzevat ki satihk olmaya ondan nesne almmaya. Ve iki hanazrra bir ak~e ve kefere rayaSI bogazladrklarmdan resm-i bojit' diye iki§er ak~e veregeldikleri Met-i mi'ltadeleri tizere kayrt olundu. Ve ~ifti tamam olmayanlardan resm-i bennak di ye on iki§er ak~e ahmr. Otluktan dilerlerse O§tir dilerlerse resim alalar. Koyun tamam doltin dokttikte ve ayrrtla§dikta mah-i abrilde ahmr. Ve otluk O§rtine bede! resm-i giyah diye sekiz ak~e ve kavun karpuz ektikleri bostan O§rtine bede! haneden iki§er ak~e ve her haneden birer araba odun yahut resm-i hime diye be§er ak~e vermek adetleri olmagm geri o minval tizere kayrt olundu. O ve~hile amei oluna. Ama pazara iletip sattigr sebzevattan O§tir ahmr. Ve mesacit imamlardan resm-i ~ift merfudur almmaz.) ve Sava ( ·}~) ile Vuka (. [4'] Koyun sahibi durdugu yere tabi degildir. V e fakire avrattan msrf resim almir. Ve rayadan hukuk-i §eriye ve rtisum-i kanuniye cem'i edenler harman vaktinde ve §Ira mevsiminde icazet · ak~esi di ye iki§er ti~er ak~e ahp ve tereke ve §Ira aynile almmayrp bedel-i o§tir nakit ak~e talep edip ve rtisum-i saire cem'i olimduk~a resi<! ak~esin ahp ve resm-i giyah1 aldrktan saura sancakbeyleri ve kadiiar ve voyvodalar arabalarla oduk ta§IYIP ve rayayr davarlan ve arabalariyle stirtip nice glin otluk ve odun ~ektirip ve sair hizmetlerin ettirip ve yem ve yemek ve etve ekmek ve tavuk ve sair me'ki'tlat cinsinden bulduklann rayadan cebrile ahp krymet-i paha i~in kat' a bir ak~e vermeyip bunun emsali teklifat-i name§ru ve namakbul ile raya tazyik ve taciz olunmayalar diye defter-i atik-i sultanlde mukayyet olmagrn defter-i cedid-i hakaniye dahi tisli'lb-i sabrka muvafrk kayrt olundu.J.

Ve c. Ve liva-i mezburda altmi§ nefer kara martolosi olup mezkilrlar mal-i miri cem'inde eda-i hizmet edip ve liva-i merkume miitaallik Furu§ka ( .J_. Davar sahibine dabi ekin ziyamn tazmin ettireler. O makule daglarm pelitine gelip geceleyen hanazrrdan resm-i pelit diye lunZ!r ba§ma birer ak~e ahmgelmi§tir.StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERi StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERt ve evsat siiriiden bir koyun ki pahasr on be§ ak~e ola ve edna siiriiden bir tok! u ki pahasr on ak~e oJa ahmr. Kadr H\bik olduktan sonra ba§ yangrndan yiiz ak~e ve kara bereden elli ak~e ve sair bad-i bava ka:nuname-i [5'] hiimayun muktazasmca alma. Ama ak~elerini ahp sahvermekten ziyade ihtiyat ve ihtiraz iizere olalar. Kanunu budur ki mesela bir ki§inin okiizii ve ati katm ekine girse sabibine davar ba§ma be§er aga~ vuralar ve be§er ak~e ciiriim alalar. Nihayet ve~h-i me§ruh iizere amei oluna. 4 5 V e cezire-i Siremde ( r. Pazara gelen ehi-i ticaret yi.u. Ve bazr daglar ki onlara resm-i pelit ka}'lt olunmu§tur. Ama alti ayhktan a§agr olan hanazrr yavrularmdan ve mezbur daglanu etrafmda yakin yerlerde olan kuradan vanp giindiiz pelit yeyip ak§am olacak geri koylerine vanp dagda gecelemiyen hanazudan nesne ahmgelmemi§tir geri almmaya. Ve tapunun kanunu budur ki bir raiyye arz-i O§iirden ziraata kabi! olan yerini bilamani ii~ yil boza kosa sipahiye zarar ettigi i~in sahibinin elinden ahp ahara tapu ile vermek orfeu caizdir.) ve kaza-i Nem~e ( ·~·') daglarmda ve gayn mahallerde zuhur eden harami ve sair ehi-i fesadr ele getirmege miicid ve sai olduklan hizmetlerinin mukabelesinde ellerinde olan ba§tinalar ile muaf ve miisellem olmu§lardrr diye defter-i atikte mukayyet olmagm mezburlarm ahvali paye-i serir-i alilya arz [5v] olundukta on neferi refi olunup elli neferi cem'i evkatta uhdelerinde olan bizemat-i lazrmelerini miiedda kihp ve sefer-i zafer-rehber vilJu olduk~a gemiye girip gemi hizmetini etmek iizere mukarrer kdmmak ferman buyrulmagrn mezkilrun elli nefer emr-i illi kadir muktazasmca defter-i cedid-i hakanide her karar-i sabrk muafiyet iizere martolos ka}'lt olundular.r" ) nahiye ve koy kahyalan kinez ve pirimit'ur d emek! e milruf o! up mezkilrlar memleketi 1enledip rayadan mal-i miri cem'inde. ve sair hukuk ve riisum tahsilinde miicid ve sai olduklan hizmetlerinin mukabelesinde cem'! hukuk ve riisumdan muaf ve miisellem olmu§lardrr diye defter-i atikte mukayyet olmagm mezkilrlarm ahvali pilye-i serir-i saadete arz olundukta ihya-i vilayet ve emval-i bassa tahsili i~in lilzrm oldugu kadar kinez ve pirimit'ur sefere e§mek iizere mukarrer kilmmak ferman buyrulmagm cezire-i mezburede ciimle r g6 nefer kinez ve pirimit'ur emr-i ali kadir muktazasmca her karar-i sabrk muafiyet iizere defter-i cedid-i hakanide ka}'lt olundu. Eger koy kurbunda ve koy arasmda yahut davar suvadr arasmda ekin oisa sabibine ulagr ettireler. V e resm-i agri diye her siiriiniin agilmdan alti§ar ak~e dabi ahmgelmi§tir geri o ve~hile ka}'lt olundu. V e dahi bir raiyyenin ~ifti okiizii i~in ya harman yeri i~in bir doniim iki doniim miktan yeri boza komak ve mera edinmek memnu degildir. Ama arpa ve alef ve ~avdar ve dan ve ~ua yiikiinden birer aks:e bas: alma. Ba'd al-tenbih geri oldiirmek veya kuyruk ve kulak kesmek yoktur. Etmezse zaran kendiye miiterretip olur [4v] davar sahibine nesne giinah olmaz meger kim gece ile girmi§ ola yahut harimi bozulup davar kast ile ekine itha! oluna. V e sade yag ve zeyt yagr ki at yiikiyle gelir dorder aks:e bas: alma. Ve salb ve siyasete miistahak olanlan ehi-i hiikiim marifetiyle sancakbeyi adamlanna teslim edeler ki haklanndan geline. Ama sabib-i arz gayrilar verdigi tapuyu kendi verip kabul ederse ahara verilmeyip ona vereler. . Kanun-i bac-i siyah. V elhasil yirmiden ziyade bilil. Araba ile tuz gelse sekizer aks:e bas: alma. V e dana ve buzagr girse davar ba§ma bir aga~ vurulup ve bir ak~e ciiriim alalar. V e eger inek girse dort aga~ sahibine vuru!up ve dort ak~e ciiriim alma. Ama mukaddem nida ve tenbih edeler. V e Jakin dag ve bayrr oisa veyahut su hasar sulu yerler olup ziraata nilkabil oisa o sebeple boz kalsa tapuya miistahak olmaz.iiriim ve cinayet hiikmii. Ve bazr vilayette adet-i de§tbani dedikleri bu sancakta resm-i pola~ma diye ka}'lt olunmu§tur.f-i kanundur almmaya.inden iki§er ak~e araba yiikiinden dorder ak~e ba~ alma. Ve eger tenbih ettim davanm zapt etmedi oldiirdiim derse veya vurup sakat etse §er'an her ne lazrm gelirse eger kiymet ve eger noksan tazmin ettireler.ikiinden iki§er ak~e at yiiki.ine ve dorder ak~e araba yiikiine ba~ ahnmak adet-i kadime olup mesela bugday ve un ve pirin~ ve bal ve peynir ve bahk ve sabun ya ~izme veya papu~ gelse at yiiki. V e eger koyun girse iki koyuna bir aga~ vurup ve bir ak~e ciiriim alalar.

ii. !badi b.a)'lr der vadi-i burun.I/2).hile kar ve kespe me~gul olup ziraat ve hirasetlerini terk eyledikleriyle apr ve riisumlanndan sipahiye nesne hasi! olma)'lp gadr oldugu ecilden <. tahi-i mezbur. Mehmet b.e alandan ve bir ak<.1j2. V e pazarda satilan s1g1r i<. Hiiseyin b. Mehmet b. diiniim: I. diiniim: 1. Hamza (bag. Pervane b.e satandan ve iki ak<.I olup ve kimi ren<.. Mehmet Pervane (bag. <. diiniim: s. Mustafa b.e satandan ba<. Mustafa-serbiiliik (bag.e: 1. Ferhat (bag.aytr. bostan: I. diiniim: S· I /2. <. Iata: 2.e ahmgeldigi sebepten defter-i cedid-i hakanide dahi o vecih iizere kay1t olundu.e satandan ba<.ayir. alma.ok raya sipaha raiyye ka)'lt olunup mahsula baghmd1ktan sonra kimi aga<. Recep b. Hasan (bag. diiniim: I). Ama terazi ile be~er onar ak<. Abdullah (bag. yap1c1 ve <.1j2.in iki ak<.. muzaffer daima! ·' . diiniim: 2. Yusuf (bag. aimmaya.a)'lr. <.e ba<.in evlerine getirdikleri ~1radan resm-i fi<. [6v] Ve pazarda hmZir satilsa alandan ve satandan birer ak<.I/2. alma. Hiisrev b. Hasan b.ayir. Mustafa b. alma.I ba~ma on be~er ak<. [Sv] DEFTER-1 MUFASSAL-1 L!VA-1 S!REM ( r_.i ve bahk<.. diiniim: 2. alma. alma. bostan: I).e ba<. Ali (bag. araba: 1). diiniim: 1).e ba<. bostan.uyan ve neccaran ve kumbaraCiyan-i liva-i mezbur Mahsul-i ~emhane-i liva-i mezbur 10000 15200 Nahiye-i 1lok k. bostan. <. diiniim: I. diiniim: 4. Cemaat-i Miisliimanan der dahil-i kale-i mezbure !!ok ( J.1 j2. bostan: I). araba: I). Kurt b.I ba~ma sekizer ak<. Sefer (bag. diiniim: s. diiniim: I. alma. Pervane b.. !Ua meger kim kendilerden ziyade olam satarlarsa o vakit her fi<. Hasan aH<a!!. alma.l ) : Mevlana b.I · ba~ma diirder ak<. Hiiseyin b.e alma.ift bozan diye onun gibilerin fukarasmdan her ve<.I/2.I/2).. Abdi b.a)'Ir. Hasan b.e alandan ve bir ak<. diiniim: 2. V e me' kula t cinsi pazara giitiiriilmeyip kiiylerde ve satanlarm evlerinde satilsa ba<. diiniim: 1. diiniim: 4). bostan: I). !brahim b. r 6 StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi V e ~ehir halktmn ve kura ahalisinin kendi baglanndan i<. diiniim: 2). l). araba: 2).1j2). bostan: 1). Sa tm alan kasap ise bogazlay1p sattikta ikisine bir ak<. V e ~iiy le ki bakkal satm ald1ktan sonra yine kantar j]e satarsa bir ak<. diiniim: 2. yine satar ise. V e arabalar ile kiri~ v e mertek ve tahta ve sair yap1 aga<. Satin alan kimesne.e alandan ve iki ak<.I almmaz. Kurt b. Bali (bag. Iata: 2. bostan: I). araba: I2. V e sag. Mustafa b. resm-i tapu: 8). araba: 5. V e di~an­ dan kuru iiziim ve incir ve gayn kantar davan gelse bir ak<. Timur b.e ba<.lan pazarda satilsa her arabasmdan iki~er ak<. Mustafa (bag. diiniim: 2. diiniim: I. diiniim: 1. diiniim: 1.berlik edip ve sair ve<. Mahsul-i mevkufat ve beytiilmal ve mal-i kay1p mefkut ve yava ve ka<. ~ah 25000 Selim Han bin ~ah Suleyman. Abdi.e satandan ba<. bostan: I).in ahrsa ba<.e ba<. bostan: 1).i ve s1g.e ba<. Mustafa b. Firuz (bag.e ve agniyasmdan yiiz yirmi~er ak<. araba: 1). Aydm (bag. V e eger ~ehirden d1~anya giderse fi<.e alma. yogurt ve meyva gibilerden nesne almmaz.ktn der liva-i mezbur Mahsul-i mabeyn-i miistahf1zan ve top<. bah<. Bosna (bag. [6'] V e d1pndan ~ehre koyun ke<.b V e <. alma. Iata: 2. Hasan (bag. arzi: zira so).h-i nakit seksener ak<. diiniim: 1. diiniim: 2). Cemaliiddin al-imam (bag.ayir. resm-i tapu: 40). Abdullah (bag. Mehmet (bag. Gazi Aga (bag. diiniim: s. kita: 2. Mehmet (bag.in pazarda ineki er satilsa alanlardan ve satanlardan iki~er ak<. diiniim: s. bostan: I. b. Kasaba-i !!ok (J).i gelip satildikta satandan ikisine bir ak<. Mehmet (bag. zevce-i Recep (bag. <. diiniim: 2. Daud (bag.e bogazla)'lp satan kasaptan ba<. Oru<. Ali b.I ). ahna. Mahmud (bag. Haydar (bag. V e kuradan raya ve avratlan arkalan ve ba~lan iizerinde pazara getirip sattiklari tavuk ve peynir ve siit.e ba<. Jata: 2. Ali (bag. diiniim: I. diiniim: S).mek i<.Imak i<..I ile pazara gelen ~Iradan fi<. araba: 1). resm-i tapu: Igo). ahnmaz. diiniim: 2.anak ve <.l. zevce-i Hoca Memi (bag. alma. ) Mahsulat-i mir!. rulii: zira 6o. V e ~iiyle ki koyun ve ke<.I/2). V e pazarda esir ve at satilsa iki ak<.I ve degirmenci ve ta~<.J. FI<. Sinan (bag. <. alma.iimlek<. Bayezit b.1j2). Jata: 2.n satm alanlar kasa p olma)'lp kendiye yemek i<. on iki ak<. diiniim: s. <.e satarsa nesne almmaz.1j2).

Veli (bag. donum: 2. donum: I. araba: 4. Be§lu (?) Pervane (bag. Veli b. Mehmet (bag. Hrzrr b.g (bag der haric-i kasaba. donum: 2. luta: 2. araba: r. bostan: I. Hasan b. Cafer -al. donum: I). Dervi§ . araba: 2). resm-i tapu: 20. donum: r. Ferhat.rj2). donum: r. donum: 2. Firuz b. resm-i tapu: 10). luta: 2. araba: 2). ~ayrr. resm-i tapu: 20). donum: 2. luta: 2.· ~izmeyi (bag. donum: s). donum: 3. donum: r).I TAHR!R DEFTERI (bag. ~aban.dabbii. araba: 2). Nasuh-al-dabbii.diilger (bag. bostan: I).1:! . ~aytr. Memi-ke~eyi (bag. araba: r. bostan: r). zevce-i Mezit (bag.g (bag. bostan: r. araba: 2). donum: r. resm-i tapu: 10. Mahmud (bag. 1nehan (bag. araba: 2). araba: I). krta: 2. Mehmet -al-j)ayyii. donum: 14). [gr] Mehmet b. bostan: r. Murat (bag.I/2.t (bag. bostan: I).j)ayyii. resm-i tapu: s8). araba: r). [gv] Ferhat -al. bostan: r). ~ayrr.I/2. luHl: 2. ~aytr. donum: 2. bostan: r. donum: 4.I/2. donum: r). Memi -al.dabbii. donum: 2. Abdullah {bag. araba: 2). ~ayrr. araba: 2). Bayezit -al. donum: I. araba: I).I/2. Mezit b. zevce-i!smai! (bag. Huseyinal-dabbii. Dveys b. Huseyin (bag. ~ayrr. Korkut . resm-i tapu: ro. donum: 4). Hasan (bag. donum: s. donum: r). luta: 2).>ag. bostan: I.g (bag.kef§ger (bag. Mustafa b.. donum: 2. Cafer b.g (bag. San {?) (zemin-i hane ma bah~e. donum: 1. donum: r. Hacr Kasim (bag. donum: r. donum·: I/4. donum: rj2. donum: r). resm-i tapu: 20. Abdullah (bag. araba: I). ~aytr. zemin-i hali.rj2. Bayezit b. resm-i tapu: 40). luta: 2.sipahi (bag. ~aytr. Ibrahim b. bostan: I). Ali -al. tbrabim Dede (tarJa der vadi-i Vot'in [J JJ]. Durzi Hacr (bostan: r). donum: I.dabbii. donum: I. donum: r. ~aban b. Hrzrr (bag.kef§ger (bag. donum: I/2. donum: r. donum: 2. krta: r. donum: r). donum: r). Ali b. Abdi b. luta: 2. Haci Ali (bag. Omer b. donum: r. Yusuf Yunus (bag. Hasan -~izmeyi (bag. Turhan-alj)ayyii.g (bag. donum: r).~izmeyi (bag. ~aytr. donum: r. donum: r.kef§ger (bag. mevzi-i asiyap der nebir Tuna ki altmr§ kula~ derin vaki olmu§tur. bostan: I). bostan: r).rj2. araba: I). ~ayrr. donum: 2. donum: 4. Gazi-yeni~eri (bag. Yakup (bag. do- 8 Mahalle-i A§agr Varo§ (ulJ) J ~l).I/2). Ferit b. Memi b. Munnet b. Helvacr Mehmet (l. Turali b. Barikit (bag. Piri-~izmeyi (bag. donum: I. donum: I. Ali (bag. resm-i tapu: rs). donum: LI/2. bostan: r. Alagoz (bag. Mustafa -al. ~aytr. resm-i tapu: so). donum: 2.rj2. donum: r. araba: r).g (bag. donum: r. donum: r ). Mehmet (bag.rj2. araba: 2. bostan: I.I/2. Bali. luta: 2. Turgut b. donum: I. bostan: I). donum: 2. Koca Sufi (bag. Ramazan (bag. ~aytr. donum: 2. donum: Lr/2).. Hrz~r b. Mahmud b. araba: I).Ij2). Yusuf (bag. Oru~ Hoca (bag. Muezzin Hoca (bag. Mustafa Huseyin (bag. r /2). !skender Hamza .j)ayyii.I/2). luta: 2.\ (bag.t (bag.j)ayyii. resm-i tapu: so). Murat (bag. donum: 2. Memi b. Yusuf • dulger (bag.dabbii. donum: 2). luta: 2.dabbii. resm-i tapu: 40).katip (bag. Pervane. donum: 6).l' ~ l ·. donum: I).I/2. araba: 2). krta: 2.t (bag. resm-i tapu: 40). Ali -al. bostan: I). resm-i tapu: 6o. ~ayrr. Huseyin b. donum: 3). zemin-i hane-i mezbur ma bostan. araba: s). bostan: I. bostan: I. r /2). Abdi b.I/2. 1nebek (bag. Bali .diilger (bag. Hasan (bag.I/2). 1brabim -al. Hasan -al. Mustafa -al. luta: 2. luta: 2. donum: 2. Mustafa (bag. ~ayrr. donum: 2. resm-i tapu:· 20). donum: r. ~ayrr. bag der kurb-i hane-i m. Haydar-al-!iibiinl (bag. Musa b. araba: 2). donum: I). donum: I.. donum: I. bostan. donum: 2. Hasan b. donum: 2.I/2). donum: 3. bostan: r). Huseyin b.dabbii. Mehmet b. donum: r. donum: r). zevce-i Mehmet Aga (bag. ~ayrr.I/2. donum: 2. donum: 2. Murat (bag. bostan: I. donum: 3. yetime-i 1nehan (bag.r/2. Mehmet-al-dabbag (bag. donum: I). Bayezit (bag. Muhyi -~izmeyi (bag. luta: 2. Pervane. ~aytr der burun. donum: I. resm-i tapu: 6o). SIREM SANCACI TAHRIR DEFTERI StREM SANCA(. donum: rj2). bostan: r). Abdullah (bag. Hurrem-sipahi (bag. donum: r). Selim b. ~aytr. donum: 2. bostan: r). Huseyin b. luta: 2.g (bag. bostan: I. donum: LI/2. bostan: r. zevce-i Huseyin (bag. Selanik (?) ~irmert (bag. zemin-i hane. donum: rj2. donum: 2). ~aytr. araba: r). ~ayrr: r. bag. donum: 2. araba: r). donum: LI/2.t (bag. bostan. zemin-i hane ma bostan. bostan: r). Oru~ (bag.Ij2. donum: r. bostan: I. Mehmet (bag. donum: 2. Kasrm (bag. bostan: r). bostan: I. ~ayrr.g (bag. Ali -al. donum: 3). 1mam Hoca (bag. bostan: r). bostan. donum: I). donum: I/2). y ·. donum: s. Ali b.r/2. Kurt Mustafa (bag.sipahi (zemin-i hali der yed-i m. Kasim. Huseyin (bag.mutaf (bag. bostan: I).g (bag. donum: r. donum: r. donum: r. donum: 2. ~aytr: r.l>a!!iib (bag. ~aytr. Umur b.rj2. bostan: r). araba: 2. bostan: r) Ramazan b.I/2. her muceb-i tapuname-i sahib-i arz. donum: 3.rj2). Qrrak Ali (bag. donum: I.~izmeyi (bag. 9 . Huseyin (bag.r/2). bostan: I. donum: 2). bostan: r). araba: I). Abdurrahman b. Mehmet. donum: 2. Sefer-al-dabbii. luta: 2. !skender (bag. ~aytr. Bayram (bag. donum: 2. ~aytr. bostan: r. zemin-i hane. bostan: r). donum: 2. bostan: r. Ali (bag. Gazi -~izmeyi {bag.

Mahalle-i Pi~ Kale ( . kita: 2. doniim: s. ibrahim b. bostan: 1. Mehmet b.I/2). i. bostan: I. doniim: 2. doniim: I. Osman i.~ ) . Mahmud b. Ferhat (bag. Mehmet b. doniim: 4.IO StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt niim: 1). doniim: 2. Ahmet b.I/2. zevce-i Yusuf -seroda (bag. H1zu (bag. Abdullah (bag. zevce-i Kasap Mustafa (bag. bostan: 1). Koca Mahmud. ~ay1r. bostan: 1). Osman b. bostan: I). ~a)'lr. bostan: I). Mevlana Halil (bag. doniim: 2). doniim: 2. doniim: 2. Mustafa . doniim: 1. ktta: 2. Ali b. doniim: 1). Sefer.Hundu (bostan: 1). Aydm (bag. Abdullah (bag. Ramazan-al-!Jayyat. Hiiseyin b. doniim: 2. Bayezit (bag.haddat (bag.~1raktar (bag. Bayezit b. Alagoz (bag. doniim: 1. ~a)'lr. Ahmet b. doniim: 2. bostan: 1. doniim: 1. Piri-al-dabbag (bag.mu'a~~in (bag. ~a)'Ir. doniim: 4.. Ali b. Yusuf b. ~a)'lr. zevce-i arabac1 H1z1r (bag. . bostan: 1. Ramazan b.diilger (bag.I/2.1j2. Murat .. Hac1 Bayram. Ferhat (bag. Davut (bag. Behram b. Ferhat b. doniim: 4. bostan: I). Abdullah (bag. resm-i tapu: 20).~ilingir. Mahmud. resm-i tapu: 50). Mehmet (bag.1j2. doniim: I).1/2). bostan: I. Nasuh-al-!Jayyat. Ferhat (bag. doniim: 2. Ferruh b. Yusuf (bag. Abdullah (bag. doniim: 1). doniim: 1).1j2). ilyas (bostan. Kasim (bag. zemin-i hane-i hod ma bostan. Kurdali-al-dabbag (bag. zevce-i iskender (bag. bostan: 1). doniim: 2.doniim: 1. doniim: 2). Yusuf b.1j2.1 j2. !skender.!Jalifahal-battib (bostan.diilger (bag. bostan: 1). doniim: 1 /2).voyvoda (bag. doniim: 2. Abdullah. Mustafa (bag. bostan: 1).\myyiim (bag. doniim: 2. Veli (bag. Yusuf iskender -al-mu'a~~in (bag. Davut-al-dabbag (bag. Hasan. Timur. Miiriivvet (bag. H1zu Hiiseyin (bag. bostan: 1). doniim: I). doniim: 2. inehan-al-dabbag (bag. Yusuf (bag. zemin-i bag der kurb-i bag-i Muzaffer Aga.1/2).\adi b. Abdullah (bag. doniim: 1). Mustafa -al. bive. doniim: 2). Hiiseyin b. araba: 1). ine-. Pervane (bag. Hasan b. Abdullah (bag.1j2. Mehmet b.~izmeyi. Abdullah (bag. ~ayu. doniim: 1. doniim: 1). doniim: 2. doniim: I. doniim: 1. k1ta: 2. Behrani b. bostan: 1). Abdullah (bag. R1dvan b. Ahmet (bag. doniim: 2). doniim: 1).I/2. bostan: 1. kita: 2. Abdullah (bag. iskender (bag. ~a)'lr. inebek (bag. Hurrem-al-dabbag. zevce-i Turban. Veli b. araba: 2). doniim: I. ·Velial-tuccar (bag. araba: 1). bostan: 1). doniim: 1). doniim: 2).\adi . Hasan b.J.1j2). zevce-i Kotaz (bag. bostan: I). doniim: 2. I I . doniim: 2. Abdullah (bag. Piri. doniim: s). Dveys. doniim: I. doniim: 1.1 j2.1 j2. ~aytr. bive. doniim: 2). Memi-al-na'alband (bostan: 1). doniim: 2.I/2). Ali-al-!Jayyat (bag. Ahmet (bag. iskender Sufi. bostan: 1. biveZahire (?). ~a)'lr. araba: 2). Behram-al-dabbag.I/2). doniim: 2). ~aytr. Divane b. Ali b. Nasuh (bag. doniim: 2). Abdullah (bag.1 j2). doniim: 2). Ramazan -al-mu'a~~in (bag. doniim: 1. Ali b. doniim: 2. ibrahim. doniim: LI/2). Muhyi b. Ali (bag. doniim: s. doniim: I). araba: 1). Timurhan (bag.I/2). kita: 2). [wv] Pervane Ahmet (bag. doniim: 2). bostan: 1). doniim: 2). doniim: 1. bostan: 1). Mahmud b. araba: 2). Mustafa (bag. doniim: 1). doniim: 1. bostan: 1). i. ~a)'lr. bostan: I. [10r] Ahmet b. doniim: 1. bostan: 1). Kurt b. zevce-i !skender. Mehmet b. Hiiseyin (bag.\ahbek. Veli b. doniim: 2.myyat (bag. doniim: 2). bostan: 1). doniim: 1). resm-i tapu: 15). resm-i tapu: 10). Pervane-al-dabbag (bag.1j2). Yusuf b. zemin-i hane-i hod. Ali (bag. Abdullah (bag. Behram b. doniim: LI/2. Veli b. bostan: 1). Mustafa b. Abdullah. Abdullah. HaSlfCI Hiiseyin (bostan: 1). doniim: 2. doniim: 2. ipek~i Ah~et (bag. Hiiseyin Hoca -al. doniim: 4. doniim: 1). Hasan Aga (bag.\adi (bag. doniim: I. Dveys b. doniim: 2). Osman Abdullah. resm-i tapu: 20. Murat b. araba: 1). Mustafa b. doniim: 1). Abdullah (bag. Ali (bag. Hiiseyin b. Korkut (bag. doniim: 4. Mehmet b. Yusuf b. doniim: 1j2). doniim: 2. araba: 5). Haci Mehmet b. Mustafa b. Ahmet Ali (bag. doniim: 1). Abdullah (bag.1j2). Tiifek~i Kurt (bag. doniim: 2. Veli b. doniim: 1. Hao Salih (bag. Mustafa b. Pervane (bag. Bali b.iskeleci. Hasan b. i. Abdullah. doniim: s). Dveys b. bostan: 1). araba: I. bostan: I). doniim: 1. bostan: 1). ~a)'lr. bostan: 1). Muhyi (bag. doniim: 2.. Abdullah (bag. Dervi~ b. Pervane Mustafa (bag. Abdullah (bag.1/2. Mustafa Bey (bag.? (bostan: 1). Mevlana Fahirettin -ballfah-al-imam (bag. bostan: 1. araba: 1). zevce-i Davut. Veli b. Kurt b. doniim: 2. Seyidl. doniim: 1j2). han. araba: 2). Nasuh b. araba: 4). doniim: 2.. Veli-al-ka tih (bag. kita: 1).1/2). doniim: 4). Aydm b. boca (bag. Hasan b. Mahmud (bag. bmer b. Hiiseyin b. doniim: 2). doniim: I..(bag. bostan: 1). Hac1 Hiiseyin (bag.1 j2. Piri-~izmeyi. ~a)'lr. Islam b. doniim: 1. doniim: 1). Cafer (bag. Bali b. Davut-al-1. araba: 1). Mevlana Gavsi.suba~I (bostan: 1). Timur (bag. resm-i tapu: 20). doniim: 6. Behram b. iskender (bag. Haddat Seyidi (bag. doniim: 1. Abdullah (bag. doniim: 2.1j2. doniim: 7).

Bag-i Oru~ b. . Qayir.im: 1. donum: I. doni.. Bag. Murat. Yine bag. Bag-i Nasuh b. doni.iseyin. Qayir. Bag-i Malko~ b. Abdullah. Bag-i !brahim b. doni. Bag-i Mehmet b. Bag-i Ali Suleyman.iseyin. Bag-i Abdi b. Timurhan.im: I. donum: 2. Bostan. Bostan. Bostan. Zemin-i hane.ladi.iseyin.iseyin.I/2. Bag-i Ali b. Qayu.)ahin.I/2. Ali ve !dris ve Omer ve Seyit.serboliik der hudud-i kasaba-i m.I/2. Bag-i Mustafa b. donum: I. .serboli. doni.im: 3· Bostan: 1. donum: 3· I /2. Bag-i Huseyin b.im: 3· Qayir. araba: 3· Bag-i Kurt b. araba: 1. Qayu. Bag-i Ali b. Bag-i Turhan b. resm-i tapu: 50. Bag-i Hizir b. araba: 2.I/2. doni.I/2. Bag-i Keyvan b.im: I. Mehmet. Bag-i Pervane b. donum: 2. Kasim. araba: 1. donum: I/2. doni. Mehmet. araba: 2. !!yas. Hi. Bag-i Mustafa b. Bostan. Qayir. doni. doni. Qayir. donum: 2. araba: 2..I/2.TAHR1R DEFTERi Hane: 237· Bag-i Yahya an sakinan-i Ba~ (.I/2.im: 2. araba: 2. Bostan : 1. Hi. Diger bag ma bostan: 2. Qayir. donum: I.im: 2. Bag-i Evrenos Bosna. donum: 2. donum: 2. araba: 2. Mehmet. Bostan: I. Yine bag.ik. Bag-i Hali! b. Bag-i Pervane Abdullah. donum: I.serboluk. donum: 2.I/2. donum: 1. Yusuf. Bag-i Cafer b. Bag-i Hi. Abdullah. resm-i tapu: 50. doni. donum: 1. Bostan: 1. Qayir. Mustafa. Qayir.im: 2.: 20.If2. doni. kiti\. kiti\: 2.im: 2. Bag-i Kurt b. Bag-i Mustafa b. Bostan: 1. Ali. Bostan i9inde bag. !nebegi. Bag-i Mustafa b . Mehmet . birader-i ku!. Bag-i Hasan Bosna.. resm-i tapu: 50.: 2. Bag-i Ramazan b. Salih. Qayir. kiti\. resm-i tapu: 20. Bag-i Ali b.kethi. Hamza. Bag-i !sa b. Abdullah. donum: 2. Qayir. Huseyin. donum: 2. donum: I/2. Mahmud. donum: 1. donum: I/2. donum: 1. doni. donum: 2. kiti\: 2. Mehmet.birader-i ku!. Bag-i Cafer b. resm-i tapu: 40. Bag-i Kurt b. Qayir-i Nezir b. I /2. donum: I. donum: I. Bag-i !!yas b. Bag-i Timurb. donum: 4· Zemin-i hane ma dakakin-i Mustafa .I/2. Bostan. araba: I. doni. Bali. donum: 2. Abdullah.I/2. Hamza. kiti\. kiti\: 2. Bag-i Torgut b. :. Cafer.ku!: 1. Qayir. donum: I. Abdullah. donum: I. Bostan: 1.ida. Abdullah. Ali. Ber muceb-i tapuname.I/2. resm-i tapu: 20. Zemin-i alur. Qayir. doni. doni. !skender.StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERi StREM SANCAGI. Yine bag.im: I. i. Zikr olan yerleri sahib-i arzdan tapulayip tasarrufunda bu!unmagm defter-i cedidde uzerine kayit olundu. donum: 2. Hi. Bag-i Mahmud b.im: I.If2. donum: 1. Bagat ve besatin : Bag-i Mustafa. Bostan i9inde bag. Bag-i Mustafa b. Abdullah. araba: 1. Bag-j Mustafa b. donum: I. donum: 2.: 1. Diraht-i ceviz. Kurt. Bag-i Sefer b.: 2. Bostan.im: 1. araba: 3· Bag-i Abdi b. kiti\. ve bag-i Mustafa b. Nasuh. Yusuf. donum: 1.serboli. donum: I.If2.im: 2.serbiiluk.im: 2. araba: 2.im: I.ik. Bostan: 1. donum: 2. araba: 12 13 2. Mahmud. araba: 4· · Bag-i Mustafa b. resm-i tapu: 6o. donum: 2. Bag-i Mehmet b. resm-i tapu: I5· [11r] Bag-i Mehmet b. Bostan: 1.: 2.im: I/2. donum: 2. Zemin-i bag ve bostan-i Yusuf b. donum: I. doni.im: 2.im: 1. araba: 1. resm-i tapu: IO. ?. donum: 4· Qayir-i Divane Timur-al-sipahl der kurb-i ~ayir-i Mustafa Bey-al-za'Im. doni. Zemin-i asiyab-i sinah-i Turhan b. donum: 1.I/2. Bag-i Yusuf b. Mustafa her muceb-i tapuname-i sahib-i arz.1 /2. Bag-i Mursil b. doni. doni. araba: 4.I/2.I/2. donum: 2. Bostan-i Huseyin . Bag-i Mustafa Kayseri. Bag-i Veli b. KaSim. Bag-i Torgut. Bag-i Muzaffer Aga-al-sipah!.I/2. Bostan: 1. donum: 2. I /2. Qayir. donum: I /2. doni. Bostan: 1.im: 2. araba: 2.im: 2. resm-i tapu: 20. resm-i tapu: 20. araba: 2.I/2. doni. kiti\. Qayir. Yusuf. Qayir. araba: 1. Mustafa.I/2.::l').If2.

araba: 2. Ahmet. vard1r. Mehmet.I/2. doniim: 4. araba: 1. kita: 2.serboliik. donum: 2. ilyas. Mahmud. Ali.1. Bag-i ibrahim b. Huseyin. doniim: 2. araba: 5· Zemin-i bostan der kenar-i nehir Tuna. Bag-i Hiiseyin b. araba: g. Qay1r. doniim: I. araba: 2. Bag-i Bali b. ya)'lr. kita: 2. Bag-i Haydar b. Bostan: I.>ehirlinin savad1d1r. doniim: 1. Bag-i Kurt b. araba: g. Bostan: 1. [1 Iv] Zemin-i ziraatgah-i Ali b. Bag-i ibrahim b. Qay1r.1/2. !skender. V e kale-i tlog (t~ l) tahi su yolunda ~ayir. Bayezit. Bag-i Abdi b. Bostan: I. doniim: g. Mustafa. doniim: g.inde cami-i ~erif ve bir ka~ mesacit-i mamurede evkat-i hamse luhmp dua-i devam-i devlet-i humayun-i padiphiye i~tigal ve miidavemet olunup ve def- .1/2. Yine bag ma zemin-i hane. Yakup. Bag yanmda ~a)'lr: 1. doniim: 4· Bostan: I. doniim: 2. resm-i tapu: 10. Bag-i Ali b. doniim: I. doniim: 2. Hasan. Hasan. Yusuf der hudud-i m.I/2.>aban b. Bostan: I. doniim: I. doniim: I/2. Abdullah.1 /2. doniim: 1/2. doniim: 2. V e bir taraf1 ba)'lrd1r. doniim: g. Bag-i Ali b. Balaban. Qay1r. Bag-i Mustafa b. doniim: I.1/2. Diger bag. Hasan. Osman. doniim: 2. doniim: g. Qay1r. Mustafa. V e bir tarafmda su yoludur. donum: 1. Ali. Bag-i Hiiseyin b. Bag-i Piri b. doniim: g. Hamza. Bostan: 2. resm-i tapu: go. Qay1r. V e bir tarafl Tarak~1 Hasan ~aym . arayerde iivez ve kara aga<. Bostan-i Mehmet b. Bag-i Hasan T1rhala. ya)'lr. donum: 2. araba: 14 l i 6.:. araba: I. V e hud udu budur ki zikir olunur bir tarafmda Mehmet ~a)'ln. 1/2. doniim: 1. Bag-i Ali . donum: g. araba: 2.I/2. doniim: I. ya)'lr: 1. doniim: 2. Bag-i Mehmet b. Bag-i Ali Hersek. Abdullah. Ferhat. doniim: I. doniim: I. doniim: 2. Bag-i Mustafa b.2. Bag-i Osman b. ibrahim. Qay1r. doniim: !. Ahmet. donum: g. Bag-i Mahmud b. Resim: 15. luta: 2.serboliik. Hasan. resm-i tapu: 1 o.1/2. Bag-i Kurt b. Giinliik: 8. Nasuh. Qay1r. Bag-i Mileta Radosav. Bag-i Hasan b.serbOliik. Bag-i Sefer b. Bag-i Mehmet-kethuda. doniim: 2. araba: 2. Qayu. doniim: I.. Qay1r. 1/2. Bag-i Piri b.2. Bostan: I. araba: g. donum: I. Zemin-i bag ve bostan-i Osman der kurb-i bagat. donum: 2. :.StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Bag-i Hudaverdi Abdullah. resm-i tapu: go. doniim: 2. Mezraa-i Lovka ( . Ferhat. doniim: I. doniim: 2. Bag-i Veli b. doniim: I. Haliya ferman-i alt~an mucibince nefs-i ilok (J~ l ) miiceddeten tahrir olundukta alive mamur kasaba olup i<. Bag-i Bali b. ya)'lr. doniim: 2. doniim: I. Dveys. Bag-i Pervane Abdullah. doniim: g. doniim: I. doniim: !. Bostan: I. Kurt.>aban b. Bag-i iskender b.haddat. araba: I. Bag-i !skender b. Bag-i Mahmud b. resm-i tapu: 10. Bag-i Bayezit b. doniim: 1. kita: 1. donum: 2. Bostan-i Hiiseyin Hersek: I. araba: g. Bag-i Mehmet b. doniim: g. Bag-i Ali b. araba: I. Seyd!-al-haddad. Bag-i :.I/2. ilyas. doniim: I.} ) . Bag-i Mehmet b. 1/2. Qay1r. Bag-i Mehmet b. Mahmud. Bag-i Nasuh b. doniim: I. ve bir ahlat agaCI ve iki yerde toprak ni~am olmu~tur. Bag-i :. 1/2. araba: g. araba: g. H1z1r. ilyas. doniim: I. Hasan. Bostan. Bag-i Hasan b.1/2. Zemin-i hali. resm-i tapu: 10. resm-i tapu: g4. doniim: I. Bag-i Dveys b. Ali. araba: 2. doniim: 4· Bostan: I. resm-i tapu: 6o. doniim: I. Bag-i Mustafa b. doniim: 2. 1/2. Bostan. doniim: I. Yusuf.1. ya)'lr.I/2. Bostan: I. Mustafa. Bag-i Haydar b. Qayu. Abdullah. Bag-i Ali b.serboliik. kita: 2. Bag-i Hasan b. doniim: 2. araba: I/2. doniim: I.ser bol uk. dOnUm: I.1/2. doniim: 2.I/2. Bostan.serboluk.I/2. nezd-i ilok ( J~l ) . Bag-i Osman b. Ali.I/2. Yine bag.I/2. Hasan. Bag-i Pervane b. ibrahim. Bag-i Timur b. Yusuf. Bag-i Ali b. Hamza. doniim: I. Abdullah.

Radovan . Todor Petre.al. D'ura . Vuk .StREM SANCAČ:. Nikola Mariniko. her muceb-i defter-i a tik. resm-i tapu: 40. 1~vetko Bogdan. diiniim: L Zemin-i hali. araba: 2. hane: 27 O~t-i besatin-i Miisliimanan Resm-i arus-i Miisliimanan ve gebran O§r-i keten ve kendir O~r-i kelem O~r-i ades Resm-i pola~ma Bid 'a t-i hanazu Resm-i bojit' Asiyab-i nim sale: 2. bive-Ana.kalud'er. • . fi s. Dimitra . 16 Zemin-i hilli der yed-i Sefer . Radi~a .kojuhar. iizerine kaytt olundu. diiniim: 3· Resm-i tapu: IOO. pinte: 670 Resm-i sepet-i gebran Resm-i ft~t O~r-i kevare-i raya-i Miisliimanan ve gebran Adet-i agnam Resm-i a~! O~r-i giyah ve [?] Miisliimanan Resm-i giyah ve bostan ve him e-i gebran. Vuk Marko. k.dosela~.I TAHRIR DEFTERI ter-i atlk-i sultanide kasaba-i mezbure Miisliimanh~na resm-i ~ift yazllmt§ bulunmadt~yla hala tahrir-i cedidde dahi kaytt olunmaytp ve hem kasaba-i mezbure kurbunda nehr-i Tuna iizerinde i§leyen miri iskelede riisum-i ubur edasma inat ve temerriitliik eden levendan ve gayriden riisum-i mirlyi tahsil ettirmege ahali-i kasaba-i mezbure kilffeten miicid ve sai olup ve iskele-i mesfure gemilerin nehr-i Tuna tugyan ettik~e ve ~iddetiyle talazlar peyda olduk~a gtizedip zarar ve ziyan eri~tirmeyip bu makule mesalih-i mlrlye muavenet ve miizaheretten hali olmadtklan hizmetlerinin mukabelesinde ektikleri gal!elerinden ti~iir ve baglanndan resm-i diiniim eda edip dahi iislub-i sabtk iizere resm-i ~iftten ve avanz-i divaniye ve tekalif-i iirfiyeden ve hizemat ve tekalif-i saireden defter-i cedid-i hakaniyede muafiyet iizere kaytt olundu. · Qaytr-i Salih-reis der kurb-i kale-i m. fi~..)~) der yed-i hod her muceb-i tapuname-i sahib-i zemin.kiire~~i. Peya . diiniim: 3· Qaytr-i Suleyman.000. 65 Alef. D'ura Peya. k.!.I TAHRIR DEFTERI StREM SANCA(. kita: I.degirmenci.: 16. Zikir olan ~aytr-i mezkur sahib-i arzmdan tapulaytp tasarrufunda bulundugundan gayri mtriye dahi seksen ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakaniyeye.. [I 2'] Zemin-i hane ve bah~e ve bostan-i Ka tip Hasan-al-sipah! der varo~-i !!ok (J_. Yovan Radosav. tahi-i m. k. Dimitra . Qaytr-i Katip Hasan-al-sipah! der kurb-i baytr-i ribnyak. bive-Mara. Matiya~ . 25 Erzen. Miriye ktrk ak~e resm-i tapu vermegin iizerine kaytt olundu. araba: 1:· Zemin-i bag-i Abdi b. bive-Trenta. D'urko Subota. her muceb-i tapuname-i sahib-i arz.kalkanct. bive-Bora.katib der stmr-i kasaba-i m. araba: I2. resim G§r-i ~tra ma bagat-i hari~. k. Radi~a Belik. 1~vetko Mihinit'. Bogdan .diilger. Todor . 17 1 Hmta. Bag.dosela~.pop.bahk~t.pop. !mre . Y ovan Rado~. diiniim: 4· Bostan. al-'u~r va'l-rusiim: 20. Hane: 27. D'ura Subota. Hilsll-i Miisliimanan ma gebran 'a. 1~tvan . Bive: 4· Zemin-i asiyab-i harabe der kurb-i hane-i Todor ve Tiifek~i Kurt .kethiida-al-sipahl her muceb-i hiiccet-i §eriye ve tapuname-i sahib-i zemin der kurb-i bostan-i miri. Radosav kojuhar. Gebran-i varori mezbur: Petar Mihaylo. I75 ~au ve ~avdar. Nikola-ipek~i. I I2 Baga t-i Miisliimanan. resim O~r-i meyva-i gebran Mahsul-i bac-i siyah Resm-i tapu 2450 390 320 350 270 52 350 224 274 150 54 55 ss 54 !20 g8 50 F.yeni~eri gazi.degirmenci. l) der mahalle-i Kaloye (?) ( . diiniim: 630. Qaytr-i Hact Salih der hudud-i kasaba-i m. Diraht-i ceviz: so. iskender-al-mu'a~~in ma arz-i hilli der hudud-i kasaba-i mezbure. Zemin-i bag ve bostan-i Yusuf b. Hasan der hudud-i kasaba-i m. her muceb-i defter-i atlk. Luka~ Gugur. Nasuh ve Sefer b..

Miirsel b. Amuz b.b) i~inde a§agr ve orta ve yukan cezireler ekser evkatta garik-i ab olup intifa kabi! olmaytp nehr-i mezbur tedenni ettik~e ahaJi-i 1lok ( J. Kariye-i !~ke ( ~l ) . Yovan Radivoy.) : Kurt-serbtiliik (araba: 6. Ali b.tor) nezd-i kasaba-i m. bive-Todora. Toma§ Babit'. Yovan Petar. !stepan Blaj. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 25)..b) gider tarik-i ftm ile ve bir tarafr Ramazan ve Yusuf ve Berber Recep ve Berber Kurt ve Terzi Hacr nam kimesneler bah~elerile ve bir canibi Velik Kulesiyle ( 6. !Iiya ivan. Gabre D'urit'. Anbru§ Bojit'. Martin-Bo§nak.L) ta bi-i m. Kurt-ka§rkcr (araba: 3).Ia~il 'a. I.. Vuk Petko. Mahsul-i dalyan-i Kose! ( ?) (J-' ) ve Krrstur der mukabele-i ilok (Jfil) Mahsul-i dalyan-i Seleyu§ ( ?) (. Dimitra-dosela~.. Mrrganiya (?) (. !skender (araba: r). ) roa 67 65 95 [r2v] Smrr-i mera-i ahati-i ilok (J). Mustafa (araba: 3). Mahsul-i bozahane-i kasaba-i m. Nikola Balit'. Mustafa-kova~ (araba: 2)._.tl!l ) .StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi 24 Resm-i bivegftn-i gebran Mahsul-i bac-i panaytr.. resim umumen mezbur adalarda davar otanp ve evleri tirtiisii i~in kami§ sazm bi~ip matakaddemden bu mal iizere tasdik ederlermi§.H•r ): Hiiseyin b. Baytr ile miitasrl yerler ahati-i varo§un matakaddemden feth-i hakanlden beri mevazi-i mera ve mevatlarr oldugu yazrhr. Zemin-i hali der yed-i Mustafa b. Cafer b. Ali (araba: 7).serbtiliik (araba: 2).tl!l) kurbunda nehr-i Tuna (.Ia~il 'a. Niko Petre. degirmen bendine varmca ve degirmen bendinden dahi yukan gider. Kasim (araba: 2). Yusuf (araba: 3)... resm-i tapu 1000 r64 40 Mahsul-i iskele ma ti§r-i mahi Mahsul-i ihtisap ve ihzariye-i kasaba-i m.1.!:') Kulesinden nehr-i Tunaya (. Martin-dosela~. Radul Vuk. Hasan b. Cafer b. Ali b.) nezd-i m. Halen tahrir-i cedid iizerinde mlrlye bin ikiyiiz ak~e resm-i tapu dahi verdikleri ecilden defter-i cedid-i hakanide iizerlerine kaytt olundu. Torgut (?).l ) civarmda bir tarafr Semendire ( •JJ. Roca (araba: 8). Ber muceb-i hiiccet-i §er'iye ve tapuname-i sahib-i arz._. al-'u§r va'l-rusiim: 230. Miklo§ ivani§. tilbi m. Kurt-~timlek~i (araba: 2. .. Nefs-i 1lok ( J.. Petar Yovan. Yine srmr-i mera-i ahati-i mezbure bermu ceb-i hiiccet-i §er'iye: bir tarafr Yah§i Aga deresinde vftkr olan Hacr Salih ktipriisiinden a§agr beylik bostamn msfmdan Bayezit bostanma ondan baytrm iistii yamndan kilfir kilisesinden gelen yola ondan bayrr iizerinde Evrenos tarlasma ondan harmanyere vannca zikir olan mera yazrhr : Yine smrr-i mera-i ahaJi-i merkume ber muceb-i tapuname-i sahib-i arz: kale-i ilok ( J). Vuk Nikola. Bali (araba: 6). Pervane b. Petar Belo§.tl!l ) 23563 2000 soo ( JJ-' J' 19 zađ-i m.I) ber muceb-i hiiccet-i §er' iye: bir tarafr nehr-i Tuna kurbunda Voyvoda ( ". fi sene Bild-i hava Zemin-i kenise. Abdullah ve tafa Bey her muceb-i hiiccet-i §er'iye.. Gruba~ Popovit'._.J ) Qaym demekle maruf ~aytra vannca ve ondan Ribnak ( JI~J ) Deresi demekle me§hur derenin iizerinde.. tahi m.) Asiyabha-i nehr-i Tuna.. D'ura iliya. Gonoma (?) Mihal. Mehmet b.. [13r] Veli-~ift~i (araba: 2). Mustafa b.J_.J'.. Berta Feren~. Davu t (araba: 2). Yakup (araba: 7. Petar Dabijiv. Mahsulat-i miri der kasaba-i ilok ( J. ) ve bir canibi hisar duvariyle mahdut ve miimtaz arz-i halidir.. resim: rao). Mus- Zemin-i hali der yed-i Ali-kethiida ve Sakallr Pervane . i§tfan ivani§.tl!l ) Qaytrha der mezraa-i mezbure Vuka (?) (J_... Mezraa-i Mrrganiya (?) (.. I.her muceb-i hiiccet-i §er'iye ve tapuname-i sahib-i arz._. Mihal Petre.-_. Petko Mili~it'. Qayrrha-i mezkurin der hudud-i mezraa-i m. Vuk Dimitra. Ali (araba: r. Mahmud (araba: r8).. Toma§ Mati. al-'u§r va'l-rusiim: 220. bab: rg. Mezraa-i Vuka (?) ( . Mahsul-i dalyan-i Susek ( 6:.r/2). Yovan-sara~. ta bi-i ilok ( J.

Vukduag l~vetko. agnam Resm-i ag. I O Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag. araba: 4· .o.Ia!il 'a.J_. Hmta..ooo. pinte: 148 Resm-i sepet Adet-i. Ognan Vuksan. Nikola Vuyin Petko.. Turali Bey ve muceb-i tapuname.Ia~il StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi • I. niyet-i Mecnun Baba der hudud-i kari ye-i m.r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~I Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Karye-i Opatof~i 24SO ggo 4gO g4B 1480 go ISO go 21 I 2S JO so IS 20 go 6o 4S lO 6 40 so 6o ( . 812 1Bo 140 204 100 14 200 40 so 12 10 IS g 10 4S 40 IS 250 gg 6 l 10 IS Igo tahi-i l!ok ( J)!l ). tahi-i m.r-i keten ve kendir o. bive-Mara. ve grah. I7S :. Andiriya§ Dimitra. k. Zemin-i asiyab-i zaviye. ~ay1r-i Hiiseyin Roca her QaYir-i Katip Suleyman der hudud-i kariye-i m. Anbru§ Feza. Martindosela~. 70 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. Radosav Petko.l'lpl ). l~vetko Radko. Hane: 16. Bive: I. Nikola: Radovan. Bive: 21 I. [1gv] Tivirdiko Nikola. sB :. go Erzen. k. :.>IJ ). her muceb-i hiiccet-i §er'iye. Kinez: I. <a. al-'u§r va'l:_rusum: 2. I. Kozma Vuyin.r-i kevare o. Radivoy Radosav. QaYir-i Mehmet b.! O§r-i kevare 01r-i keten ve kendir O§r-i balda. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime 0§r-i §Ira.! o. mercimek. Qark: I. Boyin Radman. araba: 40.. Radi~a. Petar Milovan. plgam 01r-i kelem O§r-i biber ve piyaz o. salgam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl9 Asiyab-i nehr-i Tuna. Radi~a Bojit' D'ura Yovan. al-cu§r va'l-rusiim: 6. k. · resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Karye-i Rado§ ( c}. Petar Damyan. Mate Blaj. Hane: g. k. Radoye Vuk. k.soo. 6s Erzen.. Milko Novasel (?). Milo§ Vuki~evit'.. pinte. Hmta. k. Kinez: I.r-i balda. mercimek ve grah.air ve ~avdar. Bo~ko Boja. Petre Rahoyit'.StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERi 20 Hane: 2g. Kinez-Raleta Vuyin. bab: s.imun D'urko. Kinez-GJVozden Radosav.a1r ve ~avdar.

Iii~il 'a. IO Resm-i giyah ve bostan ve hime O~r-i ~Ira. Vukoy !van. Cemaat-i Miisliimanan-i kari ye-i mezbure: Kurt Hoca.JJ\. doniim: I. doniim: I. 1lyas: 22 (bag.000. bab: g. mercimek ve grah. Bogdan . resm-i tapu: 20). Kinez: I. Radi~a VIladko. Abdullah: 22 (bag. araba: I). Istrahinya Radalin. 11 Resm-i giyah ve bostan ve hime O~r-i ~ira. doniim: I. sg ~au ve ~avdar. Cafer b. tahi-i m. gi Erzen. Ali b.dosela~. Kinez. Mehmet: 22 (bag._ tahi-i m. [I4'] Karye-i Yandor (~.rusiim: I8o. k.m: 2. pinte: so Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i aŠJl O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i bakla.dosela~. doniim: 4. doniim: I. Cafer: 22 (bag.•• StREM SANCAČ:r TAHRiR DEFTERi StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi Qay1r-i Hiiseyin Hoca der hudud-i kariye-i m. Marko Radulin.I9S· Hmta.Iii~il 'a. Pavko Vuksan. ~algam O~r-i kelem G§r-i biber ve piyaz G§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bi\. k. · Karye-i Vot'in ( :. . her muceb-i hiiccet-i ~er' i ye. Rado§ Milo~. k. I. 6s ~air ve ~avdar.). Mehmet b. Vuyi~a Duagoyit'. resm-i tapu: So). araba: I).Yovan Vuk. ve grah. ~ay1r. va'l-rusiim: 2. Alagoz: 22 (bag.d -i hava 910 I86 70 I44 soo 20 IOO 20 50 4 7 IS IO I2 30 22 4S s 20 IS 22 Mezraa-i Sinkerik ( !l)0. tahi-i m. I. k. ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz O~r-i meyva O~r-i ceviz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Asiyap. k. al-cu§r va'l rusii. araba: 4. pin te : 49 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i aŠJl O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i bakla. k. ~aYJr. Cafer b. 22 Erzen. Milovan .). araba: 6. al- 'u~r I. ~aYJr.r_>"n ).Ia~il ea. Radonya Radosav. al-'u~r va'!. Hmta. mercimek. Dobrovoy Radovan. resim Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava 728 I32 77 I08 490 20 so I4 98 IO 26 gs I2 s IS go 20 IS 4S s 2S 20 20 Hane: I2. Ferhat b. Radoye Patrit'.

Hasi! her ve~h-i nakit 200 Mezraa-i O kob ( y_.. Hane-i Miisliimanan: . Bag-i bive. A!tl doniim bag ve dokuz araba ~ayir ve on luta tarladir ve bir bah~edir. pinte: 76 760 Resm-i sepet 24 Resm-i doniim-i bagat-i Miisliimanan 1 97 Adet-i agnam 50 Resm-i aii. doniim: 2. Vukobrad Katit'. Abdullah ve Giindiiz Dede b. Branisav Yovan. Raya-i merkume iizerinde bag tutarlar ve ziraat ederler ve hari~ kuradan dahi bag tutarlar. Ferhat b. Firuz b. doniim: 1. bive.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi resm-i tapu: 20). doniim: I. doniim: 4. ?. doniim: 4. resm-i tapu: 40). k. araba: I.. Raleta -dosela~. Bali b. Girdan Vuka§in. Ali: 22. Ba~lii Ali. 20 120 Alef. Hmta. !skender: 22 (bag. resm-i tapu: 30). ? 25.. der mezraa-i Okop l '-'J'JI/). ilyas: 22 (bag. Bir tarafi kale-i Vot'in ( &S'JJ ) parkam hendek ve bir tarafi nehr-i Tuna ile ve bir canibi kiiprii yolile ve bir tarafi u~urum-i kozlu baytr ile mahduttur. Vukit' !stepan.. doniim: 2. Cafer: 22 (bag. 10 70 Resm-i giyah ve bostan ve hime-i Miisliimanan ve gebran 432 Ll§r-i §Ira. sakinan-i kariye-i m.rusiim: 3.. Veli b. I.. mercimek. doniim: LI/2.. Alagaz: 22 (bag. Mihaylo Radosav. Radovan Radosav. Ali b. Bag-i Hizir Dede b. doniim: I. Yovan D'ura§in. 25 . D'uri~a Brayko. Petar Milko. resm-i tapu: Bo.i. doniim: t/2).112... Atmaca b. bive-Dikla. Milo§ ivani§.l) · ma zemin-i Payjor (?) ( JJYl' ) der kurb-i kariye-i m. Gebran-i kariye-i mezbure: Marko Radohna._>") hududunda matakaddemden taht-i yedinde olan ceviz ve a yva aga~landir. doniim: 2.. ibrahim b. doniim: I. Zikir olan arz-i hiili sahib-i arzdan tapuladiii. Recep b. Bag ma bostan. Hiisrev b. Timurhan: 22 (bag. ~aytr. Zemin-i hane der yed-i Deli Ali der hudud-i karye-i mezbure. Hane: 15.112. Hudaverdi b. al-'u§r va'! . Muhyi b.d-:i hava Zaviye-i Mecnun Baba der kurb-i kariye-i m. k. Muhyi b. [14•] Hane-i Muzaffer Aga. k. doniim: 2.Fatma.. doniim: 1). 65 910 ~mr ve ~avdar. k.Jl lO Ll§r-i kevare 23 Ll§r-i keten ve kendir 10 Ll§r-i bakla. Vukosav Vuka§in. Davut: 22 (bag. Abdullah a. Ali b. Berak-al-sipah!. resm-i tapu: 50. §algam 5 Ll§r-i kelem lO Ll§r-i biber ve piyaz Ll§r-i meyva Resm-i ~ift Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i tapu Resm-i fi~I 15 Bid'at-i hanazu 20 Resm-i bojit' lO Bil. ~aytr.112. . Radi~a ivani§. Alaeddin: 22 (bag. Hasan: 22 (bag. resm-i tapu: Bo. resm-i tapu: 50). Yusuf: 22 (bag. resm-i tapu: 20. doniim: 1l2). resm-i tapu: 40· Bag-i Hasan b. Karye-i Vot'in ( . ve grah. E§car-i ceviz ve ayva der yed-i Deli Ali al-mazbiir.500. der mezraa-i Okop l '-'J'JI/). resm-i tapu: 50). Abdullah: 22 (bag. Turak: 22. resm-i tapu: 6o). bive. Hasan: 22. Hasan: 22 (bag. ? doniim: 2. 10 40 Erzen. Abdullah: 22.Iii!il 'a. der mezraa-i merkrime. doniim: 2.Jna temessiik ibraz etmegin defter-i cedid-i hakanide iizerine kaytt olundu. doniim: I. Divane b. Bive: I. araba: I. Muhyi b. Davut: 22 (bag. doniim: 3. resm-i tapu: 20). Piri b. Radivoy istoyan.I/2). Veli b.

.~il <a. doniim: r.ama (bag. Hane: 14. diger Ali b.lskender: 22 (bag. pullukluk: 2. resm-i tapu: 40). Rayko Vuyin.) nezd-i kariye-i mezbure. Vukdrrag Yovan. 've grah. resm-i tapu: 20. doniim: 2). resm-i tapu: go). resm-i tapu: 40. Abdullah: 22 (bag. Qaytr. Hasan b. Qayrr-i Memi b. resm-i tapu: 40).rj2. Suleyman: 22 (bag. Raya Boyit'. 9aytr. resim Č>~r-i ~rra. doniim: g. Hane: 20. Petar Radi9a. Diragit' Vuka~in.lJ-l. Ali b. Todor . resm-i tapu: ro. 9aytr. Abdullah: 22 (9ayrr.SIREM SANGAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANGAGI TAHRIR DEFTERI Hasi! 'a. doniim: r. Abdullah: 22 (bag. l). resm-i tapu: 40). resm-i tapu: 20. Abdullah: 22 (bag. D'ura Yovan. Bag-i Kurt b. araba: 2. Abdullah: 22 (bag. araba: 2. Hiiseyin b. doniim: 2. Miklo~ Radiman. Qaytr-i Mehmet b. doniim: 4. r /2. doniim: 2. donum: 4. resm-i tapu: 20. resm-i tapu: ro). resm-i tapu: 6o). dOniim: 2. Anto! Luka9. Der hudud-i karye-i m. Abdullah a. k. Hiiseyin b. Bali b.dosela9. resm-i tapu: 40). Murat: 22 (bag. Ali b. sakinan-i Nem9e ( "'r. resm-i tapu: 8o. Qaytr. Yusuf: 22 (bag. Radonya Vuka9. doniim: r. fi 5. Hiiseyin: 22 (bag.rusiim: 100.usiim: 5·500. 9arh: r. resm-i tapu: 40).r/2. Medvi~ 2100 r8o 6o !05 g96 197 1520 gs rso go !OO '5 10 286 12 !2 IO 6 24 20 45 (?) (. sakinan-i !Jok (J). Hiiseyin: 22 (bag. doniim: 2. sakinan-i nefs-i ilok (JJ!' l ). bakla. !skender b. 15 Resm-i giyah ve bostan ve hime-i Miisliimanan ma gebran Baga t-i Miisliimanan. Abdullah: 22 (bag. resm-i tapu: 40. resm-i tapu: roo). Timur a.: Todor Nikola. 150 1?arr ve 9avdar. doniim: 2. k. resm-i tapu: 40). Ahmet b. Vuletin Vu9it'. Bag-i Zahire ( ?) . doniim: 2. doniim: r. l). go Alef. sakinan-i karye-i Vot'in ( ir>JJ ). araba: r. Asiyab-i Memi b.Ia!il 'a. araba: 4. Qayrr-i Gani a. 9arh: g. Mahmud b. bive-Mari9a. Abdullah.kojar. pinte: 152 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri Č>~r-i kevare Č>~r-i keten ve kendir Č>~r-i mercimek. Hasan a.) der varo~-i m. !stepan Radonya. Kurt b. k. k. Pervane b.r/2. Musa a. 15 Erzen. . Petar Radosav. resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava [15v] Mezraa-i Tahi-i ilok ( J_. [rsr] Varo~-i Berkas ( "4~-': ). Mihal Dimitra. araba: 6. Bag-i Fatma. TarJa. Deyana D'ura. 26 I. Milin Bosna. krta: 2. Ferhat. resm-i tapu: 20. ~algam Resm-i 9ift Č>~r-i kelem Č>~r-i biber ve piyaz Č>~r-i meyva Resm-i arus-i Miisliimanan ma gebran Resm-i pola9ma Resm-i f191 Asiyab. resm-i tapu: 6o).LI ). araba: 2. Gebran-i varo~-i m. doniim g. Radonya. al-'u~r va'l-rusiim: 650. Asiyab-i Ali b. Asiyab. araba: 4. resm-i tapu: ro). resm-i tapu: 20). al-'u~r va'l-r. Gemaat-i Miisliimanan-i varo~-i mezbur: Pervane b. doniim: r. araba: 15. ti'lbi-i !Jok (J~ l). Qaytr. doniim g9. doniim: r. Bive: r. Hmta. 9arh: r. I. Bag-i Mihri.I3. Bag-i Gani. doniim: 2. Abdullah: 22 (bag. Radosav Radohna. 9ayrr. doniim: 2. 9ark: I. al-<u§r va'l . araba: r. sakinan-i kale-i ilok (J). resm-i tapu: 15. Vu9urina (?) Yovan.. Qiftlik-i Mustafa Bey al-za'Im be9aytr-i Barak Aga ki miiteveffa ~iid.

sakinan-i kale-i !Jok ( J)l. giinliik: J· .'u§r va'! . diiniim: 5. al-'u§r va'!. i~vetko Radenko.'u§r va'! . Qa)'lr-i Ferhat . k. Has1J: IOO.Ia!il 'a. Mezraa-i Vi§ak ( ?) ( Jl~J ) der manastlr-i m.610. TarJa.rusiim: 5. Stileyman a. I28 ~air ve ~avdar.. Hiiseyin Abdullah (bag. bab: 2. VIiah.igumen. sakinan-i varo§-i Berkas (. Manastir-i Piribi Gilava (?) (lJ. Abdullah a. Resm-i tapu: 250. Abdullah a. resm-i tapu: 100).rusiim: 130.. /.!?) der hudud-i varo§-i m. Radovin Vuka~. sakinan-i varo§-i mezbur. resm-i tapu: IO. Qa)'lr-i Sufi Pervane a.. Qa)'lr-i Bali b. Milko RadeJu.. araba: I.. Mustafa der tasarruf-i ruhbanan-i manastir-i m. resm-i tapu: 20.Ia!il 'a.Ia!il 'a.rusiim: 550. araba: 2. k.rusiim: 450. I... J ) der mezraa-i m. al . Qa)'lr..-) nam karyenin rayas1 ziraat ederler. iviko kova~. araba: I. sakinan-i !Jok ( J)!i ). Qa)'lr-i Pervane b.~. !van Vu~urina (?)... tahi-i ilok ( J)l.i:l ).Ia!il 'a.l ) der hudud-i karye-i m. / StREM SANCAĆI TAHRtR DEFTERi •8 StREM SANCAĆI TAHRtR DEFTERi Qiftlik-i Ferhat der mezraa-i m. araba: 1. al-'u§r va'! . Vu~it' Radenko. diiniim: 2. tasarruf-i ruhbanan-i Karye-i Fizig ( ~. Bag. Muslim: 1. Qay1r-i Hiiseyin b. k. resm-i tapu: 40· [I6'] I.J! ) . resim Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava I932 go6 I5 I40 22 35 204 2IOO go I25 20 I20 33 65 50 25 26 IO 6o 40 32 45 I5 40 20 IOO . Yovan Bratin._. 5I Alef. Vukman Vukoy. Qa)'lr-i Dervi§ b. sakinan-i m. diiniim: 7 Resm-i giyah ve bostan ve hime 6§r-i §Ira. §algam 6§r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz 6§r:-i meyva 6§r-i ceviz Resm-i arus Resm-i pola~ma Asiyap. sakinan-i varo§-i m. araba: I. raya-i mezbure ve Sot (J.ama a.. resm-i tapu: JO... Zikir olan ~ay1r hiiccet ve temessiik ile kimesne tasarrufunda olma)'lp tapuya miistahak olmagm mii§ariinileyh m!rlye ii~yiiz ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedi d-i hakanide iizerine ka)'lt o!und u. Vukosav Dobrovoy. Hasan a. Qay1r-i Ali b. resm-i tapu: 5· I. 3 Erzen.. al-'u§r va'! . resm-i tapu: ro. Qay1r-i !skender b. ~J. Abdullah a.l ). Qay1r.. bakla. Gruba~ .V. pullukluk: 1.~1~) nezd-i karye-i m.~_. al . Qa)'lr-i !sa Aga. araba: 2. resm-i tapu: ro. k1ta: 1. 20 Resm-i ~ift Bagat. Mezraa-i Kova~ev~e ( . I. sakinan-i Berkas ( . Yovan Ivladisav. I.ayan-i mahrusa-i Budun ( 0J. k. Nikola Dlragi§a.t. be~ay1r-i ~ahkuli ki miiteveffa §iid. Hane: I6. resm-i tapu: 20. ve grah. Abdullah a. pin te : 2 I o Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil 6§r-i kevare 6§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek. araba: J.-: ). sakinan-i varo§-i m.rusiim: 50. araba: J· TarJa.. araba: I. Hmta. Bag-i HaC! Behram b. Maksim. Araba: JO. Dzerinde .Ia!il 'a. Ber muceb-i hiiccet-i §er'iye.dosela~.

-:. ~ehbaz Bey nam zalmdan saun aldrg. lstep§a Kosovi t'. ?. al-'u§r va'! . "Ozerinde bazr raya ziraat ederler ve bag tutarlar.rusii. Qayrr-i Dervi§ al-sipahi der hudud--i karye-i m. her muceb-i hiiccet-i §er'iye. Anto! Matko.rusii. k. araba: 4· Qayrr-i Yusuf b. Qayrr-i HaC! Kasim der hudud-i karye-i m. Qayrr-i Seyidt b. Petar l§tepan. al-'usr va'! .StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi 30 StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi Zemin-i ziraatgah-i raya-i karye-i mezbure Fizik ( ?) ( .:l ) . Damyan l§tfan.. Hmta. Matko lstepko. l§tfan .Kova~. Yakup a. Blaj .kethiida-i top~uyan-i kale-i liok ( J. sakinan-i nefs-i liok ( J~! ) der mezraa-i m. I. resi m Resm-i tapu Resm-i bive Resm-i fi~r Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava I Bo I5 40 20 I5 Io 6o 44 30 9 24 33 25 20 IIB Mezraa-i Miko§in~i ( ?) ( . .J!.. nezd-i karye-i karye-i m.Ia~il ) 'a. Ali a. Bive: 4· Muslim: r.m: 6. Seydi a. Qayrr-i Mahmud b. resm-i tapu: I20.. Qayrr-i Mehmet.bive. Qayrr-i Ali b. Bala . Araba: so.!il 'a.dosela~.. Yusuf a.). Kinez ve papaz tasarruf ettigi ~ayrrdrr. §algam 6§r-i kelem 6§r-i biher ve piyaz 6§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Asiyap. Hane: 22.ru hiiccet-i §er'iye i braz eylemegin iizerine kayrt o!und u. sakinan-i l!ok ( J). resm-i tapu: 50). Mezraa-i Todila (~. Qayrr-i Mustafa Bey b. Hali! Bey al-za 'Im der hud ud-i mezraa-i m. bive . pinte: 262 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag. Qayrr-i Minneta (?) . l§tfan Radova. I35 ve ~avdar. Araba: J. al-'usr: 500..Kova~.!~~ der karye Lipof~i ( .. Abdullah der hudud-i kari ye-i m. Petar Petrovit'. bive.. araba: J..liana. araba: 2.s. ve grah. Karye-i Sot ( . araba: 6. Pava! Luka~._. bive . resm-i tapu: so.Mara. Mihal Yakob. k. resm-i tapu: 6o (?).f ) der mezraa-i mezbure. bakla. ) der kurb-i m. Berta Mihal._r.sertop~u-i l!ok ( J"LI) der mezraa-i m.l ~arr 2620 30 I20 24 6§r-i kevare 6§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek. Marko. araba: I. Bali ~irmert: 22 (bag. araba: JO.Ll). Qayu-i Pervane b. resm-i tapu: 6o.~_. Qayrr-i Hrzu b. Yunus a.m: 462. Bayramh a.l ) der hudud-i mezraa-i m.ooo..:-_. Pava! Andrriya§. sakinan-i kale-i 1Iok ( J)JI) der mezraa-i m.. ba§tina-i 1vani§ der yed-i Ana . al-cusr: 100. ~arh: I... araba: 4· Qayrr-i Pervan e b. l. ) . Araba: 4. sakinan-i nefs-i l!ok ( J). araba: 2. araba: 2.Kova~.Iii. l mre Petar. I. I:Ia~il <a."'.r.I/2. sakinan-i kale-i llok ( J~l ) der mezraa-i m. I5 Resm-i ~ift Resm-i giyah ve bostan ve hime [I6•] 6~r-i §Ira... lvani§ l§tfan. tahi-i m.i..l ) der mezraa-i m. Yakob Petar.Ia!il 'a. k.. 45 Erzen. sakinan-i liok (.. resm-i tapu: so. di:iniim: 2. Marko Matko. lvani§ lJit'.. Araba: s.. Mati . Qayrr-i Hasan Pap. Luka~ Borba§.Kata. tahi-i liok ( J~l )..

1stoyan lstrahinya._.Os'_.rusiim: 220. resm-i tapu: so). Radoba Vukit'. Bag-i Behram b. Tahi-i m. al-'u§r va'! . resm-i tapu: IDo). Hasan b. doniim: s. [I7r] Hiisrev b. diiniim: 2. doniim: s.dosela~. diiniim: s. diiniim: 4. araba: 20. Hasan: 22 (bag.._. 33 ( S. sakinan-i kasaba-i Dimitrov~a ( .r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fic. Asiyab-i ~ehbaz Bey-al-za'lm. diiniim: 2).. der kariye-i m. Hiiseyin b. Abdullah: 22 (bag.Hafsa (bag. Bali: 22. bive Yela. Muhyi . resm-i tapu: 40).. sakinan-i kasaba-i m. Radi~a Drragit'. Branilo Ray~e. Qayrr-i Ut'ka (?) (.t Asiyab-i ~eh baz Bey. 200 Alef. sakinan-i Morovit' (_s:. resm-i tapu: I2D). Bive: 2. Bag-i zevce-i Ramazan . b. Bag-i Kurt b. resim Resm-i giyah ve bostan ve hime-i Miisliimanan ma gebran Čl§r-i §Ira ma bagat-i hari~: I2SI Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri Resm-i 9ft Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir 01r-i mercimek. bab: I.miiteveffa a. resm-i tapu: Bo).kethiida nam kimesne talip olup mlriye iki yiiz seksen ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanide iizerine kayrt olundu. Hane: 24.709. Vukdrrag Drragi§a. Hmta. diiniim: s. Hasan: 22 (bag. resm-i tapu: 20). doniim: ID. diiniim: 6). Mehmet: 22 (bag. Piri b. resm-i tapu: 40). 3 ..StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Qayrr-i Ali Bosna ma Hasan .. resm-i tapu: Bo. Zikir olan ~ayrr hiiccet ve temessiik ile kimesne tasarrufunda olmayrp tapuya miistahak olmagm Hiisrev . doniim: 2.) ve Murat b. doniim: 4.) der kariye-i m. bakla.). resm-i tapu: 40). resm-i tapu: 200).~ l ) her mu ceb-i defter-i a tik.Iii!il 'a._.. Rada Radin. Ali: 22 (bag. resm-i tapu: I2o). Kurt b. Mehmet.J_. 2S Erzen. Evrenos: 22 (bag. Mahmud b. Hiiseyin b. donum: s. Ivani§ Vuka§in. diiniim: s. resm-i tapu: IDo). Veli b. k. resim Asiyab-i raya.If2.kethiida-i kale-i 1Iok (J_. doniim: s. Bali b. doniim: ID. diiniim: I). Piri: 22 (bag. ~irmert: 22 (bag.halla~: 22. 32 Karye-i Nemtin ( ~·) ma mezraa-i Pegin bagat-i hari~ der hudud-i karye-i m. luta: 2. al-'u§r va' l . diiniim: s). Malko~. ). Radovan Nikola. k. Timur: 22 (bag. §algam 01r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz o. Kurt Roca: 22 (bag. l':Hi!il 'a. Ramazan b.. 1nebek b. Ali b.. Sufi 1nehan Hasan: 22 (bag. ~arh: r. doniim: 6.rzlatar. luta: 2. Drragit' Nikola. Firuz: 22. ve grah. Radi~a Obrad. Radivoy Radosav. Abdullah a. D'ura Qavela (?). JJ_.I/2.. Osman b. Gebran-i karye-i mezbure: Radi~a Biro. Ali b. Bag-i Selim§ah a. diiniim: r. resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava 4S54 I200 IDO S40 go o 40 so6 2S2 so IDO 4S 4S 9S ISS S2 I6 20 6 270 Bo 204 F. sakinan-i Morovit' diiniim: 2. l ) der hudud-i kariye-i m.. bab: 2. Radivoy ... Abdullah: 22 (bag. doniim: 6). Mustafa b. I so Bagat-i Miisliimanan. Radi~a Radonya. Pavko !vani§. Bive: r. Kurt Deveci. bive. Hane: 2r. k. resm-i tapu: so). diiniim: Io).rusiim: 22. Pervane b. k. Abdullah: 22 (bag. Abdullah: 22 (bag. Abdullah: 22. I. Veli b.. Mezit: 22 (bag. t vko Drragobrat. Nikola . resm-i tapu: 6o). resm-i tapu: 6o). (~s. Abdullah: 22.terzi: 22 (bag. Pavko Radi~a. srr ~arr ve ~avdar. Matiya§ Pavlip (?). Abdullah: 22 (bag.. doniim: 2. biveZiihre (bag. doniim: B. doniim: I I2. Mustafa a. Hiiseyin: 22 (bag.

Zemin-i ziraatgah: pullukluk: 1.l ). 1van . bive.J~I ). tahi-i m. §algam 35 Čl§r-i kelem !6 Čl§r-i biber ve p1yaz 20 Čl§r-i meyva 15 Resm-i arus 15 Resm-i pola~ma l I . Kinez: 1. Zikir olan ~aym matakaddemden tasarruf edip ve m!riye dahi sekiz yiiz ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanlde iizerine kay1t olundu. Lazar ]ivko.I TAHRlR DEFTERI Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Ojr-1 ~ay1r-i ~ehbaz ·Bey . Has1! ber ve~h-i nakit: r 76. Peya Marko.· ). Hane: 24. Duagoye Ratko. I§tfan Kori~a. J:Iii~il 'a. Vuk. pinte: 242 Resm-1 sepet 44 Boo Adet-i agnam r6o Resm-i agi! Čl§r-i kevare 750 Čl§r-i keten ve kendir 65 Čl§r-i mercimek ve bakla ve grah ve §algam 35 125 28 25 g6 206 30 20 12 50 25 I 10 Resm-i arus Resm-i pola<.rusiim: g. NlSlf hisse-i asiyap.:. H~ ~~ [17v] Qiftlig-i Hasan b.ooo. Yakob Bogami!. 200 ~mrve <. Iliya Divunit' (?). Nikola Bratit'. J:Ia~il 'a. Hmta._. diiniim: ro. Radoba Marko. Iliya-terzi. Milovan .Bela.87g*. Karan Nikola. 30 180 Alef. !vani§ Radosav. pinte: 49 490 Resm-i sepet 6 Adet-i agnam 55 Resm-i agli 5 Čl§r-i kevare 25 Čl§r-i keten ve kendir 10 Čl§r-i mercimek. Hmta. Dimitra Vuka§. k1ta: r. ( . araba: 25.avdar. tahi-i liok ( J). Peya Pavi~a.. tahi-i m. J. k. k.Mihaylo Vukduag. 10 Resm-i giyah ve bostan ve hime 120 Čl§r-i §lfa.. Qay1r. Vukosav G1rgur Vuk Radunit'. ro gr Erzen.za 'lm der hudud-i mezraa-i Pegin (u:>:. 130 Alef.SlREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 34 SlREM SANCA(. NlSlf hisse-i asiyap.dosela~. Radovan. 35 490 ~a1r ve ~avdar. al-'u1r va'! .Ilana.Hr ). k.dosela~. bive. Damyan Vuyin. k. Ivani§ D'elit'. Rada Boja.dosela~. [r8r] 1~vetko Ivani§..rusiim: r. ~ehbaz der hudud-i karye-i mezbure Nem tin ( . Nikola Vuk. Bag.a.). Ostoya Vuka§in.'i'!'}o) ma mezraa-i 35 Huanye (?) Radenko . Todor Pava!. al-'u§r va'! . tahi-i m. D'ura Babit'. 13 288 Resm-i giyah ve bostan ve hime 2420 Čl§r-i §Ira. k. k..dosela~.al . araba: 25.ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Karye-i Lipof~i ( '}_. ve grah. Ali der hudud-i karye-i mezbure. Bive: 2. Hasi! ber ve~h-i nakit: 11 5· Qiftlig-i Derya b.. Yovan Dimitra. 5 20 Erzen. k..:. Yovan .dosela~. Radenko Radi<. !van Istoye. bakla. !stepan Velihna.:a)'lr. diiniim: 15. Zemin-i ziraatgah: pullukluk: 1. kita: 2. Obrad Rado~ van. <. (<>':"i_".J ) ma manastir-i !sveti Nikola Kinez . Hane: 10. Bag. Karye-i Kalotin~i ( . k.~ordar.

bive. go 180 Erzen.Il 6o ·Čl§r-i kevare 20 Čl§r-i keten ve kendir 16 Čl§r-i mercimek ve bakla.kova~. balda. bive . hali ez raya. k. al-'u§r va'! .}_. Gonoma (?) -kova~. 1~vetko . Mati Piriyezd (?). k.Ilam goo Resm-i aj!. Mihal Diyak. resim Resm-i tapu Mahsul-i manastlr-i !sveti Nikola ( 'l_.l ) der hud ud-i kariye-i m. Vuyi~a Hilapit'. ve grah. Mihal Dobroye. Pava! Petre. Qay1r. D'ura Preya. Gonoma (?) D'urko. Anto! Varga. al-'u§r va'! . Dimitra Imre. Dimitra. Vuk Ba~eta. And1riya~ irig. D'urad Varya!in.Agina (?).000. Ratko . [t8•] ivan D'urit'. Mildo§ Pava!. I:Ili!il 'a. Mate Belavit'. pinte: t.dosela~.'dosela~.. Yakop . 2S Erzen.A. Petko . k. Vuk Gal. Peya Mekit'. Marko Jurko.1stara~. Yakob Varya!in. Luka~ Blaj. Anbru§ Hihi-i Boro§ ( ?) . Radul Tahu! (?). Pava! Goyka (?). 1stoyan . ~arh: 2. I:Ia!il 'a. Toma~ Yakob. al-'u§r: 1so. bive. Pera . ve grah. Anto! Filip. Yako b H1rabri~it'. Martin . La~ko Vitko. Bo~ko .Ana. Luka~ . Blaj . 15 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira.grani~ar. Anto! Bratit'.>'· ) . Nina Istarit'. Feren~ ~avlin~i (?). Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava 37 180 232 53 112 4S so 40 150 95 IS5 25 24 gs s 100 204 Karye-i Beleveg (?) (!l~). Nina .6'·}~) nam-I diger: Godina (?) ( ~. Hmta. Yakob Zikit'. Bernad (?) 1!tvan. k. kita: 2. D'urko i~tvan. nezd-i karye-i m.rusiim: 25. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz .Agata. Anto! Vuka§. Habyan . §algam go . D'urko Mihal.Il Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. 211 ~air ve ~avdar. Mezraa-i Belevega (?) ( . Anto! . Bag.dosela~. Mihal Pero§it' (?). Vukd1rag Ranit' Novak Viladisav. Anto! Petre.SiREM SANCAGI TAitRtR DEFTERt Resm-i f1~1 Asiyap.dosela~. Vinko Yakob. Mate Pava!. Feren~ Marko. Feren~ iliya~.Dora. V1rban Ivani!. Jivko Timar. Karye-i Diva§ ( . Blaj ivko. Mihal Magdi t'. Mi§ka.. 748.~oka~. Berta Filip.> ). 1§tvan G1rgur. Pava! Q1rni~it'.terzi.kova~. tahi-i m.dosela~.rusiim: I. l§tvan Feren~. k. Luka~ l vlatko. k.grani~ar. Gonoma (?) Deyan. Blaj Goryana~. Peya Q1rnujit' ( ?) .rusiim: 2.dosela~. al-'u§r va'! . Radosav Bogdan.dosela~.~oka~.\). araba: 5 Bad-i hava StREM SANCAĆI TAHRtR DEFTERt 25 g2 10 200 go Karye-i Uzun Lovas (V"\} iJJJJ\ ) tahi-i m. Luka~ Dimitra. 70 g8o ~rur ve ~avdar. ivani§ 1§tfan. Hmta. Matiya§ Vuka§.500. .. pinte: so soo Resm-i sepet 14 Adet-i aj!. Bala Ne!it'. 200 Alef. J_. 200 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira. Hane: 74· Bive: 4· J:la!il 'a.g6g Resm-i sepet Adet-i agnam 4g54 1200 100 1400 888 tg6go Resm-i aj!. ?. Petko Toma§. k. Hane: 7· J:lii!il 'a. Berila (?) Radi~a. D'urko Bertit'. Yovan . tahi-i !Jok (J}. . Martin Pava!. bive.

Gtvozden Pava!. Martin Vukas.026. Lazar . I. Duagi§a Radosav. Vukit' l§tfan.adi~a.. 100 ~au ve ~avdar. Radi~a . Hmta.dosela~. go Erzen. J~§). Marko t~vetko.. I. Martin Petar. k. Vuk -pop. Mihaylo Ivan. Duagit' .ooo.vko Dimitar. Kinez . Pava! Radosav.) ma mezraa-i Vamova (.dosela~. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek._. Radovan . Nikola Radivoy. !stepan Radosav. Yakob Mihal.1J. Peya D'ura: D'ura Kola. Ji. Andtra Vtrbarit'. Dtragoye Radi~a. tahi-i !!ok ( ..dosela~. D'ura Vthkp.lJ). k. Mi§ka Mihal. D'urko Marko. 1Iiya Mohtva~.Kata bive . al-'u§r va'! . Kinez: 1. Yovan Dimitar.pop.gog. g5 210 Erzen.l ) ..rusiim: g.dosela~. Radosav Radulin. 25 1 75 Resm-i giyah ve bostan ve hime 192 Adet-i agnam 50 Resm-i a~! 10 O§r-i kevare go O§r-i keten ve kendir 25 O§r-i kelem 20 Resm-i arus go [lgv] Resm-i pola~ma g2 Resm-i f1~1 15 Resm-i tapu 10 Resm-i bive 12 Bid'at-i hanaztr 20 Resm-i bojit' 10 Bad-i hava 65 Mezraa-i Nanoyeva~ ( ?) ( e:IY. bive ..JIJ ) nezd-i kariye-i mezbure.Klrstina. bakla ve grah. Bive: 2. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaztr Resm-i bojit' Qaytr-i hassa der hudud-i kariye-i m. Vuk D'ura. tahi-i m. k. Matiya§ D'urit'.il 'a. Petko Bogdan. 8o 1!20 ~air ve ~avdar.. Vuk Petar. Anto! Andtriya§. al-u§r va'! . !vani§ Moysit'.Ia._. Radoba Radko._. Dzerinde ziraat edenler ii§iir verirler ve davar otaranlar resm-i odak eda ederler. Hmta. Vuka§in Damyan.. Kinez.Iii!il 'a.Radosav Radivoy.rusiim: 1. I. tahi--i m. Hane: 15.ss StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz · O§r-i meyva Resm-i arus [ 1g'] Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Resm-i tapu Bid 'at-i hanaztr Resm-i bojit' Ntsf-i bad-i hava gg 10 17 g2 g5 25 5 20 14 20 Karye-i Gorui Berak (JI. k. ' Hane: 16. Matiya§ Mihal. al-'u§r va'! . ?. Yakob . Yo~ko !stepan.Petar Mo~at. Ivani§ !vladko D'ura Divakit' (?). Petar . k. Pava! D'urit'. Blaj Mihal. Bad-i hava 1400 180 140 180 goo 56 20 68 15 go go 45 15 go 200 39 Karye-i Dolni Berak (JI-< .rusiim: 2. Vuksan dosela~.. Karye-i Susek ( ~>-. Radulin R. !stepan Martm. k.. Milko Radi~a.Iii!il 'a. Vukit' Radko. !stepan . Petar D'urad'.. Nikola Brata~(?). ).J!.

rusiim: 5. 45 Alef.dosela~. Vuk. k. !stepan Subota. Bir taraf1 baglar ve iki tarafl baYJr ve bir tarafl dikenlik ile mahduttur.'usr va'l.:.. ~algam O§r-i kelem O~r-i biber ve piyaz O§r-i meyva O§r-i ceviz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Asiyap.). Radosav Milo~.Divna.1~ . Hil.. ziraatgil. go Erzen. D1ragoyla . 4I 474* I8o ~air ve ~avdar.-. al. al-'u~r va'! . k. k. til.798. k.)ve Dolna.T_. D'urko Dabijiv._. Gorna Bavuda ("n~ . Radonya D1ragul.. Dalyan-i Akalova (?) (.)..}J}!".!L"_) der mevzi-i Akalova (?) (.dosela~. Vukota Rado ba. D'ura Ra~ko.. al-'usr va'! .rusiim: 999· [2or] Mezraa-i Mo~ar ()o. Yovan Vuka~. pinte: go goo Resm-i sepet IO Adet-i agnam 95 Resm-i agtl IO . ~arh: I. 41 Karye-i Mod'aro~ (?) (. Radonya Pava!.dosela~. J:Ia~il 'a.J§" .s1l: 1. bive .). bive .ya-i kariye-i Susek (. Hane: 28.rusiim: 1.pop. J:Ia~il 'a. ti'ibi-i m...h-i ril.:J_._.Mara. bive .500..ya-i kariye-i isvilo§ ( .h-i ril.!L". al-'usr va'l .)liT) ve irveni~a (?) ( ~·_. bakla ve grah._.)UT). til. resm-i tapu IS68 270 g6 70 gg6 2I70 52 I20 20 g8 IO 20 I5 IO I5 II go go 55 I6 I5 6 25 I2 so 50 Mezraa-i Dolna Bavuda ( .. IO Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i ~1ra.bi-i m. Nenad.UJJJ. Mila~ Novak. k.JI ) der kari ye-i Susek (. D1ragoylo Bo~ko.1) der kurb-i kariye-i mezbure. Radovan Bila. Kinez: L J:Ia~il 'a. resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Petre dosela~.rusiim: 2. 5 gs Resm-i giyah ve bostan ve hime I92 O§r-i ~ua. Hane: I6. nezd-i kariye-i mezbure.ooo.:J_. al-'u§r va'! . !van .J. Vuk Pava!. QaYJr-i Hasan . · J:Ia~il 'a.}SJ•) ve mezraa-i Vamova (.ya-i kariye-i mezbure Susek (. til.bi-i m. k. Martin M1ladin.rusiim: 1.bi-i ilok (. 6 Erzen. J:Ia~il 'a.dosela~. Vuka§in Radoba. J:Ia~il 'a...· StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI StREM SANCA(H TAHR1R DEFTERI Vilasit'._.500.200.!L". k. Hmta. Hmta._.>._. pinte: 2 I 7 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag.l O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.-y ). Zemin-i ziraatgil. Bive: I.1) ve Koru~ka ( .) ve Mo~ar ( }-. Radosav Milatovit'. l ) .o). ) ve Lejimir (-':'. al-'usr va'l . Bive: 2..~eriba~1 al-sipahi der hudud-i mezraa-i m. Il2 ~mr ve ~avdar.Istoyana. Radoba Todor.1_". Zikir olan bir lat' il. Bila Vuka§.. ~aY'r hiiccet ve temessiik ile kimesne tasarrufunda olmaYJp kanun-i padi~ahi mucibince tapuya miistahak olmagm mezki'tr talip ve rag~b olup miriye yiiz kirk ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanide iizerine kaYit olundu. Petar Nik~a. Dimitra .) ve Mod'aros (?) ( .h ve bagat-i ril.rusiim: 999· Zemin-i ziraatgil.

bive. Radunye Vuk. 20 Adet agnam rso Resm-i ag. 82 ~rur ve ~avdar. karye-i mezbure.Bela. V e kura-i Susek ( . tahi-i m.lii!ll 'a. nezd-i m.. Cezire-i nehr-i Tuna der mukabele-i kariye-i m.. 82 ~air ve ~avdar. I. ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz O~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm--'i bojit' Asiyap. Vu~ko Lubinko. D'urko . Hane: 13. Marko Bo~it'.. IO Erzen. Vukduag Vuka~. Radivoy Radi~a.. 6o Alef. Milovan . Milo~ Vukas. k.! O§r-i kevare O~r-i keten ve kendir 20 O~r-i mercimek. bab: 1.rusiim: 500. Dimitra Mi§~evit'. k. ro Erzen... ~arh: r. Nikola Radi~a. Vukovoy Putnik. Radivoy Vuk. resim N1sf-i bad-i hava 43 22 s 20 IO 20 32 50 30 IO 6o 30 I6 so Karye-i Nqtin (":'!J ). Bive: r.dosela~. Hmta.lii!il 'a.l 30 O§r-i kevare ISS SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. Raya-i mezbure iizerinde dan ekip ve otluk bi~ip davar otanrlar. ro Resm-i giyah ve bostan ve hime O~r-i ~Ira. I I Resm-i giyah ve bostan ve hime [2r'] O~r-i ~ua. al-'u~r va'l . bakla ve grah.6oo.rj2 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag. Radoba Radeta. resim Resm-i tapu s Resm-i bive 12 Bid'at-i hanaz1r 20 Resm-i bojit' 4 Bad-i hava 30 Mezraa-i Gorna Bavuda (. pinte: II4 I 140 Resm-i sepet .. ve grah. Ra~a Radohna. 1stepan Ugrinit'. pinte: 66. ~algam s kelem 4 biber ve piyaz s O§r-i ceviz 4 O~r-i meyva II [2ov] Resm-i arus 32 Resm-i pola~ma I6 Resm-i f1~1 rs r6 Asiyap. bakla. Hane: Ir. 6o Alef.'~. al-'u~r va' l . Pava! Vuk. ve grah. Yovan Vuka~in. Hmt'l. k. I.. Vuk Radosav. Radosav Istrahinya. tab--i tlak (J~ l ).rusiim: 3. bakla. Milo~ Radosav. Gruba~ Nikola. Milo~ Vuk.dosela~. al-'u~r va'! .rusiim: 3·070.lii!il 'a. ~algam s O~r-i kelem 20 O~r-i biber ve piyaz II Resm-i arus 32 . Manoylo . I. Karye-i Rika (-'!J). k.. k.ll . k. Vuka~ Lalit'.SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 42 O~r-i O~r-i O~r-i O~r-i O~r-i kevare 20 keten ve kendir 5 mercimek.-) ve Nqtin ( ~) ahalisi ziraat ederler ve baglar tutarlar.dosela~.J~).. k. k.

ziraatgah-i raya-i karye--i m. Subota . 1lok ( J}<l ) tarafmda vaki olan derin ~ukur ile yukanya tarik-i ama ~1kar..grani~ar.pop. Vuksan Glluma~. pinte: I s I so Resm-i sepet Io Adet-i agnam ISO Resm-i agtl 30 ČJ~r-i kevare 6o ČJ~r-i keten ve kendir S ČJ~r-i kelem 10 Resm-i arus 30 Resm-i pola~ma IS Asiyap. donum: 2. k. D'ura Nikola.. araba: 6.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Resm-i fi~1 Resm-i pola~ma Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at -i hanaz1r so Resm-i bojit' 20 BM-i hava 40 Zemin-i kenise. Mezraa-i Yanok ( J ye ). Resm-i bojit' 6 BM-i hava 20 S1mr-i karye--i mezbure betakrir-i ehi-i vukuf. al-'u§r va'! . Damyan Radoye. kit'a: I. Kinez -!stepan Yovan. Vuyi~a Kop~in. Hane : 7. [21v] D'ura Nikola. Vlladko Radovit'. k. so 700 ~au ve ~avdar. her .::. tahi-i m. Milosav Subota. k. k. donum: 2.-"").m: I. I o 70 Resm-i giyah ve bostan ve hime 84 ČJ~r-i ~1ra.[ ) .>.Radivoy Bila. Muslim: 2. l!iya Vuletit'. Radosav Bo~it'.dosela~.}l.. araba: 20. k. k. I s 6o Erzen. Marko !van. al-'u~r va'! . Ondan bay:tr ustiyle geri nehr-i Tunaya dogru gider. Dimitar .SOO. Radovan 1~vetko.! l ) iskelesine vozar olmak i~in ellerinde hukm-i humayun olmagm defter-i cedid-i hakaniyeye emr-i ~erif muktazasmca kay:tt olundu. Vukosav I~vetko. Bogdan Kop~in. Herak . Ivan . Hmta. Gebran: 23. Milak Petko. 10 40 Erzen. resm-i tapu 40 Avanz-i divaniye ve tekalif-i iirfiye ve sair kuli! ve cuz'l kulluklarda muaf ve musellem olmak uzere ilok (JJ. Mi~eta Radosav. Bali Abdullah: 22 (bag. Bag-i Suleyman .dosela~.. Petar D'urad'. Hmta. Dabijiv Paninit' (?). Kinez: I. Turali Bey der hudud-i karye--i m.muceb-i tapuname-i sahib-i arz. donum: 2).voyvoda der hud ud-i karye-i m. Dobrosav . Ondan mezbur tarik-i am ile Istuba (?) ( ~_. Kinez : I. resm-i tapu: 6o. ~ii~il 'a. resim 64 Resm-i tapu II Bid'at-i hanaz1r 2S Karye--i Ki~elaz 45 ( J'J. bab: 2. Vukosav D'urit'. Hasan Abdullah: 22 (bag. Istrahinya Milo§.dosela~.rusii.rusii. 6o Alef. ~ii~il 'a.dosela~.1) demekle maruf pmara vanr. 2S 1 7S Resm-i ~ift 44 Resm-i giyah ve bostan ve hime 300 Čl§r-i ~ua. 160 ~a1r ve ~avdar. kit'a: 1). Zemin-i Dikan (uL<»). tahi-i m. 44 Karye-i l'i Biyoka~ (. Pava! Yankovit'. Hane. Bag-i Omer Aga der hudud-i karye-i m. ziraatgah-i raya-i karye-i m. Qayuha-i Mehmet b.041. Petar Pavle. Marko . Radoba Radivoy. pinte: 200 2000 Resm-i sepet 40 Adet-i agnam 200 Resm-i agtl Čl§r-i kevare . donum: 4· Bag-i Ay~e Hatun der hudud-i m. Qay:tr-i Katip Suleyman der hudud-i kariye--i m.m: 6. Radi~a Radko.t. Kinez. Rayak Vukosav. her mu ceb-i huccet-i ~er'iye. k.

araba: 1.r ) . al-'U§r va'l . k. k. 14 Resm-i giyah ve bostan ve hime IOB Čl§r-i §tra. nezd-i karye-i mezbure. Ali be ~aytr-i Mustafa ve Bali ki farig §iid. Araba: 2.. k. Qaytr-i Dervi§ b.~il 'a. ve grah.- StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz [22'] O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i tapu Bid'at-i hanaztr Resm-i bojit' Resm-i ft~l Ntsf-t bad-i bava 47 200 40 20 20 8 8 5 7 7 S2 10 5 45 15 10 12 Karye-i Motokin ( ?) ( ":. bakla. ve grah.Ia~il 'a. Hlbi-i m. Blaj Mihal. 6o B4o ~atr ve ~avdar..770. 25 150 Alef..Iii. k. ~arh: 1. bive . pinte: 11 11 o Resm-i sepet 12 SiREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Adet-i agnam Resm-i agyl Čl§r-i kevare Čl§r-i giyah-1 Musliimanan Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. lmladm Bratiko.rusiim: 1. Htnta. bakla. Musa. Vukmir Damyan.r. I. resm-i tapu: soo. Bid'at-i hanaztr sB Resm-i bojit' sB Bad-i bava 50 Mezraa-i Vukomir (~-h). pinte: 40 400 Resm-i sepet 5 Adet-i agnam I lO Resm-i agyl 22 Čl§r-i kevare 140 Čl§r-i keten ve kendir 15 Čl§r-i mercimek. Karye-i Gimu~in ( <. Novak Uglqa. Petran Vidoye.rusiim: 1. ve grah. tahi-i m. Mezkur fevt olup ogullan ibrahim ve H alil iizerlerine kaytt olundu. D'ura Petre. Vukit' Dobrosav.f ).Iii~il 'a. Ali.dosela~. Hmta. Qaytr-i Kara Ali b. plgam 10 Čl§r-i kelem IS Čl§r-i biber ve piyaz 6 Čl§r-i meyva 5 Resm-i arus . resm-i tapu: 40· Qaytr-i Dervi§ b. Hane: g. Radonya Vuyit'. Yovan . §algam 1B 25 Bagat-i Miisliimanan. al-'u§r va'l . bakla. Bive: I.l ). Bali al-sipahi. 12 72 Erzen. Araba: 40. Radoba Bolihinit' (?).lstoysava. I..-_. k. tahi-i Ilok ( J). Hane: g. doniim: 5. !stepan Petre.rusiim: 41. k. al-'u§r va'! . resim Resm-i ft~ S5 Resm-i tapu g. Radul Radoye. 2 B gB Erzen. Milko§in (?) D'ura. Vu~ko Vidak. Radosav Bolihinit' (?).<.. so 420 ~atr ve ~avdar.500. resim 45 Čl§r-i kelem 20 Čl§r-i biber ve piyaz 1o Čl§r-i meyva 15 Resm-i arus 45 Resm-i pola~ma 6o 16 Asiyap. Todor Miliya. k. I. Radivoy D'ura§in. 10 70 Resm-i gi yah v e bostan v e him e wB Čl§r-i §tra. araba: 2. Radivoy Radovan. Qaytr-i Hasan b.

[22v] I.Ia~il 'a. Muzaffer Aga (araba: 20). Hmta. Mati Ostoya. Karye-i Mohova ( •J'>y ). so 100 Alef. k.dosela~. tahi-i ilok (J)ll). . Petar . k. Pava! Goryan.Ia~il 'a.dosela~. Nina Filib. D'ura.soo. ~imun Mihal. Hmta.rusiim: I 70. Radosav Yovan.: Nasuh. Vuk Luka~. D'uri§a . Radi§a Milko. Nikola Marko.} ). resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Bad-i bava 49 3 32 IS IS goo 10 12 20 IO 30 Karye-i Luba ( <>. Istarusav Radovan. ivan Kela. ?. Hane: 33· Bive: 3· Kinez: L I. Petar Lovrit'. Pava! Toma§.tko Yovan Pava! .dosela~. Marko Pava!. Marko. B!aj Mihal. Luka~ ivani§. l .. Dimitar Mihal.se~boliik (arab~: s).Yovana. Gugur dosela~.Katu§a. k. pinte: 68 IO Resm-i sepe! Adet-i agnam so ID Resm-i agxl Čl§r-i kevare 4S 6§r-i keten ve kendir s ČJ§r-i mercimek. bive . resm-i tapu Mezraa-i D'ula (J§'). bakla ve grah. Qay:xrha-i mezkurin der mezraa-i m. Vuyin Tu§kan.govedar.!riza. Yovan Pavko. resm-i tapu: 20).StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 18 Resm-i pola~ma IO Resm-i tapu 6 Resm-i bive Resm-i fl~i IS Bid'at-i hanazu IS IO Resm-i bojit' Bad-i bava Zemin-i kenise. Sekula Duaga§. Milo§ Vuk. nezd_:i karye-i mezbure. bab: 6. al-'u§r va'] . Nedelko Bayko.kova~. !liya Mihal. Mustafa ve idris ve Omer ve Sey:xt (araba: 4. 11iya Radko. Hane: Ig. Nikola . D'ura 1vani§. 200 28oo ~air ve ~avdar..kuyumcu. 2S 210 Erzen.dosela~. k.Mara. Matiya§ Belavi~'. Lazar Petar.rusiim: g. plgam s Čl§r-i kelem s 61r-i biber ve piyaz s SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~i Asiyab-i nehr-i Tuna.Ia~il 'a. Anduiya§ Kela. §algam 20 ČJ§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva 20 Resm-i arus 66 F. k. Kinez . IDO 1400 goo ~air ve ~avdar. Luka~ Mihal. Anbru§ Borba§. go S40 Erzen.ooo. bakla ve grah. pinte: 2 I o 2100 Resm-i sepe! 2S Adet-i agnam goo Resm-i agxl 6o ČJ§r-i kevare 328 O§r-i keten ve kendir ss ČJ§r-i mercimek.'u§r va'! .dosela~. al . Ivan Jivko.. Marko Duagit'.. R~ya-i mezbure iizerinde ziraat ederler. Radosav Petar. Petar Petko. bive . Vuk Radosav. tahi-i m. bive . Mihal . i~vc.Baleta Marko.Milena. bive . k. Radi~a Vu~­ ko. I oo 700 Resm-i giyah ve bostan ve hime gg6 Čl§r-i §ua. Matiya§ . Bive: 2. Anto! Marko. Yakob. bive . go Resm-i giyah ve bostan ve hime 228 68o Čl§r-i §ua.dosela~. I. al-'u§r va 'l . Yovan Dimitar. Mihal Borba§.rusiim: 8. Anto! Batanit'. ivan.dosela~. k. Miklo§ .

araba: 2. Bag-i Veli b. Mezraa-i Liske ( •A.ooo.. Vuk Radi~a. sakinan-i mezbure.ia1r ve ~avdar. Kozma !viko. Bive: L l. araba: 2. resm-i tapu: Bo. Raya-i merkume iizerinde ziraat ederler.kethiida a. Qayu-i :.Maga ( ?) . Qayu-. Luka~ 1stepan.i Macar Haydar a. Radi~a D'urit'. Petar Gal. bakla. 65 l.. Petar Yovan.dosela~. araba: 5· Qay1r-i Hiiseyin b. araba: 2. sakinan-i 1Iok ( J}!l ). sakinan-i m. tahi-i m. al-'u~r va'! .. Karye-i :.! ). araba: 2. k. I~vetko Ivan.rusiim: g.dosela~. I. Yovan Mikula~.Ia!il 'a. araba: 4· Bag-i Sefer b. Blaj Katit'..iavlov~a (?) (·~)N). Marko Nikola. :. al. Petar 1rig.J-41 ). Mehmet a. g Resm-i giyah ve bostan ve hime O~r-i ~ua.. Matiya~ 1~tfan. k1t'a: I. sakinan-i m.'u~r va'!. 200 2800 :. I5 Erzen. Hasan a. Yovan Dimitra. Ivan . Ig gI Resm-i giyah ve bostan ve hime gg6 .so S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI Resm-i pola~ma 70 Resm-i f1~1 4I Resm-i tapu go Resm-i bive I8 Bid'at-i hanazu IBI Resm-i bojit' Bo Bad-i hava Igo [2g'] Mezraa-i Qongat (?) ( . ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz O~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaZir Resm-i bojit' Bad-i hava 5' g10 go 6g ISO go o 8 110 2I go 5 II 4 7 5 g6 25 25 5 6 go g 20 [2g•] Karye--i Firof~a (?) (~J->!). Petar D'urit. Pava!. tahi-i tlak ( J. Pava! Marko. dtiniim: 4-I/2. Petko Pava!. 1~tfan 1lya~.-":" ). Cafer a. Hane: I5. araba: 2.iadi b. Qay1r-i Mahmud al-gayyat a. Milit' Radi~a.dosela~. Qay1r-i Hasan b. Hane: 28. Vuksan Vukosav. bive . Mate Maletin. k. Lovra ( ?) Dori t'. Qay1r-i Kasap Mustafa a.~. araba: 4· Qay1r-i Sefer . sakinan-i m. Mihal Borit'. Qay1r-i Torgut b. k.dosela~. Dzerinde raya-i merkume ziraat ederler.!il 'a.Ia!il 'a. l. al-'u~r va'! . Mihaylo Radoba.· Abdullah a. Filip . Hmta.500.dosela~. !skender a. Luka~ Mihal. Inebegi a. sakinan-i kasaba-i m.rusiim: gg. resm-i tapu: go. k. Milovan . Qay1r-i Ferhat. sakinan-i Ilok ( J.J~I ). l l S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI Hmta. sakinan-i m.imr ve ~avdar..voyvoda a. nezd-i karye-i mezbure. I. pinte: go Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agi! O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. Damyan Vuksan. sakinan-i m. Radovan !stepan.. araba: I. Ferena~ Lovrit'. Vuk 1vani~. nezd-i karye-i mezbure.::. D1ragoye . araba: 3. Qayu-i Timur Aga al-sipahi. sakinan-i mezbur.. I go 780 Alef.dosela~. Petar Babit'. I~vetko Ursula (?). Yakob Pava!. araba: 2.. ve grah. merdan-i kale--i 1Iok ( . Blaj 1~tfan..· k. I~tfan Vu~ko. resm-i tapu: go. al-'u~r va'l-rusiim: 54g.rusiim: 2.Ia# 'a. dtiniim: I/2. Qay1r-i Dveys b. Nikola Radul. D'urko Pola~in. lat'a: I. merdan-i mezbur.. Pavo . k. 10 Erzen. k.iimun Nikola.. Osman a.J-41 ). Yakob Badu~ (?).Iii..

limun . Marko Marina. Bo 4Bo Alef.400. §algam Čl§r~i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fi91 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Karye-i iizerinde ziraat ederler ve bag tutarlar.rusiim: 150. Bive: 2.. Martin Misleta. Yovan Mirko (ba§tina-i Radi9a Miyalit' ki miird §iid. k. plgam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i f191 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Mahsul-i bac-i pazar-i hafta Bild-i hava Zemin-i kenise. Gonoma (?) Goryana9. IO Erzen.. Feren9 Anbru§. Todor Tiri9ko. Luka9 Milovan. f.iatr ve 9avdar..Ia~il 'a. ?. ?. !mre Marko. bive . !van Raya. Matko D'ura.'u§r va']. D'urko Dimitra. k. k. [24r] 1Iiya Yovan. Gonoma (?) Vida9it'. Anto! Balko.dosela9. Bo Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira. Vid And1riya§. SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 2g9o 44 Boo 160 750 65 g5 125 2B 25 96 200 go 20 50 25 I IO 50 mezbure rilyaSI Karye-i Erdevik ( ~S::u•>) ).l ). . Toma§ V tr ban. resm-i tapu Karye-i Gibarat ( .Ia~il 'a. Petar Bayit'. Yovan D'ura. k. Yako b . Yovan Petre.la1r ve 9avdar. Nikola Petre. 25 150 . ve grah. Milko Yovan. I. Yovan .Bo§nak.Kata.). bive . bakla ve grah. Yovan Popuj (?). Marko Yakob. 1B1 25g4 f. !mre !stepan. Petar Ismolya. Martin Brayko. !vani§ Habyan. k. ·al . D'urko Lorin9. der yed-i m. k. Marko Bradan ( ?) . 250 g5oo f. Anduiya Mate. 53 560 g72 goo IO 55 5 Bo g5 g5 25 25 20 64 62 54 20 54 20 IOO 100 40 til bi-i m.stREM SANdAGI TAHRIR DEFTERi Čl§r-i §Ira ma hari9. Hmta. Dabijiv Raya.. Ed'ud Dtragiya ( ?) .iimun . Luka9!stepan.dosela9.dosela9. Blaj D'urko. Luka9 Bula§in (?).! Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek.Ia~il 'a. Vukosav . Matko Dorka. Hane: g8. Lazar Radohna. Hmta. 1van Sentit'. Yovan Radosav. al-'u§r va'l-rusiim: 10. resm-i tapu Mezraa-i f. !stepan Kozma. !vani§ Balko. Yovan Bori! (?)..iolma9 (?) ( 1ill_. bakla. Petar Mara§it'. Luka9 Radiyevi9it'. tilbi-i m. Milo§ .! Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek.!Jana ( ?) . Radi9a Vukit'.:J J~ ) . Martin Karacit'. !stepan t van. ? Pavi9it'. Matko Vukan.dosela9. I. !stepan !smiloya (?). Hane: gi. Marko Kostadin. D'ura Bo§ko. Yakob Lorin9.rusiim: 5·050. Kozma U9itel (?). f.iimun. Bo9ko Radoba. !mre Ed'ud. D'ura !9vetko. al-'u§r va'! . pinte: go Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag. pinte: 2g9 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag. Matiya§ D'urko. Peya Govedagirlo. Luka9 Ostrovit'. Miklo§ f. Matiya§ voynuk. Andmya§ .. I..

:t.~ap! cl. tl'zerinde ziraat ve huaset edenler sahib-i zemine ii§i. tabi-i m. Matko !mre. Toma§. Bive: 2. D' ura -§Oka~. Petar Baki t'. II5 1610 ~a1r ve ~avdar. Gonoma ( ?) Petre. al-'u§r va']. imre Radi~a. Qaytr-i Memi b.1Iiya Mihayl. Sahib-i zemine O§iir verilir. . Mihal . plgam lO Čl§r-i kelem 6o Čl§r-i biber ve piyaz II Čl§r-i meyva 33 Resm-i arus 65 Resm-i pola~ma 125 Resm-i fl~1 6o Resm-i tapu 10 Resm-i bive 12 Bid'at-i hanaZ!r 76 Resm-i bojit' 15 Mahsul-i ba~-! panaytr.bi-i m. D'urad' . Hane: 24. Kinez .. bive . al-'u§r va'l . Mihal Anto!. bakla ve grah.J:~ J~Y. 1Iyas der mezraa-i m. Petar Mihal.rusiim: 1g.isvira~. ? Golubovit'. D'urad' Diyak. Antol !van. nezd-i karye-i m.!riza (?). tl'zerinde karye-i mezbureden ve .. Gugur . pinte: 1041 10410 Resm-i sepet 34 Adet-i agnam 23 Resm-i ag:tl 4 Čl§r-i kevare 145 Čl§r-i keten ve kendir 25 Čl§r-i mercimek.dosela~. Peya Luka~. J:lii!il 'a. §algam 73 6o Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva 45 Resm-i arus 120 Resm-i pola~ma 123 go Resm-i f1~1 Resm-i tapu 41 12 Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r 570 Resm-i bojit' 150 N1sf-1 bad-i hava 150 Mezraa-i D'ele~in~i (?) ( c.. fi sene 400 Bad-i hava 23 Resm-i tapu-i zemin-i kenise 6o [25'] Mezraa-i Sikadat ( wb!A. Mihal Kayit'.dosela~.. . Anto!. al-'u§r va'! . til. Miklo§ Mihal. J:Ia!il 'a.i·'~' T). bive . k. Bu mezraa iizerinde karye-i mezbure rayas1 ziraat ve hiraset ederler ve Berkas ( . D'urko Popovit'. !vani§ . araba: 4. pinte: g6g Res m -i sep et 170 Adet-i agnam 250 Resm-i ag:tl 50 280 Čl§r-i kevare [24v] Čl§r-i keten ve kendir 75 Čl§r-i mercimek. J:la!il 'a. k.54 StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI So Alef. 20 210 Erzen. . bakla . k. Anto! !vani§. G1rgur Diyak.-'~J. 18 108 Erzen. D'elo§ Mati. nezd-i karye-i mezbure. Lovor Martin.4 ). ve grah. ) . Hmta.o ). al-'u§r va'] .Vu~i~a.so. SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 55 J:Ia# 'a. And1riyas . Pava! Dimitra.'.rusiim: 450. Dimitra D'urko. G1rgur Petre. al-'u§r va'l .rusiim: 150. ..Bo§nak. k. ta bi-i m. Gonoma (?) Sentit'. resm-i tapu: 40.rusiim: 10. go Resm-i giyah ve bostan ve hime 456 g6go Čl§r-i §Ha.terzi.hari~ kuradan baglar tutarlar ve ziraat ve hiraset ederler.rusiim: 150.I ). Matko Mati. 13 91 Resm-i giyah ve bostan ve hime 288 Čl§r-i §Ira. Mezraa-i Borov~in ( .J. tabi-i !tok (JJ!! l ).ir verirler. ber muceb-i hiiccet-i §er'iye.kola§ar.Macar.353· Mezraa-i Averdani§ (?) ( J.. Pava! . Karye-i Bab1ska ( ~4 ). J:Ia!il 'a. tabi-i m. k. Karye-i Pak! edin ( .~-':) nam karyeden ziraat ve hiraset olunur.6g8.

Kinez: 1. Bive: 1. bakla.S!REM SANCAĆI TAHR!R DEFTERI S!REM SANCAĆI TAHRIR DEFTERI Ferena~ Kila.la1r ve 9avdar.dosela9.l..Ia~il 'a. Marko Voynik..150.. Radovan Vin~it'._. Hane: 8. Nina Rasti9it'. Hane: 28.J. 200 2800 6oo i. bive . Miklo§ Nikol (?).Ia~il 'a. Toma§ .Ia~il 'a. Mihaylo Nin9it'.Macar. al-'u§r va'! .r-i kelem o.lekarit'. Peya Petko.000.limun !vladko. [25v] I. Vuka§in Radi9a.dosela9. pinte: 780 7800 Resm-i sepet Adet-i agnam soo Resm-i agil 100 o. Berta Vukomil. Karye-i mezburenin rayas1 ziraat ederler ve bir ka~ bag tutup sahib-i zemine ii§iir verirler ve resm-i sepet eda ederler.dosela9.og6*. D'ura i.r-i mercimek. Bale Mihal.r-i biber ve piyaz O§r-i meyva 200 Resm-i arus 128 Resm-i pola9ma 150 Resm-i fl91 100 Resm-i tapu 25 Resm-i bive 6 Bid'at-i hanaz1r 135 Resm-i bojit' so Bild-i hava 130 Zemin-i Gorni Komlu§ ( . Htnta. Yovan. pinte: 35 350 Resm-i sepet 26 Adet-i agnam 150 Resm-i ajpl go O§r-i kevare 120 O§r-i keten ve kendir !8 o.J. Radovan Viti t'.terzi.Iii~il 'a.JS" ) der tasarruf-i raya-i m. Kinez. I.Radivoy Vuyit'. 20 140 Resm-i giyah ve bostan ve hime g6 o. k. plgam 20 O§r-i kelem 15 O§r-i meyva 12 Resm-i arus 32 Resm-i pola9ma !6 Resm-i f191 15 Resm-i tapu 5 Bid'at-i hanaz1r 145 Resm-i bojit' 28 N1Sf-i bad-i hava 20 Mezraa-i Tanta ( .la1r ve 9avdar. 25 150 Erzen. al-'u§r va'l-rusiim: 10. k. Martin Erakit' (?). Gruba9 Bresli~a (?). Yovan Pirikosi9a (?). ve grah.. k. Toma§ Mihal. 50 700 i. al-'u§r va'! . Nikola Radonya.l.b ). Radosav . Hmta._. ve grah.rusiim: 2. Radi~a Luka~. k. tahi-i tlok ( J_. Luka9 Marit'. Karye-i Komiu§ ( . Toma§ Katit'.. al-'u§r va'! . bakla. I. D'urko Aladin (?). Kinez: 1. k. D1ragoylo Radul. Vuk Piribit'. k. Petar . k. 250 3500 i. Hane: I g.. Todor Pava! Belit'. Radonya Rada§in. 57 Karye-i Selu§ (. Ed'ud And1riya§. DamyanD1ragit'. Bogdan D'urko.r-i mercimek.Magda.rusiim: 15. Pava! Bali t'. k. G1rgur Sabo. !.Martin !vlado§. Kila Marko. Hmta.la1r ve ~avdar...y J. 30 120 Erzen. Mila§ . Bo~ko Ivladisav. 40 280 Resm-i giyah ve bostan ve hime 336 O§r-i §Ira.J. !van Yerinit'.kllavuz.l ).rusiim: g6.J). 100 . Toma§ . Yovan .r-i §Ira. Yovan Radohna. ) .r-i kevare 350 O§r-i keten ve kendir Bo o. Yovan Boyadin. I.J)~). §algam 100 o. Luka9 Petko.kova9. 1oo 6oo Alef. Todor-dosela9. Radin Vdadko. k. ta bi-i m. Petre Radovan.

Ivladisav Bura~. D'urko Divoy (?). tabi-i m. al-'u~r va'] . Yovan Bola~in. Boja Radul.>"-l ) . k. Kinez . pinte: 259 2590 Resm-i sepet r8 Adet-i agnam 100 Resm-i agil 20 O~r-i kevare 100 O~r-i keten ve kendir 72 O~r-i mercimek. Drrayin (?) ivan. 15 700 Erzen. bive . ivan Radoye. g920 Hmta. ~algam 40 O~r-i kelem 40 O~r-i biber ve piyaz gs O~r-i meyva go Resm-i arus 96 Resm-i pola~ma 72 Resm-i fl~I gs Resm-i tapu 25 Bid'at-i hanazir So Resm-i bojit' go Bad-i hava 95 Mezraa-i Patanta (?) ( J. Petar D1ragit'. l. Ra~a Vukmir. 20 Erzen. Kinez . Pava! Nikola. 210 2940 ~arr ve ~avdar. Yovan Radman..dosela~. k. a. karye-i merkume 'Bingula ( '}_.rusiim: 5. Milasav . Zemin-i ziraatgah. ) : Boo. Radosav Vuki~a. Radi~a Nikola. Vuka~in Rayko. Radoba Vukit'. Mehmet Abdullah: 22. k. Petko Radi~a. go Resm-i giyah ve bostan ve hime O~r-i ~Ira. Nikola Vu~eta. Kinez: I.Ia~il 'a. !stepan Radi~a. k. I. Nikola Radi~a. Karye-i Farka~ C.ooo. Nikola Vrlade. Karan Gruba~. Petar Vuk. Yovan Istroyina (?).Vuk Bola~in. 55 ggo . Bive: I. Dobrosav . Nikola Piridisal (?). k.Vuksan ivan. k. Radovan Bojit'. al-'u~r va'! .. Ivladisav Radosav. Radunye Vuka~. Hane.Iii!il 'a.ibl~ ). pul!uk! uk: I. !stepan Vukosav. Yovan Diragit'. !~vetko Lubinko. Kaya der hudud-i karye-i m.. Kinez: I. 100 59 Resm-i giyah ve bostan ve hime 468 O~r-i ~1ra. Raka Belosav. Oliver Radoye. Radosav . [26'] Radosav Vukosav.Jt. ).rusiim: rgo. !mladi 1van. Diragit' Radoye.Ia~il 'a. Pava! Ivladisav. Dimitra Divoy (?). Mihaylo Divit'. tabi-i m. Hmta. bakla ve grah. Vukit' ivan. Yovan Mata..Radi~a ivan. al-'u~r va'] . Ivan Istroyik.dosela~.t. Gebran: 19. Vuka~in Vukit'. Radoba ivan. Mihal Vrlaka (?). Hane: g9. 280 1200 ~arr ve ~avdar. ve grah. Muslim: 1. Petar Radivoy..826. ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve p1yaz O~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava So 210 228 4550 100 400 So gs o 6o 70 so 45 150 64 120 ss 20 gs 14 66 Karye-i Bingula ( '1. istepan Radi~a. [26v] Petar birader-i Yovica.ss SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Alef.rusiim: ll5· Qiftlig-i Hali! b. Petko Dimitra. ta bi-i m.dosela~. k. Ozerinde ziraat ve hiraset edenler ve baglar tutanlar sahib-i zemine o~iir verirler. Toma~ Radivoy. Resm-i tapu-i zemin-i mezraa-i m. I. yed-i raya-i m. Petar Diragobrat.rusiim: 9. bakla.. pinte: 455 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ai(!! O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. Lazar Milko. I. k.Katalina. Radosav ivko.Ia~il 'a. 200 6o Alef. al-'u~r va'! . i~vetko D'urit'. tahi-i m. Vukit' Radosav. Sanka !vanko.

bakla ve grah. bakla. k.. Petar Martolos. Toma~ 6r Hmta. IS O~r-i meyva 2I Resm-i arus g2 Resm-i pola~ma B6 Resm-i fi~I 70 Resm-i tapu IS Resm-i bive I2 Bid'at-i hanazu B7 Resm-i bojit' so Bad-ihava 7S Mezraa-i Korda~ ( _. Blaj Marko.~·d. Mihal Mahova~. Luka~ Ra~It.dosela~. Petar D'urko.d. Matiya~ Leve~it'. Ferena~ Lovra. Karye-i Ba~in~i ( cr. !stepan Vukman. Blaj Kosavit'. ziraatgah-i raya-i karye-i m. l. Yovan Zora.SlREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI 6o Alef. IDS I470 :. Lavus Keleme1. Petar Balind.J ). 1van Kosit'. Todor Pedua§ (?). Mezbure karye halki ziraat ederler. al-'u§r va'! .kova~. 4S giS Resm-i giyah ve bostan ve hime S28 O~r-i ~Ira. resm-i tapu 20 6 S7 g2 IDB 40 Karye-i Novak ( JI_. Anto! Gilava. D'urko Beliya. Madk~. Janko 1van. al-'u~r va'! . Ivladisav Vuk. ivko Suyo. Anto! Milin. Blaj Toma~. l~tvan Goryana~. l. T~ma~ Vid. D'ura Marko. Mik§a Vukmir. Blaj Vidoye. Andmya~ Martin Blaj l vani~ Kila Toma~. D'ura Bola~in. ~'urko. tahi-i m. II Erzen. k. Mihaylo Belo~. bive . Pava! Piribidko. Pula ivan.dosela~. Yovan Dimitra.~. Milo§ Yanko. k. l. Vuyi~a :..liana. Mariniko Pava!. Vuk Miklo~.la# 'a. Toma~ ivko.iakotit'. Hane: 44· Bive: 2.la~il 'a. Mezraa-i Beles ( ~ ). ). Luka~ Bo baht. Bogdan . Mihaylo Vukas.(?).osela~.la~il 'a. Pe~ey (?) Luka~. ~o~a~ :.iair ve ~avdar.. !stepan Marit'.rusiim: 6so. Gal Dumanko~ (?). Mate Nino~.. i~tfan Bola~in.ooo. Petar Martin. ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz O~r-i meyva 44 IDS 240 22 soo IDO ISO go gs 4S IS I2 Resm-i arus 99 Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava 6s 4S Zemin-i kenise. Mihay- . 1liya .l ). R.>. k. ? hod). ~algam go O~r-i kelem IS O~r-i biber ve piyaz. Lazar .'~ ll ) ma zemin-i Pireypu§ta ( ?) ( ~. Mihal Lipova~ (?).L. 20 Bo Erzen. Matiya~. IS Resm-i giyah ve bostan ve hime Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag. Vmko Dimitra (b:~tina der bayu-i . J?'ura Duma (?). D'ura Qareva~ . Jivko Baleta. Miklo~ Petre.1. ivan Bojidar.! O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. Mihal Gilava. D'ura Petre.adRadmil. Vuk Benit'. Kova~ Petar. Lovra 1van. Andiriya~ Habyan. !stan~t'.rusiim: s.. al-'u~r va'l-rusiim: 6so. tahi-i ilok ( Jfl.Fimiya.. Dimitar Gubit'. Andira Mihal. k. Feza l!ya§. 1van Tolik. 1van Pedira§ (?). Pavi~a Dimitar. Todor D'ura. Anto! Milan. pinte: I oo 1000 Resm-i sepet 40 Adet-i agnam goo Resm-i ai\Jl 4S O~r-i kevare I60 O~r-i keten ve kendir 74 O~r-i mercimek. hiVe . Mate Belas. Anduiya~ Mati t'. ve grah.ieba (?). k. Bo 4BO Alef. mil ' "l> ' !. D'ura Milivoy.

6o 420 Resm-i giyah ve bostan ve hime 288 6§r-i §Ira. Ago§tan Mihal. Radivoy i~vetko.>:'. §algam !OO 6§r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz !20 6§f-i meyva 540 Resm-i arus Resm-i pola~ma 200 Resm-i fl~1 Resm-i tapu Resm-i bive 200 Bid 'at-i hanaz1r 68 Resm-i bojit' Bild-i bava 100 Zemin-i kenise. Vuki~a Kopriva~. Yovan. Petko Istoye ( ?) . Hane: 24. bive . Pava! Blaj. Vuyi~a Mihal. Hane: 6g. pinte: I 20 I 200 Resm-i sepet 4 Adet-i agnam roo Resm-i a ilJI ro 6§r-i kevare 30 6§r-i keten ve kendir 30 6§r-i mercimek.rusiim: 4·650. Dimitra Rujit'. §algam 14 6§r-i kelem 20 6§r-i biber ve piyaz r7 6§r-i meyva 5 [28'] Resm-i arus 30 Resm-i pola~ma 30 Resm-i f1~1 15 Resm-i tapu 22 Resm-i bive 6 Bid 'at-i hanaz1r 32 Resm-i bojit' 20 N1sf-1 bild-i bava 137 Karye-i Hamipk (?) ( Jl~l• ).Trenta. Iliya Do kit'. bive .la1r ve ~avdar. Radl~a Vuka§in. pinte: 282 !20 Resm-i sepet 6oo Adet-i agnam !20 Resm-i ag1l 400 6§r-i kevare 63 6§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek. D'ura Rayit' (?). Marko Yo~ko. 70 420 Alef. k.Jivka. Mate Grube. Mihaylo Nikola. :. rao 40 Alef. al-'u§r va'! . al-'u§r va'! . bakla.. bakla. Hmta. Dimitre Popovit'. Bive: 3· I:J:a!il 'a. k.dosela~. iliya Radivoy.Agata (?). Raya Jivko. [27v] ivan Vukit'. IO 350 Erzen. tahi-i mezbur. Raya Dobre.Bela. k..dosela~. ve grah.. ?. istepan Lazar. Luka~ M1lada. :.limun Mihal. Petar Golubar (?). bive .rusiim: !2. bive . Koy~in Todor. Luka~ Blaj. ?. Matiya§ . Dabijiv Petre. Radosav . Matiya§ Belos.Bo§nak.Agata (?). Nikola . Vuki~a Vuksan. Yovan Vukas. bive . Radosav Marko.. istepan Yovan. bive . Berta And1riya§. Luka~ Dimitra. I:Ia!il 'a.dosela~. istepan Radovan. istepan Peyak. Bive: r. Vuk§a Vuka§in. k. r2o r68o :. Mihaylo Rayit'.057· 4200 . Mihaylo Dimitra. k. Raya Kopriva~. Mihal Vuyi~a. Petar Todor. La~ko Domit'. Petar Kori~it'. soo 6oo :. Mihaylo Olivira. Petar Pavit'. iliya Vuk.>mr ve ~avdar. Hmta. k."~ ). Damyan Vuka!. .SlREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi lo Lugomir. Rayak Vuyit'.Macar. ve grah. istepan Gruban. Yovan .i~veta. Yovan Vukd1rag. Yovan Petre. Yovan Belani~it' (?). Vukduag . resm-i tapu Karye-i Qedimir ( . ivan Vuka§in. Radul Popov. D'ura Mihaylo. Yakob. Yovan Vu~urina (?). And1riya Gruba~. 50 828 Resm-i giyah ve bostan ve hime 6§r-i §Ira. ivani§ Luka~. Martin Duakul. 30 I 20 Erzen. Petar Vukmir.limun Marton. Peyak Radosav. k. Todor Vuka!. k. Luka~ Yo~ko. tabi-i ilok (J)ll). Radonya Boyin (?).

al-'u~r va'! . k. sakinan-i varo~-i Berkas (_. ) .dosela~. tabi-i tlak ( J~l ) . tabi-i m. donum: I. I. Miislim: 1.ti_. ~algam ss ČJ~r-i kelem so ČJ~r-i biber ve piyaz so I20 ČJ~r-i meyva Resm-i arus S40 Resm-i pola~ma 2S7 200 Resm-i fl~1 Resm-i tapu I2 Resm-i bive 200 Bid'at-i hanaz1r 68 Resm-i bojit' N1sf-1 bM-i hava 6s Zemin-i ziraatgah-i raya-i karye-i mezbure der mezraa-i (?) ( lilj.JJ§'). Raya Milit'. der Garni Komlu~ (. Nikola birader-i Bogdan. Radi~a t~vetko. I oo Alef. Nikola Vu~eta. Nanoyeva~ Karye-i Qekriya ( ~. k. Vukman Dobrivoy. Bag-i Pir Ali b. Dveys a. ). 20 I20 Alef.Iii!il 'a. Tivirdiko F. k. ve grah. Abdullah a. doniim: 2.rusiim: 200. bakla. sakinan-i Nem~i (cr<).Y JI. Dimitar Pava!. sakinan-i N em~i ( <>':"". Obrad Milosav. Bogdan Radoba. resm-i tapu: go. resim so g2IO ČJ~r-i ~Ira. donum: 10.HJ ). k. IO 40 gso Erzen. Zemin-i ziraatgah-i raya-i m.f. g I2 IOS Erzen. doniim: 4. Yovan Milo~.).S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI Hiiseyin b.) . Hmta.J:ii~il 'a. k. Yovan Vuk.rusiim: 11. so 22 Resm-i ~ift I Bo Resm-i giyah ve bostan ve hime Bagat-i Musliiman.. bakla ve grah. I. :ii l '\ !'' s . Miklo~ . sakinan-i Nem~i (cr<).. Grubeta Marko. 4200 Hmta. [2B•] I.. donum: LI j2. goa 6oo ~air ve ~avdar. Isladoye Radoye.ooo. 64 Bg6 ~a1r ve ~avdar.Boo. doniim: I. Radovan Pavun. Bag-i Hiisrev b. k. k. k. Abdullah: 22 (bag. pinte: g2 I I20 Resm-i sepet 6oo Adet-i agnam I20 Resm-i ag1l ČJ~r-i kevare 400 6g ČJ~r-i keten ve kendir ČJ~r-i mercimek.rusiim: 2. Ognan . Nik~a Radosav. Hane: I4· Bive: 2.Ia~il 'a. Radovan Radoye. )._. D1rakul Duyin.dosela~. al-'u~r va'! . pinte: so soo Resm-i sepet IO Adet-i agnam 6o Resm-i ai(!! I2 ČJ~r-i kevare 20 ČJ~r-i keten ve kendir s ČJ~r-i mercimek.I/2. Bag-i ~emse a. ta bi-i m.. resm-i tapu: 6o). Abdullah a. plgam s ČJ~r-i kelem S ČJ~r-i biber ve piyaz S ČJ~r-i meyva 4 Resm-i arus g2 Resm-i pola~ma 2g Resm-i f1~1 Is Resm-i tapu S Bid'at-i hanaz1r 2S Resm-i bojit' S N1sf-i bM-i hava 40 Karye-i Mali Lejimir ( -'._..fo. Dobrila Du~­ ko ( ?) . IS Resm-i giyah ve bostan ve hime g6 ČJ~r-i ~1ra. lut'a: 2. al-'u~r va'! . Hane: B. Bag-i Ali b.

Obrad Petre. bive . k.!§tit'eni9a. Hmta. k. k. ti\bi-i m. Hane: g.kalud'er. Radosav Petko. Filip Vuk. Islavuy Vukd1rag. 4 I6 Erzen.. Ba§tina-i Cafer b.Iii~il 'a. 4 Erzen. k. .J!. k.. al-'u§r va'! . ta bi-i m. ve grah. Vida~ Diragi§a. I7 !02 Alef.Todora. k. k.. I7 Alef. I5 !05 Resm-i giyah ve bostan ve hime Ig2 Čl§r-i §Ira.472. D'ura Vuk. Radoba Milit'. Hane: g. Abdullah. 9arh: 2. 25 350 ~air ve 9avdar.66 StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi !vani§. ve grah.l. [2g'] Karye-i Biklab (. 25 ~air ve 9avdar. bakla. Mile !stanko.Iii~il 'a. k. !vani§ Radonya. I. Bive: I.200. Radul . Radoba Petko. resim 32 Resm-i tapu 5 Resm-i bive 6 Bid'at-i hanaZir 25 Resm-i bojit' 25 Bad-i hava 26 Mezraa-i Gizda (?) ( . 42 I75 Erzen. !van dosela9. pinte: I 28 I280 Resm-i sepet IO Adet-i agnam 55 Resm-i agil 20 Čl§r-i kevare 20 Čl§r-i keten ve kendir 30 Čl§r-i mercimek. ma ba§ tina.Iii~il 'a. §algam I8 Čl§r-i kelem 5 Čl§r-i biber ve piyaz I2 Čl§r-i meyva 5 Resm-i arus I5 Resm-i pola9ma 30 Resm-i fl91 25 Asiyap. k.. Radota Marko. der kurb-i karye-i mezbure ve Biklab ( . bakla. 25 I08 Resm-i giyah ve bostan ve hime g8o Čl§r-i wa. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fi9I Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at-i hanaz1r Res!Jl-i bojit' Nisf-i bi'ld-i hava 350 I02 I6 I05 I08 380 IO I50 I5 50 IO I2 IO 5 5 I6 25 25 5 6 25 I2 30 Karye-i Ali§var ( . !stepan Blaj. pinte: g8 6 Resm-i sepet 300 Adet-i agnam . k. Vukd.dosela9. k.~l).il ) . al-'u§r va'! .. bive . g8o Hmta.rusiim: 2-4og. Bive: I. !9vetko Radko. pinte: 38 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir ČJ§r-i mercimek.~ ) nam karyelerin rayasi iizerinde ziraat ederler. Radosav Radosalit'. Petar . I.Ia~il 'a.. al-'u§r va'! . I.> ). Radi9a Vuka9.rusiim: 3. al-'u§r va'!.. Nikola Radibrat. Toma§ Vuki9a. stREM SANCAGI TAHR1R DEFI'ER1 I.. Htnta. 70 252 ~air ve 9avdar. I5 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i wa..rusiim: 1.Irag Istoyan.rusiim: 441. Hane: I 6.

Feza Anto!. Hasan: I2. 1<.. Bala~ Ninit'. Abdullah. Hiiseyin: 22.dosela~. Bali b. Gazanfer b. Pirali b. Abdullah: I2. Vukdrrag . al-'u~r va'! . Behram b. Turak b. Mrladm Ranit'.dosela~. ]ivko . Ali: 22. Ali b. Turali b... Andrriya Dimitra. Rayak. balda. Abdullah: 22.229. ~algam 5 O~r-i kelem 20 O~r-i biber ve piyaz 5 O~r-i meyva 5 go Resm-i arus Resm-i pola~ma 16 Resm-i fr~r 20 Resm-i tapu 10 Bid'at-i hanazrr 20 Resm-i bojit' 8 Nrsf-i bad-i hava gB Zemin-i ziraatgah-i raya-i karye-i A!i§var ( )_. Lazar Nikola. balda.lll ). Milutin . Ramazan b. araba: 2.1riza ( ?) . Hane: 21. Abdullah: 22. Kurt. D'ura D'urit'. bive .. k.. Mahmud (<. ~ahcan (?) .! I 20 O~r-i kevare Bo O~r-i O~r-i O~r-i O~r-i O~r-i keten ve kendir mercimek.ayrr der varo~-i mezbur. Radonya Nikola. Davut: 22. Hane: 2B. Vuk Sibiu(?). Yunus b. Goroye Vuyi~a. Abdullah: 22. Murat b. Lovak Vuk. Hane: gB.68 StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI SlREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI Resm-i ajp.. Ali: 22. Yovan dosela<..vetko Mila~in.l 6o O~r-i kevare 152 O~r-i keten ve kendir 1o O~r-i mercimek.. Hasan b. Peta:k Radivoy. Petko Koprivp.. Oru~ b. ta bi-i m. Pavun Iskorit'. Vuk Radonya. Rado Milo~. Pavle Petrovit'. B2 I I 4B ~arr ve ~avdar. Ferhat b. Hasan b. al-'u~r va'! .. Abdullah: I2. Nikola Martin. Ali: 22. krt'a: 2. Kurdali b.terzi. . Bive: 2. Kara Mustafa: I2._. l ) . ( . Piri. Ahmet b.rusiim: 200. Bali. Hasan -al. Abdullah: 22. ). Hamza: 12. k. Radi~a !van. l:Iii!il 'a. Mustafa: 22. pinte: Bo Boo Resm-i sepet 200 Adet-i agnam 6oo Resm-i a jp. Abdullah: 22.\!. k.gayyiit: I2. ~algam kelem biber ve piyaz meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Dimitra~in Vuyak. Timur: 22.dosela~.govedar. Matiya~ Bala~. Petar Luka~. ~aban b. Ognan Vuyi~a.seroda.seroda. Yenipazar. Abdullah: 22.Kata. Mustafa: 22. Memi: 22. Vuk Berit'. !skender: I2.dosela<. Vuk Radi~a. Milo~ lskorit'. Hamza. Ferhat b. !van Vuksan. Pop Vuyin.imam. Ferhat b. Turak b.L_. Radi~a Radonya. Hiiseyin: 22. Nikola . [29v] Karye-i Pi~tina<..dosela~. 1~tfan Sentit'. Abdullah: 22. Ferhat b. Ahmet b. 2I I47 Resm-i giyah ve bostan ve hime 252 O~r-i ~rra ma bagat-i raya-i kura-i hari~. Prodan .dosela~. Davut: 22.rusiim: 4. Hiiseyin b. . Hiiseyin b. Rado Vuksan. Piri b. !vani~ Malinko... go 540 Erzen. Yovan Rado ta. l:Iii!il 'a. Abdullah: 22. 1brahim: 22..serboliik. [go'] Gebran-i varo~-i mezbur: Drraja Yovan. resm-i tapu: 20). ) . ?. Bali: I2. Radul Vuyatorit'. Bogdan . ve grah.:':. resm-i tapu 6g g5 25 I7 4 IO 64 52 I5 IO 40 go 40 40 Varo~-i Sotin ( ~b_. Yusuf b.. Gonoma (?). Yusuf b.41 ) der mezraa-i Bud ura (?) ( •J>Jl) der mabeyn-i karye-i mezbure ve !svilo~ ( . !vani~ 1rig. Abdullah: I2. Hiiseyin b. Abdullah: 22. Anto! Yakob. Osman b. Andrriya~ D'urit'. Gazi b. Radonya. D'ura Babit'. bive . Memi b. Hm ta. Abdi b. tahi-i 1Iok ( J_. ve grah.

) nezd-i varo§-i mezbur.J:.-_}}. balda ve grah. k.... k.-) iskelesinde vozar olup o hizmetlerinin mukabelesinde filorilerin otuz be§ bu~uk ak~e verip ve avar1z-i divaniye ve tekalif-i orfiyeden mu af olmalar i~in ellerinde hiikm-i hiimayun olmagm defter-i cedid-i hakanide ferman-i ali§an iktizasmca kayxt olundu. 30 Erzen.J:_k. .. al-'u§r va'!. ) sayd-i mahi edenlerden iske! e-i mezbure emini her senede otuzar ak~e ahr: 1:220.t. 100. hizmetlerinin mukabelesinde vacib-al-ri'ayet ve lazim-al-J:!imayah olduklariyle §imdileredegin kendilerde [3ov] bir nevi kulluk ve hizemat ve teklifat olunmann§trr. Nefs-i Sotin ( . 634· Mahsul-i ihtisab ve ihzariye ve bac-i siyah ve bad-i hava-i varo§-i m. I4S Alef. Hastl-i Miisliimanan ve Gebran 'a. soo.. §algam Č>§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Asiyab-i nehr-i Tuna...: 2. lUnta.. k. k._. Mahsul-i riisum-i mahi ki nehr-i Tunada ( .StREM SANCACI TAHR1R DEFTERi StREM SANCACI TAHR1R DEFTERi Mezraa-i Mandu§ (?) (.rusiim: B. ~oyle ki minbad teklif oluna tefrikalarma sebebolmak mukarrerdir diye ayan-i vilayet haber vermegin tayfa-i merkume §imdiyedek edegeldikleri iskeleye miitaallik hizmetlerin eda edip sair kara kulluklardan ve niiziil ve cerehordan ve kiirek~iden ve ciimle tekalif-i orfiyeden muafiyet ve himaye iizere defter-i cedid-i hakaniye kayxt olundu.. bab: 2 I... 6o Resm-i giyah ve bostan ve hime-i Miisliimanan ma gebran Adet-i agnam Resm-i agtl O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir Resm-i ~ift Resm-i bennak Č>§r-i mercimek.J:_k_. fi: so. ) ve Yarkof~a (?) ( <-. ) ma O§r-i mahi: 22. resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' 2730 870 I 20 420 696 S7S I 07 320 sB 462 108 7S 66 47 I20 II6 ISO lOS O 2S I2 298 7S Mahsul-i iske! e-i Sotin ( .· I9S ~air ve ~avdar... ) gayet ile m emer-i nasta vaki olup onda olan Miisliimanhk ayende ve revendeden ve mlri hizemat ile vanp gelen ~a vu§ ve sair kimesnelerden miibaHiga-i zor ve zahmet ~ektiklerinden gayn mahal-i mezburde i§leyen iskelenin gemilerin dahi riizgar siirdiik~e getirmege muavin ve miizahir olup bu 71 Kefere rayas1 mezbur Sotin ( .k_..

~) ve i . Anbru§ Yakob. diiniim: r.. Abdullah: r. diiniim: 2. Bostan: r.pop. don tim: r. don tim: r.i ( ?) ( .vetko Dimitrovit'. Omer b. klta: r). Bostan-i Cafer b.: Petko Milovan. Abdullah: 22 (bag. Miklo§ Maro§. Hiiseyin: r. bostan: r).. doniim: r. Marko Luka<. diiniim: t/2. Timur: 22 (bag. Bostan-i Recep b. diger Hiiseyin Abdullah: 22 (bostan: r). D'ura . Miklo§ Marko.ev<.. Yusuf: 22. bostan: r). Hurrem b. Gazi b. Mihal .Sokna.y. Hiiseyin. ?. Bostan-i Mahmud . Abdullah: 22 (bostan: r). Abdullah: 22 (bostan: r).S':'-'':' JJ> ) ve Hrrkatin<.i (?) ( "':''.a (?) (~uL. Mehmet: 22 (bag.!imani. diiniim: 2. diiniim: r. Hrzrr: r. Petar 1§titar. diiniim: r/2.:.a (?). Bostan: r. D'urko Kirit'.. klta: 2. Bag-i Ahmet b.".. Yusuf: r. bostan: r). ibrahim Bosna: 22 (bostan: r).a (?).. bostan: r). Mehmet: 22.: Maksut .. lJ!. Abdullah: r.. Bostan-i Mehmet. Hiiseyin..pop._. Bali b. doniim: 2. Bostan-i Mustafa Bosna. Nasuh b.5"') ve Pogotova ( .i ( ?) ( . Bali. diiniim: r. (?). Abdullah.~l""") ) ve Mirkof<.. Bostan-i Yusuf b. . Abdullah.kethiida: r.a (?) (~)J':') ve Blajev<. tahi-i kaza-i tlak {J)i.i (. Mustafa . 1<. Cafer: r. Hasan (bostan: r).. Ga§par . Bostan-i Kurt b. Bostan: g. Bostan-i Timur b. Abdullah: 22.. ibrahim (bag. bostan: r). Cemaat-i Miisliimanan-i varo§-i m. Bag-i Mehmet -al. Lazar Petkovit'. Bag-i Mehmet b. Kurt: 22 (bostan: r). Bostan: r. Bostan: r. Bostan-i ibrahim b. diiniim: rj2. [g2r] istepan Andirit'. Bostan-i Mehmet b. l vani§ Radelit'.i ( . Bag-i Dervi§ b..dosela<.. t§tfan Habyan. 1<._.'. diiniim: 2). ).sertopi. doniim: r. bive . Bostan-i Mehmet b. Bostan-i Hiiseyin b. Bag-i Ali Aga . Mehmet: 22 (bag. Bostan: r. Y. Bali b. Hiiseyin b. Hiiseyin: r. doniim: r.T'erana. Abdullah: 22 (bostan: r).. Bag-i Dveys b. Bostan: r..~) ve Konipl<. diiniim: t/2. Petar .. Abdullah: 22. Pava! Ne§init'. Gonoma (?) Bratanit'.i ( <. Abdullah: 22 (bostan: r).-'l) ve <.!" ) ve Divankov<. D'urad' .dosela<. i§tfan Levi<.Ratko Bratit'. Bostan-i Yusuf b.mu'a~~in. Blaj Y eli<. ).. Bag-i Mehmet b.. Yusuf Hiiseyin: 22 (bag. Bali b.l ). Korkut b.. Turak b.~lJ_ J) ve Bosavi<. Torgut. [grv] Ali b. tahi-i m.."')-'. Hiiseyin: r. Bali b. bostan: r). ivani§ Yeli<. Abdullah. Abdullah: 22.. Mustafa b. Vukota Radovan.~.Luka<.iftlig-i Musa ve Turban ve Qirkveni<. Osman b. ivko Matit'. Bayezit b.Mago§a. diiniim: r. Oru<. ?. Abdullah: 22. Muhyi: 22 (bostan: r). 1nebek: 22 (bag. Bostan-i Hasan b.> ) ve Div<.. Bag-i Turhan . Kurt: r. D'urko Koro§a<. Mustafa: r. Yakob Kiri<.evit' (?). Toma§ Andrriya§. Kurt b. l StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERi [gr'] Nahiye-i Morovit' ( dw_. Dimitar Simit'. Martin Qabilovit' (?). Bostan-i Hasan b. ~ahman b.vetko . Hrzrr Bosna: 22. bostan: r). Gonoma (?) D'elit'. Mehmet: 22 (bostan: r)... Bostan: r. Abdullah: r. Abdullah: 22 (bag. Hasan b. diiniim: r..it'.it'. Musa b. Hane: 54· Bive: 3· Zeminha-i mezan-i Vrrati§in<.. Peya Markovit'. klta: 2. Bag-i Ali b.o ) ve D'ulberak (?) (J~_.. Vrrban Bojidarit'. Murat: 22 (bag. Yovan . bostan: r).dosela<.kova<. Ahmet: 22 (bostan: r).. Balit' Antolovit'. Mihal. Bag-i Ahmet der dar-i kale-i m. b. Bali b.it'. Varo§-i Morovit' ( . Andrriya§ Matkovit'. Abdullah: 22 (bostan: r). Mehmet . Matiya§ Babit'. bive .. Pava! Blaj. bostan: r). Rado Egeli<..: r. Mustafa: r. Bag-i Ali b.a (?) ( ~_. Bostan-i Sefer b. Bostan: r..) ve Krrstur (?) ( ~-""')) ve Trrnov<. Hasan: 22 (bag. diiniim: r. bostan: r). Gebran-i varo§-i m. 73 Bostan-i Mustafa b. Yakob Vuk. bive . Bostan: 2. Matko Balkovit'.serboliik: r. D'urila (?) Piriya§in..!.. Gonoma (?) Matiya§.~: ·y R' . Mustafa: r. Bostan: r. imre Y eli<. Pava! Vukovit'.S':'_. Abdullah (bag. doniim: rj2. Matko.halife (bostan.A. diiniim: r. Bostan-i Turak Kurt: r. Yusufb. Kurt b.it'. Andrriya Brayanit'. ~aban b. ivani§ Deyani§.1j2. Yusuf b.i ( ?) ( <. 1<.serboliik. Bag-i 1nehan b. Memi b. doniim: r. Bostan: 2.vetko -rflah. doniim: r. Behram b.dosela<. t§tfan. Malkov Egeli<. !stepan Yovan.

Qa}'lrha der mezraa-i mezbure Blajev~i (?) C>J)>I>): Đurak b. Kurt der hudud-i mezraa-i m. Mehmet (araba: 2). Ali b.._._.. Ali b. Turhan b. k. Hizlr (araba: 2). k.Ali b. Zemin-i bostan-i 1nehan ve Oru~ der mavera-i ab-i Istudba ( 1~>-"'""1 )... Hasan b.L JJJA ) • ( ~) ma resm-i ~eragah. Mustafa b. Yusuf b. I. Ahmet (araba: 2). Bostan-i Cafer b. Musa b. Zemin-i mezbure mezkuran sahib-i arzmdan tapula}'lp zab1tlannda bulunma~n defter-i cedid-i hakaniye tizerlerine kay1t o!und u.. k..ruftur. Mahsul-i miri: ih tisa b ve ihzariye-i nefs-i Moravit' ( . Yus~f b.dizdar-i kale (araba: 2).ooo. 15 Resm-i ~ift Resm-i di:intim-i bagat-i Mtisliimanan Ojr-i giyah ve bostan-i Mtisliimanan 266o 6oo 105 550 122 83 75 Resm-i giyah ve bostan ve hime-i gebran 648 Adet-i agnam 150 Resm-i a~! 10 O§r-i kevare I 30 O§r-i keten ve kendir 12 O§r-i bakla.JJ J JJ~ ) ve ~arkudin StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt (. . Ramazan Aga Qa}'ln demekle mil.).dizdar (araba: 3). 'Bali. Abdullah (araba: 2). Biri pmar kurbunda ve biri dahi kavakhk yanmdad1r.~~): Ahmet . 1brahim (araba: 1). Ahmet.hi-l ) der tasarruf-i ahaJi-i mezbure. tahi-i m. der hudud-i karye-i Pentakof~a ( .rusiim: Io.~n).. Mahmud. Qay1rha der mezraa-i Porondin (?) ( .mazbiirah: Mahmud.JJnY. Bali b. Araba: 4· Zemin-i ziraatgah-i varo§-i m. Ahmet (araba: 2).) der mukabele-i kale-i MoroVit' ( .J.kethtida (araba: 2). Mustafa (araba: 2). Mezraa-i Rubetin~i (?) ( ~w) der tasarruf-i ahaJi-i karye-i m. Hamza (araba: 2).Ia~il 'a. Htiseyin (araba: 2).). Abdullah (araba: 2). Qay1r-i Cafer b.. Mehmet '(araba: 2). 400 r6o tabi Qay~rha der mezraa-i mezbure Beletin~i (?) ( .. ~ahman (araba: 2). Mezraa-i Brodi~a (?) ('':">JJ.StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt 74 Porondin ( ?) (.. ) (izerinde vaki olan ki:iprtiyti tamir etmek laZJmdir di ye ilam olunup raya-i merkume zikir olunan ki:iprtiyti tamir edip o hizmetlerinin mukabelesinde avanz-i divaniye ve tekalif-i i:irfiye ve ntizul ve cerehor ve g~lman-i acemiyan ve sair cerni kara kulluklardan muaf ve mtisellem olmak tizere defter-i cedid-i hakanide merkum ki:iprtiye meremmet~i ka}'lt olundular. Mehmet (araba: 1)..) al . Hamza. Ali b. al-'u§r va'! . Araba: J. inehan b. ve grah.. Mehmet b. Qay1r-i Maksut Hoca der hudud-i mezraa-i mezbure Brodi~a (?) ("..">JJ. >"'Y. JJJ" ) Resm-i tapu-i zemin-i kenise Mezraa-i Beletin~i (?) Moravit' ( . (araba: 2). Htiseyin (araba: 4). (".!. Mahmud . mercimek. b.">JJ.. Hamza (araba: 2).>. Oru~ b. 190 ~air ve ~avdar.. §algam 5 O§r-i kelem 5 O§r-i biber ve piyaz 4 Resm-i arus 32 [32•] Resm-i pola~ma 40 Resm-i f1~1 220 Ojr-i mahi 120 Resm-i tapu 25 Bid 'at-i hanaz1r 59 Resm-i bojit' 20 Mahsul-i iskele ma ba~ ve pazar ve panay1r-i varaj-i Moravi t' ( ~JJJ• ) der kurb-i kenise 4300 N1sf-i bad-i hava 100 Varaj-i mezburden nefs-i raya bundan sab1k mirliva ve toprak kaz1sma mektup irad edip varaj-i merkum kurbunda nehr-i Bosut ( .. Yusuf b. 1oo Erzen. Kurt der hudud-i mezraa-i mezbure Rubetin~i (?) (. Htiseyin (araba: 1).!. Hmta. 1ki kitad1r.luJJ" ). Kale-i mezbure hallu bah~eler tutarlar. Kurt (araba: 2).kethtida (araba: 1).."" ).kethtida (araba: 2). di:intim: Brodi~a (?) 1. Mehmet (araba: 2).!. Osman b.

Bive: 1. Abdullah (araba: 2).Kata. al-'u§r va'! .-'1 ). Yakob i§tfan.. arabahk: 4· Mezraa-i merkume topragmda 'ind-al-ahiill ma'liim-al-l:mdiid olan dort arabahk ~aytr ve bir kita tarlamn hasiim mukaddema bi J:!asb . Mustafa (araba: 4). iva Klarit'. al-'u§r va'! . l .<':'rtl>}) ve i~vilin~i (?) C. k. 20 qo Resm-i giyah ve bostan ve hime I44 Adet-i agnam IOO Resm-i ag.'. Sefer b. Yusuf b. Vukdlrag Istrahinya. Abdullah (araba: 2). Berta D'urko. Cafer (araba: 2).dosela~. Recep b. Hasan b.al .!\) ma zemin-i Boradov~i (?) (~. tabi-i m.cLY. Radoba ~ura­ ni~a ( ?) . bive . §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~l Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'a t-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 77 25~ 400 40 400 Ig 22 S5 44 S5 6o 44 I5 I5 6 250 S5 88 Mezraa-i Durujinov~i (?) (. 52 SI2 28 Alef.. 7 Erzen. l:. 50 S50 Yovan Nikola.liJ_.!il 'a. al-'u§r va'! . Omer b. l:.) ve Giiat (?) (.UY. ve ~aytr. 200 ~au ve ~avdar. k. Rado§ Pavko. Hurrem b.l li StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag. Abdullah (araba: I). k.. Petar Klarit'. Hmta. Htiseyin (araba: 2). kita: I. Petar Marko. Blaj D'urko. tabi-i m.rusilm: 450.. 2800 Hmta. Badmov~i ( . Vuyin Vuka~.Uy•J. Ahmet b. al .) ve Loga§ev~i (?) (<.~.rusilm: 1..rusiim: 5. Abdullah (araba: 2). ?.'.>IJY.! 20 .. nezd-i karye-i m.650*. Vuk D'urko.niin tasarruf eden Habip Aga nam kimesne hi'lSII-i mezburi nefs-i Morovit' ( ~~JJY ) parkamnda bir kuyusunun ve bir tane mebit kazgamn tamiri i~in vakif ve tayin ettigine hticcet-i hakim ibraz oldugundan gayn hala tahrir-i cedid tizerinde zikir olunan ~aytr ve tarlamn a1ar-i §er'iye maada hasiilan geri mezbur su ile kazgan meremmetine sarf olunmak tizere aga-i mezkurin mal-i vakfmdan arazi-i mesfur i~in m!riye dahi kirk ak~e resm-i tapu vermegin ber karar-i sabik tasarruf olunup sahib-i arzma il§rti eda olunmak tizere defter-i cedid-i hakanide kay1t olundu. i van Radi~a. 20 I20 Erzen.Iii.§ar' va'lJ. Marko Gruyi~it'.StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI Mustafa Bosna (araba: 2). Bive: 1.Iii.'u§r'va'l .) Karye--i i§titar (J~.4) ma arazi-iGor (?) ( >~) ve ( o'. Hane: I2. Vukduag Jivko. Mate G1rgur. merdtim-i Habip Aga-i mezbur der mezraa-i m.kova~.f.ld. Abdullah (araba: 2).!il 'a.250. Htiseyin (araba: 2). Oru~ b.!il 'a.! Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i bakla..rusiim: soo. Mileta .Jt. l:. k. Qiftlig-i Ali. Petar Vuka§in. l:..}) ve Pu§karof~i ve Pretoka (?) ( .).. Mahmud b.dosela~. Ali b.'. D'urad' Nikosal (?). D1ragoylo pop.i·dJJ> ).. Vidak. mercimek ve grah. Filip Blaj. 50 700 ~mr ve ~avdar.~JJ'}. Mehmet b. Martin . Timur b. Mezraa-i Kurakof~i ('-'~_. Mustafa b. Blaj Toma§.Iii. bive. k.rusiim: 200. [SS'] Karye--i Batrof~i ( ~.Istayp.!il 'a. diger Mehmet b. ivani§ i§tfan. Zemin-i tarJa.Iii. Yusuf (araba: 2). Martin iliya. Hane: 21. Abdullah (araba: 2). k. D'urko . Kelemen Rapn. Karye-i mezbure rayas1 ziraat ederler. !stepan Yankit'. al-'u§r va'! . Hasii 'a.ii. ).) ) . k.. D'ura ~ok~it'.. Mehmet (araba: 2).r. Abdullah (araba: 2).l>4) ve Kablarof~i ( . Nikola Hirelit'. Luka~ Gruban.. Anto! 1~ve­ toye. Mehmet (araba: s).

k.. Hane: 17. ?. so 3SO Resm-i <. Bive: r. Miloj Yelenit'. Radosav Vrladit'. Girgur Petre. Petar ~ukr t .vetko.).._. al-<u§r va'l . srB ~air ve <.. Pava! Mandalinit' (?).ift 22 Resm-i giyah ve bostan ve hime 624 Adet-i agnam 2000 . jalgam [33v] Ojr-i kelem Ojr-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Bad-i hava SiREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi IOO Resm-i tapu 5 Bid<at-i hanaz1r 20 Resm-i boji t' ro Nrsf-i bad-i hava 50 Mezraa-i Husyev (?) ( _n-y•) nezd-i karye-i mezbure. I~vetko Kosovi ye ( ?) . ) Vukosav Radovit'. Dabijiv Milkovit'. Vukajin Babit'. J.. Pave Ravosalit' (?). Vuka<. Nikola Yeli<. Bojit'ko Vukit.it'. Petar Timin. Raya-i 44 IO r6 rs go merkume i. Pava!. Radivoy.eta Vrladit'. Vuk Raduka. k. Min. Radul Vuk. Mikloj Ijtfan..rusiim: 150. Petar Vuk. al-<u§r va'l ... tahi-i Morovit' (~. Cafer Bosna: 22. [34r] Miloj Istant.6oo._.l Karye-i Kukuyof~i ( ". k. Uzerinde varo1-i Morovit' (~4JJy) ve D'epuj ( . ]ivko Pavko. Rado ba Vukajin. Mezraa-i Petrof<. al-'ujr va'! .a Lalit'. Toma! Todorit'.eta Rado bit'. k. a ( ?) ( <. ve grah.rusiim: 2. Raduka ivan. l..dose! a~. Miloj Vukit'. Hane: 5 r. < • " j ' ~'. Kozma Luka<.§il <a.J. Yovan Kosovi ye ( ?) . Vu<. urad' Luka~.kova<. Pava it. Raduka Vukit'.Ia§il 'a. istepan Radko. Radoba Biribilovit'. k. ve grah.''JU". I:l5.SiREM SANCAGI TAHRlR DEFTERi Ojr-i kevare Ojr-i keten ve kendir Ojr-i bakla. Vukosav Matkovit'.izerinde ziraat ederler.it' (?). D'uro Yelenit'. Matiyaj Blaj. l ) rayasr ziraat ederler.Bojnak. Dobrosav . 2S 204 Resm-i giyah ve bostan ve hime goo Adet-i agnam 6o Resm-i agri 207 O§r-i kevare lO Ojr-i keten ve kendir 15 Ojr-i bakla. Ifa~il <a. k. k.dosela<.. Hmta. ijtfan Ihya. ivan Tiripcta.J_.550. Miliya Vukit'. Milidar Radobit'.Ia~il 'a. P_ava !stanko. Radi<. Pava! Petrov.avdar. Radosav ivan. 400 Alef. Radul . bive Rada. Nina . Marko .. Vukdrrag Bogdan. tahi-i m.evit'.kova<. al-'ujr va'] rusiim: rs.pop. Ma~ ko ._">) ve karye-i mcrkume Andiriyof~i (?) 20 rs lO 6 8o 2S so Karye-i Andiriyof~i (?) ('-'~-'u". Mr~al iliya. Nina ijtfan. Matko ivan. s 20 Erzen. Radoba D'ord'evit'. 1120 Hmta.it'.. iliya Grrgur.. Vuyin . ) ma mezraa-i Sir<. Kila Pr~~a. k. Radoba ivanij. jalgam 20 Ojr-i kelem Ojr-i biber ve piyaz 5 Ojr-i meyva s 32 Resm-i arus 20 Resm-i pola~ma 20 Resm-i fr~I p 79 (cS'. iliya Yovan.-.it'. mercimek. 42 20 Alef.T) ma mezraa-i Feren~iya (?) ( ~. Rayko dosela<.f' ve Livadin C:e•} ). S 175 Erzen. Radit. Muslim: r. mercimek.a Peya<. Radoba Istar<.Bojnak. 8o 2S2 ~air ve ~avdar. !stepan Batajit' (?). Radoba Bogdan.i (?) ("~J~).rusiim: 170. Petar Girgur. B!aj .. ). Rado ba Hersek.

Bojo D'urko. 75 450 Erzen. al-'u1r va'! . Matiya~ Petar. tahi-i m. I. Nikola Blaj. Vuyin Kalanit'. And1riya~ Toma!. I /2 g6o ~air ve ~avdar.govedar.. Radi~a Yovan. * Hmta.. 262 g668 ~air ve ~avdar.<j. G1rgur Vuyi~a.Kata. ~algam 10 Čl~r-i kelem Čl~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Karye-i Brato~ev~i (?) ('"'o. Hane: 22. k. Gal Balit'. Zemin-i Radotin~i ( ?) ( '"'. Martin Vuka!. 20 22 Resm-i ~ift 276 Resm-i giyah ve bostan ve hime 2000 [g4v] Adet-i agnam Resm-i agil Čl~r-i kevare 15 Čl~r-i keten ve kendir !8 Čl~r-i bakla.Ia~il 'a. Veli Abdullah: 22.!. 1algam 55 Čl~r-i kelem 70 Čl!r-i biber ve piyaz 275 Čl!r-i meyva Io Resm-i arus I26 Resm-i pola~ma I 20 Resm-i fi~I 48 Resm-i tapu 20 Resm-i bive 12 Bid 'at-i hanaz1r 480 F.-ylyiJ. Vuk Koyit'. bive . Mati. Rayin Petar. mercimek ve grah. Petar Yovan. ve grah. resm-i tapu 400 1000 ~algam I50 88 IOO 54 I6o goo 200 go ISO 100 200 6o Karye-i Kuzrni Damyan (. mercimek. Radko Radovan._.l!JJY)· !vani~ Petar. Petar Matko. iliya Marko. i~tfan Uqula. Vuk . Matiya~ Yelit'..' Bo StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAL:I TAHRIR DEFTERI Resm-i agil Čl~r-i kevare Čl~r-i keten ve kendir Čl~r-i bakla. Blaj ilanit'.Ia~il 'a. tahi-i Morovit' (.dosela~. Pava! Andirit'. al-'u~r va'] . k.rusiim: 5·500. i1tfan Damyan.. <. bive . Rayak Milit'. I.dosela~.}).). i~tfan Toma~. D'ura Matko. Vuk Milit'.. Matiya~ Habyan. Martin Dimitar. k. I Kinez . Subota Raduka. Miklo~ Milutit' (?). Kinez: 1. Petar Vuban. Yakob istepan. Radosav Radivoy.dosela~. Mihal Miladenit (?).rusiim: 7·450. ve grah. k. Milovan . N1sf-i zemin-i mezraa-i Lubinof~i (?) (e<':"~) ) der tasarruf-i raya-i m. ]ivko Maro~it'. Petar Kraguy. Rayak Vitonit'. 6 . 50 gso Resm-i giyah ve bostan ve hime g26 Adet-i agnam 6oo Resm-i agil IOO Čl~r-i kevare gso Čl~r-i keten ve kendir I85 Čl~r-i bakla.JI. k. Matiya! Lovit'. Hane: 28. I449 Hmta. k.Vukman Milko.dosela~. Muslim: 1.. Radul Radoba. Petar Lovrit'. Berta Gugur.T. Bive: 2. Yovan . ivan istepan. 10g. Čl~r-i kelem Čl~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bild-i hava Zemin-i kenise.1J ) der tasarruf-i raya-i ~ezbure.Bora. Radosav Vukit'. istepan . Milo~ Yana~. Rayak D'urit'. Berta Mato~. 6o I40 Erzen. mercimek.

Radoba kal ud' er. ve grah ve §algam lO o.r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Karye-i Kolo§ ( ?) ( .rusiim: 2. 78 ~a1r ve ~avdar.. al-'u§r va'! . ) rayas1 varo§-i Morovit' ( ~.. Resm-i tapu-i mezraa-i m. tabi-i m.rusiim: 1. Radoni~a !stepan.Iii!il 'a.J_. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag.il 'a. plgam 8 StREM SANCAĆI TAHR!R DEFTERI o.. k.dosela~.j_l) nezd-i karye-i mezbure.~.! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir 20 O§r-i bakla. Marko . [35'] Mezraa-i Telug (?) (!l_. 2 8 Erzen.950. Zemin-i mezraa-i Lubinof~i ( ?) ( ~J:~J ) der tasarruf-i raya-i m.>J) a.) ve Romanov~i (?) ('"'~)L.: goo. J arko .>Jy) kurbunda Bosut (>~. I._. Hmta.g88. ta bi-i m.doselag.J) nezd-i karye-i mezbure Brato§ev~i (?) ('"'~_. Yovan Nikola.J".). mercimek. I.. yed-i ahaJi-i karye-i m. k.r-i kevare o. Yovan Kostadin.r-i kelem 12 o. k.! o.l.1 J. Hmta. Bive: 2..dosela~. Radi~a Nikola. Lazar Islavuy. Vuk Belovag (?). !van Radivoy. k. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag. bive . Yovan Selak. bive . resm-i tapu ss 7 3 35 40 12 6 q 25 II 48 30 Karye-i Pahova ( •J"I:). Petar .82 StREM SANCAĆI TAHRIR DEFTERI Resm-i bojit' 45 N1sf-i bad-i hava I 50 Varo§-i Morovit' ( . k.Y ela.lJ. al-'u§r va'! . Toma§ . 55 ~a1r ve ~avdar. D'urad' Vukinan.r-i biber ve piyaz 15 Resm-i arus 32 Resm-i pola~ma 8 Resm-i fl~1 10 Resm-i tapu lO Bid 'at-i hanaz1r 200 Resm-i bojit' 70 N1sf-i bad-i hava no 47 .l\. k. al-'u§r va'l-rusiim: 200. mercimek ve grah. Martin . ). I.}b):. go Erzen. ) keferesiyle maan zikr olunan cisri tamir ve termim etmek §artiyle avanz-i divaniye ve tekalif-i orfiyeden ve niizul ve cerehor ve g~lman-i acemiyandan ve kiirek~iden ve sair cerni kara kulluklardan muaf ve miisellem olmak iizere bu babta viirud eden emr-i ali kadr mucibince defter-i cedid-i hakaniye cisir-i merkuma meremmet~i kayit olundular.J!) demekle maruf nehir iizerinde vaki olan kopriiniin t(llii iki yiiz yetmi§ zira olup gayet ile gerekli koprii olup karye-i mezbure Brato§ev~i (?) ('"'~J' _.pop. . Hane: 4· Mezraa-i 1zveyzdarurod (?) ( . 10 6o Alef.Ia. k.ulak. Vule Raduka. tahi-i m.l.. Hane: 12.Iii!il 'a.Istoya.r-i keten ve kendir 15 O§r-i bakla. Telug (?) (!l_.) ma Romanov~i ( '"'~_._.!.

ve grah.!. Zemin-i Dolan ( ?) ( 0'1J> ) der tasarruf-i raya-i m. k. I:Ia~il 'a. 20 8o Erzen. Rado ba ~uri<.558. Hane: 10.?. §algam 15 O§r-i kelem I5 Resm-i arus 32 Resm-i pola<. D'ura D'uri<. al-'u§r va'! . hali ez raya.. Radivoy Radosav. !1tfan Antal. Yovan . Bive: 1.>':"H} L.i (<.rusiim: 6oo.Ve<.") ve !vkof<. 35 ~air ve <..>!!) ve Blatuna Piri<.rusiim: 2.dosela<. Hmta..>'"'J . 70 g8o ~a1r ve <. ivan VIiadko.S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERi [35v] Karye-i i§trep<. D'uri<. Gruba<. tabi-i m. Martin Nikola.. Radovan !van. k.1~ 1 ~_. k.avdar. Milit'.i (?) ( . G1rgur .. tJzerinde ekip bi<.1 I5 O§r-i meyva 5 Resm-i bive 6 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' NISf-i bad-i hava Karye-i Malovan<. k.erin !van..terzi: 22. Kinez: 1.. Petak Vuka<.6oo. kinez.ma Resm-i fi<.enler i:i§iir verirler. Kinez: 1.ma 20 Resm-i f1<.vilak.l 30 O§r-i kevare ~8o O§r-i keten ve kendir I3 O§r-i bakla.! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i bakla. tabi-i Morovit' ( . Memi.a. 25 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag.. Mezraa-i Qirkvi<.dosela<. Mihal Medo§.k.$'•J) )..a (?) ( ":"!". Vuksan.1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' NISf-i bad-i hava 490 120 l 75 120 120 20 I 7I 20 !O 25 22 10 30 30 15 10 !OO 20 50 Karye-i Opret'a ( . Pava] T1vudak.dosela<. mercimek. Hmta.avdar.a. 25 150 Alef.. D1ragi§a. mercimek.i (?) ( <. bive .a Yako b.. 20 Erzen.). ?.Miriva. V e davar otaranlar resm-i odak eda ederler. ). Kinez . k. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola<.. al-'u§r va'! . al-'u§r va'l-rusiim: 1. k.Blaj Luka<. StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi ss I:Ia~il 'a. Hane: 10. ve grah.>':"lfi!l ).ift 22 Adet-i agnam 200 Resm-i ag. Radosav Radoba.~) der kurb-i karye-i m..~_. 31 217 Res!ll-i giyah ve bostan ve hi me 132 Resm-i <. Radonya .. i vani§ Sokit'. .V). Muslim: 1. liiya T1rdo§ ( ?) . I:Ia~il 'a.eva (?) ( •.

deveci (bag. bostan. donum: I). Timur b. Hiiseyin (bag. donum: I). Menti. donum: I/4). donum: I. tahi-i m. bostan.-:JJJYY ). Kurt (bag. donum: I/4). diger Ali Bosna. gaytr. donum: 2. bostan. gayu. donum: I/4). resm-i tapu: 20).sipah! (bag. Turali (bostan. Piri b. bostan. donum: I/2). Ali Bosna (bag. donum: I/2). Hamza (bag. Bali (bag. Sefer -al. islam (bag. bostan. donum: I). Nasuh .I/2). gaytr. donum: 2.I/2). donum: I/2. tahi-i kaza-i Varadin (. Mehmet (bag. Suleyman (bag. resm-i tapu: 40). Hasan. bostan. Pirali b. ibrahim b. Ferhat b. Ali b. donum: I. donum: I). Mehmet (bag. ~adi b. Kurt b. Bali (bag. Ali (bag. donum: 2. Turban b. Ferit b. donum: I/4). Abdullah (bag. donum: I/2. donum: I/4). Mustafa b. Hurrem b. Huseyin b. Ahmet b. donum: I). gaytr. Halil b.!Jayyat. Hurrem b. Abdullah (bag. Hasan b. Cemph.S!REM SANCA(H TAHR!R DEFTERI [36•] Nahiye-i Gtrgurofgi ( _. donum: 3. donum: 2. Berak !skender al. Memi b.I[2. ilyas (gaytr. resm-i tapu: 20). bostan. Yakup (bag. Abdullah (bag. Bayramh b. Ali (bag. donum: I. donum: I/4). donum: I . donum: I [2. ktta: 2. Huseyin b. Memi b. donum: 4).-:JJY. Veli b. Torgut Abdullah (bag. Mustafa (bag. bostan. Suleyman b. bostan. Timurhan b. donum: I. Yakup (bag. donum: I). Yusuf b. Abdullah (bag. donum: I/2. Ramazan b. Huseyin (bag. ~ir­ mert (bag.>I)J ). Hasan (bag. bostan. donum: I). donum: I. bostan. Orug Bosna. araba: I). Turali b. donum: I/2). Abdullah (bag.. donum: I/4). Ferhat b.. Kurt b. donum: I/4).I[2. Hasan b. donum: I. Muhyi (bag. donum: I. Pervane b. bostan. Mustafa:. donum: I/4). bostan. Orug Kose (bag. donum: I. donum: 2. Mahmud (bag. bostan. donum: I/4). Bali. Mehmet (bag. donum: I/2). Ali (bag. donum: I/4). donum: I/4. bostan. Yusuf (bag. gaytr. gaytr. Kasaba-i Gugurofgi ( _. araba: 2). Nasuh Bosna (bostan. donum: I). Mezit. Mehmet -al.I/2). bostan. donum: 3. bostan: donum: I/4). Timurhan b. Ahmet. Torgut -alsipah! (bag. donum: 2. donum: I/2. donum: 2. donum: 2. donum: I). donum: I/2).I[2. bostan. Muhyi b. Bayezit b. donum: I/4). Ahmet b. Mustafa (bag. resm-i tapu: 40). bostan. Yusuf (bag. Hasan (bag. bostan. donum: 3. Evhad (bag. donum: 2)..tacir (bag. Menti b. bostan: donum: I/4. Mustafa (bag. donum: I/2). Bayramh Ali (bag. bostan. i l l . Mustafa b. Alagoz Bosna. Firuz ~irmert (bag. diger Mustafa Abdullah (bag. donum: I/2. Berak b. Cafer Mustafa (bag. donum: I. donum: I. donum: I/2). bostan. donum: I). donum: 2). Murat. Htztrba§maki (bag. luta: 2. Ali (bag.I/2. Ahmet (bag. donum: I/2).!Jayyat. !skender (bag. donum: I. bostan. Huseyin b. Mustafa. donum: 2. donum: 2. donum: I/2). Abdullah (bag. Yusuf (bag. Budak -al. ma zemin-i hane-i hod). Mehmet (bag. bostan. donum: I). Turban b. donum: I/4. donum: I/4). ismail (bag. donum: I/2. Mustafa b. donum: I). Pervane b. Hasan (bag. Ahmet (bag. donum: I/4). gaytr. donum: I/4. Mehmet (bag. I [2.resm-i tapu: 20).Arnavut (bostan. donum: I). Abdullah (bag. donum: I/2). bostan. donum: 2). Sefer b. donum: I [2). bostan. donum: I/4). Barikit. donum: I). Mustafa (bag. donum: I/4). araba: I). donum: 2. Dayt. donum: 2. donum: I/2. donum: I/2. ~aban. Hasan (bag. Ferhat b.deveci (bag.sipah! (bag. Bali (bag. bostan. donum: I/4). donum: 2. Divane (bag. Yusuf (bag. Hasan b. bostan. Qir·kin Mahmud (bag. donum: 2. donum: I. Kurt b.muhzir (bag. donum: 2.katib (bag. Ali b. Turali b. Bosna (bag. donum: 3. Nasuh (bag. bostan: donum: I/4). Abdullah (bag. bostan. Ramazan b. Cafer b. gaytr. donum: I/4)· [37'] Ali b.I [2). ilyas Kose (bag. Cafer b. donum: 2.I[2. bostan. Memi Bosna (bag. araba: 2). Kasim -altacir (bag. Mehmet b. donum: 2. gaytr araba: 2. bostan. Bali b. araba: I). donum: I/4). Turban b. araba: 2). donum: I/2). donum: I/4). Mustafa b. Mehmet b. donum: I). araba: 3). Pirali b. donum: I). bostan.haddad Memi b. donum: I/2). donum: I.deveci (bag. donum: 2. !skender (bag. ~aban (bag. donum: I/2). Nasuh b.:r. Turali b. Mustafa b. araba: I).sarban (bag. Piri b. Ali b. donum: I. donum: 2.deveci (bag. bostan. Ayas -al. bostan. donum: 2). donum: 2. . Recep b. bostan. donum: 2. bostan. donum: I. bostan. donum: 2. donum: I. inehan (bag. Veli -al. Bayezit b. Memi b. bostan. bostan. bostan. Musa b. donum: I). donum: 2. Dveys (bag. Kurt b. Mustafa Bosna (bag. donum: I [4). Hamza. Ahmet (bag. Kasim Bosna (bag. gaytr.i>). araba: I). donum: I/2). donum: I/4). ~aban -al. donum: I/4). donum: I/4). donum: I. Hasan (bag. Seyideyn ~ahi. bostan. Bali b. donum: I/4). donum: I). donum: I. ilyas (bag. Orug b. donum: I. Veli b. Nasuh -al-sipah! (bag. donum: I/2. donum: 3. donum: I/2). donum: 1[4). donum: I/4). bostan. araba: 3.

diiniim: I /2). bostan.). diiniim: I/4). bostan.. Ferhat b. Ali deveci (bostan. diiniim: 2.ra!nCI. Yakov Mihal. diiniim: I. Ali (bag.I/2. sakinan-i kasaba-i Dimitrov9a ( "". diiniim: 2. Abdullah. (. Abdullah (bag.)... Bostan. Anto! Mati. Timur b. . Bag-i Mevlana ~eyh Muslihettin Efendi der hudud-i kasaba-i m.. diiniim: 1. diiniim: 2).imam (bag. Zemin-i tarJa ve ~aytr-i mezkur Ferruh.S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI diiniim: I/4).J. Gugurof~i (. bostan. Bag-i Kurt -al._. Hizir a. diiniim: I). diiniim: I. diiniim: I /2). Zemin-i hali der yed-i ibrahim Aga. diiniim: 2._.I/2.. Salih b. Turali b. diiniim: I /4). !van. diiniim: I/4· Bag-i HaCI. Hiisrev b.. Mehmet Hoca -al.J. Ali b. diiniim: I). diiniim: 2.J. Radi9a Vukd1rag.a~~ab a. Mehmet b. Kurt (bag. diiniim: 2. diiniim: I). bostan.. bostan. resm-i tapu: ID. diiniim: 2.:. diiniim: 2. Memi b. Piri (bag. Hasan (bag. diiniim: I/4. araba: I. !9vetko Anduiya. bostan.. sakinan-i kasaba-i Dimitrov9a (". Hasan ve Timnrhan b. sakinan-i kasaba-i Dimitrov9a ( <>. merdiim-i Hasan Pa§a ber muceb-i tapuname-i sahib-i zemin. sakinan-i kasaba-i Dimitrov~a ( . bostan. Cafer a.. diiniim: 2. diiniim: 2). ilyas b. Turak. bostan. diiniim: 5· dOnUm: Bg 1. Koca Kurt (bag. diiniim: I/4). Hane: 2 1. bostan.. Bag-i Nasuh b.tavi! (bag. Pava! -kova~. diiniim: I/4)._. Ramazan b. Mahmud. diiniim: I/2). Yerko Mihaylo.I/2.J. Bag-i Gazi b. ) ki bir tarafi ~adi bag. diiniim: I/4). diiniim: I). Kinez. Nasuh ve Memi b.sara9 (bag.voyvoda der hudud-·i Gugurof9i (.. Radosav Vuk. Hiiseyin Bosna. sakinan-i kasaba-i Dimitrov9a (". ve bir taraf1 Kurt b. Abdullah a.. Ahmet -al. Dveys b. Dimitra Lazar. Ferhat b. diiniim: I /4). sakinan-i kasaba-i Dimitrov~a [37v] ilyas b. Bag-i Hac1 V eli a. diiniim: I/2). Siileyman b.. Abdullah (bag. I /2.helvayi (bag. Bag-i Oru9 . diiniim: 1. diiniim: 1. Zikr olan tarJa ve ~aytrlan mukaddema sahib-i arzdan tapulaytp hiiccet-i kadi ile elinde bulundugundan gayn mlriye dahi yiiz yirmi ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanide iizerine kaytt olundu. diiniim: I. sakinan-i kasaba-i '('':"'J. diiniim: I. Bag-i ibrahim b.bive.I/2.I/2. Bogdan Vuyit'._> ) ._. diiniim: I.-. [38'] Bag-i Ferruh-al-sipahi. diiniim: I). diiniim: I._.. resm-i tapu: 20.sarban (bag. diiniim: I/4). ) . ve bir taraf1 Hac• ibrahim bag. Musa (bag.). Bag-i Bali b. ber muceb-i tapuname-i sahib-i arz. diiniim: 5. diiniim: I/4). Mihaylo Karat'. Timurhan (bag. diiniim: 2. bostan. Hasan b. Dveys (bag.. Bostan-i Kamer . )..).->. diiniim: 2. bostan. Subota Radenko. Veli. Ali b..JJ_.. diiniim: I). Ferhat b. diiniim: I/2). Sinan Bosna (bag. Firuz (bag.miiezzin a.. resm-i tapu: 20. Bag-i Memi b._. diiniim: I /4· Bag-i H usni . ibrahim (bag. bostan. sakinan-i kasaba-i Dimitrov9a (. Raka Rogoye (?). resm-i tapu: IDO. Radoba Vukduag. Mezit Bosna.I/2. 88 Bag-i Zahide. sakinan-i kasaba-i m. Mahmud b. Ali (bag. diiniim: I. diiniim: 2.tabbal. Recep b. Mehmet Dede (bag... !skender Bosna (bag. diiniim: 2. ivani§ Brayko. bostan. diiniim: I)._> ) . diiniim: I. Gavrit' lvladisav. diiniim: I/4). Ali (bag. Yusuf bag. diiniim: 2). Murat Bosna (bag._.I. Bag-i Bali b.. diiniim: I/2). Oru~ Bosna (bostan. diiniim: I. Vuksan !van.). Qaytr. . !brahim (bostan.. Bag-i Hiiseyin b. Gazi .)). Mezit b. diiniim: 2. diiniim: I. dOn lim: 1. resm-i tapu: 20). bostan.. Abdullah. Yovan !stepan. Bayezit b. Bag-i Behram b. Yusuf (bag.. diiniim: I /2). ve rabi tarik-i am ile mahduttur. Jnta: 2. bostan. diiniim: I/2). Abdullah ve Ali KaSim a.t (bag. Alagiiz a. Nasuh (bag. diiniim: I. Mehmet b. Turban a. Dveys Bozba§ (?) (bag. sakinan-i Dimitrov9a (". Radomir Radovan. resm-i tapu: 40... diiniim: I/2. J~. bostan. bostan. diiniim: I/2). Kinez : 1. Diiniim: 2. Vuk Radko. Ferhat a. Abdullah (bag. diiniim: I). Dimitrof~a Gebran-i kasaba-i m. Mahmud . Abdullah (bag. resm-i tapu: 20. diiniim: I /2.-~J_.bive. resm-i tapu: 20. Mahmud.Yovan Radin.. Piri b._. diiniim: I/4). Hasan b.o. resm-i tapu: go). Mahmud (bostan.. Hasan. Radoba Radi~a.J. diiniim: I.

Ve~erina (?) 1~vetko.dosela~.. Oru~-al .. Mezkur sahib-i arzdan tapulay1p temessiik ve hiiccet-i !er'iye ile tasarrufunda bulunmagm defter-i cedid-i hakaniye iizerine kay1t olundu. Raya D'urad'. Zikr olan ~iftligi sab1kan Divane Dveys oglu Hasan tasarruf ederken fevt oi up ~iftlig-i mezbur tapuya miistahak olmagm mezkur Mustafaya tapu ile ka)'lt olundu. Dobrosav Yovan. Petar Rujit'.s~J_..bive der hudud-i nefs-i m.250. Tapuname ve hiiccet-i kad1 ile tasarrufunda bulundugu ecilden defter-i cedid-i hakaniye iizerine ka)'lt olundu. pullukluk: Ll/2. Hmta. Gugurof~i (. Zemin-i ziraatgah der yed-i Kumru ...voyvoda der hudud-i kasaba-i m. Qiftlig-i Dervi! . 200 :.. Radimiyo Istrahinya. Varo!-i G1rgurof~i (. ~.rusiim: 10. Qiftlig-i Veli . Bayram Bey der hudud-i kasaba-i mezbure ) .. Cafer der nefs-i G1rgurof~i C.iaban b.bi-i G1rgurof~i ( c. V e bag ve ~ayirlard1r. k.. Radovan Yovan. Petko . Raduka.s~JJ_.Y<J~ ).s~ JJ-~ .. Zemin-i ziraatgah. diiniim: 2. Zeminha-i H1z1r b. Sakin oldugu ev yeri biridir ve evine miitassll bah~esidir. D~ diintim bag ve iki kita ~aY'r ve bir pullukluk yerdir. al-'u!r va'! . Zemin-i :.Ia~il 'a. Oru~-al . ti'i. StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI l. Dimitar Yovan. Hane: 21. TarJa.s~ JJ_.s~ J_.. Varo!-i Gugurof~i (<. Radovan Yovit'. Hiiccet-i !er'iye ile elinde bulunmagm defter-i cedid-i hakanide iizerine kay1t olundu.O) sakinlerinden iken firar eden Radosav ve veledi Katalina (?) ve miird olan Subota D1ragit' ve terk-i diyar eden Ali ve Bali yerlerini mezkur sahib-i arzmdan tapulay1p hiicec-i !er'iye ile zaptmda bulundugundan gayn mlriye dahi iki yiiz ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakaniye iizerine ka)'lt olundu. . 20 Erzen.. Ba~ka (?) Vu~ko. k. resm-i tapu gr 28oo 720 Bo 945 252 40 46 2200 56 955 220 44 250 I20 40 52 75 I 10 42 240 35 500 45 go I33 Karye-i Barinof~i ( . Martolos: 1. Vuyin Braton. k... I 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl!r-i giyah-i Miisliimanan Čl!r-i besatin-i Miisliimanan Čl!r-i !Ira. Qiftlig-i Divane Mustafa.sipahi. pinte: 220 Resm-i sepet Bagat-i Miisliimanan. Lazar Pavit'. Yovan !stepan._. her muceb-i hiiccet-i !er'iye._.. Hasan Pa!a der hudud-i kasaba-i mezbure.. Vukman Biro. bag.. Karagiiz nam kimesneden satm aldigl ev yerleri ve bag ve tarJa yerleridir. Qay1r.iaban b.. Zikr olan yeri sahib-i arzdan tapulay1p tapuname ile elinde bulunmagm defter-i cedidde iizerine kay1t olundu. Subota Yovan..dosela~. Bag. Asiyab-i barabe: I._. diintim: 4· Qiftlig-i Mehmet Roca der hudud-i kasaba-i m.. resm-i tapu: 6o. kita: I. Radi~a Vlladit'. Martolos Vuyi~a .. Pa!a-i mii!ariinileyh Dervi! . [38'] Qiflig-i :..sarban der hud ud-i nefs-i mezhur ber muceb-i hiiccet-i !er'iye......go StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI Zemin-i Mehmet b.voyvoda. kita: 2. pullukluk: 1.sipahi. Bogoye Radosav. Novak Mili~it'. Arazi-i mezburenin hudud-i erbaas1 tapuname ve hiiccet-i !er'iyelerinde mesturdur. giinliik: 40. ). Poznan Vllayko. Kizi! Lazar ve Iflah Radul nam zimmilerden boz ve muattal kalan yerlerdir. donum: I9I Adet-i agnam Resm-i agil Čl!r-i kevare Čljr-i keten ve kendir Čl!r-i kelem Čl!r-i biber ve piyaz Čl!r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~! Resm-i tapu Mahsul-i bazar-i pazar-i bafta ma bac-i hamir Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i bava Qiftlig-i Osman Qelebi der hudud-i m. Milo! Istrahinya.dosela~.) hududunda Duagobrat ve Petka ve Milko nam miirde zimmilerden boz ve muattal kalan hali yerlerdir. ) . Zemin-i kenise. Qiftlig-i H!Zlr b._. Zemin-i ziraatgah.i au ve ~avdar I 20 Alef.

al-'u§r va'! . ve grah. Kinez .. Vidak Radi~a.. Diiniim: I. sakinan-i kasaba-i Dimitrof~a-i ('~J. ? .Ij2. ve grah. Zikr olan bag. Peya Anto!.dosela~. gayr ez zemin-i ziraatgah-i raya-i karye-i Martin~i ("~~L.000.Vuk Marko. Todor Radko. Yovan Petran. 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime Bagat-i Miisliimanan Č>§r-i §Ira. al-'u§r va'! . Nikola Milko.. martolos.Milo§ Ray ko. Nikola Todor. D' ura Matit'. 1liya Nikola.) mezkur. diiniim: 2. Martolos: 1. Mihaylo Radovan. §algam 30 Č>§r-i kelem 50 Č>§r-i biber ve piyaz 20 Č>§r-i meyva 20 Č>§r-i arus 40 Resm-i pola~ma 6o Resm-i fi~! 49 Resm-i tapu 1o Bid'at-i hanaz1r I I2 Resm-i bojit' 35 72 Nisf-i bad-i hava Zemin-i kenise. tahi-i m. Abdullah.1_. 6o 36o 350 Erzen. . Sinan a. sakinan-i varo§-i Yarka-i (. k. Radivoy Umi~it'.l ) . yeri i~in miriye altml§ ak~e resm-i tapu vermegin iizerlerine kay1t olundu. I 10 Erzen.pop. k.rusiim: 250. Karye-i !steyanof~i ( "~.. Vuka§in Vukd1rag. Abdullah ve Pervane b._. Kasim a. Vuk Vukit'. Diiniim: 2. k.i~ l! ) mezkur.rusiim: 9. Yovan Mihal. Duagit' Vuki~evit'. k. pinte: 1 I I Io Adet-i agnam 200 Resm-i agil So Č>§r-i kevare 6o Č>§r-i keten ve kendir 40 Č>§r-i mercimek. Ugle§a Radosav. SIREM SANCACI TAHRIR DEFTERI 93 Bag-i Behmen -al. ) . Vuka§in Katalina. ) nezd-i karye-i mezbure.dosela~. pinte: 350 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil Č>§r-i kevare Č>§r-i keten ve kendir Č>§r-i mercimek. Rado ba Jivko. Subota Ray~in. 200 28oo ~mr v e ~a vdar. I. Zikir olan bagi yeri i~in miriye yirmi ak~e resm-i tapu vermegin iizerine kaYIt o!und u. Yakob.. Vukosav Radi~a. ivan Mihaylo. Marko Ray~e. bakla. Rado Pavko. resm-1 tapu 2408 66o 350 408 43 3500 I60 459 I6o I50 25 30 I20 20 30 6o I25 Bo 20 52 40 100 70 . Marko Vukit'. §algam Č>§r-i kelem Č>§r-i biber ve piyaz Č>§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~I Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Bag-i Be§aret b. Mezkflrlar zikr olan bag.A". resm-i tapu 40 Mezraa-i Novakof~i ( "~_. Petar Radi~a. Hmta.. Bag-i Omer b.rusiim: 4· 750.Iii~il 'a. Radoba ivani§. Yovan Boy~it'.Iii~il 'a. Yovan D'urd'evit'. Hane: 34· Kinez: 1. yeri i~in miriye yirmi be§ ak~e resm-i tapu vermegin iizerine kay1t olundu. I72 ~air ve ~avdar.sipah! der hudud-i karye-i m. bakla. ivan Vukd1rag. D'urko Boy~it'. Hmta. Diiniim: J. 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime 252 Č>§r-i §Ira. al-'u§r va'l .Iii~il 'a. [39v] I. Bag-i Ferhat b. k. Dimitar Brayan. Yovan. Radona Radonya.92 SIREM SANCACI TAHRIR DEFTERI [39'] I. k.

94 Karye-i ~ulma ( . Dimitar Bali t'. Sm1r budur ki zikr olunur: karye-i Muntal ( JI. AVIram Luka~. Mahmud a.') nezd-i karye-i m. Bag-i Koca Kurt a.. i~vetko Nikola. resm-i tapu: 40. ) her muceb-i hiiccet-i ~er'iye. di:iniim: 2.-1 ) der kurb-i karye-i mezbure isteyanof~i ( . I52 ~a1r ve ~avdar. Marko Gugit'..!. Petar Yakob.Jl. Vasil Radonya. Mihal . resm-i tapu: 20._.. di:iniim: 1. di:iniim: 2.. Bag-i ibrahim b.i· ).I/2.-1 ) ber muceb-i defter-i a tik. Nikola D'urad'. Radovan Pavi~it'. sakinan-i kasaba-i m.. di:iniim: I.. resm-i tapu 95 2I28 so6 2I7 22 504 70 2450 IOO 450 45 225 25 I I SI 5 ISO So g6 20 I6o I07 45 6o Smu-i karye-i ~ulma (. I. Hane: 4I. Luka~ Nikola.l_...)J_§' J_...!.227.1"~-':.l_. Mezraa-i VIrbas (?) ( <. resm-i tapu: so. Yovan istepan. al-'u~r va'l. Lazar Yovan. resm-i tapu: 20. nam-i diger ~ulam ( r'1 _. Toma~ Nikola.) canibine valu olan ki:i~esinden tarik-i ama inince ondan yol altmda geri biiyiik me~elik ortasmdan a~Ikhk yerde olan kii~iik me~elik sag tarafmdan orta baymn ortasmdan eski Zemliyek ( ?) (. Subota Lazar. Antal Andiriya~. Veli b.. Todor Luka~.) sakinlerinden Petre veled-i Brato~ nam zimm! bagmm ~ulma ( <l_. sakinan-i kasaba-i m. Hasi! bedel-i i:i~iir: 200.sipahi a. Pavun Radi~a. ~ahin a. Vuyi~a Mihaylo. Muslim: 1. di:iniim: I. Vasil D'urad'. Lazar Mihal. SI Resm-i ~ift Resm-i giyah ve bostan ve hime Bagat-i Miisliimanan O~r-i ~Ira. Bag-i inebegi b.. Nikola . bakla. Hasan der hudud-i karye-i m. Vuksan Radivoy.. Mahmud a. sakinan-i kasaba-i m.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Manastir-i isveti D'ord'e (?) (. tahi-i Girgurof~i ( . di:iniim: 2. Bag-i Veli b. Luka~ Vukit'.~Jii· )... Hamza a.rusiim: 7. sakinan-i kasaba-i m...'. [4o'] Bag-i Piri b.l ).. Resm-i tapu: so. Bag-i Memi b.._.!l.. Subota. Bag-i Hasan b..). ) ._. sakinan-i karye-i ~ulma ( . 5 I Erzen..I/2.'1_..~ ) nam mezraaya vanp nihayet bulur..J_. sakinan-i kasaba-i G1rgurof~i ( .Iii~il 'a. Matiya~ Yovan. ) . Dveys a... ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. di:iniim: I /2. k. Bag-i ~aban ... di:iniim: S· Hmta.kova~..I ). resm-i tapu: 40. Yovan Petar.~J_... Damyan Marko._. !stanko Dimitar. Petar D'urit'. Dimitar Radovan. Karagi:iz a. iliya And1riya~.. D'urad' iliya. resm-i tapu: 40.J_..H. ziraatgah-i karye-i m.. di:iniim: I. Abdullah: 22. nam-i diger isteyanof~i ( '"'~_. ) tepesi altmda Radin~i ( ?) ("~'lJ ) Sirur ile Qikasova ( .._. k. Petar Ve~erin. Radi~a Vukota.l ) -i mezbure der taraf-i karye-i Muntal ( JI J. sakinan-i kasaba-i m.. ) altmda geri eski yola inince yol iizere Zemliyek ( ?) (. ve grah. Nikola Marko.. Petar Yovan. pinte: 245 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag1l O~r-i kevare b~r-i keten ve kendir b~r-i mercimek....i-.W_.. Pava! Petar.."'_. sakinan-i kasaba-i Gugurof~i (. Petar D'urad'.!l.. . resm-i tapu: 20. Istoyan !stepan.kova~._.dosela~. ) ma manastu-i isveti Dimitre (?) ( .. Subota Petar. isteyan Yovan. k.._. Bag-i Seydl b.

.Fimiya. k. tabi-i m. Milo~ ~i~man. I. k. Sava Margetit'.dosela~. al-'u~r va'! . Vuletin Vuk. diger D'urad' Nikola. D'urad' Nikola. k. D'urad' Lazar.. Pava! .r-i bakla. Bive: 3· Kinez: r. Mustafa ilyas: 22. k.. Radonya Marko. Mihaylo Vuk.r-i kelem o.. k. bive Mili~a. Hmta. SS sss 216 Resm-i giyah ve bostan ve hime gooo O~r-i 1ua.r-i wa.. Mil Vuka~in. Prodan Bilin.r-i biber ve piyaz o. Bive: r.. Hane: tS. Vukduag Radosav.4So. 20 Alef. pinte: goo .Petko D'oka. 14S 2072 6oo ~au ve ~avdar.. k. Marko Brazdan (?). tahi-i Gugurof~i ( ~'":'~~. Radko D1ragi~a. D'ura Petre.pop. Damyan . Yak1a Vukosav. ve grah. ?. Hunak ivan.rusii. D'urad' !smolan. Yovan Brayan. 100 6o Alef._. ve grah. 1 .. Vukit' Milo~.soo*. ) . 1S Erzen.ma 32 Resm-i f1~1 go Resm-i tapu 2S Resm-i bive 6 Bid'at-i hanazu 100 Resm-i bojit' 34 Bad-i hava SI Karye-i Bazya~ (?) ( _.! O~r-i kevare OF-i keten ve kendir b~r-i bakla. Karan i~vetko.6oo. ID Erzen. al-'u1r va'! . k. Todor Nikola.llljll ). Todor . Petar dosela<.Boyana. k. 1algam o. bive . Radovan Balin.SIREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI g6 S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Karye---i Bi~ket (?) ( ~ ).lii!il 'a.m: S.dosela<. Petar Milovan. Yovan Milko.dosela~.lii!il 'a. Hmta. pinte: go goo Adet-i agnam 190 Resm-i a/9. Kinez. Mihaylo Lubinko. Milak . Vukosav Sanka. Vukit' Vukoyit'..< ). 4S Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i a/9. !iiya Luka<. Vukit' !van. k. 2S Alef.! IS o. 57 ~air ve ~avdar.. 22 154 Resm-i ~ift 22 Resm-i giyah ve bostan ve hime 192 o. bive Mariya. Vukosav Radovan. S 22 Erzen. 7S ~air v e ~a vdar. k. I. k. Hane: 14. bive .vetko Nikola. Kozma . k. D'urko Nikola.r-i biber ve piyaz 21 Resrh-i arus 40 [4ov] Resm-i pola<. I. Hmta. !stepan V!ladisav. Subota Radonya. Jivko Milo~. Hane: 15.r-i kevare !SS o..rusum: 2. Vukd1rag Sanka. Pava! Luka~.Ia!il 'a.r-i keten ve kendir 3S o. plgam 25 O~r-i kelem go o. al-'u!r va'l-rusum: 2. mercimek..r-i meyva Resm-i arus !OSO 1SO 40 3 1S t6S 19S 16 150 3S 2S 1S 16 go 32 Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Karye-i 97 Disno~ 2S go 12 16o 7S ss ( J_. Radosav Petkovit'. tahi-i m. mercimek. !Jiya Tivirdiko. !<. Yovan Radin. Muslim: r. Vuksan D1ragip.

Vuksan .Rado ba Yovan. D'urko Vuk§a. Mihaylo Yovan.-_. I.gS . bakla. 20 140 Resm-i giyah ve bostan ve hime 192 O§r-i §Ira. . D'ura Vuk§a. Hane: 16. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva [41') Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~• Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. ? Milapa~.Pava! Luka~. §algam O§r-i kelem Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Novak Diragit'. Qayu-i Osman b. So Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. Vuk Radi~a. tahi-i m.. al-'u§r va'] . tilbi-i m. Kinez: 1. Milovan . Mdaden ismolan. resm-i tapu 99 560 540 1080 55 400 85 450 35 25 30 6o 6o 30 19 6 !OO 43 300 6o Karye-i Kii~iik Rem eta ( .-' . k. k.. Lazar D'ura. Mehmet Qelebi der kurb-i karye-i m. Hmta.dosela~. !stepan Vukmir. Petar D'urko..van Petre. bive. Vuk Vitomir. Uran (?) Radi~a. Subota Selak. D'ura Yovan. l! J'l' ). resm-i tapu SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 1 34 950 190 209 50 15 48 20 10 48 50 200 15 18 71 34 85 50 Karye-i Lakyarak (JI_. bive -' DI ragi ya. ? t~vetko. Pavko ivam§. Nikola Yovan. Peya Peykov. 45 ~a1r ve ~avdar. bive. Hane: 45· Bive: 2..pop. Vukadin Radonya. Istanisav D'ord'e.S" ) . h1ve . [4. Radi~a Bogdan.::.vJ Pav~l Vukdirag.Pava. Nikola Duagit'. pinte: 108 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ai(ll O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§f-i mercimek. Radoba Radi~a. Vu9eta Niko~a. Vukosav Radi~a. k.Ia~il 'a. Sanko Radi9a. bakla. Petre Selak. Vuksan Petko. Vukit' Koza§it' (?). Radosav Yo9ko. 10 Erzen.SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. t~vetko Diragoye.250. Pava! Vuk§a. Kinez . Vuka§in i~1Vlrdiko. Radohna Vdadisav. Kinez: 1. iliya V1ladisav.Todora. Pava! Radonya.. k. Vidak Diragit'. Mila§in D1ragi§a. Petko Istanovit'. t. k. !stepan Radi~a.!lo.Berka. k. 18 72 Erzen. ve grah. 20 120 Alef. tahminen araba: rs. D1ragoye Latko.rusiim: 7·350.Ia~il 'a. Yovan Vuk§a. I. Vukduag Duagoye. i~vetko !stepan. Bive: 2. pinte: 120 1200 . D'urad' birader-i ivan. Hmta. 200 2800 6oo ~air ve ~avdar. Nikola t~vetko. Kinez. ve grah. al-'u§r va'l-rusiim: 3. Duna birader-i pop. Yovan Dimitra. Radman Yovan.sepet~i. Dimitra Yovan. . k. Yovan . Istrahinya Bayo. 1~vetko D'ord'e. Diraga§ Babit'. Dimitriye Rayak.. 100 Alef. Vukosav Duagoye. . k.. MilO§ Milak.

_. Vuksan dosela~._.rusiim: I50. Bive: 2. pinte: Ioo Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag1l O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.). Nad' D'elos (... Bag-i Hac1 Sinan a.-i Dimitrof~a ('':".l> ).· Zikr olan ~ay:trlarm hudud-i erbaas1 hiiccet-i §er'iyede mestur olup tahditten miistagnidir. Radonya Radovan. Radi~a Milko._.._. l.P_.. Radko Radonit'. V e~erin Radosav.S!REM SANCAGI TAHRlR DEFTERi 100 SlREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 101 l ' Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.Divna. ivani§ Radosav. Petar Pavle. D'urko D'ord'e.ll !lU ) .dosela~. sakinan-i kasaba. Kinez.>J_. Radul Herak. al-'u§r va'l-rusiim: 6._. Radi~a ivani§. Bag-i Cafer a. Bayram Bey der hudud-i karye-i m. Vuk Petre.. go Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise.· k. J ivko Yovan.. k._. bive._. D1rakula .J. ~arh: I. dOntim: 2. Kinez: I.sip ahi ve Mahmud . Radovan Radosav. ve grah. Istanisav Bogdan. IO Erzen. resm-i tapu go24 240 40 2 10 408 Iooo 20 2go 54 240 40 20 I5 25 I5 68 6o go I6 I7 I.ooo.e.!ii!il 'a. mii§ariinileyh der hudud-i karye-i m.dosela~..ll !lU). Mihaylo Ray ko. . al-'u§r va'! .dosela~.. Radan Radosav.ll !lU). Radin biraderi-i Radko. Istep an Boykovit. sakinan-i kasaba-i Dimitrof~a (~J. bakla. Vuk Radovan. 2I6 ~a1r ve ~avdar. Hane: g4. V e~erina ( ?) Radko. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava 66 I50 go I8o g5 27 2g I8 45 g2 g2 go I5 I2 I20 75 g8 Karye-i Nad' D'elos (. Qay:tr-i Bali.. k. Zikr olan ~aym mezkuran sahib-i arzdan tapulay1p tasarrufunda bulunmagm defter-i cedidde iizerlerine kay1t olundu.is tan Petre. Y ovan . Todor . k.!ii!il 'a. Hudud-i erbaalan hiiccet-i §er'iyelerinde malum olup tahditten miistagnilerdir. Pop Milenko. dosela~. Bogoye . bakla..I/2.. tahi-i Gugurof~i (cr. Vuk Pavle. Araba: 5· [42'] Zeminha-i H1z1r b.. Ziraat ve hiraset olunur yerlerdir. Novak Radosav. resm-i tapu: 40.2 50 I8 I 48 6o Mezraa-i K1maya (?) ('!U)) der kurb-i karye-i m. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Asiyap. ve grah. Qayuha-i H1z1r b. Vu~ur . Nikola Pavle.dosela~. Vukman birader-i pop. Nad' D'elos (. diger Radosav Radonya. Hmta. 40 Alef. ? Muslihiiddin der hudud-i karye-i m. Ratko D'ord'e. resm-i tapu: go. bive. Milko Nedelko.).Trenta. l. doniim: I. Istoyan Radasa!.

k. lstepan Nikola. ve grah. Vukman Milak. Radosav . tii. §algam O§r-i kelem O~r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus 210 So 3S 0 312 ISOO 120 ISO 30 iSO 36 27 2S 22 so 64 Resm-i pola<.kalud'er. Petko Dimitra. k. Radonya Vuk. Malkov Kmto~ (?). roa ~mrve ~avdar. resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bii. Hmta. SI2 716S ~a1r ve ~avdar.W ). al-'u~r va'l-rusiim: s. resm-i tapu ros S2 4S So IS 6 120 76 so 6o Karye-i Biiyiik Remeta ( . so Resm-i giyah ve bostan ve hime O~r-i §Ira. Jivko lsmiloye. Ve~erina (?) Radovan.~ !l. Bun !stepan. Radonya Radi~a. Nikola Gruban. Lazar'.Petko Ivani~. Peya Belik.bi-i m. Marko Milorad. Dobrosav dosela~.. Giinliik: S. Bogdan Nikola. bive. !stepan Her~e. tii. Luka~ D'ura. Zemin-i asiyab-i Dervi~ . pinte: ISO Resm-i sepet Adet-i ag"am Resm-i agil O~r-i kevare O§r-i keten ve kendir O~r-i mercimek.ma Resm-i f1~1 Asiyap. Qay1r-i Hasan Pa~a der hudud-i karye-i m. Herak.~ ).200. 1S2 912 Alef. Todor Liyepobrad. Martin And1riya§. k. Radul VIiadisav. lsteyan Vu~eta. k. Pavai-Iflah. dere ile vaki olan dikenlik ve sair ~ay1rlandu. Dimitra Korayi§. Pa~a-i mii~ariinileyh zikr olan ~ayu yerlerinin dikenligin kirdmp ihya-i mevat edip [42v] Dervi~ . Radosav Belayko. Radivoy Pavle. Vuk. Petko Yovan. 1van !smilan.ooo. k.dosela~. D1ragoye Vuka~in. Bive: 1. 20 So Erzen.d-i hava Zemin-i kenise. Radi~a VIiadisav.dosela~. Radoba Vukosav. Kinez.Margita. k. 1~vetko Yovan. bakla.Bela.dosela~.kolar. k. Pavun . Marko Milit'. Todor Kozma. Hane: 41. Anbru~ Kusto~.). al-u~r va'l-rusiim: 16. Damyan ~oka~. Dimitra Simit'. Mezkur karyenin alti yamnda dik a~ag.. Bive: 1. Petar J ivko. D'ura Bala~. Nikola . Radoba Vuksan. bive. pinte: 427 4270 Resm-i sepet 120 Adet-i agnam S20 Resm-i ag. !vani~ Vuka~in. Hane: 26. so 3SO Resm-i giyah ve bostan ve hime 492 [43'] O~r-i ~ua. Yana§ lsmilevit'.! IDO O§r-i kevare 732 O§r-i keten ve kendir 122 O~r-i mercimek.<>. ~imun Qale.r. Marko 1smilo.oi-i Gugurof~i (cs~~_. Nikola Lala. 3S Alef.100 StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI Karye-i Iliya~ ( .dosela~.:. Radi~a Radosav. Kinez: 1. Bayko Obrad. Hmta. D'urko Milihna. Pava! Yovan. Mihal Kmto~ (?). 1~vetko Vitadin. Nikola Yovan.. Nikola Marko. Milosav .kalud'er. 20 Erzen. Yovan Pavi~a.voyvoda ma zemin-i ziraatgii. Petar Martin. bakla.h der hudud-i karye-i m.dosela~. I:Ia~il 'a. ve grah. §algam '57 O§r-i kelem 151 . Radi~a Vuk. ber muceb-i hiiccet-i ~er'iye. Bradan.voyvoda tasarrufunda olan degirmen yeri ve sekiz giinliik tarlalardan maada yerleri ~ay1r eylemek i~in mlrlye bin ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakaniye iizerine kayit olundu. l~tfan Agata. D'urad' Radi~a. ~arh: s. 1400 k. Pop Marko. l:Iii~il 'a.. !stepan Qale. Vuksan DlVormak (?).

Smir-i karye-i mezbure Remeta ( •'-u ) ve mezraa-i merkume Duboki Dol (JJ...}1.-1 ).det-i agnam ve kevare ve sair cem! mersumata bede! sal-be-sal 500 ak~e verdikleri defter-i atlkte mukayyed olup hali\. vil.J).lan topraga ve ondan Dimitre . V e kuril-i Novasel (?) ( J. . veled-i 1f!ahm tarlasi yamnda y:tjp. der kurb-i karye-i Biiyiik Remeta ( .1.i..lan topraga ve ondan l:limun Damyan tarlaSI yamnda yijp.lan topraga ve ondan demirci tarlasi yamnda yijp.L..111) nam karyeden gelip Remeta ( ~J ) nam karyeye giden yolun sol tarafmdan y:tgilan topraga ve ondan Dimitrof~aya (~J..:->1 J. [43v] Zikir olan baglar ve bah~eler ve ~ayir ve tarlalarm hudutlari manastir-i merkum ruhbanlarmm ellerinde olan hiiccet ve temessiiklerinde mestur olup lil.) gelip !Joka ( J.iY.lil.lan top raga ve ondan Herak .. til.1J> ).. mezbure Zikir olan baglar ve bah~eler ve ~ayir ve tarlalarm hudutlan manastir-i merkum ruhbanlarmm ellerinde olan hiiccet ve temessiiklerinde mestur olup lil..kin ruhbanlar tayfasi §imdiyedegin tapusuz tasarruf edip hil.iY.) ma zemin-i Duboki Dol (JJ.) giden yolun sag tarafmda yijp. .lan topraga ve ondan ~ukur i~inde Mehmed Pa§a nipmna ve ondan .vel ed-i .lan topraga ve ondan dogru Y ovan Istayit' tar- 105 lasi yamnda yijp._.l. vil.}l L. nam-i diger l:li§atovit' ( <..l ) nezd-i karye-i Remeta (.J>) der kurb-i karye-i mezbure.lil..'unvan muktazasmca mezbur baglar ve bah~eler ve ~ay:tr ve tarlalarmm ve manastirlerinin yerleri kendilere tapuya verilip ve kendiler yapmay:tp feth-i hakan!den beri ellerinde kalan manastirleri binalan dahi kendilere fiiruht . l ) nam karyeden gelen yol kenarmda yigilan topraga ve ondan yol sira giigiim agac1 mukabelesinde yolun sag yanmda y:tjp.J) ve Lakyarka ( JJ\}'1) ve 1liya§ (.rid olan ferman-i calll-al..lan top raga ve ondan Petar. J>) ~ukurunda y:tjp. l. Manastir-i !sveti 1§tfan 1§kilatovit' (?) ( <.ooo.§ar-i hamir ve gallat ve il...J.V J..ruf olan yerlerdir.• _.. . J> ) in~ik yerde y:tglian topraga ve ondan ~ukur yamnda yijp..j.im ile mil.veled-i Dokovit' tarlasi yamnda y:tglian topraga ve on dan Du boki Dola ( . O§riin sahi b-i a rz a eda ederler. bi-i m. ..iY. ? tarlaSI yamnda y:tjp. Bagat ve bah~eha ve ~ay:trha ve zeminha-i ziraat ve mraset ber muceb-i hiiccet-i §er'iye.lan topraga ve ondan Dimitrof~adan (.~1 0\..nJ) nam karye smmnda nihayet bulup i§bu alil..lan topraga ve ondan Mi~an Imru§ tarlaSI yanmda yijp.lan topraga ve ondan Duboki Dol ( J J> .~! l ) ahalisi ziraat ederler..:lli.}l._... .Ia!il 'a.rid olan ferman-i calll-al-'unvan muktazasmca mezbur baglar ve bah~eler ve ~ayir ve tarlalarmm ve manastirlerinin yerleri kendilere tapuya verilip ve kendiler yapmayip feth-i hakan!den beri ellerinde kalan manastirleri binalan dahi kendilere fiiruht olunup bu ciimlenin riisum-i tapusu ve binalarmm bahasi i~in m!r!ye yirmi alti bin ak~e eda ve teslim eylediklerinden sonra il..lan topraga ve ondan Lakyarka ( . Manastir-i !sveti Petka ( ~ J _. Hasli bed el-i D§iir: 650.lan topraga ve on dan J ivko Vuk~it' tarlasi yamnda yijp.m kenannda Pop 1stepad tariasi yamnda yijp. -al-~ikr ruhbanlar iizerlerine kay:tt olundu.J !l-"' ) .lan topraga ve ondan 1liya§ (.. tahrir-i cedid iizere dahi ziyadeye miitehammil bulunmagm bedel-i D§iir ve riisum her senede sahib-i zemine 650 ak~e vermek iizere manastir-i mesfur kil.lan topraga ve ondan yol sua merhum Mehmed Pa§a ettigi ni§ana ve ondan Vat'ini~a (?) (~. !iiya§ ( .. al-'u§r va'l-rusiim: 1.ffe-i tevabi ve levamk-i me§ruhesiyle defter-i cedid-i hakan!de sabiJ..kalu d' er tarlaSI yamnda y:tjp.J'~ ).l ) giden tarik-i il.J\J'l ) nam karyeden gelen yolun sol tarafmda y:tgilan topraga ve ondan Y ovan .lan topraga ve ondan yol kenarmda yijp..104 SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI O~r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~I Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' Bild-i hava StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 20 32 180 120 150 28 6 350 6o 8o Mezraa-i Katalena (?) (. ? tarlasi kurbunda yigilan top raga ve ondan Y o~ko tarlasi yamnda yiglian top raga ve on dan Yovan Tadit' tarlas1 yamnda yijp.kin ruhbanlar tayfas1 ~imdiyedegin tapusuz tasarruf edip hil..

Toma§ Yovan.a Ivladisav.J).i ( cs':".. Radovan Diragobrat.>':" _. Hane: 7· [ 44'] Karye-i lsvilovc. Ahmet b. §algam lO O§r-i kelem 5 O§r-i biber ve piyaz 5 Resm-i arus 30 Resm-i pola<. Vuk . J:Ia~il 'a.StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI ro6 StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI olunup bu ciimlenin riisum-i tapusu ve binalanmn bah:.. Vukota Istanisal (?).doselac.h-i karye-i m. k. bakla. D1ragoye D1ragit'. ? l van. Piri b.i ( csi'J _. Vuyko !stepan.i ( ?) ( <. 55 385 Resm-i c.doselac.degirmenci.. Vuk. Radoye Mila§in.e verdikleri defter-i atlkte mukayyed olup h§.doselac. Bo 100 Alef. Hmta. 170 ~an ve c.a.i-.avdar. t§. Yovan Radic. bakla.1 ) . " Marko 1vanko. Lubinko . Radoye 1vanko. Radic.sipah!. Nikola Lukac.<.bi-i m.r 15 Resm-i tapu 5 [ 44v] Bid'at-i hanazrr 25 . ve grah.. k. Ferruh b.. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil 13 O§r-i kevare 23 O§r-i keten ve kendir 5 O§r-i mercimek.evit'. bive . D'urko Branoye.l':" -'.. O§r-i biber ve p1yaz Resm-i arus Resm-i polac. Pavko Birane.. Abdullah: 22. tahi-i m.e (. Yahya: 22.ma 32 Resm-i fic. k. _.doselac. ve grah. Abdullah: 22. Abdullah: 22.100. tahi-i Girgurofc. Nikola ~okac.Dikla. Vuka§ 1vanko. k. Petar. Dimitra . -al. resm-i tapu: 200.ift 88 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam 500 IOO Resm-i a~l O§r-i kevare ma kura-i haric. araba: 20. Radoba . Radosav Vuka§in.e vermek iizere manastir-i merkum k§. Hasi! bedel-i ii§iir: 550. Vuk Yovan. 15 Erzen.. ziraatg§.tsr ic.ma Resm-i fic.. Belosav Radko.4_. Vuk .1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava Karye-i Karye-i Biiyiik Lejimir ( -'::') dul ). Yovan Vukosav. al-'u§r va'l-rusiim: 5... !stepan Srrblin. Andirit' Yelenit'.doselac.) • Radul Bojit'. Vukoye Petre.. al-'u§r va'l . . Vukac.la tahrir-i cedid iizerinde dahi ziyadeye miitehammil bulunmagm bedel-i ii§iir ve riisum her senede sahib-i zemine 550 akc. Mihaylo Lukac.pr-i hamir ve gallat ve §. Gebran: 18.i 20 32 48 15 15 25 15 120 ( cs?'Y)) ma mezraa-1 Krrc. Vukosav . Bive:" 2.in mtrtye on iki bin akc..ffe-i tevabi ve levahik-i mqruhesiyle defter-i cedid-i hakanlde sabik. araba: 30.avdar.. Radman.e eda ve teslim eylediklerinden sonra §. Vuksan Radosav. 51 ~air ve c.kovac.anofc. Vuyi<. k.a Peya.det-i agnam ve kevare ve sair cem! mersumata bede! sal-be-sal 5 akc. Petar Kovac. 450 O§r-i keten ve kendir 20 O§r-i mercimek.. Hane: 17~ Mezraa-i Blajevc.546... Qayn der tasarruf-i Mehmed al.rusiim: 1. Hmta. bive .doselac. k.. Qayu der tasarruf-i raya.. k. Hane-i Muslim: 4.. J:Ia~il 'a. Hiiseyin b.a. Dobrosav . §algam 10 O§r-i kelem 33 Ivla§tinc.-zikr ruhbanlar iizerlerine kaylt olundu.'" ) .. Novak Miklo§.. 25 Erzen.Dora._.kovac. Vuka§ Radoba. D'ura Radi<. Belik Petko.

k. Toma~ Valit'._. Marko Gunya. Karye-i Ostro§in~i (?) ( ~. k.) ). Blaj D'urit'. bive .Beliya.. Gonoma (?) Ivlada. . Anto! Martin.J~J. Zemin-i D1rajin~i ( "~ji J> ) der hudud-i karye-i m. 120 ~a1r ve ~avdar.. k.Ia. Raya-i sa bi\< -al.!:) nezd-i m.. k. Anto!. 40 Alef.!. 10 Erzen. va'l-rusiim: 750. k.. Blaj . 5g 742 ~a1r ve ~avdar. IO 6 2g9 go 42 109 Mezraa-i Kalu§ev~i (?) ( "o. gayr ez zemin-i ziraatgah-i karye-i Pretoka ( "Y'J.) nezd-i karye-i mezbure.. D'elo~ (?) Todan. Toma~ Otok.dosela~. 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O~r-i kevare O§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek.. Gonoma (?) Petak. Bu mezraay1 dahi raya-i merkume tasarruf ederler. D'uri~a Ivlad..l) ve Piritoka (?) ( . k.il 'a. bakla.-y}li) nezd-i mezraa-i m. Balit' Pava!. Anto! Blaj. ). Mihaylo Geza.StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERl 108 StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERl 15 g5 Resm-i bojit' Bad-i hava Karye-i Grubi~ev~i (?) ( "':".-_. ve grah. [45'] l. Hmta. 700.. go 210 Resm-i giyah ve bostan ve hime 120 Adet-i agnam 150 Resm-i ai'.i> ).-'':. al-'u~r va'l-rusiim: g. lliya .Iii!il 'a. bive ... Bive: L Zemin-i ziraatgah-i raya-i karye-i mezbure der mezan-i Tomoyev~i (?) ( "':". Blaj Vilad.-"'-'. k.400.ll go Čl§r-i kevare g90 Čl§r-i keten ve kendir go č>~r-i rnercimek. 1~tfan Mihaylo.Iii!il 'a. ). bakla. Hane: 14. Hmta. al-<u~r va. Mezraa-i ~emovi~i ( ?) ("h'/ ) der tasarruf-i raya-i m. Mezraa-i Tomoyev~i ( ?) ( "':". 1~tfan Rade~evit'. Petar Varga. al-'u§r va'l-rusiim: 2. al-'u§r va'l-rusiim: goo. Kuryakov~i al-'u~r 168o 240 40 g50 168 250 25 g70 27 25 100 10 5 g2 g6 15 ( "':" _.Iii!il 'a. . I:Ia~il <a. Pava! Doli~it'.) ve 1vkof~i ( "~yy. ve grah.4~_. Bive: I. 28 168 Erzen.l-rusiim: 220..) ve Kalu~ev~i (?) ("":"J~JJI. §algam Čl§r-i kelem Čl~r-i biber ve' piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Mezraa-i l. Hane: 10.JlYJb ) der kurb-i karye-i mezbure. tahi-i m. ?. Mezraa-i Vuti§in~i (?) ("o.~ikr tasarruf ederler.») nezd-i karye-i m. 1§tfan Gonoma (?). §algarn 15 Čl§r-i kelem 15 Čl§r-i biber ve piyaz 2g Čl§r-i rneyva 22 Resm-i arus go Resm-i pola~ma 50 Resm-i f1~1 15 Resrn-i tapu 10 Resrn-i bive 6 Bid 'at-i hanaz1r 260 Resm-i bojit' 6o N!Sf-i bad-i hava 54 . Kuryakov~i ( "o. Dimitre Valit'.~~. tahi-i Morovit' (<lu~_. l..#_. I..Ana.). Geza Vu~i~a.dosela~.. Feren~ Bresli~a ( ?) .

:l ) .1jl> ). Bogdan !stepan.. Hisse-i Tim ur Aga. !van !stepan._.. [45v] Vuyiga Anto!. Vuyi~a Petre. Ivan !stepan. Radoba VIlak (?). D1ragoylo 1~vetko.. Hmta.dosela~. Kinez . ?. Vukoy Vuk.dosela~.dosela~.dos~lag. I:Ia!il 'a. Dtragit' Vuka~. k. Radosav Piribit'. . ]ivko Pava!. nam-i diger Fiiatin~i (?) ( .Miliya Milo§. Mthya Yanko.ul ) nezd-i karye-i ye-i mezbure rayasl iizerinde ziraat ederler.).l IDO Čl§r-i kevare 200 Čl§r-i keten ve kendir 40 Čl§r-i bakla. 110 !86 ~air ve ~avdar.l 100 Čl§r-i kevare 23 Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i bakla. Nov1~a Milo§. Bogdan . k. al-u§r va'l. al-'u§r va'l-rusiim: 150. ve grah. tabi-i Moravi t' (.>). k. hali ez raya. l l l Karye-i Pentakofga (<. mercimek. Kinez . KarMezraa-i Ubof~i (?) ( . ]ivko Berut . Araba: 40.hl. Vuyiga D'urad. Pava! . 15 180 Resm-i giyah ve bostan ve hime 110 Adet-i agnam 20 Resm-i ag. al-'u§r va'l-rusiim: 300.~e§lar.. 30 210 Resm-i giyah ve bostan ve hime 204 Adet-i agnam 500 Resm-i ag. · Hane: 17.. araba: 20..J_. QaYJr-i Mustafa Bey ve Timur Aga der hudud-i karye-i m. .1flak. k. Vukasa~ . 50 300 Erzen..StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERi StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERi Karye-i H1rjeni~a (?) (<..Mari~a. !§tfan Nikola.llJJY ) • I:Iii!il 'a. !liya . Hisse-i Mustafa Beg. I:Iii!il 'a. Vuk !stepan.Mir~eta D'ura§in.. Ismolan .. Markov~i ( cs':" .. Milko Petko. 31 105 Erzen. Bejan Radiyevit'.. Radul Radovan.dosela~. b er muceb-i· hiiccet-i §er'iye. Vukosav dosela~. Nikola . Radko .4_.rusiim: 300.doselag (ba§tinayt der mezraa-i Markov~i ("':". Mihavilov~i ( ?) (cs':"_. tabi-i m.JJ_. !stepan .!. Toma§ D1ragiya. Pava! Vuk.~ ) .dosela~ (ba§tinayi der mezraa-i m. 211 ~mr ve ~avdar. Kinez: 1. bive.). al-'u§r va'l-rusiim: 5. nezd-i karye-i m. mercimek. Radenko Vuyin. Petko D'ura.4_.~_. Dabo ..100. liO Karye-i Mihovilov~i ( ?) ( cs':"_.. §algam 50 Čl§r-i kelem 52 0§r-i biber ve piyaz Bo Čl§r-i meyva 5 Resm-i arus 6o Resm-i pola~ma 45 Resm-i fl~1 15 Resm-i tapu lO Bid'at-i hanaztr 175 Resm-i bojit' 30 Ntsf-i bad-i hava 100 Mezraa-i D'uri§ ( ?) ( . Mate Bala§.rusiim: 2. ) ta bi-i m. ).. nezd-i karye-i m. 1 54° Hmta. D'ura Yagip. al-'u§r va'l .hl. araba: 20. Karye-i Haza§ev~i (?) (cs':"Y. !~vetko . .500. Vukdtrag !van. Vukosav Vidoye. Hane: 15. Dua§a§ .!!. D'urad' Vukosav. . ve grah. Radovan !stepan.. Vuka~ Radosav.dosela~.. I:Iii!il 'a. Vuyin V1rane§. k. D'ura Mi~~ylo. Petko D' ur ko. I:lii!il 'a.. gayr ez zemin-i ziraatgah-i raya-i varo§-i Moravit' ( . §algam '5 20 Čl§r-i kelem IO Čl§r-i biber ve piyaz 30 Resm-i arus 30 Resm-i pola~ma IO Resm-i tapu !OI Bid'at-i hanaz1r IO Resm-i bojit' lO Bad-i hava mezbure. .."~). ) .. Milo§ Radoba._..!lu. k. Vuk D1ragi§a.

Pirerad . k. Vuk Petar. ve grah.J_.dosela~. g5 204 Resm-i giyah ve bostan ve hime 400 Adet-i agnam Bo Resm-i agri 225 Čl§r-i kevare 15 Čl§r-i keten ve kendir 40 Čl§r-i mercimek.iarr ve ~avdar. k. Mezraa-i Korohorad (?) (>VJ'JJ_. Bive: r. 25 g50 :.Radoye Mila~. Zemin der tasarruf-i raya-i Fekleni~a ( ?) ( ~ ) . Radoba Duagit'. bakla. Vukman. Damyan Radonik. k. k. 40 42 Alef. r 5 6o StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Erzen. al-'u§r va'l-rusiim: 2. tahi-i m. k. Yovan. D1ragoye Dimitar.).112 StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERi Hane: 17.ioka~. 105 1470 :. ) nezd-i karye-i mezbure. Radovan VIladisav.J L. I. I. Miliya D1ragosav. Ruya Paval. ).104.)l. ve grah.6oo. Radi~a Vuk. 20 120 Eerzen. al-'u§r va'l-rusiim: g. Kinez: r. ziraatgah-i karye-i m. tahi-i m. rB 124 Resm-i giyab ve bostan ve hime g6 Adet-i a!9-Iam 75 Resm-i agri 15 Čl§r-i kevare B5 Čl§r-i keten ve kendir 15 Čl§r-i mercimek. I I 245 Erzen. Karye-i H1lapov~i (cs':" Y.Iii~il 'a. k. §algam 15 1g Čl§r-i kelem 12 Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus g2 16 Resm-i pola~ma F.U ). al-'u§r va'l-rusiim: 1. I. k. resm-i tapu '75 '44 150 50 120 25 25 15 16 15 g2 rB 15 17 rBo 45 rB 30 Karye-i Zagolubin~i (?) ( . balda. I. Radosav Milit'. bakla. §algam 22 Čl§r-i kelem lO Čl§r-i biber ve piyaz go Resm-i arus 45 Resm-i pola~ma 45 Resm-i fr~I II Resm-i tapu 6 Resm-i bive 6o Bid'at-i hanazrr go Resm-i bojit' IDO N1sf-i bad-i hava [46'] Mezraa-i Markov~i (cs':"_. 25 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i a!9-Iam Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Gruya Selak.Iii~il 'a. VIr§ak :.iarr ve ~avdar. Kinez . k. Kinez: r.dosela~. Milo§ D'urd'evit'. k.dosela~. Hmta. 125 240 :.Boo.:. Yanko Vukosav. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. ve grah. Pava! Dimitar. k.. Hane: 12..Iii~il 'a. g5 2r o Alef.Iii~il 'a.iau ve ~avdar. Nikola Novak. Rayak Vuksan. k. Hmta. '750 Hmta. al-'u§r va'l-rusiim: 450.r. Vuk D1ragiya. B . Hane: B.

Kinez . al-'u§r va'l-rusiim: 5..dosela~.kiirek~i.! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Radosav Vuk.ma Resm-i fi<. k.Tivirdiko Raden. ~J. k.J.). B Erzen.Yanka.. Radovan Jivko. Yovan Marko.Veseli<.dosela~. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i <. Vuk Radivoy.Ia!il 'a. bive . 1<."!JY. Karye-i Poto§ ( ?) ( .Y. 210 ~air ve <. Ba§tina-i 1§tfan Uqulit' a.. al-'u§r va'l-rusiim: 500. Kariye-i K1rnaya (?) ('!ll}) ma mezraa-i Bori<..dosela<. bi-i m. Petar . Istoyan Marko. Vuksan Div~it'.400. 75 ~a1r ve <. bakla. Dimitra.vetko . diger Rado . Muslim: 1.avdar.ma Resm-i fi<.1 Resm-i bive Bid 'at-i hanazu Resm-i bojit' BM-i hava 54 6o 12 Bo 6o 70 c. Yovan Vuk.dosela<. Istoyan .o ).a Dobromir. ve grah. k. Radonya .d-i hava 1050 210 32 350 120 200 20 55 IB 25 10 I I 22 30 25 15 50 II 6 35 25 Bo .. Vu ks an D1ragi§a.Ia~il 'a.anov<.avdar. !stepan Mila§. k.>' ).i (?) (c~'. Vuk . Damyan Yovan. Bive: 1. ( c~'.i (?) (c~~_. bive . Vuyi<. .a. Marko Nikola. Hane: 33· Bive: 2.. Luka<.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi 114 StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Resm-i fr~! 15 Resm-i tapu 5 Bid'at-i hanaZlr 67 Resm-i bojit' 12 N1sf-i bad-i hava 37 [ 46v] Qayrr-i hassa der hud ud-i karye-i mezbure Zagolubin<.}_.ift Resm-i arus Resm-i pola<. Abdullah: 22. Vuka§in !van.a Oliver. Vukosav Vuka§in.. Dimitra Lazar. Vuk§a Radi~a.) der hudud-i mezraa-i m. Pari§a (?) Vuk. Hmta. Radonya Krayan ( ?) . bakla.i (?J Resm-i pola<. Hmta.a. 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag.. . 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ai\Jl O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Vuyin Vukman. !stepan 1stani§a.uJ.Mariya. !vko Vu~i<."rYIJ. ve grah. Istani§a !stepan. k.dosela~. 70 Erzen. Milan Marit'. Yovan O hren.. [ 47'] I.1 Asiyap her nehr-i Sava ( 1}. Kinez: 1.k (?). Raden . Vuk.dosela<. bive . D1ragi§a Vrl. Vuk Yovan. Vukman Vuka§. al-'u§r va'l-rusiim: 2.500. ).dosela<. k. ?. Radonya Vuka§in.[. Resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bil. 35 Alef."Yl'. bab: 1.bi-i Morovit' ( "-\!n_..anov~i (?) til. Rado ba. sakinan-i karye-i Brato§ev<. Bori<. Vuksan Raden. I. Radovan Be~it'. I. k. Radi<. Hane: g. Ali b. til.Ia!il 'a. Duagit' Radul.. plgam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus 2g40 420 350 gg6 500 !OO 25B go 10 50 20 go !!5 ). Matakaddemden tasarruf ettigi yerlerdir.

Blaj Grubi~a. Jivko Nikola. D'uri<. der kurb-i karye-i m.. Nikola Tude.a. Petar 1van.a ( . ?. Matiya~ Bilevit' (?). ( r.':" ) ._':") ) nezd-i karye-i mezbure..Iii~il 'a. Toma~ Rujit'.700. J~~ ). Hane: 16. bakla. Blaj lstroyik.l. Mihaylo VIladoye. Nikolavilah.:l_". Vuk Miladin. Ziraatgah-i karye-i m. Petak Vuk. Luka<. Girgur Sentit'. Muslim: I.a D'urad'. k.dosela<. go Resm-i <. . Marko Pavun. Petko Radko. Petar Pava!. Jivko Nikola.Ia~il 'a.). Mezraa-i Lu<. Abdullah: 22... Hane: 24. resm-i tapu ''7 1561 goo 6so 22 soo Boo !60 g70 50 II 88 so 64 50 48 IO 254 30 84 40 Qayrr-i hassa ki Te~tevi<. StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt Hmta. tahi-i m.Iii~il 'a. II L I /2 ~air ve <. Tolanit'.i ( ?) ( ~_. D'ura Grube. I. k. I. Mihal D'urit'. tahi-i Morovit' (. Marko Vuyin.i ( . bive ..avdar. ) nezd-i karye-i m. I.Iii~il 'a.I '5 Resm-i tapu '5 6 Resm-i bive Bid'at-i hanazir 450 20 Resm-i bojit' !OO Nisf-i bad-i hava Mezraa-i Luka (J)) nezd-i karye-i mezbure. al-'u~r va'l-rusiim: 3·650.':")U. k.it'. I.pop. 1smolan Radulin. Bogdan Orlovit'.ma Resm-i fi<. Yovan J urko.e (?) ( <:-l>o~) demekle maruftur. Hane: II.i<. Vukdirag Radivoy. Nikola ~ala~. tahi-i m. Mezraa-i Mikulin<. Marko 1ve~it'.Yo<.ift Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. I. liiya Kraya<.!LJ~_. 102 ~air ve <.i (?) (.062.. Petar Bratit'.. Kelemen ivit'..Ia~il 'a.1.A':" ).ma Resm-i fip Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' BM-i hava Zemin-i kenise.Iii~il 'a. I 50 Erzen.dosela<. ziraatgah-i karye-i Qipanof<. Kinez .~_. al-'u~r: 6oo. Toma~ D'urad'.Kata. 20 140 Resm-i giyah ve bostan ve hime 132 220 Adet-i agnam 16 · Resm-i ai(!! O~r-i kevare 400 200 O~r-i keten ve kendir !60 O~r-i kelem 148 O~r-i biber ve piyaz !20 Resm-i arus 20 Resm-i pola<.a (?) (". Nikola ~evarit' (?). tahi-i m. Kinez: I.ko Dimitar.. al-'u~r: 550 Karye-i Qipanof<. Dimitar Sentit'.. Milosav.. I 5 Erzen. Mihal Bojidar. imre Milisav. ve grah. k.. [47v] Radoba Damyan.Iii~il 'a.). Radosav Petar. Petar Vuk. Pava! Babit'.dosela<.:. D'ura Momi<. Todor Yovan.116 StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERi Karye-i Gorni Lipova<. I. Marko Petar. Mezraa-i Galov<. ll) ve Gredin<. Hmta. k.avdar. ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola<. ~imun !stepan. I. Bive: I. Petar . Karye-i Qubof<.. Yovan . D'ura .i (?) ("~-'U':").. Radosav.i ( ~.-!F-i) ve Yatova (?) (o_. Pava! Bilevit' (?). al-'u~r va'l-rusiim: 6. al-'u~r va'l-rusiim: 700. al-'u~r va'l-rusiim: 2. al-'u~r va'l-rusiim: 150. Hasan b. k.. Radovan !stanit'.. Rayko Orlovit'.

al-'u§r: 320. Mezraa-i Ttrgo§ev<. 25 I50 6o Alef. t~vetko . Hmta. Pavko Radi~a. balda. al-'u§r va'l-rusiim: 3·151./>'~t. ve bostan. J. k. Dzerinde karye-i m. Hane: 22.S':'». ~ ) .). r1i. tahi-i m. Blaj Istani§a. k. Lazar Yovan. tahi-i Morovie ( dwy ). ~imun Miklo§.o. 40 Erzen.Iii~il 'a. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag. !vani§ D'urko.. Hane: 6.a vdar.Iii~il 'a. tahi-i m.':'_. t~vetko Radovan. 65 ~atr v e <.kova~. I8 Resm-i giyah. Pavko Radi~a. I. al-'u§r va'l-rusiim: 2. D'ura Vuk.dosela~. k. I. tahi-i m. Mezraa-i Qunoyev<. I. Mezraa-i 1van<. 1smolan Dimitar. 5 Erzen. go ~a1r ve ~avdar.. 25 20 Alef. D'urko Dimitar.. 768. Berta Gal.r 45 Resm-i tapu 20 Bid'at-i hanazrr I6o Resm-i bojit' Bo Ntsf-i bad-i hava 17 Qayrr-i bassa nezd-i karye-i mezbure Gmk (J.:. I.Iii~il 'a. ve grah. k. 1liya Dtragna. I. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag. plgam O§r-i kelem [48r] O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' Bad-i hava Mezraa-i ~arlat (. Todor . gro Hmta.250. k. ve grah.dosela<.. k. al-'u§r va'l-rusiim: 50. Damyan Jivko. ziraatgah-i karye-i mezbure.Iii~il 'a. k.! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.Iii~il 'a.Iii~il 'a.S':'_"_. al-'u§r va'l-rusiim: I47· Mezraa-i Benilov<. Kostadin Pile§kit'. Dimitar Pile§ko. I5 I26 Erzen. k. §algam 35 O§r-i kelem 22 O§r-i biber ve piyaz 25 Resm-i arus 64 Resm-i pola~ma 44 Resm-i ft<.. Vukosav Vukdtrag. · I. k. Yakob . Marko Milovan. ve hime 72 I80 Adet-i agnam r8 Resm-i ag..JJ!Y. al-'u§r va'l-rusiim: 1. Petar . Luka<. Vuk§a..! 260 O§r-i kevare . k. al-'u§r va'l-rusiim: roo. Vuk Radonya. mercimek. Milko 1§tvan. Herak Vukdirag.Iii~il 'a.i ( ?) (<. Izgon-i despot der tasarruf-i raya-i m. I. ) . Toma§ Damyan. I IO ~arr ve ~avdar.i ( .... !vani§ D'urko Dimitar. tahi-i m.Iii~il 'a.dosela~.! O§r-i kevare !lg O§r-i keten ve kendir 45 O§r-i balda._.yas1 ziraat ve htraset ederler.118 StREM SANCAGI TAHRIR KEFTERI Hmta. k.::' ) . Luka~ Luboye. ). al-'u§r va'l-rusiim: 8o [48v] Karye-i Botof<. I.~IY.i (?) ( .~ ) . Anbru§ Matko.i ( ?) ( <. SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI I260 240 280 Ig2 200 6o lO O 40 20 50 '3 30 30 45 ID 50 go 50 Karye--i Gmk ( J!~ ) .i (?) ( . !vani§ Gal.I ).

Vukovoy Radoye. Pava! Vuki~a. Pavko . 2r r26 Erzen.Grunya.:'. Yovan . Mezraa-i Letoyev~i ( "'.Boyana.r.120 ČJ~r-i ČJ~r-i ČJ~r-i ČJ~r-i ČJ~r-i SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI keten ve kendir mercimek. k. tahi-i m. . I.} _. Novak Vidak.I ) ma mezraa-i Be~ani~a (?) ( ~':-!) der hudud-i karye-i m.. Martolos . I. bive.dosela~.r. ve grah.Istrahinya. Bive: r. Grube~a Petko.vuki~a. Radoye vdah.l . ~algam kelem biber ve piyaz meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI go 100 rs rg r2 32 2S rs ro rso 3S g7 Karye-i Ivladimirov~i ( '-''P. Milo~ Vukit'. Hmta. ~algam 2S ČJ~r-i kelem 20 ČJ~r-i biber ve piyaz ro ČJ~r-i meyva ro Resm-i arus 30 Resm-i pola~ma r7 Resm-i fi~1 rs Resm-i tapu s Resm-i bive 6 Bid'at-i hanaz1r roo Resm-i bojit' 20 N1sf-i bad-i hava so Karye-i Dolni Lipova~ ( [l. k.Bela. D'urad' Obrad.vuksan. k.J. Bogdan Vuka~. Martolos: r. Vuka~ Radoba. D'urad' t~vetko. ta bi-i m. 4r s78 ~rur ve ~avdar.kova~. tahi-i m.. Mila~in ivani~. gs Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam r8o Resm-i agil g6 ČJ~r-i kevare 220 ČJ~r-i keten ve kendir gs ČJ~r-i balda.sgo. k. Rayin Vuka~. ve grah. ~algam gs ČJ~r-i kelem 20 ČJ~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 go Resm-i tapu r2 Resm-i bive r2 Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 121 rso .dosela~. balda. bive . al-'u~r va '1-rusilm: g. ivan Ivlak (?).ooo.>~_. al-'u~r va'l-rusilm: r.. gs ~air ve ~avdar. N~a Vuk.Iii~il 'a. Pava! Vukosav. tahi-i m. Marko Todor. ve grah. Vuyi~a . Hmta.>!.. bive . Vuka~in Brayko. Vukobrad Koyadin. k.'.! ro ČJ~r-i kevare 172 ČJ~r-i keten ve kendir rB ČJ~r-i mercimek. Vuk !stepan.Ia~il 'a. Radi~a Radovan. Hane: g.kova~. Radi~a . ) . Mile Vuka~in. k. Vuk Vukadin. mercimek. Vuk Karan. t van !stepan. Damyan Do~a. Radonya Selak. Nikola 1~vetko. [49'] Radonya. 7S ss Kariye-i Qerye ( <. ) ..U ) . VIlak (?) ivani~. Radoba Koyadin. Vu~eta t~vetko. rg Erzen. k. Hane: r4. balda. 2S 2IO Resm-i giyah ve bostan ve hime roB Adet-i agnam 6o Resm-i ag. Bive: 2. 4S Alef.

SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

122

SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

ivani~ Radivoy, Yanko Vuka~in, Pava! Jarko, Pavko Istrahinya,
Milko Radoba, Radi~a i~vetko, Herak Nikola, bive - Vu~i~a.
Hane: Ig. Bive: I.
Mezraa-i Dolna ve Gorna Duavi~a (?) (<o;- JI.(.> ,;J.Jl J d_,,)
der tasarruf-i raya-i m.
I:Ia~il <a.

al-<u§r va>l-rusiim: 5.180.

Hmta, k. I2S
~atr ve ~avdar, k. Ss
Alef, k. SS
Erzen, k. 7S
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adet-i agnam
Resm-i agil
O~r-i kevare
O~r-i keten ve kendir
O~r-i mercimek, bakla, ve grah, ~algam
b~r-i kelem
b~r-i biber ve piyaz

SlO
220
52S
228
soo
40
42S
160
20
1 44

Resm-i arus

Resm-i pola~ma
Resm-i fi~I
Resm-i tapu
Bid'at-i hanazir
Resm-i bojit'
N1sf-i bad-i hava

1050
150
210

I08
250
50
soo
25
20
20

!6
10

32
20

I5
ID

6
200

8o
78

Mezraa-i Radosavi~a ( ?) (<o;- _,\...._,,lJ ) nezd-i karye-i mezbure.
meyva-i miitenevviye der tasarruf-i Maksut - halife
der hudud-i mezraa-i m., resm-i tapu: 40.
I;Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 66o.
Bah~e-i

ss o
so
go

Karye-i Yakobof~i (?) (e>~ JU;\!) ma zemin-i Rustin~i (?)
nezd-i m., tahi-i m.
Petar Vukman, Luka~ Vukduag, Radivoy- VJ!ah, Radosav
Petko, Petko Radonya.
[4gv] Radi~a Vidko, Radi~a- vilah, Milin- vilah, Rado ba dosela~, bive- Vu~i~a.
Hane: g. Bive: 1.
Mezraa-i Milo~ev~i ( L>':".,~_,!,. ) der tasarruf-i raya-i m.
Mezraa-i Rubin~i ( ?) ( '-"""'JJ ) nezd-i kari ye-i m.
I;Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 2.65o.
( c>':""i..-JJ )

Hmta, k. 75
~air ve ~avdar, k. 25
Erzen, k. 30
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adet-i agnam
Resm-i agil
O§r-i kevare
O§r-i keten ve kendir
O~r-i mercimek, bakla, ve grah, §algam
b~r-i kelem
O§r-i biber ve piyaz
O§r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fi~1
Resm-i tapu
Resm-i bive
Bid'at-i hanaztr
Resm-i bojit'
Ntsf-i bil.d-i hava

123

Karye-i Qukov~i ( 0 -;- _,;.J':" ) , ta bi-i Morovit' ( .;~, JJY ) •
Nikola 1~vetko, Dimitar Obla~it', istepan Radu§in, Petko Diyanko, Lazar . . . ?, Petko Divni t', Dimitar istepan, Radovan Radi~a,
Radovan Vuka§in, Lazar - dosela~, Milovan - dosela~.
Hane: II.
I;Iii!il 'a. al'u~r va'l-rusiim: 2.6oo.
Hmta, k. gs
~air ve ~avdar, k. 6o
Alef, k. 10
Erzen, k. 43
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adet-i agnam

soo
132
8o

StREM SANCA(;I TAHR1R DEFTERi

124

Resm-i agtl
6~r-i kevare
6~r-i keten ve kendir
č)~r-i mercimek, bakla, ve grah,
6~r-i kelem
6~r-i biber ve piyaz
6~r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fl~r
Resm-i tapu
Bid'at-i hanazrr
Resm-i bojit'
Nrsf-i bad-i hava
Karye-i

Helin~i

StREM SANCA(;I TAHR1R DEFTER1

IS
so
20
30
IS
20
IS
IS
20
20
20
4S
20
so

~algam

kevare
keten ve kendir
mercimek, bakla, ve grah, ~algam
kelem
biber ve piyaz
meyva

Resm-i arus

Resm-i pola~ma
Resm-i fr~r
Resm-i tapu
Asiyab-i nehr-i Sava ( IJL.,.,
Resm-i bive
Bid'at-i hanazrr
Resm-i bojit'
Bad-i hava

),

bab: 32. Fi: so, resim

4S
I3S
I20
7S
7S
3S
I20
66
ISO
2S
I6oo

6
3SO
I30
IS7

( ?) ( ..~• ), tahi-i m.

Nikola Qubrit', Yovan D'urad', Nikola

Radi~a,

Vuk Yovan,

t~tfan ~oka~.

''l;

6~r-i
6~r-i
6~r-i
6~r-i
6~r-i
6~r-i

[so'] Mihal Jurkit', t~vetko - kiirek~i, Milko D'urit', Mihal
- ~oka~, Petar Lila~it', Mihal Rad un, Pava! Pe~init', Lazar Qirnogon,
Yovan Prr~oye (?), !vani~ birader-i Martin, Mihal Brani~eva~
(?), Vinko ~oka~, Petar Rasu!, Toma§ ... ?, Kelemen ... ?, Vasil
Petar, Yovan Pravoye, Matiya~ Divun, 1vani~ Yakob, Manko ~oka~,
Mihaylo Yagodit', Blaj Vukadin, Ve~erina (?) Vuk, Nikola- pop,
Marko D'urad', Lazar Mili~it', Petko - dosela~, t~vetko - dosela~,
bive - Maru~a.
Hane: 33· Bive: r.
Qa)'lrha-i U§uyeva~ ( 1i:I.JlYJI ) ma tevabiha der tasarruf-i
raya-i m.
I;Ia~il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: 7·SIO.
Hmta, k. I6o
2240
~arr ve ~avdar, k. Ss
SIO
Alef, k. I s
6o
Erzen, k. So
s6o
Resm-i giyah ve bostan ve hime
396
Adet-i agnam
sso
Resm-i agri
I oS

Karye-i Boyit' ( ?) ( ~.Jl

),

tahi-i m.

Grrgur Male~, t~tfan Male~, Vuk Blaj, Pava! - dosela~, Nikola
D' urit', 1~tfan Lovri t', Blaj Anto!, J ivko Mihal, bive - Zorka.
Hane: S. Bive: r.
I;Ia~il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: r.6S3.
Hmta, k. s6
7S4
~arr ve ~avdar, k. IS
go
Erzen, k .. S2
364
Resm-i giyah ve bostan ve ·him e
g6
Adet-i agnam
IOO
Resm-i agri
Io
6~r-i kevare
so
6~r-i keten ve kendir
S
6~r-i mercimek, bakla, ve grah, §algam
6
6~r-i kelem
·
4
6~r-i biber ve piyaz
7
Resm-i arus
30
Resm-i pola~ma
20
Resm-i fr~r
I2
Resm-i tapu
S
Resm-i bive
6

StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

Bid'at-i hanaz1r
Resm-i bojit'
N1sf-i bad-i hava

44
ro
40

[so'] Mezraa-i Podlujiye (?) ( <d}>Y.) der kurb-i karye-i
mezbure Boyit' (?) ( .!.lo!Jl ). Qiftlig-i Maksud - halife.
Hasil bed el-i ii§iir ber ve~h-i nakit: 30.
Kariye-i Popov<;i (,_,':"Y..J~ ), nam-i diger: Pretoka ( ,;_,:;,.;; ),
tahi-i m.
Kinez - Nikola Radivoy, Dobrilo, Vu<;urina (?) Petko, Marko
D'ord'evit', !stepan Radosav, And1riya Vuka<;, Radosav Yovan,
Radonya - dosela~, D'ura - dosela<;, bive - lstepaniya.
Hane: 8. Kinez: 1. Bive: 1.
Zemin-i ziraatgah-i raya-i m. der mezraa-i Vuti§in~i (?)
(,_,o;.:·:;,,).
I;Ia~il

'a. al-'u!r va'l-rusiim: 2.ooo.

Hmta, k. 55
~a1r v e ~av dar, k. 40
Erzen, k. 22
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adet-i agnam
Resm-i agil
Čl§r-i kevare
Čl§r-i keten ve kendir
Čl§r-i mercimek, bakla, ve grah, 1algam
Čl§r-i kelem
Čl§r-i biber ve piyaz
Čl§r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fl<;1
Resm-i tapu
Resm-i bive
Bid'at-i hanaz1r
Resm-i bojit'
N1sf-i bild-i hava

no
240
I68
g6
IDO

40
200
so
ID

25
IS
5
30
20
IS
ID

6
I26
24
so

Karye-i Urin<;i ( .r.'lJ,I) ma zemin-i Boradof<;i (?) ( .r,i1 >1J.Jl
tabi-i m.

),

Blaj Dimitra, D'urko Dimitra, ·Pavle Martin, Matiya1 Martin,
Marko l§tfan, ivani! - dosela~, Martin Babit', Petra Berta, Toma!
Goyka ( ?) , bive - Magda.
Hane: g. Bive: 1.
Zemin-i ziraatgah-i !slezena(?) ( ,;j•l~l) der hudud-i karye-i m.
I;Ia~il 'a. al-'u!r va'l-rusiim: 1.250.
Hmta, k. 30
420
~mr ve <;avdar, k. 20
I20
Erzen, k. I5
IDS
Resm-i giyah ve bostan ve hime
ID8
Adet-i agnam
I20
Resm-i agil
20
Čl§r-i kevare
20
Čl§r-i keten ve kendir
40
Čl§r-i mercimek, bakla, ve grah, 1algam
I5
Čl§r-i kelem
20
Čl§r-i biber ve piyaz
35
Čl§r-i meyva
ID
Resm-i arus
30
Resm-i pola<;ma
I8
Resm-i f1~1
ID
Resm-i tapu
ID
Resm-i bive
6
Bid'at-i hanaz1r
II3
Resin-i bojit'
ID
Bild-i hava
20
Mezraa-i No§nica (?) ( ,~_,;) nezd-i karye-i m., tabi-i m.
Qay1r-i Seyit Mehmet b. Seyit Ahmet der mezraa-i m. ber
muceb-i tapuname-i s<thib-i arz.
I;Ia~il 'a. al-'u1r va'l-rusiim: 200.
[sr'] Karye-i

Toma1of~i

( .r,iyl.._,k ), tahi-i mezbur.

ivan Yovan, Duka (?) D'ord', Vuka1in Milosav, Petar Dobrey
(?), Vukobrad Dobrey (?), Raden Radosav, Milko Lubinko, Rado-

,,,

128

StREM SANCACI TAHR1R DEFTERt

van - dosela~, Vukit' Vukd1rag, Radonya Radi~a, Radosav Radmil,
Milit' Radmil, Pava! Ray~e, Radovan - dosela~, Istoyko Duagit',
Vuksan Radi~a, Radonya Petar, Milivoy . . . ?, D1ragoylo Vitona,
D1ragobrad Vuki~a, Pavko Bogeta, Lazar Vuksan, Radi~a Radivoy,
Milo~ Pave, Radonya Mi~eta, Radoba birader-i Pavko, Radi~a
Milosav.
Hane: 27.
Mezraa-i Luka~in~i ( ?) ( ..r,.~) ) der tasarruf-i raya-i m.
I;Iii~il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: 4.202.
Hmta, k. 120
~air ve ~avdar, 55
Alef, k. 25
Erzen, k. 45
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adet-i agnam
Resm-i agd
O§r-i kevare
O§r-i keten ve kendir
O§r-i mercimek, baki a, ve grah,
O§r-i kelem
O§r-i biber ve piyaz
O§r-i meyva
Res:ffi-i arus

Resm-i pola~ma
Resm-i fl~1
Resm-i tapu
Bid'at-i hanazu
Resm-i bojit'
N1sf-i bad-i hava
Zemin-i kenise, resm-i tapu

~algam

168o
ggo
100
g 15
g24
g20
62
280
65
45
25
20
44
go
gg
45
I5
260
I20
29

40

[5Iv] Nahiye-i V1lkovar ()_,AJ_,), tahi-i kaza-i ilok (J)! l).
Kasaba-i Vdkovar ()_,AJ_,), tahi-i m.
Cemaat-i Miisliimanan-i kasaba-i m.
Mahalle-i Mehmet b. ilyas (zemin-i hane-i hod ma dakakin,
doniim: I/2, resm-i tapu: 5).
Ali b. Abdullah (bag, doniim: I), Hasan . . . ? (bag, doniim:
I.I/2, ~ayxr, araba: I), Mehmet b. H1z1r- hoca (zemin-i hane-i
hod, doniim: I j2, ~ay1r, araba: 7, bag, doniim: 4, kita: 2, resm-i
tapu: so), !skender Pirali (bag, doniim: I), Ali - hoca (bag, doniim:
4.1j2), Ali b. Abdullah- nalbant (bag, doniim: I), Ath b. Mehmet
(bag, doniim: 2.Ij2), ~aban b. Ferhat (bag, doniini: g), Piri Divane
(zemin'-i hane-i hod, doniim: I/2, bag, doniim: I, resm-i tapu:
s), Siileyman b. Hamza, Ahmet b. Piri (bag, doniim: 2).
[S2'] Zemin-i hane-i Murat b. Hiiseyin ve bag, kita: 2, di:iniim:
I.I/2, ve bah~e, di:iniim: I/2, resm-i tapu: 2S·
Zemin-i Cafer - serbi:iliik her muceb-i hiiccet-i ~er'iye, di:iniim: I/2, resm-i tapu: 5·
Zemin-i hane-i Hafsa, niyet-i tl'veys der mahalle-i Mehmet b.
!Iyas, di:iniim: I/2, resm-i tapu: S·
Bag-i Kurt a. sekene-i karye-i Ra~in~i ( ?) ( ._A lJ ) , di:iniim: I.
Zemin-i zaviye-i Gavsl Dede, di:iniim: 2, resm-i tapu: 20.
Mahalle-i Arslan - serbi:iliik.
Hiiseyin- gemici (bag, kita: 2, di:iniim: 4.1j2, ~ay1r der kurb-i
bag, araba: I, resm-i tapu: 10, zemin-i hane-i hod, doniim: I /2,
resm-i tapu: s), Mustafa b. Abdullah (bag, di:iniim: 2), Pirali b.
Hasan (bag, di:iniim: 2), Hac1 Hiisrev (bag, di:iniim: 2, bostan: g,
~ay1r, araba: I).
Mal~alle-i Ali - serbi:iliik.
Hac1 Firuz, Mustafa b. Ahmet (zemin-i hane-i hod, di:iniim:
I/2, resm-i tapu: s) Hudaverdi b. Timur (bag, di:iniim: 2), Ferhat
b. Abdullah (bag, di:iniim: I), Ferhat Bosna (zemin-i hane-i hod,
di:iniim: I/2, bag, di:iniim: g, resm-i tapu: s), Mustafa b. Abdullah
(bag, di:iniim: I), Yusuf -al- mu'a~~in (bag, di:iniim: I), Memi
- hoca, Mustafa b. Abdi, Kurt- mutaf (bag, di:iniim: 2.I/2), Mustafa
F. 9

\

StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt

StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERt

b. Ali (zemin-i hane-i hod, diiniim: I/2, bag, diiniim: I.I/2, bostan,
diiniim: I/2, resm-i tapu: 2S), Ethem b. Abdullah (bag, diiniim: I).
Zemin-i hane-i Hac1 Mehmet - kethiida, diiniim: I /2, resm-i
tapu: S·

I/2), Hiiseyin- seroda, Abdi- ~izmeyi, Veli b. Abdullah (zemin-i
hane-i hod, diiniim: I/2, resm-i tapu: s, bag, diiniim: I), Musa b.
Hamza (bag, diiniim: g), Salih b. Mustafa, Ferhat b. Hiiseyin (bag,
diiniim: I), Mahmud b. Bali, Dveys b. Karagiiz (zemin-i hane-i
hod, bostan ve bah~e, diiniim: I /2, resm-i tapu: 8, bag, diiniim:
I.I/2, bostan, diiniim: I/2, resm-i tapu: s), Mustafa b. !skender
(bostan, donum: I), bive - Mahiye ( ?) (bag, diiniim: 2).

Mahalle-i Mirka.
Ramazan b. Kasim (bag, doniim: g), Murat Pa1a (zemin-i
hane-i hod, diiniim: I/2, resm-i tapu: s), Miiriivvet Oru~ (bag,
diiniim: I), Veli b. 1shak, Ramazan b. Mehmet (bag, diiniim: I. I /2),
Bali b. Abdullah (bag, diiniim: I), Memi b. Hamza (bag, diiniim:
I), Veli -al- sipah! (bag, diiniim: g), Gazi b. Ferhat (bag, doniim:
I), Mehmet - yeni~eri (bag, diiniim: I), Cafer b. Abdullah (bag,
diiniim: 2, bostan, diiniim: I/2), ~irmert b. Haydar (bag, diiniim:
2), Kurt b. Mustafa (bag, diiniim: 2), Mustafa - diilger (zemin-i
hane-i hod, diiniim: I /2, bag, diiniim: g. I /2, resm-i tapu: s, bostan,
diiniim: I/2), Mehmet b. Ferhat (bag, diiniim: I), Ramazan !skender,
Berak b. Oru~ (bag, diiniim: I, bostan, donum: I), Bayezit Abdullah
(bag, diiniim: I.I/2, bostan, diiniim: I), Mehmet b. Yusuf (bostan,
diiniim: I), Bali b. Hamza (bag, diiniim: I), Yusuf b. Abdullah
(bag, doniim: 2.Ij2, bostan, doniim: I/2), Korkut b. Bali (bag, diiniim: I), Mustafa -al- !;tayyat (bag, diiniim: 2, bostan, diiniim:
I/2), Nasuh -al-J.<a~~ab (bag, diiniim: I/2, resm-i tapu: s), Mehmet
b. Timurhan (bah~e-i hod, diiniim: I).
[S2v] Ramazan b. !nehan (bag, diiniim: 2, bah~e, diiniim: I),
Veli b. Hasan (zemin-i hane-i hod ma hane-i barabe, doniim: I,
resm-i tapu: 6o, bag, diiniim: I), Murat b. Oru~ (bag, diiniim: g),
Hiiseyin b. Abdullah (bag, diiniim: g, bostan, diiniim: I /2), Kurt
b. Ali (bag, diiniim: 2), Ferhat b. Mustafa (bag, diiniim: I), Kalender
- yeni~eri (bag, diiniim: 2, bah~e, diiniim: I, resm-i tapu: go), Suleyman b. Abdullah (bag, diiniim: I.I/2), Piri- yeni~eri (bag, diiniim: I/2), Mehmet b. Abdullah, Dveys b. Abdullah (bah~e: I.I/2),
Cafer - gemici, Ali b. Abdullah (bostan, diiniim: I), Hasan b. !nebegi (bag, diiniim: I), bive - Husna (?) (zemin-i hane-i hod ma
bostan, diiniim: I/2).
Zemin-i hane-i Kurt b. Hasan der mahalle-i m., diiniim: I /2,
resm~i tapu: S·
Mahalle-i Kurt Bogiirdelen (bag, diiniim: 4, ~ay1r-i hod, araba:
2), lnehan b. Kurt (bag, diiniim: I), Hasan b. Ali (bag, diiniim:

Zemin-i ahn-i Mustafa b. Ahmet Aga, diiniim:

131

I,

resm-i tapu:

IO.

Mahalle-i Kurt b. H;tsan (zemin-i hane-i hod ma ahn, diiniim:
resm~i tapu: s, bag, lat'a: g, diiniim: 4, ~ay1r der kurb-i Vuka
( ,; n ) , araba: I, resm-i tapu: 10), Mehmet b. Abdullah (bag,
. diiniim: 2.I/2, zemin-i hane-i hod ma bostan, diiniim: I/2, resm-i
tapu: s, ~ayn der kurb-i bag, araba: I, resm-i tapu: 10), Sefer b.
Abdullah (zemin-i hane-i hod, doniim: I/2, resm-i tapu: s), Bali
b. Mehmet (zemin-i hane ma bostan, diiniim: g/4, resm-i tapu:
7, bag, diiniim: I, resm-i tapu: 10), Mahmud - berber (bag, diiniim:
2), Kurt - gemici (bag, diiniim: 2), Yusuf b. Abdullah (bostan,
diiniim: I), Mustafa -al- katib, Hiiseyin b. Ali (bag, diiniim: I),
Sefer b. lbrahim, Mahmud b. Abdullah (bag, diiniim: I).

I /2,

Mahalle-i Yusuf b. !skender.
Hurrem b. Abdullah (zemin-i hane-i hod, diiniim: 1. I /2, resm-i
tapu: s), Ferhat b. Abdullah (bag, doniim: 4), Cafer b. Murat (bag,
diiniim: I/2) Ahmet b. Abdullah, lnehan b. Ali (bag, diiniim: I).
[sg'] Ferhat b. Abdullah (bag, diiniim: g), Kurt b. Ali (bag, donum: I), Kurt b. Abdullah, !sa b. Bali (bag, diiniim: I), diger
Kurt b. Abdullah, Memi b. Hamza.
Bag-i Bayezit-al-sipahl, diiniim: 2. I /2.
Mahalle-i Osman Pa1a (bag, diiniim: 4), Recep -yeni~eri (bag,
diiniim: I), 1sa-al-!;tayya;, ~aban - yeni~eri, Turali Bosna, .Sefer
b. Abdullah, Mehmet -zerger (bag, diiniim: 7, ~ay1r, araba: I), Mehmet b. Mahmud (zemin-i hane-i hod, diiniim: I /2, resm-i tapu:
s, bag, diiniim: LI/2, ~ay1r der kurb-i nehir Vuka ("JJ), araba:
I, resm-i tapu: 10), Hudaverdi Abdullah (bag, diiniim: 2, bostan,
diiniim: r), Memi Bosna (bag, diiniim: I.I/2), Pervane - berber
(bag, diiniim: 2), Bali b. Hiiseyin (bag, diiniim: 2.rj2), Hasan -

'i'

SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

solak (bag, diiniim: g), Pervane - bahk~1, Mustafa b. Abdullah,
diger Mustafa Abdullah, Oru~ b. Mehmet, 1brahim b. Abdullah
(bag, diiniim: I), Memi b. Abdullah (bag, diiniim: I).

Bag-i Yusuf b. Abdullah, diiniim: 2.I/2, bostan, diiniim: 1.
Bag-i Cafer - serbiiliik, diiniim: I /2, bostan, diiniim: I /2, ~a)'Ir,
araba: 1.
Bag-i Hiisrev Bosna, diiniim: I.I/2, bah~e, d6niim: I, resm-i
tapu: 10, bostan, diiniim: I, resm-i tapu: I o.
Bag ma bah~e-i Hasan b. Abdullah, diiniim: I.I/2.
Bag-i V eli Hoca b. Mustafa, d6niim: I.
Bag-i Piri b. Hasan, diiniim: I.
Bag-i Gazanfer b. Turban, diiniim: g.I/2.
Bag-i Murat b. Hiiseyin- anbari, d6niim: I.I/2, bostan: diiniim:

Mahalle-i Kurt b. Yusuf.
Hiiseyin- sarayh (zemin-i hi\li der yed-i hod, diiniim: 2 resm-i
tapu: go, zemin-i hane-i hod ma bah~e, diiniim: I, resm-i tapu:
IO, bag, diiniim: 2), Sinan Divane (zemin-i hane ma bostan, diiniim:
I/2>resm-i tapu: s, bag, diiniim: I), Korkut b. Veli (bag, d6niim:
I.I/2, bostan, diiniim: I/2), Memi- sarayh, Mevlana Gavsi (bag,
diiniim: I.I/2), Muhyi b. Abdullah (bag, diiniim: I), Ahmet- voyvoda, 1nehan b. Mahmud, Mehmet - reis (bag, don tim: I), Hiiseyin
b. Ali (bag, d6niim: I /2), Ali b. Yusuf, Hasan b Abdullah (zemin-i
hane-i hod, diiniim: I/2, bostan, diiniim: I), Gazi b. Balaban (bag,
diiniim: 2, zemin-i hane-i hod, d6niim: I/2, resm-i tapu: s), Turali
b. Mustafa (bag, diiniim: I, zemin-i hane-i hod, diiniim: I, resm-i
tapu: IO), Ali b. Hasan (bag, diiniim: I.I/2, zemin-i hane-i hod,
diiniim: I, resm-i tapu: IS), Ferhat b. Abdullah (zemin-i hane-i
hod, diiniim: I/2, resm-i tapu: 5), Ahmet b. Abdullah, Memi demirci, Mustafa ... ?, Omer b. Kurt, Sefer b. Ali (bostan, d6niim:
I), Bali b. Mehmet (bag, diiniim: I), Oru~ b. Ali (bag, don tim:
I.I/2), Mustafa b. Hasan (bag, diiniim: I), Mahmud -al- bayyiit
(bag, diiniim: 2), Hac1 Pervane, Behram b. HlSlr (bag, diiniim: I,
bostan, diiniim: · I/2, resm-i tapu: s, zemin-i hane-i hod, diiniim:
I j2, resm-i tapu: s), Ali Be~li, Hasan Sultan~ah (zemin-i hane ma
alur ve bostan-i hod, diiniim: g.I/2, resm-i tapu: I2, bag, diiniim:
2, resm-i tapu: I6), Inehan b. Yusuf. Zemin-i hane-i Mustafa b.
Abdullah, don tim: I j2, resm-i tapu: S· Zemin-i hane-i Sinan Aga
- dizdar der mahalle-i m., diiniim: I /2, resm-i tapu: 5·
Zemin-i hane-i Hiisrev ve Bosna der mahalle-i m., diiniim:
I /2, resm-i tapu: 5·
[5gv] Zerilln-i hane-i Ahmet b. Mustafa -al- battlb, diiniim: 2,
resm-i tapu: 6o, bag, diiniim: g. I /2.
Bag-i Mahmud b. Veli- serbiiliik, diiniim: I/2.
Zemin-i hane-i Ali b. Mehmet, diiniim: I/2, resm-i tapu: IO.
Bag-i Ferhat Bosna, diiniim: g.I/2.
Bag-i Kurt Bogiirdelen, diiniim: 4, ~a)'Ir der hud ud-i kasaba,
araba: 2.

133

I/2.
Bag-i Yusuf b. Hasan, diiniim: 1.
Bag-i Abdi b. Yusuf, diiniim: 2.
Bag-i Ahmet b. Abdullah, diiniim: I/2, bostan, diiniim: 1.
Bag~i Sefer - serbiiliik, diiniim: 1.
Bag ma bostan-i Mustafa Abdullah, diiniim: I.I/2.
Bag ma bah~e-i Nasuh b. Mahmud, diiniim: 1.
Bag-i Mehmet b. Alagiiz, diiniim: 2.
Bag-i Mehmet - ku!, diiniim: 1. I /2.
Bag-i Ahmet b. Ramazan, diiniim: 4· I /2.
Nefs-i VIikovar ()_,;JJ) gayret ile memer-i nasta vaki olup
onda olan miisliimanhk ayende ve revendeden ve miri hizemat ile
vanp gelen ~avu~ ve sair kimesnelerden miibalaga-i zor ve zahmet
~ektiklerinden gayn mahal-i mezburda vaki olan kiipriiniin meremmetine dahi muavenet ve miizaheret edip bu hizmetlerinin mukabelesinde viicib -al- ri'iiyah ve Hizim -al- J:timiiyah olduklariyle
~imdiyedegin kendilere bir nevi kulluk ve hizemat ve teklifat olunmann~tir. ~iiyle ki minbad teklif oluna tefrikalarma sebep olmak
mukarrerdir diye ayan-i vilayet haber vermegin tayfa-i merkume
~imdiyedek edegeldikleri kiipriiye miitaallik hizmetlerin eda edip
sair kara kulluklardan ve niizul ve cerehordan ve kiirek~iden ve
cem! tekalif-i iirfiyeden muafiyet ve himaye iizere defter-i cedid:_i
hakaniye kay1t olundu.
Gebran-i kasaba-i V1lkovar ()_,;J J) al-mazbiir.
Petar Bogomil, Nina Varga, Bala~ D'urad', Matko !vani~, Vuk
V1lah, Yakob Matiya~, Petar D1rnevit', Petar - Bo~nak, Anduiya~

J". 154 ~air ve ~avdar. Hane: 67. resm-i tapu: IO. Yovan . .. D'ura .000.V1lada.. Miisliimanhk iizerinde bag tutarlar ve ekin ekerler. Radosav Vuk. Yovan . bive. Ognan Dirakula. bab: 7..Vidosava. Mezraa-i Istaniyof~i (?) ( ..vodeni~ar. al-'u§r va'l-rusiim: 150.diilger. diiniim: I /2.!". ) iizerinde vaki olan kiipriiye bile geregi gibi tamir ve termim eylemek uhdelerine ahp bu ciimlenin mukabelesinde galleleri ve flloriler ve sair vergileri geri iislub-i sab1k iizere olup ve avanz-i divaniye ve tekalif-i iirfiyeden ve niizul ve cerehor ve kara kullaklardan muaf ve miisellem [54v] olmak iizere defter-i cedid-i hakanide kiipriicii kay1t olundular. bive.bazirgan. Hiiseyin der mezraa-i m. 134 Zemin-i hane-i Yusuf b. 1vani§ Varga. al-cu§r va>I-rusiim: 200.). diiniim: 221.Lu~a (?). Anto! Petrovit'. Yovan Marko. 155 Erzen. Damyan . '':'JJ) nezd-i m...dosela~. Matiya§ . Qay1r-i Gradina ("i.diilger. D'ura .StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERi S!REM SANCAGI TAHR1R DEFTERI i§tvan. Radulin .terzi. 1vani§ -dosela~. Istoyan Oliver. resm-i tapu: 6o. Yovan. Pava! ivani§..l_.iskeleci. diiniim: 1. Nikola Radosav.<JJ). Vukduag Mitrov~i. VJ!kovar (_. 12 Resm-i giyah ve bostan ve hime-i Gebran O§r-i §Ira.i!_. Toma . diiniim: 1/4. Petar i~vetko. Anto! Laslo..kova~.. l. Resim Alef.i! J liimanhk ziraat ederler ve ~aY'r bi~erler. ) nezd-i m. Dimitar Petrovit'.kiirek~i. k. l. Berila (?) ivani§. Miisliimanhgi bir miktar yerlerin ziraat ederler. Ranko Petrit'.. al-'u§r va'l-rusiim: 12. Miladin . Anto! Pava!.) ma esmar-i ceviz der yed-i Mevlana ~emsettin ve Hiisrev Bosna. Rako Belik.<J J ) ma ii§r-i mahi: 20.J. resm-i tapu: I5. i§tfan Pa~it'. Bag-i Murat b. Pava! Mirosav. Istoyan Oliver.l ".. [54r] Yakob. Vuka§in Boyit'.. Milo§ Vukoyit'. ) ... al-'u§r va'l-rusiim: 94· )• Miis- Mezraa-i D'urd'ev~i C.000. 50 Baga t-i Miisliimanan. Hmta. bive .Iii!il 'a. Bostan-i Gazi b. araba: I. . Hasan. k. Resim Resm-i tapu 2156 930 350 1105 48 744 1230 300 100 500 100 1000 250 320 250 IOOO 1 35 Kasaba-i V1lkovarda (_.lova~. Vuk. Mezraa-i Vu~edol (J. Matiya .s':' ">. Radosav Radonit'.ilana.!"•J J ) Bad-i hava 150 Mahsul-i miri-i iske! e-i VJ!kovar (_. Balaban der mezraa-i m.dosela~. bive .degirmenci. Luka~ Dimitrevit'. Radman Dimitrovit'."S" ) nezd-i Vllkovar (_.dosela~. Radosav . araba: 2.l. Istepan Petkovit'. Toma§ .. ll .794· Mahsul-i miri-i ihtisap ve ihzariye: 2. Qay1r-i Kurt b. D'ura Yemrik.i! J ) kefere rayas1 ayende ve revendeden ve miri hizemat ile vanp gelen ~avu§ ve sair kimesnelerden miibalaga-i zor ve zahmet ~ekerler diye her haneden iki§er kile bugday ve iki§er kile arpa ve otuz be§er bu~uk ak~e fi!ori verip sair vergilerin tamam ederler diye defter-i atik-i sultanide mukayyet bulunup hala tahrir-i cedidde mahal-i mezburda nehr-i Vuka ( . k.. Abdullah der varo§-i m.Iii!il 'a.l ). Radovan Balit'. Mezraa-i Gazni~a ( ?) (~_. Bive: 4· Resm-i bive 24 Bid'at-i hanaz1r 25 Resm-i bojit' 18 1000 Mahsul-i bac-i panaY'r-i V1lkovar ( _.l::. Radi~a VIladisav.bazirgan. Radi~a Vuk. Pava! Lovrit'. I:Ia~il ea. tahi-i VJ!kovar (_..i! J). ? .l ". k.dosela~. Vuk Radi~a.. Mato ~ok~e (?). Yakob .! O§r-i kevare O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 Asiyap der nehr-i Tuna ( "'_. Vuk . i§tfan Bala§.> l_. resm-i tapu: 3· Rasli-i Miisliimanan ma Gebran 'a.terzi. Vuk Radovan. Vllkovar (_. pinte: 123 Resm-i sepet O§r-i besatin-i Miisliimanan Adet-i agnam Resm-i ag. resm-1 tapu: 10.dosela~.l _.!"..govedar.o.

...AJ_.<. Milo~ Vitomir. ) • Dzerinde Vt!kovar ()_. araba: 2.U").) der mezraa-i m. resm-i tapu: 6o. der hudud-i mezraa-i mezbure.) der mavera-i nehr-i Vuka (.. Drragobrad . Qayrr-i Kasap Nasuh a."J ).iemsettin..) hallu ve Nikoslav~i ( <>~-'"'-_. pinte: 35 350 Resm-i sepet 28 Adet-i agnam Resm-i agil 6~r-i kevare 6~r-i keten ve kendir 6~r-i mercimek. k. araba: 4.). Pirali a. Hmta k. al-'u~r va'l-rusiim: 1.). Dzerinde ekip bi~ip ve bostan tutanlar sahib-i zemine ii~iir verirler. ) ki Mevlana Gavsi zapteder. Zemin-i bostan der yed-i m. Qayrr-i Ramazan b. araba: J..AJ_. : :i Zemin-i bostan-i Top~uba~r Arslan der mezraa-i mezbure.J.) ve Kenduru~ ( .)_.1 /2. resm-i tapu: 20. Karye-i Desikof~i 1 37 (?) ( ... Qayrr-i lnehan b. 20.resm-i tapu: 20.I/2. Zemin-i ziraatgah-i Mevlana Gavsl ve Hiidaverdi b..JJ) der mavera-i nehr-i Vuka ( .l ). nam-i diger Novasel (?) ( J-. resm-i tapu. Yanko Petre. Tahminen otuz arabahk ~ayrr olup defter-i atikte mukayyet bulunmagm geri zaviye-i mezburede konan ayende ve revendeye mahsulii sarf olunmak iizere defter-i cedid-i hakanide kayrt olundu. Qayrr-i Sinan Aga.~""' ) ve dahi bazr kuranm rayasr ziraat ve hrraset ederler ve otluk bi~erler. al-'u~r va'l-rusiim: 180. Vuk Vitko.'' S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Hasi! 'a. Drragoye Radovan. diiniim: 1.J). Kinez: 1.. I.irur ve ~avdar. Radivoy Nikola. sakinan-i m.. k. Zemin-i Ve~erkof~i ( <>~YJ.:a~~iib der mezraa-i m.. ) der kurb--i Vdkovar ( )__. Mezraa-i Urfala ( "l't.Iii~il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: 250. ~algam 25 6~r-i kelem 15 6~r-i biber ve piyaz 18 . . Vuyin Vukit'. Radosav Vukosav.AJ_. resm-i tapu: 6o.!. Mezraa-i Bokov~i Cr. Dzerinde ekip bi~enler ve bostan tutanlar sahib--i zemine ii~iir verirler. 10 40 Erzen. sakinan-i Vt!kovar ()_. ve grah... der mezraa-i m. giinliik: 20.og8. al-'u~r va'l-rusiim: 100. resm-i tapu: 500.).AJ_. 45 315 Resm-i ~ift 22 Resm-i giyah ve bostan ve hime 204 6~r-i ~rra.Iii~il 'a.AJ.t. Petar Bogdan. resm-i tapu: JO. resm-i tapu: 15.~_. araba: 6. Hane: 16.. Radoba Vuksan. Bive: 1. Mezraa-i Varo~ev~i (?) ("~yi_. Qayrr-i Nasuh -al. Qayrr-i dervi~an-i zaviye-i Vt!kovar ()_..J_. Radoba Radosav.serbiiliik der mezraa-i m..AJ_. Qayrr-i 'Mevlana l.Ia~il 'a.. resm-i tapu: 10.' resm-i tapu: JO. diiniim: 1. araba: 2. 145 2010 l. lvan Radul. Muslim: 1.). araba: 6.") der kurb--i V1lkovar ()_. resm-i tapu: [55r] Mezraa-i Vodokol ( ?) ( J_."). al-'u~r va'l-rusiim: 4·450. bakla. Raya-i mezbure tasarruf ederler. I. al-'u~r va'l-rusiim: 100. _. Bostan-i Murat b. Raduka Nikola.kethiida ve Ali b. bive . Kurt der mezraa-i m. Qayrr-i !skender b. Hiiseyin der mezraa-i m. diiniim: I. Mehmet ve Mehmet b.Pava. Sahib--i zemine ii~iir verirler ve davar otaranlar resm-i otluk eda ederler.dizdar-i merdan-i kale-i Vrlkovar ()_.J_.. araba: 2.> ).AJ_.. Mehmet a. Timur .. diiniim: 4· Zemin-i hali ma e~car-i ceviz. Abdullah ve Solak b. 1~vetko Istrahinya. Kinez ..Vuksan Pava!.r.Iii~il 'a.dosela~. tahi-i Vdkovar ()_.. Vuk Radonya. I. Zemin-i bostan-i Cafer . Hasan der mezraa-i mezbure Vodokol (?) (J_.• _. ) : 5· I.JY. I. Asiyab--i nehri Tuna ( "_.sertopi-i sakinan-i Vt!kovar ( )_. Bag ma bostan-i Arslan . 65 390 Alef. Radovan !stanko.Iii~il 'a. Bayezit Abdullah: 22.. sakinan-i m.

_) ve Doman (?) ( 0[. Bo 480 6o Alef.dosela9... J ivko Tomko. D'ura Milan. Mi~ka Novasel.I~Ju) nezd-i <a. Mila~ !van. 115 ~au ve 9avdar.terzi.).. Matiya~ . k.Ur§ula. Anchriya~ Toma~. L. tahi-i V1lkovar ()_. pinte: 87 Resm-i sepet 50 Adet-i agnam 100 Resm-i agctl 20 Čl~r-i kevare 50 68 [56r] Čl~r-i keten ve kendir Čl~r-i mercimek.i) ma mezraa-i Dukin9i ( ~~ . Mihal D'urad'.») iizerinde uzunu ikiyiiz aqm miktan sulu batakh ge~it yeri olup ekser evkatta kopriisiiz ge~ilmege imkan olmay:tp ayende ve revende i~in ve bilciimle ahaJi-i memleket miihimmi i~in mahal-i mezburda kopriiye kiilli ihtiya~ valu olmagm VIlkovar ( )_)1. D'ura Petrovit'. ve Gabo~ ( JY. Yakob Gezit'. bive-Mara.). Geza Nik~it'. Anbru~ dosela9. bakla.) nam karyelerin rayas1 ile maan avanz-i divaniyeden ve niizul ve ~e~ehor ve kiirek9iden ve gilman. al<u§r va>I-rusU.. ve grah. Petar. Andniya~ Tomit'. al-'u!r va'l-rusiim: 500. J:Ia~il Vid1ra~ ( . Bala damad-i Hegedu~. 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl~r-i ~1ra. k.AJ. 15 Erzen. Gonema (?) !van.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Čl~r-i meyva Resm-i arus · 22 32 Resm-i pola~ma Resm-i f1p Resm-i tapu Resm~i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. §algam 40 Čl§r-i kelem 25 Čl~r-i biber ve piyaz 20 Čl~r-i meyva !O Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fi91 Resm-i tapu 10 Asiyab-i zaviye-i VIlkovar ()_. 9arh: 2.dosela~. k.. Nikola .. resim Resm-i bive 18 ._Bora. Mati Varga. StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi 32 30 12 6 140 75 19 55 Erdut ( .) ) nahiyesinde vaki olan Pa~etin ( ~-'':"4) ve Bu~adin (. Toma§ Rogozan (?). t§tfan Babit'.ooo..D'urad' Hegedu§. Habyan D'elit'. _ I:Iii!il 'a. Gugur Ostoyit'. Vinko Maro~.dosela~. resim Asiyab-i Mustafa b.m: I.) ) iskelesinden giden tarik-i amla Lovatin~i (?) ( ~·) ) nam mahalda nehr-i Vuka ( . Gal Audirit'._.voyvoda der nehr-i !OO Vuka ( "" ). Toma~ Dimitra.!..I<>) nam karyenin rayas1 ziraat ederler. al-'u§r va'l-rusiim: 4·6-30. Fi: 50.1 ) nezd-i karye-i mezbure...J. J:Iii!il 'a...dosela9. Fi: 32.) [55v] nahiyesinde karye-{ mezburenin rayas1 Erdut ( .1)..!3. Vinko Domkovit'..-i acemiyan ve kara kulluklardan ve sair tekalif-i iirfiyeden muaf ve miisellem olmak ~artiyle zil<ir olan kiipriiyii yap1p mamur tutmaga karye-i merkume rayas1 ahaJi-i kura-i mesfure ile uhdelerine kabul edip vc bundan sab1k der-i saadet kabhna af olundukta ve9h-i mqruh iizere yazilmak babmda hiikm-i ~erif-i ciilla-i ali~an varit oldugu sebepten her muceb-i emr-i alikadir karye-i mezburenin ahalisi teklifat-i me~ruheden muafiyet iizere defter-i cedid-i hakanide cisir-i mezbura meremet9i kayit olundular. Gani~ (?) Martin. ). bive. Mati .1 ) der tasarruf-i raya-i m._. Mihal Lovrit'..1) ve Andini~a (?) ( <~. Jigmon Gani~ (?). Luja (?) Peya. Ahmet Agave Ahmet.AJ. Genoma (?) ._.01) ma zemin-i Oto§ni9a (?) ( •~:. Hane: 34· Bive: 3· Mezraa-i Ulovli9a (?) ( . Anto! Belas. 139 Kariye-i Tihalof9i ( "~)t. Mezraa-i Buyin9i ( cii"U~ ) ma zemin-i karye-i mezbure. Raya-i m. resm-i tapu '. Mezraa-i Liseva9 ( ?) ( 0:1_. Petar Peya. bive. k. !610 Hm ta. bab: 2.

AJ_. Mehmet der hudud-i m. resm-i tapu: 20.J_.J Vuka ( . ). al-'u§r va'l-rusiim: 527. Vukd1rag Huanit'.1 ). a[-'u§r va'l-rusiim: 1. Karye-i Grabof~i ( .>':" _. k. a. Vukd1rag.Ia!il 'a.. Mezraa-i Gatin~i (. ' ' Qa}'lr-i Hiiseyin b.i~ J.. ve grah..). resm-i tapu: 20. Nikola Lalit'. araba: 2.dosela~. ) Mezraa-i H1rkov~i ( <. Qa}'lr-i Ath b. l. ). Hmta. Yovan. l. 25 Alef.dosela~. tahi-i Vdkovar ()_. a.. al-'u§r va'l-rusiim: 286.>':"_.I-':_. Rayak Milkovit'. bakla.. Todor .~y.Ia!il 'a...~u.... araba: 4.Ia!il 'a. k.AJ_. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f191 ResiTI-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 12 15 25 lO 32 20 15 IO 243 40 20 [56v] Karye-i Obradov9i ( cr. Radovan Vuksan.. 34 ~a1r ve 9avdar..J_. ). araba: resm-i tapu: 6o. . k./') ve orman-i Vuka (<i").f ).882. Mehmet der hudud-i m.4)) nezd-i karye-i mezbure. 18 Erzen. Mezraa-i Arpa§of~i (?) ( cr. nezd-i karye-i m. sakinan-i Sotin ( . Radi~a H1ranit'. l. ) der mavera-i nehr-i Qa}'lr-i Mahmud b. k. Bilya !~vetko. k. IO. 15 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. l..Ia!il 'a. VukdJ. resm-i tapu: 40. Ahmet Aga der mezraa-i m.Ia!il 'a. Yovan Vdadit'. l. Moku! (J. D1ragit' . Mahmud.Ia!il 'a. tahi-i Vdkovar ()_. Milak Petrovit'. Radoye Lalit'.. §algam 25 O§r-i kelem 18 O§r-i biber ve piyaz 15 O§r-i meyva 12 Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fi91 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 32 12 lO 120 25 22 . Hmta. araba: g.SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 42 20 53 nezd-i karye-i m. Qa}'lr-i Mehmet b..).pop. al-'u§r va'l-rusiim: 1. sakinan-i Vdkovar ()_. al-'u§r va'l-rusiim: 250.i!k_. pinte: 25 350 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i a~! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir 20 O§r-i mercimek. k. tahi-i m. ve grah. 10 6o Erzen._.AJ_. Hane: 6. Ve~erin dosela9. Radosav Ray9eta.560. l.). 23 322 ~a1r ve ~avdar.l. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i a~! · O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir 476 150 72 140 132 250 50 150 20 O§r-i mercimek. bakla.rag D'ord'evit'. Mezraa-i V1rbana§ev~i ( ?) ( <.!. istepko Rado~evit'.>_. Hane: II. al-'u§r va'l-rusiim: 644. Mahmud ve Ath b.dosela9. k._.

Gonoma (?) Aga§tan._. Damyan Mir~eta. Mezraa-i Filibov~i ( "'._. D'ura Beli~it'. Pava! .) nezd-i karye-i m. al-'u§r va'l-rusiim: r. Pava! Galovit'. sakinan-i Vilkovar ()~J). ivan Blaj. I:Ia~il <a.. I.dosela~. Marko i§tfan. mercimek. Nina Goyka (?). Luka~ Anbru§. Bive: r.J'}.. 220 ~arr ve ~avdar. Berta Andrriya§. Bo§kO Dimitar.Pavlof~i ("~...f. ]ivko Blaj. Marko Vayanit' ( ?) .pe~ar. al-'u§r va'l-rusiim: 4-041. ]ivko Petre.. al-'u§r va'l-rusiim: g5o. !mre Kalit'.r.. Radosav Milo§.. Yakob Pavlevit. Marko Gugur. k. pinte: 220 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i bakla.}J~). imre Martin.) ve .. Radosav Nikola. Qayrr-i Krzelli Ferhat a. I. k._. tahi-i m. Martin Vitko. Anduiya§ . Kinez: r. Resm-i tapu 2S Resm-i bive 6 Bid'at-i hanazrr 2SO Resm-i bojit' 120 N1sf-i bad-i bava 115 Mezraa-i ivanov~i ( "'.Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 200.Ana. Matiya§ Berila (?). Todor Martin.Ia~il 'a.og5. Hane: 24. Luka~ Radivoy. Anto! Varga. Andrriya§ Beli~a._..dosela~. ).. D'urad' Dimitra. tahi-i m. Matko Pava!. 1§tfan Aga§tan..Ia~il 'a. Petar ivit. araba: g. Pirihodova~ ( ?) Kinez. i§tfan Qabit'.dosela~. ve grah. I. ) m.J'}. Mezraa-i.JA. [S7v] I.Ia~il 'a. Ferena~ Petar. J._. Radoye !stepan.B5o. ivani§ Olbinit' (?). al-<u§r va'l-rusiim: roo. Petak. Vuyan Pavkovit'..J. I. 45 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira. Milovan Babit'. Nikola MilO§..dosela~. k.J. Hmta. Luka~ Belit'. Pava! Vrladko. Yakob Marko. I.Ia~il 'a.. Radko Radosav. k. Martin Blaj. k. D'ura Pavit'. Yakob . D1ragoye !stepan. Ferena~ Vitko. _. SS gB s Resm-i giyah ve bostan ve hime 2BB Adet-i agnam goo Resm-i agil Bo . resm-i tapu: go. Ferena~ Vitko.Ia~il 'a. Lovra ~ima~(?). ) ma mezraa-i ( iLIJ. Karye-i Nikoslav~i ( . Mezraa-i Bel~an ( wyl ) nezd-i karye-i m. ) nezd-i karye-i m. Anduiya§ i§tfan. i§tfan Matavit'. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~r gaBo 510 120 gi5 4g2 2200 120 450 go g50 120 75 B5 rgo 150 B2 150 1 43 a] - Karye-i Miklu§ev~i ( "'. k.. al-'u§r va'l-rusiim: g. ?. Raya-i merkume tasarruf ederler.1_"1 ) nezd-i karye-i m.dosela~.. Mikola Radosav. Blaj Lovrit'. Nikola . Mezraa-i Kozni~a ( ?) ( wj_. Valeta Radelit'.Radonya Vukosav. Blaj Berila ( ?) . Mezraa-i Virov~i ( "'.la~il 'a..J ) nezd-i karye-i mezbure..l. Dzerinde ziraat ve luraset ederler ve baglar tutarlar.. Vagatof~i (?) ( "~Jbli>IJ) nezd-i karye-i mezbure. I. 45 270 Erzen. Raya-i mezbure tasarruf ederler. Istrahinya D1ragi§a. !stepan Radovan. rg6o Hmta. Marko . 140 ~arr ve ~avdar. Hane: 41. al-'u§r va'l-rusiim: soo. k. Vuka~ Radosav.Ia~il 'a. [57r] !vani§ .StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERI StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Mezraa-i Mala Va§i~a (~lJ ':IL. 'U§r Va'l-rusum: gos. !stepan Marinko. Miklo§ Petre. bive. ) nezd-i karye-i Nikoslav~i-i ( "'. I... B5 Alef. al-'u§r va'l-rusiim: goo. go Erzen. Ostoya Pavkovit'..

~algam 75 O~r-i kelem 35 O~r-i biber ve piyaz 35 O~r-i meyva Resm-i arus 150 Resm-i pola9ma . Vinko Mati. I. !van Luka9.. Toma~ !~tfan. Raya-i mezbure tasarruf ederler ve baglar tutarlar. Kariye-i Lipova9 ( .66 Resm-i fi91 120 Resm-i tapu 25 Resm-i bive 12 Bid'at-i hanaz1r 230 Resm-i bojit' 130 N1sf-i bild-i hava 33 Zemin-i ziraatgah-i raya-i karye-i m. Bala~ Qabit'.l. !mre . 32 i. k. Radovan Pavan. Hane: 33· Kinez: 1. .Jl) nezd-i karye-i mezbure. Matiya Radit'.-. mercimek. Miklo~ Velinit'. 110 1540 i. Bala~ Durugin ( ?) . Bive: 1.Mara. Yovan ivan. V1rban V1ranevit'. Mikola damad-i Yanko. G1rgur !vanit'. al-'u~r va'l-rusiim: 1. 10 Resm-i giyah ve bostan ve hime O~r-i ~1ra. zemin-i mezraa-i Lidirov9i (cs':" JJJ. I. k. 35 245 Resm-i giyah ve bostan ve hime sg6 Adet-i aguam Resm-i ag>! O~r-i kevare 420 O~r-i keten ve kendir 6s O~r-i bakla. Mati Radinovit'.!l. · Radota Novak. k.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi O~r-i O~r-i O~r-i O~r-i O~r-i kevare keten ve kendir mercimek.Iii~il 'a. . 30 180 Erzen. k. Gonoma (?) .. al-'u~r va'l-rusiim: 4. bakla ve grah.' Petar Varga.). Vuya Vukman. Kinez. Pava Tom~. IO Erzen. I. bive . D'ura Yemrik..!"TJ &. Hmta. Yakob Qanada9.l. ve grah. IO . Hmta.l" lJ <>. Mihal Toma~. ~algam kelem biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i f191 Resm-i tapu Bid 'at-i hanaZlr Resm-i bojit' Bild-i hava Zemin-i kenise.2og.) ) nezd-i karye-i m. I. tahi-i m. !mre Halasit'. Mato Jivkovit.Iii~il 'a. I. Mezraa-i Yuni9a Vas (?) (<. Pava! Korda.Istoya..Iii~il 'a. I.I. Mato Qabit'.Iii~il 'a.). bive . al-'u~r · va'l-rusiim: 300. balda. Anduiya~ Vitko.500.Jll ). Matiya Vukit'.la1r ve 9avdar..dosela9. Gal . ?.Lazar Radul. Hane: 6. tahi-i 1vankova ( . Yakob !votit' (?). l StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi 100 go 25 35 20 25 48 so 15 200 70 100 40 Karye-i Qerit' ( .la1r ve 9avdar. [58•] Mezraa-i Gospod'in V:as(?) (<. tahi-i Vukovar ( )_. ). al-'u~r va'l-rusiim: 810. ~algam 20 F. 12 Alef.I~il 'a. Yakob D'elit'.. Mihal Yakob. Matiya Petrovit'. bive.r. ve grah. !Iiya Rebit'. Anto! Yakob.! ) . Bive: 2. resm-i tapu ~ '" ' l i l. Pava Balit'. Duagit' Vukduag. al-'u~r va'l-rusiim: 250.Iii~il 'a.) nezd-i karye-i m.._y.l.. k.kova9. Milko Vuk. N1sf-i.:lJ. pinte: 30 soo Resm-i sepet 20 Adet-i aguam 120 Resm-i ag>! 24 O~r-i kevare 75 O~r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. k._.:.dosela9. k. Yakob Mihal. der mezraa-i llin9i (?) ('"'~l). al-'u~r va'l-rusiim: 431.

Agina (?). D'urad' Dimitrevit'.4 J_.Iii!il 'a.Mate Yemrik. Fi sene: 1.dosela9. 1§tfan Pava!. al-'u§r va'l-rusiim: 4·7ooc Resm-i pola9ma 36 Resm-i [191 45 Asiyab-i Mustafa Bey ve Cafer -al.dosela9. ) . Mihal Ga9ko.~ J~ ) der kurb-i karye--i Pe§te (?) (9). Kova9 .._r..Iii!il 'a.. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira. Geza T'atit'.. Toma§ Brayenovit'. tahi-i m..Iii!il 'a. Palko Matiya§..dosela9. k. Martin Petar. · · :M:. Viti9a (?) . ? And1riya§..l_._. Gal. Mate .. Matiya§ !vani§. Petar Sa9it' (?). Filip T'atit'. . Geza . 1§tfan Vit'a9it' (?). G1rgur Toma§it'. Bive: 3· I. Yakob Domit'.dosela9. ]ivko And1riya§.. al-'il§r va'l-rusiim: 250. I. Toma§ Gergit'... )..500.. I.. pinte: 55 Adet-i agnam Resm-i a~! Ll§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Luka9 !§tfan. I55 §a1r ve 9avdar.dosela9.'~ SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 13 kelem 15 biber ve piyaz Resm-i arus 32 I2 Resm-i pola9ma 10 Resm-i tapu 6 Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r 75 Resm-i bojit' 35 15 Resm-i f191 II N1sf-i bad-i bava Mezraa-i §imunof9i (?) ( . Mate Balit'. I. Hane: 35· Kinez: 1.JJ) der hudud-i mezraa-i Nu§tar (J~:. 'u§r va'l-rusiim: 350. al-'u§r va'l-rusiim: ISO.. ta bi-i m.J ) gayr ez bac-i panayir. ? Anto!..i_.. 9arh: 2. Petar Kalit'. al-'u§r va'l-rusiim: I 50. Pava . Martin Petre. tahi-i m.:. Kinez. Berila (?) !vani§..200. biveDora. Mi§ka Qabit'.. D'ura. !vani§ Pe§tana9. k. al~'u§r va'l-rusiim: 6. Mezraa-i Farkadin9i (cs':". Mi§ka Martin. Toma§ Qabit'. §imun G1rgur.J_.sipahl her nehr-i Vuka (. ). k. bive.Iii!il 'a. k.dosela9. tzak Goyka (?).. Pava!dosela9. D'urad Malova9. Mihal . Pava! Tomit'. 55 Erzen. Resim go Resm-i tapu r5 Bid'at-i hanaz1r 200 Resm-i bojit' 25 N1sf-i bad-i hava I oo Mahsul-i bac-i panay1r ve resm-i f191 ve resm-i sergi-i panay1r ve ihtisap ve ihzariye-i panayir der mezraa-i Nu§tara ( .. Blaj Kova9it'.dosela9. Čl§r-i Čl§r-i . Blaj Petar.. .) nezd-i kariye-i mezbure.. I52 §a1r ve 9avdar.. Hmta...l) nezd-i mezraa-i Nu§tara ( .Iii!il 'a. !§tfan Vuk. And1riya§ Vit'a9it' (?). Mezraa-i !sveti Yakob ( -. bive. D'urad' AndirO§it'. bakla. ?. Hane: I8.)) nezd-i kariye--i mezbure. k.). §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus 21~8 330 280 2I6 550 325 70 25 15 70 6o 1 47 Karye-i Marin9i ( cs':":ul. G1rgur Miro9evit' (?). Nina !vani§. Geza BaJkovit'. Mate Dimitra. [58v] I. k. Matiya§ §imun. ve grah.. 70 Erzen..zraa-i Loko§na Vas (?) (. Andiriya§ Adam. Mihal Ostoya... Hasi! 'a. Mi§ka Posava9.. Karye-i Pe§te (?) ( 9 ) ma mezraa-i Nu§tar ():.lJ'.:. 75 Resm-i giyah ve bostan ve hime 420 . Hmta._.:._..Mara. Pava! Yurit'.

. l van Varga. bive . [5gv] bive -Jiva. Mate Martin. Yakob D'urit'. Feza . ? Varga. Toma§ . I:Ia!il 'a. §algam 6o O§r-i kelem 121 O§r-i biber ve piyaz 150 Resm-i arus 15S Resm-i pola~ma gS Resm-i fi~1 ISO. Hisse-i ba§tina-i Mate-kinez der mezraa-i m. I:Ia!il 'a. Matakaddemden beri tasarruf ettigi tarlaland1r.a. al-'u§r va'l-rusiim: 913.r. Hisse-i ba§tina-i Mate . ve grah. Yakob Kalit'. al-'u§r va'l-rusiim: 3SS. resm-i tapu: JO. k. pinte: 120 [59] Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.!). Qayu-i Cafer . La~ko Martin. ? . Miklo§. tilbi-i m.. Hasi! 'a. 3 Jij_.t. ?. D'ura Marko. Resm-i tapu '5 Resm-i bive 24 ..kova~. 1§tfan Domi t'. And1riya§ Anto!. Mezraa-i Monyoro§ ( . diger Petar. bakla. I:Ia!il 'a.kinez der mezraa-i m.dosela~.'\ ) nezd-i karye-i mezbure.dosela~.JJ. -Mato Tomit'. Ahmed Aga der mezraa-i m. Habyan Luka. Petar Varga. Anto! G1rge§a (?). Mihal Katu§a. 75 535 Resm-i giyah ve bostan ve hime 540 O§r-i §Ira.dosela~.dosela~. Mihal La~ko.Fimiya. k. al-'u§r va'l-rusiim: 431. Gal Martin. ) ..SIREM SANCAČli TAHR1R DEFTERI O§r-i §Ira.. ) nezd-i karye-i mezbure._. a]-'U§r va'J-rusiim: 526. Filip l§tfan. al-'u§r va'l-rusiim: 525.. .. Mezraa-i Ha§ag ( c_t.dosela~. I:Ia!il 'a.. Bernad (?).} ) der taraf-i karye-i Marin~i ( cs':"'! J l..dosela~. Petar.dosela~. I:Ia!il 'a. Pena· Posava~.4) 3 ). al-'u§r va'l-rusiim: '4·499· Hmta. bakla. I:Ia!il 'a. ) nezd-i karye-i mezbure. 100 6oo Alef. Martin Filib. k. Qayu-i Mahmud b. 1 49 Karye-i Bogdanof~i (~_... Marko .. Mihal Ferit'.dosela~. 10 40 Erzen.serboliik der smir-i karye-i mezbure. Martin Yemrik. Dimitra D'elit'. al-'u§r va'l-rusiim: 9'3· Mezraa-i Kinyekolof~i ( ?) Cr} fo ) nezd-i karye-i m. ve grah.r.. Petar .. k. NISf-i zemin-i mezraa-i Lidirov~i ( . Matakaddemden beri tasarruf ettigi tarlalandir ve bir kita ~ay1rd1r. bive . Gal D'ura Babit'.kova~. Geza !§tfan. Mihal Lovra.> y ). Mezraa-i Plahanov~i ( '-'~ 3 .JI». Hane: 45· Bive: 4Bag-i Agata ( ?) der karye-i mezbure ber muceb-i hiiccet-i §er'iye.dosela~. . araba: 5.:t. 1§tfan Kalit'. 470 6570 ~arr ve ~avdar. Petar. Araba: 2. Vuk . Pena Anto!. Petar Luka~. bive . !van Kori~it' (?). tabi-i V1lkovar ( )_. Vidak . Matakaddemden beri tasarrufundad1r. pinte: 300 3000 Resm-i sepet So Adet-i agnam 400 Resm-i agil So O§r-i kevare 700 O§r-i keten ve kendir gS O§r-i mercimek.lrijaniya (?). !van Mati. nezd-i karye-i mezbure. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f!~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava StREM SANCAČll TAHR1R DEFTERI 1.. Gonoma ( ?) . Boja .200 6o 120 75 65 25 1 75 S2 93 Mezraa-i Kozarov~i ( .dosela~. Fabyan Kato§it'.dosela~.Lw.

JJ Y-I ) nezd-i karye-i mezbure. resm-i tapu: 20.Petar Ugri~it'.002. k. Abdullah: 22..JL. ro 40 Erzen.~JI ) der nehr-i Vuka (.:l~>l. 2IOO Hmta. k.lii~il 'a. Hmta. Hane: I2. Jivko Mihal. Qayu-i Mevlana ~emsettin. araba: 3· I. Yakup Petrit'. Pava! ~imun. al-'u§r va'l-rusiim: 2.. Raya-i m. Pava! .''!. ve grah.450. ? : 22. k. Karye-i Ra~in~i ~ ..lii!il 'a.AJ J). Kilrt b. tahi-i m.. Behram b. I. Gebir: r. hanazir Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava Mezraa-i Kii~iik Voyvodin~i (?) Cr.JJ). I.r. al-<u§r va)l-rusiim: IDo. Mihal. Matko Toma§.p)\. 75 Alef. I. Sultan§ah. k. al-'u§r va'l-rusilm: 845.r.348. Muslim: II.. I:lii!il 'a. Ali: 22. ) nezd-i karye-i mezburec tlzerinde ziraat ederler ve bag tutarlar.. I. Lovra Tomit'.'Y. Cezire-i Ostrova ( IJ. Hane. Mezraa-i Danbova ('. resm-i tapu: 20. tlzerinde ziraat ve hiraset ederler ve bag tutarlar. Kinez. Qayir-i Hasan b. Suleyman b.Ll ) nezd-i karye-i mezbure. Pervane . Nikola 1~vetko.. sakinan-i karye-i Marin~i ( . Mezraa-i Madara§ev~i (cs':"_..goo. Ali: 22."_. araba: 7.dosela~: 22. al-'u§r va'l-rusilm: r.i}J~) nezd-i karye-i mezbure.J ). !skender: 22. al-'u§r va'l-rusiim: 1.~) I44 I 200 I 20 450 go 250 65 35 25 75 85 32 24 75 I5 I20 6o 92 ma zemin-i ( . araba: 2. 85 I I!)O 2IO ~arr ve ~avdar.r. bakla.:ul._.lii!il 'a.J~ t. Yahya: 22.lii!il 'a. therinde ziraat ve hiraset ederler ve baglar tutarlar.. Mati Prelit'. Dveys b. al-'u§r va'l-rusiim: 6. Qayir-i Cafer.) nezd-i karye-i m. k. Ba§tina-i Jivko Andua§ a. ) der mezraa-i m.serboliik. ) nezd-i karye-i m.kova~.. k.kova~. Mehmet Bosna: 22."l~ ).J Veselin~i ( ?) ( . [6o•] Mihal Anto!. 55 385 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira.. k. Karye-i VI!adisav~i (cr. pinte: I 20 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. I:lii!il 'a. 20 f40 Resm-i ~ift 242 Adet-i agnam I50 Resm-i agri 30 Q§r-i kevare i20 . §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i.". Airmet: 22. Mezraa-i Mikulin~i ( ?) ( cr. ~ayirm bi~erler.stREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI Bid'at-i hanazu 550 200 Resm-:i bojit' Nisf-i bad-i bava soo Mezraa-i lslivetin~i (?) (~. I50 520 ~air v e ~avdar. 35 I6 Alef. 4 Erzen.529. Mustafa: 22. k. I:Ia~il <a. Ferhat: 22.. al-'u§r va'l-rusilm: 2. Ali b.. Piri b. D'ura Anduiy~. Bali b. Mezraa-i lvanov~i (cr.lii!il 'a. ti'ibi-i VIlkovar ()_.r. al-'u§r va'l-rusilm: 700. Mezraa-i Pavlof~i (?) ( . Kurt b. Hiiseyin .:LJ ) nezd-i karye-i m... Mati Balit'. I:lii!il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 922.

Vuyan Radetiko.Iii!il 'a.. Resm-i bojit' 36 Nrsf-i bad-i hava 36 Mezraa-i Virest'inov~i (?) ( . l.. Orman kmp baltasryla a~ugr ~ayrrdrr. ).. Balko !van. al-'u§r va'l-rusiim: rso. ). ve grah.4~l. Resm-i tapu: IOO. 15 go Erzen. 25 245 Resm-i giyah ve bostan ve hime r o8 O§r-i §Ira. al-'u§r va'l-rusiim: g. Pena Miklo§.... [6ov] Karye-i l :.s 20 Erzen. tl"zerinde ziraat ve Iuraset ederler ve bag tutarlar.4)J ).Iii!il 'a. k. Vukit' Bogdan.41.Iii!il 'a. Pava! . 35 4go ~a1r ve ~avdar. SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Resm-i giyah ve bostan ve hime 1 44 O~r-i keten ve kendir 20 O~r-i mercimek. l._. ve grah.r.rna r8 Resm-i tapu 15 Bid'at-i hanazir g5 153 Karye-i Brestova ( •foJ. yed-i ahali-i m.. bakla.Iii!il 'a. l ! Milkov~e (<pal. ~algam 15 O~r-i kelem 15 O~r-i biber ve piyaz 25 O~r-i meyva 20 Resm-i arus 64 Resm-i pola~ma 24 Resm-i tapu IO Nrsf-i bad-i hava 15 Mezraa-i Sa~kof~i (?) ( ~_.450. tahi-i m. al_:'u§r va'l-rusiim: 284..dosela~. Fererra~ Rayak. Pava! Grrgur... D' ura Vukdrrag. Mustafa der hudud-i mezraa-i mezbure.' l. Qayir-i V eli b.41. l. Mezraa-i Ji~kov~i ( ?) ( '-'~~J ) nezd-i karye-i m..) der tasarruf-i raya-i karye-i Milkov~e ( ·~ _. Radonya Borit'. Yahya der hudud-i karye-i m. I8 126 Resm-i giyah ve bostan ve hime ro8 Adet-i agnam I20 Resm-i agri 24 O§r-i kevare r 25 O§r-i keten ve kendir 30 O§r-i mercimek. araba: 3· l. Zemin-i ziraatgah-i mezraa-i Hed'afa ( .Iii!il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 550. 45 270 N~k.S:.J) nezd-i karye-i mezbure. §algam 20 O§r-i kelem 25 O§r-i biber ve piyaz 30 O§r-i meyva I2 [6 rr] Resm-i arus 64 .UIS::.g66. Andrriya Marko. luta: r. k. Hane: g.) nezd-i karye-i mezbure Ra~in~i (?) ('-'':"'~lJ). Bag-i Ali b. !stepan Vuki~evit'. bakla. ve grah. Hmta. ). tahi-i Vrlkovar ( )_. ma ~ayn. bakla. al-'u§r va'l-rusiim: 1. §algam 25 O§r-i kelem I5 O§r-i biber ve piyaz 35 Resm-i fr~r I5 O§r-i meyva 15 Resm-i arus 32 Resm-i polac. Hane: g. Hmta. Nikola Milo§. k.: 120. Milkov~e ( ·~ _. lslavuy Nikola. k.. D'ura Marko. ) • Resm-i tapu 'a.J. pinte: 20 200 Resm-i sepet I8 Adet-i agrram 200 Resm-i agri 40 O§r-i kevare I 6o O§r-i keten ve kendir 40 O§r-i mercimek. k. Rayak Nikola. l. !§tfan Lovra. Matiya§ Miklo§. k. r ro I540 ~air ve ~avdar. Pena Filip.

6go 150 84 I92 250 45 282 30 Karye-i Martin~i ( ?) C. • Hane: 14. al-<u§r va'l-rusiim: 2.. Vinko . k. Vu~urina (?) Vuya. al-<u§r va.! O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i ~Ira.':>:. Toma~ i~tfan. :f:Hi~il <a. Peya Marinit'.) ).AJ.. al-'u§r va'l-rusiim: 3·450· *.Juta (?).Vuk Lubenko. l:Iii. Vuk Lubankovit'. 45 ~au ve ~avdar. bive. l:Iii.StREM SANCAČ:I TAHRlR DEFTER1 Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Karye-i T'eketin~i StREM SANCAČ:I TAHRlR DEFTERI I8 go I2 I20 Bo I (?) ( . Vukoye Malkov.. ?. Radosav Yani~it'. Vuyi~a Vlladisav.JS ).. I2 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag. §algam G§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Mezraa-i Toma§ev~e ('':"_. al-'u~r va'l-rusiim: 950. ve grah. tabi-i V1lkovar ()_. k. Milo~ . Kinez . k. Balaj Balind. ve grah. Gruba~ Nikola Bila. 45 !OO Alef._.. Bive: r. Vukd1rag . Hane : 4· Kinez : r.l-rusfrm: 500. Nina Putnik. Hmta. k.! O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek.dosela~.dosela~. Kaya . Yakob Bogoyit'. 13 Erzen.f ). Vukman -· dosela~.'i-'~l.) nezd-i karye-i mezbure. tahi-i m. k. 15 ~air ve ~avdar.!JI_nl) ve zemin-i Kirijev~i ( .r. Luja !Iyas. D'urad' Bresli~a (?)? Benit' Matiya~. Yovan Radonya.§il 'a.}J~.dosela~. I330 Hmta.200.L. k. k.JY. Radilko Radiman. Petar Posava~..adoba._r. . 6 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag. Balint i~tfan.dosela~.. 14 tabi-i m. k. bakla. Toma~ Blaj. pinte: 5 O~r-i mercimek. !van Posava~. ) ma mezraa-i 155 !vano~ev~e ( '':"_. Radosav Milihna. §algam G§r-i kelem G§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm~i tapu [6rv] Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 2!0 78 42 48 20 4 15 6 4 5 6 r5 6 Io 4 8 Io 9 Karye-i Kenduru~ ( . 195 270 ~a1r ve ~avdar. 35 r68 Resm-i giyah ve bostan ve hime Vu~ko. Hmta. 25 245 Erzen. I2 32 32 45 I5 6 r8o 25 go Radovan Marko. k. Radi~a Vukosav. Miloye . 25 Erzen. Hane: r6.. bakla.§il 'a. I:Ia~il <a. V1rban Tobir- l l vi~evit' (?). Vuyak D1ragobrad.). Rado R.. k. G1rgur ivan.

. SS 3 1S Erzen. D'urad' . _. Mati Maro§it'. al-'u§r va'l-rusiim: S· '4S· Hmta.govedar.dosela<. Pava! Petar. P1r!a . La~ko Islavko. al-'u§r va'l-~usiim: soo. l.r. 8s 157 . Karye-i mezbure rayas1 tasarruf ederler ve haricl kuradan ziraat ve h1raset olunur. Mezraa-i Markov<. .>_.i (?) ( .r-i kelem 37 O§r-i biber ve piyaz 3S 20 O§r-i meyva 120 Resm-i arus lO Resm-i pola~ma 30 Resm-i fi91 IS Resm-i tapu Bid'at-i hanaZ!r 9S Resm-i bojit' S7 40 N1sf-i bad-i hava Mezraa-i Qnkvan<.. Petar. Dzerinde ziraat ve luraset olunur. D'urad' Nikola. Petar La~ko.dosela<. Sahib-i arzdan tapulaytp hayli miiddetten beri tasarruf ettigi iki lat11 ~aytrdir. k.i ( .iii. [62'] I. I. Nina Bagara~ ( ?) . r6s ~an ve <. ve grah. ti'i.Ir)..V ) . Bekar.ia!il 'a. D'ura Mikola. ~imun V1rban.ia!il 'a. Filip l vani§. Ferena<.. ) nezd-i karye-i m. ?. al-'u§r va'l-rusiim: so.4)) hiHi ez raya.bi-i m. 220 Alef. k.). Talebiyle defter-i cedid-i hakanide iizerine kaytt olundu. bakla..avdar.JJ) ma zemin-i H1ranof~a (. bak!a.!il 'a.kova~. Karye-i Opatof~i ( ~_._. Mihal kova<.. I. Dimitar .J lj_. Hane: 21. k. Dzerinde ziraat ve luraset olunur.StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SlREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Adet-i agnam 280 Resm-i agi! S3 O§r-i kevare 2SO O§r-i keten ve kendir 3S O§r-i mercimek..! O§r-i kevare 3S O§r-i keten ve kendir 4S O§r-i mercimek.!il 'a. §algam 24 O§r-i kelem 2S O§r-i biber ve piyaz rs O§r-i meyva rB Resm-i arus 64 Resm-i pola~ma 3S Resm-i fi~1 30 Resm-i tapu rs Bid'at-i hanaz1r 320 Resm-i bojit' 9S N1sf-i bad-i hava 78 Mezraa-i t~vetin~i ( ?) ( ~-'':"l ) nezd-i karye-i m. 4S 2S2 Resm-i giyah ve bostan ve hime 7SO O§r-i §Ira. §algam 3S o.. Ivan .. Dobrosav . tahi-i m.dosela<. ve grah.ia!il 'a.. Qaytr-i Kinez Vuk der hudud-i karye-i mezbure Opatof~i ( .iii..!.ko. Karye-i Rogozan (..dosela~.dosela<. al-'u§r va'l-rusiim: Loos. Luka<. Blaj La<.!.r.l_.i-'.!':") nezd-i karye-i mezbure. pinte: 7S 36 Resm-i sepet 123 Adet-i agnam so Resm-i ag..~.r. l§tfan Boji<. D'urad' . I. k.it'. al-'u§r va'l-rusiim: goo.

don tim: 1. donum: 1). Seyidi b. doniim: 2. Bali (bag. resm-1 tapu: 20). Yusuf (bag. kita: 2.>aban b. Davut (bag. bostan. d6niim: 2. donum: 1).miiezzin (bag. Lutfi b. araba: 2). Hasan (bag. l. Hasan Abdullah (bag. Mehmet. d6niim: g.I/2. Omer (bag. Kara Mustafa (bag. doniim: 1.aYJ. donum: g). . donum: r. Iata: 2. kita: 2. resm-i tapu: 40.>lJ TJ). resm~i tapu: so. resm-i tapu: IS)· Mahalle-i .kethiida. Mehmet b. d6niim: 2. Bali (bag. c. Abdullah (bag. Yusuf-serboliik (bag. Mehmet (bag. donum: g. donum: 1j2).: g. Hasan b. Kurt b. d6niim: I/2). donum: I/2.tabak (bag.luca b. resm-i tapu: 10). Nasuh (bag. doniim: 1. 1lyas (bag. doniim: ''. 9ayir. kita: 2. donum: 1). bostan. Abdul~ !ah (bag. Veli (bag. resm-i tapu: 2S. Ali b.I/2. Mustafa (bag. d6niim: 1). :. resm-~ tapu: 20). Mustafa (bag. Osman b. Ahmet (bag.tabak (bag.J:>i)J ). r. Cafer (bag. resm-i tapu: 10). Piri b. d6niim: 1). donum: 1).diilger (bag. araba: g). bostan. resm-i tapu: 10). JJ' ). dOniim: 2. resm-i tapu: go). Cafer. bostan der varo!. bostan: 1.serboliik (bag. d6niim: 1. bive. bostan. doniim: 2. Iata: 2. donum: g. resm-i tapu: 20). doniim: 2.. d6niim: 1. Ferhat (bag. donum: g). resm-i tapu: 6o). d6niim: 2). Iata: 2. Iata: g. donum: 1. resm-i tapu: so). 9ay1r.I/2. zemin-i hane der kale ma bag-i m. 159 doniim: 1j2. bostan. donum: 2. d6niim: 1. ve birader-i Kurdali. 9aytr. Hlzlr b. bive. Iata: g. araba: 1). lnehan (bag. kita: 2. Cafer (bag.:.r. Mehmet b. doniim: 1).tabak (bag.I/2). sakinan-i kasaba-i Ba9 ( 1:~ ) der hudud-i m. resm-i tapu: go.tarak91 (bag. Mustafa b. [6g•] Turak. Osman b. I. resm-i tapu: 2S). ~ l [62v]. Firuz. Hiiseyin b. . Abdullah (bag. Sara9 Haydar (bag.>irmert (bag. doniim: 1). resm-i tapu: 10). Nahiye--i Varadin ( . Kurt b. donum: I. resm-i tapu: s). :. donum: r.I/2. doniim: r. Ali (bag. Mustafa b. resm-i tapu: 10). Mustafa (bag. Rustem b . Ali b.. Piri (bag. Bag-i Hudaverdi Velihan ( ?) a. Abdul~ah (ba~. 9aytr. donum: 2. donum: 2). Ferhat (bag. donum: 1). Iata: 2.tabbal (bag. ? myet-I Mehmet (bag. Yusuf b. Osman b. Nasuh -al-a'nil (bag. ~6niim: I/2. Abdurrahman b. do~um. donum: g). d6niim: 2. Siileyman b. Oru9 Koca (bag. Iata: 2. resm-I tapu: 15!. d6niim: I/2). Bali (bag. zemin-i haJi-i me~e.Zeliha (bag. doniim: 4). Mahalle-i mescid-i Hiiseyin . d6niim: 1.1j2). !skender b. Hiiseyin (bag. Hiiseyin Turak (bag. Kara Ali (bag. don tim: g. Cemaat-i Miisliimanan-i Varadin (. don tim: 2. doniim: 1. Zemin-i hiHi der yed-i mezkuran der hudud-i m. resm-1 tapu: go). Bayezit b. d6niim: 1). Ahmet (bag. Abdullah (bag. Iata: 2.ipek9i (bag. resm-i tapu: 10).Bali (bag. Mustafa b.>irmert (bag. bive.1j2). Osman b. resm-i tapu: s). donum: I. donum: 1j2. resm-i tapll: 20). Turak -al. Hiiseyin b. Nebi (bag.. danti~: 2. Kasim (bag. resm-i tapu: IS). Tim ur b. resm-i tapu: 10). Mehmet b. Muhyi. doniim: 1/2). Hasan b. Mehmet b. resm-i tapu: 20). donum: 2. resm-i tapu: 20). Hasan. doniim: r. donum: 1/2·. 1brahim b. Hamza (bag. araba: 2). Osman b. Ali b. Tabak . 9ay1r. Hasan b. V eli . Hac! Dveys (bag. resm-i tapu: IS). Hiiseyin (bostan. donum: 1/2). Ath b. resm-i tapu: go). Nasuh (bag. bive-i Habip niyet-i Hiiseyin (bag. Hamza. doniim: 1j2). donum: I/2. Kii9iik Sara9 Kurt (bag. Mehmet b. Iata: 2. donum: 1. Habip b. k1til. kita: 2. Hiiseyin (bag. Musa b. resm-i tapu: 2S). Mustafa b.>aban b. bostan: 1. araba: 1.kefi1ger (bag. resm-i tapu: go).:~fa b.stREM SANCACI TAHRIR DEFTERI j. doniim: I. Hiiseyin. donum: s. Ahmet b. 9ay1r. Iata: 2. Cafer b. doniim: r. resm-i tapu: IS). resm-i tapu: IS). Muhyi b. donum: 1/2).. Veli (bag. Must. donum: 1/2). Ahmet (bag. resm-i tapu: 2S). donum: 1). doniim: 1. Mehmet (bag. ? ( d.1j2. d6niim: 2). Veli (bag. :. doniim: 1j2). tahi-i kaza-i m. Nasuh (bag. Molla b. Abdi b.1j2). araba: 2. Hac1 1brahim (bag. Ali (bag. doniim: r. Mehmet Qelebi (bag. 9ay1r. doniim: 1. bostan: 1).. resm-i tapu: IS).I/2.1j2.Arnavut (bag.1j2. araba: 2. :. doniim: 1. . doniim: 10. Hasan.l)abbar (bag. Mahmud (bag. donum: 2. resm-i tapu: 20). Mehmet . Kasim (bag. resm-i tapu: gs. resm-i tapu: IS). 9ay1r. Turban b.K umru (bag. araba: 2).I/2.. d6niim: 1). kita: 2. Hiiseyin. resm-1 tapu: 20). don tim: 6.esm-I tapu: 10). kita: 2. doniim: r. [6gv] Kurt b. d6niim: 2. Iata: 2. I /2. Aydm b. Mehmet (bag. araba: 2). resm-i tapu: 20). donum: 1. Iata: 2. doniim: s. doniim: 1/2). doniim: 1. H1z1r b. :. Hiiseyin (bag. kita: I.

Ferhat. donum: r.r/2. ibrahim. doniim: 2. donum: r. resm-i tapu: 40. donum: r. Bag-i Mustafa b. kitil. donum: r.I/2. ~urat.1/2. Qayrr. Oru~. donum: r. donum: 4. Qaytr-i mezbur der kurb-i ~a)'lr-i Hacr ibrahim. resm-i tapu: so. kita: 2. Mustafa b. donum: 2. resm-i tapu: Io. Kurt. Qaytr luta: I. donum: r. resm-i tapu: IO.der-i ilyas.. resm-i tapu: S7·I/2. Yahya. luta: 2. Bag-i Bayram b. T arla. resm-i tapu: so. donum: s. Bag-i ibrahim Roca. Bag-i Mustafa b. lutil: 2. Ali . . Qa)'lr. Bostan: r. Bag-i Mustafa b. donum: r. araba: 4· Ba~-! Sefer b. Ali. donum: 2. kita: 2. kita: 2. Davut. Mehmet b. Bag-i Behram b. donum: 2. donum: I/2. araba: 2. resm-i tapu: 20. Ahmet. resm-i tapu: so. Ferhat. Bag-i Mustafa b. Mehmet. araba: S· Bag-i Mehmet b.I/2. Bag-i Husrev b. Mustafa. Bag-i ibrahim b. Bag-r Mehmet b. araba: 4· . inehan.hoca. Qa)'lr. Bag-i ilyas ibrahim. resm-i tapu: S· Bag-i !smail b. Bag-i ilyas b. Bag-i Murat b. araba: I. Mahmud. kita: 2. donum: 2.r/2. donum: s.I/2. Mustafa.I/2. Ba~-! ~ehmet b. donum: 2. resm-i tapu: 2S· Bag-r Alt b. Bag-i Mehmet b. donum: 2. resm-i tapu: 6o. Bag-i Mehmet b. Abdullah. donum: r. Bag-i Kasim birader-i ku!. araba: 2.imam ve hatip. Ali. donum: 2. donum: I. donum: s. kitil. Ferhat. donum: S· Qa)'lr. donum: s.I/2. donum: I. Mustafa. Nasuh. Ali. doniim: 2. Bag-i Mehmet b. resm-i tapu: 2S.I/2. Bostan: r.l· l Ba~-! Bag-1 araba: 4· Bag-i Bag-i Bag-i Hasan b. Bag-i Ahmet b. resm-i tapu: so. resm-i tapu: 20. Nasuh. Bag-i Mumin b. donum: I/2. donum: 2.r/2. kita: 2. resm-i tapu: rs. resm-i tapu: 20 . donum: r. donum: 2.: 2. donum: r. bostan: r. Bag-i Hurrem b. donum: 2. Bag-i Mustafa b. Abdullah. Bag-i ~aban b. Abdullah. Ba~-! ~~h~et b. luta: 2. luta: 2. resm-i tapu: so.r/2. Qaytr. Bostan: r. I /2. resm-i tapu: S· Bag-i Bili b. !smail. araba: 1. kita: 2. donum: 2. kita: 2. Bag-i Turgut birader-i ku!. Cafer. Bayezit. araba: I. donum: r. resm-i tapu: I S· Zemin-i hali der tasarruf-i m. resm-1' t apu: 20. resm-i tapu: 20. donum: 2. Ahmet. luta: 2. resm-i tapu: ro. donum: r. Bag-i Ali Yigit. Hamza. donum: 2. donum: r/2. Mahmud.Hersek. [64'] Bag-i Huseyin b. Qa)'lr. Cafer. Elhac1 Torgut. luta: 2.t6o StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI Bag-i Cafer bira. Zafer (?). donum: 4. resm-i tapu: 'S· Bag-i Mustafa birader-i Mehmet. donum: 2. donum: I. Bag-i Hasan b. ibrahim b. Bag-i Hac1 Hasan . Bag-1 Pm btrader-I Mustafa. Defi-i zemin-i bag-i diraht-i kuru§ka. donum: 2. donum: r. TarJa.r/2. donum: r. Huseyin. donum: s. gunliik: 4. Bag-i Mehmet b. donum: 1. araba: 2. Timur. resm-i tapu: so.serboluk. Abdullah. Bostan-i Kurt b. araba: r. donum: r. Bag-i Mahmud b. kita: 2. donum: 2. resm-i tapu: 20. resm-i tapu: 40. Resm-i tapu: 6o. resm-i tapu: 6o. Bostan: r. Bag-i ibrahim b.serboluk. Abdullah~ serboluk. Bag-i Torgut b. luta: 2. resm-i tapu: 20. StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI !6! Bag-i Behram b. resm-i tapu: 6o. kita: 2. doniim: s. doniim: 2.t/2. Abdullah. Huseyin. Bag-i Osman b. Mehmet.. Qaytr. Bag-i Huseyin b. Bag-i Kurt b. doniim: 2. Hasan. kita: 2. Bag-i Musa b. resm-i tapu: 20.r/2.: 2. donum: 4· Bag-i Hamza Roca -al. Bag-i Cafer b. donum: r. Qa)'lr. donum: 2. araba: S· Bag-i Arslan b. donum: 2. donum: S· Qayrr. Bag-i Ali b. gun!uk: 4. Mehmet. resm-i tapu: 2S· Bag-i Dervi§ b. donum: S· Qa)'lr. Abdullah. ~irmert. donum: r.mu'a~~in. araba: 2. Bag-i Mustafa Hubyar. luta: 2. Zemin-i me§e-i hali. Huseyin. doniim: r. Bag-i Ali b. donum: r. Hasan. Sinan. Hasan. resm-i tapu: IS· Qa)'lr-i Mehmet b. Bag-r Murat b. 11 . Ahmet.I/2. resm-i tapu: 20. doniim: I. F. donum: r. l"Ji . donum: r. Bag-i Ferhat b. kttil. inehan. Ba~-~ Kasim . donum: r.: 2. kita: 2.

resm-i tapu: ro. resm-i tapu: 15. resm-i tapu: So.k) Bostan-i Sinan. donum: 2. donum: I.I/2. Bag-i Behram b. bostan: r. Oru~. 64v] Bag-i Pervane Abdullah. donum: r.. resm-i tapu: I 5· Bag-i Ferhat b.r/2. Zemin-i hali der yed-i :. donum: g. Resm-i tapu: I o. krt'a: 2. donum: I. Bag-i Mustafa b. krta: 3. Yusuf. Husrev. Bag-i Oru~ b. Bag-i Seyidi b. Resm-i tapu: 400.I/2. I /2. donum: I. resm-i tapu: 20. Bag-i Ferhat b.had dat. Bali.serboliik. Bag-i Hamza b. Veli.ser baltik. bab: I. donum: I/2. der kurb-i bostan-i Hamza b.>aban b. donum: 4. I j2. Qayrr. donum: I/2. Ali . Bali. Suleyman. donum: I /2. donum: I. Bag-i Elhacr Hasan.semerci ( wr / ).)aban . donum: 4· Bostan: r. !. Bag-i M"hmet b. donum: I. iskender. Bag-i Yusuf b. krta: 2. Bag-i Mustafa b. Firuz. Bag-i Pir V eli b.)aban b. resm-i tapu: ro. Bag-i Ali b. resm-i tapu: 65. resm-i tapu: I5. Zemin-i hane-i mezkur der varo1-i Varadin (. donum: 2. Bag-r Osman b.maz biir der dahil-i kale der hendek. Bag-i Gazanfer b. donum: 3· Bostan: r. donum: r. Bag-i Piri b. Bag-i Mustafa . Bostan: r. Mustafa. donum: r. Qayrr. Bag-i Pervan e b. Abdullah.serkalkani. ~ayrr. resm-i tapu: go. donum: r.sertopi. Hasan. Abdullah. donum: 2.li der yed-i Hamza -al. Bostan: r. Bag-i Turali b.I/2. Bag-i Murse! b. Bag-i Mahmud b. Qayrr. Qayrr. Mustafa. Bag-i Gazanfer b. Bag-i Đurak b. resm-i tapu: 20. donum: 2. araba: 6. Ali.SIREM SANCć\GI TAHRiR DEFTERI StREM SANCAGI TAHRtR KEFTERl Bag-i Kor kut b. donum: r. !62 Zemin-i harte-i Ferhat -al. donum: 2.rj2. Bag-i Hacr Kurt b. Ali. resm-i tapu: 20. araba: 4. resm-i tapu: 5· Zemin-i hi'>. donum: I. donum: 2. Bag-i Mehmet b. B_~yezit. resm-i tapu: 20. Bag-i ibrahim b. donum: 2. donum: I /2. Murat. Huseyin . Bag-i Pervan e b. donum: r. Bag-i Omer b. Hamza. der kurb-i bostan-i Kurt . Uveys. Yusuf. krta: 2. Suleyman. resm-r tapu: 40.> l). resm-i tapu: 1 o. donum: r/2. donum: g. Nasuh . donum: r. donum: r. resm-i tapu: go.I/2. donum: r. donum: r. donum: 2. resm-i tapu: 25. resm-i tapu: Bag-i Mustafa b. donum: rj2. donum: r. Bag-i Mehmet b. Ali. Bag-i Osman b. Bag-i Nas uh b. Bag-i Hasan b. resm-i tapu: 20. Bosna. Resm-i tapu: 57-I/2. donum: 4. donum: r. Bostan.rj2. Nezir. araba: g. Bostan: r. Zemin-i hali der yed-i m. donum: 2. donum: 2. I /2. Recep. Bostan: I.serb6luk. krta: 2. krta: 2. Oru~. Abdullah._. Bag-i Ali b. donum: 2. resm-i tapu: 1 o. Bag-i Mehmet b. Ali. Sefer. krta: 2. Bag-i Huseyin b. resm-i tapu: gs. Mehmet. Bag-i Hasan b.serbolilk. Bag-i Oru~ b. krta: 2. krta: 2. resm-i tapu: 25. Yusuf. Mahmud . Bag-i·Timurhan b. Ali. donum: r. _ Zemin-i hiHi der yed-i m. donum: r.I/2. donum: I /2. krta: 2. Bag-i !. Mahmud. donum: r.I/2. araba: 2. Resm-i tapu: 25. Asiyab-i hod ma mevzi-i asiyap der nehr-i Tuna ( "-'") ber muceb-i huccet-i jer'iye. Mustafa . krta: 2. donum: I.I /2. Abdullah.) ber muceb-i huccet-i jer'iye. donum: I. Bag-i Huseyin b. resm-i tapu: 25. donum: r. Bag-i :.had dat. Mehmet. resm-i tapu: ro. dOntim: 1. ismail. donum: 2. donum: 2. Hrzrr. Bag-i Mehmet b. Qayrr. donum: r. resm-i tapu: I5. Bag-i ibrahim b. resm-i tapu: go. donum: 2. krta: 2. Bag-i Huseyin b. Abdullah. krta: 2. resm-i tapu: 50. Mustafa. araba: r. donum: I/2. I /2. .mezbur der kurb-i nehr-i Tuna (. Bag-i Hasan b. Murat.>aban al-maz biir ve Davu t. donum: 2. Bag-i inehan b. Bag-i Huseyin b. Qayrr.serb6luk. araba: 2. krta: 2. resm-i tapu: 20. Hisse-i bag. araba: 3. Murat. donum: 5. Ali. donum: r.J:. Bag-i Bayezit b. donum: I/2. krta: g.

Hane: 43· Vu~it' i l.) ve Tenk(?) (. Yovan Marina.dosela~. di:iniim: hane der haric-i kale.pop.ua . Petre Krlavuzit'.dosela~.>T). Dalyan-i Pmva (?) ( 'J!J. di:iniim: 2. resm-i tapu: 40. Bradan Grupa~. D't. La~ko Pavle. Mihaylo Yovan. Radosav Vuyan..SlREM SANCAČH TAHRIR DEFTERI StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Zemin-i Mli der yed-i Hiiseyin al.). Nik~in .bawab. Mrladin Vuk._. !vani~ . Bag-i Hasan b.doganCI.. k. !~vetko Pavko. Manoylo . I 2S Resm-i giyah ve bostan ve hime-i Gebran Bagat-i Miisliimanan. !stepan.oor. Radosav Boja.) ceziresi ki bir tarafr Biiyiik Tuna ( <l _. Mahsul-i ihtisap ve ihzariye-i nefs-i mezbur: r. gayr ez kale Resm-i pola~ma 120 Resm-i arus-i Gebran 200 Resm-i fl~r soo Asiyab-i nehr-i Tuna (v _.Bulgar.:. Radi~a Dobrovoy..) sahrasr canibinde cari olan Kii~iik Tuna (.dosela~. Fi: so. Yovan Radosav.zurnayi. pinte: I20 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri O~r-i kevare O~r-i giyah-i Miisliimanan O~r-i besatin-i Miisliimanan O~r-i keten ve kendir O~r~i kelem 2730 66o 87s SI6 1730 1200 76 I2S 4S 120 7S ss O~r-i biber ve piyaz [6sr] Resm-i meyva Resm-i arusane-i Miisliimanan-i varo~-i m.) a~agrda nehr-i Tuna (.).): soo.ooo. di:iniim: I. k.J.'1~1.l:J) der mukabele-i Varadin ( 0:. Luka~ Yovan. * Hmta. Hasan der hudud-i varo~-i m.J. !van Novak.J. resm-i tapu: 40.rala cr. ). Vrrane~ Rahuna (?). Zemin~i Gebran-i Varadin ( . !stepan . r.J:_>I)._.. Radohna Radi~a. istepan . Radovan Bojit'.!. l: l I. Vukosav Radosav. resim 122 Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' 78 Resm-i tapu 3S Bad-i hava 124 Mahsul-i bac-i siyah-i varo~-i mezbure: 2. . Radosav !stepan. Mahsul-i iskele ma i:i~r-i mahi ve beytiilmal ve mal-i kayrp ve mal-i mefkut ve yava ve ka~krn der nefs-i Varadin (. I9S §arr ve ~avdar.ooo. Vuk Mihal. di:iniim: 4· Yine bag. Yovan Marko. araba: 2. !l_"l) su ile kumsalhkta .1 !l-"" ) o!up ve bir taraf1 Varadin (.dosela~. ber muceb-i hiiccet-i ~er'iye. Ga~par .o! up Biiyiik Tuna (<J _.J.>T). Dimitra~in Radosav.pop. D'ura Zorag (?). I ID Erzen._._>l) J): 22. !~vetko ._. !stepan Petar. Yovan Nikola.b ) iizerinde bina olunagelen ki:iprii iizerinde kezalik hizmetler edip ve bilciimle bunun emsah enva-i tiirlii tekalif-i malayutaktan beri olmadrklarr ecilden hamirlerinin ve terekesinin a1ar i~in ayuiyle hamir ve terekeleri ahnmak ve zikir olan iskele ve kop: riiden gayrr bir nevi hizmetlere istihdam olunmamak ve avarrz-1 divaniye ve tekalif-i i:irfiyeden muaf ve miisellem olmak iizere defter-i atik-i sultanide mukayyet bulunup defter-i cedid-i hakanide dahi iislilb-i sabrk iizere kaytt olundu.at ayende ve revendeden kiilli zor ve zahmet ~ekip ve mirliva voyvodalarr ve iimera ve adamlarr ve gayrrlar mezkilr rayayt enva-i istihdam eylediklerinden gayrr iskele-i mezbure hizmetlerinden Mli olmaytp ve sefer-i hiimayun vala olduk~a nehr-i Tuna (. Radovan Vukosav..666.): 270Resm-i arusane-i merdan ve top~uyan ve neccaran ve cebeciyan ve kumbaracryan-i kale-i Varadin ( .dosela~.-_.mazbiir der kurb-i hane-i §aban. Cezire-i nehr-i Tuna (.terzi.!lo.:. Bag-i Habip Dveys -al. !Iiyadosela~. di:iniim: 346. resm-i tapu: 30. Varo~-i mezbur iskelesinde ziyade memer-i nas vakr olup kefere rayas1 da'im -al-avl. bab: 10. Haydar . Radovan.) der mukabele-i Varadin (. k.-). al-cu§r va>I-rusii:m: ro.:. Yovan .>T). Subota !stepan.l. Qaytr. Balko Petko.Ia~il ea. Resim O~r-i §Ira.. Bostan: r. Yovan . di:iniim: I.J:. Vuya !stepan. Zemin-i hane-i Yusuf b. Yovan Petre.>1~ T.J. Subota Petko. Nefs-i Varadinden ( .

Yovan Dadit'. J66 .u-OI ).kojuhar. Yovan Nikola. Toma§ Varga. Matiya§ Tarak. Petar Bogoye. D'urad' Mari t'. Lazar Nikola. Nikola Milin.raki ct. istan Yurko. . Petko Qemerik. Vuk !~vetko. Yovan Vapr (?). Petar Mika~. Nikola Koyin. Yovan Piriya. Pava! Radosav. ·Yovan Varga. Todor Aga -al. Luka~ Gergel.!Stara~.bive. Miladin Radi~a. Dabijiv Todor. !stepan D1ragna. Nikola Guneta. resm-i tapu: I2o). !stepan -al. Nikola Petar. Vuk .j ma mezraa-i Andiriyeva (?) (•.kiirek~i.Vuk Mihal. ?. i~vetko Petar.luca . Petko D'urko. D'urad' Marko. Pava! Vuk. Bive: 2. Damyan Radosav. Jivko . Petar Yovan. . Nik§a Yovan.)_. Boji t' ko Nikola. Vuk . !~vetko Nikola. Mihaylo Vuk. ?. Petar !stepan.kethiida nam kimesneler t1\lip olup miriye 6o ak~e resm-i tapu verdikleri ecilden defter-i cedid-i · hakanide iizerlerine kay1t olundu. Marko . Kinez: 1. Petar Lepohod (?). Marko !§titar. Dimitar Petar.. Istoyan . ivani§ Bojidar.kalud'er..sipah! (zemin-i h1\li der yed-i Todor Aga-i m. . D'ura Bejana~. Yovan !slavit'. Miladin . l 'l ll [65v] Varo§-i Karlov~i (e.. Nika§in Luti~a. D'urad' Tomovi!'. Toma§ Kozma.pop. Dimitar Yovan. Yovan VIlak (?). Yovan istepan. Petar Milo§.'• i S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI bulu§up bu mabeynde vaJn olan cezire i~inde su tugyan iizere oimadig! zamanlarda ~ay1r ve ekecek yerleri ve odun olacak silgilt aga~lan olup ve kimesne tasarrufunda olmay1p tapuya miistahak olmagm Ferruh . Petar Obrad.dosela~. . Petar Todor. Petar Mihaylo. Mihaylo Nikola.pop.dosela~. Mi§ka Ugrin. Petar Vuka§in. Dobra§in Yovan. Yovan Nikola. bive . Mati Radman. Jivko lstar~evit'. Bun Kozma. Toma§ . Yovan .kalud'er. [66v] Mahalle-i Mihaylo Kupina~.z!latar. Yovan Petar. D1raja . Mihaylo .. Yovan Y eli t'. Yovan Luka~. Dimitar . Marko . Nina Mila§. Filip Qal ( ?) . ? i1tfan .kojuhar. Yovan Kuzmit'. U grin Berto! an.kojuhar.sipah!. Yovan i~vetko. Radohna Yovan. Yako b Dimitar.:. D'urad' D'er~it'. D'urad' Barbir. V1rane! . D'urad' Didi!'. . istepan Radonya. l :il l ' 'l . Mihal Fanka§.)tahi-i Varadin (. Sermahalle: 1. Matiya§ . Pava! Piriya. D'urad' Dimyan. i§tfan Varga. Nad' Blaj. D'urad' Pava!.Olivira. :. Filip Dimitar. Dobo§ Matiya§. !stepan Radi~a.Subota D'urad'. Radonya Yovan. D'urad' Lazar. Toma§ Nikola.>oka~. bive . Hane: III. Nikola Yovan.r_.). D'ura Diyak. iliya . Radosav Istoya.dosela~..pop. Toma! Margit.. [66'] Lazar Petar. Nikola Mihal. Hane: 71.kiirek~i.du!. Mihal . ba§tina-i Yovan Rayin ma bag der yed. istepan Lepova~.. Petar Qolan. Petar Pava!.~izmeci. Rado Brayan. I~vetko Dimitar. Pava! . Kraguy Desan.. !stepan Yakob.. Vuk. Dimitar !stepan.kova~. Dimitar.vinar (?). Gergel Tod Mati. Petar Radohna. Panteliya istepan. Nenad Vukman. Vukd1rag Radman.limun . Petar Todor. nam-i diger. D'ura Petar. Yovan Nikola. Vasil l§tfan.dosela~. D'ura Divan. Yovan Divan. ?. Vukosav Kozma.Yovana. her muceO--i hiiccet-i §er'iye. Yovan Mihal.Todora. !stepan Luka.dosela~.emin ve :.050. Petar Obrad. Mahalle-i Vuk Milovan.dosela~. ivani§. ?.ci Mariyeta . !stepan Petar. !stepan !~111etko. istepan Lovrit'. !vani! . Nikola Moyit'. Nikola Milivoy.Mad'ar. Mihaylo Petrit'. Dimitar . Manoylo !~vetko. Miklo! Rus. diger Petar Paval. Dimitar Brot'an (?). Dobri~a Bojit'ko.:. Yovan Petar. Petko Nikola. Filip .deg:irmenci. Yovan . Nikola Radi~a.pop. Yovan Aga birader-i Todor. Petar . resm-i tapu: Bo.':" _. bive . Milak Mihaylo. !stepan Petko. Marko Bara~it'. Yovan. Sabo Kirs!O§.kalud'er. Petko Milatit'. D'ura Novak.vodeni~ar. Luka~ Nikola. Yovan Radova~. Yovan Vuk. D'ura Rekali~it' (?). !stepan. D'urko vodeni~ar. Mihaylo .pop.IJT_. Nina Marko :. i§tvan Ra~it'. Miklo! G1rgur.rakici. Petar Mati!'. Gergel Viril§. . D'oka Vukosav. Paval .kova~. Zemin-i Kilise-i mahali e-i m. ' . Marko Nikola.. Gergel Diyak. Yovan.J). l l . Radi~a V1ladisav.Hnvat. Bogdan Brati!'. resm-i tapu: So. Milit' Radivoy. D'urad' Mihal. Yovan . D'urko Budit'. 1Iiya Vuk. Vuk Bratit'. giinliik: 7). Radosav Radonya. Novak Pava!. H1\s11: 1. bive. Luka~ Yovan. Rayak . Lazar Nikola. Nikola . Sermahalle: I. Yovan Nikola. Yovan D'urit'. Radi~a Yovan. Marko lstani§a. Toma!. Radovan kova~. Blaj kova~. Petko Radman. !stepan Ra§a. D'urad' Petar. Yovan Obrad. ivani§ !stepan. Sabo Pava!.>oka~. Pava! birader-i pop (zemin-i ziraatgah-i hod. Nikola -pop.Ana. Yovan Petar. And1riya istepan.Divo§ (?)(. Petar T!vlrto§. Blaj Lipud (?). Kozma . Yovan Belani~it' (?). D'urko Milayit'. Kinez . !stepan La~o. Vu~ko Toko (?). Bive: 2. Panteliya Koya. Radosav Brayan.

D'urko Belayko. !68 [67'] !stepan Vuk. Martin Jidmond. ?. Petar Milo§.terzi. And1riya§ . Petar . !stepan Petar. Radi9a Yovan. Vuk Boja. Petar. ? ( 4}_. Koya Sabo. !stepan Tirnit' ( ?) . Marko l§tfan.i§man. Dimitar Yovan. Dimitar G1lavit'. D'urad' . Mihaylo Brayan.pop. Petar Lube.T' erana. Mihaylo Beli9a. And1riya Zora. . Miklo§ Varga. Yovan -pop. Nikola Istep§a. Pava! .. Nikola Dorkit' (?).kalud'er. Yovan Yano§. . D'urad' l9vetko.ve§tar (?). Mihaylo D'urit'. Lazar Bogosav. Pava! Yovan. Miladin Dobrosav. Radosav Pava!. l!iya Simit'. Hirela Petar. Dimitar D'urad'. Vuk l !it'. l9vetko Vuk.dosela9. bive . Yovan Sila. l9vetko P1r90§. Krasna !stepa. bive. Yovan . Nikola Lalit'. Blaj Bavi§it' (?).pop. Marko Petar. Petar. Radi9a Nikola. Mihaylo Vuyit'. Pava! Petar.dosela9. Yovan Vuk. Petar Brayko. Nikola D'urit'. Radosav Bobrit'. Nikola Yovan. Yovan Rayka. Radosav Ostoya.. Pava!. Jivko Mila§in. Nikola Petar.martolos. l9vetko Gal. D'urko Ga§par. ?. At'in Petar. Dimitar Kalmar. Marko Petar.Mariyeta. Nikola l stepan. biveMoma. Dimitar Rayi<.dtilger. Bohna Galove9it'. D'urko !stepan. Nika Babit'.pop. Nikola Petar. Vuk Petar. Hane: IIO.. Boja !stepan. Dimi!ar siromah. Yovan Radivoy. Y ovan Nikola._ resm-i tapu: So.. Radohna . D'ura D'urad'. lmre Varga. Sabo Y ano§. Yovan .irit'. Luka9 Yovan. D'ura Mati. Vasil Petar.pop. . Yovan l§tfan.~ l t. Luka9 . Hane: gx. Nikola D' urit'. dosela9. Petar DJragoylo.ziiatar. Nikola Vasil. Vuk Istayi9a (?). Mihal Bura§.vodeni9ar. resm-i tapu: So. Bogdan . D'ura Petar. [67v] Petar . D'urad' T'irilo. Radoba !stepan. Mati Dorka.evit'. Nikola . Petar Yovan.. Yovan Gugur. Petar . Petar l9vetko. '' 169 SlREM SANCAOI TAHR!R DEFTERI StREM SANOA0I TAHR!R DEFTERI Varga. D'oka. ?. Dimitar Yovan. Mihaylo Belan. !stepan . l9vetko Lazar. Petar Bogi t'. Damyan Radivoy. Marko Barbir. Bojit'ko Petar. Lazar . Vuk. Yovan Pava!. Petar Vuk.dosela9. !stepan Mihal. :. Mihal D'urit'. Pava! lstan.vodeni9ar. Toma§ Mili9ko (?). Nikola Kuru9it'. D'urad' . D'ura Kujina. Petar Vuk. D'ura Mihaylo. Mati Petar. Herak Bogdan. Zemin-i kilise-i mahalle-i mezbur. Petar Pla9oye (?). Lazar !stepan. [6S•] D'urika (?) G1rba. Mati Vi§a. Yano§ :. !stepan . Paval Barbir. !stepan lsmolan.terzi. Todor Laslo. Marko Toma§. bive .kova9. D'ura Yovan. Luka9 Yovan.J4 ). !stepan . Tirifun Radi9a.imun Berit'. Boja Petar.mesar. Yovan l stepan. Marko Dabar9evit'. Petar Miloyko. bive. Ratko Marko. Marko Luka9. ? ( wl. Radosav Petar. !stepan Yovan. l9vetko Todor. bive. Vuk Radi9a. Nikola Radivoy. Yovan Qugola (?). D'uri§ degirmenci. Pava! Yovan. Marko Budin. Mihal . Yan9ika Varga. Sermahalle: I. Yovan Bejana9 (?). Marko pop..Ur§ula.liana. Radonya Yovan. Radosav. Mahal! e-i Nikola .siromah.dosela9.Huvat. Yovan. Uropn (?) Yano§. . Vasil Luka9. . Toma§ Mati.diger liana. Petko D'urit'.Yela. Yovan. Mihaylo Yovan. Pava! Vuka9. . Petar !stepan. And1riya Mihaylo. Vuk Yela9a. Luka9 Dimitar. Dimitar Rayin. Radoba Radi9a. Yovan Du§man. Yovan VI!Jkit'. Petar Farkalova9 (?). Mihal . Gugur Varga... . Anbru§ . Mihal Dimitra. Luka9 S1rblin. Nikola lvan.dlrfar. Vuk Radosav. Petar D'urko. Luka9. Vasil Petko. Bive: xo. Nikola Dimitar. Hane: 104. l9vetko Radivoy. Dimitar Bejana9 (?). Antolin (?) Mihal.Martin Dimitra§in. Pava! Dabijiv. bive . Istoyan Petko.doganCI. Petar Lalit'. Ray9e Nikola.Poznana.. Vuk . Mihal Qikarit'. ?. l!iya Pava!. Mihal . Dimitar !stepan.Yovana. !stepan .Bugarin. Yovan .. Luka9 . Vasil Yano§. Paval Lazar. Kozma Dabijiv. Yovan !stepan. Petar Bobrit'.. Luka9 Radman. D'ura Yovan. Petar. Yovan VIlak(?). Yovan l§tvan. Miladin Yovan. !stepan Boja. Damyan Adam. Subota Brani9eva9. Radosav Dimitar. Petar Radovan. Raya . D'ura .kojuhar. .. Ra§a Yovan.. Yovan :.!Stari. Nikola Yovan. bive.terzi. Mihaylo Radovan. Pava! Bogdan.pop.it'. Toma§ Diyak. D'ura Radi9a. ?. Todor Radivoy. !stepan Sekira. Mihaylo Petar. Budinit' Luka9. Vuk. Yovan Krasit'. l!iya Petar. Nad' Yakob (?). Radi9a :. Yovan Lalit'. Marko Kupina9. Luka9 Vuk. Luka9 Radovan. ? Diyak.1 ) • H1rvat Bojiko. D'ura Petar. l9vetko Mihal.dosela9.pop. Vukd1rag. Petar Sirema9. bive . Gergel -.pop.!riza ( ?) . Marko Petre. Luka9 Babit'. Zemin-i kenise-i mahalle-i mezbur. Mihal Katit'. Pava! . Vuk Pava!.kova9.vodeni9ar. D'ura . Đura' Biri9ko (?). !van Boyit'.pop... Petar Milo§. bive . Mati Mur9e.terzi. Luka9 Oliver. Yovan . Radi9a Brani9ev9a. Mihaylo !stepan. Nikola Oliver.pop.terzi. Milo§ Radenko. Mahal! e-i Petar .pop. D'ura .

_. al-'uir va'l-rusiim: soo. Abdullah der varo~-i m. ve grah.) al. donum: 6. Bag-i Yusuf b.. Abdullah der varo~-i m. Hmta. resm-i tapu: 1 oo. Fi: 2S. Hasi!: 1.. Bag-i Mustafa .s6o 6so so 84 32S Bid'at-i hanaztr Resm-i bojit' Bag-i Todor Andtrit' 'a.~il <a. donum: 8.. Mahsul-i ab--i hali Dunava~ (?) (i!: l_.) ki Varadin ( ... kita: I.Iii~il 'a._. Mezraa-i Raia (.Ia~il <a.bacdar der varo~-i mezbur. al-<u§r va>l-rusftm: varo~-i mez bur. Ahmet der varo~-i m. Hast!: 1. Mezraa-i Lipova~ ( i!:l.ooo.000.J70 StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt Zemin-i hane ma dukkan-i Marko Marit' der mahalle-i m. I 7S· Mahsul-i bac-i siyah-i varoi-i mezbur: 1. Cezire-i Mali Dunava~ ( 1!:1_. 220 Resm-i giyah ve bostan ve hime Bagat-i Musliimanan.r. k. sakinan-i varoi-i m.. )1_.rusfrm: 215. kita: I. ._.t. Bag-i Ali b. [ . resim Resm-i bive Resm-i tapu .. al-<u§r va>I .>T)_. donum: 47· Resim O~r-i ~Ira ma bagaFi. Fi: so....~ ) der kurb-i varoi-i m. 3S70 I320 IS40 5844 23S I83. a. al-<u§r: 1. pinte: I8.. resm-i tapu: 20. ktta: 3· Bedel-i čiur her ve~h-i nakit Bag-i istepan So~ibavit' (?).mazbiir. kita: I..500. res~-i tapu: 40. [68'] Zemin-i kilise der varo~-i Karlof~i ( cs':". kita: 2. donum: 4· Bag-i Ali b.. ~algam Oir-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~t Asiyap der nehr-i Tuna (... donum: 4. al-<U§f va)l-rusiim: 2. 220 Erzen. donum: 10.. fi: 5· I. donum: 7. sakinan-i varoi-i m.Ia~il <a. 1. resm-i tapu: 200.020 700 4·3SO 830 3S2o' 1. luta: 2.. Ferhat der varo~-i m. Bagat-i zemin-i Remeti~a ( "-'•J) der mezraa-t m. donum: 2. resm-i tapu: so.. kita: I. ecilden meblag-i merkum bazine-i amireye isa! i~in ahmp kabz olundu.) iskelesinin alti yamnda nehr-i Tunadan (. Mezraa-i Ku valova ( ..._. Mahsul-i iskele ma čir-i mahi v e bac-i gav ve ganem: 23. k.200 720 3SO I .) nam karyenin iskelesi mukabelesinde nehr-i merkume ·duhu! eder.302 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agtl O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek.1 )l ) der kurb-i ~aqi ma kargir-i kafiri barabe.J.Ia~il <a.-) nam karyenin rayasi ziraat ederler. Bag-i Ferhat b. S20 630 Mezraa-i Dabar ( J4b ). 2SS ~atr ve ~avdar... Dzerinde· Karlof~i ( cs-.: 2. restm Asiyab--i kebe. donum: s.'~4 . JI.li Bag-i Hasan b.. Bag-i Ali b. I. I. ].J)l) ( "~_.300. ) nezd-i I.. Hast!. Bed el-i čiur ber ve~h-i nakit Bad-i hava Mahsul-i ihtisab ve ihzariye-i varorr-i m. Memi der varo~-i m.b) bab: I3. . Dzerinde ot!uk bi~iiir ve ziraat ve h1raset olunur.. Zikir olan kafiri bina arzuhah ile kimesne tasarrufunda olmay1p viran barabe olup furuht olunmaSI miriye enfa olunmagm mezat olundukta Katip Husrev nam kimesne talip olup miriye ikiyuz ak~e verdiginde ziyade ile talep eder kimesne bulunmadtŠJ. ve 6oo 6oo 902 Qortanof~i I:l3. k. 733· Dalyan-i ~iroka Balata ( J. bakla.000.lJ ) nezd-i varo~-i mezbur. Abdullah der varo~-i m._. resm-i tapu: I40. bab: 2.YI•) der mukabele-i varo~-i Karlof~i ("~))l).1.200.._.JY. kita: 2.soo. donum: I.b) aynhp Tidi ( ~_". Bag-i Katip Husrev der baytr-i varo~-i m.86o 20 I... Abdullah der varo~-i m. Bag-i Faik b. kita: 2.::!) ma Kaliita (?)( <:. hari~.

. Radonya Yovan. 20 I40 Resm-i giyah ve bostan ve hime 336 Ll§r-i §Ira.. Mihaylo Koya. Nikola Radoba. Herak .->l~ TJ) der hudud-i karye-i m. resm-i tapu: SS· • Qay:tr-i Yahya b. ve grah. tahi-i m. I7I 2394 1.d'evit'.. ~arh: I. §algam 20 Ll§r-i kelem Ll§r-i §Ira ve piyaz Ll§r-i meyva I9 Resm-i arus 34 S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI [69'] Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Asiyap.:..1. bag. sakinan-i Varadin ( .>I)J ).•I)J ).~ayir-i Habip der tasarruf-i Kurt-serboliik-i merdan-i kale-i Varadin (. k. Yovan Bogdan. D'ura Yovan. Koya Petre.dosela~.I/2. 1. donum: I.> l) J) der karye-i m. doniim: L I /2. 30 I8o Erzen. Radosav Olivira.. !smolan Vu~urina ( ?) . al-'u§r va'l-rusiim: 3. k.. sakinan-i Varadin ( .serboliik a. Nikola Hirnak. Petar . 30 2IO Resm-i giyah ve bostan ve hime I8o Ll§r-i §Ira. Dimitre Petko. Vuk Radoba. Qay:tr-i Mustafa b. Mihaylo Lazar. ve grah. Nasuh a. araba: 2. Hane: 28. . al-'u§r va'l-rusiim: 6. Kinez: I. Petar Yovan. resm-i tapu Karye-i Kameni~a 1 73 6o 40 I6 IO so 26 BI 70 ( ·~ ).:. Milovan .000. Rayak Vuyi~a. lstoyan D'urko. Sahib-i arza 6§iir verirler.:"•T) J). Radivoy V uk. . D'ura Milu~evit'. araba: 2.. Hiranko Petre. pinte: I oo 1000 Resm-i sepet 30 Adet-i agnam 6oo Resm-i ag..•I~TJ ). araba: 4. Petar Radoye. Gruba Vuka§. pinte: so soo Resm-i sepet 36 Adet-i agnam so Resm-i ag. ? .ooo. sakinan-i kale-i Varadin ( . Hane: IS· Qayir-i Hasan b. araba: L Qay:tr-i Kurt . araba: 2. Nikola Yovan. Zemin-i hali der kurb-i bag-i Ra§o nam zimmi der tasarruf-i Kii~iik Habip . ? .SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Karye-i Novasel ( J. Milo§ Milin. k. Yovan -pop. Resim Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Kinez .J:. sakinan-i Varadin ( . . araba: 3· • Qayir-i Karamanh Ali ve Habip.! Io Ll§r-i kevare 6o Ll§r-i keten ve kendir IS I2 Ll§r-i mercimek.-1~ ). Yovan D'or. sakinan-i m.:.)rur ve ~avdar.dosela~. k. J:Iii!il 'a.>I)J ). Ali a. BIIagoye !~vetko. k. Vuyi~a I~vetko. . Mehmet ve Mustafa Kii~iik ve !smail ve Turali ve !brahim b. I:Iii!il 'a. bakla. tahi-i Varadin ( . Zemin-i hali der kurb-i. sakinan-i Varadin (. Abdullah a. sakinan-i Varadin (. Ivrane§ . Rayko Vuka§in. k. Peri§a dosela~. §algam Ll§r-i kelem Io Ll§r-i biber ve piyaz I I . Ognan Hirnak.dosela~.J:. Manoylo . Hmta. 42 2S2 Alef. resm-i tapu: 25. k.)air ve ~avdar. Qay:tr-i Behram b.dosela~.>1~ TJ) der hudud-i kari ye-i m. I o 40 Erzen.! Ll§r-i kevare Ll§r-i keten ve kendir Ll§r-i mercimek. 9S I 330 1. Yovan Ko~it'. Vuk Marko. Qay:tr-i Kasim birader-i ku! a. Radosav Marko. resm-i tapu: IS. araba: 30.pop. der hudud-i karye-i m. resm-i tapu: 30.)irmert a. Yovan Petak.)imun Mati. Hmta. Vuk Petko.dosela~.J:. Petar . ve Hiiseyin b. bakla. Yovan Petre. resm-i tapu: 30. Novak D'ura. Hasan a. resm-i tapu: 20. Bogdan Vukmir.

250 3500 ~arr ve ~avdar. ta bi-i m. Hane: I5. 20 Bo Erzen. al-'u§r va'l-rusiim: 4.grani~ar. 30 I8o Erzen. Drragit' Dimitra. tlzerinde varo§-i Karlof~i ("~})i) ve Varadin ( <J. Gruba~ Vuyin.Ia~il 'a. ivan ivko. D'urad' D'ura§in. Petar Radi~a. Nikola Radovan. bab: 3· Resim Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 175 13 32 30 30 48 5 25 ro gr Bid'at-i hanazrr 25 Resm-i boji t' . Qiftlig-i ~tica .Ia~il 'a. Marko Nikola. Petko l~vetko.) 01-"'-ll ) . Herak Dimitra. lstoyan Marko. / Herak . Novak birader-i Petre. Hmta. Vukosav Petre.Ia~il 'a. 5 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Č>§r-i wa. Hane: 25. ).>I). bakla. Yedi diiniim bag ve tarJa ve ~ayrr ve bazr meyva aga~Iarrdrr ki hiiccet-i §er'iye ile tasarrufuuda bulundugundan gayrr miriye dahi otuz ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanide iizerine kayrt olundu. Dimitra Goyik. D'ura . ). Radoye !stepan. l~vetko Damyan. Karye-i Varasova (?) (. Milko . I IO 66o Alef. al-'u§r va'l-rusiim: 8. Mihaylo Vukit'. 85 rrgo ~arr ve ~avdar.._. ve grah.) hallu bag tutar ve ~ayrr bi~erler ve mezbur karyenin rayasr ziraat ederler.dosela~. §algam I I Č>§r-i kelem 5 Č>§r-i biber ve piyaz 6 Č>§r-i meyva I2 Resm-i arus 48 Resm-i pola~ma 57 Resm-i fr~r 65 Resm-i bive 6 Resm-i tapu 8 Karye-i Bukova~ ( <!:1_. b) nezd-i karye-i mezbure Varasova (?) ( •yi). pinte: I 50 I500 Č>§r-i sepet 66 Adet-i agnam I8o Resm-i agri 36 Č>§r-i kevare 250 Č>§r-i keten ve kendir 75 . Petar Vuka§in. Jivko Petre.J. Vu~urina (?) Radul. Mezraa-i Bra~in~i (?) (<-<'l'":" l-':). Yovan Rahoye. k. 105 735 Resm-i giyah ve bostan ve hime 300 Č>§r-i §Ira. Milo§ Vuyin. Nikola Radman.~ ). pinte: l 77 [6gv] Resm-i sepe t go Adet-i agnam fiDO Resm-i agri 50 Č>§r-i kevare I45 Č>§r-i keten ve kendir IO Č>§r-i mercimek. Pava! Dimitra. al-'u§r va'l-rusiim: r. l. r.025. Petar Dimitra. Radosav Radi~a.Vukosav Ve~e­ rin. Bive: r. k.423. bive. l~vetko Radovan.677.Pavana. I. Rayin Yovan. I5 I5 Nrsf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Nikola Rada§in.kalud'er. I. Vuk Bogdan. Rayak Radosav.. Vuyi~a Vuki~evit'. lstepa Rakoman (?)._. tabi-i m.1 74 SlREM SANCA(:I TAHR!R DEFTERI Č>§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Asiyap. Jivko Vuk. tahi-i Varadin ( <Y.kethiida-i top~uyan-i kale-i Varadin der hudud-i mezraa-i m. Hmta. k. Petar Vuyin. resm-i tapu 40 Mezraa-i Danilov~i (e<':"_. k. k.~·)J) ma manastir-i l§tfan Arhand'el ( j5:. k. Rayak Petre. Petko Petre. k.'I).

.ma Resm-i flc. D'uric.. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz I2 O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i polac.. Ill . k. Resim Resm-i tapu IO Bid'at-i hanazir I23 Resm-i bojit' 25 N1sf-i bad-i bava Zemin-i kenise.923. al-'u§r va'l-rusiim: 7.a. pinte: 45 450 Resm-i sepet 26 Adet-i agnam 45 Resm-i ajill 9 O§r-i kevare 75 O§r-i keten ve kendir 35 O§r-i bakla. bab: I. Yovan Blaj. resm-i tapu StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 35 25 24 55 64 50 6o 20 140 75 95 50 [ 70'] Karye-i Dunbova ( •Y. Hmta. Vuyic. Petar Marko. §algam I5 Čl§r-i kelem I3 O§r-i bib er ve piyaz I2 O§r-i meyva. Lukac.urina (?) . k. k. resm-i tapu ~imun F. 85 i I go ~air ve c.T ~ ) . Radovan Pupec.1 O§r-i seng-i asiyab ( .850.a Istarc. al-'u§r va'l-rusiim: 2.ma Resm-i flc. resm-i tapu: 40).. D'urad' Yovan (ba§tina-i Yovan Vukosav . Mihal. D'urad' Pavan. Mila§in. tahi-i m. Vuc.avdar..l. ve grah. O§r-i biber ve p1yaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i polac. pinte: 220 2200 Resm-i sepet 20 Adet-i agnam 66o Resm-i agil 66 O§r-i kevare 24I Čl§r-i keten ve kendir 35 O§r-i mercimek. k.a Radoye. Milqa Yovan. ) . Radosav Yovi§a. Yovan Vuk. Yovan Radic.StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERI O§r-i mercimek.I I5 IO Resm-i tapu Bid'at-i hanaZlr Resm-i bojit' Nisf-i bild-i hava 1 77 I20 55 26 Karye-i Sentit' ( d. §algam O§r-i kelem . I 2 48 Erzen.Ia~il 'a. Hane: g. ve grah. Nikola Bragu§ (?). Lazar Andiriya. Hlbi-i m. 45 3I5 Resm-i giyah ve bostan ve hime 108 O§r-i §Ira. Boyin Radosav. bakla.a. ? der yed-i m.:. Raka Radic. I. 235 ~air ve c.. Vuc.e. Mihal Dobroye. Hane: I9. J:Ia~il 'a. fi sene Asiyap.evit' (?). k. bakla ve grah. 1Iiya Lovri t'. Petran D'urit'. Marko Radman.ma I8 Resm-i fi<. J' ) . Yovan Petre. 10 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira._.1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bild-i bava Zemin-i kenise.kalud'er.eta Vukosav. k. Yovan.. Radivoy Petko. 35 2IO Alef. 40 Resm-i arus I5 Resm-i polac. Marko Mihaylo (?). mercimek. Hmta. Radohna D'urit'. k. 45 Erzen.avdar.. Lorinc.

Vuksan Radovan.i ( 0 7'-!>JI ). Yovan Radman. Karye-i Andiriyeva (?) ( 'J!J..>I)J ). k. 65 ~au ve ~avdar. 40 Alef.> l) J) der smir-i karye-i m. tJzerinde karye-i mezbure Senti t' ( ... Radonya Brayko.:. Milko . al-'u§r va'l-rusiim: 940. Radosav dosela~. k. Karye-i mezbure ve Levadin~i ( 0 7'-!»} ) nam karyenin ahalisi ziraat ederler. lvladisav Vuka§. Radosav Beli§a (?). Yovan . Hmta.. k. 75 450 .Ia~il 'a. Petar Mili§. Nikola Milko. bakla.soo.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERI StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI [7ov] Mezraa-i Lipov~i (. 10 Erzen. D1ragina Rayak. Zikir olan bag ve bah~eler ve ~ayirlar ve tarlalarm hududan manastir-i merkum ruhbanlann ellerinde olan hiiccet ve temessiiklerinde mestur olup Jakin ruhbanlar tayfast §imdiyedegin tapusuz tasarruf edip hala varit olan ferman-i calll -al.avdar. Yovan Vuyi~it'. Radman Petko.dosela<. Hane: 8. Milosav Vuyin. tahi-i Varadin ( .IJ ). sakinan-i Varadin (.I ) der hudu d-i mezraa~i mez bure Rakova~ ( 1i l_. al-'u§r va'l-rusiim: 6. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i ft~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' NISf-i bad-i bava gro 240 40 245 g6 soo 26 75 15 6o so 10 8 9 so S2 !6 15 10 70 s6 27 Karye-i Levadin<. 200 28oo ~air ve <. pinte: so Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ai(ll O§r-i kevare [ 7 Ir] O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. ) ve Rim ((. Bogdan . ta bi-i m. Bag-i Hamza b.dosela~. Radosav Istay<. Yovan Ra§ko. resm-i tapu: 6o.it'. Radul !stanimir. S5 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. k. Mezraa-i Rakova~ ( iLI_.< -al.!J. al-'u§r va'l-rusiim: 240..'unvan muktazasmca mezbur bag ve bah~eler ve ~ayir ve tarlalanmn ve manastirlerinin yerleri kendilere tapuya verilip ve kendiler yapmay:tp feth-i hakaniden beri ellerinde kalan manastirleri binalan dahi kendilere fiiruht olunup bu ciimlenin riisum-i tapusu ve binalanmn pahast i~in mirlye be§ bin ak~e eda ve teslim eylediklerinden sonra a§ar-i hamir ve gallat ve adet-i agnam ve kevare ve sair cerni mersumata bede! sal besa! yiiz yirmi iki§er ak~e verdikleri defter-i atikte mukayyet olup hala tahrir-i cedid iizerinde dahi ziyadeye miitehammil bulunmagm bedel-i ti§iir ve riisum her senede sahib-i zemine iki§er yiiz ak~e vermek iizere manastir-i mesfur kaffe-i tevabi ve levahik-i me§ruhesiyle defter-i cedid-i hakanide sabiJ. l. Dimitar Rayin. Radi<.kalud'er. '79 I.. l. tahi-i m.a Radonya.UI ).. Manastir-i I vra~evi ( ?) ( <SJ~ IJY. k. Bagat ve bah~e ve ~ayuha ve zeminha-i ziraat ve huaset her muceb-i hiiccet-i §er'iye.J:. Karye-i mezbure Sentit' (d". l.Ia~il 'a. Radonya Pavko. Ali a. Yovan Vuka].Ia~il 'a...Bo§nak. Petak Vukit'. dtiniim: s.J:. al-'u§r va'l-rusiim: 872.it'.Ia~il 'a. Hane: 22. Radman Vukosav. Peya Vukosav. I. ve grah. Golub D'uri<.. Hast! bed el-i ti§iir her ve~h-i nakit: 200. !stepan Marko.~ikir ruhbanlar iizerlerine kayit olundu.055· Hmta.J ) nam karyenin rayasi ekip bi~erler ve baglar tasarruf ederler.~_"J ) . Petar Istanit'. Petar Todor. Mezraa-i Surduk (!lJ> J_.) ve Levadin~i ( o'l"'•) ) nam karyenin rayasi tasarruf ederler. al-'u§r va'l-rusiim: 2. k.Ia~il 'a.r:._. Pavun .).1 J ) .

Yovan Koyadin. Gode~ Rayak. Nikola Radit'. Maroye 1vanij. al-'u!r va'l-rusiim: 1. 77 i. tahi-i Varadin {. Mariniko Marko.. k. Vu~urina ( ?) -!Stara~. Hane.! Ojr-i kevare Ojr-i keten ve kendir Ojr-i mercimek. ) nezd-i karye-i m. al-'u!r: 250.)a1r ve ~avdar. i. Sekula.dosela~.J:. 181 Hmta. k. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime Ojr-i jlra. Nikola Pavlifit'. bakla. IS Erzen. Bali b. soo i.J) der mezraa-i m. Petar Yovan. Istoyan Radosav. Vukd1rag Vukajin. >I)J ) Resm-i donum Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Asiyap.• _. al-<u§r va. ve grah. bakla. Hmta. Karye-i Rim ( r. I 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Ojr-i §Ira..)a~r ve ~avdar.StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI 180 Alef. Resim Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Karye-i Be~in StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI 6o 2SO 264 S40 20 sSo ss 200 I2 ll IO 10 I42 40 2I ( ~ ). Nikola.:~ ). l. Zemin-i Qasar ( ~Ll.... bab: 1. Suleyman b. Abdullah: 22. Yovan Pavle. G ebran: 4· I. tahi-i mezbur. 5 I 07S so .dosela~. k. pinte: soo Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag. Dimitar Rakarit' (?). [ 7 Iv] Nikola Baya. Hane: sS. !stepan . Luka~ Vukmir. Muslim: s. jalgam Ojr-i kelem Ojr-i biber ve piyaz Ojr-i meyva ma bah~ e-i ahaJi-i V aradin (.Ia!il 'a.. D'ura Vukajin.dosela~. k. k. Petko 1liya. Yovan Nikola.Ia!il 'a. k. Petar Todor. Dimitra Milivoy. l.pop. al-'ujr va'l-rusiim: I I ·S50.. 1~vetko Divit'. 1stepan Radonik. ?. Hasan: 22. Manastir-i Novasel (?) ( J. Dimitra Baya.. Luka~ Mirko. jalgam Ojr-i kelem Ojr-i biber ve piyaz Ojr-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Asiyap.I:i~il <a. 1~vetko D'urakit'. Lazar Todor. Resim Resm-i tapu Bid 'a t-i hanazu Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise.>I~ TJ). Yovan Damyan. Raya-i merkume tasarruf ederler ve bag tutarlar. Vukajin Dimitri.220. ve grah. Ali b. 1stepan . Yovan Divit'. Nikola Karan. 1~vetko Vuyin.. pinte: S4 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag.·Jl ). Abdullah: 22. Fabyan Vukman. Dimitra Vukman. Petar Plav~it'.l-rusiim: 2.. Yovan Mihaylo. k.J ) nezd-i karye-i mezbure. IOO Alef. Petar Rado ba. 15 Erzen.)imun D'urakit'. bab: 1. Novasel (?) (J.• _.65o.. Martin Bratit'. I:Ia!il 'a. resm-i tapu 4200 6oo 6o S40 456 sooo 4S 6oo So SS2 76 6o 7I so so g6 76 !60 I6 27 250 go I52 6o Mezraa-i Novasel (?) ( J.! Ojr-i kevare Ojr-i keten ve kendir Ojr-i mercimek. Marko.

~adi (bag. tl'veys b. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~r Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava B 21 66 400 6 2SO 2S 71 B4 s 4 3 6 32 32 12 s so 2S 7 [72v] Nahiye-i Qerevit' ( d~J'J':' ). Huseyin b. donum: 4. Hasan: 22 (bag. Hasan: 22 (bag. !skender: 22 (bag. Abdullah: 22 (bag. luta: 2. Ahmet Kocazade (bag. Abdullah: 22 (bag. Kurt b. resm-i tapu: Bo). Mehmet: 22 (bag.1[2). resm-i tapu: 6o). krta: 2. donum: 4. Ahmet. luta: 2. tl'veys b. k. Ali: 22 (bag. Ali b. krta: 2.Hersek: 22 (bag. luta: 2. donum: 4. Ahmet b. donum: g. ~adi b. resm-i tapu: so). 3 Resm-i ~ift O§r-i §Ira ma bagat-i hari~: 40 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i a!'. donum: 2.1[2. resm-i tapu: Bo). donum: 4. Ali b. Abdi b. Piri b. Ferhat (bag.StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi Alef. Hasan: 22 (bag. Huseyin b. donum: 2). donum: g). luta: g. Ali b. Hurrem: 22 (bag. Nasuh: 22 (bag. donum: g). donum: 2). ~ahin (bag. Varo§-i Qerevit' ( .!. Muhyi b. donum: g).r[2. donum: s. Mehmet b. Kurt b. Ferhat b.t: 12 (bag. Keyvan b. donum: 4. Mehmet: 22 (bag. donum: 5. Huseyin-al. Mustafa b. donum: g.: Huseyin b. Abdullah: 22 (bag. donum: g. resm-i tapu: 6o). tahi-i m. Ferhat: 22 (bag. resm-i tapu: Bo). Murat: 22 (bag. resm-i tapu: Bo).4J• J':' ) . donum: 4). resm-i tapu: so). donum: 2. Bali b. [73'] Turhan b. resm-i tapu: 40). donum: 1). Yusuf: 22 (bag. resm-i tapu: 6o). donum: 3. luta: 2. krt>l: 2. donum: 4).:t. Mehmet b. Bali: 22 (bag. Yakup: 22 (bag. tl'veys: 22 (bag. ilyas: 22 (bag. Mustafa b. donum: 4. Huseyin: 22. resm-i tapu: 40). ilyas: 22 (bag. donum: 2). resm-i tapu: 20). ve grah. luta: 2. resm-i tapu: rao). donum: 2. mercimek. Hemdem b. resm-i tapu: 20). krta: g. resm-i tapu: 40). donum: g). Ali: 22 (bag. Turak b. Bali: 22 (bag. Huseyin b. donum: 6.1[2). resm-i tapu: 6o). luta: g. resm-i tapu: Bo). resm-i tapu: go). Memi b. resm-i tapu: Bo). resm-i tapu: 20). donum: 2. Hasan: 22 (bag.!l O§r-i kevare Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i keten ve kendir O§r-i balda. Berak Abdullah (bag. inehan b. luta: 2. tahi-i kaza-i Varadin (.>I)J ). krta: 2. donum: g). donum: g). resm-i tapu: 6o). donum: 2. Cemaat-i Muslumanan-i varo§-i m. resm-i tapu: so). donum: r. donum: 2. Bayezit b. Mehmet: 22 (bag. donum: 1. ibrahim b. resm-i tapu: 6o). Kasim: 12 (bag.1/2. 2 Erzen. Hasan: 22 (bag. Nasuh: 22 (bag. Muhyi b. Hasan: 22 (bag. donum: g. Mehmet: 22 (bag. Mustafa b. donum: g. Huseyin: 22 (bag. donum: 2. Ali: 22 (bag. donum: 4. Mustafa b. Behram b. krta: 2. Firuz b. k. Ali b.!Jayyii. luta: g. donum: 2. Abdullah (bag. krta: 2. Ali b. donum: 6). luta: 2. luta: 2. . resm-i tapu: 6o).

dtiniim: 2). Hmta. Muhyi b. dtiniim: 2). Atmaca: 22 (bag. Blaj Mildo§. Hane. Nasuh: 22 (bag. Veli b. Bag-i zevce-i Ali. I. Petko Olivira. dtiniim: 2). Zemin-i ziraatgah der tasarruf-i Selime .r. Kurt b. dtiniim: 2) Seydi b. dtiniim: 5. k... dtiniim: I (2). Yovan Petre. lenk. Yusuf b. ~adi: 22 (bag. Oveys: I2 (bag. [73v] Gebran-i varo§-i Qerevit' ( ~u•. Pava! Filib._. Yakup: I2 (bag. Kurt b. bab: I2.Iii~il 'a. dtiniim: I. 390 ve ~avdar. al-'u§r va'l-rusiim: I20. Gebran: 35· Kinez: I. Seyideyn b.Nikola Preyit'. Reyhan. dtiniim: 2. bakla.IJ ) nezd-i varo§-i m. Timurhan b. Ali b.. ibrahim Koca -al. §algam O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~! Asiyab--i nehr-i Tuna (.lali: 22 (bag. Yusuf: 22 (bag. ~adi: 22 (bag. dtiniim: I). ~adi: 22 (bag. dtiniim: 1.niyet-i Abdullah her muceb--i hiiccet-i §er'iye der hudud-i m. SUleyman. 45 Erzen. dtiniim: I. D'ura Div~evit'. Gazi !skele (bag. Yovan !stepka.Iii~il 'a. resm-i tapu: 20). dtiniim: 2. Bag-i Turhyan. ~adi: 22 (bag. Yovan Vuka§in. Atmaca: 22 (bag. Yusuf: 22 (bag. Keyvan: 22 (bag.. D'ura Mihovil. Bag-i Zahide.. resm-i tapu: 50). kita: 2. dtiniim: I). dtiniim: I. I55 Alef. Petar Mariniko. al-'u§r va'l-rusiim: 20.dosela~. resm-i tapu: 40). Vuk . Yovan Toma§. Kurt (bag. Hasan (bag. Pava! Goyka (?).Ia~il 'a. resm-i tapu: 20). Bali b. Kinez . natiivan). Miisliimanan: 75. Pava! Yovan. pinte: 550 Resm-i sepet Bagat-i Miisliimanan. kita: 2. Gonoma (?) Yan~it'.cundl (bag. Matiyaj Radonya. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 40). dtiniim: I. Hiisrev b. Hasan: 22 (bag. Peya Kova~it'. Radosav Radonya. D'urin ( ?) Radonya.I/2). dtiniim: 2. Resim Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kilise. ?: I2. resm-i tapu: 100). Turban b.imam (bag. Hasan b. Gonoma ( ?) Pelivit'. Bag-i ~emse. Adet-i agnam Resm-i ag-tl O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Piribina Nikola.StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERt Hasan: 22 (bag. dtiniim: 2. dtiniim: 2. dtiniim: 2).k). Yusuf b. dtiniim: I. ) al . dtiniim: 2). Radovan Vuksan. Bag-i H tisna d tin ii m: 1. Radosav . k. dtiniim: 2). Timurhan b.a~ap: I2. k. dtiniim: 3. resm-i tapu: 20). yeni~eriyan-i Budun ( . Mezraa-i Nad1r!an (?) ( 0"\'. dtiniim: 1. Yusuf b. !stepan Popovit'. !sa: 22. Hurrem b. Nikola. Petko Radko. ve grah. dtiniim: I). J. dtiniim: 2. k. Bo~ka .dosela~. dtiniim: I.maz biir. Mehmet b. dtiniim: 2). Vuk Vuksan. beca-i Yusuf .. resm-i tapu ~rur Mezraa-i Tihoyef~i ( ?) ( "~_": ) nezd-i m.naip: 22. I. resm-i tapu: 40). dtiniim: 2). dtiniim: I77. Musa: 22 (bag. dtiniim: 2. Mustafa: 22 (bag. Mustafa: I2 (bag. Piri b. resm-i tapu: 6o). Veli b. Kurt b. Alagtiz: I 2 (bag.I/2. kita: 2. I. 5460 930 I 6o I 645 I 2 10 I44 I320 5500 I 20 887 520 102 370 280 I 20 75 I 45 I8o 220 47 6oo 35 350 I30 2oo 6o . Vu~urina (?) Babit'.>') der hudud-i varo§-i m.750.demirci: I2. resm-i tapu: 8o. resm-i tapu: 40). !liya D'urko. Luka~ Bogdan. dtiniim: 2. 235 Resm-i ~ift Resm-i bennakiye Resm-i giyah ve bostan ve hime-i Miisliimanan ma Gebran č>~r-i §Ira. Nikola D'urit'. resm-i tapu: 40). Timur . kita: 2. ~adi: 22. Muhyi.:. Abdullah: 22 (bag. Oru~ b. kita: 2. al-'u§r va'l-rusiim: 6o. Abdullah: I2 (bag. Mustafa b..dosela~. !skender: 22 (bag. Murat: I2. Zemin-i ziraatgah-i Yeni~eri Sinan a. Radosav Radi~a. Abdullah: I2 (bag.dosela~. Kurt b. resm-i tapu: 40). Cafer b. Abdi b. Radul Mihal. dtiniim: 2. Miliya Radovan. Radoba Yan~it'.va§ice ki miiteveffa §lid.. Divane Mehmet -al. Giinliik: 10.

al-'u§r: 250.4. Hane: 34· Bive: 2.!. Petre Voynik. Bogdan Vrrbavi~it' (?). 44 Resm-i ~ift Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl~r-i §Ira. bive . mercimek.Radi~a Radul. Pervane Abdullah: 22.. Nikola . 6 24 Erzen.) ma zemin-i Akalova (?) Kinez .-!' ) nezd-i varo~-i tizerinde ziraat ederler. Mihaylo Vuka§. Vuka§in Ra~it'. Hmta. al-'u~r: 451. Dimitra Yovan. k. Nikola Petre. Vu~urina (?) Todor. 25 150 Alef. Kinez: 1. [74'] Karye-i (. Radonya Bayinit'. Petar Nikola. Muslim: 1. [74~] I. Hmta.500. bive . k. Kinez: 1. Radosav Vrrbavi~it' (?). Mihaylo Petre. Petar Yovan. Kinez~ Petar Bogdan. al-'u~r va'l-rusiim: 1. Todor Popovit'. Hane: 16. 15 105 Resm-i giyah ve bostan ve hime 192 O§r-i ~Ira. Radosav Milosav. I. Yovan . §algam 15 Čl§r-i kelem 9 Čl§r-i biber ve piyaz 10 Čl§r-i meyva 10 Resm-i arus 32 Resm-i pola~ma 30 Resm-i fi~I 15 Asiyab.l l ' '' 1' !86 SIREM SANCACI TAHR!R DEFTERI Mezraa-i Potoranye ( . Nikola Petre. Radoba !iiya. k. Bogoye Bratoyit'. bakla. ve grah. Dimitra§in Radul. k. Yovan Vuyin. Mihaylo Radivoy.~_._. k._.Pava! !van.Ia~il 'a. Nikola . Radul Radi~a.dosela~. 81 .Ia~il 'a. tabi-i m. Marko Ve~erin. ta bi-i m. D'urko Lazar Halas.>air ve ~avdar. Resim 16 Resm-i tapu 10 Bid'at-i hanaz1r 25 Resm-i bojit' lO Bad-i hava 20 Karye-i !svilo§ ( _. Koru~ka StREM SANCACI TAHRlR DEFTERI m. Radonya Vukp. resm-1 tapu 11 34 300 20 308 22 420 2180 70 100 20 70 68 35 25 30 64 68 71 10 12 50 35 104 70 .~_hY. !~vetko Radi~a. ve grah.. Mezraa-i Borkof~i ( . al-'u§r va'l-rusiim: 5.kalud'er.. 50 Alef.Ia~il 'a...>au ve ~avdar.~._. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~I Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Mihaylo !liya.Mihovil Petrovit'.. Nikola. Petar Ivladisav.>ayketit' (?). Radosav Vuk. Radin Bratan. Vukman D'urad'. !vani§ Radonya. Yovan Du§man. I. Vuk Pirisal (?).!stana. Radmil Nikola. Nikola La~ko. 5 Erzen. Petar-kova~. D'urad' lstar~evit'.216.w 1~_. Dimitra D'urad'. Vuk Vukman. pinte: 218 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek.dosela~. pinte: 30 300 Resm-i sepet I I Adet-i agnam 50 Resm-i agil · 10 O§r-i kevare 20 Čl~r-i keten ve kendir 30 Čl~r-i bakla.1 ).. Yovan Pirisal (?).Ia~il 'a. I.Yovana.mT). k. · RayaSJ ( . k. k.. Radovan Ra~a.) nezd-i varo~-i m. Milko Sireyma~. Yovan D'urad'. 29 406 . ~arh: 1. Milinko Bogosal.

donum: 2. tiibi-i m. Milovan . donum: r. al-'u§r va'l-rusiim: 478. I.dosela~. al-'u§r va'l-rusiim: 396. resm-i tapu: rs). Vukosav Milutit'. Vukdrrag .Ia!il 'a.1 j2._.. bakla. Dimitre Lazar.rj2. Milko Nikola. Filip Petrovit'. Muhyi b. Kurt b. bab: 6.. donum: 13 6s Resm-i sepet 120 Adet-i agnam 3SO Resm-i agi! 120 Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. donum: r /2. J~ ) ma O§r-i mahi: 38. Ivan Raya~it'. Muslim: ro. donum: r. !skender: 22 (bag. Petar Yovan. ) nezd-i karye-i m. Hane. resm-i tapu 5 Mahsul-i iskele-i Bano§ tra ( . 7S Resm-i ~ift 220 Resm-i giyah ve bostan ve hime 708 Čl§r-i §Ira. (bag. !stepan Petre. Hasan: 22 (bag.rj2). Vukman ._. D'urko Vuyit'. Petar Mati. Radul Vuk. Mate Petre. I. al-cu§r va>l-rusiim: 12. Bogut. • .pop. Novak !stepan. Huseyin b.dosela~. pinte: 320 3200 Bagat-i Muslumanan. Damyan Ra§ko. Dimitra Miklo§. Iliya Marinit'. resm-i tapu: rs). Hasan b. I 10 66o Alef. Dimitra birader-i I~vetko..Ia!il 'a. Petko Dimitra. resm-i tapu: ro). 290 4060 ~arr ve <. resm-i tapu: 2S). donum: r. Murat: 22 (bag.Jk ). Pava! !van.. Mihaylo . Hmta. I. donum: r.Ia!il 'a. [7S'] Petko Radonik.. k. Rayak Paval. Yako Malit'. Gazi b. !vladko Selak.~-''4 ). Ferhat b. donum: r. al-'u§r va'l-rusiim: 424. Fi: 50. Toma§ birader-i Nikola.avdar.... Nikola birader-i Vuyit'..JI ) . r8g Karye-i Grabova ( 'Y. donum: 2. ?. Musa b.!. k. Radul Vuki~evit'. Gebran: 49· I:Ia~il ea. Herak Nikola. I. k. ve grah. al-'u§r va'l-rusiim: 223.dos ela~.dosela<. Raya-i mezbure ziraat ederler. Mustafa: 22 (bag. Karye-i Bano§tra ( .r88 SIREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Mezraa-i Budura (?) ('J>J~). Abdullah: 22 (bag. resm-i tapu: ro). Vu~ko Milo§. !stepan Vuyin. Hamza: 22 (bag. Milak . Vzerinde baglar tutarlar ve ziraat ve hrraset ederler. Mezraa-i Nada§ ( Jb 1. gayr ez ziraatgah-i raya-i karye-i Ali§var ( )J. Petar Nikola.l _. Tirifun .-:) nezd-i karye-i m.dosela~.lu. k. bab: S· Fi: 2S. D'urko Bogdan. Radman . ro Erzen. I van Presli~a.Ia!il 'a. !skender: 22 (bag. Zemin-i ziraatgah ve bagat-i karye-i m. Dimitra I<.vetko. donum: 1/2). ) .) nezd-i karye-i m. !svilo§ ( JJlu~l ) der mezraa-i Medvi§ ( J.000. Pava! Petre. resm-i tapu: s). resm-i tapu: ro).-'. §algam 112 Čl§r-i kelem so Čl§r-i biber ve piyaz 4S Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r 120 Asiyap ber nehr-i Tuna ( . !stepan Vuk. Gonoma (?) Ivan. · I. Yovan . tahi-i Qerevit' (.. Nikola Ivlayak (?). ~adi: 22.. Yovan Kozma.8oo. Nedelko Mirko. Gazi b.t~ ) ve Qerevit' ( d. al-'u§r va'l-rusiim: 76. Luka~ Vuk.. Yovan . Kurt b. Marko Boji t'. J~).dosela~.dosela<. resim I2S Resm-i tapu 35 Bid'at-i hanazrr 220 Resm-i bojit' go Bad-i hava I 27 Zemin-i kenise.dos ela~. donum: r. Luka~ Nikola. 'Huseyin: 22 (bag. Radivoy Vuka§in.rj2.la!il 'a. Bali b.dosela~. Brodan ._. Mezraa-i Brayina~ (ii''.rj2. Bogdan Presli~a. Kozma Yovan. Mezraa-i Qalma§ (JU l. Damyan Radonya. resm-i tapu: 2S). resim 300 Asiyab-i ding. !stanko Petre. Petar Milosav. Kurt: 22 (bag. ). Vzerinde ziraat ve hrraset ederler.

-lu~ l ) . Hmta. Mezraa-i Medvi§ (. bab: 1. Vu<. 7 gB ~air v e <.1~ ). 200 ~air ve <. bakla. S I8 4 Alef. Bag-i Ahmet Nazir. I Erzen. Hmta.. I:Ia!il 'a. so ~a1r ve <. Bag-i Piri . Miladin Milo§.. . al-'u§r va'l-rusiim: 1. !<.dosela<.087. al-'u§r va'l-rusiim: 1.. resm-i tapu: 25.. k. Milosav . Resim I6 Resm-i tapu 5 Bid'at-i hanaZ!r 25 Resm-i bojit' 16 Bad-i bava lO [---l [76'] I:Iii!il 'a. Bartol .. ve grah. resm-i tapu: IOO..680. al-'u§r va'l-rusiim: 7. k.I Asiyap. k.ma I4 Asiyap. Bag-i Hasan .dosela<. Novak .ko Yovan.serbilliik der mezraa-i m. D'ura Iv)adisav. §algam IS O§r-i kelem 8 O§r-i biber ve piyaz 7 O§r-i meyva 10 Resm-i arus S2 Resm-i pola<.. al-'u§r va'l-rusiim: 22S· Hmta..it' D'ord'evit'.. dtiniim: 2. ) gayr ez zemin-i ziraatgah-i raya-i karye-i !svilo§ ( ..S!REM SANCAC~I TAHR!R DEFTERI StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Yovan Kosovit'.ma Resm-i fi<.o. pinte: I 6o Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag.! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. I:Iii!il 'a. bakla.vetko .. Yovan Toma§. resm-i tapu 40 Mezraa-i Mese§ (. IO 420 30 70 ..pu§kar. al-'u§r va'l-rusiim: 86g. Novak Vukit'. I gr Karye-i Banya ( tf4) ma mezraa-i Sakova<. Radosav .pop.. k. Petar Yovan.. I 50 Erzen. dilniim: 5. k.o.I/2. Hane: 7· I:Iii!il 'a. s 2I Resm-i giyah ve bostan ve hime 84 O§r-i §Ira. tahi-i m. resm-i tapu: 20. 5 Erzen. Petar Dimitre. [75v] I:Iii!il 'a. (?) ( [1_. La<. Dzerinde bag tutarlar ve ziraat ve h1raset ederler. dilniim: 2.. Yovan Vuk.avdar.arh: I. go Resm-'-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. Yovan Mihovil. ve grah. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz • O§r-i meyva 2800 go o 630 252 I6oo 86 I Bo Resm-i arus 36 285 75 75 so 25 55 go Resm-i pola<. k. pinte: 40 400 Resm-i sepet I6 Adet-i agnam 25 Resm-i ag. Damyan !stepan.birader-i Mustafa. k.dosela<. Vuyin Pavun. Resim Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Bad-i bava 42 6o I6 25 soo 86 S2 Zemin-i kenise.... k. k.avdar. <. tahi-i Qerevit' ( .!J. Hane: 21. D'urko !stepan. k.500..! 7 O§r-i kevare 15 O§r-i keten ve kendir 25 O§r-i mercimek.a vdar.. ).).

Nikola Malkov. Radul ltvirtiko. Vuyi~a. D1rago§ Vukosav.siromah.Vuk Radul. 30 ISo Erzen.. Bag-i Mehmet b. Dobrosav . D'ura Radovan. Kinez. D1ragi§a Bayin.:. tahi-i G1rgurof9i ( c>':'". Vukd1rag Radi~a.. Hane : 34· Kinez : I.!! Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. 70 gSo ~air ve· 9avdar. Radohna Petko. Nikola . Kostadin D'urin. Bive: I. Radul Beliya. Petak Diyak. k. Kinez: L Qa)'lr ma 2 k1ta tarJa ve barabe-i bag-i manastir-i barabe der hudud-i karye-i mezbure Muntal ( Jl::. !stepan Mi§9evit'. Vukman Vukdlrag._. Kinez. Petak l9vetko. Nikola Beli~a.2oo.J?. Petar Yovan. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus S4 sSo ID 6o 6 40 4 2 3 6 30 30 I2 16 Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Asiyap.. pinte: sS Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ai?.i· ). lnehan der hudud-i karye-i mezbure. Torna§ Mihovil. Radi~a Radonya. ve grah. Radosav . Radenko Vuyin. 30 2 10 Karye-i . mercimek. Petko Ivladit'.govedar. Milosav . Nikola Radova~. resm-i tapu 70 6o IS 6o 2S ss [76v] Karye-i Muntal ( Jl::. pinte: so Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ai?. ). §algam Čl§r. bive Rasti~it'.dosela~. bakla. Radoye Peyka. Petar !9vetko.Vasil I vladin. Nikja Radosav.dosela9. Vuk Popovit'. Petar Popovit'.. I. Resim Resm-i tapu s Bid'at-i hanaz1r 20 Resm-i bojit' I I N1sf-i bad-i hava 61 Qiftlig-i mezraa-i Kuve§din ( .:rel_. Radonya Pavun. ve grah. ivko Yovan. k. Istanoye Radosav. Yelova9 Petar !stepan..lii!il 'a. Radin~i (?) ( c>M>I. ~arh: I. Vuka§in Radi~a. Bogdan Radonit'. ) der yed-i Osman Aga ma bah~e-i hod. !stepan Piripko. Zikir olan ~ay1r ve tada ve bag-i barabe hiiccet ve temessiik ile kimesne tasarrufunda olrna)'lp tapuya miistahaktir diye Bayezit Bey -al.S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI SIREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI 192 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira.. Bogdan Rayin. ). Yovan Biribilovit'. Resm-i tapu: So. Yovan Sekirit'. Dimitra Brato§.i kelem Čljr-i biber ve piyaz 1 93 40S soo 30 1500 300 soo 62 so 4S 62 Resm-i arus g6 Resm-i pola~ma Resm-i f191 Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' Bad-i hava 62 Zemin-i kenise. diiniim: 2.pop. Milovan Vukmir._. Radft:tan Yeli~it'. D1ragi§a Peyka. Hmta. Vukman Vuki~evit'. Todor Brata§. Radi~a Vuyin. Radosav Raya~it'. al-'u§r va'l-rusiim: s.dosela9. rs . F. Lazar Rasti9it'. Nikola. Marko Popovit'. tahi-i m. D'urko Belo§.T'erana. Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira. Vuk Marko. Dimitra Marko. Marko Dimitra. Hane: 27. Petak Petko.!! Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i bakla. !vladko D'urin. Todor Miloj. Vuka§in.za'Im mirlye altmi§ ak9e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanide iizerine ka)'lt olundu. ). Has1l bed el-i ii§iir: Ss. k. Petar Marko.dosela9.

al-'u§r va'l-rusiim: 14. 156 Erzen. rSo ~a1r ve ~avdar. Abdullah a. ivan Vukman. Kinez. bive. al-'u§r va'l-rusiim: 7.). Rayak Todor. Bag-i Mehmet .grani~ar. 315 ~air ve ~avdar.I/2. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime Bagat-i Miisliimanan. ve grah.:!ii!il 'a. dOni. ve grah.1 94 SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Bag-i Top~u Ra'!'azan der hudud-i karye-i m... Iskorosav . D'ura1in Vukman. doniim: 15. k. Radko Radovan.Bo§nak. pinte: rSo Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i bakla. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i ·biber ve piyaz Čl!r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i bava Zemin-i kenise. k. David Radenko. Hmta.l Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i bakla. D'urad' Luka~.serboliik der hudud-i karye-i m. pinte: 6S2 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ajp. don tim: 3· Bag-i inehan . Petar Radman.1/2. dontim: 2. Resim Čl§I-i §Ua.:~). k. bive . mercimek.. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. resm-i tapu: 50. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl!r-i §Ha ma bagat-i hari~. krta: r.If2. k. Anto! Berdar. sakinan-i Dimitrof~a ( '':'. resm-i tapu: ro. Marko Vuk..Yelena. Vuyi~a­ dosela~. D1ragit' !van. resm-i tapu 2562 554 2SO 324 7S rSoo ISO 350 70 235 20 51 IDO 20 15 6o 6o 15 25 6 50 45 IDO 50 195 Karye-i Vant'ini~a (?) ('':"~l. Vukd1rag Dabijiv. dontim: r. Blaj Martin.seroda a. Vukman Duagit'.Vukosava. Vuksan D1ragit'. Hmta. Bag-i Pervane . Vukman Bo§ko. inercimek. Ranko Radosav. Hane: 32. don tim: 4· Bag-i Ognan Radi~a der hudud-i karye-i mezbure her muceb-i hiiccet-i §er'iye..~ J. ).haddat der hud ud-i karye-i m. Vukosav Kostadin. !mladin Lipobrad. Dimitra Radenko. tahi-i m. !stepan Radosav. Petar Ivlayit'. Radi~a Medak. Petko Be~a­ kovit' (?).dosela~.000. Ranko D1ragit'... Bive: 3· Kinez: r. sakinan-i kasaba-i Dimitrof~a (.:!a!il 'a. [77'] Yovan .J. bive.im: 2. Petre Antal. Nikola Antal. l.Radonya Radosav. Mihaylo Vukit'. k.S5o. resm-i tapu 4410 936 245 3S4 6S20 !20 S26 r6o 200 20 125 6o 15 25 120 6o 75 15 rS IDO . 92 Erzen. Bag-i iskender b._. istepan Nikola. diiniim: 3· Bag-i HaC! Sinan der hudud.. k.Mara. ivko. l.

Milak . 52 Resm-i giyah ve bostan ve himr O§r-i §Ua. Petar Yovan. Vuk Dimitra. Petar Biro. Vuk Dabijiv.kova~. Martolos: 2.~. al-'u§r va'l-rusiim: 8. k. ve grah. grah. Radul Milorad. D'ura Radi~a. Vant'ini~a (?) (. Bagat ve '\ bah~eha Karye-i Be§enova ( •_.. Ranko Kopiyevit'.'unviin muktazasmca mezbur baglar ve bah~e ve 9ayrr ve tarlalanmn ve manastirlerinin yerleri kendilere tapuya verilip ve kendiler yapma}'lp feth-i hakaniden beri ellerinde kalan manastir binalan dabi kendilere fiiruht olunup bu ciimlenin riisum-i tapusu ve binalatmm pahasr i~in miriye sekiz bin ak~e eda ve temsil ettiklerinden sonra fl§ar-i .. Pava! !vanko. Mirko Gugala (?). k. Nikola Srtarit'. nam-i diger Kuvejdin ( . Radivoy Radohna.L.Vuk Hrrnak. l 1. !stepan Osmak.martolos.. bive . Yovan .al . Ranko Subota.: l' l l ! )• Kinez. ta bi-i Gugurof9i ( "'~J-'" _. [78'] Zikir olan baglar ve bah9e ve ~ay1r ve tarlalar hudutlan manastir-i merkum ruhbanlarmm ellerinde olan hiiccet ve temessiiklerinde mestur olup lakin ruhbanlar tayfaSI §imdiyedegin tapusuz tasarruf edip hala varit olan ferman-i calll ._. der hud ud-i karye-i m. D'urad' !stepan. Rayak Radko. krta: 2. krta: 2. her mu ceb-i hiiccet-i §er'iye: Zikr olan baglar ve bah~eler ve ~a}'lr ve tarlalarm hudutlan manastir-i merkum ruhbanlarmm ellerinde olan hiiccet ve temessiiklerinde mestur olup Jakin ruhbanlar tayfasr §imdiyedegin tapusuz tasarruf edip hala vari t olan ferman-i calll -al-'unviin muktazasmca mezbur baglar ve bah9e ve ~ayrr ve tarlalanmn ve manastirlerinin yerleri kendilere tapuya verilip ve kendiler yapmayrp feth-i hakaniden beri ellerinde kalan manastir binalan dabi kendilere fiiruht olunup bu ciimlenin riisum-i tapusu ve binalarmm pahasr i~in miriye on iki bin ak~e eda ve teslim eylediklerinden sonra a§ar-i hamir ve gallat ve adet-i agnam ve kevare ve sair cemi mersumata bede! sal besa! 400 ak~e verdikleri defter-i atikte mukayyet olup hala tahrir-i cedid iizerinde ziyadeye miitehammil bulunmagm bedel-i ii§iir ve riisum her senede sahib-i zemine be§er yiiz ak~e vermek [77v] iizere manastir-i mezbur kaffe-i tevabi ve levahrk-i me§ruhesiyle defter-i cedid-i hakanide siibi\< -al. Yovan Ivlayit'. Yovan Babit'. Mihal Yovan. Bag-i Hacr Sinan a. Jivko Novak.j) der kurb-i karye-i m. l.l ). Hmta. Petar -pop..l_. pinte: 220 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Bagat.martolos. bive . Hasrl bede!-i ii§iir: soo. sakinan-i kasaba-i Dimitrof9a (•~_. Vuk Vuksan. Nikola Vu9ko. J_. Marko D'urit' .i. Subota Vuya. 9arh: 5· Resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i bava Zemin-i kenise. Nikola !van. Hane: 35· Bive: 2. ve bah~e ve 9ay1rha ve zeminha-i ziraat ve zemin-i asiyab-i kuru her muceb-i hiiccet-i §er'iye. Bratoye Drragit'. resm-1 tapu 197 2800 672 364 420 2200 !60 soo 100 215 8o 25 22 20 22 32 70 75 8o 30 12 !OI 45 55 jO Manastir-i Be§enova ( •J!~) der smir-i karye-i mezbure Be§enova (·~ ).Kata. Kinez: r. i. ). 200 ~arr ve 9avdar. diiniim: 2.=4 ).J._. resm-i tapu: 6o.. 112 Erzen.). Pava! Rayak._. · Radivoy Rayko. !stepan Sikimevit'. ?.100.:Ia~il 'a. Lazar Petre. Luka~ Radovan.StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 196 StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Manastir-i !sveti Sava (.>J_. ve ~ayrrha ve zeminha-i ziraat ve luraset ma ~ayuha-i diger.kalud'er. Radivoy . lerine ka}'lt olundu.~ikr ruhbanlar iizer . Petko Brayak. Mati Istrahinya . !iiya Mihovil. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr91 Asiyap.Mara. k...

voyvoda. Pava! Radi~a. tahi-i m.. Vuksan Duagit'. sB6 ~air ve ~avdar. Vuk§a D'ord'e. resm-i tapu: 100. t~vetko Vitomir.dose! a~.. araba: 50.sipahi. Zikir olan mezraada 1slobodin~i ( . Vukd1rag Rogo. araba: 25. resm-i tapu: soo.d-i hava Zemin-i kenise. k. Qay1r-i Mehmet . al-'u§r: LS50. Vukit' Vuk. resm-i tapu: 6o. Hane: 61. Mezraa-i Qikasova ( . Qay1r-i Ahmet. Qaytr-i Bayezit Bey . plfZam G§r-i kelem G§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'a t-i hanaz1r Resm-i bojit' Bil. resm-i tapu: 100.kova~._. Vuk Radosav.I3. 20 Erzen. Qay1r-i Mustafa. Rado ba. araba: 2.sipahi. resm-i tapu: 100.1. 100 Alef. Prodan . Pava! Bogdan. D'urko Petre._. Rado ba Vukit'.. tahi-i m. Radivoy Rogo. resm-i tapu 5S04 6oo Bo B40 7S2 Boo 160 s76 I2S 50 S5 20 1 95 IIB 100 so 12 150 75 100 120 Mezraa-i Ogratin~i ( ?) ( . Qay1r-i Turali -al. resm-i tapu: 200. araba: 6.dosela~. tahminen araba: 50. * rgB Karye-i Islobodin~i ( "'""'' Y. D'ura Radkovit'. Qay1r-i Ferruh.diger Kata. Qay1r-i Kasim .sip ahi.voyvoda.. !stepan Radovan.sipahi. Qaytr-i Raci Ahmet. Milovan . [7Bv] Milihna Vukit'.miralay. D1ragi§a Bogit'. Pop Koya. resm-i tapu: Bo. k. !stepan Vrladkovit'. Mihaylo Istar~e. !stepan Vuka§. I:Ia~il 'a.. Radonya Radun. Vuka§in Radi~a. Vukit' Vuka§in. D'ura Vukman. Rad obrad Vri ak ( ?) .'. araba: B. . bive . D1ragi§a Rado. Vukd1rag Radoye.dosela~. t~vetko Radovan.". Radonya Vukosav. resm-i tapu: Bo. Marko Radoye. ) nam karyelerin rayas1 ziraat ve huaset edip her karyenin rayas1 6§iirlerin kendilerin sipahilerine eda ederler. Qay1r-i Bayezit Bey .miralay her muceb-i hiiccet-i §er'iye ve tapuname-i zevce. resm-i tapu: soo. araba: B. Radi~a Radoyevit'.dosela~. _. araba: 6. resm-i tapu: 100.rgg SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI hamir ve gallat ve adet-i agnam ve kevare ve sair cerni mersumata bede! sal besa! 400 ak~e verdikleri defter-i atikte mukayyet bulunup baJa tahrir iizerinde dahi ziyadeye miitehammil bulunmagm bedel-i 6§iir ve riisum her senede sahib-i zemine be§er yiiz elli§er ak~e vermek iizere manastir-i mesfur kaJfe-i tevabi ve levahrk-i me§ruhesiyle defter-i cedid-i hakanide sabi]j: . araba: 4.sipahi. araba: s. Petko Radovan.~ikr ruhbanlar iizerlerine kayit olundu. al-cU§f va>l-rusiim: 10.J. Qay1r-i Mustafa .~il ea. araba: s.)'JI ) . Qay1r-i Kasim. Radovan Vukosav. Petar Radivoy.. Bive: 2.al . Radivoy Radonya. Milko Vuka§in. tahi-i m. Radova~ Obrad. araba: 5. Mihaylo Martolos. !van Radivoy. Milko t~vetko. resm-i tapu: Bo. Radoba Petko. Radosav Radkovit'. Qay1r-i Salih . !van Raho.!! G§r-i kevare G§r-i keten ve kendir G§r-i mercimek.voyvoda. resm-i tapu: 100. Qay1r-i Mehmet . bive Kata. Nikola Vuka§in. Milko Milak.. Yovan . araba: 6. resm-i tapu: 1oo. Hasrl bedel-i 6§iir: 550. araba: 6.)~i ) .sip ahi. Radi~a Vuka§in. Pava! Milosav. bakla ve grah.. k. !vani§ Radosav. Mihaylo Radi~a.voyvoda.sip ahi. k.uU ) ve Novasel (J. Dobrovoy Mari t'. 120 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ai'.. Pavun Vuka~.sipahi ve Karako~ Mehmet.. araba: 6o. Hmta.<.':" ) . Bogdan. Nikola bir ader-i Lazar. Vuk D'urit'. resm-i tapu: 160. Vukd1rag Raho. !Jiya . Qay1r-i ~aban .dosela~. Nikola D1ragoye. Vidak Obrad.. Qaytr-i Behram .000. l.-.

Mahmud. Sefer b. Mustafa b. Bag-i Pervane b. don tim: 6. Hasan Bosna. Ali. Mehmet b.J' ) (bag. Bali b. Davut. Bag-i ibrahim b.bevvap.. klt'a: 2. doniim: 4-I/2.kethiida. Mevzi-i mezburda bag tutanlar ve yeniden baglar dikenler resm-i doniim eda ederler. Ahmet b. klt'a: 2. Bag-i Timur b. Bag-i Behram . Perviz b. Bag-i Nurullah . Faik b. resm-i tapu: 6o). Bag-i Dervi§ Ali. Mehmet. Sefer Mustafa. Bag-i Kara Hoca.l l l StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERi [79'] Nahiye-i Islankamen ( . Bag-i Hiiseyin b.. Mehmet . Bag-i Arslan b.berber-i yeni~eriyan-i Budun ( v. Bag-i Yusuf. doniim: 2. k1t'a: 2. k1t'a: J. don tim: I.. Hac1 Ahmet. doniim: 6. Mahmud. Malko~ b. Mustafa. Ali. Bag-i Cafer b. Bag-i ibrahim b. Mustafa. doniim: 3· .I/2. don tim: 4· Bag-i Hasan Hudali. Bag-i Mehmet b. Ti~ur b. don tim: 1. Abdullah. Hiisrev -al. Isa b. don tim: 3· Bag-i Aydm b.ayyat. Hasan b. klt'a: 2.I/2. Mustafa b.. Mevlana Mustafa. doniim: resm-i tapu: 20. Abdullah. don tim: 2. inebegi b. kit' a: 2. Kasaba-i Islankamen ( .bevvap. inebegi. Abdullah. Hamza. don tim: 5· Bag-i ~irmert b.emin (bag. don tim: 2. doniim: J. k1t'a: 4. doniim: 4· Bag-i Mehmet b. Nasuh . doniim: 2. klt'a: 2.:. doniim: 2. I (2. klt'a: J. Abdullah. tahi-i kaza-i Varadin (. Bag-i Hiiseyin Dede. Hiiseyin. Tim ur. Hiiseyin. doniim: I. resm-i tapu: 40). tahi-i m. Musa. don tim: 2. Memi Mustafa. doniim: 2. Bag-i Mehmet b.. kit' a: 2. don tim: 4· Bag-i Mahmud b. Hamza. klt'a: 2. Abdullah. Hiiseyin. Hiiseyin._>1).Hersek.A:)I. don tim: 4· I (2. !skender.I ). doniim: 3· Bag-i Mehmet b. resm-i tapu: I5). doniim: I/2. Abdullah. kit' a: 2.:.. Kara Ahmet.I/2. Cemaat-i Miisliimanan-i enderun-i kale-i m.serb6liik. don tim: 1.serboliik. Bag-i Mahmud b. Yusuf. don tim: J.lJ. don tim: 1. resm-i tapu: 30). don tim: 2. tlyas. Bag-i Mehmet b.reis. doniim: 3. Hasan b. Mustafa.sipahi (zemin-i bag. Nuh Mercan. ). Abdullah. Hiiseyin. Kurt b. Gazi -al. don tim: 1. . ilyas . Abdullah. Bag-i Abdi b. Ahmet. doniim: I/2. Bag-i Turak b. Sinan. Murat. Bag-i Mustafa Bosna . Abdullah. don tim: 1. 201 Bag-i Behram b. Abdullah. Ali . Ali. Mustafa.:. Bag-i Mehmet al-mu'a~~in. doniim: 3· Bag-i Be§ir b..attib. Kurt. klt'a: 2. Abdullah (bag. Bag-i Mehmet b. Mehmet b. Abdullah. Abdullah. Bag-i Mahmud Bosna. Mustafa (bag. kit' a: J. Abdullah. Abdullah. k1t'a: J. Ahmet b. Mehmet. Hasan b. doniim: 2. don tim: 1.r(2. Bag-i Hiiseyin Mora. Bag-i Osman b. Abdullah.\ ). Mustafa b. kit' a: 2. don tim: 2). resm-i tapu: 30). don tim: I. doniim: 3. klt'a: 2. Bag-i Mehmet b.I). dBniim: r. doniim: I. ma bah~e. Ali .katib (bag. Ali b. kit' a: 2. doniim: r. Bali b. kit' a: 2. Mustafa. don tim: r. Ali. Piri. [79v] Cemaat-i Miisliimanan-i varo§. Behram b. don tim: 1. klt'a: 2. kita: 2. Hane: 43· Zemin-i hane-i Nefise -niyet-i Abdullah.lJ. don tim: 2. don tim: r. Ferhat b. Hiiseyin. Memi b. Divane Said -al.:. Bag-i Bekir b. Ali. Bag-i Mehmet -al. Bag-i Ali Bosna. Ferruh. Bag-i Mustafa b.A:)I. Bagat-i cedid ma zemin-i hali ki Suva ( ?) ('J~ ) sular kurbunda vaki olmu§tur. Ahmet.dizdar-i kale-i Islankamen (. doniim: J. Bag-i Mustafa b. Bag-i Mehmet b.1(2. don tim: 5· Bag-i Bekir b.serboliik. Mustafa. Mustafa b.serboliik. Ferhat b. Mehmet. Abdullah. Bag-i Recep b. H1z1r b. Hamza. Bag-i Ali b. Pervane b. klt'a: 2. Piri Bosna.4:)1. doniim: 1. doniim: J. doniim: 2. Mehmet b.

) Qaytr-i Ahmet Qelebi b.siromah.:J) Gebran-i varo§-i Islankamen ( . Sekula ... Radosav Rayan.::A. Tirifun .-1 ). Resm-i tapu: 120.doselac. Bogdan Subota. Radosav Turyan ( ?) .JJ". D'ura !stepan. Nikola Vuk.rakrcr. !stepan Radi~a. Rayko Radi~a. Mustafa.ribar. Petar Zarevit'. klt'a: 3.tuccar. !stepan Korseva~ ( ?) . Ognan Petko. Lazar 1~vetko. Radin !stepan. Nikola Radulin. Vukoye Radun. Miladin Qubrin. Mrladen Grozdan. Vuk Ve~erin.~'. Raya Bulat. Nikola Qalaya (?).JI) nezd-i nefs-i m. Kostadin Vuk.. ?. Radul Radivoy. donum: 3· Bag-i Gani b.>. Araba: ro..emin der hudud-i mezraa-i m. ve Ov~arof~i m. Petre Goyka (?). Mustafa. Bag-i Yusuf b. Bag-i Mustafa. D'uraisvilar. donum: I54 O§r-i giyah-i Musliimanan 85oo O§r-i §Ira. Dabijiv Ko§uta.kojuhar. Petar Mirko. 1~vetko 1liya.Istanisava.. Gavrilo Mikulit'. Subota. klt'a: 2. Petko Vukolin. Bo~a ~i§evit'.. Boja Vu..>':". Mati Brayin. . D'urad' Petre. Kozma Yovan. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime-i Gebran Bagat-i Musliimanan. Yovan Bogoye. 1liya .Istoyka. ?. Nikola Nunit'.. I oo I20 Alef. !stepan Yarmin ( ?) .terzi. Miladin Brayi~a. . Hasan . bive . Pmardan V e~ ve Grabof~i ("~. ?. 1vko ~ tuccar. kit' a: J. Dimitra Popovit'.kojuhar. Vuksan Poznan. Mehmet. Cezire-i Qrrmva (?) ('J.') nezd-i kale-i Islankamen ( c:. donum: 1.diger Istoyka. D'uri~a Radasa!.HIJo) smmna varmcadrr.'.govedar. Radosav Radivoy. Nikola Eskobal (?). Pava! Radin.') ) . Petko .. Petar . Petar . Resm-i tapu a.::>\. Yovan Nikola. Vuka§ . Bag-i Kurt b.>• ) ve Komarof~e ( <. donum: 6. donum: 1.Iii~il 'a. k. Hane: I I 3. Vuk Radi~a. ]ivko .I ).. Dimitra§in Petre.'J)'. Bag-i Mehmet . D'urko Petre. donum: 1. D'ura Milo§. bakla. 1~vetko Brayi~a. Milorad . yed-i ahaJi-i Islankamen ( c:. pinte: 85o. Dabijiv Subota. Vuksan Radovan. Radosav Rayko. 200 6oo ~arr v e ~a v dar. Yovan .emin der hudud-i mezraa-i araba: 40. Islava Bayka. resm-i tapu: 400.. Radivoy Bosan~it'.!vanka ( ?) . D'urad' . Ve~erina· (?) Yovan. k.rzlatar.S!REM SANCAGI TAHRiR DEFTERI 202 S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI Popovit'. donum: 2. Nikola .A. Vukdrrag . Radivoy . Petre Mihal (tahrir-i cedid uzerinde mal-i miriye ve~hesiyle eda-i hizmet etmegin kara kulluktan muafiyet uzere kayrt olundu).I j2. Rado ba Radosav. Ognan Radin. 1liya Bozdogan. Radonya Matiya. Luka~ Vuyin.dosela~. Yovan Radi~a. 30 Erzen.. At'a .. Petko . !stepan . Nikolakaptan.::A. Nikola rflah. Martolosan-i varo§-i mezbur: Pavle Yako b. Ray~eta .grani~ar. !stepan ~ grani~ar.000..A. Yahya. Dervi§. D'ura Ismolan. [8or] Bag-i Mukrif Ahmet. Ov~arof~i (". ve grah. D'urko Radosav. D'urko Vasil. klt'a: 2.terzi. D'urad' Petre. k. Subota Vuk. Yovan Dulkov.govedar. Radi~a Yovan. Vasil Mjhal. Manoylo D'ura .dosela~. ?. Dimko Todor. r6o Resm-i sepet Adet-i agnam 37° Resm-i agri 74 O§r-i kevare I35 I50 O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. .>. Radul Vuksan.dosela~.dosela~. ?. al-'u§r va'l-rusiim: I7·533· 28oo Hmta. M ezra a-i Hodi§ev~i ( ?) ( ". !van [8ov] Ognan .. (·~JJ l. Bive: 4· Sipahizade: 1. 203 ~imun.sipahizade.tuccar. Manoylo .pop. bive . bive . 1~vetko Yovan.. Dimitra Hirjit'. r /2. Todor .1 ) : 1. ( r. Rayko Petko. Petar Pava!. Baya Yovan. !stepan Petko.tuccar. Peya Toma§. Qayrr-i Ferruh. 1steyak Vuk.. I. k. kit' a: J. D'urad' !stepan.ribar. Lazar Ognan. Petar. Islavuy .kman.. Peya D'ura. Radoba !van.':'. 1liya Nikp. Boja Vrladisav. Pavu n Radivoy.vetko !va. Bila Yovan. Milosav Drrago§. Vuk damad-i Bag-i Osman b. Nasuh... 1c. Y ovan Petar.. Bag-i Hudaverdi b. donum: 3· Bag-i !smail b. tahi-i m. 1~vetko Luka~. donum: 2. Radi~a . §algam 85 O§f-i kelem 72 O§r-i biber ve piyaz 55 .ba§mak~r...!. 1liya . bive . donum: I.

k.~ikr anbarlann hifZI ve h1raseti ve meremmeti ve iskelede vozarhk hizmeti laz1m ve miiressem olmagm raya-i merkume kemakil. Yovan Petar. Radonya Radman...pop..StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi 204 6§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~I Asiyab---i her nehr-i Tuna ( . derbent tahi-i lslankamen ( . Vuyin Milko.:. Zemin-i Kara§ ( . Mihal . Dalyanha-i Vidira§ Zatoni (?) ( J_..J_. [8I'] Zemin-i hamam-i nefs-i Islankamen ( . g6 576 Alef. Petar Radohna.lJ""-') ve Gergetov (?) (. Vuk Radosav. Kraguy Bogdan.) ve Dugo Blato ( .dosela~.500. Toma§ Marko. Subota Istani§a.dosela~...i' sabiJ... D1ragoylo Petar..250. ·ve grah.y. ivan Yovan. Radovan D'ura.>L. D'urad' Dimitar..:.l~>L-1 ) ma ab-i 1lin~i (?) C. Pavun Vuyin. >L-l ) : 3.~lj .. D'urad' Tabak.1. Vuk Beyrdar. ) der tasarruf-i riiya-i m.dosela~. bive. Nikola Petre.<.. pinte: go go o Resm-i sepet Bo Adet-i agnam !000 Resm-i ag. ID 40 Erzen.) ma O§r-i mahi der giilu-i nehr-i Tisa ( <.viil. Petar Radenko.u_.?) ve Doro§ka (?) ( . Petar Subota. Petar Brayan. resm-i tapu: 6o. Bogdan Yovan. 1~vetko Radul. g6 I344 ~air v e ~av dar..<. Abdullah: 22.... bakla.A. Zikr olan raya varo§-i mezburda vaki olan mirl anbarlan goriip gozedip meremmete muhla~ olduklarmca yapip ve iskelede vozarhk edip bu hizmetlerinin mukabelesinde avanz-i divaniye ve tekalif-i orfiyeden muaf olmak i~in iki kita hiikm-i hiimayun ve mirliva taraflndan miihiirlii temessiikleri olup vafi -al.000. D1raga§ .. Resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Kenise-i harabe der nefs-i varo§-i Islankamen (. Hirela Miloye.. plgam IO 61r-i kelem 55 61r-i biber ve piyaz 20 .)l.. D'ura Radul. ). Milenko Mandit'. D1ragoylo Radul. [Siv] I. Toma§ Nikola.....dosela~.. Radoye Milo§.. k.. H1rnak Radovan. Manoylo D'ura. i~vetko Qodor._.J':" ). resm-i tapu Mahsul-i Mahsul-i I 1.. Cafer b. ?. Komlo§in (?) Milo§.. bac-i panayir der varo§-i mezbur: soo.~~ _...! 200 6§r-i kevare 422 61r-i keten ve kendir 45 61r-i mercimek.~S. iskele-i lslankamen ( ... k. Radman Lubinko... resm-i tapu: 6o.pop.n o 205 hizmetlerin miieddi k1hp ellerinde ahkam-i §er'iye mucibince avanz-i divaniye ve tekalif-i orfiyeden muaf olmak iizere defter-i cedid-i hakaniye ka}'lt olundu.Iii~il 'a. Yovan .. Rayko Radenko. Luka~ Vuk...A. -al.. Hane: 47· Bive: I. Vida~ Boji t'. Vuksan . l ) • Radonya . !stepan Popovit'. go 630 Resm-i giyah ve bostan ve hime 576 Resm-i ~ift 22 6§r-i §Ira. Muslim: I. l ) ...~~~) der yed-i Ferruh. Vukd1rag D1ragobrad.emin ma bina-i kargir-i at!k der nefs-i lslankamen ( .>L-1 ) ma O§r-i mahi: bac-i pazar-i hafta der varo§-i mezbur: 3.g67. k.emin. ) der mukabele-i !slankamen ( . Karye-i Qortanof~i ( '"'~.>L.A. al-'u§r va'l-rusiim: 6.<. Zemin-i hane-i Ferruh.. Mahsul-i Mahsul-i I20 240 226 300 400 75 24 250 I35 Ig6 200 ihtisap ve ihzariye-i Islankamen ( ... Dimitar . Marko VIladin... Vukosav Radosav. Hmta.l ) : I ·550. Nikola Raka. Yovan . bab: 8. )l. l ) • iki !arafi tarik-i am ve bir tarafmda Rayi~e mtilkii oldugu barabe-i kenisenin ta§I fiiruht olunmak mirlye enfa olup ve Katip Hiisrev nam kimesne kenise-i merkumenin ta§I i~in mirlye altrm§ ak~e vermegin defter-i cedidde ka}'lt olundu.• .Todora.~J.

Nikola G1r~evit'.000. Hane: g7. D'ura Qoran. Hane: 27.. k. . D'ura Yovan.Iii!il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: B..Hi!il 'a. Miliya Radul. Yovan Koturit'. 20 Bo Erzen. k. Yovan !lit'. ?. resm-i tapu 50 [B2'] Raya-i merkume karye-i mezburede vaki olan iskele gemisin ~ekip vozar olmakla fllorileri i~in her haneden otuz be§er bu~uk ak~e ve iki§er kile bugday ve iki§er kile arpa eda edip ve variz-i divaniye ve tekalif-i iirfiyeden ve cerni kulluklardan muaf ve miisellem olup sair vergilerin tamam verirler vozarhk ederler diye defter-i atikte mukayyet bulunmagm defter-i cedid-i hakanide iislub-i sab1ka mutab1k kay1t olundu. !~vetko Petko. Vu~ko Radul.dosela~. Petar Popovit'. 206 StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt Resm-i arus Resm-ci pola~ma Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin~i kenise. D'ura Diyakon (?).s . ta bi-i m. * Hmta. Vuya Belani~it' ( ?) . k.l lj. k. Resm-i arus Bo Resm-i pola~ma 42 Resm-i tapu 10 Bid'at-i hanaz1r 200 Resm-i bojit' 50 N1sf-i bfld-i hava 40 Zemin-i kenise.500. Yovan Bor~in (?). al-'u§r va'l-rusiim: 4.Boo. Pavu! Yovan. Denkoye (?) Subota. pinte: 2go go Resm-i sepet 150 Adet-i agnam go Resm-i ag1l 400 6§r-i kevare I I 6§r-i keten ve kendir 6 6§r-i mercimek. Petar !lit'. Bila 1~vetko. 54 Resm-i giyah ve bostan ve hime 2goo 6§r-i §!fa. Marko Marit'. Radul Yovan. Miloye Petak. Mir~eta Vukdirag. 2Bo gg2o ~a1r ve ~avdar. bakia. Petko Oliver. Yovan Radosav. bive .~ ) . Milo§ Radonya. k. §algam 10 6§r-i kelem 6§r-i biber ve p1yaz 6§r-i meyva Karye-i Be§ka ( . fi der bent: g. Radosav Vuka~. Dimitar !stepan. Bo~ko Mihinit'.i ) ma ii§r-i mahi: 14. Radi~a Mandit'. l l. Petar Radoye. Vuk V1rane§. Bive: 1.l 240 6§r-i kevare g75 40 25 6 200 go 149 6o Karye-i mezburenin rayas1 derbent~i olup hanedan kirkar ak~e cizye ve iki§er kile bugday ile iki§er kile arpa verip ve avanz-i divaniye ve tekalif-i iirfiyeden muaf olup sair vergilerin tamam verip derbent~ilik ederler diye defter-i atikte mukayyet bulunmagm defter-i cedid-i hakaniye dahi iislub-i sab1k iizere kaytt olundu. k.pop. Petar Radonya. Radul Petak.~_. D'ura Petko. Nedelko Mihaylo. Dimi tre Milit'. Peya Milak. l. Hmta. Mahsul-i miri-i iskele-i Tidi (. Dimitra Yovan. Mihaylo Radi~a. Dimitra 1~vetko. ve grah. D'ura Vukd1rag. D'urad' Dabijiv.. Mihaylo !stepan. 100 6oo Alef. Dimitar Lazar. Marko Oliver. !stepan Radi~a. Vuka§in Radosav. Kaya Mihaylo. Subota . Yovan Mihaylo. Mate ~oka~.Istoysava. derbent tahi-i Islankamen (.:. Ra§ko Nik§a. Vuk Mihal. Kaya .. D'ura Mihal. Radonya Radul. 54 ~rur ve ~avdar. D'oka Rada§in. Subota Vuk. Radosav Yovan. Piriya Gruba~.>.\). Nikola .AJ)\. 55 gB5 Resm-i giyah ve bostan ve hime 444 Adet-i agnam 1200 Resm-i ag.. D'urko Klayit'. Petar Radosav. resm-i tapu StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt Igo 207 Karye-i Tidi ( . Nikola Atma~a (?). ). I. !stepan Brayin. Subota Milan.

resm-i tapu 209 I050 432 720 55 1500 150 I I48 Igo I50 50 220 260 I50 40 390 43 6o 50 Karye--i mezburenin rayaSI derbent~i olup haneden lurkar cizye ve iki§er kile bugday ile iki§er kile arpa verip ve avanz-i divaniye ve tekalif-i orfiyeden muaf olup sair vergilerin tamam verip derbent~ilik ederler diye defter-i atikte [83'] mukayyet bulunmagm defter-i cedid-i hakaniye dahi iislub--i sabrk iizere kayrt olundu. di:iniim: I. Hmta.Z >\.. Karye-i Kir~edin ( j_><o. Novak Raya. k.:. Aleksa Vu~eta.Iaeyil 'a. Nikola !stepan.!aeyil 'a. Hane: 36. Istoyan Yovan.kablar. Nikola Brayin. Radosav l stepan._. Toma§ David. Dobrovoy Vaskovit'. i~vetko Beyjan.048. Manoylo Vuk.. resm-i tapu: 10).. pinte: 72 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri Č>§r-i kevare Č>§r-i keten ve kendir Č>§r-i mercimek. Milo§ Petko. k. D'ura Luka. §algam Č>§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i sepet Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Petar Nikola. Hane: I 1. lstepan Beyjan. D'urad' Vuyin. Marko Kati t'. lstepan i~vetko. Vuk Dabit'. bakla ve grah.. Mihal Marko. lliya Yovan.. Todor Obra~. I 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime Č>§r-i §Ira. Radosav Novak. 20 F. Subota Dimitra. Boyi~a . al-'u§r va'l-rusiim: 4.! J) Duagoylo Yovan.ooo. olunan mezraa ~iftli­ ginin yerleri varo§u ve korusu cerni tevabi ve levahrk ile hin-i tahrirde kimesne tasarrufunda bulunmayrp tapuya miistahak olmagtn mumaileyh talip olup miriye be§yiiz ak~e resm-i tapu vermegin sal besa! bedel-i D§iir ber ve~h-i maktu sahib--i zemine be§er yiiz ak~e eda eylemek iizere defter-i cedid-i hakanide zaim-i mezkur iizerine kayrt olundu.j. 72 1008 ~arr ve ~avdar. ). k. yed-i ahaJi-i karye-i m. I4 .1 ). al-'u§r va'l-rusiim: 8.pop.za'lm. ak~e Karye-i Mali Dormo§ (. bakla. nakit: 360.208 StREM SANCACI TAHR1R DEFTERI StREM SANCACI TAHRlR DEFTERI Č>§r-i Č>§r-i Č>§r-i Č>§r-i keten ve kendir 150 mercimek. Ra~a Radoy~a. Milo§ Peniyevit'. plgam 120 kelem 95 biber ve piyaz 82 120 Resm-i arus Resm-i pola~ma 54 Resm-i f1~1 15 Resm-i tapu 35 Resm-i bive 6 Bid'at-i hanazrr 270 Resm-i bojit' I40 Bad-i hava 34 Zemin-i kenise. k. Vuk . Petar Beyjan.t"Y~J' .r~J' JI. Zikir. tahi-i nahiye-i Islankamen ( . HaSI! bedel-i D§iir ber ve~h-i nakit: 500. Dimitra Radonya.. Radul Grupa~. k.-Y}).dosela~.. !stepan Radovan. Bo~ko Qolan. 145 ~au ve ~avdar. k.) ma mezraa-i Veliki Dortabi-i m. der bent ta bi-i Islankamen (. 2030 Hmta. resm-i tapu 70 [82v] Mezraa-i Ha b ( yl. Nikola .:.Z>\.. Toma§ Radasa!. I. iliya Nikola. Radi~a Pavle. mo§ ( . ve grah. Mihaylo Moyit' (zemin-i bag-i hod der hudud-i m. Dimitra O brid. I. lliya l§tvan.. ~iftlig-i Behram -al. Subota Vuyin. 75 45° Bo Alef. Bogdan !stepan.. Resm-i tapu-i mezraa-i mezbure V eliki Dormo§ a. 72 432 Erzen. Mi~a Musi t'. Petre Raya. Yovan Subota.oi). Lazar i~vetko. Vuk Radoyi~a.

'u§r va'l-rusiim: 4.pop. Yovan Luhit'. Bun Lazar. Qayir-i 1Iyas . Mihaylo La~ko. Hane: 29. Radonya Simota (?). Yovan Popovit'.Mariya. Vuk Vukmir. Dimitra§in . Ray~e ]ivko. Luka Radko. resm-i tapu: 6o. Yovan Istoyan..200. resm-1 tapu 50 Mezraa-i V Irsit' (?) (d-n) Uzerinde ot!uk v e kami§ sazm bi~erler.. Nikola Diragit'. 6o 360 Alef.. k. Marko istep ko. 220 3080 $air ve ~avdar.~ ) ma asiyabha. ta bi-i Islankamen o Kozma Vukosav. Vuk . At'in Ivladisav. Radosav Radeta.~JO SIREM SANCAĆI TABRIR DEFTERI Erzen.. Bive: r. k.N•-4 21! 6o Resm-i agil O§r-i kevare 34° O§r-i keten ve kendir 40 O§r-i mercimek. Nikola Ago§tan.dosela~. bakla. Yovan . Yovan Barayi~a. (83v] I. Subota 1Iiya.. D'ura Krayi~a (?). al-cu§r va)l-rusii. Du~ko . Bo~ko Baya. Avanz-i divaniye ve tekalif-i orfiyeden ve sair kiilli ve ciizi kulluklardan muaflardir.govedar. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Bad-i hava S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI 455 I32 I50 30 I Bo 55 25 23 26 32 22 45 I5 I3D 75 45 Karye-i merkume rayasi emr-i §erifle Surduk ( JJ>Jy) iskelesinde vozarhk ederler. ).lii!il 'a. I:Ia~il ea. Petar Vukosav. Petar Yovan. bive . i~vetko Kraguy. ve grah.lii!il 'a. Pava! Petre. Dimitra Vuk. k. !stepan Bratit'.:. yed-i a hali-i m.J. bive . !stanko Rayko. Luka~ Kraguy. k. bive . Mihaylo Yosit'. tabi-i m. Bive: 2. Nikola Vuki~a. Hane: 38. ?. Zemin-i Rupin (?) ( JJJ) nezd-i karye-i m. Filip .o. Filip Popovit'... Radovan... araba: ro. D'urad' Bo gos al. 65 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Radohna Radenit'. Istoyan Du~ko (?). Vukdnag Vuyin. !stepan Peya. Resm-i tapu a. Manoylo 1stepko. 50 350 Resm-i giyah ve bostan ve hime 348 Adet-i agnam 6oo Karye-i ( . Dimitra La~ko. Milko Yosit'. Petar Ray~it'. Hmta. Bo~ko Pe§it'. 1Iiya Mihal. I.kova~. Yovan Vuk. Dimitra Brayko. D'urad' !stepka. !stanko ]ivko. Nikola Radivoy. Milko Qayit'. Pava! ]ivko. Yovan Kraguy..! ) Petrin~i ( . Milo§ D'urko. Yovan ]ivko. §algam 30 O§r-i kelem 25 O§r-i biber ve piyaz 35 68 Resm-i arus · 6o Resm-i pola~ma I38 Resm-i fi~I I8 Resm-i tapu I2 Resm-i bive 200 Bid'at-i hanaZir Resm-i bojit' 40 Bad-i hava I56 Zemin-i kenise.yeni~eri der mezraa-i m. Pava! . IO 40 Erzen. Yovan Divno. Radi~a Vuyin.kova~.ooo. Dimitra (?). t~vetko Ve~erin.Todora. Vuya Radohna.\.. I stanko ]ivko. bakla. Vukdirag Istoyan. ve grah. !stepan ]ivko. al-'u§r va'l-rusiim: 6. D'urad' !stepan.. k.Yanka. Karye-i Belegi§ ( .m: 200.: 200. Vuk Vuyin.

Hane: 23. bive . k. Yovan Miladin. bab: 18.kalud'er. Dimitar.'"'' stREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Hmta.. D'ura Levatit' (?). Yovan Vasil. D'urko Jivko.Mariya. Petar V!ladisav.. ~algam Čl~r-i kelem Čl~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bild-i hava Zemin-i kenise. (84v] Nikola D'uri~it'. Petar. ) .Ia~il 'a. Bive: I. !stepan pop. Mezraa-i Petrin~e ( ~_. I.). Lazar Rado~. ve grah. Manoylo Bali t'. Yovan . Raya-i merkume iizerinde ziraat ederler.. Dimitar 1~vetko.. 113 ~air ve ~avdar. resm-1 tapu StREM SANCA(.Ia~il 'a. Radi~a Petar. Damyan. Lazar . Budovar ( ) 3 >~ ).:. Nikola Rado~. 50 8 Alef.y) nezd-i karye-i m. ?. Subota Toma~. a:l-'u~r va'l-rusiim: g. I.pop. resm-i tapu 213 6oo 6o 6g 5 10 5 5 52 52 45 10 6 20 I 5 50 40 Mezraa-i Darinov~i (<. k. Petar Istoy~a. Dimitar Vuk. Vukd1rag Malin. Pavun Dobrovoy.J!. 2128 Hmta.. Milo~ !van. 152 goo ~air ve ~avdar.Ia~il 'a. Vukman Radoye.pop.Ia~il 'a. Yovan Jurko.. Miloye .~ ) nezd-i karye-i m. k. Raya-i merkume tasarruf ederler. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Čl~r-i kevare Čl~r-i keten ve kendir Čl~r-i mercimek. Yovan Milo~. Radonya koj uhar. Nikola Petar. Radonya Babit'. al-'u~r va'l-rusiim: 350. k. Yo~a Piribit'.J.ub) nezd-i karye-i m.dosela~. I. Petar Bojidar. Resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bild-i hava Zemin-i kenise. Karan. V1ladko Radul. k.pop.<':"_. Petar Todor. k. D'ura Yakova~.bi-i m. 50 Alef._. 5 Erzen. Dimitar Ra~. !stepan .I TAHR1R DEFTER1 1582 g oo 20 245 456 200 6o !OO 15 15 10 5 6o 62 go goo 5 6 52 30 47 6o Karye-i Tusa ( •~. Radonya Kraguy..kova~.dosela~. 1~vetoye Petko. bakla. Radul Radonya.g2o. Dimitar Raha~. balda ve grah.kalud'er. . Mezraa-i Mo~ala (?) (>'lo.kal ud' er. al-'u~r va'l-rusiim: 454· Karye-i Surduk ( !lJ>Jy ). go Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agtl Čl~r-i kevare Čl~r-i keten ve kendir Čl~r-i mercimek. k. Petar . 2 Erzen. Raya-i merkume ziraat ederler. ~algam [84'] Čl~r-i kelem Čl~r-i bi her ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Asiyab ber nehr-i Tuna (. !stepan Radosav. Vuk Radosav. Pava!. D'ura Yovan. Gruba~ Radoye. I. al-'u~r va'l-rusiim: 376. Pava! Milo~. ?. ma mezraa-i tahi-i m. Petar Dimitar. Vuk Yakova~. Yovan. 1~vetko !van. til. k.

Nikola D'uranit'. Petar . Bogdan Petko. Hane: I8. Yovan Petar. bive. k.pop.~) ma ti§r-i mahi: 28. k. Damyan 1vani§. Yovan Radivoy. istepan Petar. I. resm-i tapu Igg2 828 4478 I250 420 4g8 75° 220 6 678 I20 Mahsul-i iskele-i Surduk (!]_. Niko Ostoyit'. Yovan Milo§. bakla. 215 ) ma msf-i zemin-i mezraa-i Davu ta ( ?) Nikola Vuki~evit'. k.dosela~. Bive: 1. D'urad Subota. Vuk Oliver. I.ooo. D'ura Milisalit' (?). Lazar .kalud'er. Ig8 Adet-i agnam Resm-i kevare Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~I Resm-i tapu Resm-i bive Bad-i hava Zemin-i kenise. !stepan . ]ivko . I38 ~arr ve ~avdar. i~vetko Petre.J_. Gruba~ Dabijiv. Vu~urina ( ?) lstrahinya. ve grah. Mezbur karyenin rayasi Surduk (!JJ'J->~) iskelesinin vozarlan olup her haneden iki§er kile bugday ve iki§er kile arpa verip ve avanz-i divaniye ve tekalif-i tirfiyeden ve nliiul ve ~erehordan ve sair kara kulluklardan muaf olmak lizere [85'] defter-i atikte mukayyet olup ama sair bunun emsah iskelelerin vozarlan otuz bqer ak~e frlori i~in verip hususa bu iskele climleten emekli ve zahmetli ve mal-i miriye faydah olmakla raya-i merkume mahal-i himaye olduklan bundan evvel der-i saadetten af olundukta bunlarm dahi senevi frlorileri ve rlisumlan sair vozarlar gibi vazi olunmak babmda vlirut eden ferman-i ali§an muktazasmca filorilerin haneden kirk be§er ak~e ve her haneden iki§er kile bugday ve iki§er kile arpa ve dort koyundan bir ak~e ve onbe§ kovandan bir kovan ve rlisum-i arus ve fr~I ve pola~ma ve tapu ve bive ve bad-i Karye-i Barba ( ~J4 (•k_. D'ura Rayit'. Radosav Radi~a. Tirifun . tahi-i m. k. Vuyi~a . Brayi~a Kostadin. Yovan Radman.kalud'er. Hmta. !stepan Luka~. Dimitre Popovit'. Bive: 1.. Pava! . Petar Yovan.raluci.Yanka. IO 40 Erzen. al-'u1r va'l-rusftm: 7.dosela~. Yovan Radosav.dosela~. diger Vuyi~a . 214 Hmta. Vukosav Damyan. g5 245 Resm-i giyah ve bostan ve hime 2I6 O§r-i §Ira.la~il 'a. I25 I750 ~air ve ~avdar. Radko Filip. Hane: 6g. Luka~ !stepan. k.kova~. havay1 verip ve avanz-i divaniye ve tekalif-i orfiyeden ve nlizul ve ~erehordan ve sair kara kulluklardan ve zikir olandan maada climle rlisumdan muaf olup hemen sefer frlorilerin sair raya gibi vermek lizere defter-i cedid-i hakanide iskele-i mezbureye vozar kay1t olundular. Nikola Radosav. Miloye Damyan. Dimitra ivani§. §algam g5 O§r-i kelem go O§r-i biber ve piyaz go O§r-i meyva 65 Resm-i arus 45 Resm-i pola~ma g5 Resm-i fi~1 go Resm-i tapu 15 Resm-i bive 6 Bid'at-i hanaz1r 220 Resm-i bojit' I20 . D'urad' Dorka. Petar Damyan.000. al-'u§r va'l-rusftm: II. Petar .ooo.b).la~il 'a. Subota Radohna. D'uri~a Lepohod (?). Dimitar Yovan. Yovan Vu~ko. Radivoy Yovan. k.Mili~a. 65 ggo Alef. Borin Subota. Yovan . Yovan Vuk. Subota Hiranko. pinte: goo gooo Resm-i sepet I20 Adet-i agnam I8o Resm-i agri g6 O§r-i kevare 250 O§r-i keten ve kendir 75 O§r-i mercimek.dosela~. i~vetko Radosav. Vasil Radovan. Nikola Lazar. 1~vetko Yovan.dosela~. D'urad' Ve~erin. Petar Radovan.StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt Radi~a D'urit'. bive . iliya Radosav.

Istar. ) kurb-i karye-i mezbure Medi t' i Dobrin9i (?) ( . 200 ~air ve 9avdar. 1stepko Yovan. Vukd1rag Pavle. Yo9ko Petko.. Mikola Herak. bive Mara.J. . Hmta. Milko Nikola.. Nikola Yo9ko. Pava! Dobrit'. tahi-i m.)> ) . Nikola . al-'u§r va'l-rusiim: 250. Petko ..r. Subota Yovan. ve grah. Pava! Novak. Radohna .s':"-Jll.1flah. D'ura Radi<. l. D'ura Yovan. resm-i tapu 2800 720 8o no 300 320 62 180 120 75 35 25 45 50 45 18 180 95 8o 6o Karye--i Medi t' i Dobrin9i (?) ( . k. 217 tiibi-i m. k. !!iya Petar.357. Petko Tatit'. §algam Ll§r-i kelem Ll§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i f191 Resm-i tapu Bid'at-i hanaZir Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. D1ragoylo !stepan.J> ~ .. Bive: 1. 110 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag.:-4) mezraa-i Davuta ( ?) ( . Lubi§a Vukd~rag.ooo. D'urad' Yovan. k.pop. !stepan . Boja Radi9a. D'ura .. al-'u§r va'l-rusiim: 1. D1ragoylo Petar. 66 50 ma msf-i zemin-i Radonya Petar. al-'u§r va'l-rusiim: 6. Petar Vukman. Kinez: 1. Rayko Petak. [86•] Karye--i Grabof<. D'ura Mihal.la!il 'a. Jivko YovanJ [85v] D'ura D'uratit' (?). Radivoy Yovan. Todor Nikola. l. 40 56o ~air ve 9avdar.. ve grah. Hane: 6. Mihal H1rvat. resm-i tapu Karye-i Pa9iyanof9i ( ?) ( .la!il 'a.dosela9. Yovan Rekal (?). !9vetko Yovan.la!il 'a. 20 Erzen. ).D1ragi§a Todor. Petko Petar. ). Hmta. 20 140 Resm-i giyah ve bostan ve hime 72 Adet-i agnam I IO Resm-i ag. Vuk Radosav.a. k. !stepan Radi9a. .f>) ma mezraa-i Yanda ( •-"4. Marko Radi9a.i ( ~Y. ? Radova9..J.I. Yake Yovan. Yovan Boya. !stepan. ). istepao Milko.U. bakla. Brayin Todor.SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 216 StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. ?. tahi-i m. 20 120 Erzen. k. Mikola D'uri§a. §algam 24 Ll§r-i kelem 30 Ll§r-i biber ve piyaz 5 Resm-i arus 30 Resm-i pola9ma 20 Resm-i f191 25 Resm-i tapu 10 Resm-i bive 6 Bid'at-i hanaz1r 30 Resm-i bojit' 15 Bild-i bava 50 Mezraa-i Yedova ( l J-'!. Sanko Radi9a.kojuhar. l. D'urko Yovan.I Ll§r-i kevare Ll§r-i keten v e ·kendir Ll§r-i mercimek. Peya Mihal. Hane: 25. Kinez .. Radediko . Mikola Radosal. Petak Nikola.J> ~_.aosela9. bak!a. tahi-i m. k. Yovan Istani§a. Milivoy Vuk. k. Petar Dobrit'. l9vetko Boya. . 120 Alef.r. Radosav Vukosav.! 30 Ll§r-i kevare 70 Ll§r-i keten ve kendir lO Ll§r-i mercimek. Nikola .

?. Vuk Raya~it'. Todor Yovan. der mezraa-i Y ed ova ( lJ"! ) . Dimitar Yovan. Andrriya Karavid (?). t~vetko D'urad'. Ra~ko Nikola. Vukman Petko. Bive: 1. Pava! Bata! (?).Fimiya.kova~. Beloye Marko. Toma§ D'urad'. Radovan Selak. k. k. k.ooo. Lazar Yakub. Mihaylo Dobrit'. ? Radoyevit'. k.Y eri na. Marko Kostadin.ooo. ve grah. Pava! Mariniko. Petko . Bive: 1. Pava! VIIadko. Mihaylo Petko. Mihaylo Vuk. bakla. Vukman D'urit'. Hrnta. Istoyan Radivoy. D'ura !stepan. Nikola Milak. Hane: 46. D'ura Danulovit'. StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 219 [86v] Milko Vuka§. ?.. D'oka VIIadko. Todor Radosav. Yovan Nenad. Petko Yovan. D'ura Yakob. Petar Bab~anin. goo 4200 6oo ~air v e ~a v dar. Marko kova~. Nikola Kostadin. ro 40 Erzen. Yanko D'urad'. I:Ia~il 'a.pop.. raya-i Toma§ Ugrin. Yovan Babit'. roo 6oo Alef. Dimitar !stepan. k. §algam g5 O§r-i kelem 25 O§r-i biber ve piyaz go O§r-i meyva 75 Resm-i arus g6 Resm-i pola~rna 76 Resm-i fi~I Resm-i tapu I2 Resm-i bive 6 Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' "4 Bad-i hava 75 Zemin-i kenise.lo ). Mihal Bari~it'. Mihaylo Popovit'. Yovan Radi~a. Petko Penit'. k. Yovan !stepan.. Radosav Oliver. Dimitar Bata! (?). Petre Yakob. !stepan Kostadin.S::. al-'u§r va'l-rusiim: rg. Kostadin . Dimitar !stepan. k. Radosav . Yovan Radi~a.218 StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERI Radosal. Bogdan Todor. Vasil Petar. Petar birader-i Beloye... 20 140 Resm-i giyah ve bostan ve hime 552 O§r-i §Ira. J:Ia~il 'a. Vuk Vukadin. l ) ma zemin-i ziraatgah-i karye-i m.pop. Petko Radi~a. !stepan -pop. go 2IO Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. bive . . Yovan Bo§ko. Hirnak Radonya. goo 4200 ~rur ve ~avdar. Pava! Radeta. Radi~a . Lu~eta !stepan. Kraguy Todor. Yovan Lalit'. Hrnta. Todor Yovan. resm-i tapu Karye---i V e~ ( O:J) ma mezraa-i Patka ( <Al. Milenko Yovan. Vuk Diragit'. .. tabi-i m.dosela~~ Miloylo ( ?) . ro Erzen. resm-1 tapu 70 Karye-i 1nd'iya (.kilobu~ar. Luka~ Mihal. al-'u§r va'l-rusiim: r6. bive . Dimitar .pop. Yovan Bro~it'. pinte: 5 70 5700 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil 220 O§r-i kevare 120 O§r-i keten ve kendir O§r-i kelem 75 O§r-i biber ve piyaz 25 So O§r-i meyva go Resm-i arus Resm-i pola~rna 92 Resm-i fi~I 150 Resm-i tapu 25 r8o Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' ' 75 Bad-i hava 124 Zemin-i kenise. Hane: gS.. Nikola . tabi-i m. k. Yovan . Yovan Novak. pinte: 850 Resm-i sepet 220 Adet-i agnam Resm-i agri O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir I50 O§r-i mercimek. roo Alef. Radi~a. Mikola !stepan. Petar Grubadin.dosela~. Pava! Nikola.

Lazar Baboyev1t' (?). Petko Ra~it'. k. §algam ć'l§r-i kelem ć'l§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at-i hanazu Resm-i bojit' Bild-i hava Zemin-i kenise. Malkov Vuki~evit'. Mihaylo Baloye. Vuk Radosav.I Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava Zemin-i kenise.pop. k. D'urad' !stepan. Yovan Petko.pop. ?. !stepan ls tani t'. go Erzen. Istoyan Yovan. D'ura Rakit'. Pava! Peyin.dosela~. V1rane~ Radul. Petar Momit'. Kirsta Nikola. goo Alef..!il 'a. k. . Kinez: L [B7v] ~ii. Yovan D'urin. al-'u§r va'l-rusfrm: 12. Hane: 45· Bive: 2.a ( ?) . Petar Rayin. ve grah. Yovan !van. Yovan Nikola. Damyan . Dimitar !vani~. Lazar !van. Yovan Yordan (?). Ismolan !stanko.!~veta. Yovan Petre. Vuk Branisal. Subota Rayin. Dimitar Vuk. Bive: 2. bakla. Radi~a Rayin. resm-i tapu 22! 72Bo 6oo 120 420 540 1200 120 350 150 120 75 B5 150 go 120 35 12 2Bo 125 I2B 70 . bakla. k. Kinez. Mihaylo !stepan. Lazar.. al-'u§r: 650. Subota Yovan.. !stanko Yovan. Gruba<. !mladin Radosav. Petar Popovit'. nakit: 2Bo. k. ?. al-'u~r va'l-rusum: I4. ve grah. 520 ~air ve ~avdar. Radoye Petko. Radivoy Lazar.SIREM SANCAČH TAHRIR DEFTERI SlREM SANCACI TAHRIR DEFTERI Nikola Radit'. Pava! Popovit'. Martolos: 2. !stepan Gore~anin. D'ura Blaj. Dabijiv Petrovi t'. bive .!il 'a. !stepan Rujit'. Petre. Karye-i Sas (U" L. Dimitra Yovan. Petar Milad. Resm-i tapu a. Radivoy Pranit'. Yovan Rayin. Istanisav. Vuk. !stepan Rayit'. Pavko Radi~a. . I50 Resm-i giyah ve bostan ve hime ć'l~r-i ~Ira. [B7'] J. bive . Ve~erin Kudayit'. bive . Marko Todor.'Hi.ć'l~r-i biber ve piyaz ć'l~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi<. pinte: 20 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag.000. Martin Branisal. k. resm-i tapu 9100 1Boo Bo 1050 504 200 10 349 Bo 200 B6 6B 30 50 go g6 B6 Bo 25 12 224 6o 130 6o Zemin-i Be~in~i ( ?) ( ~ ) nezd~i karye-i mezbure. tahi-i m.. 20 Erzen. Yovan Raykovit'. Novak Mati. 1~vetko Rayin. k.kova~. Hmta. 650 ~air ve ~avdar.350. Hmta. 6o Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet--i agnam Resm-i agil ć'l§r-i kevare ć'l§r-i keten ve kendir ć'l§r-i mercimek. Nikola Brayakit'. yed-i ahaJi-i m. Petar Ra§an.. !~vetko ~i~oye. Kostadin Miloni<. ~algam ć'l~r-i kelem . bive . Hane: 42. Radmiyo (?)Jurko.Marko . ). k.I ć'l~r-i kevare ć'l~r-i keten ve kendir ć'l~r-i mercimek. Yovan !stepan. D'urad'.it'.!il 'a. Borova~ Vuk. I oo Alef. Luka<. Vukdirag Vuka~. ~ii. Petar VIlah. Pav ko !stepan.Zora. 220 !stepan Ba<.Y anka.

Karagoz: 22 (bag. donum: 5.Ia!il 'a. Mehmet b. donum: I.mu'a~~in: 22 (bag. k1ta: 2.. resm-i tapu: 20).><h) ve Daba§ni~a (?) (·~~b). donum: 5..\). Yusuf: 22 (bag. Mehmet: 22 (bag. resm-i tapu: 20). Recep b. Mehmet: 22.martolos. resm-i tapu: 50). tahi-i m. resm-i tapu: 6o). resm-i tapu: 40). donum: 2). resm-i tapu: 30).im: 6. donum: 6. k1ta: 2. donum: 7. 20 Erzen. donum: 4. kita: 2. Cafer b. donum: 6. Ahmet b. Osman b. Damyan Jivko. resm-i tapu: 15). resm-i tapu: 6o).Radivoy Milosav. resm-i tapu: 50) Nasuh b. resm-i tapu: 30). ~adi: 22. Cafer: 22 (bag. donum: 8. Hamza: 22 (bag.Hi!il 'a. Oru~ b.Pava. kita: 2. resm-i tapu: 30. Ali b. resm-i tapu: 6o). donum: I.J. k1ta: 3.. Bali b.t/2.. donum: I. resm-i tapu: to). bive . . Ramazan b. ve grah. Veli Hoca -al Imam (bag. resm-i tapu: 30). kita: 2. Korkut b.al. donum: 3. Mehmet: 22 (bag. Murat: 22 (bag. Bive: 2. Ahmet: 22. !nebegi b. donum: 3. Mustafa b. k. Kasim. Varo§-i !rig (~J. bakla. Bali b. Abdullah: 22 (bag. Hmta. donum: I. resm-i tapu: 15). bive .I/2.. Divane (bag. Hasan: 22 (bag. al-'u§r va'l-rusiim: 300. Petko D'urit'. resm-i tapu: to). resm-i tapu: 40). kita: 2. gunluk: 4). Aydm: 22 (bag. Petko Radivoy. k. Mustafa b. resm-i tapu: 6o). diini.) ve Obratof~i ( cso:J_. Abdullah: 22 (bag.\~ T_.Vuk !stepko. Yovan D'urin. Ali b. Hasan: 22 (bag. 35 ~a1r ve ~avdar. Vuya 1~veniya. Ahmet: 22 (bag. donum: 4. Pavko Vtlaka (?) . k1ta: 3. tahi-i Islankamen ( . Nasuh b.im: 3. donum: 2. resm-i tapu: 35). donum: 3. Atmaca: 22 (bag. Bayram: 22 (bag. resm-i tapu: 6o). donum: 2. Nasuh: 22 (bag. Piri b. donum: 3. zemin-i tarla. donum: 1.td· Karye-i mezbure ve Tapavi~a ('':"!-'lJ. doni. plgam O§r-i kelem Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Abdi b.Y. Nasuh: 22 (bag.. !van Posav~e. Turhan b.. resm-i tapu: 6o). Hane: g. tahi-i kaza-i Varadin ( . Cafer: 22 (bag. Suleyman: 22 (bag. Ah· dullah: 22 (bag. 1~vetko Batrit'. al-'u§r va'l-rusiim: 1.\ ). Ali b. resm-i tapu: 30). donum: 5. Bayezit b. pop . 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. donum: 6. Timur b. Yusuf: 22 (bag.H~) nam karyelerin rayasl uzerinde davar otanp resm-i otlak eda ederler. resm-i tapu: 50). Suleyman: 22 (bag.). kita: 2. donum: 3. !nehan b. kita: 2. Suleyman: 22 (bag. Kinez. donum: 2. resm-i tapu: 15). Karagoz b. Bayezit: 22 (bag. Ali b. resm-i tapu 490 120 140 toB 100 20 6o 15 20 25 30 30 '5 IO 12 40 15 50 40 Mezraa-i Po~u~a (?) (<~. donum: 2. Istoyan 1~vetko. resm-i tapu: 6o). resm-i tapu: 20). donum: 6.1[2. Hasan: 22 (bag. l). I. donum: 3.I~)) ve Banof~i ( cso:J_. resm-i tapu: 70). resm-i tapu: to). resm-i tapu: 20).I/2.:>(. Velihan b.I/2. Kasim b.:. Memi b. Kinez: I.. ve 11in~i (?) ( "'~\ ).222 StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI Karye-i 1§titar (~~\ ). resm-i tapu: 30). Martolos: I. donum: 6.. Ferhat b. Cemaat-i Muslumanan-i !rig (. Balaban: 22 (bag. [SBv] Nahiye-i !rig (~J.. !skender: 22 (bag.iv. k1ta: 3. donum: I. donum: 4. I.Dorka. Timur b. donum: 3. resm-i tapu: So). Huseyin b. Piri b. Timur b. Hasan: 22. resm-i tapu: 30). Ali b. Nasuh: 22 (bag. k. Husrev: 22 (bag. Bali b.300. Kurt b. donum: 6. donum: I. Yunus: 22 (bag.. kita: 2.!.\ ) ma mezraa-i Felagi§ (?) (. Murat: 22 (bag.

luta: 2. luta: 2. Ali: 22 (bag. Hasan . resm-i tapu: I5). Mahmud: 22 (bag. donum: I3. Recep b. luta: 2. resm-i tapu: 25). resm-i tapu: I5). Bali b. Abdullah: 22 (bag. kita: 2. Turak b. Ali b. Huseyin b. Mahmud b. Abdullah: 22 (bag. Nasuh b. resm-i tapu: 20). donum: I. resm-i tapu: I5). resm-i tapu: I5). Hasan: 22. resm-i tapu: I5). Ali b. Hizir b. I. resm-i tapu: 10).StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI resm-i tapu: IS). Hasan: 22 (bag.I/2. Timur: 22 (bag. luta: 2. diinum: I. resm-i tapu: I5). luta: 2. [Sgv] Pirali b. Hasan b. resm-i tapu: 6o). donum: I. ibrahim: 22 (bag. luta: 2. donum: 2. resm-i tapu: 40). Huseyin b. donum: LI/2. Suleyman. Mehmet: 22 (bag.. I /2.I/2. donum: I. resm-i tapu: 25). Nasuh b. resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 6o). resm-i tapu: 30). Ali b. donum: 3·I/2. Bayram: 22 (bag. Mustafa: 22. resm-i tapu: IS). luta: 2. Ahmet b. Mustafa b. resm-i tapu: 20). Abdullah: 22 (bag.I/2. Mustafa b. donum: 3.I/2). Bayezit. resm-i tapu: 30). ibrahim b. donum: I. kita: 2. Haydar b. resm-i tapu: 6o). ibrahim b.1J. donum: I. Suleyman b. Timur: 22 (bag. Mustafa: 22 (bag. donum: 5. donum: 3. Veli: 22 (bag. Ali b. donum: 2. diinum: 5. resm-i tapu: I5). donum: 2. Huseyin: 22 (bag. Yunus: 22 (bag. Kurt b. resm-i tapu: 20). donum: 3. Aydm (bag. donum: I. Hasan: 22 (bag. Murat (?): 22 (bag. donum: I. Kurt b. resm-i tapu: 25). Ali: 22 (bag. donum: I. donum: 3. donum: 2. donum: I. donum: 2. resm-i tapu: 40). donum: I/2. Oru9 b. resm-i tapu: 10). donum: 3. resm-i tapu: 50). resm-i tapu: 30). resm-i tapu: 50). kita: 2. Hasan b. donum: I. Abdullah: 22 (bag. donum: I.I/2. Yunus Zemun: 22 (bag. Abdullah: 22 (bag. donum: 2. donum: 2. donum: 4. Turali b. resm-i tapu: 20). Murat: 22 (bag. Veli b. Ali: 22 (bag. Ali: 22 (bag. resm-i tapu: 10). donum: I. Hasan b. Murat: 22 (bag. Ali b. Ali: 22 (bag. resm-i tapu: 50). diger Oru9 b. Osman b. resm-i tapu: I5). luta: 2. Murat: 22 (bag. Huseyin: 22 (bag. Behram b. resm-i tapu: 30). Abdullah: 22 (bag. donum: I. resm-i tapu: 30). donum: 3. Huseyin: 22. Ali b. Atmaca: 22 (bag. resm-i tapu: 10) 224 ·' . resm-i tapu: I5). !skender: 22 (bag. resm-i tapu: 30). resm-i tapu: 30). Mehmet: 22 (bag. donum: 2. resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 40). Memi b. donum: 5.·. resm-i tapu: 30). Abdullah: 22 (bag. Memi b. Abdullah: 22 (bag. diinum: 2. Kurt b. donum: 2. Mehmet b. resm-i tapu: 20). Suleyman: 22. resm-i tapu: I2). Mehmet: 22 (bag. Mehmet b. Mezit b. luta: 2. luta: 2.I/2. resm-i tapu: 20). Hasan: ~2. resm-i tapu: 40). Kurt b. [Sgr] Bayezit b. donum: 2. Ahmet: 22 (bag. 15 . resm-i tapu: 20).I/2. resm-i tapu: I5). Yusuf: 22 (bag. donum: 2. luta: 2. Mehmet: 22 (bag. Piri b.t: 22 (bag. Bali b. resm-i tapu: I30). resm-i tapu: 20). Huseyin b.ayyil. donum: I. Huseyin: 22 (bag. Oru9 b. Mustafa b. Hurrem b. Mehmet: 22 (bag. luta: 2. Abdullah: 22 (bag. resm-i tapu: 30). Mehmet: 22 (bag.I/2. Ferhat b. donum: 5. donum: 2. Oru9: 22 (bag. donum: 5. Huseyin: 22 (bag. ~aban b. kit1l: 2. Mezit b. Aydm: 22 (bag. donum: 2. Ahmet: 22 (bag. luta: 2. Murat Karaca: 22 (bag. donum: 6. luta: 2. donum: 3. !brahim b. ~ab. Gazi: 22 (bag. Abdullah: 22 (bag. Memi: 22 (bag. resm-i tapu: 20).I/2. Abdullah: 22. donum: 6. donum: 4.I/2. donum: 5. donum: 2. donum: 2. donum: 4. donum: 2. donum: 4. luta: 2. Ramazan: 22 (bag. Gazi: 22 (bag. ~ahin: 22 (bag. donum: I. Ahmet: 22 (bag. Mezit: 22 (bag. donum: 2. Abdullah: 22 (bag. resm-i tapu: 40). donum: 3. Abdullah: 22 (bag. donum: s. Nasuh: 22 (bag. Mehmet: 22. Abdullah: 22 (bag. Hasan b. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 50). resm-i tapu: 50).yeni9eri (bag. Ayas: 22. Mehmet: 22 (bag.natuvan. Kurt: 22 (bag. Mehmet: 22 (bag. resm-i tapu: 35). resm-i tapu: 25).tn b. donum: 4. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 50). donum:. resm-i tapu: 50). Mehmet: 22 (bag. Ferhat b. resm-i tapu: 20). Turali b. donum: I. Muhyi b. Ali b. donum: 2. Huseyin b. resm-i tapu: 50). kita: 2. resm-i tapu: 20). donum: 3. Mustafa b. Ahmet: 22 (bag. Mustafa b.I/2. Piri b. resm-i tapu: 40).I/2. Mehmet -al. Huseyin: 22 (bag. Abdi b. donum: s. Ali b. resm-i tapu: I5). diinum: 6. Nezir b. Ahmet b. Sinan b. Piri b. SUleyman b. resm-i tapu: I5). resm-i tapu: 30). donum: 2. Abdullah: 22 (bag. Kurt b. Kurt b. donum: I. Veli: 22 (bag. Abdullah: 22 (bag. Ali b. luta: 2. luta: 2. resm-i tapu: 20). donum: 3. resm-i tapu: 30). Osman b. resm-i tapu: IS). resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 40). Ahmet: 22 (bag. ~adi b. Mustafa: 22 (bag. Abdullah: 22 (bag. donum: 4. resm-i tapu: 6o). Ferhat: 22 (bag. ~aban b. donum: 3.I/2. donum: 3. donum: I. Pervane b. Nasuh: 22 (bag. Turban b. resm-i tapu: 5). diinum: s. Ahmet b.I/2. donum: 3. Ahmet b. Bayezit b. resm-i tapu: 10).I/2. resm-i tapu: 30).9izmeci: 22 (bag. Bali: 22 (bag. donum: 4. resm-i tapu: 20). lsa b. resmi tapu: 6o). Mehmet b. donum: 6.I/2. donum: 6. F. Bali b. kita: 2. donum: 2. Bayezit b. resm-i tapu: so). !nehan: 22 (bag. Mustafa b. Ferhat b. Abdullah: 22 (bag. Abdullah: 22. luta: 2.

resm-i tapu: 35· [go'] Gebran-i varo§-i irig (~. Petar 1steyula (?).. Bag-i Hact Veli a. resm-i tapu: 20. resm-i tapu: I o.. Kinez. Bag-i Divane Ali a. iliya ~imun. Milko Vuk..Ij2.. Yovan Marko. doniim: 2.. resm-i tapu: 35).. Radosav Piri ba. 805 ~atr ve ~avdar. Mustafa a. Mihaylo. istepan Filip. Bag-i Hasan b. D'urad Besarit' (?). resm-i tapu: 20.) der hudud-i m._.". doniim: I/2.. ?.. Putnik 1~vetko. araba: 8. doniim: I. D'urad' !stepan. sakinan-i varo§-i Yarka ( . resm-i tapu: 10. Zemin-i ziraatgah-i Hiisrev b. Hiisrev ve Osman b.pop. D'urad Yovan.. Zemin-i mezbur babasmdan tarik-i irsle intikal edip hiiccet-i §er'iye ile matakaddemden tasarrufunda oldugun Miisliimanhk nakl eyledikleriyle defter-i Hmta. Mihaylo Qavela (?). sakinan-i kasaba-i Dimitrof~o ( •>. l ). doniim: 2. Firuz a. Radosav Bo§ko. Mihaylo Petar. Petar Yovan.kolar.:. Abdullah a.kiiavuz. Bive: 4· Kinez: 1._. doniim: 2.I/2.. resm-i tapu: I5· Bag-i Hact Sinan a.Pava. resm-i tapu: Bo. Abdullah: 22 (bag.~4 ).. a. Mirko Yovan . !stepan Marko. . Milak Bogoye. Petar V~k. Bag-i Hasan b. Vuka§in Vuk. sakinan-i nefs-i Varadin ( .!l. sakinan-i varo§-i Yarka ( . Bag-i V eli b. bive . . ). Resm-i tapu: 50. Radonya lstoyko. I75 I225 Resm-i ~ift 2750 Resm-i giyah ve bostan ve hime-i Miisliimanan ma Gebran 2376 . Petko Todor.!il 'a. araba: 4.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTER1 StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi doniim: 3-I/2. Boja Petar._. i stepan Jivko. bive .!ii."_. Kozma Kanit'..~4 ). Zeminha-i Ramazan b. Zemin-i tarJa.:1 ). sakinan-i Dimitrof~a ( '':""_. resm-i tapu: I6o). Vuyin Obrad. D'urad' !stepka. k. Qaytr-i Memi b. Zemin. ?. Pava! Vuk... Vtladisav . Mihaylo Ray~eta. sakinan-i karye-i Ktralev~i ('"''.t. Mihal Qunug. sakinan-i kasaba-i Dimitrof~a (<".. Hasan a. sakinan-i varo§-i Segedin ( 0:-. Hiiseyin a. doniim: 2. Pava! . Mila§in Radul. araba: 4.684.>1~ T. Pava! Radomir. Bag-i Hiiseyin b.. Lazar Mati. sakinan-i kasaba-i Dimitrof~a ( •-:-. Yovan Petko. Petar Lazar. Petko D'urd' evit'. k. Murat der hudud-i varo§-i irig ( ~._.. Ali der hudud-i irig ( . Bag-i Mahmud b. resm-i tapu: I5. Osman b. !stepan Bogoyit'.. Yovan Pavit. Petar Rayko.>_. .Yanka. ivani§ Vuka~. resm-i tapu: 40. resm-i tapu: 25. Radi~a Petko. Bayezit."}lj). resm-i tapu: 20. ?. resm-i tapu: 20. doniim: I o. Hane: 6g. Bag-i Hasan b. Abdullah a. Yovan Bratit'.) der hudud-i varo§-i mezbur. sakinan-i varo§-i Yarka ( . al-'u§r va'l-rusiim: 50. sakinan-i karye-i Ktralev~i ('"''. 375 Alef. doniim: 2. donii m: 2. D'urad' Rukali~a (?)._. yerler mezki'tr Ramazamn babasmdan tarik-i irsle intikal edip tasarrufunda bulunmagm defter-i cedide iizerine kaytt o!und u. Yovan.) doniim: I.ll)). Abdullah a. doniim: 4· Qaytr-i Mu.Luka~ lsmolan.Mariyana. Ali a. Milo§ Radoba.). D'urad' Petko. Mihaylo Rujit'. lsmolan Radi~a. Hane: I2g. ?. Abdullah._.~4 ). sakinan-i Yarka ( . k. Mihal .Mariyana. sakinan-i kale-i Varadin ( 0:_>1~ T_. 75 Erzen. Mariniko Radosav. Bag-i Ferhat b... Ivan Bogdan. cedid-i hakaniye iizerine kaytt olundu.S::.J_I) nezd-i ~aytr-i bassa. Bag-i Zeyneb niyet-i Ali. doniim: 4. bive . Martolos: 1. !~vetko Radoba. Resm-i tapu: 40. giinliik: 8. Petko D'uro. 1Iyas a.Dimitar Mtladit'. ). Yovan Nikola. doniim: 3· Bag-i Mustafa Izvornik a.)~ ). Qaytr-i Ahmet b. lstoyan Visoki. k._. ). Nikola lstoyko. Luka~ Yovan. Bag-i Rtdvan b. Radi~a Vuk. Miladin D'urad'.. istep an Nikola. l.terzi. Jivko Petar. resm-i tapu: 25. Bag-i Mehmet b. Nikola Rayin. Mihaylo Bogoyit'. Zikir olan... Kusta Vukota. Petar . resm-i tapu: 6o.. Yovan Milatit'. Mihaylo . diger bive . doniim: LI/2. Hasan der hud ud-i mezraa-i !Iin~i ( ?) ('-'"_J.. l) ber muceb-i hiiccet-i §er'iye.stafa b. sakinan-i kasaba-i m. giinliik: 5· Zemin-i bah~e. doniim: 8. doniim: I. I j2. Mustafa ve Nasuh Mehmet ve Nasuh b.

>lJ ) nam karye topragmda hiiccet-i §er'iye ile iizerinde bulunan yirmi be§ arabahk ~aY'r ve yirmi giinliik tarla!and1r.! U ) nezd-i m.. 1oo Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i a~! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. ). sakinan-i varo§-i Segedin ( . Resm-i tapu beta! eb-i hod-i §an: Bo. Behram nam kimesneden satm ald1g1 on ii~ giinliik tarlalandu. Mezraa-i Budakof~i ( .rit olan ferman-i call! -al. Ali der hudud-i mezraa-i m.~_. Ahmet der hudud-i mezraa-i mezbure her muceb-i hiiccet-i §er'iye. Manastir-i Hopova ( .~ikr ~iftligi yerleriyle maan defter-i cedid-i hakanide iizerine kaY't olundu. Ve ii~ giinliik ~aY'rland1r..622. V e ii~ diiniim ba~dtr. -al. kita: 1.1 Resm-i tapu [go•] Resm-i bive Bid'at-i hanaztr Resm-i bojit' Bad-i bava Zemin-i kenise. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1<.l.'unvan muktazasmca merkum bag ve bah~e ve ~aY'r ve tar!alarmm ve manastirlerinin yerleri kendilere tapuya verilip ve kendiler yapmaY'P feth-i hakaniden beri ellerinde kalan manastir binalan dabi kendilere fiiruht olunup bu ciimlenin riisum-i tapusu ve binalarmm pahaSJ i~in mirlye yirmi alti bin ak~e eda ve teslim eylediklerinden sonra il. araba: 3· J:Ia!il 'a. her muceb-i hiiccet-i §er'iye. QaY'r-i Veli Hoca der hudud-i mezraa-i m.. V e Riva ('.r_l ).. kita: 2.. araba: 8.. V e !sa Bali ve Ramazan ve !brahim nam kimesnelerden satm ald1gl ba~du. oo g Mezraa-i Seleyu§ (. resm-i tapu StREM SANCAČH TAHRIR DEFTERI 2025 21000 280 1200 220 goo gg6 82 200 274 460 400 1000 6o 24 440 240 1312 120 Mezraa-i Kayinov~i (<>':"J'.) der kurb-i varo§-i !rig ( "-4. araba: 3· QaY'r-i Hiisrev b.det-i agnam ve kevare ve sair cem! mersumata bede! sal besa! be§Yiiz yirmi§er · ak~e eda eyledikleri defter-i atlkte mukayyet olup tahrir-i cedid iizerinde yiiz doksan be§ ak~e dabi ziyadeye miitehammil bulunma~n bed el-i a§ar-i §er'iye ve riisum-i iirfiye ve kanuniye her senede · sahib-i zemine yediyiiz yirmi ak~e vermek iizere manastir-i mezbur kalfe-i tevabi ve levah1k-i me§ruhesiyle defter-i cedid-i hakanide sabiJ. -al. ). tahi-i m. al-'u§r va'l-rusiim: g. Qayu-i Yovan Marko ve Yovan Kirstikatit' (?) der hudud-i mezraa-i m. tahi-i m. pinte: 2. her muceb-i hiiccet-i §er'iye..:r.201. araba: 4. al-'u§r va'l-rusiim: 2.S:.StREM SANCAČH TAHR!R DEFTERI Bagat-i Miisliimanan. Qaytr-i Ali b. Zikir olunan baglar ve bah~eler ve ~aY'r ve tarlalarm hudu tian manastir-i merkum ruhbanlanmn [91'] ellerinde hiiccec ve temessiiklerinde mestur olup Jakin ruhbanlar tayfaSJ §imdiyedegin tapusuz tasarruf edip hala vil.. bakla..159..l) nezd-i m. resm-i tapu: 20._". Bagat. Qiftlig-i Hasan Aga-i ziiama-i vilayet-i Budun ( WJ>Y.ooo. Ve mezbur varo§ta evleri ve harman yerleridir. J:Ia~il 'a.~ikr ruhbanlar iizerlerine kaytt olundu. Hasil: goo. Bah~eha..§ar-i hamir ve gallat ve il. Varo§-i !rig ( "-4. ve grah.r l ) kurbunda Kayinov~i C':" J'. .§ ) nezd-i m. J:Ia~il 'a.. her muceb-i hiiccet-i §er'iye. Ve varo§-i merkum hududnda Hasan b. J:Ia!il 'a. Araba: 8. Zikr olan evleriyle harman ve bag yerler i~in mirlye elli ak~e resm-i tapu vermegin sabiJ. QaY'r-i Mustafa Izvornik a. al-'u§r va'l-rusiim: 2.. al-'u§r va'l-rusiim: g. Mezraa-i D' evu§ ( . kita: 20._.! U) nam mezraamn baglanndan maada mumaileyh tasarruf ettigi tarla ve ~aY'r­ lan ve bag yerleridir.<L) nezd-i varo§-i mezbur... HaSI! bedel-i ii§iir: 720. diiniim: 405 O§r-i §Ira. kita: 4· Qaytr._. Tarlii.

martolos. Petar Kozmit'. bakla. Nikola Dobro§. Petko Nikola. Milko Vuk.I) sakinlerinden Sufi Bali mukaddema katib -al. k. 50 20 25 7 22 25 20 5 2 32 64 30 5 12 25 16 ss 6o tabi-i !rig (~J. Bive: 2. §algam 6§r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~t Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. biraderan-i m.dosela~.k4 ) . Vuk Huanak (?). Radosav Istoyan ..~1. l ). Vidoye Radi~a. l!iya Radi~a. Hasi! bedel-i tl§ tir: I 50.lfudiid olduklanyla tecditten mlistagnilerdir. Lazar Vasil. Martolos: 3· Zemin-i Mala Rivi~a ( ''. ) nezd-i karye-i Riva ( ?) bu). Radi~a ~uroye (?). Bo~ko Zoran. I Erzen.n defter-i cedid-i sultaniye dahi lizerine ka)'lt olundu. k.-1) der kurb-i varo§-i irig (~J. Bag-i Kamer. k. l). pinte: 5 Resm-i sepet Adet-i ag"am Resm-i ag. bive . -al. 1vko Radoye."!J!J 'l' L. al-'u§r va'l-rusiim: 3.~J l ) sakinlerinden Dobrosav Ylizba§I nam zimmi talip olup geri ruhbanlar tasarruf eylemek iizere miriye bin ak~e eda ve teslim eylediklerinde ziyade ile taleb eder kimesne bulunmad1g. Vu~eta !stepan. !stepan Pavko. resm-i tapu Karye-i Riva (?) ( 'J!J ). bive Mariyeta. niyet-i Hac1 . IO ~rur v e ~a vdar.Ia~il 'a. Mihaylo Nikola.!.dosela~. Vukosav Radi~a. Petar Rakin. ' 1' StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Manastir-i Istari ( <.. Nikola !stepan. Hane: 16.. Mati .'unvan muktazasmca mezbur bag ve bah~e ve bostan ve ~ay1r ve tarlalar ve manastirlcri tapuya verilmek laz1m geldikte m erkum ke§i§lerle varo§-i !rig ( . Qay1r-i Hlisrev b. Marko !stepan. Nikola Vuka§in.000.vilayahtan tapula)'lp tasarrufunda bulunmag.4 ) . Vukit' Vu~eta. D'ura Vuk. araba: 2.. Radi~a Radoye. Qelit Radi~a. l~vetko Vitomir. ve grah.pop. .<Jl::. D1ragit' Yelit'. !stepan Vuka§in.Ia~il 'a. Bo~ko V1ladoye. Kadimden tasarruf ettigi ~aymdu di ye Mtisliimanlar §ahadet etmegin defter-i cedid-i hakaniye lizerine ka)'lt o!und u. ~imun Petar. Petar D'uroye. Ognan .VIlak. D1ragi§a Vukit'.ooo. Radosav Qolko (?): [91v] !stepan Yovan. ecilden sabiJ. Pava! !van. J. 2 Resm-i giyah ve bostan ve hime StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi 6§r-i §Ira.-:.voyvoda ve Mustafa ve Piri. Lazar.~ikr bag ve bah~eler ve bostan ve ~a)'lr ve tarlalar ve manastir yerleri defter-i cedid-i hakanide manastir-i merkum ruhbanlarmm lizerlerine kay1t olundu.Mili~a. Ali der hudud-i m.martolos. Hane: 32. Zikir olan manastire miitaallik baglar ve bah~eler ve bostan ve ~ayu ve tarlalan ki ma'him -al. Zemin-i mezbur onbe§ glinllik tarJa ve onbe§ arabahk ~ay1r olup varo§-i irig (~J. J. Radoye 1vkovit' . ber muceb-i hliccet-i §er'iye. !van Nikola.! 6§f-i kevare 6§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek. k. Vuksan Tivirdiko. Hmta.pop. ta bi-i m.martolos. Ruhbanlar keferesi §imdiyedegin tapusuz tasarruf edip hala ferman-i calll -al. Radonya !stepan.dosela~. Petar Zarit'. Araba: ro. Yovari Rakin. Vukosav. D1ragoyla .. DonUm: 2. Dabijiv Bogdan. Qa)'lr-i Baba Karagoz der hudud-i karye-i mezbure nezd-i pmar-i Batin~i ( "o. Karye-i Batin~i ( . Vuka§in Milin. al-'u§r va'l-rusiim: 1. D1ragi§a Marko. Nikola D1ragit'. Dobra§in . der hudud-i karye-i m. 10 Alef. Nikola Yelit' .

). Branilo Vuk. !stepan Nikola.>J. Petar Yovan. I20 i. Vukit' Vuksan. Mihaylo Petar. 1~vetko Vuk. Radosav D'urit'. IO 70 Resm-i giyah ve bostan ve hime 528 Adet-i agnam I2SO .. Dimitar Radovin. Radosav Brayan.Jl. Petar Milenko.Vukosava. ) nezd-i m. Rayko Petko. Vukchrag . bakla. D'urad' Brata~ (?). Bogoye Vuk. Radoba !van.vilah. Petar !van. Marko Yovan. gs Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Radosav Radi~a. k. D'urad' Herak. Subota Oliver. 233 s s g IS I8 I5 5 6 g5 I6 IO 6o Mihalof~i Petko Radosav. k. Pavun Vuyin. "~L<. !stepan Kokotit'(?). Radonya Radosav. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz 2IO I2 24S Resm-i arus I92 Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin~i kenise. Yovan D' ura. 1~vetko Radosav. Petko Marko. D'ura Yovan. k..". 42 Hmta.t:J". Nikola Petar. Hane: 44· [92v] Mezraa-i Kuvejdin (?) ( . Rado Radul. Radonya 1vko. D'urad' .J. Yovan Radivoy. ta bi-i m.ia1r ve ~avdar. Hmta. l. Vuyin La~ko.1stara~. Ve~erina (?) Oliver. g Erzen. bive .dosela~. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaZ!r Resm-i bojit' Bad-i hava [92'] I68o O§r-i mercimek. Radohna Kop~in (?). Todor Yovan.StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt Hmta. Petar Petak. !liya Brayan. Vuk D'urad'. I.irur ve ~avdar.Hi!il 'a. Radi~a !stepan. ) ma msf-i zemin-i mezraa-i ( <. Dabijiv Du~oye (?) Radul !van. !vani§ . k. resm-i tapu 5S I I 7S gs 20 IS I4 go g2 g2 go I2 Bo gs I8S Karye-i Ko kuna§ ( _. k. Damyan Yovan. Radonya Radi~a. al-'u§r va'l-rusiim: 464. Mihaylo Diyak.686.dosela~. Luka~ Pa~yan. k.>':"._.Hi!il 'a. k. Ntsf-i zemin-i mezraa-i Qikasova ( . Radonya Radova~. Lazar Kati t'. Toma§ !stepan. so goo Erzen. ve grah. Raden. I 7 228 Resm-i giyah ve bostan ve hime 20 Adet-i agnam Resm-i agtl 4 20 O§r-i kevare i-' Karye-i Bregova ('-"'J.i) der tasarruf-i ahali-i m. Damyan Du~oye (?). gs Alef. Vuka§in Obrad. k. bakla. Hane: I9· Bive: 1. Dimitar Brata~ ( ?) . k. I 4 Erzen. I Alef.. Vuksan Radosav. resm-i tapu: soo. Radivoy Radosav.ia1r ve ~a vdar. Lazar Radosav.pop. Radoyko . ve grah.':' ) der tasarruf-i raya-i m. tahi-i m. g 6 l. Yovan Radovan. Mihal Pava]. k. 200 2800 l. Radovan Radosav. k. al-'u§r va'l-rusiim: s. !stepan Radovan.

:avdar.. tabi-i !rig ( . Rado Radoye. Drragit' Vukosav. Vitko D1ragit'.:a Raden. Martolos: 2.:it'.:.govedar.:in Milin.':". k.:a. Kinez.ooo.)._.':"..234 StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERi StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERi Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Herak Radko. tahi-i m..la!il 'a. 2 12 Erzen. Drragit' Drra§kov.dosela<. bakla ve grah. al-'u§r va'l-rusiim: 4·S9S· Hmta.:.:i (. Petar Milo§. Hane: 29.. Dana Radi<.. Vukmir Radko. rs IDS Resm-i giyah ve bostan ve hime S4B Adet-i agnam 3SO Resm-i agil 70 O§r-i kevare 2SO O§r-i ke ten ve kendir r 20 O§r-i mercimek.. _.:avdar. Radosav Bayrit' (?). bakla. Radoye Marinko.:a. Vu<. k. Nikola !stepan. Dobrosav . ve grah. al-'u§r va'l-rusiim: s.dosela<. Vukosav Pava!. Milin Radonya. D1ragit' Rado. so soo Alef. ) nezd-i karye-i m.:i ( . Rako Radi<..:l Resm-i tapu Asiyab der mezraa-i Mihalof<. diger D1ragit' Vukosav. Duagit' Vu<. Hmta... Radosav Isladoye . Milo§ Pava!.:ma Resm-i fr<.JY.:a Radosav. k. Radosav Bayrit' ( ?) .l J-"" ) . nam-i diger Kameni<. §algam s6 O§r-i kelem go O§r-i biber ve piyaz 27 . Yovan Radonya. Vuk Milovan. 40 2BO Resm-i giyah ve bostan ve hime 2BB Adet-i agnam ss o Resm-i agil 6s O§r-i kevare 2SO O§r-i keten ve kendir so 235 sB !2 rs 77 Bo I7 6 4S 44 S4 !20 Karye-i Borkof<. bive . !vani§ Radi<.:a. Vukosav Vuka§. Miyan Radi§.Vu<. Rado Leka. bab: r.A!_..:a.:i ( .:a ( ~ ) der hudud-i karye-i m.martolo§. Vuyi<. l. k.. rgs 2730 ~arr ve <. Kinez: r.martolos.:. [gs'] Pavko VIladko. Ray<.dosela<.."'}l-.. ). Kinez: r.!J< J_ l ) .:a Radovan. Lazar.Herak Petar. Hane: 24. Bojidar Vuk. Nikola . r66 2S24 ~au ve <. Radi<._. Nika Radko. Radi<.:ma Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'a t-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava Zemin-i kenise.la!il 'a. Duagoye !iiya. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola<. Vuyko Vuk. Radosav Vuka<. Resim Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise.:eta Nikola.Pava. k. Todor dosela<.:eta D'urad'. Nikola Radi<. k.>' J ).dosela<. Pop Radosav. Rado VIladko.:a Radosav . Bukor . Radivoy Mariniko.~_.:a !van. k. Zemin-i Kamen Gireda ( . resm-i tapu O§r-i mercimek.. Vukit' !van.:a Radosav. l. Radosav Vukduag..:. Vuksan Radonya. Milosav. Radi<. Bive: r.'. Radi<. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola<.:.:. bakla ve grah. resm-i tapu I2S ss 2S IO 42 12 ISO 29 roB 21 r6 94 4S so 70 Karye-i Biiyiik Petrof<. Radoman Vuk. Mezraa-i Voykof<. roo 6oo Erzen. Milo§ D'urad'. Radoy<.:i ( . ' Kinez.

Tom~ !stepan. Pava! Radosav. Vuk D'urit'. I.y ). s 12 Erzen. !stepan D'ura!. Jivko Islobodit'. Vuk. Matko Petre. D'urko D'ura!. Petar Yanko. Toma! Ivladisav. Laleta Radi~a. SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI go sB 75 15 220 125 59 Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Bil.. Petko Radovan. 195 27SO ~air ve ~a vdar. Radonya Nikola. Dobrosav Yovan. Radovan Obradoye. Dimitra Deyan. Petre Vuk. Nikola Kalit'.ooo. Radi~a 1stepkovit'..236 SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~I Resm-i tapu Bid'at-i hanaZir Resm-i bojit' Bil. Luka~ Petre. Subota Petre.pop. Bradan !van. Radi~a D'ukit'.:. Lazar Istanyevit'. Mihovil Luka~. Dimitra D'urit'.! 70 Čl!r-i kevare 220 Čl!r-i keten ve kendir 120 Čl!r-i mercimek.d-i hava Zemin-i kenise. Dimitra . Petar Yovan.. D'urad' Radosav. al-'u§r va'l-'rusiim: 2B. Petar Milo!. k. Mihaylo Petrovit'. Petar Sekirit'. Kozma Rada!in. Marko Radosav. Petar Magdit'.. D'ura Radovan. !~vetko Radin. Vuk Petre.. D'urad Pulada (?). k.. D'urko Diyanovit'.pop. Petko Fimiya (?). 50 soo Alef.. Hane: 17.) ma bagat-i raya-i der mezraa-i Kabakut ( . Vukota Petak. Petak Petko. Yovan Vuk. soo 6oo ~mr ve ~avdar. I:Ia~il 'a. Radi~a Radosav. 1liya Yovan.. k. !stepan Oliver. Koya D'ura!. D'urko Mumit'. !~vetko Diyakon (?).. Dimitra Petrovit'. Dimitar birader-i pop.terzi. Todor Vihoye. SOO Resm-i sepet 240 Adet-i agnam 4500 Resm-i ag. k.pop. Toma! Iskoroye. Vukman Radosav.. k. 120 59 40 mzbure Petar Visit'. D'urad' Qoyan. Marinko Yankovit'. k.:. Istoyan D'urit'. Martin . Yovan Istayit'. Vuk Vukmir. Luka~ Radosav. tahi-i irig (._. Dimitra Qoyan. Bogdan Radovan. so Erzen. Manoylo Rakit'. 4200 Hmta. Petar Beyjana~ ( ?) . ?.. k. Petak !~vitoye. Nikola Mirko. pinte: 14 140 Resm-i sepet 14 Adet-i agnam S50 Resm-i ag. Yovan Beyjana~ (?).>:. al-'u!r va ..1-rusii. Lazar Radivoy. Vukdirag Radosav. D'ura Radivoy. !~vetko . Petar Damyan. 1~vetko . Blaj !stepan. Hane: 70. resm-i tapu Karye-i Kuru1edol (J. 1algam 56 Čl!r-i kelem S5 Čl!r-i biber ve piyaz 27 Čl!r-i meyva so [9Sv] ResUI-i arus 6o Resm-i pola~ma sB Resm-i fi~I 75 Resm-i tapu 15 1\ 237 220 . 1~vetko Petar. 100 120 Alef. !stepan Vayistiko (?). Petko !stepan. 70 Dobrodol (J.. Yovan Radivoy.m: 5·000. pinte: I. Ferhat Abdullah: 22. Petar Brayan. Muslim: I.Ia~il 'a. Hmta. 15 105 Resm-i giyah ve bostan ve hime 204 Čl!r-i !Ira.. Petar Jivko. IDO Resm-i ~ift Resm-i giyah ve bostan ve hime 1SOOO Čl§r-i §Ira.) ma mezraa-i Osyan ( 0l.l ). Vuk Brayan. Nikola Petre.. Vuyi~a Radosav.. balda ve grah.d-i hava Zemin-i kenise Karye-i tahi-i m.!lu_ l). k.! B5o . Ray~e Vuka~.

Vuk Kova<.J:. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva 9100 1200 200 1400 840 35000 1400 3500 700 1670 57 1 350 185 162 .. Baga t der hudud-i karye-i Neradin ( . Petar Tarkovit'.J_. Marko Borit'.ko D'urko. ta bi-i m.. Kalinit'.mesar. Nikola Petre.eden dahi ziyadeye miitehammil bulunup minbad cerni apr ve riisumlanna bede! iislub-i sab1k iizere sal besa! iki§er bin ak<..vetko Ivlayit'. Mati l<.e her ve<. Istoyan .. bive Istaniya.dosela<.-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise.kojuhar.in adam giinderilip marifet-i kad1 ile bu ciinlienin resm-i tapusu ve binalarmm pahas1 i<.ko Marko..vetko.) nezd-i karye-i mezbure Kuru§edol ( J_.vetko. Petar Nikola. Petar D'urko. ve grah..l. Petar Luka<. ?. Pava!. Dimitra . Vuk Marko. Dimitra Nikola.it'.1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-. Kinez: 1.e her vech-i maktu eda eylemek iizere defter-i at!kte mukayyet bulunup hala tahrir-i cedid iizerinde maktulan bin ak<. Yovan Milosav.. diger Yovan D'urit'._.h-i nakit eda eyleyeler. Kinez. Yovan .. Dimitra Todor.). D'urad' ljmiya (?).ooo. Yovan Mnav. 122 IJO Manastir-i Kuru§edol ( J_. Yovan 1<. Toma§.. !stepan Marko. ve grah. balda.mesar. Bive: 1.a Radivoy. Dimitra . Hmta. JJ_.. lliya Hnan~ul. Dimitra. Milo§ Boja. Dobra§in . Bo<. Yovan Milosav.i ( .grani~ar.in miriye otuz iki bin osman! ak~eyi eda ve teslim eyleyip ve sab1l. Yakup Matiya. kita: 1. Subota Petre. 200 Alef. Todor .ooo. D'urad' Toma§.~}Jll' ). Yovan D'urit'. Marko Vu<. Nikola Bijana<. D'uroye Buyakovit'. Raya l<. D'urad Boyanit'.>Ij ). Lazar Alek§a.avdar. al-'u§r va'l-rusiim: 6o. kita: 2. D'urad' Istani§a.. Luka~ Borit'.. Marko Popovit'. pinte: 3. Lazar lsvili<.vetko.a (?).StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi [94r] Čl§r-i kevare keten ve kendir mercimek. k.J:. Radi<. Petre Pava!. Petar Radi<.i<. 200 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira. Yovan Kalit'. 50 Erzen. Bo<.> lj ) . §algam kelem biber ve piyaz meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl<. Mezraa-i Topola ( 'l'Y.. Mihaylo Radoye. Lazar Yovan. kita: 4· Gol-i Kovahk ( .Ia!il 'a.ko. Luka~ Petko. D'urad' !vladko.) nezd-i varo§-i Karlof<. Rasli bedel-i ii§iir: 2. Yovan Manoylo.it'.<-al-~ikr mezraa ve bagat ve sair yerlerinin ve davarlarmm apr ve riisumu mukabelesinde sal besa! sahib-i zemine biner ak<. !stepan Nikola... Petko Sekiri<. !stepan Kata. k. Bagat der kurb-i manastir-i m.) ma mezraa-i Zova! (JI_.. Vuka§in .pop.dosela<.. kita: 2... I. And1riya Vu<. Luka<..500 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag. Zikir olan mezan ve bagat ve gol matakaddemden beri manastir-i merkum ruhbanlanmn taht-i tasarruflannda olup lakin tapusuz zapt eyledikleri ecilden o bapta viirut eden hiikm-i hiimayun muktazasmca mezbur mezraalan ve baglan ve giilleri kendilere tapuya verilip ve manastirlerinin feth-i hakaniden mukaddem yaplian binalan dahi kendilere fiiruht olunmak i<..eta. k. Nikola Yovan. Nikola Qolevit' (?). D'urad' Q1rnoyit'. Hane: ·70. ) .! Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. 177 [94v] Yovan Buyakovit'. DJragoylo Rogozit' (?). Tirifun D1ragit'. resm-i tapu Čl§r-i Čl§r-i Čl§r-i Čl§r-i Čl§r-i 239 380 275 180 150 140 175 300 142 240 55 580 Karye-i N eradin ( .11_. ?.dosela<. 650 ~mr ve <. !mladin Ugrin. balda. Yovan T'opit'.a. Vuk Todor.. k.. Nikola Petre.

I Čl~r-i kevare Čl~r-i keten ve kendir Čl~r-i mercimek. Vukdnag Vuyi~it'.ffe-i tevabi ve levahik-i me§ruhesiyle defter-i cedid-i hakanide sabi\< -al.) nezd-i varo§-i Neradin ( .J:.pop. tahi-i m..Yovana. [gsv] Luka~ Vuka~in.d-i hava Karye-i Kudo~ 3ISO 342 3IS 204 673 I20 24S 4S 78 20 6s 13S 1SO 8o 20 6 ss 30 I IO (. til.}J>J. 4S Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag. Peya ._.. Rayin Rayit'. k. Vuksan Bayrit' (?). Radivoy Radovan. ]ivko Dimitra. Radovan .~ikr ruhbanlar iizerlerine kay1t olundu. !stepan ~ako~it'. ve grah. Radosav Vu~ko. I. Petak Nikola. . k. S7 Erzen.~ ) . !stepan . !stepan lvlak (?). Sava Toma§. Pava! . Vuyi~a Bene~it'. Yovan Ra§i~a.. al-'u§r va'l-rusiim: s. Bive: I. Duna Ve~erin. Radonya Bogdan..kova~. Radi~a P. Nikola D'urko. k.. Rayak Mirkala.dosela~..dosela~. Has!l bedel-i ii§iir: 4so. Petar Nehotit' (?) Gruba~ . Bagat ve bah~eha ve zeminha-i ziraat ve h1raset her muceb-i hiiccet-i §er'iye. Radova~ Vuka~in. Hane: 39· Kinez: I. Marko Yovan.bi-i m. Resm-i tapu a. Yovan D'urko.:JI J.l. bive . Vukd1rag Bene~it'.873. Vukrurag Petri.. Hnnak Petar.govedar. Yovan . Yovan Mariniko. Petar . Hane: I7. bakla. Radi~a Grabova~.. StREM SANCA(.>Ij) al-maz biir. Toma~ Vmdinik. I6 . Yovan ~akotit'. ~algam Čl~r-i biber ve piyaz Čl~r-i kelem Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bil.. Karye-i Yelen~i ( .Ia~il 'a.kojuhar. Yovan Vmdinik. Radonya Radi~a. Luka~ Bogdan.pop. 22S ~a1r ve ~avdar. Hmta. Petak Petko.I TAHR!R DEFTERI Mezraa-i ~apina (?) ( '":~) nezd-i karye-i mezbure. 1van . Kinez.Mihaylo Vidko.~ahir be Gergetit' ( . ? Karit'.).". Radi~a.StREM SANCACI TAHR!R DEFTERI Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava 300 140 4SO 2SO 6 7SO 4SO 1136 Manastir-i Gergete -al.::Ph _. Luka~ D'urit'.. Dabijiv Dimitra. Mila~in Vuka§in. 1van Bene~it'. Nikola Radi~a. Radota 1viko. Bun Bejana~.dosela~.!. Prodan D'ord'e. Nikola Pavle. Petar birader-i papas. Mile~a - dosela~. Pava! Vuk. Zikir olan baglar ve bah~eler ve ~ayir ve tarlalarm hudutlan manastir-i merkum ruhbanlanmn ellerinde olan hiiccet ve temessiiklerinde mestur olup Jakin ruhbanlar tayfas1 §imdiyedegin tapusuz tasarruf edip hala varit olan ferman-i calll-al-'unvan muktazasmca mezbur baglar ve bah~eler ve ~ay1r ve tarlalanmn ve manastirlerinin yerleri kendilere tapuya verilip ve kendiler yapmaYJp feth-i hakaniden beri ellerinde kalan manastirlerinin binalan dahi kendilere fiiruht olunup bu ciimlenin riisum-i tapusu ve binalanmn pahaSI i~in mirlye alti bin ak~e eda ve teslim eylediklerinden sonra a§ar-i hamir ve gallat ve adet-i agnam ve kevare ve sair cerni mersumata bede! sal besa! ii~er yiiz ak~e verdikleri defter-i atikte mukayyet olup hala tahrir-i cedid iizerinde dahi ziyadeye miitehammil bulunmagm bedel-i apr ve riisum her senede sahib-i zemine diirder yiiz ak~e [9S'] vermek iizere manastir-i mesfur kil. yed-i ahaJi-i m.dosela~. Nikola Yovan.: 200. Vuyin.

Dimitra Petre.S!REM SANCAGI TAHRiR DEFTERi SiREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi Mezraa-i V1rago§ (?) ( ct"YIJ_J) nezd-i karye-i mezbure. doniim: g.kati b. k.1.) . don tim: 1. ]ivko Vordan. a.ulah. Mihaylo Marko. mezraa-i m. 200 !. k.lii!il 'a. Toma§ Vuk. D1raga§ Vuya. plgam biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaZJr Resm-i boji t' Bad-i hava Zemin-i kenise.serboliik. Nikola Radko. resm-i tapu: go. Subota Vovan. al-'u§r va'l-rusiim: 5. yed-i ahaJi-i m. Petar Rayko. Mihaylo Vinko. bakla. Petar Vukosav. I5 Resm-i giyah ve bostan ve hime Bagat-i Miisliimanan. !van. 45 Resm-i giyah ve bostan ve hime 400 Čl§r-i §Ira. plgam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Asiyab. resm-i tapu: 6o Bag-i Ali -al. 50 20 Alef. Mihaylo Petre.~a vu§. Gruba~. Kozma Velit'. Petar Koyit'.hacar (?). Vovan Istoyan. Petar Y1ladimir. Todor Nikola.S':' _. 5 Erzen. go Erzen. resm-1 tapu I2 I2 Ig I20 50 20 55 25 So so Karye-i Vaska ( "'-4) ma manastir-i !sveti arMiya ( <. doniim: 7. bakla. k. pinte: 40 20 Resm-i sepet Soo Adet-i agnam I60 Resm-i ag. Bag-i Hiiseyin. luta: g.. Miladin Lukit'. N1sf-i zemin-i mezraa-i Mihalof~i (<. Resim Resm-i tapu Bid'at-i hanaZJr kevare keten ve kendir kelem mercimek. Radi~a T'oralit'.§Oka~.S2o.! Dimitra. luta: 2. Radovan Kokora~ (?). k. Vovan Vas~an (?).: Soo. Lazar Diyanovit'. Hmta. Vuk Duagoylo. Nikola Petar. Bag-i Hac! Davut. !stepan Miloye. resm-i tapu: So. k.". Čl§r-i Čl§r-i Čl§r-i Čl§r-i Čl§r-i Hmta. Resm-i tapu a. Petar Nikola. l~vetko Vukit'. bab: S. Bag-i Hiiseyin b. Istoyan Vuki~a.fiah. Luka~ Petko. Resim Čl§r-i §Ira. Vovan Baya~it'.JI. doniim: IS. ISo goo !.lii!il 'a. doniim: I. 2Soo ISo 105 52S go 1000 g5 So s 6oo 2I IS 70 I2 s I20 72 57 I2S 20 So . pin te : I oo Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agtl Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek.1 j2. [g6'] Bag-i Mustafa . al-'u§r va'! rusiim: 6.oS7. I /2.}.. ve grah. Mihal Bogdan.l! J_ l ) . Dimitra Bratit'. resm-i tapu: 40. don tim: 2.)air ve ~avdar. I. Mihaylo . ·Nikola !stepan. Zikir olan mezraa bu koyliik rayasma ekinlik olmaga miinasip olmagm mirlye 520 ak~e resm-i tapu verdiklerinde sonra defter-i cedid-i hakanide §U §artiarla raya-i mezburenin iizerlerine kay1t olundukta eger kendiler ve eger minba'd gelecek haymanaler ( )"'\:-) mezraa-i mesfurede ziraat ve h1raset edip sahib-i arza D§iir verirler. k. Mikola Radoye. Mahmud. Pava! Dimitra.I/2. Nikola Hane: 44· Bag-i HaC! Sinan.I/2. Vovan Marinko. I. Petar Vukosav.)air ve ~avdar. Radosav Istar~e. don tim: 2. Radovan. Jyl) ta bi-i 1rig ( . Istrahinya Dimitra. ve grah. Vovan Petre.!.

~1 ) der kurb-i karye-i Grahova ( IJ>I_.kova~. J_. Yovan Milosav..a Vuk. Lazar Nikola.Ia~rl 'a. _. al-'u§r va'l-rusiim: soo.~. Radi<.) ve Golubin<.) ma mezraa-i Komani<. Nikola Petre.!J. Petar Ra<. Radovan Mili<.Ia~rl 'a. Lazar Dimitra.. tahi-i irig ( .. 11o 66o Alef. Istoyan Radosav._. l. Kozma Vuyin. Yovan pop. Yovan Radosav.j_.. Dimitra birader-i pop. l. Dimitar D'urit'.J. Yovan Radi~a. Yovan Petko. Karye-i Kii~iik Remeta ( . tahi-i m. Hasrl: soo. Zikir olan manastire miiteallik olan baglar ve bah~eleri ve ~ayu ve tarJalan ki ma'liim -al.:. 1oo 700 Resm-i giyah ve bostan ve hime DOn ii m: 4. Pava! Yovan. Rayko birader-i Mihovil. Damyan birader-i Bora. Radman Rado~a (?). 266o Iilmta. resm-i tapu 55 45 25 30 45 53 .. 100 6oo Alef.mazbiir.a (?) ( ~l. k._. D'ura Luka~. Dimitra Petak. diiniim: 4. (?). nam-i diger Grahov~i ( ... 20 Bo Erzen. Toma§ Yovan. Karye-i Grahova ('J' l_. sakinan-i karye-i Kuru§edol (J.e eda ve teslim eylediklerinden sonra defter-i cedid-i hakanide manastir-i merkum kaffe-i tevabi ve levahrk-i me§ruhesiyle sabrJ. Petar Yanevit'.l 620 .. Hane: 26. Radosav !vani§.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERI Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise.y_l ). Nika Mili§a. Radonya Radosav. Radosav Nikola.) ve Kotromani<. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola<. 30 30 3Bo 171 91 50 Mezraa-i Ist!rkova~ (?) ( 1!:1_.. 'Bo~ko !stepan.avdar.i ( .J.l ) al. ) . 135 1B9o ~air ve <.Vuka~ Nikola. k. Mihaylo Beyjana<. al-'u§r va'l-rusiim: 19-450. al-'u§r va'! rusiim: 6. !~vetko Doyko. I.. !stepan. !stepan Grrgur. Yovan l~vetko. resim 20 Čl§r-i §Ira. k. Radosav Petko. Hane: 21. k.<-al-~ikr ruhbanlar iizerine kayrt olundu.-:~} _...).!l-_.> ).evit'. k.-:.it. 190 ~air ve ~avdar.!udiid olduklanyla tecditten miistagnilerdir. Vuk Drragit'. Radosav Vukosav. Radovan Milit'. .J. Kaya !stepan. Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Istanisav Dimitra. pinte: Bso Bsoo Resm-i sepet 210 Adet-i agnam 3200 Resm-i aii. k.. !~vetko Vukit'. Bag-i Ferhat Abdullah a. ta bi-i m. Drragit' Dimitrevit'.156.ma Resm-i fr~r Resm-i tapu · Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise.~t.'unvan muktazasmca mez bur baglar ve bah~e ve ~ayrr ve tarlalanmn ve manastirlerinin yerleri kendilere tapuya verilip ve kendiler yapmay:tp feth-i hakaniden beri ellerinde kalan manastir binalan dahi kendilere fiiruht olunup bu ciimlenin riisum-i tapusu ve binalarmm pahasr i~in miriye alt! bin ak<. ). 30 120 Erzen. k. ~imdiyedegin ruhbanlar keferesi tapusuz tasarruf edip hala varit olan ferman-i calll -al. Petar Yuro~it' (?).J>l_. resm-i tapu StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERi 25 30 6o Manastir-I !sveti Mariya (<ul.<. resm-i tapu: Bo.Ia~rl 'a.. ). Yovan Manoylo. k. Hmta. Yovan Milosav. Marko Mutnit'. 45 315 Resm-i giyah ve bostan ve hime 312 [g6'] Adet-i agnam 570 Resm-i aii. Toma§ Yovan.l 114 Čl§r-i kevare 450 245 .J.a (?) (. bakla ve grah.

kita: 4· Qayir. Yakob Brayko. k.675· Hmta. ?. k. kita: 4· Zikir olan baglar ve ~aY'rlar ma'liim -al.vira~ar. Yovan Radibrat. Milko Poroyit'. Luka~ Ra~ko. k. Bojidar- 210 dosela~. Vuk. Osta Yovan. Yovan !stanko. 910 444 32 1 75 18o lOlO 1 55 33 450 12 5 I I 4 45 42 13 6 !OO 23 25 JO Karye-i Med'a§ (. Karye-i Qukvina~ ( 11:\'U. Nikola Ordit'. Gruba~ Radosav..vira~ar.:l.. Lazar . 25 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira. al-'u§r va'l-rusiim: 7'. !stepan Hirnak.SIREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI Čl§r-i Čl§r-i Čl§r-i Čl§r-i Čl§r-i Čl§r-i kevare keten ve kendir mercimek.udiid olduklanyla tecditten miistagni olup ve bundan maada matakaddemden manastir-I mezbur ruhbanlan tasarruf eyledikleri ekin yerleri [97'] ve Ha§aniya (?) (<. ve grah.. Radonya . Rayin -al. 8 Erzen. !stepan Bogomil. Vovan Uri§.\air ve ~avdar.l).! Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir ?§r-i mercimek. 65 !. bakla. 74 Alef. ve grah. araba: I.terzi.. Vuya Brayko. §algam kelem biber ve piyaz meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanaZir Resm-i bojit' Bad-i hava StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERl !800 247 35° Lalotit' (?).. pinte: 1 o 1 Adet-i agnam Resm-i ag.JI.) 11am mezraa da baltalanyla ihya eyledikleri ~ayir ve tarlalan mer kum ruhbanlar §imdiyedegin tapusuz tasarruf edip hala varit olan ferman-i calll -al.. Radonya .cundi. §algam O§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanaZir Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Vuk Yovan. Kinez: 1. k.-). bakla. Petar . Hane: 18. ?.815. Pavko Marko.kalud'er. Lazar . !~vetko Brayko.' ). ?. Mihaylo Yovan.s:. Sipahi: 1. Peya Yovan. . !stepan Petko. Radovan Radosav.'unvan muktazasmca mezbur baglar ve bah~eler ve ~ayir ve tarlalarmm ve manastirlarmm yerleri kendilere tapuya verilip ve kendiler yapmayip feth-i hakaniden beri ellerinde kalan manastir binalan dahi kendilere fiiruht olunup bu ciimlenin riisum-i tapusu ve binalarmm pahasi i~in mirlye alti bin ak~e eda ve teslim eylediklerinden sonra a§ar-I hamir ve gallat ve adet-i agnam ve kevare ve sair cerni mersumata bede! sal besa! 150 ak~e verdikleri defter-i atikte mukayyet bulunup hala tahrir-i cedid iizerinde dahi ziyadeye miitehammil bulunmagm bedel-i O§iir ve riisum her senede sahib-i zemine 250 ak~e vermek iizere manastir-I mesfur kaffe-i tevabi ve levahik-I me§ruhesiyle defter-i cedid-i hakanide sahi\< -al-~ikr ruhbanlar iizerlerine kayit olundu. Pava! Dani~ul. tahi-i m. Qayir-i Bayram Bey der hudud-i karye-i m.f.Iii~Il 'a.. resm-i tapu 10. 75 65 120 150 42 go 25 230 120 101 Manastir-I Kii~iik Remeta (e. [97v] Petar Bena~evit' (?). al-'u§r va'l-rusiim: 3.Raya Hiranko. Vu~etit'... I.Iii~Il 'a. J ~ § ) der kurb-i karye-i mezbure. Bagat. D'urko Milovan. tahi-i m. Radin !stepan. Petko Hane: 15. Kinez. lstoyan Yovan. Hasi! bedel-i ii§iir: 250.

Vuk Jarko.. Vukoy Vuki~evit'. k.:"-l" _. Vuk Brayin. al-'u§r va'! . Todor Radonya. I 10 45 20 62 s6 150 20 ) der taraf-1 karye-i mez- Karye-i :. gayr ez zemin-i ziraatgah-i raya-'-i karye--i :. Petar Yakob. bakla. Vuka§in Preyit'. Vuk D'ura§. Radi~a Radoye.Mir~eta Petre. Radosav . 101 1414 :.1~ ) .lair ve ~avdar.>"--:!. k. Lazar Miloye. Radoba Radi~a. Rado Vukd1rag. resm-i tapu 50 [gB'] Mezraa-i T1rnkov~i ( ?) ( "'':"..rusiim: 4B7. al-'u§r va'l-rusiim: 500. Milo§ VIlayko. . Nikola Radosav. 110 Alef. :. der mezraa-i Tunkov~i (?) C.lair ve ~avdar. !stepan Radivoy. Nedilko Vuk. tahi-i m. 249 funta. Milo§ Mati. D'urad Ra~ko.o:J >" 4 ) . Petko D'urit'. Mihaylo Lalit'. Vu~etit' Popovit'. bive. Bive: 2. Boj idar . Milosav !stepan. Ahmet Abdullah: 22. Mihovil -pop. Petko !stepan. go 63o Resm-i giyah ve bostan ve hime 312 Adet-i agnam 1275 Resm-i agil 127 Ll§r-i kevare 506 Ll§r-i keten ve kendir 5 Ll§r-i mercimek. l. D1ragit' Sanka. tahi-i m.la~Ii 'a.. Vuk !van.dosela~. !stepan Pava!. k. Todor D'urd'evit'.\). Martolos: 1.:"-!"_. Hane: 34· Kinez: 1. k. 12 Erzen. Nikola D'urad'. Karye-i Bankof~i ( .Ist>t~ ni~a. Boja !van. Kinez.StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERI 4g2B 66o 4B 364 216 520 52 373 35 40 51 15 go Hmta. Petar Ugrin.lelovirina~ ( r. !vanko Sanka. Lazar Mnk§a.lii~il 'a. !~vetko Radohna. Pava!.limun !stepan. MihovilYovan.l. Miloye Radosav. k.Veseli~a. Radonya Milovan. Jivko Beyjana~ (?). 352 :. Radovan VIlayko. §algam 7 6 Ll§r-i kelem 8 Ll§r-i biherve piyaz Bo Resm-i arus 120 Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 s6 12 Resm-i tapu Resm-i bive 12 Bid'at-i hanaz1r 5B Resm-i bojit' 30 N1sf-i bad-i bava sB Zemin-i kenise. resm-i tapu N1sf-1 mezraa-i Beyo~in ( ?) ( <%':'. !~vetko Radosav. k.s':' >"~ ). Oliver Vukd1rag. Vuk. 130 7BO Alef. ma zemin-i ziraatgah-i raya-i karye-i m. ve grah.) der kurb-i karye-i :. Petar Radonya. ve grah. al-'u§r va'l-rusiim: 5·500. !~vetko Vuyit'. k. Pava! Radoye.Ll ) . D'urad Radivoy. Vuk Duagit'.lii~tl 'a. Nikola Bogdan. 52 Resm-i giyah ve bostan ve bime Adet-i agnam Resm-i ag.u_. tahi-i m. Mati Yovan. plgam Ll§r-i kelem Ll§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanaZir Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Vukoye Radonit'. Radi~a !~vetko. bakla. Marko La~ko.martolos. l.kova~.dosela~. !stepan Qokota.lelovirina~ ( r. Hane: 26.hl bure. D'urad' Radosav.lelovirina~ ( r. bive.:l:. Muslim: 1. D'urad' Pava!. I I 44 Erzen. Nikola Vukd1rag. Radivoy Vuk. Petak Yobin.! Ll§r-i kevare Ll§r-i keten ve kendir Ll§r-i mercimek. l. k..dosela~.

Selak D'ord'e. Mihaylo D'urit'. k. [~vetko Brayi§it'. 40 I6o Erzen. tahi-i 1rig ( de. Yovan Yakob D'ura .. !van .. Yovan Vuk Peya. Bive: 1. Yovan Nikola. Lubi~it'. k. go Erzen. resm-i tapu 70 Ratayha-i Kinez Mir~eta -al. Vuka§in Radi~a.L. Nikola Obrad. ve grah. 240 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. ?. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bil. 5g5 7490 ~air ve ~avdar._. Vuk Radosav. Pava! Vuki<. Mila§ Belosav. resm-i tapu g wo IBao 120 I68o 444 25000 320 gsoo g50 75° 250 I80 I20 I IO 220 I50 74 I50 g5 6 g6o I70 2gi 70 Karye-i ~atirin~i ( <. Boyit'. k.r-i meyva I5 Resm-i arus 64 Resm-i pola~ma 66 Resm-i f1~1 g2 Resm-i tapu go Bid'at-i hanazu IOO Resm-i bojit' so N1sf-i bad-i hava 118 Zemin-i kenise. .~11 ea. Petko I~vetko. Radoba Radovan. Radonya Duagit'. Petko Vuk.ooo.13. Novak .. Yovan Istayit'.). 1.r-i biber ve piyaz 35 o.. Vukosav Istanavit'.evit' Nikola Petre. Ormam ekip kmp ihya-i mevat eyledikleri ~ay1rlandu.. I. Petar D'urit'. k. Toma§ Panta..r-i kevare 400 O§r-i keten ve kendir gs O§r-i mercimek. Petar Vuk. 6so ~air ve ~avdar. Yovan Radoye.StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERt StREM SANCAGI TAHR1R DEFTER1 Qaytrha-i .mazkur: Bogdan D'ord'e. Istoyan !stepan. Marko Petko. Petko Mihovil. pinte: goo go oo Resm-i sepet 66 Adet-i agnam g88 Resm-i ai(!! 200 o.. Luka~ G1rbit'.Ia~ll ea. !stepan Vtladisav. ? der tasarruf-i raya-i mezbure. Radovan Dodin (?). k. al-cu§r va'l-rusiim: 45· 120.tahi-i m. [g8v] Mihaylo Radi~a. .d-i bava Zemin-i kenise.. Martin. D'urad' 1liya. al-cu§r va'l-rusiim: 15. Nikola . Kinez. D'ura Petre. Nikola Bijan. Vuka§in Vidak. Petar Dodin ( ?) .J_I ). k. Andtriya Vuk. bakla. Subota Yovan.500 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ai(!! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Raday Bogdan. Yovan Mili§a.. ?.> l). )..pop.y) gayr ez bagat-i raya-i karye-i Kuru§edol (J>.Marup.. bive . pinte: 2. Hane: g7. !stepan birader-'-i Vuk. Hmta. I oo 700 Resm-i ~ift 22 Resm-i giyah ve bostan ve hime 420 O§r-i §Ira. Petar Lepova<. Mihal Lepova~. bakla ve grah. ) ma mezraa-i Kabakut ( .:.>':"'!J. Dimitra Nikola. k. I6o g6o Alef. Hmta. Toma§ birader-i Marko.D'ura Vuk. Peya Raka. §algam 20 O§r-i kelem 29 o. k. '~>~_. Nikola Milun. Petko Mile§. Karye-i Maradik (de.pop. goa Alef. Mihaylo Damyan. Petre. Radosav Qoketa.

Karye-i tahi-i m. Raden Istoysava. k. ). pinte: 30 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Lubinko Pava!. resm-i tapu roso 240 120 350 288 goo 24 120 12 35 25 20 15 '5 12 32 48 go ·ro 12 75 35 102 6o Karye-i ~avlin~i ( <. Nikola Alek§a.. Radi~a Istoya.~) _ma mezraa-i Du~i~a (?) ( . 70 420 120 Alef. al-'u~r va'l-rusiim: 4·355· Hmta. ·Miloye Radivoy. Kinez: r. k. Mihal Vukdrrag. Radosav Lazar. tahi-i irig (~J_ l). 20 Erzen. Milo§ ivan. Petar Radi~a.S':"':J.liana. k. Zikir olan ~ayrr tahrir-i cedid iizerinde tapuya miistahak bulunup mezkur mirlye diirtyiiz ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanide iizerine kayrt olundu. Istrahinya Vuyi t'.l ). al-'u§r va'l-rusiim: g. !stepan Diyakon ( ?) .l. Radonya Petko.dosela~.ooo. Pavlov~i (<. bive. Vuk. Nikola Radoye. 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. k.~. Vuk Radoye.Toma~ Milo§. go Erzen. 45 Alef.Ia~rl 'a. Radi~a l~vetko.sipahi der hudud-i karye-i mezbure.S':" _. 6o 420 Resm-i giyah ve bostan ve hime 228 Adet-i agnam 100 Resm-i agri IO O~r-i kevare 35 O§r-i keten ve kendir 25 O~r-i mercimek.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERI S!REM SANCAGI TAHR1R DEFTERI Yovan. plgam 20 20 O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz 25 go Resm-i arus Resm-i pola~ma 20 Resm-i fr~r '5 Resm-i tapu 12 Resm-i bive 6 Bid'at-i hanazrr go Resm-i bojit' 25 1 34 Nrsf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Radi~a Dobrovuk. ve grah. k.J. Bo§ko Vukdrrag.pop.dosela~. Hmta.kethiida. I. Radosav Vidak. k. Petko Radi~a. Kinez. ivan Radivoy. 253 Qayrr-i Pir! . Hane: 24. rgo 266o ~air ve ~avdar. ivan . Kinez: r. Hane: rg. bive. Bive: 2. balda. Vuka! Vukit'. Bive: r. l!iya . Vukosav !stepan. D'uri~a Raden.dosela~. Miloye Radivoy. Radonya Bayrit'. 75 ~air ve ~avdar. [ggr] Qayrr-i Korkut . k. Vuka§in Radi~a. Petar Radko. k. Bogoye Nikola. plgam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Resm-i bive [ggv] Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bi'id-i hava Zemin-i kenise. Radosav Vidak. bakla ve grah. Radoye Nikola. Doy§a ( ?) . Dimitar Istrahinya. bive Mariyana. . Radi~a Drragit'. Zikir olan ~ayrr hiiccet ve temessiik ile kimesne tasarrufunda olmayrp tapuya miistahak olmagrn mezkur Korkut talip olup miriye 200 ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanide iizerine kayrt olundu. l~vetko Radoye. I:Ia!rl 'a. resm-i tapu 50 Drragit' Mihal. Radi~a !stepan.Yovana.

J:Ia~Il 'a.a.ooo. Yovan Vuk. k. Radoye Radosav. Nikola D'urit'. k. Hmta. k. _. Hane: I7.doselac. .>: ).. k. Pava! D'urit'.]ivko Vuk. Kinez .a Milan. Subota Bogdan.pop. J:Ia~Ji 'a. !stepka Vuka§in.>':"'<~ ). Resm-i tapu-i mezraa-i Putin~i-i ( . Vukman Vuka~. k.doselac. Vuk Rayak. !stepan. Radosav Nikola. al-'u§r va'l-rusiim: 465.a.vetko Petar.>:) mezbure a. Istoyan Radi~a. Pava! Radoyko.. Vuka~ Dobrediko. D1ragi§a Subota. bakla. ta bi-i m. 1Iiya !stepan. Diragoylo Radovan. Kinez: r.g5o... ve grah.Vuksan Radi~a. Radosav D1ragutit' (?). ( .pop. bakla.l ) ve tahi-i m. Petko D'urit'. Radoba Nikola. !~vetko Vukosav. Petko Subota. Pava! V1ladisav. !van Vukduag. biveD1raga. Radoba Nikola._. Radosav Babit'. 50 g50 Resm-i giyah ve bostan ve hime 204 Adet-i agnam 204 Resm-i ai'. J:Ia~Il 'a. Yovan Radi~a. Todor Ristit'. resm-i tapu Zemin-i ziraatgah-1 raya-i karye-i mezraa-i Voykof~i ( "~-''l-' ) .) ) ma mezan-i §o tin ( ?) ( ~J. G1rbin~i (?) ( <. Vuk Radic.. J:Ia~Il 'a._. !stepan Todor. Pava! Duagutit' (?). Vukosav Pavko.~. Milko D1ragit'. al-'u!f va'l-rusiim: g.. Hane: I 8. §algam g5 O§r-i kelem 25 O§r-i bi b er v e piyaz 20 Resm-i arus g2 Resm-i pola~ma 48 Resm-i f1~1 42 Resm-i tapu go Bid'at-i hanaZir 97 Resm-i bojit' g5 Bad-i hava 86 Karye-i Bekeneva tahi-i m. go Resm-i giyah ve bostan ve him e Adet-i agnam Resm-i agil Ojr-i kevare Ojr-i keten ve kendir Ojr-i mercimek. lc. Yovan Petar. Rayak Hireleta (?). Mihal Vida~. §algam o~~m [roa'] Ojr-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' NISf-i bad-i hava Zemin-i kenise.. Luka~ Yovan.i' 254 StREM SANCAČ:I TAHR1R DEFTERi StREM SANCAČ:l TAHR1R DEFTERi Vuka~ Vukit'. Petar Radic... Novak Peya. Bekeneva ( ?) ( '-"~ ) : 200.soo. Vasil Nikola. 104 §air ve ~avdar. Hmta. Deyan Vuyin.!! 20 Ojr-i kevare goB Ojr-i keten ve kendir 24 Ojr-i mercimek. Nikola Dabijiv. Radosav Vuka~. 255 2 ID 2 I6 goa go 400 10 11 5 ro 6o go I5 I8 go 10 71 30 Bekeneva ( .. ve grah.~) ma mezraa-i Putin~i ( . Kinez: r. Yovan Peya. 75 1050 §air ve ~avdar. !c. 45 270 120 Alef. Marko Katit'. Radic. Vukosav Radosav. Radic.. k. k. Dimitar Brayan. Nikola Petar.a !vani§. Rayko t~vetko. Nikola Petar. Radko . Radovan Baya~it'.. Bive: r..~) der Karye-i Lukova ( . !stepan pop. liiya. Nikola Radoyko. al-'u§r va'! rusiim: g.. Petko D'ura§. Subota Yovan. Kinez.dosela~. Dabijiv Peya.':"'. Petar Marko. !van Radi~a. Subota D'urit'. Dimitar Radosav.vetko . go Erzen. yed-i ahaJi-i karye-i m..pop. Hane: 48. Petar. Yovan Vidac. Pava] .. Petar Graguy ( ?) ._. al-'u§r va'l-rusiim: g. 6g Erzen. Nikola Petar.

Lazar Mihovil. D'urka Duka(?). §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i ft~1 [ wo•] Resm-i tapu' Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i bava Zemin-i kenise. D'uri§a DabiJIV. 123 Erzen.J> tahi-i m.ma Resm-i fu. Radi<.. ).It . Marko Radohna.martolos. Milosav Radosav.a.!. 1oo Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. D'urad' Vu<. Todor Ivladoye. ?. Hane: 25. V ~kduag . Radosav Radi<. Radonya Dabijiv.e ( ·~. Radonya Nikola. Nikola Boya. Hlbi-i lrig ( ~J. 257 961 95 430 24 10 12 8 Bo 135 18 13 300 25 25 30 50 ) ma mezraa-i Diyoni<. bakla.pop. Nikola Istoy§a. al-'u§r va'l-rusiim: 6. Oliver Bogoye. pinte: 22 220 Resm-i sepet 35 Adet-i agnam 1000 F. Dimitar Radi<. al-'u§r va'l-rusiim: 7·500. k. k . Ismolan D' urit'. !stepan Milko.ooo.u·"·n~ ( ?) l!iya l~vetko Brayin And1rit'. Dimitra Todor.. Nikola .l~. k. Radivoy Nikola. Petko Radonya. ve grah.. 40 300 Resm-i giyah ve bostan ve hime 200 O§r-i §Ira. ~~.I ). O§iir Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Lazar D'urit'. VIranak Radovan. Petko Radi':oy. Miloye D'urit'. Vuk Petre. I? . Petar !stepan.kola Pet~o. Yovan Deyan. ?... k.iik Petrof<. Lazar Yani~a. 280 ~air ve ~avdar. k.a Radit'. D'ura Poroyit' (?). Miloye Radovan. Radosav Radohna. resm-i tapu StREM SANCACI TAHR1R DEFTERi 3920 6oo 48 700 576 1300 230 1258 25 15 20 12 !60 146 30 25 6 275 54 100 70 Karye-i Mali Radin~i ( cs'I·'PI~ JL. Marko Ivladoye. 12 Erzen.i (cs~ J_. Radul !stepan. 100 Alef.Ia~Il 'a. Mihaylo Obrad. Nikola Radovan. I. Radom~a Yeh<. k.~ . L':ka~ Novak. Marto los: 1. Hmta. }j: ane: 31. 50 350 Resm-i giyah ve bostan ve hime 372 O§r-i §Ira. k. Luka<. plgam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola<.a. 5 20 Erzen. Yovan Radota. Petko D'urit' . pinte: 20 20 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Duki t'. Hmta. k.StREM SANCACI TAHR1R DEFTERi Hmta. k. k. Yovan Duki t'. bakla. 260 ~air ve ~avdar. [101r] I. araba: 30. k. Petar Radovan.lii~1l 'a. Petar !stepan. Vu~ko Petar.a}'Ir. ve grah. Yovan Radonit'.JP ) . Dimitra D'ura.. Radi~a . D'ura. resm-i tapu Karye-i Kii<. 95 Alef. DabiJI~ Vu<. !van Gostip. 164 ~air ve <.1 Resm-i tapu Hasil-i <. Da bij iv Mati. Luka<. N~vak Ni~?_Ia.ko.avdar.

l.ooo*.Mili~a.terzi._.. Panteliya V ovan. bive.pop. donum: 6.kalud'er. ?. Petar govedar. Nikola Mila§. I. resm-i tapu: 8o. ?.ok~it'. Nikola . Petar Qiko§ (?). Luka~ Radova~. Todor. Nikola Biribi~it'.ren~ber. D'urko.u§nar. D'urad' Radota. [wi•] Subota Vukit'. Andrriya§.. Vovan Petak. k. §algam G§r-i kelem G§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Bid 'at-i hanazrr Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise.2. Nikola Rayit'. Andrriya Mihal. Petko Radota. Hane: 104. sakinan-i varo§-i Varka ( ... Nikola . Petar Rayinit'. Radosav ... pinte: s. I200 r :. resm-i tapu: 8o. Petar Vovan.pop. !stepan Krrbula. resm-i tapu IOO Soo 20 I2 IS IO g6 gs I2 IS so 20 48 50 Varo§-i Vrrdinik ( .Vidosava. Hamza der hudud-i m.terzi. sso Alef. bive. l§tfan . bakla ve grah. Ioo Erzen. D'urko Anto!. Birli~it'. D'ura Groza. Vovan Moykovit'. D'ura Isto~e ( ?) . mercimek.Bugarin. D'urad' Miladin. !stepan Vilar ( ?) .mesar.dosela~. Nikola :.mesar. Nikola Petar.sipah! der varo§-i m. tahi-i m.J) ma mezraa-i Remeta ('"J). k. !stepan. Bo~ko . Marko Vovan. sakinan-i kasaba-i Dimitrof~a ( ·~. !stepan Nikola.S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERi S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI Resm-i agil G§r-i kevare G§r-i keten ve kendir G§r-i mercimek. Bive: S· Bag-i Hasan -al. Mati Pava!. Lazar Besidit'. Pava! Vuk. Petar Bogoye. Mihaylo Vuksan. Marinko . Mihaylo Raya. plgam G§r-i kelem G§r-i biber ve piyaz G§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma I68oo 2IOO 400 28oo I248 s oooo soo '40 s soo ss o 87s ss o I8o Igo I6o ISO soo 208 . k. donum: 4. Dimitar Kupina vit'. Vovan Nikola. Raden Radosav.Bugarin. Petar Bukova~. Petar Radovan. bive. !stepan z1latar. resm-i tapu: 8o. Dimitar Vovan. !stepan . D'uri~a Vovan. lstoyan . D'ura. Vuk Raya.pop.r-i kevare G§r-i keten ve kendir G§r-i bakla.Ia~rl 'a. resm-i tapu: I 20. Mihaylo Vovan. Petar ]ivko. Petar Bejana~. Petar Gruba~. D'ura Diyak. donum: s. Koz- 259 ma Radan..Jt. l~vetko Vuksan. Vovan Tomi~evit'. Vovan lliya.) donum: 4. Vovan Mi§~evit'. Lazar Srrblin.~i§lar.mesar. ).. Hmta. Vo~ko .dosela~. Petar .. D'urko Ru~i~it'. Beyjana~ (?) Raha~. ?. l~vetko Rado§a. resm-i tapu: so.. k.. D'urad' :. 400 Resm-i giyah ve bostan ve hime G§r-i §Ira. Mihaylo Radovan. Subota . donum: s.. lslavuy Vuk.Vela. !stepan Vuyan. Andrriya Kral evit'. Pava! Raden. sakinan-i varo§-i m. Radonya Piribinit'. lliya. D'urad' Dimitar. Bag-i lnehan b.ooo Resm-i sepet Bagat-i Muslumanan.grani~ar.kova~. Radonya· Pava!. Adet-i aguam Resm-i agri o. l~vetko . ).grani~ar. Vovan Rayit'. Petar Bo~ko.u§nar.. Nikola Borba§.. Borova~ . Vovan Vira~. Abdullah a. Marko sedlar. l van Jarko. Marko Putan. Bag-i Mustafa b. resm-i tapu: so.>J. Dimitar . Radovan Krrstikata (?). D'urin Mila§. donum:. Lazar . Dimitar Ra~init' (?). Bag-i Veli b. sakinan-i varo§-i Varka ( "Jl. al-'u§r va'l-rusiim: 6s. D'urko ]ivko. donum: 4-I/2. Petar Bogdan. Bag-i lnehan der varo§-i mezbur.. Ri'dosav Ray~it'. Petar . Bag-i Mehmet b.. donum: 28. Vovan Vasil. Sinan a. Bag-i Kasrm b. Toma§ Bora.air ve ~avdar. D'ura Hudor. D'urad !stepan.. Vovan Raya. Murat a.. Nikola :. Mahmud a. ve grah.

. I f2. Bali -al. resm-i tapu: 10). donum: 2.tacir (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 10).>). Alaeddin Ralife -al-lJ. Ali b. Kurt . Ruhbanlar keferesi §imdiyedegin tapusuz tasarruf edip [ 102r] hala ferman-l calil -al.'unvan muktazasmca mezbur bag ve bah~e ve bostan ve ~ay1r ve tarlalar ve manasUr yerleri tapuya verilmek laz1m geldikte ke§i§leri olma)'lp perakende olduklarmdan sonra varo§-i Kupinik ( ~_. resm-i tapu: 20. resm-i tapu: 30). defter-i cedid-i hakanide zimmi-i merkum Peyo iizerine ka)'lt olundu. resm-i tapu: Io). donum: I /2. donum: r. Abdurrahman Roca (zemin-i hane-i hod. Kasaba-i Dimitrof~a ( ·~>-"•. resm-i tapu: ro). tahi-i m. RaCI Muslihettin -al. resm-i tapu: Bo).yatlm. Fl: I 6.mu'a~~in (zemin-i hane-i hod.>u kenisedir ki barabe mu§rif olup )'llahp duvarlanmn ta§lan dokuliip minbad bir menfaata yarar hali kalmadl~yla yere dokiilen ta§lar i~in Emin Ruseyin Aga mirlye yiiz elli ak~e vermegin defter-i cedid-i hakaniye iizerine ka)'lt olundu. -al. araba: s.!)>.o.. Firuz -al. ). donum: J. resm~i tapu: Io).~l) der kurb-i varo§-i Vudinik ( . RaCI Ruseyin -al. Omer b. resm-i tapu: 40).ayyiim (zemin-i hane-i hod. donum: I/4. Oru~ Roca -al-mu'a~~in (zemin-i hane-i hod. ibrahim -al.ayya(.sermahalle (zemin-i hane-i hod. Bali -al-lJ. resm-i tapu: 6o). resm~i tapu: Io)..tacir (zemin-i hane-i hod. Rac1 Ali -al. !shak. Ruseyin -al. doniim: I/4. resm-i tapu: Io). resm-i tapu: 30. tahi-i varo§-i m. ) sakinlerinden Peyo nam zimmi talip olup mirlye ii~ bin ak~e eda ve teslim eyledikte ziyade ile taleb eder kimesne bulunmad1g1 ecilden sabiJ. zemin-i hane-i hod ma bah~e ve bah~e-i diger der kenar-1 nehr-i Sava ( lJ L. Sufi !lyas (zemin-i hane-i hod ma bah~e. resm-i tapu: I2). donum: I. Riisrev -al\!ayya\ (zemin-i hane-i hod.I. resm-i tapu: 20)._> ). donum: I/4. resm-i tapu: 20). donum: I /2. ibrahim -al. !sa (zemin-i hane-i hod. Zikir olan manasnra miiteallik baglan ve bah~e­ leri ve bostan ve ~a)'Ir ve tarlalan ki ma 'liim -al. resm-i tapu: so). Bad-i bava Zemin-i kenise.atib ve imam (zemin-i hane-i hod resm-i tapu: 20).. donum: rubu. resm-i tapu: Io).lt··· l 26o SlREM SANCAČH TAHRtR DEFTERi Resm-i fi~1 Asiyab.> ). Rac1 Ferhat -al. Cafer -al.udiid olduklanyla tecditten miistagnilerdir. donum: 3/4. doniim: I/4. Ferhat Dede (zemin-i hane-i hod._.tacir (c. .tacir (zemin-i hane-i hod ma ~a)'lr ve bah~e.l).> ). resm-i tapu: Io). bab: 7.\!ayya( (zemin-i hane-i hod ve Mehmet. resm-i tapu 6o 300 I8Ig I40 Kenise-i hara be der varo§-i mezbur V1rdinik (~>. Rasll bedel-i O§iir Resm-i pelit._. donum: 3/4.>eyh Muslihettin (zemin-i hane-i mumaileyh.~ikr bag ve bah~eler ve bostan ve ~a)'Ir ve tarlalar ve manasur yerleri.!. tlveys -1rgat. Mahal! e-i cami-i §erif V eli Bey: Mevlana i. doniim: I/2. Pervane. donum: I/4.ay1r der sm1r-1 kasaba-i m. ).tara~kl (zemin-i hane-i hod. tahi-i kaza-i Dimitrof~a (•-:-'>-"•. kita: 2.serboliik (zemin-i hane-i hod. donum: I. donum: I. donum: I/4. resm-i tapu: Io). l' [Io3r] Nahiye-i Dimitrof~a (·•~_. bag-i mezbur der haric-i kasaba. resm-i tapu: 70). resim Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Mahsul-i bac-i hamir ve bac-i kanara vc bac-i siyah 200 II2 7S I8 32S 240 I soo Manasur-1 !sveti Yovan (~~. donum: I/4. Muslihettin Roca.tacir (zemin-i hane-i hod ma bah~e.tacir (zemin-i hane-i hod. Mehmet-bozac1 (zemin-i hane-i hod ma bah~e.tacir (zemin-i hane-1 hod ma bah~e. !sa Bali.tellak. donum: I/2. r:sm-i tapu: 20). donum: I/4.I/4. biraderi. Riiseyin Dede (zemin-i hane-i hod ma bostan der mahalle-i Ferit (donum: I. Bali lsa -al. !sa Bali -al. resm-i tapu: 10).. I /_2. donum: I).tacir (zemin-i hane-i ..J! J_.

Ferhat -al.kerpi~i. donum: 314. resm-i tapu: 20). donum: r14. Hac1 Hasan (zemin-i hane-i hod ma bah~e. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 20.tacir (~emin-i hane..tacir (zemin-i hane-i hod. [103'] Omer Feridun (zemin-i hane-i hod. Osman -al. ~onum: . d~nu. Mustafa -altacir (zemin-i hane-i hod ma bostan. Ferhat Yak~p (zemm-r _hane-r hod. donum: rl 4. donum: msrf ~-. [ 104r] Elhac Veh (zemm-1 hane ma bostan her muceb-i tapuname-i sahib-i arz. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 12). Osman -al.tacir Bah -:1. Pervane . Haydar -al. resm-i tapu: 20). Ferhat -al.J. ibrahim. resm-i tapu: 30).berber. resm-i tapu: rs.helvac1.J. resm-i tapu: 40). donum: r. resm-i tapu: 10). Sefer -:~1. resm-i tapu: 15. Hasan b. krta: 2. Ramazan -albayyat. Ali -al. Yusuf (zemm-r hane-r hod ' donum·· 3 14. bag. Hasan.tacir. bag.krh 9i (zemm-I hane m~ ~ah9e. donum: 1.sara9 (zemin-i hane-i hod donum.1rgat. 112.sabuni (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20 ). Ali. Maksut ." ]. bag._ donum: I/2.'14.an-r ho~.~izmeyi (zemin-i ha~e-i hod. doniim: rl 2.hamami. Huseym b. Mustafa -al. resm-i tapu: 20. donum: r 14. resm-1 tapu: 12).m: 314. 1nehan Hrzrr (zemin-i.<assab. hane-i hod. donum: rl2. resm-i tapu: 30). resm-i tapu: 20).h . Gazanfer.tacir. Torgut -al.o. bag. resm-i tapu: 30). Yusu~ b. resm-i tapu: 10. doniim: r12. Huseyin .tacir. d··onum. donum: r. resmc-i tapu: 20). Mahalle-i Hacr Davu t: Hasan Halife -al. resm. Gazi -al. resm-i tapu: 20). _Ah~ull~h . Kurt .basmacr.rl4. Memi. Pervane -al. ~adi -albayyat (zemin-i hane-i hod.bayyat. Davut. donum: r. Cafer . 'l sk ende. Behram .imam. resm-i tapu: 12). Mehmet -al.e-1 hod. resm-i tapu: 20). donum: r14.. rs. Hudaverdi -al. Hasan (zemin-i hane-i hod ma bah~e der kenar-i nehr-i Sava [ 'Jt.~ilingir. Mehmet . donum: ~eyrek. Mehmet . resm-i tapu: s). resm-i tapu: 15). I l 4. donum: 112. Ferhat_ ~izmeyi (ze~m-1 ~an._bayyat (zemin-i hane-i hod.addad (zemm-r ha~e-1. Hacr Davut (zemin-i hane ve bostan-i hod der kenar-i nehr-i Sava [•Ji-]. bag. Mustafa -al. donum: r12. bag. resm-i tapu: ro). resm-i tapu: 40 ). Turban -~izmeyi (zemin-i hane-i hod.bayyat. donum: r14. resm-i tapu: 10). (ze'_llm-r ane-r hod. donum: r12. donum: nlSif ~. Mustafa . Bali -al.<a!!ab (zemin-i hane-i hod.-r hod ma bah9e ve harman. resm-i tapu: s). donum: 1. Keyvan. Hasan b. Zemin-i muslug-i Hacr Mustafa ki ~ar11 ortasmda vakr olmu!tur.kerpi~i.kerpi~i. ·· .berber (zemini. bag.basmac1. Ali -all. resm-i tapu. Sefer -almuhžir. Piri Bosna (zemin-i hane-i hod' donum: 1. donum: 1). t'lveys b.srpahi (zemr~-r _hane-i.~a~!ab (zemin-i. Be§aret -altacir (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: go). Lfrtfi -altacrr . resm-i tapu: s).StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi hod. donum: 114.papu~i. r.bayyat. Ferhat b. ibrahim . bag. donum: r). Husrev . doniim: r14. donum: 1. donum: r. donum: r. resm-i tapu: 20). donum: 2. bag. Bali -al.tella! (zemin-i hane-i hod.sipah!.tacir. hane-i .!). resm-i tapu: 20). donum: 114. resm-r tapu: rs). Davut. resm-1_tapu: 20. SUleyman . resm-i tapu: 40). resm-i tapu: so).helvac1 (zemin-i hane-i hod. b. Ahmet Elhac (zemin-i hane-i hod ma bah9e: donum: 314. H oca V eli -al. Kurt .muhzir (zemin-i hane-i hod ma bah~e. t'lveys -al. resm-i tapu: 20). donum: ms1f ~. resm-i tapu: 30).bayyat (bag. Bali. Ali -al.serb oluk (zemin-i hane-i hod ~a bah9e ve bostan der kenar-i Sava [ 'J L. donum: 112. donum: r.bayyat (zemin-i hane-i hod.reis (zemin-i hane-i hod ~a.(zemm-r hane-I hod. donum: rl4. resm-i tapu: 30). bag. bah~e.r12. Mahmud.:-al. donum: r12. resm-i tapu: 10). donum: r 14.kurek~i. ~adi Sufi -al. Resm-:i tapu: 1o.~izmeyi (zemin-i hane-i hod. Cafer -al. doniim: 1. Hasan (zemin-i hane ma bah~e-i hod. resm-i tapu: 40).ba].bayyat.deveci (zemin-i hane-i hod. doniim: 1. ]. Murat -al. !skender . r:sm-r ~ap~_: s. resm-i tapu: so). ~adi -al. bag". resm-i tapu: 12).<attar.1rgat. Aydm (zemin-i h~ne-. donum: r.ugat.<J. donum: rl2. donum: r/2. resm-i tapu: 10. resm-i tapu: ro). diiniim: 1).kerpi~i.bayyat (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 40).-i tapu: 40). donum: r 12.<al. donum: r14. Yusuf. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 5).~izmeyi (zemin-i hane-i hod. Elhac Bali (zemin-i hane-i hod donum· 112.tacir (zemin-i hane-i hod. bah9e. resm-r tapu: 12).berber (zemin-i hane-i hod.sara~ (zemin-i hane-i hod. resmo-i tapu: 10).~oban (zemin-i hane-i hod. donum: I. donum: 114. resm-i tapu: ro. Nalbant Ali.ahrm b: -:r:rmurha_n (bag. hod ve. Hasan -alhabbar.~izmeci.. Bali . Ferhat .berber. doniim: 2. resm-i tapu: 40).hane-i hod. donum: r. Kara Huseyin -al. donum: 314. Oru~. Behram .bayyat (zemin-i hane-i hod. donum: 1.. resm-1 tapu: 12). Bayezit. Ali _ diraz . Ali . Gazanfer -al.hod. donum: 314. Mustafa b. l~r. Veli-~izmeyi (zemin-i hane ma ~ost. Yusuf. resm-i tapu: 20).yatlm.tacir.

I/4.yatlrn (zemin-i hane rna bah~e-i hod.~izmed. . resm-i tapu: 20). resrn-i tapu: go). resrn-i tapu: I5). Abdullah (zemin-i hane-i hod. bag. Mustafa -al. donum: I. resrn-i tapu: 40). Torgut (zemin-i hane rna bostan-i hod der rnahalle-i Ferit. ?. Cafer -al. Berber Ferit . resm-i tapu: 40). resm-i tapu: go). Cafer b. Yusuf.sipah!. donum: I. Musa .tacir (zemin-i hane-i hod rna bostan. resm-i tapu: I5).ba§maki (zemin-i hane-i hod ve Merrii ve · Mehmet. donum: Il4. Huseyin -al.tacir (zemin-i hane-i hod. resrn-i tapu: 20). Bali b. ini . resrn-i tapu: 10. Nasuh -al. Turak . donum: Il2..tacir (zemin-i hane-i hod. donum: I. donum: gl4.sipah! (zemin-i hane-i hod. Huseyin b. Bali b. ismail (zemin-i hane-i hod. Kurt b. resrn-i tapu: 40).. donum: I. resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 10)..sara~ (zemin-i hane-i hod rna bostan der nehr-i Sava [. Zemin-i hane-i zevce-i Hasan al . Piri. Veli b. resrn-i tapu: 6o). ismail (zemin-i hane ma bostan-i hod. donum: Il2. Kas1m (zemin-i hane-i hod. Kurt b. resrn-i tapu: 20). Musa -al. [ 105r] Zemin-i hane-i Tenzile. resm-i tapu: 40). resm-i tapu: 20). Huseyin Atmaca (zemin-i hane rna bostan-i hod. resrn-i tapu: 20). donum: I.rnutaf (zemin-i hane ve bah~e-i hod. tl'veys. Abdullah -al. tl'veys. ilyas. resrn-i tapu: go). diger Mustafa b. hod. Firuz b. ?. Suleyman .nalbant (zemin-i hane-i hod. donum: I/2. Ali b. resrn-i tapu: 20). Avs -al. Huseyin. resm-i tapu: IO. donum: Il2. Mustafa b. resm-i tapu: go). Bali b. resrn-i tapu: 40). Piri -al. Piri b. Bali (zemin-i hane-i hod rna bostan. Memi b.tacir. ibrahim b. donum: I!l2. Seyidi (zemin-i hane~i hod. donum: I.voyvoda -al. Ferit . donum: Il2. Timur b. Veli b. ismail. donum: I 14. resrn-i tapu: 5· Zemin-i hane-i niyet-i Bayezit der kurb-i hane-i i§tfan. ? (zemin-i hane-i hod. Muslim Abdullah. resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 20).L.l' SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI hod rna bostan. donum: I. resrn-i tapu: go). donum: Il4. resrn-i tapu: go). resm-i tapu: 8o.. Mehmet b. Merni§ah b. resrn-i tapu: 20). zemin-i bostan der rnahalle-i Ferit. Ali . Ali . resrn-i tapu: 10. niyet-i Bayezit. Behrarn (zemin-i hane rna bah~e-i hod. resm-i tapu: 40). resm-i tapu: 20). Mustafa -al. Abdullah. resrn-i tapu: 20).\)ayyat. Huseyin b. ilyas b. Kas1m b. Musa -al. Nasuh. Mustafa Segsar. resrn-i tapu: 40). donum: I 12. donum: I. Ahmet b. bag. donum: I l 4. niyet-i Resu!. ~adi b.1rgat.. i l Mahalle-i Inehan (zemin-i hane-i hod. Cafer. donum: I. resm-i t. Cafer -lenk (zemin-i hane-i hod rna bostan. Memi b. resm-i tapu: 50. Mustafa b. donum: I. donum: Il4. bag. Hasan 1rgat.tacir (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20).]. resrn-i tapu: 20. ilyas b. donum: I /4. donum: gl4. donum: Il4. Abdullah. Cafer (zemin-i hane-i hod. Abdullah (zemin-i hane rna bostan (donum: I 12. Murat b. inehan. Abdullah.rnu'a~~in (zemin-i hane-i hod. Ali -al. ibrahim. Oru~ b. Huseyin. Oru~ b. donum: Il4. donum: gl4. donum: I 12. resm-i tapu: IO. Abdullah. Musa (zemin-i hane-i hod. Zemin-i hane-i Cemile. Ferhat b. Balikazani. Musa (zemin-i hane ma bah~e-i hod (donum: gl4. donum: gl4. donum: Il2.. donum: nlSlf ~. resm-i tapu: 40). Huseyin b. resrn-i tapu: 10). donum: I). donum: gl4. donum: Il2. .katib (zemin-i hane-i hod. donum: I. Abdullah (zemin-i hane-i hod. Zemin-i hane ve bah~e ve bag-i Piri ve Ali ve Mustafa. resrn-i tapu: 10). Abdullah. resm-i tapu: I2): · Huseyin ilyas (zemin-i hane-i hod. Abdullah (zemin-i hane-i hod ve Bayezit .1rgat. Mustafa (zemin-i hane ma bah~e-i hod.mucellit (zemin-i hane-i hod.bozac1 (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Behram . donum: Il2. . donum: giB. resm-i tapu: 20). donum: LII2. donum: 2.dulger. resm-i tapu: 50. Memi b. Suleyman b.1rgat (zemin-i hane-i hod. ibrahim -al. donum I 12.mutavaf!a. resm-i tapu: 20). Huseyin b.dulger. donum: I14. Cafer .\)ayyat. Huseyin b. tl'veys. Ahmet. -al. resm-i tapu: go). resm-i tapu: 20). donum: I. donum: I 12.katib.kerpi~i (zemin-i hane-i hod. Mustafa. donum: LII2. Behram -al. Ferhat b.\)ayyat. !skender. resm-i tapu: 6o). Gazi. resrn-i tapu: I 2). bag. donum: I 12.deveci (zemin-i hane-i hod.. inebek. Memi§ah. [I04v] Hasan b. donum: g l4. Evrenos. Piri Halife. resrn-i tapu: go). Mustafa . Ferhatdilenci. donum: gl4.berber (zemin-i hane ma bah~e-i . Kurt (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Ahmet (zemin-i hane-i hod (donum: Il2. donum: I l 4. donum: LII2. resrn-i tapu: 20). resrn-i tapu: 6o.. Zemin-i hane-i hali. Cafer (zemin-i hane ve bah~e-i hod.tacir (zemin-i hane-i hod.apu: 40). Pervane.serbevvabin-i Kas1m Bey (zemin-i hane-i hod ma bostan.resm-i tapu: IO.

resm-i tapu: 40). doniim: I/2.kethiida -al. resm-i tapu: 20). doniim: I. resm-i tapu: go. Mustafa . Ali Dede (zemin-i hane-i hod.I/2. Mehmet Qelebi -alsipah! (zemin-i hane-i hod. doniim: I. doniim: g. Hasan Halife -al.\layyat (zemin-i hane-i hod. diiniim: I). zemin-i hane-i hod. Bayezit . ~ayir. Kasxm . bag. doniim: I/2.~izmeyi. Mustafa -al.tuccar (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20. resm-i tapu: 20). resm-i tapn: 40. bag.hatib-i cami-i Bayezit Bey (zemin-i bag ve bah~e-i m. Zemin-i bah~e-i Kasim . Veli -al. resm-i tapu: ro). Mustafa .~izmeyi (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20).kethiida. resm-i tapu: go). resm-i tapu: 40). resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 20). diiniim: 1/2.voyvoda -al. doniim: 1. Hasan . ma bah~e. resm-i tapu: 20). Mustafa -al. resm-i tapu: I2). resm-i tapu: B). doniim: r. Sefer.ahenger.].kerpi~i (zemin-i hane ma bostan. Ferhat . niyet-i Memi. Ali Roca -al. doniim: I/4.kerpi~i. doniim: I /4. der yed-i hod). bag. 1nehan . resm-i tapu: 20). resm-i tapu: go). doniim: I j2. doniim: g/4. Osman Pir!.sipah! (zemin-i hane-i hod. diger Mustafa -al. Hiiseyin -al. diiniim: I. Hali! . resm-i tapu: 24.. resm-i tapu: go). resm-i tapu: 2). doniim: g/4. donii m: g fB. doniim: 2. resm-i tapu: 6o). Turhan.L.kati b (zemin-i hane-i hod. doniim: I/2. Hasanserboliik (zemin-i hane-i hod.seroda (zemin-i hane ma bah~e-i hod. resm-i tapu: go. Mahalie-i Behram . Ahmet . resm-i tapu: I2). diiniim: I/4. resm-i tapu: 25.kethiida (zemin-i hane-i hod. doniim: I). Emre§ah . resm-i tapu: I20). doniim: I.sermahalle. Yahya . bag. doniim: g/4. Osman -al.sipahl (zemin-i hane-i hod. Mustafa. resm-i tapu: 40). donum: I. resm-i tapu: 40). doniim: I /4.tiiccar (zemin-i hane-i hod.sipah! (zemin-i hane-i hod.1 /2.sipah! (zemin-i hane-i hod ve Sefer biraderi. Ferhat -altacir (zemin-i hane-i hod. Cafer -al. doniim: I j2. resm-i tapu: 4). doniim: I. doniim: I /2.cundi (zemin-i . doniim: I/2. Oru~ -altuccar (zemin-i hane-i hod ma birader-i Yahya. lne- Zemin-i hane-i bive-i Rundi. Bostan-i Hiiseyin . der muceb-i hiiccet-i §er'iye ve tapuname-i sahib-i arz.sipah! (zemin-i hane-i hod. doniim: I. resm-i tapu: Bo). sakinan-i kale-i Budun ( '"Y. ibrahim Halife -al mu'a~~in (zemin-i hane. bag.topi (zemin-i hane-i hod. doniim: g/B resm-i tapu: I5). resm-i tapu: 40). resm-i 40.sipahl (zemin-i hane ma bahge-i hod. resm-i tapu: 40..katib (zemin-i hane-i hod. Mustafa .kerpi~i (zemin-i hane-i hod. Behram -al. resm-i tapu: 20). Zemin-i hane-i Fatma. doniim: 4.\layyat (zemin-i hane ma bah~e-i hod.) ki Sufi 1Iyas ve Haet Ahmet bah~esiyle ve mera ile mahduttur. resm-i tapu: I5). Kara Memi (zemin-i hane-i hod.voyvoda -al. araba: 4.]. diiniim: I.seroda (zemin-i hane ma bah~e-i hod ber muceb-i tapuname-i sahib-i arz.~izmeyi (zemin-i hane-i hod. diiniim: I /2. Bayezit -al. resm-i tapu: 20. resm-i tapu: I 5).voyvoda -al. doniim: 3/4. resm-i tapu: 40.sipah!. diiniim: I. zemin-i hane ve bag ve bah~e-i hod. resm-i tapu: 6o. biraderan-i m. resm-i tapu: I2). resm-i tapu: 10). Bali -al.. Ramazan. resm-i tapu: Bo).~izmeyi (zemin-i hane-i hod ve biraderan-i ev. doniim: I. diiniim: I. resm-i tapu: Bo). doniim: I/4.boliikba§l ma ~ayxr ve diger bostan der kenar-i Sava [. resm-i tapu: go)..reis (zemin-i hane-i hod ma harman.sipah!. 266 Mahalle-i Pazar Ba§!. doniim: I/2. der haric-i kasaba-i m. Mustafa -al. !skender. resm-i tapu: 50). resm-i tapu: 20).serasker (zemin-i hali der kurb-i ~ahman ve Ahmet.bacdar (zemin-i hane-i hod ma Avs ve Hasan ve Bayezit ve Memi ve Hiiseyin ve Veli. diiniim: 2. doniim: I/2. Bali . Bayezit. han .hasxrci (zemin-i hane-i hod. doniim: 3/4. Ali -al. doniim: 3/4. Mehmet b.bayyat (zemin-i hane ma bostan-i hod. bag. doniim: I. ~aban . Mehmet . Hasan (zemin-i hane-i hod doniim: I /2. Pervane.helvacx .~izmeyi.l' StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI Qa)'lr ma bostan der yed-i Mehmet ve Kadriye a. resm-i tapu: IO. doniim: I/2. resm-i tapu: 20). diiniim: I. doniim: I.<azzaz.sipah! (zemin-i hane-i hod ma bah~e ve yol iizeri olan ot!uk yeri.. Resm-i tapu: ro.imam (zemin-i hane-i hod. I /4. resm-i tapu: 10. donum: I /2. doniim: I/2. Ridvan. doniim: g/4. Bah~e-i ~eyh Muslihettin Efendi ki bir tarafx Hiiseyin bah~e­ siyle bir canibi Kasxm . doniim: 2. doniim: [ . Kasim -al.tacir (bag. Timur .~ilingir (zemin-i hane-i hod.cund! (zemin-i hane ma bah~e-i hod. resm-i tapu: 40) : Haet Ali .helvact (zemin-i hane-i hod. ]. resm-i tapu: 10).kethiida bah~esiyle ve iki tarafl tarik-l am ile mahduttur.kethiida -al.voyvoda -al. [I05v] Hiiseyin Abdullah birader-i Ali Aga.tacir (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: go).

Mehmet b.iftc.ugat. Nasuh -c. resm-i tapu: 6o).iahin.!.!J.tayyat (zemin-i hane-i hod.i (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20). Huseyin -al. b. Mehmet .iftc. Ali. donum: I/4. Sefer -al. rubu donum. donum: 1/2. Pirali . donum: 2. Timur . resm-i tapu: 40). donum: I/2.ayyat. Hasan Suleyman (zemin-i hane-i hod ma Huseyin ve Musave 1sa. bag.f'") (zemin-i hane-i hod.. Riistem . Turban (zemin-i hane-i hod (donum: I/4. Husrev b. resm-i tapu: 20 ). donum: I/2.cundl (zemin-i hane-i hod.iahin.e. bag.c.c. Ali.iahin (zemin-i hane ma bag-i hod ve Mehdi ve Memi ve Gazi. resm-i tapu: go).c. Huseyin. (zemin-i hane-i hod ma zemin-i tur her muceb-i tapuname-i sahib-i arz. Sinan . resm-i tapu: 10). donum: 1/4.iuc.ayyat (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 40). resm-i tapu: 20).yayc1 (?) (cs"" L) (zemin-i hane ma . resm-i tapu: 20). resm-i tapu: I5). Osman -al. Mehmet !. donum: g/4.izmeyi (zemin-i hane ma bostan-i hod.iftc. b.c. donum: 1j2. resm-i tapu: go). Hac1 Sinan -al-' sipah! (zemin-i hane-i hod ve Huseyin. Huseyin .tacir (zemin-i hane-i hod. Hali!.1j2.i. Pervane. donum: I/2.hoc"a.pirinc.i. Pirali -al. 268 o6g Zemin-i hane-i Kamer .kazzaz (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 10). !. donum: 1/4.e-i hod. resm-i tapu: 40).cundl (zemin-i hane ve bahc.izmeyi (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 10). donum: 1/4. Avs b. Abdullah. Gazanfer Abdullah (zemin-i hane-i hod. Kurt Ali. Huseyin b.c. Mustafa (zemin-i hane-i hod. donum: I/4. Bayezit Mustafa (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: to). resm-i tapu: 20).ayyat. Bali -al. Ali b. donum: 1. biradere§. donum: I/2. Hasan -al!J. donum: g/4.izmeyi. resm-i tapu: 40). Piridulger.cundl (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 12). resm-i tapu: 15).dulger (zemin-i hane-i hod ve Ali biradere~. Mustafa (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 6o). Mustafa. donum: 1/4. Ferhat. Bali .c.kerpic. [w6r] Safer -al.i (zemin-i hane-i hod ma harman. Mahmud. Mehdi b. Ali -al. resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 20).!J.katib. Turali b. Yahya (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: I5). Ferhat b.iirmert -al. Ferhat -al. Pervane b.iahin. Ali. resm-i tapu: 20). Ali b.!. resm--i tapu: 20). Hasan -al. Hurrem -al. resm-i tapu: 10).!J.ayyat.i. donum: I/2.cundl (zemin-i hane-i hod. !. Turali b.!. donum: 2. Kurt -al. resm-i tapu: 20). !.a Aga. resm-i tapu: 20): Ferhat b. Kurt b. bostan: 1). !smail.ladi (zemin-i hane-i hod. 1sa.bive. donum: 1. Oruc.!J. donum: 1. donum: 1/2.e-i hod. donum: 1. donum: 2. donum: g/B. resm-i tapu: 15). donum 1j2. resm-i tapu: 2o). Elhac Sinan -·seroda (zemin-i hane ma bahc. !. donum: I.diilger.sarac. resm-i tapu: 2o. donum: g/B. !skender. donum: 1/2. donum: g/B. donum: I /2. resm-i tapu: 20). Mahalle-i Yusuf b. donum: I/2.e-i hod. berber Veli b. Cafer .ugat (zemin-i hane-i hod. !. resm-i tapu: Bo). donum: I/4. donum: 1/2. Davut. donum: gj4. Veli . donum: g/B. resm-i tapu: 40).laban (zemin-i hane-i hod. !. resm-i tapu: 40). Dveys. !.!J. Mustafa. Bayezit.katib (zemin-i hane ma bahc. Piri. resm-i tapu: 10).iftc.tayyat (zemin-i hane-i hod.1.i. Haydar. Mahmud -al. resm-i tapu: Bo. donum: 2.e-i hod.ayyat (zemin-i hane-i hod ve Mustafa.haremci (?) (cs':"•. Muhyi -al.l. Ferhat -al. !. donum: t/4. Turak !. donum: 1. donum: g fB. resm-i tapu: go).c. resm-i tapu go). resm-i tapu: I2).:a~~ab (zemin-i hane~i hod. c. resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 25). donum: I/4.dulger. Yusuf -al.StREM SANCACI TAHR!R DEFTERi SlREM SANCACI TAHRlR DEFTERi hane-i hod. Memi (zemin-i hane-i hod. Ahmed -al. Piri . Ali -al. donum: I/2. donum: 1.iftc. Kanber.:a~~ab (zemin-i hane-i hod. Pervane Kanber.tayyat (zemin-i hane ma bahc.tacir.!J.!J. Tursun -al. Hiiseyin (zemin-i hane-i hod.tayyat (zemin-i hane ma bahc.c.cundl (zemin-i hane-i hod. donum: I/4. 1nehan b. resm-i tapu: 20. !.!J.cundl (zemin-i hane ma bahc.i (bostan. Mehmet -al. Kurt -all. donum: I. resm-i tapu: go). Tercuman Yusuf (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20).e. resm-i tapu: 40). resm-i tapu: 10).ayyat.iahin. Murat . resm-i tapu: 15).tayyat (zemin-i hane-i hod. biraderan.tella!. resm-i tapu: 10).serbiiliik. resm-i tapu: 40). Turak . donum: I/2. resm-i tapu: 10).sarac.ayyat (zemin-i hane-i hod.iftc.kethuda (zemin-i hane-i hod ve Hac1 Sinan ve Husrev donum: 1.c.!. Gazi b.ladi.i (zemin-i hane ma bostan. donum: I/2.uga t (zemin-i hane-i hod.1 j2. donum: 1/2.diilger (zemin-i hane-i hod ve Piri. tahi-i Hac1 Sinan: Hudaverdi -al. Ali§ah b. donum: 1/4. donum: I. donum: 1. Piri. donum·: . resm-i tapu: 10). Huseyin .i (zemin-i hane-i hod.alJ:!addad (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 10).altuccar. Mustafa (zemin-i hane-i hod. Memi b.e-i hod. donum: gj4. resm-i tapu: 15).ayyat (zemin-i hane-i hod. donum: 1/2. resm-i tapu: 10).dulger (zemin-i hane-i hod. Kara Piri -al.iahman N asuh -al!. Kurt -al. Abdullah (zemin-i hane-i hod ma bahc. resm-i tapu: 20 ).eyrek: I.annab (bag. kita: 1). Pervane . Kasim zemin-i hane-i hod.ayyat (zemin-i hane-i hod.iftc.

Gazanfer b. resm-i tapu: 10).diilger (zemin-i hane-i hod. Elhac 1nehan (zemin-i hane-i hod. Hrzrr -al. [107r] Gazi -al. Nasuh -al.mu'a~~in.l. resm-i tapu: 40). donum: rl2.bayyat (zemin-i hane-i hod. donum: r12.] donum: 314.. Zemin-i hane ma bah~e-i -bive Ay~e. doniim: r 14. resm-i tapu: 40). donum: r. resm-i tapu: 20). [106v] Pervane.. Zemin-i hane-i Halil der mahali e-i m. Murat (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 40) ti\ bi-i cami-i Hacr Sinan: 271 . resm-i tapu: 30). Behram. Timurhan kupeli (zemin-i hane ma bostan-i hod. donum: r 14 resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 40).laddad (zemin-i hane-i hod. donum: r. resm-i tapu: 20). Bayezit b. Ferhat (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Huseyin (zemin-i Mustafa Roca -al. Kurdali b.kupeli (zemin-i hane ve bah~e-i hod. donum: rl4. donum: r 14. ve Musa. Piri . biradere~. donum: rl4. resm-i tapu: 2S· Bostan-i ~izmeci Huseyin. donum rl2 resm-i tapu: rs). Hamza -al. resm-j tapu: 20). resm-i tapu: ro). Ali . resm-i tapu: 20). Bali isa b. resm-i tapu: 20).al.L. resm-i tapu: rs). Musa -al.bayyat (zemin-i hane-i hod. niyet-i Mehmet. Mehmet b. ve Kamer-i defterimiz. Rrdvan b. ~eyrek donum: r. Veli Ferhat. donum: r 12. Abdullah (zemin-i hane-i hod. donum: r. resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 10). donum: rl2. resm-i tapu: ro. Cafer Bayezit (zemin-i hane ma harman ve bah~e-i hod. di. donum: rl2. donum: r12.~izmeyi (zemin-i hane-i hod.tacir (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Kasrm Baba. donum: r. donum: [ . resm-i tapu: 40). Ali Yusuf.tacir (zemin-i hane-i hod ve birader Sefer. zemin-i hane ma bah~e ve bostan-i hod der kenar-i Sava [. iskender. Oru~ b. Zemin-i hane-i Halil der mahalle-i m. donum: rl4. Memi b. donum: rl2. resm-i tapu: 20). Gazanfer b. donum: r. donum:· r 12. resm-i tapu: 20).bal. Ali (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 40). resm-i tapu: 20).. Mahalle-i ibrahim (zemin-i hane-i hod. donum: rl2. donum: 2. Kurt b. resm-i tapu: 100). resm-i tapu: 10. donum: 2. resm-i tapu: 10). Ahmet. Abdullah bozacr (zemin-i hane-i hod. Ali -al. Ahmet Hasan -al. ibrahim. Abdullah (zemin-i hane-i hod.seroda (zemin-i hane-i hod ve Piri. Zemin-i mescid-i Hacr Ahmet ki mukaddema sahib-i arzmdan tapu ile almr~ur. Huseyin -al.batlb (zemin-i hane-i hod. Kasrm b.kethuda (zemin-i hane ma bah~e-i hod. resm-i tapu: 20. donum: rl2. donum: 314. Timurhan b. Muhyi b.rl4. Mustafa . Memi -alsayyaf. resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 20). Musa b. ] . donum: rl4. resm-i tapu: so. Cafer al. Kuyumcu Memi Hasan (zemin-i bostan der haric-i kasaba.kalaycr (zemin-i hane-i hod.bayyat (zemin-i hane ma bah~e-i hod. donum: 314. resm-i tapu: 20). Sufi Yahya -altacir (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 10). Huseyin. resm-i tapu: 40). resm-i tapu: 20). Omer b. donum: rl4. donum: r 12. donum: rl4. resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 20).halife -al. resm-i tapu: 30). donum: rl4. resm-i tapu: 20). Mustafa Roca. Mustafa -al. donum: r 12.kazan!. donum: rl4. Timurhan b. resm-i tapu: 20). donum: I 14. resm-i tapu: so).helvayi (zemin-i hane-i hod. donum: 318. resm-i tapu: 1 2. donum: r 14. donum: r. donum: r.tacir (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 40).ipek~i (zemin-i hane-i hod.dabbag (zemin-i hane ma bostan-i hod der kenar-i nehr-i Sava [ ·}~ ]. Mustafa (zemin-i hane-i hod. Ferit-~izmeyi. resm-i tapu: 10). Torgut -all.Abdullah (zemin-i hane-i hod.tacir (zemin-i hane ma bah~e-i hod..tacir (zemin-i hane-i hod. Zemin-i hane ma bah~e-i Turak der mahalle-i mezbure.~ilingir (zemin-i hane-i hod. Bag-i Piri . Elhac Abdi . ~aban ~al. donum r12. donum: rl2.I TAHRIR DEFTERI StREM SANCACI TAHRIR DEFTERI bah~e-i hod. resm-i tapu: 10). Evhad b.StREM SANCA(.iskeleyi (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Pir Ferit.tacir (zemin-i hane-i hod. Huseyin (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20). Gazituzcu (zemin-i hane-i hod. I 12. Musa . resm-i tapu: 10). donum: hane-i hod. donum: 318. resm-i tapu: ro). donum: 318. Nasuh Seffah (zemin-i hane-i hod ve Bali ve Mahmud ve Ferhat ve Ali. Hudaverdi ipek~i (zemin-i hane-i hod. donum: r 12. Huseyin b..inum: r. Mustafa Hacrzade. Muhyi. resm-i tapu: ro). Hrzrr -al. donum: r. resm-i tapu: rs).. donum: r12.kazan! (zemin-i hane-i hod. Murat -al. Veli b. donum: rl4.emin (zemin-i hane ve bah~e-i m. Murat (zemin-i hane-i hod. Bali b. Sufi Oru~ Ali -al.tacir (zemin-i hane ma bostan-i hod. donum: r12. resm-i tapu: 20). Gazi . resm-i tapu: ro. donum: r 12. donum: rl4. Ali b. donum: L rl 4. Mustafa b. donum: r.bacdar (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 8o). resm-i tapu: rs).tacir (zemin-i hane-i hod.mu'arrif. Rustem (zemin-i hane ma bah~e-i hod.

resm-i tapu: 20).sipiihi (zemin-i hane-i hod.~· ! ' . Veli Nasuh. diiniim: ~eyrek. resm-i tapu: ID). resm-i tapu: 20).lu olmujtur). resm-i tapu: 20). Ali Hiiseyin -al. donum: I (2. resm-i tapu: go).~iimlek~i (zemin-i hane ma bah~e-i •73 F.kapici (zemin-i hane-i hod. Oru~ Ali (zemin-i hane-i bostan-i hod (diiniim: I/2. Ali Mehmet (zemin-i hane-i hod. Mahmud -al. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: ID). resm-i tapu: ID). donum: smu ~.tacir. diiniim: 1(2. StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi I. 1sa Timurhan. J donum: ~eyrek I. diiniim: I/4. resm-i tapu: 20).sipahi (zemin-i hane-i hod.ipek~i (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: ID). Mustafa -al. resm-i tapu: 40 ). resm-i tapu: 20).hoca -al. Ali Murat (zemin--i hane-i hod.yeni~eri. Gazi. Hudud ellerinde olan suret-i sicillerinde mestur ve mukayyettir.subaji.. diiniim: I {2.taddad (zemin-i hane-i hod (diiniim: I (4. resm-i tapu: 20). Mehmet. diiniim: I/4.diilger (zemin-i hane-i hod. diiniim: I/2. donum: I (2. resm-i tapu: 5· Zemin-i hane-i Ali b.1J. Mustafa Alagiiz (zemin-i hane-i hod. (zemin-i hane-i hod. H1zu (zemin-i hane ma harman.tacir (zemin-i hane-i hod. zemin-i bostan der kenar-i nehr-i Sava [. Oru~ Ali (zemin-i hane ve bostan-i hod. Mustafa Alagiiz (zemin-i hane-i hod. ~tica . resm-i tapu: 20). Zemin-i Hac1 Sinan ki ii~ yol arasmda vala olmujtur.~iz­ meyi (zemin-i hane-i hod.al. H1zlr Mehmet (zemin-i hane-i hod (diiniim: I/2.tacir (zemin-i hane-i hod.diilger (zemin-i hane-i hod. Behram -al. resm-i tapu: 20) Ali . Gazanfer Hasan..u: 20). Hasan. resm-i tapu: 20 ). Behram Gazi .. diiniim: I/2. diiniim: I (2.tacir (zemin-i hane-i bostan-i hod der kurb-i bostan: donum: I. resm-i tapu: ID). Turban -al.~izmeyi (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20. Gazi b. resm-i tapu: 20). Ali Kasim (zemin-i hane-i hod. Gazi~ilingir. Hurrem Memi. diiniim: I {2. donum: nlSif ~.taddad.tacir (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: ID).: Osman -al sipahi (zemin-i hane-i hod. diiniim: I/2. Memi ~ahin (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Yahya Berak (zemin-i hane-i hod.L.tacir (zemin-i hane-i hod. diiniim: I (4. diiniim: I. resm-i tapu: ID). resm-i tapu: 20). Kurt .al. resm-i tapu: ID). resm-i tapu: ID). [Io?v] Mehmet Roca Atmaca.bacdar. Ali . Ferhat b. diiniim I/2. Ali. Yahya -al. resm-i tapu: ID). diiniim: I (4. diiniim: g/4.~ilingir (zemin-i hane-i hod. diiniim: I/4. Hiiseyin. Murat Mahmut (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 40). V eli Firuz -al. diiniim: I {2. diiniim: I/2. resm-i tapu: go).. resm-i tapu: 5· Mahalle-i Dveys b. Memi -el~i. Hasan Abdullah -al. resm-i tapu: 5· Zemin-i hane-i Petar nam zimmi der mahalle-i m. diiniim: I /4 resm-i tapu: ID).tacir b.iskeleci. Bali . resm-i tapu: 20). Bali -al l. Mehmet (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20). diiniim: I. 1nehan Mustafa (zemin-i hane-i hod. biraderej. Abdullah (zemin-i hane ma bah~e-i hod. resm-i tapu: ID). resm-i tapu: 10). diiniim: I/2. diiniim: I/2. resm-i tapu: I5). resm-i tapu: 40).sayyaf (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20) Suleyman Mehmet . diiniim: I/4. tahi-i cami-i m. Haydar b. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 20). resm-i tapu: ID).l. Gazi -al.taddad (zemin-i hane-i hod. donum: nlSif ~. Mehmet (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Veli. resm-i tapu: 20. resm-i tapu: ID). Ferhat Abdullah. Pervane. Gazanfer. resm-i tap.Kiipeli.imam (zemin-i hane-i hod. diiniim: I/2. ~tica. Cafer b. diiniim: 1(2. Evli Mehmet (zemin-i hane-i hod diiniim I/4. Sefer ~aban (zemin-i hane-i hod.diilger. Veli pederi. Vu~eta ve Kozma nam zimmiler iistiin yanmda va. Nasuh Alagiiz -altacir. Oru~ Timurhan. Ferhat.l.tarak~1 (zemin-i hane-i hod. Kasim -al. diiniim: g. Hiiseyin Abdullah -al.tacir Mehmet Abdullah -al. Mustafa Kasim (zemin-i hane-i hod. Resm-i tapu: 40). diiniim: g/8. diiniim: I/4. Hiiseyin. resm-i tapu: 20). diiniim: g/8. Sufi Ahmet -altacir (zemin-i hane-i hod.ayya\.l. resm-i tapu: ID).. resm-i tapu: ID). diiniim: I/2. resm-i tapu: 20). diiniim. diiniim: I/4.mimar (zemin-i hane hod.yatim (zemin-i hane-i hod. Perviz.ayyat. diiniim: I/4.~izmeyi.. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 40). resm-i tapu: ID). (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Hasan (zemin-i hane-i hod. Hiisrev Abdi -al.. resm-i tapu: I 20.I!:azziiz (zemin-i hane-i hod. Yusuf b. Mustafa. diiniim: I/4.1J. diiniim: ~eyrek I.giiniillii (zemin-i hane-i hod. Zemin-i cami-i Raci Sinan der mahalle-i m. diiniim: I (2.. resm-i tapu: ID). ~eyrek: I.~iifi (zemin-i hane-i hod.~iifi. Osman -al. Abdullah (zemin-i hane-i hod. diiniim: I/2. diiniim: I (4. diiniim: I (4. Memi Mahmud. Zemin-i hane-i Ruze Hiiseyin der kurb-i hane-i Perviz. 18 . diiniim: I/4. diiniim: g{4. diiniim: I (2. Ferruh -al. Mustafa Ferhat (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: ID).. Kurt. resm-i tapu: ID). Mehmet Hasan -al. diiniim: I (2. diiniim: I. ~adi b. ma Mercan. Pervane Mustafa (zemin-i hane-i m. Sefer b. Gazanfer -al.

resm-i tapu: 10. resm-i tapu: go. resm-i tapu: 10).-i tapu: I 2). donum: I.. Kurt Abdullah (zemin-i hane-i hod. donum: I/4.gtinullu (zemin-i hane ma bostan. resm-i tapu: 20).resm-itapu: 10). Ali . donum: I.dran malumdur.lJ. Sara~ Ali. Ali Abdullah (zemin-i hane ma bah~e-i hod (d tinum: I /2. donum: I/2. donum: g/8. donum: I. resm-i tapu: 20). bag. donum: I [4. donum: g/4. donum: I. 1shak Abdullah. Mahmud. sakinan-1 mahalle--i HaCI Davut ki hudud-1 erbaas1 'ind -al. Bayezit Ferhat. resm-i tapu: S· Zemin-i hane-i Koca ~adi -al.. donum: I/2. resm-i tapu: 10).tacir. donum: I/4. Piri Cafer (zemin-i hane-i hod. Zemin-i Turban der mahalle-i m. Huseyin Abdullah (zemin-i hane-i hod. zemin-i bostan. Kurt Ferhat. Kurt Mustafa. Resm-i tapu: 40. Sefer Murat (zemin-i hane ma bostan-I hod. Arap -al. bag. resm-i tapu: g5.culli (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 10). Ali. Sefer. Yusuf. Veli Suleyman. Piri Huseyin (zemin-i hane-i hod. Zemin-i hane--i bive . Turban Siileyman. donum: I.sipahi (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: IS). donum: I/4. donum: I [2. resm-i tapu: IS. Zemin-i bah~e-i Piri-i Bosna a. . Hasan -al. donum: I/2.. resm-i tapu: 40. Mahalle--i Hamza. . Davut -al. ! l' StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI ~ StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi 275 Kasim Abdullah. Ahmet Abdullah. Ahmet. donum: I [2. Ferhat -aiJ:taddad.mutaf (zemin-i hane-i hod. donum: I. donum: I /2. resm-i tapu: go).sagraki. donum: I/2.dulger (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 5). resm-i tapu: I5). Mahalle-i Ferit (zemin-i hane-i hod. tabi-i cami-i Bayezit Bey: Cafer (zemin-i hane-i hod. Malko~ Hasan. Zemin-i hane-i Huseyin Mihri.tabak. Huseyin Abdullah. resm-i tapu: 6).gtinullu (zemin-i hane--i hod. donum: I. Ferhat !skender. ~. Kurdali Ferhat. Huseyin Ferhat. yine zemin-i hod der hudud-i kasaba-i m. resm-i tapu: 40). resm-i tapu: 10). Mezit Murat. Yusuf -al. !nebegi Hasan (zemin-i hane-i hod. Ferhat Abdullah (zemin-i hane:_i hod. Veli H1z1r. resm-i tapu: 4). resm-i tapu: 4o. resm-i tapu: 20). Gazi Turban (zemin-i hane-i hod. Pervane Abdullah. resm-i tapu: I2). resm-i tapu: I2o)..suba~1. Hasan Abdullah. resm-i tapu: I2).arab~ci (zemin-i hane-i hod. !skender Abdullah. donum: I /2.harbende (zemin-i hane-i hod.. resm-i tapu: 10). Timur Bosna (zemin-i hane ma bah~e-i hod. resm-i tapu: 6o. bag.. Bacdar Bali (zemin-i hane--i hod. resm-i tapu: so). resm-i tapu: 20. Hasan ilyas (zemin-i hane ma bostan-I hod. donum: g/8.kerpi~i. Ali Hasan. resm-i tapu: I2). Mustafa Mehmet (zemin-i hane-i hod. donum: I/4. Hasan. Donum: g. Kurt -al. Kasim . ber muceb-i huccet-i ~er'iye donum: 8. donum: I. resm-i tapu: 10. Oru~ Mustafa. donum: I /4.yeni~eri (zemin-i hane-i hod ma bostan. donum: I/4. donum: I/2. bag. Bayezit Mustafa. donum: I/2. resm. donum: I/4. donum: g[4. Bayramh Abdullah. bag. Hasan-al-~iifi (zemin-i hane-i hod. Huseyin Suleyman. resm-i tapu: 40).mutavaffa der yed-i Memi b.tacir (zemin-i hane ma harman-1 hod. Bayezitdulger (zemin-i hane ma bah~e-i hod. resm-i tapu: I2). resm-i tapu: 20). Suleyman. tahi-i canu-1 m. Gazi.274 hod. donum: I [4. donum: g/8. resm-i tapu: 20). Sefer b. Zemin-i hali der yed-i Sefer b. donum: I/4. Pa~a Bey'in Mustafa. Memi Mahmud (zemin-i hane-i hod. !nehan der haric-i kasaba. donum: 1[4..d. Lutfi Hoca. donum: I. resm-i tapu: 20). T1mur -al-J:taddii. resm-i tapu: 20. Ferhat Abdullah. resm-i tapu: 20. resm-i tapu: go). resm-i tapu: 6. Abdullah. donum: I.bayyat. resm-i tapu: I o.katib (zemin-i ah1r-i hod der kasaba-i m. Bayezit. donum: I/4. donum: 2). Muharrem Memi Hoca (zemin-i hane-i hod ma Mustafa. resm-1 tapu: 40). donum: I/2. resm-i tapu: 6).harbende (zemin-i hane ma bah~e-i m. Nasuh Bayezit. Pir! Hasan. donum: I/2. resm-i tapu: go. resm-i tapu: S· Zemin-i bah~e ve bostan-I ~eyh Muslihettin Efendi der mahalle-i mezbure ki bir taraf1 Đurak Piri bah~esiyle ve bir tarafi Bayram Bey'in evlerinden giden yol ve bir tarafi ta~h yol olup bu iki yol kavu~tugu yeredektir.ayyat (zemin-i hane--i hod. donum: I/2. bag. bag donum: I /2. [108•]. bag. resm-i tapu: 20). Oru~. resm-i tapu: I5). Hamza Hasan. ?. resm-i tapu: 10). Yusuf Ali (zemin-i hane-i mezkuran der yed-i hod-i §an her muceb--i tapuname-i sahib-i arz. Abdullah. Mustafa birader-i Kurt (zemin-i hane-i hod. Huseyin .tacir (zemin-i hane-i hod. Mustafa Hasan. [ 108r] Hasan . d ti num: ~eyrek.ke~eci. Nasuh. donum: I. Abdi Turban. Ramazan -al. donu~: I. Kurt Abdullah. donum: I /4. donum: n!Slf. Timur Cafer (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 40).dulger (zemin-i hane--i hod donum: I. ~ahman. resm -i tapu: 20). resm-i tapu: 10). Hasan . resm-i tapu: 6). d tin um: g. Ali b. donum: ms1f ~.

resm-i tapu: 70.gemici (zemin-i hane-i hod ma diger hane der mahalle-i cami-i §erif.sermahalle (zemin-i hane-i hod. Ahmet -al.isvilar. Memi al. Kor kut . Sab1kan Torgut H oca nam kimesneden sa tin ah p tahminen ii~ doniim ~ay1rd1r. resm-i tapu: IS). doniim: I /2..3/4. sakinan-1 mahalle-i cami-i Veli Bey al. . QaYJr-1 Mehmet. Mezbur ~ay1rlan ve bostan yerlerin sahib-i arzmdan tapulaYJp tasarrufunda bulunmagm defter-i cedid-i hakanide uzerine kaYJt olundu. doniim: I. Hurrem -al.. Petar Rakit'.lova~ (?)..sermahalle. Pervane . Hac1 Ahmet -al.serasker-i kasaba-i Dimitrof~a ( . Nikola .. Zikir olan yer kimesne tasarrufunda olmaYJp tapuya miistahaktir di ye [ wgvJ mii§ariinileyh tilli p alu p miriye yiiz elli ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanlde iizerine kaYit olundu. ) .. doniim: I.. Bogoye V uk.mar~iim.. Yovan.) ma mezraa:_i Tunof~i (?) ("""'JJ~). Yovan Radoba. !stepan Yovan. Qay1r-1 Hizir b. Bayram Bey der hudud-1 kasaba-i Dimitrof~a (~J. ~iman Duagit'. resm-i tapu: I2). resm-i tapu: 40). Bayezit -al._. Turban -al.. Sufi Ferhat -al. Memi -al. ) iizerinde i§leyen iskelede· riisum-1 ubur edasma inat ve temerriitliik eden levendan ve gayriden riisum-1 miriyi tahsil ettirmekte miicid ve sai olup ve iskele-i mezbure gemilerin nehr-i tugyan ettik~e ve §iddetiyle talazlar peyda olduk~a gozedip zarar ve ziyan eri§tirmeyip bu makule mesalih-i mirlde muavenet ve miizaheretten billi olmad1klan hizmetlerinin mukabelesinde ektikleri gallelerinden sahib-i arzma eda-i O§iir edip dahi . l l [ wgr] Bais-i kaYJt-i kasaba o dur ki haliya ferman-1 illi§an mucibince nefs-i Dimitrof~a (~J. Nikola . doniim: 4. Salih Mustafa Bey (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Pavun .imam (bag....za'Im.ba~~al (zemin-i hane ma bah~e-i hod. ?. resm-i tapu: 20). Ali Hoca -al. Brata Toma. l..seroda. resm-i tapu: 20. bag.tacir (zemin-i hane ma bah~e-i hod der mahalle-i 1nehan. Radoba Radi~a.. Veli Abdullah (zemin-i hane-i hod. Dimitra Radova. .ugat (zemin-i hane-i hod._.. Miladin Radulin. Vu~eta Radoba. Resm-i tapu: 6o. Raka . resm-i tapu: 40). donum: I. Bive: 1.>':"J>IJ) karye ile varo§-i G1rgurof~i ("""'J-"}>) yollarm mabeynlerinde alt1 giinliik yerdir. resm-i tapu: 48). resm-i tapu: 20).serboliik a.. ). resm-i tapu: 20). ) der kenar-1 nehr-i Sava ( 'JL. resm-i tapu: 6o. Mustafa Qavu§ -al._. 1liya Milko.Manda. . doniim: I/2._. Nikola Radul.kiirek~i. resm-i tapu: 20). donum: 1. Nefs-i Dimitrof~a ('-'J. ) zir-i kasaba-i m. doniim: I. Hane: 29. Ferhat. !van . doniim: I). Zemin-i bah~e-i 1shak . doniim: I/2.tacir (zemin-i hane-i hod. doniim: I/2. Yunus der hudud-l kasaba-i Dimitrof~a ( . ) baglannm iistii yamnda Radin~i ( <.. Osman.~ayyiim. Hac1 Mustafa (zemin-i mescid-i mezbur der mahalle-i m.StREM SANCAlH TAHR1R DEFTERI Mahalle-i A§~l Bali.~izmeyi. Vuk Duagit'. bive .tarak~1. Gebran-1 kasaba-i mezbure Dimitrof~a ( . resm-i tapu: 40).. Zemin-i ziraatgilh-1 Bayezit Bey -al.000._. Kozma Istoy§a. Radosav Vuk. Zemin-i bag-1 Hacr Mustafa der pi§-i Musti ki bir canibi Musli ve bir tarafl gOl ve bir tarafl tarik-1 am vilki olmu§tur. Doniim: g. Hasan . Mustafa ..I/2..)}ayyat.!ii!Il 'a. Ferhat. zemin-i billi der haric-i kasaba-i m. til bi-i mescid-i Mustafa Bey: Memi . ' StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI iisli'tb-1 sab1k iizere resm-i ~iftten ve avanz-1 divaniye ve tekillif-i orfiyeden ve hizemat-1 saireden defter-i cedid-i hakaniye muafiyet iizere kay1t olundular. resm-i tapu: 6o. D'ura Dimitra..merdiim-i Kas1m Bey.tacir (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Yovan Pavle.~izmeyi (zemin-i hane-i hod. Hiiccet-i §er'iye ile mii§ariinileyh H1z1r Talinin elinde bulunmagm defter-i cedid-i hakanlye iizerlerine kay1t olundu..kiirek~i.. D'urad' .. Nikola D'urit'. Yovan Davinit'.) miiceddeden tahrir olundukta illi ve mamur kasaba olup i~inde ii~ cami-i §erif kihmp ve geri yevman feyevman izdiyat ve terakkide olup eyyam-1 saadet-i padi§ahide §ehir olacak iyi ve miivecceh mahal olup ve defter-i atik-i sultanide Miisliimanhga resm-i ~ift yazllml§ bulunmadig1yla hillil tahrir-i cedidde daha kay1t olunmay1p ve bern kasaba-i mezburede nehr-i Sava ( •JL. resm-i tapu: 20).govedar. Mihaylo Radin.tacir. resm-i tapu: 20).!). donum: I /z... Vuksan Marko.isvilar._.canbaz (zemin-i hane-i hod ve biraderi Veli ve Mustafa. al-'u§r va'l-rusiim: 14. donum: I/2. Damyan 1van.alvayi. QaYJrha ma zemin-i bostan-l Mustafa Hoca b. doniim: I/4..

Kendi esakife olduklan evleridir ki hudud-i erbaalan hiiccetlerinden tecdidden miistagnidir. Zikir olan hamam hiiccet-i §er'iye muktazasmca miilkleri olmagm gibba -al.J_. ) kurbunda bir tarafr varo§-i Grrgurof~iye (._.IJ) nam [nor] kariyeye gideu tarik-1 am ile mahduttur. tecdidden' miistagnidir. Zemin-i Bayezit Bey -al.. Zemin-i Bayezit Bey -al. ? ( '"'-'!_. Mahsul-i bac-i pazarha-i hafta ma panay:rr der kasaba-i m.. Zikir olan zemin mii§ariinileyh sahib-i arzdan tapulay:rp kendiye sakin olmak i~in iizerinde evler yap1p ve cami-i §erif ve mektep ve kervansaray bina edip ve bilciimle hiic· ·cet-i §er'iye ile tasarrufunda bulundugundan gayri tahrir-i .._. di:iniim: 28 Adet-i agnam Resm-i ajlll Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i bakla. k.000. Mahsul-i ihtisap ve ihzariye-i kasaba-i m.. : r o. Zikir olan zemin-i mumaileyh sahib-i arzdan tapula:y:rp hiiccet-i §er'iye ile zaptedip badehu fukara zemin-i merkum iizerinde sakin i~in evler yapmaga tevzi edip tahrir-i cedidde dabi yiiz elli ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakaniye iizerine kay:rt olundu. ) miiced· deten tahrir olundukta nefs-i mezbur ahalisinin matakaddemden meralan olan yerlerini tescil ettirip o bapta suret-i sicil ibraz ettikleri ecilden meralan iisli'tb-1 sab1k iizere defter-i cedid-i haka· niye kay:rt olundu.. mii§ariinileyh der nefs-i kasaba-i m...<iim ki hudud-1 erbaalan ellerinde olan hiiccet-i §er'iyede malum ve mesturdur. Smrr-i mera-i ahati-i kasaba-i Dimitrof~a ( ·~J_. Hanha-i mii§ariinileyh der nefs-i kasaba-i mezbure. I 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime-i gebran Bagat-i Miisliimanan. . Zikir olan hara be kenise hudud-i mezbur ile mahdut olan toprajllyla kimesne tasarrufunda olmayrp tapuya miistahak olmagm ziimre-i zii'amadan Bayezit Bey zide mecde mirlye ii~ yiiz yirmi ak~e resm-i tapu verdikten sonra defter-i cedid-i hakanfde iizerine kay:rt olundu. . 27S · Alef. Dekakin-i Hrzrr b. Resm-i arusane-i Miisliimanan ma Gebran der nefs-i m. ) : Mahsul-i iskele ma i:i§r-i mah!: 227.) der kurb-i cami-i Veli Aga al.~JJ"_r) giden tarik-1 am ve bir canibi sm1r ta§l ve bir tarafr Radin~i ( . ve grah.000. Resm-i f1~1 der nefs-i m..) ve bir canibi Radin~i (c.. Hamam-l mii§ariinileyh der nefs-i kasaba-i Dimitrof~a ('":".'?).cedidde mirlye dahi ikiyiiz !ark ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakaniye iizerine kayrt olundu.ooo. lki tarafr yol ve bir tarafr gol vala olmu§tur.. Mahsul-i bozahane-i nefs-i mezbur: 2.za'Im ki kasaba-i Dimitrof~a kur· bunda bir taraf1 mera-i hendek ve bir tarafr varo§-i Grrgurof~iye ( ~J-'"~ ) gideu tarik-l am ve bir taraf1 sahra canibinde olan 279 kadiml hendek ve bir taraf-1 Mehmet nam kimesnenin bostam . Dimitrof~a Kenise-i barabe der nefs-i Dimitrof~a (~J..mu§aralayh ki kasaba-i mezbure ( ."_. Bad-i hava-i Miisliimanan ma Gebran der nefs-i m. resm-i tapu gr oo r6so Bo 840 348 rgo 2SO so 167 2SO rso r8o 7S 3SO 7S I3S IlO Mahsulat-i miri der kasaba-i Dimitrof~a ( '~J_. 20 Erzen. k.. Pazar giinii eski ~ar§Ida ve cuma giin Bayezit Bey cami kurbunda hafta pazarlan durur ve yrlhk ii~ kere panay:rr durur: -r2.soo. mirliva-i sabrk -al.~_. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i besatin-i Miisliimanan Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Zemin-i kenise.ooo.: s-soo.). k.J•IJ) nam kariyeye gideu tarik-1 >lm ile mahduttur. hac: rs.talih defter-i cedid-i hakaniye iizerlerine kayrt olundu.._. Terzi Mustafa nam kimesneden mir-i mii§ariinileyh Hrzrr Tali satm ahp hiiccet-i §er'iye ile taht-r yedlerinde bulunan yeridir._..: r2.SIREM SANCAO! TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAO! TAHRIR DEFTERI Hmta. Hanha-i Bayram Bey. . 6so ~air ve ~avdar.r. Zemin-i hali der kurb-i hamam-1 m._.mazbiir der nefs-i kasaba-i Dimitrof~a ( ..000.-""'. mercimek.._..mar].. ) : Ferman-i ali§an mucibince nefs-i Dimitrof~a ( '":". k. : 4.._.

000.. araba: 4. t ! ('-'~_. Mezraa-i Tu§adinc..a (. gayr ez ziraatgah-I ahaJi-i kasaba-i mezbure Dimitrofc.. Santor .doselac.JJI. Jivko . Koca Petre. I:Ia~il 'a. ...:) nezd-i kasaba-i m... sakinan-i kasaba-i Dimitrofc.avdar. Koca Matiya§. Qayir-i H aci Muslihettin a..soo.. Mehmet Abdullah. araba: 4· Qay:tr-i Raci Ferhat a. Benedik. al-'u§r va'l-rusiim: goo. Kozma D'urit'.._"~k) nezd-i mezraa-i mez-.Iflah.a ( <>->.) ve gayn: soo. ~imun . ). tahi-i Dimitrofc. Kinez.i (?) ( '-'. I:Ia!il 'a. Koca YanO§ ..}b. Istrahinya Vukman. bive Manda. Petar Bun (?). 1c.avdar. Bendegan-i mii§ariinileyh. i§tvan .e ( '-'pl ) der mabeyn-i varo§-i m. resm-i tapu: 40. k.. ma karye-i Liget (. ). pinte: 68 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag.-.doselac. tahi-i m.a Novasel (?)._"_. k.i ( ?) (~.! . D'uric. Rasli a.ma Resm-i flc. k.a ( ~J. Radic.a Vukit'. Radic.Vuka§in Balotit' (?). araba: r.doselac. D'urad' . Qiftlig-i Bayram Bey der mezraa-i m. Radoba Diragit'.._. Tirifun . resm-i tapu I8go I20 20 68o I8o 280 20 200 40 gI g2 IO IOO g2 2S 4S go go IO I2 40 4S 68 40 Karye-i Popinc. D'uraisvilar.Iflah. gB 228 Alef.~.If!ah. Gabor Peyk.. Qayir-i Mehmet Qelebi der hudud-i mezraa-i m. resm-i tapu: go.e ( '':"'lJI ). Todor Yovan.Maglic. Mezraa-i Mihalofc. Mati ..•.. Kinez: r. ?.. s Erzen. D'ura. Mezraa-i Brodanofc.ama. ~imun . Ss 1210 ~air ve c...i ( cs':"'l. D~ragit' Radoba. I:Ia!il 'a.I Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime [I I Ir] Čl§r-i §Ira.Vuk Yovan. Hane: IS· Bive: 2.i (?) ('-'~. klt'a: 2..i ! l l •l :i i ). Hane: 8.vetko !stepan.doselac.. J:Ia!il 'a. Vuya Lukac. bive ..lu! i StREM SANCAOI TAHRtR DEFTERt Hmta. k. Petiri -Iflah..>.:..G). Radoba Radiman. Bogdan . Kinez. k. Pavle Petri. al-'u§r va'l-rusiim: 2._.doselac. tahi-i m...a ( •o. I:Ia!il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 4. ) der mezraa-i mezbure T1rnofc. Ognan .>. k. Kec.. Karye-i Lubakofc. 1vko Vukosav.a Milko. k.oSo StREM SANCAOI TAHRtR DEFTERt Mezraa-i Opnic.i (?) (cs':" ..Jl ) . go 2IO Resm-i giyah ve bostan ve hime g6 Adet-i agnam Resm-i ag. 20 Alef.a (. Petak Vukadin. Yano§ .Iflah.>. č§iir-i bendegan-I m. ).i. al-'u§r: sB7._" )..Macar. sakinan-i Dimitrofc. diger Yana§ -·flah._. tahi-i m. Kasim a.. IO Erzen. Kara Matiya§. [I !Ov] Mezraa-i Tirnofc. Qay:tr-i Turali b.J.a (~.i (?) ( '-'~.>. tahi-i m.>J-'>). k... al-'u§r va'l-rusiim: goo. Hmta. araba: g. IgS ~alr ve c. bakla.. bure Opnic. al-'u§r: goo. I:Iii!i1 'a.a ( ?) . tahi-i Dimitrofc. Petar t van. grah.>).< ) nezd-i kasaba-i m. tahi-i m.Rado ba..! Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i polac. Ga§par._. Kinez: r. sakinan-i Dimitrofc..

Mustafa !nebegi: 22. Bali Ali: 22. Firuz . tahi-i Dimitrof~a ( . Ferhat b. Memi Hiiseyin: 22... resm-i tapu: 20).sara~: 22. resm-i tapu: 20). Osman Abdullah: (bag. Hasrl bedel-i O§iir her ve~h-i nakit: goo. Ferhat . til.. Ve Ramazan Bayezit nam kimesneden ve i§tira eyledigi on bir krta ~aYJr ve ii~ krta bagr. al-'u§r va'l-rusiim: 7.ll>). ta bi-i m._. Mustafa !smail: 22. Hiiseyin Abdullah: 22. Hay dar Abdullah: 22. I oo 6oo 100 Alef. 252 3528 ~air ve ~avdar. donum: 1.kiitib. Ahmet -al. resm-i tapu: 20). ve grah. _. doniim: 1. donum: 1/2).. ). Abdullah: 22._. Bayezit Hasan: 22 (bag. grah. Mehmet b.. StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi 123 45 go 25 20 5 32 r6 30 15 l ID 50 35 Popin~i Karye-i Gorna Klienaka ( <. Ali Hali!: 22.Iii~il 'a..:_~) nam mezraanm msf-r topragidir ki karye-i merkume Gorna Krlenaka'nm ( '"!) . ve Gazi !skender. Omer Abdullah: 22. I.umara -al.Iii~il 'a. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~r Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava Mezraa-i D ej ( ?) ( j> ) nezd-i karye-i mezbure ( ~~p. donum: I.ba§maki: 22.':". Abdullah: 22. k. resm-i tapu: 20)._.. . donum: 1. Karye-i Dabakov~i (?) (. bi-i m.:.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Piri. §algam 120 O§r-i kelem 160 O§r-i biber ve piyaz 130 O§r-i meyva 20 Resm-i arus 120 Resm-i pola~ma 66 Resm-i tapu 25 Bad-i hava 155 Qiftlig-i [Fahr -al. Sefer Hrzrr: 22. ! ! . al-'u§r va'l-rusiim: goo.. [n1v]Timur Abdullah: 22. Behram Bahad1r: 22 (bag. Kurt Ali: 22. Hane: 33· Qayrr-r Behram Bahadrr. Hrzrr Ahmet: 22. 'i i Hmta.kiriimJ ~ehsuvar Bey...hasnci: 12. donum: 7 35 Adet-i agnam 250 Resm-i agri 50 103 O§r-i kevare O§r-i giyah ve kendir 150 O§r-i mercimek. Ahmet Hasan: 22 (bag. -i mezbure. Ali: 22. Kurt Abdullah: 12. resm-i tapu: 20) !skender ~adi (bag.o ) ma mezraa-i Kagan ( C!W ) . ve Veli Hiiseyin der smrr-r karye-i m. _. Turak -al. Kor kut Hasan: 22.)) reayasr miriye dort yiiz ak~e resm-i tapu veri p iizerlerine kaYit olunduktan sonra mir-i mii§ariinileyh Hizrr Tali raya-i merkumeden satm aldrgma hiiccet-i §er'iye irad eylemegin emlak-i mesfure ile bereket verilip defter-i cedid-i hakanide iizerlerine kaYit olundu.'-. Veli Abdullah: 22. 50 350 Resm-i giyah ve bostan ve hime gg6 Resm-i ~ift 594 Resm-i bennak 48 Bagat-r Miisliimanan. ) . donum: 1. Hasan Alagoz: 12. Piri . Mahmud Abdullah: 22.hasrrcr: 12.]Jayyiit: 22 (bag.) ) . bakla. mirliva-i Pakri~a ( ?) ( '':"')1.. Veli Hiiseyin: 22 (bag. Memi Hasan: 22. k. Ramazan Hoca (zemin-i bah~e-i hod. V e Segedin (?) ( . ~adi Ferhat: 22..ooo..i:li . der karye-i Go rna Klienaka ( '"JS"" . k. Miimin Emin nam kimesneden satm aldrgr evi ve bir krta bagr ve ii~ donum ~ayudrr. Ahmet ~adi: 22. resm-i tapu: 10).. Bali Alagoz: 22. bakla. I. Ahmet b. her muceb-i hiiccet-i §er'iye. ) . Vuyan QaYJn demekle maruf bir krta ~ayrrdrr ta sahiplerinden satm aldrklarma hiiccet-i §er'iye ibraz olunmu§tur. k._. resm-i tapu: 20).. donum: 1. Hiiseyin !skender: 22. Mustafa Ferhat: 22. 25 Erzen. Cafer Abdullah: 22. doniim: 1.

l"" 1'lj!1' lll l :. k. Firuz Hiiseyin: 22.. k. Hmta._. iskender Ali: 22 (~ay1r. Murat A~1k: 22. Bali Hiiseyin: 22. Nikola Radovan. grah 10 O§r-i kelem 10 o. der yed-i hod). istepan Ve~erina (?). inehan Mehmet: 22. sakinan-1 kasaba-i Dimitrof~a ( . I. lJ. Zikir olan mezraa karye-i merkume ekinlik olmaga miinasip olup mir!ye sekiz yiiz ak~e resm-i tapu verdiklerinden sonra defter-i cedid-i hakaniye ahaJi-i mezbure i~in ekinlik kaytt olundu. Riistem a. k. Murat Ali: 22.. Firuz iskender: 22. Rado ba Lubanit' (?).. Mehmet !skender: 22. Petko Todor. araba: 4). Mustafa Hiiseyin: 22. Hmta.r-i biber. I. Ali Hasan: 22._. ' !• ..Ia~il 'a.J4JY.) ). Raya Kostadin. Veli Ferhat: 22. Yusuf Abdullah: 22. Veli Abdullah: 22. k. Karye-i Berasta~ ( ?) ( [l:. Hane: 21. Hiiseyin iskender: 22. k. Hiiseyin Ferhat: 22. !skender a. Qaytr-i ibrahim b. piyaz IO Resm-i arus 32 Resm-i pola~ma 24 Resm-i ta pu Io Bad-i bava go [II2v] Karye-i ivani§ev~i (?) ( .. grah.-1:~.. Mehmet iskender: 22. Radovan Radko. Alagtiz ~adi: 22. Ferhat Radi~a istepan. balda. Mustafa Hasan: 22.' l l .. Hasan Hamza: 22.imam (zemin-i ziraatgah-i hod. Bayezit tlveys: 22. 23 I6I Resm-i ~ift 462 Resm-i giyah ve bostan ve hime 252 Adet-i agnam 400 Resm-i agil Bo O~r-i kevare I20 O~r-i keten ve kendir 42.Jl ) nezd-i karye-i mezbure.. k. ~algam I2 O~r-i kelem 42 O§r-i biber ve piyaz go O§r-i meyva 10 Resm-i arus 64 Resm-i pola~ma 42 Resm-i tapu 20 Resm-i bive 6 N1sf-i bad-i bava 47 Mezraa-i Poporova~ ( ?) ( 1ii'~. Radivoy D'uro. . Mihaylo Koy~it'.._..s':". k.. Bali Ferhat: 22. I5 I05 Resm-i ~ift 484 Resm-i giyah ve bostan ve hime 264 Adet-i agnam 94 Resm-i agil IO O§r-i kevare 40 O§r-i keten ve kendir I5 O§r-i mercimek. Radusav Dobro§in.. araba: 3· Hane: 24.Ia~il 'a. Milo§ Kraya~it'.I ). Veli Ahmet 22. al-'u§r va'l-rusiim: I. al-'u§r va'l-rusiim: 200. O~r-i mercimek. Hiiseyin Mustafa: 22. Hasan Abdullah: 22.J.. Ali Ahmet: 22. I42 Ig88 ~air ve ~avdar.. Kethiida: r. ).l ' StREM SANCACI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAC'.I TAHR1R DEFTERi Evhad Ali: 22. Radi~aD'ord'e. Qiftlig-i Sara~ Bali b. al-'u~r va'l-rusiim: 4·050. Cafer Ferhat: 22. Murat iskender: 22. ibrahim Hoca -al. Yovan Vuka§in. Yahya Abdullah: 22. ! ! Hasan Hiiseyin . Hiiseyin Ahmet: 22.. tilbi-i Dimitrof~a ( .kethiida-I karye-i m.~.) ber muceb-i tapuname-i sahib-i zemin. tilbi-i m. Timur Mustafa: 22. Bayin Radoba. Payko Radosav. Yovan Pohva!. Yahya ilyas: 22. Timur Hamza: 22. 40 56o ~air ve ~avdar. Hiiseyin: 22. Manoylo Mirko. 20 I 20 Erzen. 3 I2 Erzen.Jl. 35 2IO Alef. [rr2r] I.. sakinan-1 nefs-i Dimitrof~a ( .8I8. ivani§ Koy~it'. Petko Milak. Cafer ~irmert: 22 (mezkur tahrir-i cedid iizerinde istihdam olunup mal-i miriye sai gtistermegin cerni hizmetlerden muafiyet iizere kay1t olundu). tlveys Atmaca: 22. ivan Mirko..Ia~il 'a. ).. (miisellem).

I 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek.dosela~. k. Bila Milivoy. D'ura Krayit'.. k. Subota Radohna. Bogdan . Drragit' ·Vukosav..dosela~. k. k.dosela~.. !stepan Istrahinya. Vuk Ivani~.S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Radoba !~vetko.. Mihaylo Nin~it'.govedar.. Radosav Radoba. Drragit' . Lazar.>.pop. Milko . Ivladuna Marko.. Petar Toma~. Hane: 71. ) nezd-i karye-i mezbure.dosela~. Kostadin dosela~. Radman Radi~a.dosela~. resm-i tapu 50 Vuk . al-'u~r va'l-rusiim: I 1. Doy~in .dosela~. Vuksan Obrad. Milun Radovan. Rada~in . Vukman Radoba. al-'u~r va'l-rusiim: 7. Dona (?) .dos ela~. 190 266o ~air ve ~avdar. Rayak Tolko. Radi~a Vuka~. Pava! Nikola. bive . Milivoy Ni~a. Pavko Pava!. Raya Vitomir.dosela~. l. Vukit' Marit'. grah. Vuka~in .. Petar Herak. 280 ~air ve ~avdar. 286 Karye-i Liget ( c:. D'uri~a Radoba. Ognan .kova~. . l. Vuka~in . 15 6o Erzen.. 165 Alef. ? Marko. Milak Piribak.' r.Iii~Jl 'a. Vukdrrag Vukosav. bakla. Radoyko Ivladisav. Hmta. Loleta (?) Quni~it'. 86 276 Alef. Radi~a Radoba. Vuk D'ura~. Vuk . Vukit' Radosav. Ivani~ !van. Radi~a Vukov..Iii~rl 'a. piyaz I20 Resm-i arus 96 Resm-i pola~ma 200 Resm-i fr~I I20 Resm-i tapu 35 Bid'at-i hanazir 238 Resm-i bojit' IIO Nrsf-1 bad-i hava 1 45 Zemin-i kenise.500. Milovan . Vuka~in . Marko Uli~it'.Y eli~a. Vu~eta Radosav. Hmta. Vukduag Istar~e. Petar Dobrava~. [II3rl Drragit' Qirleni~it' (?).dosela~. al-'u~r: 400.pop. Ivladko Vuki~a. Nikola Popovit'.. Radovan Vuka~in. Radivoy Radovan. 30 210 Resm-i giyah ve bostan ve hime 348 Adet-i agnam 1450 Resm-i agri 145 O~r-i kevare 542 O~r-i giyah ve kendir 125 O~r-i mercimek.Duagana. Vuyi~a Hrrnak.Iii~il 'a.>::. Radosav Quni~it'.J ) • Pirimit'ur . Vukit' Radoba. Kostadin . al-'u~r: 400. k. bive . k. Bogdan Dobrosav. Pirimit'ur: 1.. ~algam O§r-i kelem Q§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'a t-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava Zemi.. Komlen Aleksa.dosela~. bive . Radoba Mihaylo. Radoba Radoba. Pava! Radosav. 1stoyan Damyan. Vuka~in Vukosav. Yovan ."_. Vuk !van. Lu~ko Vuk~it'. 100 Erzen.Ia~rl 'a. Mihaylo Vuyit'. ) nezd-i karye m. Koy<. Radko Maru~a. Bive: 6. Hane: 29. !stepan Milosav. grah.dosela<.in .Todora. bakla. resm-i tapu 3920 990 400 1050 852 !800 360 335 150 I20 120 IJO 150 142 !80 45 36 320 170 250 6o Mezraa-i D'urkof~i ( ?) ( . Vuka~ Krayit'. Yovan Dimitra. l.Yela~a ( ?) .000. Nikola Dobri~it'. l. Mezraa-i Qirepof~i ( <i"". k. bive .Petar Vukit'. Vuk Drragip.dosela~.n-i keniSe.Mara. bive . . k.Milahna.. ?.. §algam 20 O~r-i kelem 100 O~r-i biber.. bive .

I. !~vetoye Vuk. Hasan Abdullah: 22. Qaytr-i Hac1 Veli a. k. resm-i tapu o8g 16Bo 390 100 245 252 . §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i tapu · N1sf-1 bad-i hava Karye-i Tud'in~i (?) ( . Duagi§a !svilan. Ferit Hasan: 22. Milo§ Vukman. Ali Cafer: 22. Todor Nikola. Matiya§ Nin~it'..I TAHRlR DEFTERi Karye-i Petrov~i (.-::-> _. ).200. 65 Alef. l ' . Petar Radosav. Radoba Vuka§in. Mihaylo Miyuko~ Radoba Vuk§a. Pir! Ahmet: 22.20. [114'] Radosav Ki~it'. 19 .Ia~Ii Hmta.Yanka..dosela~. Yovan . plgam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaZ!r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise.288 StREM SANCA(. k.Ia~Ii 'a. k. lvan D1ragi§. 45 Resm-i ~ift Resm-i bennak Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag. Ferit Ali: 22. Vukman Radoba. .). k. I. Rayin Radi~a. Pava! Ivladisav. t!bi-i Dimitrof~a 1260 240 3 15 330 12 lg2 350 35 240 14 15 14 5 64 sg lO 45 ( ""''-""-• ). grah. 120 ~air ve ~avdar..rusiim: 3.. k.doselar"l'' bive . Petar Vuya. Timur Murat: 22. al-'u§r va'!. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Resm-i ~ift Adet-i agnam Resm-i ag1l O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.. Muslim: 2. sakinan-1 Dimitrof~a ( •.. Rayak Rado§.araba: 2. 20 Resm-i giyah ve bostan ve bime Adet-i agnam 700 go 140 204 146 F. 25 Erzen.P'). Radosav . Cafer Ali: 22. 50 ~air ve ~avdar. k. Radivoy Pavko. VIiadko Herak. Sekula ~ doseh1~ 1 Nikola . Hamza Abdullah: 22. 40 Erzen. al-u§r va'l-rusiim: t.. I. Selak Bogoye. al-'u§r va'l-rusiim: 3. Hane: 1g. Memi Mustafa: 22. Radko !~vetoye. go ~air ve ~avdar. Milosav Dimitiri. .I TAHRlR DEFTERi StREM SANCA(. k.dosela~. k. Bila Rayit'. J Hane: 17. t!bi-i m.'). bive-· Mila~a. resm-i tapu: . Tiripeta Petri.. bive ._.6Bo. k. Timur !lyas: 2~. Radoba Milivoy. bakla. ?. Hmta.dosela~.s~ J . ve grah. Memi Ali: 22. ·350 76 53 ss 52 '42 35 64 . bive ".. Milosav . 40 6o 35 6 126 62 Karye-i Qondok (?) (JJ-"?. bakla. Pervane !skender: 22.1stana~a. Bali Mehmet: 22. Nikola Rayak. T' erana. tahi-i m. Ali Hiiseyin: 22.Ia~il 'a.. Bive: 4· 'a..8g1. Hane: 16. !van Radoyevit'. [II3•] Kas1m -al. Mileva Vuyan.! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.]:iaddad: 12. 0veys Ahmet: 22.. Nikola . Bive: 1. bive . Pir! Ali: 22.44 . Radob~ Milit' 1 Vuk Isto~ik. Ali Yusuf: 22. Rado ba Bogdan. ' 1: l ' i· 'l Hmta..dosela~. 15 Erzen. k.

Mariya. Dimitra Radul. 30 s6o Resm-i giyah ve bostan ve hime 520 O§r-i §Ira. 10 2ID Erzen. grah. [1 14v] Vuk D'urad'. tahi-i m. Petar !vladko. Istoyan V e~erin. Yovan ...! O§r-i kevare O§r-i mercimek. Hane: 20.. Nikola Berdar.! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i mercimek. Rayak Vuka§in.~ova~. Luka~ istepan. bive . ). Radi~a .dosela~._" ). D'urad' Yovan. Yovan Peyak. D'urad' !stepan. Nika§in dosela~. Kostadin -. I.''! SlREM SANCAOI TAHRIR DEFTERI S!REM SANCAOI TAHR!R DEFTERI 290 Resm-i ag. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag.~. Vuyi~a Yovan. piyaz . k. §algam. 50 O§r-i meyva 64 Resm-i arus g6 Resm-i pola~ma Resm-i fi~I 35 • .!stona.' l ' 'i''' r" l' "' i: i 'l: l. Bo~ko Petre. 45 40 Alef. §algam Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' BM-i hava Zemin-i kenise. Mezraa-i Komarev~i (?) ( .. al-'u§r va'l-rusiim: 2. Pavle Luka~. .. Vukman . 20 Erzen. Marko dosela~.. Damyan Yovan.Hi~Il Hmta. bive . Subota Yovan. Pavle Ismolan.l j'. i~vetko Des (?). Radoba ivko. grah 8 O§r-i kelem JO O§r-i biber. k.. ve grah. 'a. Radi~a Duyin. al-'u§r_ va'l-rusiim: 3·62_7· 1428 Hmta. k. resm-i tapu 24 6o 13 5 4 6 64 45 15 ID 24 40 30 6o 40 Karye-i D'elepof~i ( c?". bakla. Vuk Radoba. Vuka§in . i~vetko .). Vuk Brayko. pinte: 52 15 Resm-i sepet I JO Adet-i agnam 22 Resm-i agil 248 O§r-i kevare 12 O§r-i keten ve kendir 20 O§r-i mercimek. Hane: 30. §algam O§r-i keten ve kendir O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma go 15 36 10 ID 30 40 Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid 'a t-i hanazir Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Todor La~ko. k.dosela~. .· 'll. 6o ~air ve ~avdar.dosela~. l. resm-i tapu 291 10 10 35 22 70 40 K11rye-i Kirsta~ ( 11:"---':. ziraatgah-I raya-i m. 102 270 ~air ve ~avdar. k. Mihaylo Yovan. I:lii~Il 'a. ivan Velyomir. k. Bive: 2. D'urad' Petran. istepan Rayko. ~imun Jivko. Yovan Mihaylo.' . !stepan -!Vlak. Nikola Vuk Petar D'ura§in. Vuk Radosav. Yovan Petre.dosela~. ilyas Obrad.dosela~. bakla. Istoyan Vuka§in. Petar Vidosav. istan Marko. bakla. k. MaU Jurko. Nikola Vida~. Vuka§in .300..rll) tahi-i m. Bun Radosav. Radoba ivan.kova~.

Bive: 1.:. bive. ?. Hane: I7.. Vukman t 9vetko. [II5v] Hasi! 'a. Muslim: 1. Radosav !stepan. Milovan Mumit'.. Veli Abdullah: 22. tabi-i Dimitrof9a ( .dosela9. so Alef. Radosav Bra tan. Karye-i ~a~in9i ( '-''~''-'L.S::. !stepan . Radosav .. Mili .1flah. k. i9vetko Vasil.dosela9.dosela9.Ia~Il 'a.dosela9. ) ma zemin-l ziraatgah-i raya-i mezbure der mezraa-i Nikolin9i (?) ( '"'"'J_. Duagit' ivan. [I IS'] Raden Petak. Vukosav ·. ' ' '' l. grah. ''' l' l Radoba Vu!cit'. Vuk Dafina. Karye-i Ko9etin9i ( ?) ( ~~ _. 400 ~air ve 9avdar. Radosav Radova9. Hane: 39· Bive: 1. go Resm-i giyah vc bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevare k: 300 20 210 204 320 32 255 .. resm-i tapu SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI S I2 32 20 IOO 50 Mahsul-i miri-i asiyap her nehr-i Sava ('JI. JJ".). I:Ia~Il <a. Bab: 6.>). Herak Radosav. Filip iliya.goo.1flah. Vuk Radosav. S Erzen. Radosav Radi9a. resm-1 tapu 293 480 . §algam O~r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fl91 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Badi hava Zemin--:i kenise. Bogoye Radovan. al-'u~r va'l-rusiim: I 1. Milo~ Mili9it'. ve grah. k.. Vuk Milova9. IO Erzen.. Vuksan Vukit'. Bogdan Radovan. Radi9a Mandit'.. Radona Obrad. I. al-'u§r va'l-rusiim: 552. I.2SOO soo 4s I50 Igo I20 II-il l !jO So '·ISO 35 6 260 I30 ISO 6o Mezraa-i Nova Selo ( }~ '.Istoysava. Bogdan Vuy19a. Li9e (?) . Radosav Radman. Vuk . l3u'n Nikola.. Zilcir olan mezraya raya-i merkume tapu ile talip olup iniriye 200 ak9e resm-i tapu verdiklerinden · sonra min bad gelen haymanalar dahi tasarruf eylemek ~aruyla defter-i cedid-i hakanid·e ahaJi-i karye iizerlerine ka)'lt olundu. Fi so: goo.. Vuka~in Radi9a. bive .isvilar. k. Yovan _VIladi~av. Vuyi9a V~ki9a.dosela9. I4S Alef. Petak V1ladko.m : 200. 20 Resm-i 9ift Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resim-i agil O~r-i kevare ČJ~r-i keten ve kendir ČJ~r-i mercimek. Hmta.dosela9_.. ta bi-i m. Pavko D1ragit'.Ia~Il 'a. Milak Petko.. ).6g8. al-'u§r va'I-rusiim: g.dosela9. Radoba . Pava! Bila9. Bradan Radosav. Rado ba Vukolit'._. ?. k.. Dragi ( ?) .292 SlREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Vuk Yovan... al-'u§r va'l-nisU. k.1flah.... Radivoy D1ragi~. k. Vukd1rag Mili (?). Nikola Petar.. Vukit' ivan. ) nezd-i' karye-i mezbure.. : ? Bogdan Vuyin (?). I62_ ~air ve 9avdlr. Vukit' . Mi9a . Radi9a . Radi9a Istepan. k.J' ) nezd-i kariye-i mezbure.. ). istepko Radoba. Milo~ .: Hmta. Radoba Vuki9a. N1sf-1 zemin-i mezraa-i Segedin ( ?) (. Radosav Radoba. Vuya .

. Nikola Vidoye. k. k..1_. Jivko Vuyin. Atmaca a. Petar Dragit'. Vuym. sakinan-i nefs-i Dimitrof~a (". bakla. Vuka~ !stepan. Vuk Milak. J:Ia~Il 'a... al-'u§r va'l-rusiim: soo. Radun Dimitra. Yovan Nikola. Hmta. Zikir olan ~a)'lr mezkur Mehmed'in babas1 miiteveffa Ferhat'tan muattal kahp mezbur zaptedip ve mirlye altmt§ ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedidde iizerine ka)'lt olundu. Qa)'lr-i Pervan e b. 095 20 6r 40 (~J JJ> . Radi~a. Qa)'lr-i Hiiseyin b... Radun. Tirifun Vukit'._. Dtragobrat -dosela~. araba: J. tahi-i m. Resm-i arns Resm-i pola~ma Resm-i fl~r Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava Zemin-i kenise. ?. Vukd1rag Tolihna. araba: 4.). Vuk Radi~a. ~. r.094 Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. · Q~)'lr-i Mehmet b.i l i.1). tahi-i Dimitrof~a (. tahi-i Dimitrof~a (".>).) nezd-i karye-i mezbure. Mihoyla D'uri~a.govedar.. Kinez . $imun Vu~it'.. 6o Alef.>)..J'). Yovan Nikola. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira. Ferhat der hudud-i karye-i mezbure. k. 40 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevarc Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Yovan Radosav.. bive -Marta._.soo. Mezraa-i Ku~ayna (?) ( . Raya-i mezbure iizerinde baglar tutarlar.ldvirdina (?).~ ) ve LO§Var (?) ()Y.. 'a.j ' i l i ll' l· StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI i! ! l 'l J'i u ..ooo. Petko Petoy. R~ka Radi~a'..­ kojuhar. So $air ve ~avdar. al-'u§r va'l-rusiim: 3. Karye-i Gomolava ( •}yy ).IS' . plgam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r [ r r 6'] Resm-i bojit' Ntsf-i bad-i hava Zemin-i kenise.. ro Erzen. Petko Mihaylo.. Dimitra !stoya. l l l ' ll .. pinte. ve grah. Bive: r. Mili (?) . Kinez -Milko Yovan.o. Kinez. Nikola Ve~erin. Vuk Dimitra. Mihaylo Dtrayan (?). Todordosela~.. Raya Dimitra. Yovan Ve~erina (?). Ali der hudu di karye--i m.. ve grah. bive. k. hali "Cz raiyye.. hakl a..t.. Karye-i Nikin~i ( '-'~) ma mezan-i Babova (?) ( ·y. Vnane§ !stepan. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piya'z l 'l' . resm-i tapu StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI !2 30 22 rs 64 3S 30 IO 6 rs !2 40 so Karye-i Novakov~i (. Radi~a .doseia:~.Radosav Yovan.-'J%.} ) ve msf-i zemin-i mezraa-i Uga§of~i (?) c_. bive -Vanka.-_. Radovan Bradit'. D'urad' Petre. resm-i tapu: so. J:lii~•l 'a. Konefmye (?) ( ~) ~aym ve 1~vetko nam zimm! sa brkan tasarruf ettigi ~ayrrdtr. resm-i tapu J:Ia~Il Piridtvori~a (?) 1120 s6o 40 140 r68 400 20 200 40 rao 2S 20 I2S I7 32 46 rs rs 6 30 Resm-i arus Mezraa-i Tahi-i m.J_. Hane: 14. al-'u§r va'l-rusiim: r. nezd-i karye-i mezbure. resm-i tapu: 20. Radosav Radivoy..._. . Yovan D'ord'e. ).-'J%.

! l l l: Hmta. Hinta. Bive: 1. . Vuk._. I..:i mezbure. Martolos: 1.J'). 50 Alef.. idivirtko. .l SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGITAHRIR·DEFTERI Hane: 21.los. [!!6v] Vuk lstepko.· Beliya. Radivoy.2I0. resm-i tapu 2464 750 40 3I5 ~52 203.. Bive: 2. Vuyi~a Radulin. pinte: I 45 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i bakla.. I8go 30() 6o 280 204 I450 74 420 6o I20 3~ 3I I5 I6 64 36 IO 6 35 2I So 40 Hiranedn~i ( ?) ('"'~l. bive . al-<u§r. ) nam ' 297 karyelerin mabeynlerinde valu olup zaman-i ehi-i kiifiirde Bogiirdelen Purko .. Vukit'kalud'er. V e mezbur 'ayrr kimesne tasarrufunda olmayip tapuya miistahak olmagm mezkur miriye kirk ak~e resm-i tapu verip defter-i ccdid-i hakanide iizerine kayit olundu. resm-i tapu Mezraa-i I:fa~1~._.J).i mezbure Vidakof~i (. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz :RCsm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~I Resm-i tapu Resm-i bive Bld'at-i hanazir Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. 45 Resm-i giyah ve bostan ve hime b~r-i §Ira: pinte: 203 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i aitJ.~. Bogeta ~ dqsei<i~.).Ia!rl. Mile§ -dosela. I25 Alef. I76 ~a!r ve ~avdar. al-'u§r va'l-rusiim: 7. ). Vuk· !stepan -:.. Radi~a !stepan. Yovan . . ' . .\ \ ' Hane: I 7. Vukdirag Vu~eta.. k. Bag-i ZUlfikar b.. k. Radovap. tahi-i Dimitrof~a ( ~. Vukman -dosela~. Mezraa"'-i I. k. Kinez: 1.c_".l. Karye-i Novasel (?) ( J. Zikir olan ~ayrr-.Ia!Il 'a.adpvan. ti\bi-i m.. Vuyin Vllatko.siromah. . k. k. ).1-~. tahi-i m. Yusuf a.. ? tasarruf ettigi ~ayirdu. ' . al-'u§r va'l-rusiim: 5. dOniim: r.Ia!Il 'a.. ve grah. Vuk Istoyan. Karye-i Vidakof~i . Hirkov~i (?) (cs-:-}. ivan Nikola. ? Radohna. resm-i tapu: 20. Raya Milo§.u. I. I5 Erzen k.>) ne~d-i karye._.. . Qayu-i Ahmet Hersek.•_.Ia!Il 'a.>) nezd-i karye-i mezbure. k. bakla. Vuk Petko.0 IO 63I 63 III IO 8 5 II 64 45 I'5 8 r'2 4I 20 go 6o Mezraa-i Bok§in~i (~. li :.marto.. k. Pava! Radivoy..<a._.. mercimek.. Radoba Petko.. al-'u§r va'l-rusiim: I50. ve bostan ve hime O§r-i §Ira... Raleta. sakinan-i varo§-i Varka ("'J"). 'l . 40 Resm-i giyah. IO 'Erzen. ) ve Bilati~eva ( ·~~ ) ve Sivin ye ( ?) ( "-'_.'a. . §algam O§r-i kelem b§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at-i hanazir Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava Zemin~i kenise... Petar Ni)<ola. I35 ~a!r ve ~avdar.ooo. al-'u§r va'! rusiim: 270.... I. va>l-fusftm: 220 . grah. R.l O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.

k. Jivko T odora. Marko D'ura§. k. k. pinte: 50 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agi! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i merCimek. k. Radoba . Bive:. al-'u§r va'l-rusiim: r. Aleksa Vukit'..) tahi-i m. Tolnik (?) Pavun. D'ura Nikola.Kata. 'l roso ro8 30 24S 48 6o Hmtak.Iii!I! 'a.. Toma§ !stepan. Rayko Milo§. Vuyi~a Milin. k. 6s · Alef.. Brayilo Radi~a. s Erzen.. . Pava! Petre._. r3s ~air ve ~avdar. Novak D'ura. grah. Vuka§in Pavko. _. Radosav Vu~ko..l 1. Vuyi~a Petre. bakla.Iii!I! 'a. Radoba Radivoy. Yakub der hud ud-i karye-i mezbure her muceb-i hiiccet-i §er'iye._.6so. k. r. 1iiya Pavko. tahi-i m. Radul Kata. 25 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. bive . Kinez . bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. al-'u§r va'l-rusiim: 200. Radosav Vu~eta. I. Hane: ro. 25 . bakla.' Iii i rs 8 ro !2 rs 8 rs 8 20 rs 36 Radul !~vetko.) nezd-i karye-i mezbure. so ~air ve ~avdar.<. Vuyi~a Andrriya. k.Iii!ll 'a. Radosav Neralit'. D'ura VI!adisav. 3S Resm-i giyah..govedar.Brs.og8 SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Hane: 4· Qayir-i Hiiseyin b. Yovan Vukit'.. Petar Drraga§. Hrnta. Kinez: r. Pava! Mihal. al-'u§r va'l-rusiim: S·S72· li !2 !OO [ r r 7r] Karye-i Hrrtkof~i ( ~ _. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Petko Drragoye.1 l. I. resm-i tapu Mezraa-i Mokula ( ":iyy) nezd-i karye-i mezbure 299 r8go 390 8 1 7S 324 500 20 400 Bo 380 40 II 700 !2 Bo roo r6o !2 !OO 6o 130 40 Hrrtkof~i Cr-"" _. nam-i diger: Redkova~ ( ?) ( u: l. Vuyi~a Lalovit'. Pavko Radi~a. al-'u§r va'l-rusiim: 228. I. Vuyi~a Radivoy.. Yakob Yani~a.Iii!ll 'a. r8 Alef.Iii!I! 'a. k.. Milo§ Vuyit'. al-'u§r va'l-rusiim: r.. • Hane: 27. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava J:. 7S ~air ve ~avdar.dosela~. Lazar Manoylo. 2 Erzen. Novak Budisav. I. Mezraa-i Komola (?) ( ":!". Raka dosela~. l· I.Radosav Vuka~. ) . Hmta. Karye-i PI!ati~eva ( ·~~ ). ve grah. i ! ' :11. k. Diragi ( ?) . Mir~eta Vukit'.

k. Bive: 1. Bive: 1. Ni§a . Vukd1rag D1ragit'. Radivoy. 28 5g2 ~air ve 9avdar. s ·Erzen. Hane: I7.Y') nezd-i karye-i mezbure. Vukosav... gs Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Jra..i!. Ozerinde ziraat ve h1raset olunur. 5 Erzen... IO 40 Erzen. §algam Čl§f-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Nisf-i bad-i bava Zemin-i kenise. al-'u§r va'l-rusiim: 550. !9vetko . I 70 ~atr 've · 9avdar. Vuk Radoba.Marina. Milosav . 1 k. ).r l! f 'l l.. resm-i tapu 301 ..Iii~Il 'a. Vuyi9a Doya.govedar. Peya Milko. D1ragi!fl Koya.dosela~. k. 6o Alef..dosela9. k. bive . Koya Vuksan.Iii~!l 'a. k. pinte: I o Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i a~! Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek.dosela9. Yovan . Pava! Radi9a. al-'u§r va'l-rusiim: g. Hane: Ig. Karye-i Senya (. Radmil. Radovandosela9. k. Dobrosav .6 95 45 Igo J? Mezraa-i Sivinye (?) ( '-'.. Koya . b ive !9veta.._. Hmta. l. al-'u§r va'l-rusiim: 5·550.dosela9.' k. !vim D1ragobrad. Milo§ dosela9. grah. .. l.r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. tahi-i Dimitrof9a (. Radosav Petko. k. l. gB 36s Alef. bakla. Radi§a Dimitra§in. Istoyan Duagan.dosela9. Doya . Vukduag Radivoy.i StREM SANCA(. Vuyin Yovan.':"'-'•~} ) . . k.I TAHRlR DEFTERI l ' 'l !t l'li l' il !' Alef..160 5gO 32 35 36 35 32 45 '5 '5 . Radi9aRadosav. Krayin Koya. Vuk Bratiko.. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime [II 7v] Čl§r-i §Ira.dosela9. ) . 120 840 Resm-i giyah ve bostan ve hime . Daha Doya. Radosav dosela9..785. Dimitra§in Radi9a. Radi9a. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fl91 Resm-i tapu Resm-1 bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i bava Zemin-i kenise. resm-i tapu 20 I40 120 roa IO 75 IS 6s go is 10 IO 32 20 IO 6 7b 20 32 30 Karye-i K1r9etin9i ( ?) ( .dosela9. grah. Yovan · Vuyin. k.J.1flah. Hmta. Bogdan . bakla. Rayak . Radul Radoba. pinte: go Resm-i sepet Adet-i agnam ' 2g8o g6o 20 245 go4 goo go 760 Resm-i a~! o.Iii~Il 'a.2~8 Adet-i agnam I~QO Resm-i ag1l 140 Čl§r-i kevare liO Čl§r-i keten ve .kendir 45 . [IIBr] Radi9a Milit'. Radko Radovan.I TAHR1R DEFTERI SlREM SANCA(.

Dimitra D1rjit'. IO Erzen.bi-i IO I I 5 45 50 32 7 go I4 50 JO Dimitrof~a (""'JP.l O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Radosav -dos ela~. Hane: 20. Kinez.o66 . Dobrosav -dosela~. Pava! Vuk§a.?y.J:J> ). Mihaylo -dosela~. V1rane§ Radoba. . bakla.• 302 SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI O§r-i mercimek. Subota Milko. §algam 3220 I200 40 350 s6o soo 6 IOOO 20 50 so 35 . Vukosav Nikola. k. k. I25 Erzen. Ognan -dosela~.Vuk ]ivko (?).Ia~11 'a. ) iskelesinde voz arlar olup o hizmetlerinin mukabelesinde her haneden iki§er kile bugday ve iki§er kile arpa verip ve avar1z-i divaniye ve tekil. Nikola Vllayak (?).Radoba Vuksan. .lif-i iirfiyeden muaf olup sair hukuk ve riisumlarm ve sefer filorisin tamam eda ederler diye defter-i atikte mukayyet bulunmagm defter-i cedid-i hakaniye dahi iislub-i sab1ka mutab1k kay1t olundu. Radulin -dosela~. Hmta. !stepa Voysal. Istoyan -dosela~. Milko Radi~a. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i aguam Resm-i agu O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir tasarruf~i Iog6 750 ' 245 240 475 47 405 I2 O§r-i mercimek. [I I8'] Karye-i Hmta. Raya Oliver. Vukduag Milo§. Vu~eta D'ura. Milosav -dosela~. Marko !vlatko. al-'u§r va'!. 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. . k. al-'u§r va'l-rusiim: 3. Nikola Beyjana~ (?).!J. resm-i tapu Dobrin~i ( ~. Bogdan -dosela~. Vuyi~a Novak. Kinez: I. Karye-i Suboti§te ( =-""" ). Novak Radosav. bakla. N1sf-i zemin-i mezraa-i Topit' (?) (.)air ve ~avdar. grah. Brodan Vuk. grah. Duakula -dosela~. Nikola Mir~evit'. ?.) . Mihaylo .)air ve ~avdar. §algam O§r-i kelem O§r-i biber. Vuka§in Toma§. Yovan Damyan.rusiim: 6. 74 !.Rayko Radoba._. Nikola Lalit'. I. Milovandosela~. Koy~in Radovan. k. Hane: . !van Radi~a.>). Vuyin Jarko Vuki~a. Rayak D'ura. Radula Radoba. Yovan -dosela~. Nikola Vuksan.. pinte: go Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ai'. plgam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava 20 25 I2 64 g8 45 I2 6 75 40 85 Raya-i mezbure Biigiirdelen ( J•>. k..so. !stepan Vukd1rag.J. Duagoyla Vuyin.464. der raya-i mezbure. k. 230 !. k. I. tahi-i m. Petko Yovan. bakla. Radosav Nikola. Karan istepan.J. til. grah. Jivko Petre. 200 Alef. piyaz Resm-i arus Resm-i pola~1na Resm-i fi~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Radoba Petre.Ia~ll 'a. Bradan -dosela~. Vukosav Radoba. Vukosav Radosav.

D'ura Vuyak. Vuyi~a Vuk. J ) ma Bazya§ ( ?) ( . [IIgr] Dimitar. Bresta~ (cl::.dosela~.!l.J_. 30 r8o Erzen. Hane: 2 I. 150 ~air ve ~avdar.l?. Vuya Madul (?).y.. Karye-i Tapavi~a ( "''. . . ). Resi m Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Resm-i tapu NlSf-i bad-i hava Zemin-i kenise.Hi~1l 'a.. Petko Radetiko... §algam 6§r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz 687 15 8 Resm-j arus IDO Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Zemin-i Breska ( ?) ( . k.. · Hane: 36. k. yed-i ahaJi-i karye-i m. D'ura Rayit'.dosela~. al-'u§r va'l-rusiim: I 28. Radul Rayak.. N1Sf-i zemin-i mezraa-i Topit' (?) (. I. Rado Dabit'. D'urad' Malkov. k.. k. al-'u§r va'l-rusiim: 4·537· Htnta. I. Petar Radi~a.pop.. i~vetko Marit'. Pavun Dabit'.. bakla. i~vetko Vi§a. Marko pop. Nikola . tahi-i m. ?. go Alef.dosela~. I. al-'u§r va'l-rusiim: 350.. Kinez -Dimitar Grubanovit'..Ia~li 'a. J) per tasarruf-i raya-i mezbure. Subota Milko.. al-'u§r va'l-rusiim: II3. Raya.. Mezraa-i Qnnin~i (?) (. Hmta. I. tahi-i m. Mihaylo !stepan.vliah.1" ) der tasarruf-i raya-i mezbure. iliya ivan. !stanko Vuyak. Mezraa-i Kilemkof~i (?) C. l~vetko Milit'. H1rnak l{oyin.. Radovan . !stepan Ra~etit' (?) Petar Bnatan. RO . Yovan.Ia~11 'a. Yovan Radosav. Pava! Yovan.Iii~1l 'a. k. V1ratiko !stepan. Radosav Radetiko. Dimitar Bratiko. Luka~ G1reyak.·. Mihal Yovan. Kinez: I. K1raguy Mihal. Ve~erina Divit'. Subota Qavu~it'. lstepko Gruban. Petko Hirelit'.70 . i~vetko .Ia~1l 'a.. Nikola Marko. Petar'kalud'er. ~arh: I. Kinez. al-'u§r va'l-rusiim: roo. resm-i tapu 145 70 17 120 100 74 6o II 9 Mezraa-i Dirjin~i (~J. D'urad' istepan.) nezd-i karye-i mezbure.1". Petar Vukosav. I.dosela~. Bo~ko D'urko.]._.-:. Raka Vukman.. 50 2100 540 r6 350 F..>) nezd-i karye-i mezbure.. Pava! Babit'.i t. Radosav Pokrana~. J ) . Dimitar Dnagiya. Resm-i tapu a. I. Damyan Mihal.' 305 6§r-i kevare 6§r~i keten ve kendir 6§r-i mercimek. I. k. k.. rg6 1904 ~air ve ~avdar..Nikola Kelemen.).>.WS') nezd-i karye-i mezbure. 4 Erzen. D1ragoylo Radoba. al-'u§r va'l-rusiim: 4·500.: 200. resm-i tapu 10 Mezraa-i Solnok (. ve grah. Pava! Milko. D'ura Radu§in. 20 r6 44 20 20 58 R~sm-i pola~ma Resm-i f1~1 Asiyab-i nim sale. Kinez: 1. Yovan . 35 245 Resm-i giyah ve bostan ve hime 432 Adet-i agnam 350 Resm-i ai(Il . D'uri~a Nikola.. tahi-i m.kolar.. Vu~ko Va~un (?).Ia~11 'a. Karye-i Bresta~ ( cl::. Milovan. Dimitar i~vetko.Ia~li 'a.. al-'u§r va'l-rusiim: roo.• i ' l' .) nezd-i karye-i m."':"'_. SlREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGITAHR1R DEFTERi 6§r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz 6§r-i meyva Resm-i arus 30 25 IO 64 48 .

erin . Dimitar V1ladko.. al-'u§r va'l-rusiim: soo.j~) der kurb-i karye-i mezbure Barkof~i ( .vetko Bojit'.dosela<. Manoylo doselac.r'-"JG ). bakla. D'urko vii ah. Dimitar D'urd'evit'..306 . k. ?.~_h4 ). grah. 25 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i aguam Rcsm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Radi<. Yovan Petar.erin Radovan.dosela<. piyaz O§r-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise.263.. 102 ~air ve c.625. l i~ SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Resm-i giyah ve bostan ve hime [I Igv] Adet-i agnam Resm-i ag•! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.dosela<. D'ura Mudirit'.ma ..1c.. k. J:Ia~1l 'a. Radi<. D'ura .. grah.. J:Ia~Il 'a. Hane: 3S· J:Ia~Il 'a. Bratin Belik. Hmta. Pirko Kulit'. grah. k..\J4 ).. D'urad' Momc.vetko..govedar... Miladin Lazar. Hane: I 6.r-<. Vu~urina (?) . 30 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i aguam Resm-i agil O§r-i kevare Ojr-i keten ve kendir 75 O§r-i mercimek. I so Alef. Petar Tapit'. J ivko Kuli t'. tahi-i Dimitrof~a ( .ilo.dosela<.. Subota Radetiko.d-i hava 6o Zemin-i kenise. Subota Vuyan.a . bakla. bakla. 1algam O§r-i kelem O§r-i biber.avdar.pop.. Rayak 1stepan. Vec. Yovan Topit'. I /2 Erzen. Yovan Petar..vetko kalud'er. D1ragoye Petko. Mihaylo Tapit'. Yovan Blaj. Damyan 1stepan. Vec. Yovan Mihaylo. Kinez: 1.. ivani§. resm-i tapu 252 450 go 326 40 I5 20 25 32 40 I4 I5 50 25 IOO 50 Karye-i Barkof~i ( . Dimitar. Hmta. k..avdar. Kraguy Kulit'. Petar Piribit'. ). al-'u!r va'l-rusiim: 7.erin ..a. Petko Babit'. I428 ISO I75 I92 220 22 75 32 45 40 5S 45 40 .doselac.ma 70 Rcsm-i fi~1 75 Resm-i tapu 26 Bid'at-i hanaz1r I20 Resm-i bojit' Ss I so B:l. resm-1 tapu Mezraa-i Pazuha (?) (l>_. Subota Vuyin. 1c. plgam o.vetko. D'urko Vuyin. go o 6 I200 [I20r] Karye-i Baradin~i ( ~.. Bratin Radul. 1. Lazar 1c.VIlah. Radosav Kulit'. D'ura Raki t'. 1stepan Piribit'. 30 Erzen. I8S ~air ve c. k. Jivko Blaj. al-'u!r va'l-rusiim: 2. k.r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus ' Resm-i polac. k. 1stepan Petar. Milak . Vuk Divit'. Ve<.. §algam 30 Ojr-i kelem 42 O§r-i biber ve piyaz I5 Resm-i arus 64 Resm-i polac. Nikola 1c. Yovan Radul. Petar . Nikola Petko. Kinez.dosela<. Vuk Dimitar.

·l !.. !stepan Rahoyit'..JI_.. D'uri~a !vani§. al-'u§r va'l-rusiim: 8. al-'u§r va'l-rusiim: so. 70 420 Alef. Petar Bratiko. Radivoy Vuk§a. l. Ve~erina (?) Vuka§. Vlladko Vuk.~. ro Erzen.. ta bi-i Dimitrof~a (. Radi~a Milobrad.Pava! Rahoyit'.. 30 2IO Resm-i giyah ve bostan ve hime I8o [r2ov] Adet-! agnam 2SO Resm-i ag1! so O§r-i kevare 369 O§r-i keten ve kendir 4S O§r-i mercimek. tabi-i m. Bive: r.). Milosavdosela~. Vllaciko Radosav.:. araba: 6. Marko Vuksan. Mezraa-i Baradin~i (?) ( ~. Yusuf der hudud-i Karye-i mezbure ber muceb-i hliccet-i §er'iye. Milo§-dosela~.8SS· ' Hmta. Bogdan . Mihaylo Radoba. Kinez: r. D'ura Nikola. grah. l. !van Petar.Iii~1l 'a. Radun Belik. Todor !stepan. §algam 20 O§r-i kelem 3! O§r-i biber.dosela~. " l Resm-i fr~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. i ''i il' . Hasan Ayas: 22. Radosav-dosela~. Vukosav !stepan.Iii~1l 'a. Vuk Vuyin. Milo§ Belik.014.Vukosav Raduka.. l. tabi-i m. Radi~a Qaparit'._. al-'u§r va'l-rusiim: go6. al-'u§r va'l-rusiim: 78 . Radovan !stepan.IS'JI ). ? Hane: rs.soB StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Resm-i fr~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Yovan Petar.. Radko Ostoya. Yovan Mudar. Raduka Nikola."_. k..Iii~ll 'a. al-u§r va'l-rusiim: 3.kalud'er.dosela~.martolos.1-':) nezd-i m. ). Grubi§a !stepka. al-'u§r va'l-rusiim: 32s. Radosav .. Radoba Nikola. Vuyan V1lah. nezd-i karye-i mezbure tabi-i m. Miluy !van. Vuka§in D'ura.Ia~1! 'a. Pavko Radosav . Nikola Petak... Vukman Dabijiv. Petko. Karye-i ~apino (_. !van Radosav. D1rako ( ?) Milo§.. k. Bradan . l. 7S roso ~atr ve ~avdar. !stepan Radi~a. M u slim: r. Hmta.. bive . Petar Y ela~it'. Nikola Vin~it'.. Marko Vllayit'. Nikola Vukmir. N1sf-i zemin-i mezraa-i Uga§of~i (?) (. Kinez. Raduka Ra?osav.. Vlladisav Raduka. Istani§a Radoba. Miladin Vuk. tabi-i m. k.. Vuksan Radivoy. l. Vu~eta Raduka.:U).. Kinez : r. resm-i tapu '5 6 74 40 7S JO Mezraa-i Tihoyof~i (?) ( c?"'Y. Radosav Yovan. Hane : 4 7.>':"_..dc sela~.. bakla. Qaytr-i Ali b. piyaz I6 Resm-i arus 48 Resm-i pola~ma go 4S Karye-i K1ralev~i (<. resm-i tapu IS IS 30 16 so 25 Mezraa-i Tiri§oyof~i (?) (c?"'yy_). Martolos : r. Nika Rado ba. ISO Erzen.Iii~1l 'a. gso ~air ve ~avdar. Radul Radi~a. .Iii~1l 'a.. I 20 Resm-i ~ift Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag1l O§r-i kevare 4900 I20 24S .. Nikola I~vetko. . k. Kinez .H' ). k. Yovan Rahoyit'.. k. Yovan . k. Bo~ko Vuka§m. D'uri§a !stepan. Bo~ko Vuyi~a. Radosav Radivoy.JP?). ?. Radovan Radi~a. l. Vukosav Nikola..

I. Petar !stepan. Mihal . al-'u§r va'l-rusiim: soo. Nikola Istoyko. bakla. 200. :. istepan Bratiko. Radosav Brani9eVa9. Petar Marko. Yovan Milit'. 6o Alef. Yovan. Martolos: I.f :'l'l l. al-'u§r va'l-rusiim: 14. 20 Erzen. Nikola Dobrosav .1re§.j) nezd-i karye-i mezbure. Boja Dimit'. I. Jivko Rokit'. !9vetko Mati. :. yed-i raya-i m. grah. Raka Dimitar. Vuk V1latko.J"J)i) tahi-i m. al-'u§r va'l-rusiim: 6 400 .Istoyisava. Istepko Bradiko. Petko Rahoyit'. Todor Beloye. Adet-I agnam · goss 2100 So . D1ragoylo dosela9.1stepko Milo§. bakla. plgam G§r-i kelem G§r-i bibcr ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i f191 Resm-i tapu Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise.Ia!ll 'a. Bogdan Radul. Pavun Istoyisalit' (?). Vuk Petar.dosela9.air ve 9avdar. Karye-i D'urd'ev9i (">.-. k.iair ve 9avdar. I. Rado Debelit'.S26 r Hmta. bive . Radovan Mihaylo. Radi9a. k.Iii. bive . Nikola !stepan . Radi9a Bogdan. resm-i tapu a.pop. Ycvan . Petko ..vilah.dosela9. 310 SIREM SANCAČ:I TAHR1R DEFTERI SIREM SANCAČ:I TAHRIR DEFTERI 311 l' . Hane: 2g.dosela9. k. Radosav Petar. k.!il 'a..Vuyi9a Vuk. Tirifun .dosela9. §algam G§r-i kelem G§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i f191 [121'] Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise..!stana. al-'u§r va'l-rusiim: 64S· 20 go 20 64 44 1S IS 120 so r6o G§r-i mercimck. s Erzen. Vuk D'urit'. 647 :..dosela9.l !i l lrli Hmta. Yovan ~ pop. Yovan Petrov. !stepan Miluy. Marko Raden.. Pava! . Bive: 2. t1l. Novak Milit'. Bo9ko .JJJ") nezd-i karye-i mezbure. Radovan Dobrovuk. Pavun David. gso Alef. Kozma . resm-i tapu 40 Mezraa-i Goroba9 (?) ( (L. D'urad' !stepan. Dimitar Petran. : 240. Yovan Krasan. Milo§ Sanko. Rado-dosela9. ti\bi-i m. pinte: go Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare Q§r-i keten ve kendir 2Soo g6o 20 210 276 goo 44 gob rHo 700 12 Kinez.: ··. Bay9eta Belik.. Martolos: r.:. Kinez: I.l :! rl' 'l li l! G§r-i keten ve ken dir G§r-i mercimek. k. Bogdan Mihaylo. !stepan Petko.marto. Ve9erin D'ura. Petko Nikola. Kinez.martolos. resm-i tapu go gs go 2S 62 92 4S 2S 27S rg8 76 JO Mezraa-i Zo9in9i (?) ( . go Resm-i giyah ve bostan ve hime G§r-i §Ua. Radosav Petar. Dimitar Petar. k. :.zli atar.pop.iimundosela9. Petar D'. Pavun .l>§). Dimitar Todorit'. Raya D'urit'. Kinez: r.! :(l. 1SO Resm-i giyah ve bostan ve hime . Hane: 41. 12Iv] Petar Yovan.1' Ir !. Yovan Petar. k.l 'rl l :. Vitan..Ia!!l 'a.':!i l 11 11 .los.dosela9. Milosav .. grah. Dobrosav . Karye-i P1rhova ( •.dosela9.Iii!ll 'a. Yovan Marko. k. I.bi-i m. Nikola Dimitar. Radcsav Kusit'. Pavko Marit'.

Resm-i tapu a. k.970. Dimitra . bakla. k. Mile§a Gostit'. Petar Kulit'. Petak Vuk.. Peter Radi~a. grah. yed-i ahali-i merkume: 400.. Yovan Belan.:')J'J') nezd-i karye-i mezbure.) ma msf-i zemin-i mezraa-i Jirov~i ( <. Belas -dosela~. Yovan Subota. Radosav Tivirdiko. 175 Erzen.. Lazar -dosela~. der taraf-i Hane: 13. [122r] Petar Vuyi~a. Radul Ve~erina (?). Duagoylo Gmk. ?.' . I:Ia~il 'a. Bild-i hava: Zemin-i kenise resm-i tapu N1sf-1 zemin-i mezraa-i U dolin~i (?) karye-i Bud'anov~i (. Yovan Rayit'. '5 12 s6 6o 180 6o Cs:•. D1ragoye !van. k. Hane: 34· Bive: 2. P1rhova ( . I 7 Erzen.. bive -Belya. Vuyi~a Radi~a. 55 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Restn-i ag. Radivoy Istani§a. Yovan Duagi§a. Vuk Petar. yed-i ahali-i m. !van~e Vuyi~a. ) . Resm-i tapu a. 35 Resrr1-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam 728 102 245 156 210 .! Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek.. k. Marko Oliver. J:Ia~1l 'a.s<:·:l'). nakit: 400. al-'u§r: 425. Yovan Mihal. JI.r 'l l 'l l l' l l ' !i ll 312 SlREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi Resm-i ag. Raduka Radi~a.6oo. Petar Yovanmartolos. Nikola Yovan. al-'u§r: 350. tilbi-i m.?. 'a.-"' ) .. Vdadoye Marko.JI ). Rayak Belak._!) ) nezd-i karye-i m. Hmta. 374 fla1r ve ~avdar.S:! ) nezd-i karye-i mezbure. !stepan Petar. Vuk Nikola..... ).-':. Milohna Vukman. bive -Mara. Bive: 1. grah.). Radivoy Radohna. 5034 1050 385 408 1300 130 422 20 40 140 20 IlO 120 98 Resm-if1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i boji t'.JJ. l~vetko -pop. Milo§ Petar. t~bi-i m._. J:Iii~ll 'a.! 6s Čl§r-i kevare 430 Čl§r-i keten ve kendir 72 Čl§r-i mercimek. Mezraa-i Kukuleva~ (?) ( r. Rayi~a Pava!. Vuk Vuyi~a. al-'u§r: 399· Hmta. J:Iii~ll 'a. Martolos: 1. bive -Istruya. Radman Miloye..-YlS'Y. §algam 130 Čl§r-i kelem so Čl§r-i biber ve piyaz 25 Resm-i arus 64 Resm-i pola~ma 72 Resm-i ft~1 100 Resm-i tapu 22 Resm-i bive 12 Bid'at-i hanazu· 205 Resm-i bojit' 6o N1sf-i Md-i hava 89 Zemin-i kenise. D'urad' Yovan. Petar Radosav. !stepan Vuk. Radi~a Vukas. 53 fla1r ve ~avdar. resm-i tapu 6o Mezraa-i Loli~a ( ?) ( . k. al-'u§r va'l-rusiim: 550. Dobri~a -dosela~. Yovan Radovan. Mezraa-i Legdar (). J:Iii~ll. I:Ia~d 'a.. al-u§r va'l-rusiim: 1. Raduldosela~. !stepan 1van..so. al-'u§r va'l-rusiim: 9. Nikola Radosav. bakla.. Rado ba Radenit'. Vitko Dimitar.~_"lS'. Yovan Gmk... Karye-i Mali Martin~i (?) C. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Karye-i Bud'anov~i C.

(?) ( . Vuk Vukosav.25S. Vuk Milan.l' !i!-• l 2100 450 6o 245 1500 300 433 liO 75 Č>§r-i Č>§r-i kelem biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bild-i hava Zemin-i kenise. bive . Petar Dubrava~. Petar Mili~ (?). Vuka§in Milin. Petar Kalina. Yovan Belik. k. Radoba Bogulin. Radi~a Vu kit'. Radosav Vuka§in. bive . D'ura Vu~i~a. al-'u§r va'l-rusiim: 16. Bodanof~i (?) (<f"'y•>y). bakla. Dobrina Boyin (?). Vukd1rag Radi~a. 1liya Marko. grah.J':' la) nezd-i karye-i m.dosela~. Selak Radovan. §algam Č>§r-i kelem Č>§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hazamr Resm-i bojit' Bild-i hava Zemin-i kenise. Ivladko Radovan. Radi~a Toma§.SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Resm-i agri Č>§r-i kevare Č>§r-i keten ve kendir Č>§r-i mercimek. [123r] Peter 1van.dosela~. grah. Dimitar Vukota.Ia~rl 'a.'avli~a Radi~a. Radin Radi~a. Karye-i Ruma ("'J~). !stepan .diilger. k. J. 260 Resm-i giyah ve bostan ve hime Č>§r-i §Ira. Vukit' Marit'. al-'u§r va'l-rusiim: 150. §algam . l:. k.dosela~.Jy»y) SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 20 rSo 45 20 4' 5 30 20 20 12 6 50 IO 70 25 tilbi-i Dimitrof~a !stepan Vuk. Lazar ._.pop. Vuk Kolit. k. Subota Kalina. Milko Rado ba. Yovan Lazar 1liya H1raneta. Hmta.. Ve~erin Istoy§a. Vukit' Radoba.. 75 Alef. Vu~eta. Vukman . Vuyi~a Rado ba.Belya. 150 ~air ve ~a vdar.Ia!ri 'a. Vuksan Radoba.. Marko Milko.. Petar D'urit'.. l:. 520 ~alr ve ~avdar.. Nikola Herak.' Dimitar Vukman. ). D'urad' Nin~it'. Nikola Radosav. D'urad' Luhit'. Raya Raka. 15 Erzen. Dobrovoy Du§an. Vukdrrag T odorit'. Radun Radi~a. Avram Radoba. 250 AJef. Nikola Radi~a. resm-1 tapu Mezraa-i Kata~ev~i 52 41 64 52 75 25 12 150 S2 120 50 (?) (<. Petar . Hane: 26. k. Radi~a Radovan. Dlra§ko Vuksan. Petre-.pop. Radoba D'urad'.Zora. Petar Diraga§.pop. Vukosav !stepan._. Vuksan Radosav.dosela~. Baletit' Aleksa. Vukosav Mira§evit'. k.. Toma§. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i aguam Resm-i aitJl Č>§r-i kevare Č>§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Hmta. tilbi-i m. Yovan Pava!. Radovan Yugova~. Bun t~vetko.. IDO Erzen. Petar Popit'. Radosav D'urkc. Hane:4g. Duagit' Toma§. pinte: 150 72SO rsoo 400 !820 sSS --1500 .720. k. Vukota Dimitar: Radovan 1~vetko. Bohna Petar. Pop Mileta.S':'._. Nikola. Bive: 2. resm-i tapu [122v] Karye-i Bodanof~i ( . l:. al-'u§r va'l-rusiim: 6. Vuk D'ord'evit'. bakla. Radonya Vukit'.Ia!ri 'a. Rayko Nikola. Vukman D'urad'.

Vuk Radul. Radul Vukman. !stepan Nikola.. Hrrnak Magtit' ( ?) . bakla. k. Nikola Sanko. Nikola !Iiya..J\. Bogdan Olivera. Radul Bratu!. Kinez: I. g5 Alef. al-'u§r va'l-rusiim: 545· Mezraa-i Bronava (?) ('Ju JJ. Raduka D'urit'.J) der taraf-i karye-i Srtarofgi (?) ( c?"'J.. I. bakla. Kinez . Pavko Radiga.! 6~r-i kevare 6~r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek. Petar !gvetko.J..Ia~rl 'a.. resm-i tapu 113 562 25 12 20 IO 64 go 25 IO 40 30 42 50 Nrsf-i zemin-i mezraa-i Jirovgi (cS':' n. Karye-i Srtarofgi C.doselag. Radoba -rflah. !<. k...pivar..Ia~rl 'a. D'urad' !stepanpop.a. Bila Pagit'. ?. Vugko Vuk.J. Petko Radul.--") nezd-i karye-i mezbure Ruma ( \. J~vetko Radi<. I. ). Nikola Milo§. Obrad Petrov. k. ( ?) ..) nezd-i karye-i m.I=. tahi-i m. !gvetko Ismolan.316 \' SlREM SANCA(. 55 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agu 6§r-i kevare 6§r-i keten ve kendir 4550 720 IOO s85 276 6oo I20 I50 30 .Ia~rl 'a. k.. resm-i tapu 20 I250 250 soo gB 250 50 IOO I2B gB soo 20 S25 I50 2gs 6o Mezraa-i Klrstur ( ..). Yovan.Ia~rl 'a._. tahi-i Dimitrofga (_.§Il 'a. S25· ~}air ve gavdar. Petar Drraga§.-_. Radovan Bratu!. !stepka Pavun. Radosav Lepovag..s•••J. Yakup Pavigit'. Hmta.. Bad-i hava Zemin-i kenise.. I. ]. I.Iii.._.T' erana. k.. I Erzen. 25 Erzen.! 6§<-i kevare 6§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek. Petak !gvetko. Petar Milit'. !smolan Lepohna. al'u§r va'l-rusiim: 550.kalud'er.. k. al-'u§r va'l-rusiim: 7·SOI. Vuyiga. Yovan Boyit'.vetko Istaniya. Milo§ Pavun. 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam 2240 570 4 S50 2BB Resm-i ag. §algam 6§r-i kelem Č>§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i polagma Resm-i flgr [I2Sv] Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit'.I TAHR!R DEFTERI StREM SANCA(. I. D'uriga Radiga. Istoyan Manoyla. ).J ).. Novak Rahoyit'.I TAHR!R DEFTERI Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag. grah. Baya . Petar Vukman. Yovan !stepan. k.. §algam 6§r-i biber ve piyaz 6§r-i kelem Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~ Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit'. Petre Lepotit' (?). al-'u§r va'l-rusiim: 5625. Radosav Radohna..y ). D'urko Kudanit' (?). Subota Sanko. Hane: 24. I20 Alef. D'urad' Yovan. I6o l}arr ve gavdar. tahi-i [ . Nrsf-i bad-i hava Zemin-i kenise. ve grah. Hmta.l_). Radivoy. al-'u§r va'l-rusiim: S75· Kariye-i Butrakofgi ( ?) ( . Mihayi !van. Hane: 2S· Bive: r. bive.D'ura Roga<. k. Mihal Boga§init'..

Kinez: 1.VIIah. Marko . §algam O§r-i kelem 40 go 22 360 200 40 499 56 40 20 .Iii!Il 'a. Raduka Q1rnogan.Iii~I] 'a.IJ>JI) nezd-i karye-i (?) l. k.Radi~a Mirko. Hane: 2g.).vetko Yovan.dosela<. l. Vukman Raduka. 70 Resm-i ~ift Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ajp. l. Pava!. Yovan Qalit'. bakla. Petar Mirko. k. Nikola birader-i papas. grah. Damyan Radovan.. Istrahinya Todor.bi-i m._.ma Resm-i fip Resm-i tapu Bid'at-i hanaZir Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. til. k. al-'u~r va'l-rusiim: 550. k.a (?) (~JJ).6oo. Mahmud Abdullah: 22. [124r]. 10 Erzen.l O~r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Dabijiv Radul.y. Duagoylo Petko.pop. Hmta. al-'u~r va'l-rusiim: 3·707. IO Erzen. Miladin "D'ord'evit'.Istanisava. Petko Radohna. Bo~ko Yakob.Vidosava. bive ..~.dosela~. Vuk Todor. til. Radovan Vuka~. Radovan . al-'u~r va'l-rusiim: 2. Muslim: I. !stan (?) Yovan. §algam O~r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resnl-i arus Resm-i pola<... Rayko ivko.avdar.) ma mezraa-i Petrov~i (?) ( . Pavun Radosav.l O~r-i kevare g66 240 40 2IO 240 22 150 I5 I50 6o I34 O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek.vetko Radi~a. grah. ivan Radko. Vukit' Branisav (?). 40 Alef. Radi~a dosela~. resm-i tapu 50 25 25 22 30 gB I5 10 88 20 50 40 Karye-i Buveni<.p. Bive: 2. ). Vukman Radoba. bakla. I I 2 ~air ve <.:. Marko Vuyin. 1<. Vuk D'urit'. Bun Radi~a. k. k. pinte: 15 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ajp. k.. Milan D'urit'.dosela~. 1stepan . Petar t~vetko.. Rado ba D1ragit'. D'ura !stepan. Hane:· 19.IJ. resm-i tapu m. D'urad' Yovan. Vuk Radovan. Radivoy Milo§. ve grah ~algam kelem biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' · N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise.bi-i m. 1<. 20 20 25 64 48 30 I5 6 6o 30 52 40 N1sf-i zemin-i mezraa-i Udolin~i (?) (. bakla._..r. k.Iii~1l 'a... Petko Oliver. Petar Radosav. Istan (?) . Radi~a Milak. Raden Vukmir.StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI O~r-i O~r-i O~r-i mercimek. Kinez. Hm ta. 6g ~air ve ~avdar. I. Radko. Damyali Vuyin.. Aleksa !stepan. Muslim: 1.. Radetiko !stan(?). go Resm-i giyah ve bostan ve hime · Resm-i ~ift O~r-i ~Ira. bive .dosela~. Butrakof~i Kariye-i Dimitrof~a~ (?) ( l!:y. Vuyi~a D'ord'evit'. Ali Abdullah: 22. Nikola Bratit'. 82 Alef.

ve grah. Radi<.. Petre Radosav.. Novak D'urit'. Radosav Vuk~it'.. resm-i tapu 3010 120 8 IDS 324 Sso 170 440 46 20 25 32 64 46 15 ID 120 6o 125 40 F. Radi~a Vuk.dosela<.pop. Milin Radovan.: 320 SIREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI Č>~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~t Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaztr Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. D'ord'e Peyo. Radoba Radova11. Pava!. Nenad. Nika Nikola. 20 Alef.8og. Radohna Nin<. al-'u~r va'l-rusiim: 350. Nikola !stepka. Yovan Pava!. !van Rodit'. Nikola !stepan.. ?. Vuksan Radoba.· r!.'). bakla. •. Nikola Yovan. Kozma Nikola.pop. Radi<... !stepan .!ii~tl 'a. k. Radovan . 215 l. al-'u§r va'l-rusiim: 6. al-'u~r va'l. 70 Erzen. l. Radoba Todor. Mihayi Kozma. l. k. !stepan Yovan.a Radovan.J.dosela<. Raya-i merkume i~bu mezraa topragmda sakinlerdir. Subota Vuyin.1 )..Radosav Radoba. Yovan Vu~urina (?).a. Petar Radi<. Vuka~in Kova~it'. Vuk~a Radoba.!ii~tl 'a.. tahi-i Dimitrof~a (~J fl. Dtragoylo . Hane: 27. k. ivan .it'. k. ~algam Č>~r-i kelem Č>~r-i biber ve ptyaz Resm-i arus 3220 420 595 276 1220 222 321 Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaztr Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise.a Vu<. bakla. Hmta.! Resm-i tapu Bid'at-i hanaztr Resm-1 bojit' N•sf-i bad-i bava Zemin-i kenise. Radivoy Rado ba.iair vc ~avdar. k.!ii~tl 'a. Milovandosela<.). Yovan !stepan.dosela~. ~algam Č>§r-i kelem Č>§r~i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i ft<.:L. Bogdan . k. Jurko Kova~it'. 21 . 85 Resm-i giyah ve bostan ve hime· Adet-i agnam Resm-i agtl Č>~r-i kevare Č>~r-i keten ve kendir Č>~r-i mercimek.-". !mladin ivan. Vuka§in Radi~a. k. Yovan D'ura~.a Bratona. D'urad' Vuka~in. tabi-i m. ivani~ Petar.dosela~. Subota Sanka. 2 Erzen.it'. 230 l. grah. Radi<.iair ve ~avdar. 15 Resm-i giyah ve bostan vc hime Adet-i agnam Resm-i agtl Q§r-i kevare Č>§r-i keten ve kendir Č>§r-i mercimek. resm-i tapu StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERI 30 32 56 30 20 12 32 20 48 50 [124v] Mezraa-i Pet'in~i ( A ) nezd-i karye-i m. [125'] l. Yovan Petre. Toma~ Vitko. resm-i tapu Karye-i istreylof~i ( ci""_. Hane: 23. Kariye-i mezbure hududunda ziraat ve htraset ederler.-rusiim: 5·590. Kariye-i Siba~ (. Dimitra Radosav. Milosav Kraya. Nikola Radoba. Hmta.

k.dosela~. Radosav Petran Boja Martin._r. Nikola 1vani§. k. Brodandosela~._.. I. Damyan Petre. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i aguam Resm-i agtl O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Bogdan Boykovit'. 20 Alef. Nikola D'ura.. k.Ia~1l 'a. I. Vuk Rado ba.Iii~Il 'a.-i ziraatg§. Milosav Rad 0 ba.. Hane:' 24. Marko Istoyan. grah.0 200 61'2 20 15 25 '5 32 40 '5 !O so 25 6. ). Mezraa-i flivolit' (?) {.J' ) tahi-i m. !stepan Raden. al-'u§r va'l-rusiim: 292.Iii~Il Karye:-i Fogan ( 0~ _. Hmta. Kinez. Radni Vukit'. [125v] Radi~a Dobrovuk.Nikola Vuk. Dimitar D1ragip. !van Radosav. k. Nikola Radi~a. k. Radi~a Vuksan. grah.>).l. al-'u§r va'l-rusiim: 5. Mihaylo Milko.)..!. Pavko ... D1ragit' !vani§.U.SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Mezraa-i Nikolin~i (?) ( . I.dosela~.Iii~Il 'a. 100 flair ve ~avdar. resm-i tapu 1400 120 40 21. 10 Erzen.kalud'er.8 40 Karye-i Mard'elo§ (_. resm-i tapu 1890 432 8o 350 228 950 190 1 75 120 70 45 37 64 38 75 22 135 86 95 50 nezd-i karye-i m.185.JJ-'-.082. 30 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. ) .s'.dosela~. !stepan Vuk.. !van D'ura§. Banyah ( ?) . Nikola Bratiko. 'a.m. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i flc. Yovan Marko. Hane: 19. bakla. ). Tirifun !stepan. Kinez. !stepan .0 2S8 100. al-'u§r va '1-rusiim: 626. flimote (. 20 Erzen. tahi:-i m. Subota Istoya. Bogdan Raduka. Petar I vladko. Radi~a . Vuk Radovan. Mihayi !stepan. I. Vitko Ra§ko. Yovan . 125 flair ve ~avdar. !van Radiman. Radi~a Rado ba. Radosav Boj idar. Radiman ..~ )..!stepan. k. I. 1van Radiman. Kinez: 1.h-i raya-i karye-i fla§in~i ( ~~. Radosav Petar.Uy) nezd-i karye-i . Hmta. 1van Milit'.Iii~I! 'a._. tahi-i m.t Resm-i tapu Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise.dosela~. Pava! dosela~. Vukd1rag Vukit'. Vukosav Milak. k. al-'u§r va'l-rusiim: 4.. Mihaylo Toma§. ·Radko Ostoya. Karye-i flimote ( . tahi-i m. 72 Alef. Radivoy Nikola.. Yovan Radovan. t~vetko V1rane§. Petar Marko. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. !vani§ Lazar. al-'u§r va'l-rusiim: 510.. V1ladko Gostit'.Andiriya§ VI!adko. tahi-i Dimitrof~a (~J fl.. k.J _. Mezraa-i Kozlov~i ( ~~). Ognan .. bakla.' ). gayr ez ~emin.

Kinez. Petar Milova~.. Muslim: 1.. Milko Vukit'.sipahi. k. IOO ~air ve ~avdar. ]. Hmta. Rayak Marko. D'urad' Vuksan. Martolos: 1. Vuk.martolos. Qayrr-i Hamza der hudud-i karye-i mezbure. bive . k. istepan ivali. Radoba Vukit'. Radosav Ivtadko. Vukit' Radi~a. Dimitar Radoyko. bivc. resm-i tapu 1400 192_ 140 384 200 40 71 . Milo§ .Olivera. Drragit' ivan. Nikola . D'ura Nik§it'. Radi~a Radosav.. k. Matiya§ Duagit'. al-'u§r va'l-rusiim: 2. Milovan . ). k. rcsm-i•tapu: 8o. re srn-i tapu: 40. Hane: 39· Bive: 1. Sefer -Abdullah: 22. k. der hudud-i karye-i m.dosela~. Pava! Lazar.8so.G§r-i mercimek. O§r-i biber ve piyaz Rcsm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f191 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazrr Rcsm-i bojit' Bad-i hava :Zemin-i kenise. Radi~a Dugi. 10 1S 48 13 32 70 6o 15 6 30 24' !OO . bakla.pop.Mara. Vuk Drrava. Matiya§ Mihaylo. ve grah. 40 [1 26v] Karye-i Brayilova (?) ( •hl. Nikola· Petko. araba: 20. Radi9a Luka9. Vukit' Radi9a. Dimitar Radivoy.Ia~rl 'a. Radoba ivan. Nikola Petar. k.. Nenad Vukit'.SlREM SANCAGT TAHRlR DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Vuk. Milo§ Vukdrrag. Qayrr-i Yahya . rIO Alef. Matiya§ Dimitar. bakla. Rade Mirkit' (?). Radoba Babit'. Dabijiv Bratiko. Vuk Radoba. Patrit' Radivoy. !9vetko Dokit'. 20 Erzen. Radoman . Dobrivoy Radi~a. resm-i tapu 4200 66o !20 45S 22 480 rsoo 300 s36 ISO 7S 30 2S !20 so !20 2S 6 r68 liO 200 6o Karye-i Vi§neva9 (cl_. I. Milin Nikola. Bratona Milo§. Vuyin Radosav. Petar D'ura.:. Petar Milohna. k. I-Irn ta.pop. grah. Radosav Radova~. Radivoy Vuksan. §algam O§r-i kelem . Rado ba Radko. Vuyi~a Radosav.: J). §algam O§r-i kelem G§r-i biber ve piyaz · Resm-i aru s Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Resm-i bive · Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Bive: 1. Vukit' Vuka§in. ]ivko i~vetko. Nikola.vrlah. Pava! Radosav. Lazar -Radi~a. 32 Erzen. 20 Resm -i giyah ve bostan v e hime Adet-i agnam Resm-i agri O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. !van Radi~a. Vrladko Vuksan.:. al-'u§r va'l-rusiim: 9·3S2· Petko Todor.>). Vuyin Ismolan.Ia~rl 'a. 'tabi-i Dimitrof11 (wJf. Radonya Petrov. D'urad'. Petko. Radul Branisav .dosela9. Radonya t~vetko. Radi~a i~vetko. Vrladko Mihaylo. 300 ~air ve ~avdar. Nikola Vuka§in. Vuksan ivani§. Kinez: 1. Drragit' Radi9a. Hane: 32..<. Ismolan . [r26r] I.Vukosav !stepan. araba: 10. 6s Resm-i ~ift Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri O~r-i kevare G§r-i keten ve kendir . Radi~a Belik. Pava! Vuksan. ta bi-i· [ .dosela~.

Muslim: r.lair ve ~avdar. 4. Bojit' Vuk. Rayko Radi~a. I Erzen. I:Ia~1l <a. Kinez: r. bakla. Radi~a Raya. k. diger Nikola Radi~a. Rusmir Radul. 15 Alef. Diragoylo Nerad. Vuyi~a. Bive: r. Jivko D'uri~a.) ma zemin-i ziraatgah-i raya-i mezbure der mezraa-i Novakof~i ( . Yovan . D'urad' . !stepan Sabo. Rado ba Rado ba. Radoba Rap. Hmta. resm-'i tapu 2. k.dosela~.:l~ ) nezd-i karye-i m. Radi~a . k.Rayin !stepan.kalud'er. bakta. Radosav Vuyak. Radoba Kelem~n. 40 Alef. grah. al-<u§r va>l-rusftm: 5. Pop Milovan.. plgam č>~r-i kelem č>~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanaZ1r Resm-i bojit' 1\hsf-i bad-i hava Z<:min-i kenise.lair ve ~avdar. D'urko .Moma. bive . k.I_. ?.dosela~. !stepan Radko. tahi-i m. Rayak Matit'.200. Radovan .limun Mihayl.. Milosav Radi~a. Kinez: r.!'' SlREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI SlREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI so6 D'ord'e.. Marko Nikola. Vuk Nikola. k. J~vetko Radi~a. 2 Erzen.lair ve ~avdar. !stepan Dimitra.. Radonya Vuka~in. Istoyan 1~vetoye.Iii~Il 'a. Pavle Petko. 330 f.-J_.kalud'er. Petar Radenko. k. 560 go 4 I40 Ig2 400 Bo 250 20 I5 I5 IO 32 34 I5 I4 6 50 25 68 40 Karye-i Martin~i (~JI. Nikola . Nikola Radi~a. Radi~a Radoba. Nikola . ). Cafer Abdullah: 22. · Kinez.) ma mezraa-i Beknova~ (?) ( r. Dimitra Vuka~.dosela~. Kinez .martolos. Ivan -Iflah. tahi-i m. Radoyko . D'urka V':~o.0 f. I. Pa~ko Hmta.dosela~. Radivoy Peyit'.. 200 . I. 200 f. Vukman Pavle. Radul Yovan.dosela~. Hmta.ooo.Iii~Il 'a. !mladin Martin.pop. resm-i tapu 327 . Milo' van·. Pavun !stepan.. Radoman Brat. Istoyan Milak.man. Nikola Babit'. grah Čl§r-i kelem č>~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I [I 27'1 Resm-i tapu Rcsm-i bive Bid'at-i hanazir Resm-i bojit'. 'k. Hane: 35· Kinez: r.govedar. Martolos: r. al-u§r va '-rusiim: 8. f. !stepan Radi~a. Vuka~ Dimitra. Oliver Radohna. Vuka~in Radi~a.. Vuka~ Milit .020. Bratit' Dimitra. k. Hane: 16. al-'u~r va'l-rusiim: 2. Todor Novak. NISf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Radoman !van. Istoyan Vuyak.. Vuk Vuka~. 30 Resm-i ~ift Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil č>~r-i kevare č>~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. Hane: lg. Vukdrrag Pavle. D'urin.Vuk !stepan. k.dosela~. Toma !stepan. Ve~erina (?) Yani~it'. ~algam.8oo 240 8 210 22 240 6oo 1·20 516 25 I5 30 5 32 34 I6 IO II3 6o 104 30 Karye-i Hodorof~i (?) ( >f"'JJJ>Y. Dragoye Radi~a. k.s. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil č>~r-i kevare č>~r-i keten ve kendir č>~r-i mercimek. Radul.

Dimit- 329 ra Kati t'. ve grah. Petar .. Mate . !~vetko Radoba. Yovan Milko. M1laden Goluba~. Petko Mihit'. Petar Kos. Yovan Milo§. Pava! Medoye. Dimitar Subota. J ivko Nikola. Yovan . Nikola Bojitko. Yovan .pop. 120 Alef. donum: 1. Martolos: 1. bakla. donum: ro. t~vetko V1latko. Pervan e ~irmert: 22. Nikola Petre.. 25 Erzen.iskeleci: 22. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm~i tapu Bid(at-i hanazu Resm-i boj1t'.76 70 Varo§-i Yarka ( . Milova~. Petar Piya. bive . Cemaat-i Musliiman-i varo§-i mezbur. Novak Radomir.sedlar.dosela9. !stepan Kati t'.grani~ar. al-'u§r va'l-rusiim: 25. Vu~urina (?) Birzey. Radosav Vuk§a. k. Pava! VIratar (?). Raduka.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Alef. Yovan Bojit'ko. !stepan Popovit'. !stepan !stirbit'. Yusul. Memi !nehan: 22. Radman. Radosav Vuk§it'. !stepan Petkovit'.kojuhar. b ive Yovana. Pava! Yovan. Ali ~ahin: 22. Omer Sinan: 22. araba: 2. ?.. Nikola Belik. !stepan Piribilovit'.U~l. ·Mihaylo 1~vetko.dose! a~. Ivranq Rastit'. Gebran-i varo§-i mezbur. k. I. Mihaylo . Marko tugova~. Vuk Bihar. Bive: 6. Zulfikar Yusuf: 22 (~ay1r der kurb-i varO§-i m.. ?.rakic1. Ahmet Abdullah: 22. Dabin Pavko. R1dvan Abdullah: 22. Ramazan Abdullah: 22.T' erana b ive . !van Kopitar. D'urad' Vukman. Radivoy Istoyan. Petar D'urit'. Radi~a Radosav. Dimitar Istar~e. resm-i tapu: 20). Yovan . Radonya. Ibrahim . Radosav Qirleni~it'. bive .martolos. Vuk D'urkatit'. YusufAli: 22. Radko Yovan. ). Isa Bali: 22. ?.. Petar Rayan. Hasan Sinan: 22.koj uhar. 150 Resm-i ~ift Resm-i giyah ve bostan ve hime-i Musliimanan ma gebran O§r-i §Ira. ?: 22. Vukduag Vukit'. Nikola-tlrgova~.ag1l O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.. !stepan. Hasan !skender: 22. Radoba Petko. Todor Belik. Mati Bogi~eva~.. Herak RadJ~a.. D'ura Belik. D'ura Rodit'. Yovan Bo§ko. Nikola . k. Hane: 24. Veli Murat: 22. Istoyko !~vetko. Marko 1~vetko.I stana. 550 ve ~avdar.terzi. Petar Mihit'.Ia~Il 'a. Rado D'akona. Nikola Dimitra. bive.. Marko Kili~ o ( ?). k. Luka9 Kili~ko ( ?) . k. ?. Ismolandosela~. Ivan ivko.kolar. Milko ..306. Radovan. Vuk Sudar. Mahmud Mustafa: 22 ibrahim Yunus: 22. 10 Er:zen. N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. pinte: 6o Resm-i sepet Bagat-i Muslumanan. res1m Adet-i agnam Resm-i agtl O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir ~air 7700 520 100 1o5o 528 1476 6oo 8o 50 1000 200 500 goo . Tirifun Yovan. Yovan..!zlatar. Mihaylo Bihar. D'ura Radmil... pinte: 1o Adet-i agnam Resm-i. ?.dosela~. Hasan Abdullah: 22. Sireta Radko. resm-i tapu: 10). D'ura Vuyin. !stepan Dugobrad. Dimitar Bogoye. resm-i tapu StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi 40 700 420 100 200 40 105 70 70 go 40 64 70 15 20 !OO 20 . Mehmet Abdullah: 22 (bag. D'ura Lazar. Subota Radmil. bive. fi: 5.. Dimitra Medoye. H1mak Petko. Radko t~vetoye . Mustafa Yazici: 22. [128'] Vuk-tirgova~. Petar . tahi-i m. Yovan VIrtari!'.. [127v] Inehan Sinan: 22.. Nikola I§tirbit'. Hane: gg. Radoba Yovan. D'ura !stepan. Ali Hasan: 22. diger Hasan Huseyin: 22. Petar Bo§ko. Radoba t~vetko. Petar Bojit'. Rayak Petko. Todor Sablar. Cafer Abdullah: _22. k. Hmta.T odora.kurek~i.' IOO Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira.Dafina. Mihaylo .

der kurb-i varo§-i m. Radi<..a ( ~. Muslim: s. Bogosav Bogdan. Kostadin . Kinez .h-i maktu. Toma! Ivladisav.er kuru! ve kiminden alttpr knru§ ve kiminden birer fi!ori resm-i giimriik diye ahmr. 20 E rz en.t.it'. Pava! Prodan. D1ragoylo Nikolin. Zemin-i kenise. k.dosela<. Mahmud Abdullah: 22.govedar..it'. Radiman Vu<.. 1liya !stepan. Vuya Yovan.. Mahsul-i mirl-i asiyabha-i nehr-i Sava (•. Radot~ Belik. Mileta - 33 1 Hmta. Abdullah: 22. Radosav D1ragoye.it'. Radosav Mili!it'.J\... Dimitra Yovan.Mili<. grah. Fi sene Resm-i · diimen-i · sefineha ki mahal-i mezburda galle ve gayriyle tahmil olunan gemilerin her birinden resm-i diimen diye diirder ak<... plgam O!r-i kelem Resm-i biber ve p1yaz O!r-i meyva Resm-i arusane-i Miis!Umanan ma gebran Resm-i pola<. fi: so. [12B•] Karye-i Novasel ( J.. Radoba ...it-i ahaJi-i varq-i m. Bogdan .1flah.a Yela<. Nika!in .dosela<.. Fi sene Resm-i ge<. Nikola Vukit'. Petak Maletin.a Radonik.a. Duagit' Braya. Bogeta Radonik.dosela<. Milosav.Radosava.. ).a Marko. Bali b. al-'u!r va '1-rusiim: I B. Ognan .. D1ragit' !van.Pavko Duagi!a.I Resm-i tapu Resm-i bivegan Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Mahsul-i bac-i pazar-i bafta ma bac-i panaYJr ve sergi-i varo!-i m.eta.eta. Hane. Mileta Dan.. Bhre: 4· Kinez: r. bakla. k: 42S ve <. J. D1ragit' Radivoy. Mihaylo D1ragi!a. Rayko Bogdan.e hac almir.pop. bive .t. Nikola !stepan. Vukmir Radivoy. !van Boy<. Vukit' Radiman. Radovan. Vuyin Novak. ta bi-i Dimitrof<.). Pavun !stepan.avdar. bakla. grah.dosela<.dosela<.. gebran: 72. Dimitri .kolar. Vuka!in-dosela<. Raya !strata. bive.). resm-i tapu SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Bo 200 IBO g5.. Abdullah: 22. nakit Mahsul-i ihtisap ve ihzariye-i varo!-i mezbur Bad-i hava.erindosela<. I go Resm-i <.Mara. Patri!' Radivoy. al-'u§r va'l-rusilm: goo.•y )._.L. Radovan !van. G!r-i miri-i mahi der nehr-i Sava (. bive. Radoba Radosav. G1rgur Miliaylo.ift Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil • O!r-i kevare O!r-i keten ve kendir [Izgr] O!r-i mercimek.) Sera-i ki!iden hime ve gayn fi sene-i kamile her ve<. Hiiseyin b. Marko Vuk.dosela<. k.ma Resm-i fi<. Radiman .lii!Il 'a. Jivko. D1ragit' D1ragoye. Radivoy Radibrat. Jivko Vuk. Nikola !stepan. Nikola Yagodit'.e almir. Petar Radin.yan. goo o 400 6oo go4 I20 Mezraa-i Kmejan ( ?) ( . k. Radonya Oliver. Mahsul-i bac-i gallat ki kuradan g elip gemi! erde fiiruht olunan gallatm her dort kilesinden birer ak<.1flah. Tiripeta .. Bab: 50. Radi<. Ve<.dosela<. Radi!a Vukman. resim: 2500.6) der tasarruf-i ahaJi-i varo!-i rriezbure. !stepan Ivan. der nehr-i Sava (.ooo. Yovan Vl)<. Radi<. Vuka<. Radonya Raden. Abdullah: 22. Mariko Radoba. Ahmet b.. Radoba Radosav. Radibrat . gB4 256 Igoo g6 g6 !20 Bo IOSI 2000 Boo kova<.ma ~air sg5o g500 Bo gro IIO g24 g200 620 n6o 45 !OO so IS 227 150 . fi sene: soo. Manoylo . lstoyko Yovan. Fi sene Mahsul-i resm-i giimriig-i sefinaha ki mahal-i mezburda galle ve gayriyle tahmil olunan gemilerden gcmisine kiireginden ii<. Dua!in-dosela<.diger Mara...330 SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI O!r-i mercimek. Hiiseyin Ali: 22. soo Alef. ·Radoba Mili!a. I:Iii!Il 'a. !algam O!r-i kelem O!r-i biber ve piyaz Resm'-i arus Resm-i pola<.. Raya !stepan. Dimitra Huvatin. bive . Radovan Babit'. Subota Vu<. Vuksan Vukoye.

vetko.mesar.d osel a<. Luka<. k.Y•~> ). Boja . Toma! Margita. Petar Rayin ( ?) bive .av\<iit a yende ve revende ugramaktan ve her gun konmaktan hali olmayrp ve ulak ~avu§larr ugrayrp menzil ba§I olmakla ko~i arabalarm fevri tedarik eylemege mtimktin olmadrgryla eglenip ve karye-i merkumenin rayasr fevkalhad grbrr ve mtizaheme ~ekip hatta nice rayasinin firar ve tefrikasma sebep olup hala avarrz-i divaniye ve tekalif-i orfiyeden ve ntizul ve ~ehrehor ve griman-i acemiyandan ve sair kara kulluklardan muaf ve mtisellem olmak prtiyle raya-i merkume ulak i~in kafi ko~i arabasm tutup beygirlerin kendi yanlarmdan besleyip ve ulak geldik~e alel-fevir giinderip menziline ula§tmp ve karye-i mezburede ayende ve revende i~in kendilerden ahrr yaprp gelen giden ebna-i sebi! konup lazrm olan yem ve otluk ve sair zad ve zevadelerin pahasryla mezbure raya uhdelerine kabul ettiklerinden sonra her ve~hile lazrm ve mtihim ve memleket i~in evla ve enfa ettigin ayan-i vilayet haber verdiklerinden sonra raya-} mesfure 1art-i mezkur tizere defter-i cedid-i hakaniye menzilci kayrt olundu. Petko 13ogdan. Nikola Yovan.isvilar. Yovan.terzi. Dimitra . Radohna Nikola. tabi-i m.kova<. Nikola Herakit'. r 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§ri. Petar Yovan. Toma!. Radovan Bogdan. 236. Yovan Radosav.. Nikola Bala§. bive .Mariyana.. Radi~a -rzlatar. D'uri<. Nikola bahk~r. Ray ko. bive . Yovan .) der-i saadetten mahrusa-i Buduna ( oUJ>Y. Petar Valal.isvilar. Yovan !stepan. Nikola dosela<. k. I<.kalud'er. Varo1-i Kupinik ( ~_.Kata. b ive Pila._. Radivoy Niko ye. Pavko .vetko Nikola. Vukdrrag Vida<. Kinez .. Yovan.332 StREM SANCAGI TAHR1R DEFTER1 Resm-i fr~r Resm-i tapu.rflah... Resm-i bive Bid'at-i hanazrr · Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava 250 75 24 140 120 goo Karye-i mezbure Novasel (J. Dabijiv Novak. 120 Erz en. Peya Lalit'. tabi-i Kaza-i Dimitrof~a ( WJfl. Radonya . bive . Pava! i<. Vuk . !~vetko Radosav. Vuk.§Ira.<J. Nikola Yovan.. Petre . pinte: 735 Resm-i sepe! Adet-i agnam Resm-i agri o. 236 Alef. k. Petar Radosal.a Dimitra.) ma ~ayrr ve resm-i peli t der hudud-i varo1-i m. Istoyan Milit'.isvilar. Lazar Vi§a. Pop D'ura Milko. Damyan Bayin.r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir 33°4 1416 480 945 708 735° 120 18oo g6o 1320 250 . Lazar damad-i Oliver. I. ). al-'u!r va'l-rusiim: 2 r.Istoyana.. Dimitra Vuk. Nikola Kupin. Radivoy.kojuhar.Iii~rl 'a.Mili~a.kova<.) giden yol iizerinde vakr olup dii'im -al. Nikola. Vuk Yovan. k.Vukurag 1viko. Dimitra Belik. Hmta.. !stepan Radosal.dosela<. ve zemin-i ziraatgah-i raya-i varo1-i mezbur der mezraa-i Tikvar (~T_.. ~arr ve ~avdar.> ). Radosav.!erzi.papas..) nezd-i karye-i Direnova~ ( u:I. Hane: 59· Biv e: 5· Kinez: r. • [129'] Nahiye-i Kupinik ( ~'?_.vetko Petre. Marko Panin (?). Petar Katit'.. i<. Petar Vanku!o. Mihaylo Vrladisav.dosela<.g67.. D'ura . Peya D'ura. Vuka1in Vuk. [r go'] Istoyan Vukdrrag.

Rayak Nikola..) ma mezan-i Vna§tin<. Radosav Ra§evit'.Iii~!I 'a. 1stanisav Vuk.. Yovan La<. Ntsf-i zemin-i mezraa-i Qerof<.: I . (?) ( ILI_.. yiiz zira miktan kiiprii olacak yerler olup iki§er evkatta ge<.§ava<. 4I2 ~air ve <.Ia. pola<. Resm-i fi<.veya. Hane: 48. VU<.L. Karye-i Sakula ( .. Raka Radoba.~tl 'a. Dimitra Radovan.u)\. D'urko Radi<. Bun Marko. k.t-i varo§-i m. ) . pinte: 62 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agli O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.it'..ma I go Resm-i tapu 65 Manastir-i Blagovqta (?) ( <:.1 Resm-i tapu Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' 5768 I548 504 576 620 20 I500 150 . Vuk Beri<.. Petar Radohna. Mihaylo Rusmir.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi O§r-i mercimek. resm-i tapu jo Mahsul-i iskele-i Kupinik (d.it vermekle nehr-i Sava (.ehrehor ve gtlman-i acemiyandan ce cerni kulluklardan muaf ve miisellem olup sair vergilerin tamam vermek iizere zikir olunan kiipriiye tamir ve termim eylemege raya-i merkume uhdelerine kabul ettikleri ecilden §art-i me§ruh iizere defter-i cedid-i hakanide cisr-i mezbura meremmet<. k.) nezd-i varo§-i m. Mtlak D'urit'...7g6 75 184 I25 20 I80 I62 260 30 I58 8o ... (&L. al-'u§r va'l-rusiim: 282.urina (?) Vukoyit'. Radi<. Vu~ Radonya..i kaytt olundular. Petar.) ve Bari<. Male§ Raletin (?). Vida<.876. Bogdan .~1-':-') v e Mali Kerek (!l_.ln varo§-i merkum rayas1 her haneden diirder kile bugday ve diirder kile arpa verip ve avanz-i divaniye ve tekalif-i iirfiyeden ve niizul ve <. I..) ve ii§r-i m ahi: 44.dosela<.a. Fi sene Bad-i hava gog Zemin-i kenise.dosela<. Vuk Yovan..Ia~li 'a. bakla._._. Yakob .._.i ( '-'~-'?.lilah. I. 258 Erzen. ve grah.. Yovan D'urko.) ma bac-i pazar-i Kupinik (d.L.~_.dosela<.i ( . Petar Yovan. Yovan Radovan. O§iir a.a !stepan. tahi-i Kupinik (. Dimitra§in !stepan. 72 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §ua.ma Resm-i fi<. al-'u§r va'l-rusiim: 201. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i. Hmta. ) nezd-i varo§-i mezbur der tasarruf-i raya-i mezbure. Peya Radovan. 334 [Igo'] Varo§-i mezbur kurbunda iki mahalda uzunlugu ii<.) J t. Bun !<. Vukoye .. Vuk Butit'.ko. hakl a.. Mezraa-i Vtrbi<.) iskelelerine ondan kiiiii zarar miiterettip olup o mahallerde kiipriiler yaplimas1 ehem-i miihimmattan olmai'. ?. Mezraa-i lslavinova<.. Kova<.avdar.a ( ?) (~J_. grah.1) nezd-i m. Vukman . Manoylo Dimitra. 335 Radivoy Radovan.r_.:. I. D'ura .pekar. bag ma kevare ve gayrihi I Bo Rcsm-i bive 30 Bid'at-i hanaz1r 350 Resm-i bojit' I8o Mahsul-i bac-i panaytr ki ytlda iki kere 'tlurur 500 70 Gol der kurb-i varori m.. Niko Vtladit'.ooo. I. Rak~ dosela<._. Rado Radovan. Milo§ Rado§. Milivoy Miyobran. Yovan Pavko. Petar !<._.. Radetiko Radosal. Dtmitra Radosal. Radosav . Radosav .500. al-'u§r va'l-rusiim: I50. Radosav Yovan. Vuk Radovan.). §algam I 20 O§r-i kelem I 50 I8o O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva I 50 Resm-i arus 300 Resm-i pola<.'{_. k. al-'u§r va'l-rusiim: I2.. Vukdtrag Radonya._.Ia~li 'a.dosela<.~) der kurb-i varo§-i m. Dimitra Radosav.vetko.

) ma mezraa-i ta bi-i m.r. Vuksan Vuk. (?) ('~J.:. ~algam Čl§r-i kelem O~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~l Resm-i tapu • Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava 337 2!0 6o r2. rs Alef. tabi-i Kupinik ( . Vuyi9a Mihal.000.l_.l. al-'~r va'l-rusiim: 2..'} 13 gBB s 7 8 B 32 Bs rp 4 52 33 20 [rsr•] Karye-i Vatof~i (?) (~_. k. ve grah. I. al-cu§r va)l-rusiim: 2. Hane: B. ~algam so O~r-i kelem 2S O~r-i biber ve piyaz 2S Resm-i arus 32 Resw-i pola~ma 20 Resm-i fr~r 20 .JI..rso. ) .l ' StREM SANCAGT TAHRiR DEFTERi Bad-i hava r20 Zemin-i kenise.~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. Vuk~ dosela~.!. 40 Erzen. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §!fa. . bakla. Bive: r. Hane: ro.Iii~rl 'a. Kinez .. bakla.D'ura~in Rayin. k. ).Bgg. Drraga~ Radosav. ta bi-i m. Kinez: r.lJ). k. resm-i tapu 70 [rsrr] Qayrr-i hassa der hudud-i karye-i mezbure Sakula ('l'yi. Karan Petre. al-'u§r va'l-rusiim: r..Ia~rl 'a. ro Erzen. pinte: so Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir 420 go 40 I40 g6 soo 20 rso· 30 rog 30· P. Jivko Petre. grah.). Hasrl: r. Mirkota Mir~evit' (?).dosela~. bive . Hmta. k·. 2 Erzen.'. Hane: S· Kinez: r. k.s':' . Vuyi~a Radosal._. Sl• . Yovan Dobrosal. 30 1.dosela~. Bogdan Petre. Vukdrrag Tayko.iair ve ~avdar.) ma msf-i zemin-i mezraa-i Gorni Qerova~ ( cl JJ':' Jj".r. Peya Karan. 4S Alef. k. i .dosela~. Valeta Radin... k.Rada. sB 1. k. Vukovoy .-1. 4r Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam so Resm-i agri IO O~r-i kevare 70 O~r-i keten ve kendir 20 O~r-i mercimek. Nikola Vuk. k. 1liya . Vukman .!.s~JJ. Resm-i tapu ro Bid'at-i hanazrr so Resm-i bojit' 2. 40 Alef. Yovan Vuyi~it'.Raleta Radul.iair ve ~avdar. StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERI Hmta.' '! Karye-i Ma~urof~i (?) C. k. 30 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri O~r-i kevare o. Kinez . Kinez. Yovan Niko.dosela~.BBo.iair ve ~a:vdar. Kinez: r.Yovan Vuk. f:Hi~Il ea.S4 1. Miladin Petrevit'.-1_. ). Obrad Drragit'. Radovan Anit'. Niko . k. Bad-i hava Bo Karye-i Mala Dimitrof~a Kova~ev~i C. k. Hmta. I.

ta bi-i m.6oo.rJyl>. Radovan. Herak Radosav. tilbi-i m. 15 Resm-i giyah ve bostan ve hime 6§r-i wa. [132'] Miladin Vuyetit'. '' i l i i' Hmta. al-'u§r va'l-rusiim: 1. k.kova~. Nikola .. p StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERI 338 . Vuyi~a dosela~. Milko Blagoye.fa!Il 'a.fa~Il 'a. Bun Lazar.'-'L. bakla. Vuyi~a Ve~erina (?). D'ura§in Vukduag. ?. ..dosela~. Vukman Vuya. l.499. Pava! V1ladisav. grah. ve grah. !van Obrad . Rayak Radi~a. Manoylo Yovan. 1 Erzen. Marto! os: 1. ?. resm-i tapu Karye-i Mihalof~i S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI 15 12 32 !6 30 10 6 75 30 35 20 ( cr. 20 Alef. §algam 6§r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r 210 6o 20 105 g6 6oo 20 liO 22 27 22 '5 10 10 32 16 30 10 120 Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. tahi-i m. Lala .. bakla. k. pinte: 6o Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil 6§r-i kevare 6§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek. ·· Hane: 8. ?..dosela~. Hmta. 5 Erzen..) nezd-i karye-i m. plgam 6§~-i kelem 6§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 1260 L20 4 70 132 goo 6o 150 35 25 35 30 64 22 '5 12 66 35 64 Karye-i Turiya ( 4J). §algam 6§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Resm-i tapu Resm-i bive ]id'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. ?.. D'oka Yovan. 10 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil 6§r-i kevare 6§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek.. Nikola VIladisav.martolos. Boya. resm-i tapu 339 30 35 Karye-i Marhanof~i (?) ( . . 10 Alef. k. k. Raya . k... Rayak Nikola. Pava! . Radul Vuyin. bakla. Petar Boyan. ) . grah. k... 15 ~air ve ~avdar. ). al-'u§r va'l-rusiim: 2. . Radul Yovan Ve~erin. !stepa . dosela~. Hane: I L l.l. lliya Radul.. k. Pavko Belak(?). k. 1liya Vukman. Vukoye Yovan. !stepan Oblin (?).. ) ma zemin-i Selure§ (?) (c"J.J}l-.6§r-i mercimek. !stepan Petre. Rayin Radi~a. go ~air ve ~avdar.

70 Alef. Rayak !stepan. . k. al-'u§r va'l-rusiim: 3·372· Hane: 19. Niko V1layko. Milit' !~vetko.l Hmta. Bive: 2. Radosav Milko. !van Putnik.Iii~1l 'a.)air ve ~avdar. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaZJr Resm-i bojit' N1sf-i Md-i bava Zemin-i kenise.Iii~1l 'a.Iii~1l 'a. al-'u§r va'l-rusiim: I 70. bakla. !stepa Dimitra. Nikola Ra:din Karye-i Tirmi§te (?) ( ~->:.Dikla.. ). 20 q. I. D1ragi§a Iskorosal ( ?) . . Vukchrag Vuk. Damyan Niko.. grah.JO 252 S(ls 172 33 IO 15 6 40 64 65 25 to i2 33 25 65 40 Karye-i Parin~i (?) Cr. Vukd1rag Dobra§in. k.'u§r va'l-rusiim: 4. Radi~a Nikola.ooo. Hane: 10.!).~ t. Radosav Yovan. go !. 30 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i a:gll Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i kelem Čl§r-i mercimek.Vu~i~a. 35 Erzen. (?) Dobra§in. ?. tahi-i m. Radovan Dobra§in. §algam Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i bava Zemin-i kenise. bakla. resm-i tapu 341 1260 210 2. k.:. Radivoy Yovan.dosela~. Radul Vukmir. k. !~vetko Mila§. Hane: 21.. k. Marko Bogdan. tahi-i Kupinik ( .. 20 120 Resm-i giyah ve bostan ve hime g do Atlet-i agnam Vuyi~a . tahi-i m. Radonya .l' StREM SANCAGI'TAHRtR DEFTERt StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Radetiko Radoba. k. D'ura . l. D1ragoylo . k.)a!r ve ~avdar. I. Yovan Rayi~a. bive .o Erzen. Niko Qayetin.)a!r ve ~avdar. D'ura Vukdirag.). bive .. I. al-'u§r va'l-rusiim: 2. Vukman Radi~a. k. k.. 700 Hmta. [132•] Karye-i Vuka~ Be~men ( ~ ). H1rnak Bogoye. Vuka§in Radi~a. :ID Erzen.dosela~. Q1rak (?). grah. pinte: 20 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. al. !stepan Oliver. resm-i tapu 18go 420 40 415 228 200 20 25 15 75 45 40 15 Hmta. 45 Resm-i · giyah ve bostan ve him e Čl§r-i §Ira.dosela~. 50 ·120 i. Radosav Radohna. 135 i.Ia~1l 'a.200. halt ez raiyye. Vuka~ Karan. k.. Radosav Repinit' (?).1 ). Rayak Radul.. Duagoye. Selak !stepan.

Radul Istar'e (?). bakla.. Hane: I 1.550. k. resm-i tapu StREM SANCA(H TAHR1R DEFTERi so 260 33 IS 20 20 32 20 10 IS IOO 35 30 30 [I 33r] Karye-i De.Gruba. §algam O§r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola. Kinez .!a~tl 'a. k.vetko Milosal. 'i 342 .Yanka. 30 i. Kinez: 1. Vuk Koya. I. Radoba . §algam Ll§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz ltesm-i arus 'Resm-i pola. 35 Alef.ma Resm-i f1'1 700 210 6o 245 I68 so I35 20 45 45 so 343 Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Nisf-i Md-i hava IS 115 35 82 Karye-i Obreyj (Y. pinte: IOO Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. k. Miladin .avdar.3I6. bakla ve grah. Milo§ Radovan. I g Alef. ]ivko Nikola. D'ura Radi. I2 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. 1!iya Marit'. Vuk Istar.. bakla.avdar.:JI ).:> ) . tahi-i m. StREM SANCAČH TAHR1R DEFTERi Resm-i agri O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Vuk Rado'a (?). Yovan . Radonya Vuk.martolos.. Herak !stepan.martolos. Hane: I 4· Martolos: 1. IS Erzen. grah.e (?).t Resm-i tapu Bid'at-i hanaztr Resm-i ·boji t' Ntsf-i Md-i hava Zemin-i kenise. !viko Vuki. Raka Yovan. Vuk Nikolit'. k.!a~Il 'a.a.ma Resm-i n. Niko Yovan. ?. Vuka§in !stepan . k. Rayin Radul.ko. Milo§ Brayan.govedar. I. 35 Resm-i giyah ve bostan v e him e Adet-i agnam Resm-i agtl O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. k.. ( e. Todor D'ura.iatr ve . Martolos: 1. tahi-i m. resm-i tapu ·~s Ii:> ·6 45 ·20 22 Jo ' ·' . 5 Erzen.dosela. 50 i.iair ve . al-'u§r va'l-rusiim: 2. k.a. k. Vukdirag Nikolit' . Bive: 1. Hmta.'. 'l Beliya Marko. grah. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola. 420 I 14 20 84 I32 IOOO 24 300 6o I40 24 I5 I6 15 22 32 I4 Hmta. Kraguy Dimitra.t Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at-i hanazir Resm-i bojit' Nisf-i bi:ld-i hava Zemin-i kenise.r. Vu..ma Resm-i n. bive . al-'u§r va'l-rusiim: 2. Duagoylo Yovan. t. Vtrane§ Niko..

. I. Hane : I 4· Kinez : L [134r] I. RadosavRadi~a. Petar Sudar.. ve grah.pop. Mihaylo Petre. k. Petar Viladisav.dosela~. 1liya. Radovan. til..dosela~.f--»:>1.J<. :: Kinez. Nikola' Novak. Bila Beyjana~ (?) Radovan. Gruba~ D'urit'. Radul Beyjana~ (?).) ma resm-i pelit-i koru-i Obeda ( •.Vuk Lazar.000. Rayak lsmolan.dose! a~.r· \' l 344 StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI NISf-i zemin-i mezraa-i Miladenov~i ( . Seiak 1~vetko. ). Radovan (?) Izduavi~a~ Radi~a Vuk... Peya David . Vukduag Mila§in.. Vuk Vu~urina (?). k. Hane: 32. Kinez: L Bive: L I.>-) nezd-i karye-i mezbure Seli~i (?) (.la!Il 'a. Karye-i Kamendin ·( . al-'u§r va'l-rusiim: 27B. k.Vuyin Beyjana~· (?). Radovan . Filip Vukdirag.Radosav Milko. al-'u§r va'l-rusiim: 146. 20 Alef.. Andiriya. Radi~a Be~iko (?).. D'ura Pavle.dosela~. Kinez. Milovan . Radovan Petre. bakla. k.bi-i Kupinik ( ~.-.la!Il 'a.. k. Radul GIVozden.) nezd~i karye-i m. Jivko Petre. k. Nikola Vukman. Mezraa-i MI!adin~i ( ?) ( .Pop Hirnak.. Vuk. al-'u§r va'l-rusiim: 4-443· Hmta. 150 2100 ~air ve ~avdar.kalud'er. Dimitra Radivoy.dosela~. resm-i tapu 6o '9' 345 Mezraa-i Qemin ( ?) (. I. [133•] Karye-i Seli~i (?) ( ~ ). diger Vuk. Ko~in Ismolan. al-'u§r va'l-rusiim: 2.kova~.dosela~. Pavun ·. Yak§a· Radovan. §algam 6§r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz 6§r-imeyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Nisf-i bild-i hava Zemin-i kenise.dosela~. Yovan .Ia!Il 'a.-_.. resm-i tapu 560 120 B JO 16B 200 20 400 Bo roB 2B 20 30 IO 25 IO 42 !JO .u)). Radovan Pavle.bi-i m. bive . Milor'Lazar. Yako b Petro.kalud'er.>:>!. I. k. 15 6o ·Erzen. pinte: 20 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil 6§r-i kevare 6§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek. 52 312 Alef.kalud'er Yovan.0 ). Peyo GIVozden. Radi~a Petran. Miladin Nikola. k. Luka~ . tabi-i m. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam 450 Resm-i agil 45 6§r-i kevare 6§r-i keten ve kendir 62 6§r-i mercimek..L). 10 Resm-i giyah ve bostan ve hime 6§r-i §Ira. 2 Erzen. §algam 6§r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz IO Resm-i arus go ·Resm-i pola~ma 43 Resm-i f1~1 45 Resm-i tapu S5 Resm-i bive 6 Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' Bfid-i hava i50 Zem!n-i kenise.Boja. bakla.Hi!Il 'a. Hmta. tii. grah. Marko Nikola..Belya.<:]osela~. al-'u§r va'l-rusiim: 422.la!Il 'a. 40 ~air ve ~avdar..dosela~.

Radko Ra§ko. 6o 420 Resm-i giyah ve bostan ve hime 5I6 Adet-i agnam g50 Resm-i agri 55 O§r-i kevare 5go Čl§r-i keten ve kendir 44Čl§r-i mercimek. Vuyi~a !stepan.dosela~.:l>) ve U§uyevag ( [l..'}l. al'u§r va'l-rusiim: g. !stepan Diyakonit' (?). T'irilo Yovan.•' . ~abijiv Radonya. Mihal .!l.. Vuka§in Radoba.. Hane: IO Zemin-i Ha§ana~ ( 1:~L..J') !stepan Vuksan. I. Ve~erina (?) Milak. I. Dimitra Yovan. Pava! . Vuyi~a . Rayak Bqlina (?). Vuk Drray§a. 8o Alef.Ia~rl 'a. Vuyin Todor. k. I75 I050 Alef. ). I 20 §air ve savdar.Ia~!l 'a. Radovan !stepan. !gvetko D'ura. 1~vetko Vu~it'.n_.Ia~!l 'a. 20 8o Erzen. bakla.~}. Hmta. Mihaylo Radi~a. Peya Milanin (?). Nikola Voy§it'.Ia~!l 'a. 320 §air ve ~avdar.024· I 68o 480 88 4I3 I 20 6oo 35 450 45 70 45 25 Io 28 32 20 IO IO 125 6o 30 20 .r. k.i}. k. Hane: 43· Bive: r. Hmta. J>) nezd-i karye-i m. k.JI) der tasarruf-i raya-i mezbure. !gvetko Vu~i~a. k. 'Radi~a Bohna. I. Milo§ Petre. §algam I50 Čl§r-i kelem go Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 g5 Resm-i tapu 22 Resm-i bive 6 Bid'at-i hanaz1r IIO Resm-i bojit' 82 Bad-i hava 2I5 Zemin-i kenise. k. tahi-i m.govedar. JL._. La~ko !stepka. SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 347 Kariye-i Ha§an ( C>L.!) nezd-i karye-i m.rflah. Mali Karlofgi ( .SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI i ! . pinte: 6o Resm-i sepet Adet--i agnam Resm-i agri Čl§r-i kevare O§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Vuk Radonya. ve grah. I. al-'u§r va'l-rusiim: 4·376. Nik§a Radikvoy. al-'u§r va'l-rusiim: !. bive . al'u§r va'l-rusiim: r. ). Nikola Bilit'. Radosav Vuk. Petre Yovan. resm-i tapu Mezraa-i Drrmani~a ( ?) (·~l. l~vetko Istar~e (?) Radovan lstar~e (?). Yova Rayka. resm-i tapu roo [I34v] Mezraa-i Mihalofgi (?) ( . Pava! Milutin.ooo. bakla ve grah. Radoba . !§tfan Dimitra.: Vovana. Yovan !stepka.Petar !stepan. D'ura Milutin. Pava! Drray§a. Radivoy Ra§ko. Yovan Rada§in. Raya Petre. k.:l> ). JL.r. tahi-i Kupinik (.Vovan Toma§. Mihaylo !stepka. ! 'i Karye-i Mali Karlof~i ( . I85. k. 22 Erzen.Jt. Yovan Petrov. Radosav Niko. Toma§ Drray§a. §algam Čl§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Bun Nikola. Drraga§ !stepka. 5g Resm-i giyah ve bostan v e hime Čl§r-i §Ira.. Vukman Dimitra.Jt. Rayak Rayko.dosela~. Radivoy Moreva~.

). k. bakla.. Pop Radic.i ( . Balaj Petar. k. D'ura Radic.... Hane: 49· I. al-'u§r va'l-rusiim: 2. tftbi-i m. Milo§ Vuk. Petar Tatit'.a Milko. I:Ia~Il 'a. 25 Erzen.deselac. Toma§ Nikola.1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Petre Matovit'.. al-'u§r va'l-rusiim: 12.doselac. Todor Yovan.veyan Koya... k..doselac. Radovas Vlladisav..! Ll§r-i kevare Ll§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek.avdar.erin Rayko... grah. I..ma Resm-i flc.. Dimitra Radonya. Martolos: r.e. 1van Mihal . Bun D'ura§..hl ). 210 Alef. Radic. 420 ~air ve c. .) tftbi-i Kupinik ( . Radul Mi§it'. Raya Yovan. §algam Ll§r-i kelem 61r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i polac. Radul Pavle.lii!il 'a.. Hmta. Herak Nikola.ma Resm-i flc. Vuyic. Peya D'urit'. Peter Miladin. Vec. Dimitra Belic. !c..·r l' l l '! l' .~ _.i ( . Ugrinofc. k. Radosav Vec. al-'u1r : 850. Kostadin . k.i ( . til bi-i mezbur.. 3 Erzen. Petar Babit'.1 [135r] Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bM-i hava Zemin-i kenise. !c.e (.... Vukman . D'ura Belic."_. 25 Alef.i( ?) ( cs""'J>'1 J ) nezd-i karye-i m. D1ragit' Todor... Yovan Radohna. Dimitra D'ura.lii!Il 'a. Hane: 7 I. bakla.lii!Il 'a. Radovan Velit'.doselac.. der tasarruf-i raya-i m.r.erin. k.avdar.a.lx. .doselac. §algam 6§r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i polac.255 . 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag1! C'>§r-i kevare 6§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek. Dimitra D'ura. I._. Hane: 8.a . Subota . Subota Voy§it'. Yovan Vuk. H1mak Moravac.doselac. resm-i tapu 349 588o !260 !OO 525 588 18oo 360 329 150 120 75 6o 128 gB 150 45 232 120 235 6o N1sf-i zemin-i mezraa-i G1rmova ( '>'. Nedelko Dabijiv. resm-i tapu g8o 150 12 245 g6 200 40 138 20 25 20 20 32 14 13 10 50 25 · 6o 20 Karye-i Ugrinofc.. ve grah.dose!ac.J L. k. Radosav Pavle. Vukoye Petko.. 75 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag. Raka. Radovan Doyinovit'.vetko Radko...... al-'u jr va '1-rusiim : 1. Bogoye Yovan. Mirko Vuya..r) nezd-i karye-i m. Petar D1ragoylo.kor. k. Mate ... Raya ..a..t:ul ) .)) der yed-i ahali-'i mezbure.a. Petar . Petar . ' ' StREM SANCAGI 7'AHR!R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi Karye-i Orahovc. ?. Vuka§ Yovan.marto! os. RadO' Rayko. 70 ~air ve c. Subota Bogdan. Petar !stepan. Vuksan Radovin. ]ivko Blaj. Hmta.kovac. ? Petre. Rado !stepan.a Rayko. al'ujr : 545· [135v] Karye-i Maletinc.. Vec. Bogdan Vuk.la§Il 'a.erina (?) D•raga§. Radul Kuai. 700. Kostadin Inda tko.... Marko . N!Sf-i zemin-i mezraa-i V1ladofc.. Vukit' . Rayak Radoba. Radic..150.

50 Alef. k. 50 l. !stepan Radohna. resm-i tapu Karye-i ' .martolos. tllbi-i m. al-u§r va'l-rusiim: ! l 2. Nikola Vukovit'. Hmta. go Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §tra.. . Kozma Obreyn. Kinez : J:Ia~il I.. diger Dimitra Todor. k..Petre Radivoy.''' li Beletin~i S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 700 6o 40 140 84 150 go II6 go 25 20 15 32 14 go Vu~urina 6o 32 20 ( ?) Radonya. k..1flah. k. Radoba Radosav. Petar . §algam O~r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 Resmi. Radovan . ... Dimitra Todor.200. Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Radosav Vuk. Hane: 24.)au ve ~avdar.kova~. 6 Erzen. k. 50 l. Martolos : 'a. Radi~a Vuka~in. Nikola Yovan .. !stepan Radosal.5 Kariye-i Porogar (J lO JJJ') ma arazi-i Vitovi~e ( '"..dosela~. Vuka§in. Pav ko Radonya.dosela~.)air ve 9avdar. I 3 Alef. Dimitra~in Nikola.500. Radovan Radovit'. k.)alr ve pvdar. resm-i tapu 351 700 78 8 70 156 1000 22 Hmta.kova~.' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise.ru) ve Preska (?) (. k. '' ! : i l Hane : I 3.1 ).. J) der hudud-i karye-i m. D'ura Nikola. Vu~urina ( ?) Rayak. Grubi~a Radivoy. Vuk Ve~erin. Radoba Radosav . ~algam O~r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaztr Resm-i bojit' Nisf-i bild-i hava Zemin-i kenise. Kinez. I:Ia~1l 'a._. Nikola Milko. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ~gil O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. 63 l. pinte: JOO Resm-i sepet 71 15 13 JO 12 32 32 15 JO 34 20 37 2.S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Hmta. k. IO Erzen.tapu Bid 'at-i hanaz1r Resm-i boji'. k. Mihaylo Rayi~a. al-'U§r va'l-rusiim: I. Nikola Rado ba.V. bakla. Petar Radit. 10 Erzen. [Ig6r] Matiya§ Petre. Radosav Niko. k. 10 Resm-i giyah ve bostan ve hime O~r-i ~1ra. Vuka~. grah. 10 Alef. Miladin La~ko.pop.:. grah. k. 1smolan Radosal. Vuk§a. Todor Petran. k. pinte: 150 Adet-i agnam Resm-i agtl 5.. tflbi-i m. bakla. Petar Radimir. Vuyin i~vetko. Yovan Mihaylo. Luka9 Gruyi~a. ! ' '' ! l I50 I5 12 • IJO (?) (.. Radi~a Todor.

MI!adit Bratit'.•y ). bakla. 17s i. Petar !stepan. Hmta.. resm-i tapu N1sf-i zemin-i mezraa-i G1rmova 353 8s ro8 6s lS 32 S4 4S lO 6 so 30 50 JO ( •y_rf) nezd-i karye-i mezbtire. k.dosela~. I. Raka Dimitra. Vuyin Mom~in. k. Vu~eta Mom~in. Hane: 32. Nikola Braynovit'.nlah.Iii~il 'a.SiREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi SiREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi 352 O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.!l. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~I Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. !stepka Obrad.lii. Nikola Radiman. Petar Mom~in. Toma§ Radosav.. 217 i. Petak Bra tin. Yovan Istoyak. Raya Istanihna.~_" I.uJ• ). Petar Dabijiv. al-'u§r va'l-rusiim: 8oo. !~vetko Rado ba. N edelko . grah. Yovan D'ura.. s Erzen.) tahi-i Kupinik ( . Vuk. Mihaylo Toma§. Vuk Yovan. Petak Todor. Yovan D1ragi§a. Pava! Marinko.) nezd-i karye-i mezbure Porogar (). Peya Bali t'. Bive: I.~IJ 'a. D'uri~a Bogoye. Radi~a D'urko. Vu~ko Radi~a.. al-'u§r va'l-rusiim: 2SO.dosela~.:JI) ma zemin-i Zuba~(?) ( [~. 'a. bakla. 1~vetko Radoba. Karye-i Novasel (?) ( J. Nikola Dimitra. tahi-i m. !~vetko Matkovit'. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise.'!a~Il O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Radosav Oliver. D'ura Nikit'. k.. Lazar Subota.la!r ve ~avdar. bive.Doka. l lS Alef. 6s Erzen.i:':"Y. Hane: 27. Radin Rado~a ( ?) . Lazar Niko.la1r ve ~avdar. Milivoy !stepan. Niko !stepan.Iii~il 'a. Nikola Mom~in. al-'u§r va'l-rusiim: 6. !stepan Marko. Nikola Radonya. so Resim-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam [ 136'] Resm-i agil O§r-i kevare 390 3SO 324 S20 !04 324 Karye-i Obratof~i (?) ( criY. Mihaylo Yovan. I.600. Pavle La~ko. Dobrosav Radiyeva§. Peya Radonya. Su bota . I. Yovan Radosav. ai-'U§r va'J-rusiim: 5. Hmta. k. Boy~in 450 86 35 20 24 15 78 100 48 15 45 30 74 JO (?) ( . Kozma B1rzhodit'. Vukosav Radin.ooo. grah. D'ura Yovan. k. Nikola. Yo~ko Dimitra. Yake Istanihna. resm-i tapu Mezraa-i ). !stepan Nikit'.kor.. Petar Marko. Lazar Obrad. k. Nikola Mihaylo Yovan Ikvas. k. !stepko . 1oo Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil 20 . Niko Peyit'.voyvoda.

grah.dosela~.· i~vetko Vuk. Rayak Valeva~. •. 24 ~arr ve 9avdar. Niko Rahoyit'. Nikola !stepan. l :l 354 StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERI Čl jr-i Čl jr-i Čl jr-i Čljr-i Čl§r-i kevare keten ve kendir mercimek..2!6 350 70 295 45 Karye-i Kara Ku§ Ch. 95 ~air ve 9avdar. 30 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Čljr-i kevare Čljr-i keten ve kendir Čljr-i mercimek.Y ovan Dimitra. k. Gruba9 Radohna.} ).l:' i. al_:'u1r va'l-rusiim: 3·479· Hmta.esm-i bojit' Bild-i bava 'Zemin-i kenise. Sl! bota Vuk. Hane: 18. al-'u§f va'l-rusiim: 2. k. Pirimit'ur . 50 Alef. Nikola Petre. pinte: 50 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Yovan Niko. Istrahinya Neygo§. Radi~a. resm-i tapu 96 !OO 26 15 Bo 30 132 so Karye-i Girdanof~i ( . Dimitra Doy§a (?). 15 Erzen. §algam kelem biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid 'a t-i hanazir R. k. Hane: 12 'a. l. Radosav Bralin. grah. Raya Vuk. iskelesinde vozarlar olup o hizmetleri mukabelesinde her haneden iki§er kile bugday ve iki§er kile arpa verip ve avanz-i divaniye ve tekalif-i i:irfiyeden muaf . ve grah [sic] §algam Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~l Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' BM-i bava Zemin-i kenise 144 6o 245 144 soo 20 150 30 138 25 20 10 32 24 30 10 75 20 35 25 Raya-i merkume Boyiirdelen (J·>~_. Baya Vuk. l l l '.Iii~il Hmta. Miloye Vukajin.Mate Magdi t'. Nikola Vukoye.dosela~. resm-i tapu SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI soo 82 15 10 10 Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Bild-i bava Zemin-i kenise. k. k. Vukmir .dosela9.)_.~ ).dosela~. Yovan !stepan. Petar Nikola. 'l l l l l l l._. 15 Erzen. bakla. bakla. ti\ bi-i m. Vu~ko Petre.000.dosela~. Vliah Vukdirag. ta bi-i m. !stepan Balko. grah.. Pirimit'ur: 1.~). Rayak. I. k. Radosav Radiman. Vuksan D'urad'. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira. [137r] i~vetko Bal!t'. Damyan D' ord' e. 24 Alef. Filip .Ia~il 'a. k._".!. §algam Čljr-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz -R6sm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi91 355 1330 300 6o 210 . k. D'urko..

tiibi-i Kupinik ( ~_.. Yovan Duman. Vuka!in. Todor Pirerad. Kinez: x. 20 Erzen. Hane: 5· I.Ia~il 'a. Radonya . Istoyan Koza(?)... !stepan Dimitar. Yovan Belota.Bogdan Radul. Vukd1rag Radivoy. I xo 66o . Vuka!in. bakla. 40 560 ~a1r ve ~avdar. 35 Alef.dosela~. 30 I Bo Erzen. Ve~erin . D'urko Petrovit'. Hmta. Nikola .StREM SANCACI TAHRlR DEFTERI StREM SANCACI TAHRIR DEFTERI ve miisellem olup maada vergilerin tamam [137•] eda eylemek iizere defter-i atlkte mukayyet bulunmagm defter-i cedid-i hakaniye dahi iislfrb-i sab1k iizere kay1t olundu.dosela~.~J.dosela~. !algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu ·Resm-i bive Bid 'at-i hanazlf Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise.Yovana.dosela~. Yovan Vukoye.370. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag•l Čl§r-i kevare Čl!r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. D'urad' Toma!. al-'u!r va'l-rusiim: 2. Kostadin.. k. 55 ~mr ve ~avdar. Bive: x. Vukman D'urit'.f ).dosela~. al-'u!r va'l-rusiim: 6. D'urad' Milani~a (?)..dos ela~. . Dabijiv Radi~a. Nikola LaJko. I. grah. tahi-i m. ve grah. Milin Raduka.519. Vuk Milit'. Hane: 15. Dobra!in.Milko Radosav. Bo~ko Babit'. k.. 35 245 Resm-i giyah ve bostan ve hime 6o Adet-i agnam I49 Resm-i agxl 25 Čl!r-i kevare Bo Čl!r-i keten ve kendir I5 Čl!r-i kelem 36 Čl!r-i mercimek. Vukosav Niko. I. ?. Marko . Petar Istar~evit'. Nikola !van. Vuk Milani~it' (?)..dosela~. al-'u!r va'l-rusiim: 1. k. Kinez . ?-pop. k. ta bi-i m. 150 2100 ~axr ve ~avdar. resm-i tapu no 210 Bo 245 xBo 270 54 I59 65 42 25 I5 4B 30 45 20 6 I20 357 Vu~a [ x3Br] Karye-i Voyka ( uw ).. D'ura Milani~a (?). Pava! Boy~it'.Ia~il 'a. k. Hxnta..J ) . Karye-i Ley!tan ( wl::!. Vukman !stepan. ).dosela~. Vukman Radit'. Radovan Vuk. Manoylo Radosav. !liya Prodan. bakla. tliya Radul. Hmta. Petar Vt!ayko.. Nikola Todit'.. !stepan Subota. Vukosav Begit'. Bo~ko D1ragit'. ?. Nika!in . k. bive. D'urad' Todit'. !algam 15 Čl!r-i bib er v e piyaz Io Resm-i arus 30 Resm-i pola~ma I5 Resm-i f1~1 10 Resm-i tapu ID Bid'at-i hanazxr 30 Resm-i bojit' IO Bad-i bava 20 'l Karye-i Grubi!in~i (?) (.Ia~il 'a. k. Hane: 30. Toma! !stepan. Nikola . k. Dimitar Du!it'. Yovan .500. Petar Todit'.

Radosav Radi9a. g '140 Erzen. al-'u§r va'l-rusiim: 265. Gayr ez zemin-i ziraatgah-i raya-i varo~-i Kupinik ( . Manoylo Raki t'... al-'u~r va'l-rusiim: g. k. 75 ID50 ~arr ve 9avdar.IJ. Radosav Radul. bive ._. ve grah..Ia~il 'a.martolos. Raya Radit'.. k.Ia~il 'a. Kinez: r. Petar Vuk. resm-i tapu StREM SANCAGI'TAHRIR DEFTERI !20 525 g6o 1200 220 2g8 !20 6o 52 45 75 6o 75 25 r8o I IO 1 45 6o Mezraa-i Kineyjoyevi9a ( . Bive: r. Sava Radul... Radul Duagip. !9vetko .dosela9. g5 2 45 Resm-i giyah ve bostan ve hime r68 O~r-i ~Ira. Radi9a ivani~. [rg8'] I.'l-rusiim: L594· 616 Hmta. iliya Tirninit'. 20 108 Resm-i giyah ve bostan ve hime g50 ~1ra ~ua [sic]. ro 12 Alef.) nezd-i karye-i m... go 180 Alef. 44 6o ~arr ve 9avdar. bakla. k. k. Karye-i Direnova9 ([l_.Yeli9a.. Drragoylo . Hane: g.'P 358 StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI Alef. I.!9vetko Vukman.'u~r va '1-rusiim: g5o. ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i f191 Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i liava Zemin-i kenise. Kinez .dosela9. ) . 15 6o Erzen. al-'u~r va.!. 359 162 20 20 25 25 '5 g2 20 15 ID 6 Bo 6o 67 30 o Karye-i Vo9iye ( ~") ma mezraa-i Bratikov9i (?) ( . Ve9erina (?) Radivoy..:. Istoyan Vrrane~.r.. Ognan Vuk .o2o.-u _" ) I.. k. Rayak Radi9a. pinte : g5 6o Adet-i agnam Resm-i ag1l O§r-i kevare 74 6 O~r-i keten ve kendir . pinte: 20 200 Resm-i sepet 20 Adet-i agnam 500 Resm-i agri IDO O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. ). Marto los: I. 'J?).1. Rayak Niko. tabi-i m... k. Ve9erina (?) Dimitra. al. go Erzen.dosela9. Radul lstar9e (?). Radetiko Vuksan.A. Hane: 14. I. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz 0§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i f191 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise.Ia~il 'a. Hunak Karan. k.. bakla. Hmta.) nezd-i karye-i mezbure. Nik~a Galonovit' (?)._.Ia~il 'a. k. tab i-i Kupinik ( ~_.Yanka. Yovan . k. Mirko Drragoye. resm-i tapu Mezraa-i Tikvar (~l_. 75 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. bive.. k. Bive: r. grah.

4 Erzen.dosela~. Kinez . §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at-i hanazir Resm-i bojit' 266 I8o I6 70 I 32 200 300 6o 344 20 5 30 4 5 32 20 24 7 6 .)air ve ~avdar.martolos. k. bakla. Bive: 1. resm-i tapu 5 4 3 32 20 12 5 6 30 I4 25 25 Ntsf-i zemin-i mezraa-i U ga§of~i 'a. Radivoy Petre.Ia~il [I39'] Karye-i Mikula (-. !stepan Pulas.Ia~il 'a. Radosav !stepan.)air ve ~avdar. al-'u§r va'l-rusiim: 1. bive . Vuk Yovan. Kinez : 1. Yovan Milit'. k.dosela~. Radohna Radasa!. Lazar Rayak.J. I I7 !. Hane: I 5· Bive: 1.947. Jivko .StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SlREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI O§r-i mercimek.-'l~). 30 Resm-i. Marto! os: I.). bive . pinte: 20 Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Niko Bojit' . al-'u§r va'l-rusiim: 3. Hm ta. Vuyin Pava!. bakla. Radul Gonoma ( ?) . !van Radiman. 6 Erzen. Boja Boga§in. k. I. Marto los: 1. Bogoye Petre. 20 Alef. Radi~a !stepan . al-'u§r va'l-'rusiim: 906.Raya !stepan. tahi-i m.dosela~.Mariyeta. 52 Alef. resm-i tapu 62 I5 I8 6 220 50 65 25 Karye-i K1rnadin (. Hane: I 1.Rayak Vu~eta. Duna . Radivoy Radosav. giyah v e bostan ve him e Adet-i agnam Resm-i agi! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek... Hmta. Piribina Bogulin. I. Vukdtrag Radonya. k. grah. Kinez: I. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve ptyaz Resm-i arus • 3I2 24 2IO I8o · soo 100 30 35 43 35 32 Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaZir Resm-i bojit' Ntsf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Veli~ko Radovan.Ia~il 'a. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Ntsf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Radonya !~vetko. k. Piribina Radovan. Radoba Vu~eta.martolos. tahi-i m. Vuyan . grah.Vukasava.dosela~. Rayko . k.. bakla. Vuk Petre. Kinez . grah.J.980. I9 !. k. k. I o Resm-i giyah ve bostan v e hime O§r-i §Ira. Jivko Petravit'. I. D'urad' Vuyin.

~J) ve zemin-i Miloradi~a (?) ( .-. Istoyan Sanko. Hane: g I:Ia~il 'a. Dimitra H1rela.s':""J>>I>J ). bakla. Milo§. al-'u§r va'l-rusiim: 1. k. 13 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira._.Vuk Vuyin. k..8oo. Miliya Duyin. k. Vukd1rag Bojit'. J ivko Petre. tabi-'i Kupinik (~J'). k.. al-'u§r va'l-rusiim: 1.. tabi-i m. Hane: g. 45 ~air v e ~a v dar.r-i mercimek. Hmta. Alef. 8 Erzen. bakla. Miliya !stepan..IJJL.dosela~.. 4 Erzen..r-i kelem o. Kinez . 'a. ). . grah.i. al-'u§r va'l-rusiim: 439· . . 35 ~air ve ~avdar.?-'J') nezd-i karye-i m. Vuyin ( ?) Rayak. pinte: 26 Adet-i agnam Resm-i agil o. 5 Resm-i giyah v e bostan ve him e ()§r-i §Ira. va)l-rusiim: I. Marko Radosav. k. · Karye-i Grabof~i (. pinte: 20 Adet-i agnam Resm-i agil o.. Kinez: I.(?).. Dimitra Yugova~. resm-i tapu 6o 30 [139v] Mezraa-i Putin~i (?) C. k. Pavko Dobrosal. I:Ia~il 'a. k. k. §algam o.l 'l i 'l i .r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. al-<u~r 1..J~ •l. Hane: 3· Kinez: 1.5oo. k.334· I:Ia~il Hmta. Yovan Bratin. 20 Alef..) ma mezraa-i Vu~kof~i (?) (~_.r-i kevare o. Radi~a Matko. tabi~i m..~ ). 3 10 6go 6o 12 . Vukoye Bogdan. k. ve grah.Ia~il <a.r-i ketcn ve kendir ()1r-i mercimek.r-i kevare o. Radova~ Vukit'. V!rane§ Ivanko..Radi~a Vuyin. 45 ~a1r ve ~avdar. Vukduag istepan.J~ l~) ma zemin-i Qanya ( . Niko Vukovit'. Radonya Petre. Hmta.r '' 'l :l i l l' l stREM SANCALa TAHR!R DEFTERI S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. . k. .Radul . resm-i tapu 630 I20 !6 91 108 260 270 47 94 10 I l 5 4 32 35 12 5 20 10 20 25 [140'] Karye-i V1ladotin~i (?) C.r-i keten ve kendir o.dos ela~. Kinez. D'ura Ve~erina. 28 Alef. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 490 I68 32 105 108 200 !60 26 6s 12 I I 10 5 32 I8 '5 5 IO 8 20 363 Karye-i Mila§ev~i (?) (cr.

k. J:Iii!il 'a. 15 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Ll§r-i kevare Ll§r-i keten ve kendir Ll§r-i mercimek. al-'u§r va'l-rusiim: 1. Hmta.J. §algam [140v] Čl§r-i kelem Ll§r-i biber ve p1yaz Ll§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f!~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i Md-i bava Mezraa-i Pa§tiri~a (?) (-.dosela~._. ve grah. 5 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agtl Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Ll§r-i mercimek. k. bakla. k. .marto! os. k. 40 ~air ve ~avdar. Radosav !stepan.dosela~. k. 10 Erzen.dosela~.Jl<. 3 Erzen. . 25 Alef. D1ragoylo . 20 Alef. Vuk Lazar. 63o 120 40 105 120 200 40 l 14 25 8 15 12 10 32 14 10 5 100 20 31 . Rayak Milo§.. . Hmta. al-'u§r va'l-rusiim: 278. ?. Katan Brayak.foiL). §algam Ll§r-i kelem Ll§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma 12 120 24 104 15 10 8 7 16 8 15 5 Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' N1sf-i Md-i hava 20 !6 27 Karye-i Farkadol (J_. tilbi-i m."i . Tirifun .651. Hane: 10.u~ u). tahi-i m. grah. Vukosav !stepan. k. Pavun .-' ) ma mezraa-i !§mit' ( ?) (#l). Radul Bogdan. al-'u§r va'l-rusiim: 1. Vuk Nikola. I:Hi!il 'a. Hane: 4· Marto los: 1. 10 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Pava! Y ovan .l l ll' l 'l :l 'l SlREM SANCACI TAHR!R DEFTERI Erzen.200.I'!JI' '''. k. Petak Nikola. J:Iii!il 'a. 45 ~air ve ~avdar. tahi-i m. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava SlREM SANCACI TAHR!R DEFTERI 70 36 200 40 93 15 15 10 20 !6 15 8 Karye-i Vugalov~i Cr. D'ura§in . k. Maleta Radohna. bakla. bakla.dosela~. ~imun . grah.

Vuyi~a Sanka.:!ii!il 'a. Hane: 16. [141r] l. Radi~a Dimitra.Borisava. Vuyin Vuka~.:!ii!il 'a. k. istepan Radovan. Diragoylo Vuka§. Rayak Radoba. Radi~a V!ladisav.Beliya.g50· Hmta. ?. D1ragoylo Pavle. Ve~e­ rina (?) Piribit'.dosela~. 102... grah._"). Bive: 1. Vukd1rag Piribit' (?). l..dosela~. Vuk Bojidar. Milit' Radonit'. tab i-i m. Yovan Babit'. Hmta.sm-i ag1l 120 Čl§r-i kevare 1SS Čl§r-i keten ve kendir · go Čl§r-i mercimek. Ve~erina (?) Yelava~.ih ). Nikola . 5 20 Erzen. b ive . !stepan .sm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu 10 Resm-i bive 12 Bid'at-i hanaz1r 55 Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Hm ta.SS1. al-'u§r va'l-rusiim: 7.~>' ) . Radivoy Vuk.400. Radohna H1rela. Pava! . k. Vukman D'urad'. Radosav Istoyan.dosela~.dosela~.. Milko Vuk. Yovan Ve~erina ( ?) b ive . k. k.. And1riya Radoba. Hane: 16. Duaga§ !stepan.:!a!il 'a. k. 75 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag1l -Č>§r-i kevare 14g5 g6o 40 2SO 192 g50 65 g27 5 5 50 6 45 go 15 s 54 g5 4S 40 Karye-i Veliki K erek (tl)' .i_. Hane: IS. !stepan D'urad'.1/2 :. Milo§ Yovi~a..!. Radivoy Radi~a. bive . Vukd1rag Karavida. Nikola Vuk. Vukd1rag Todor. l. Milo§ Niko.:. D1raga§ Bojidar. 10 Erzen. al. tahi-i Kupinik (. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resrri-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. al-'u!r va'l-rusiim: g.dosela~. Istanisav D1ragi§a. Subota Yovan. Petar lstepan. k. bakla. bakla. k. Mihaylo . Radovan Bojidar. Vukoye . Istanko Vuk. 20 Erzen. resm-i tapu Karye-i Mi§kof~i ( cr.mr ve ~a vd ar.Ko§uta. grah. Bive: 2. Radi~a . 55 gS5 Resm-i giyah ve bostan ve hime · 192 Adet-i agnam 6oo Re.. 720 So 525 2!6 Soo 160 . D'urad' Marko. Istoyan . Istrahinya Radosav. §algam 1 45 Čl§r-i kelem go Čl§r-i biber ve piyaz Re. Petko .a1r ve ~avdar. k.1 SIREM SANCA(a TAHRIR DEFTERI SiREM SANCAGT TAHRIR DEFTERI Karye-i Bena ( ~ ). 41 Alef. DJragoylo Yelava~.mr ve ~avdar. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag1l Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek..dosela~. I 20 Alef.'u!r va'l-rusiim: 4. k. D1raga§ . !stepan . 6o Alef.LJ. k. ta bi-i m. 152 :. Radi~a Vuk.. ?.dosela~. 24S :. ?. k. k.ng .. Rayak Vuk..e.

tahi-i Kupinik Kinez. resm-i tapu Karye-i Tovarnik (_. Nikola Gruba~. Vukdrrag Rayko. Nikola . al-'u§r va'l-rusiim: L9II. 170 i.. Hmta. Kostadin ..). pinte: 65 Adet-i agnam Resm-i agri ć:'>§r-i kevare ć:'>§r-i keten ve kendir ć:'>§r-i mercimek. bakla.. k.dosela~. 6o Resm-i giyah ve bostan ve hime ć:'>§r-i §Ira. Martolos: I. §algam kelem bi her v e pi yaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~I Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i boji t' Nrsf-i bild-i bava Zemin-i kenise. Vuksan Radonya. Radi~a Radin. grah. pinte: 40 Adet-i agnam Resm-i agrl ć:'>§r-i kevare G§r-i keten ve kendir ć:'>§r-i mercimek. Yovan Radosav.Iii~il I 5· Kinez: L 'a. Hrrela Radeylu. Radohna lvani§. Vukdrrag Radosav. 6o Erzen. k. tahi-i m. plgam ć:'>§r-i kelem ć:'>§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i bava Zemin-i kenise. Hane: 13. [141•] I. Ve~erina (?) birader-i Vuk. Vuleta Petri. k. Radovan Radin.larr ve ~avdar.Dimitra Piribit'.l_. Toma§ Pavun. Niko Vuk.Iii~il 'a. k.dosela~. Radosav !stepan. l~vetko Bogdan.g68 StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi ć:'>§r-i ć:'>§r-i ć:'>§r-i ć:'>§r-i keten ve kendir mercimek..!~.larr ve ~avdar..martolos. Hmta.u_. bakla. Nikola.ooo. §algam ć:'>§r-i kelem ć:'>§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resni-i tapu 20 420 156 65o 550 105 626 20 15 10 10 (.. k. Vukdrrag Vuksan. 51 i. al-'u§r va'l-rusiim: 6. grah. Ve~erina (?) Milak. 4 Resm-i giyah ve bostan ve hime ć:'>§r-i §Ira. Rayak Petre. Nikola Marko. grah. resm-i tapu 320 120 12 26 8 5 6 4 40 31 10 7 15 IO 15 30 IO F. bakla.. D'ura Miha~. ~4 . Radohna Drragi§a. Drragoylo Miha~. Vuk Bun . resm-i tapu StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi 23 15 20 20 48 34 15 15 100 50 55 30 Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i bava Zemin-i kenise.).dosela~. k.dosela~. Hane: Karye-i Qirni~a (~J':" ). k. I. Radi§a Milak. 5 Erzen. Rado ba D'ukit'. Dobra§in . So Alef.

Boyi~a Rasko. al-'u~r va'l-rusiim: I ·531. resim Asiyab-i ding. ). Marko Mihit'. Istoyan . plgam b§r-i kelem b§f-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 Asiyab-i nehr-i Sava ( IJL. Martin Vukan.JJ>).. bakla.1flah. Radovan Rujit'. Kinez: 1. Fi: 25. Petar Berdar. Radoba . 350 ~iur ve ~avdar. 35 Erzen. Petar D'ord'e. Rayak Vuka~in.r ll i l il l' ~ i l~ l StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt StREM SANCA(H TAHRtR DEFTERt 370 Karye-i Suhi Yarak (JI~ L . Marko Radasa!. Petar Damyan.lovac.Ia~il 'a. k.dosela~. Nikola Dimitra. Nikola .D'urad' Radul.! b~r-i kevare b§r-i keten ve kendir b§r-i mercimek.dosela~. Niko Vidko. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime b§r-i §Ira. 1~vetko Rayak. 35 ~air ve ~avdar.dosela~. ?. Mihaylo .Ia~il 'a. resm-1 tapu 6 I55 I50 200 6o Karye-i Dolna Kilenka (.dosela~. [I42r] Vukduag -pop.:tl b§r-i kevare b§r-i keten ve kendir b§r-i kelem b§r-i mercimek. Kozma Lazar. Hmta. bive .dosela~. Radovan .000. tabi-i m. 5 Erzen. Milit' Rujit'. H1rnak Dlragi§a.?. k. k. al-'u§r va'l-rusiim: I 2. biveManda. Milosav . Nikola !stepit'.Dimitra. bab: I3 Fi: so. Rayak birader-i Vukdirag. Dimitra Ko~ar. D'urad' Yovan. 75 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag. Hane: 62. Novak . Vuyin Nenad..u:. tabi-i m. D'urko Vu~ko. k. bab: 2. Pava! Benit'. k. Nikola D1ragan. pinte: I 5 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i aii. grah.dosela~.!( <. Bogdan . Hmta. Vukduag Yak~a. resim: Resm-i tapu 4900 go o I40 525 744 I8oo 360 221 I80 120 250 160 ISO I24 180 6so 50 35 Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Martin ~ok~it'. Radi~a Rujit'.dosela~. I5 Alef.. Mihaylo birader-i Nikola. Istoyan Yovan. Rayak Kaya. !van Radovan. Nikola Vuk. !Iiya D'uri~a. §algam b~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' Bad-i hava 490 go 20 I40 g6 I50 IO 120 I5 I2 I3 I6 !6 I5 I5 I2 40 26 55 . k. Bala~ Dimitra. Dimitra Yovan. Nikola ~ehit'. Kinez. Prodan dosela~. Bive: 1. !stepan Yovan. Lazar Radi~a. grah. Dimitra Radelit'. I. Radosav Vtladisav. Ismolan .J~). Yovan Lilit'. Dimitar Sot.dosela~.dosela~. Bun Lazar. Mihaylo Martin.Istoy~a. I 50 Alef. Vu§ka Pavle.dosela~. Kozma Rade. Bala Duakula. bakla. Yovan Babit'. Vukdlrag. D'ura Petrov. Nikola Dobri~a. Milovan . [I42 v] I. Vuk.. D'urko Mirosav. Hane: 8. Bive: 2. Toma~ Marko. Nikola Petak. k. Panteliya -kova~. Nikola Kopr. k. Ve~erin Vukman. Ognan . bive .

go Resm-i giyah ve bostan ve hime 1092 270 I2 2IO . al-'u§r va'l-rusii. Berehna (?) Yovan. k. liiya Vuk. Marto los: r. Bive: I. Hane: I2. bakla.. k. Vu~ko Radosav. 45 Alef. D'ura dosela~. Radovan Petko. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Ntsf-i bad-i hav'\ 373 no 240 8 z6o rg2 go o 24 goo 6o 224 25 I5 go go 20 g2 24 '5 IO 6 go I5 g5 Karye-i Ku~in~i (~J>) ma zemin-i Rusinof~i (?) (. Hmta. ). Dtragoylo Obrenit'. tahi-i m. Bive: I. Kinez: r. g Erzen. 45 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. k. Radosav Radoba. 25 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agtl O§r-i kevare O§r-i keten. Hmta. Raya Isladoye. 86 ~air ve ~avdar. k. 40 Alef. Milko .l. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaztr Resm-i bojit' Resm-i otlag-i raya-i kura-i hari~ der hudud-i karye-i m. 2 Erzen. I. ve grah. Kinez . Nikola Yovan .Vtlada. Rayak Dtragit'. k. k.). Kinez-i Vuyi~a Htrnak. pinte : go Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.m: 2. k.dosela~. ma zemin-i Ba~anova~ ( ?) ( ~lyl.r 372 l l..m: 2.705. Petar . tahi-i m.' l StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi Karye-i Ma~kalova ( 'J!Li. kendir O§r-i mercimek. Hane: I I. k. go Alef. bive . Martin . Radosav Petra.oo8. g Erzen. [I4g•] I. bakla. Goy~in D'uran. Istoyan Radko. ) Ntsf-i bad-i hava I204 I8o I2 I75 g6 50 IO gg 10 IO 5 6 I5 IO I5 5 6 20 I I IOO g5 Karye-i Ogar ( JU>.dosela~.. Vuya Yovan. Ve~erina (?) Poborit'. Koy~in Vuksan.Iii~il 'a.dosela~.dosela~. Vu~ko Radovan.-L. al-'u§r va'l-rusii. Gruya Radovan. Hane: 8.L.!).Dtragiya. Bogdan Milo§. Goyko . Radovan Radasa!. Radul Vtladko. Kinez: r. al-'u§r va'l-rusii. Radohna Senya. k. ta bi-i Kupinik (. Hmta. Nikola Petrovit'. Vuyin Vukas. Radul Milo§.martolos. Manoylo Dalit'. Radovan Yovan.Iii~il 'a. I. bive . k.I ).r>J"'JJ ).500. 78 ~atr ve ~avdar.Vtrane§ Radasa!. Kostadin . grah. 55 ~air ve ~avdar.dosela~. k.m: 2.Iii~il 'a. k..

1-. bakla..Ili~il 'a. I. 78 ~air ve ~avdar. al-'u§r va'l-rusiim: 1. btve . [14gv] I. Kinez. Radosav Rado§.l 374 StREM SANCAĆI TAHRiR DEFTERi StREM SANCAĆI TAHRiR DEFTERi Adet-i agnam Resm-i ag.500. k.ooo. Ugle§a Radosav. Ognan Nikola. 50 Alef. Dtragoylo Umi~a. 1Iiya Milo§. 50 ~a1r ve ~avdar. Kinez: 1. resm-i tapu 375 700 120 20 Ig2 200 JO 20 lO g2 12 Karye-i Qirepof~i C. grah.-" ). Nikola . Sakula dosela~. 10 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agt! Čl§r-i kevare O§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek.r. Radoba Radovan. Hane: 11. Manoylo Vu~ko. Kinez: 1. Vuk Kilya. resm-i tapu 125 25 g64 5 7 6 8 g2 go Mezraa-i Petrov~i (?) (.And'eliya.dosela~. Vukoye Radoba. D'uri~a Ugri~. §algam Čl§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaztr Resm-i bojit'Bad-i hava Zemin-i kenise. al-'u§r va'l-rusiim: g. tahi-i m..r-'fi') nezd-i karye-i m. grah.pop. tahi-i Kupinik ( .Novak Petko. g5 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Kinez. Yovan Petko.-'~J.. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid 'at-i hanaz1r Resm-i bojit' 1092 goa 120 245 204 250 50 u6 75 45 17 !8 64 g4 45 20 150 Bo . k. Radiman Nikola. bakla. Rayak Jiva!. Jurko Mumit'.. 5 Erzen. k. al-'u§r va'l-rusiim: g74· 5 6 15 7 25 25 Bo~av~i JO 5 g5 20 40 30 Karye-i Bo~av~i ( .!':" ). Hane: 17. bakla.!. I. Vukdtrag Jurko. Peya Kilya. go Erzen.?. Hmta. Duaga§.--'~ ). Vuk Radi~a.. Nikola Vuk. k. k. 20 Alef.Ili~il 'a. k.Ili~il 'a. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Miladin Radi~a. Bive: 1.iy ).Radovan D'ura. k.-'1. Radosav Nikola. Radosav Milin. Vukoye Ve~erin. Pava! Yovan. Hmta. grah.! Čl§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Radul Rahoya (?).r-'l. ':'uyi~a Piribigar. k. ( .

Mihaylo Ranit'.I~il 'a. Resm-i tapu a. zemin-i m. ta bi-i m. brve. yed-i ahaJi-i m. Yovan Vuka~in. k.i""'-".. Martolos: r. Krrno~ev~i ( . ~algam 44 O~r-i kelem ro O~r-i biber ve piyaz 20 Resm-i arus 64 Resm-i pola~ma so Resm-i fr~r 30 Resm-i tapu rs Bid'at-i hanazrr 6o Resm-i bojit' 3S Bil.~). Kinez-Petar Bodan.. yed-i ahaJi-i karye. R~do. Nikola !~vetko.. 43 Erzen. Radul D'ura._.U:.rflah.-_. Bun Todor. Radul Koya.tko Petko.ogg. resm-1 tapu 742 2SS rr2 rSo 2SO roo 20 6o 20 rs S7 !O 30 40 4S r3 r2 40 30 6s 30 ._. al-'u§r va'l-rusiim: 230. !stepan rflah. Subota Milo~. k... Peyo Radko. Kinez: r. Kinez . al-'u~r va'l-rusiim: 3. Hasi! 'a. bakla. gS r372 §arr ve ~avdar. !stepan Pava!.J""J" l.r_. resm-i tapu 6o Mezraa-i Mo~arov~i (?) (. !~ve. Bive: 2. k.sav P~tre... §algam [r44•] O~r-i kelem o. Rayak Vukdrrag. Resm-i tapu a. 20 Bo Erzen. Pavlip Nikola . Raya Miloj.) ma msf-i zemin-i Qrrkven~i ( ?) ( .._. Resm-i tapu a. nakit: 400. resm-i tapu S!REM SANCAGI TAHR1R DEFTERI 7S 45 Karye-i Krrno~ev~i Cr.Pavr~a. Novak D'uran. Hrrnak Belik. Bun Drragoylo.. Subota D'ura. Grube Petre.>. Hmta. Istoyan Drmrtra.-"" ). Karye-i Heygof~i (cr. l ) nezd-i karye-i mezbure. so 3S 0 Resm-i giyah ve bostan ve hime 336 Adet-i agnam 200 Resm-i agri 40 O~r-i kevare 2SO O~r-i keten ve kendir s6 O~r-i mercimek. Petak Radosav. Vuyi~a Rado ba. Bun Petre.Diva.Y_. Ognan Vuk. Radosav !stepan. I:Ia!il 'a. Niko Bilan. Radosav Nikola. yed-i ahaJi-i m. ta bi-i m. !stepan Yovanit'. . 377 Mezraa-i Istefanov~i ( ?) .r-i mercimek.d-i hava 6r Zemin-i kenise. Bala Radi~a. Radan Petre..) nezd-i karye-i m. Hane: 2S.. Petar Yovan. grah. Putnik -rflah.o-) der taraf-i karye-i m.643.r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. k.. I. bakla. a. l l' l' '' [r44r] Nikola Yovan. r6 Resm-i giyah ve bostan ve hime ć'>jr-i §Ira.. Istoy~a Yovan. Hm ta. Vuk Yovan.Ia!il 'a. ( . Miliya Vuki~a.martolos. k. Yo~ko-Kor. gs S70 Alef. al-'u§r va'l-rusiim: 2. D'urad Rani t'. S3 §arr ve ~avdar. Hane: rs. Subota . ve grah. Rayak Vuki~a. I.: 36o.: 36o. D'ura Yovanit'. al-'u~r va'l-rusiim: Soo. Marko Yovan. k. pinte: 2S Adet-i agnam Resm-i agrl O~r-i kevare 01r-i keten ve kendir o. Kinez: r.Lazar Rahoyit'. bive .S!REM SANCAGI TAHR!R DEF'liER! Bad-i hava Zemin-i kenise. Petriyeva Radetiko. k.

Iii~il 'a..dosela<..!LA.Vuyi<.Iii~il 'a.. Radoyko Niko. [145r] I.Iii~il 'a. Rayak Toma§. Rusmir Nikola. grah. grah.tJ). resm-i tapu Mezraa-i Pako§ta<. k. k. Radi<. Mezraa-i U§uyeva<. Vuka<. pinte: I 8 Adet-i agnam Resm-i agtl Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Rayi<.a. Gruba<. l van. Kinez. . 5g §au ve <.Iii~il 'a. 45 120 §atr ve <. ) nam kariyenin rayast iizerinde ziraat ederler. yed-i raya-i m. k.vetko Vitek.. Petre. 22 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §tra. tahi-i m.dosela<. 6go Hmta. bakla. tiibi-i m.825. Radiman Todor.kalova ( _..a.JI ).. .. ( ?) . Radosav Dima.Novak Radovan.. bive -Rada. 20 8 Alef.Uj_. I.J ).a Vt!adko. 2 189 Erzen.ma Resm-i ft<.. resm-i tapu 742 192 lO 1 54 192 180 280 56 25 7 7 4 5 g2 go 12 5 6 22 15 24 40 Mezraa-i Vande§ (?) (. Kinez . k.). Blagoye !stepan. Karye-i D1raj (.l IO Resm-i tapu go Bid'at-i hanaztr 15 Resm-i bojit' go NISf-i bad-i hava 25 Zemin-i kenise. al-'u§r va'l-rusfim: 200._. I /2. al-'u§r ·va'l-rusfim: 2.l J' J ma msf-i zemin-i mezraa-i Loznata ( J. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola<. al-'u§r va'l-rusfim: 1. ) nezd-i karye-i mezbure. k. Kinez: I. Karye-i mezbure ve Ma<. 2. k.avdar. Istoyan !stepan.~_. I. 1Iiya l<. Novak Duaga§. I. Vukdtrag Rado ba. k. Milad Vukosav. Radosav Premirad (?). Ve<. ( ?) ( (L. ( J. Erzen.Iii~il 'a. nakit: 400. Radul Milko. Vida<. Resm-i Tapu a. bakla. 27 96 Resm-i giyah ve bostan ve hime g oo Adet-i agnam 6o Resm-i agtl 200 Čl§r-i kevare 16 Čl§r-i keten ve kendir 15 Čl§r-i mercimek. ( [IY. Yovan Vuyi<.t Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaztr Resm-i bojit' Ntsf-i bad-i hava Zemin-i keines.t<..).erin 1vanko.er Radul._. Huneta Radova<.ma lO Resm-i ft<.-L..l ~ ! ! '' '' '·" 378 StREM SANCAĆI TAHRtR DEFTERt StREM SANCAĆI TAHRtR DEFTERt Karye-i Toli<. Subota Rade. Mot' ara<.avdar. Bogoye Bila. Ve<.. Bive: I.a. Luka<.t. Manoylo Vuk. al-'u§r va'l-rusfim: 350 . g2 Alef. I. Hmta. Boya<.Uj_. zemin-i m.. l<.)ma msf-i zemin-i mezraa-i Loznata tahi-i Kupinik (.. !stepan V tran e§.ooo. §algam 20 Čl§r-i kelem 20 Čl§r-i biber ve piyaz 8 Čl§r-i meyva 32 Resm-i arus 16 Resm-i pola<. Vuka<.. al-'u§r va'l-rusfim: 700. . Hane: 8. Pava! Vu<. 379 Karye-i §ogodol (JJ.a Radosav. tahi-i m.nik (~). k. a. Hane: I 6.vetko.!k_.Radovan.l).

Kinez: 1. 700 210 I40 ISo I200 20 200 40 26S II2 I50 "5 72 48 20 35 5 330 I lO 45 40 [I45v] Karye-i 1.u. grah. al-'u~r va'l-rusiim: 232.dosela~. I. Zikir olan mezraaya raya-i merkume tapu ile talip olup miriye 240 ak~~ resm-i tapu verdiklerinden sonra minbad gelen haymanalar dah1 tasarruf eylemek §artiyle defter-i cedid-i hakanide ahaJi-i karye iizerlerine kayrt olundu. 50 1. ve grah. §algam O~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~1 Resm-i tapu Bid 'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava 6s2S 990 6o 735 492 I8oo s6o 729 76 So ss I5 I20 76 '5 20 15I 40 I50 Mezraa-i Goganof~i (.pop. Ogmin . k.\arr ve ~avdar.. Pavun D ura.. 35 Erzen. k. Nikola Babi t'.. Vuksan . Petar Mrh~1t. Nikola Radit'. Radovan Radi~a. Vukdrrag Vuyin.gBo S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERt StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Nikola Hrrnya. bakla. Radi~a R~d~voy.. Radul Pavle. Petko Lazar. I65 Alef.dosela~. Vuk !stepan. ti\bi-i Kupinik (. Rayko Radul. Hmta. Drragit' Bogdan !stepan Bogdan.. . I. Resm-i tapu a. Subota Todor. pinte: I 20 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil O~r-i kevare O§r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. Vukman Radosav. I~vetko O~evi ( ?) . Yovan Ve~erin. al-'u§r va'l-rusiim: 1..000. Vuk-dosela~. k.. Radosav Yovan._.dosela~.\imonof~i (~_. Pava! Radovan. 105 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri O§r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i kelem O§r-i mercimek. Ve~:rina (?) Rad~yko. Radko Radoyko. resm-i tapu Hane: 41._. Istoyan Matit'. D'oka O~evit. Petko Yaglika.l).Ia~il 'a. I5 Erzen.dosela~.!l"lpi). Kinez: 1.ez-.320. Nikola Radovan. Hane: 15. Peya Vuk. Peya Vrladrmr~.Ia~il 'a. Mezraa-i Vijelin~i (?) (~.. k.Ia~il 'a. Nikola Mati t'. yed-i ahaJi-i m. Ve~erin Qudoman (?)..: 240.ooo.. 452 1.) nezd-i karye-i m.. al-'u~r va '1-rusiim: 4. bakla. Vuk Petko..\arr ve ~avdar. al-'u~r va'l-rusiim: I 2. Boya . Kozma Osta. Rayko Radivoy. Bogdan .. Milak !stepan. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime 01r-i ~Ira. Petko Ve~erin. I. §algam O§r-i kelem O~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. I. Bun Petre. Radul Vuk~it'._. ~in. !stepan . k. k. k. (?). Yovan dosela~. Hmta. Yovan Ostoya.Ia~il 'a.dosela~. Nikola Drmrtra. Toma~ Marit'... ~s~epan Petre. Bilan Radivoy./!J) nezd-i karye-i m. Dabijiv.

Pava! Biyejanag (?). 20 Alef. Subota !speniya. Rado ba Marko. Bila Ostoyit'. Bila Bun . Hmta.SIREM SANCACI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCACI TAHRIR DEFTERI Karye-i Vitoyofyi ( ~J!~l. 55 ~air ve J1avdar. k._ Vu_kdirag. Hane: 4· Kinez: I. Manoylo Dobrosav.Vuyin Vuk. §algam O§f-i kelem O§f-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fiyi Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. grah. Vukman Grubetit'. Manoylo. ve grah..~_. resm-i tapu Karye-i Lo§inyi (~_.582. 35 ~air ve yavdar. Kinez: I. Yovan . Hane: 15.:e~­ zi.marto los. !van Biyejanay (?).r. Rayak Radul.kalud'er. Niko. k. Kinez. Milo§ Petar.. Radosav Petar. k. tahi-i m. tahi-i m. k. bakla.. pinte: 20 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. J:Ia~il 'a. J:Ia~il 'a.doselay . Milo§ Nikola. [146•] Hmta. al-'u§r va'l-rusiim: 1. Yovan Oliver. Vu9ko Vuksan.D1ragi§a . 10 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i wa. ). Hane: 18. pinte: 30 Resm-i sepe! Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. al-'u§r va'l-rusiim: 2. Vuya.J Hmta. Vuk Milo§. Raduka Biyeja~ay (?). [146v] Duka (?) Vukmir.500. 15 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. 40 Erzen. k. Toma§ Vuyiya.) ma msf-i zemin-i Qtrkven~i (?) ( . k.!. 12 Erzen.. k. Novak Koyyit'. bakla.bi-i m. ?. Pirirad (?) .Vl a . Kinez.doselag. plgam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus 20 Resm-i pola~ma Resm-i f!yi Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 49° 120 12 70 48 200 8 200 40 54 12 5 lO lO 16 8 15 4 30 15 32 65 lO 6o 40 6o lO 30 20 100 ) . Vuyur . Martolos: I. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira..Petar Petko. Pava] Bogdan. k. Yovan lstanisav. MI!adm !stepan. Rayak H1releta ( ?) . 3 Erzen. Radiya !stanko.dose!ay. 26 ~air ve ~avdar. Radin Biyejanay (?). pinte: 23 Resm-i sepet Adet-i agoam . Yovan Dokit'. al-'u§r va'l-rusiim: 1. Marko Petrov. k.399· Karye-i V1rbas Cr"-''). H1rnak Bogdan. J:Iii~il 'a.dosela~. k. til. !Iiya Vuk.

Vukman Dada. k. Vukman . Avanz-i divaniye ve tekalif-i orfiyeden dahi muaf olmak iizere defter-i atlk-i sultanide mukayyet bulunmagm defter-i cedidde dahi iislub-i sabik iizere kayit olundu. bakla. 25 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir g92 I68 40 I75 I68 250 so g42 45 F. Mezraa-i Biqlan ( 0"YJ. Vukduag Radosav. Bive: I.5oo. · Hizmetleri mukabelesinde sair iskelelere hizmet edenler gibi O§iir ve riisumlarm derbentiye adetince eda ederler.!!. resm-i tapu 44 I08 I5 4 g 4 g2 go I I 5 go 20 45 30 Mezraa-i Ore§a9 (~:L-nl) nezd-i karye-i mezbure. grah. I. 28 ~au ve 9avdar. Milak Vukoye. Petre . resm-i tapu go 2I I8 g4 28 go IO 6 I IO so 62 20 [I47'] Raya-i merkume Bari9 ( 1!!. Vu9urina (?) Bila. grah. Vasil !9vetko. plgam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fl9i Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazir Resm-i bojit Bad-i hava Zemin-i kenise. k.dosela9. al-'u§r va'l-rusiim: 25g.G ). k. J) der kenar-i nehr-i Sava ( •. mahsul-i 9ayirha ve golciik. al-'u§r va'l-rusiim: 2. Karye-i Bari9 ( 1!!. Pavko !stepka.029. ll5 .._. Čl§r-i mercimek. §algam Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fi9i Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava Zemin-i kenise. k. Vuyi9a Radoba. bakla. tahi-i Kupinik ( . Hane: I4. Milin .4) iskelesinde vozarlardir.!a~il 'a.dosela9.SIREM SANCAGI TAHR!R DEFTER1 StREM SANCAGI TAHR1R DEFTER1 Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i kelem Čl§r-i mercimek. bive . ' l' Hmta. 28 Alef.Todora.!a~il 'a. Diragi§a Milo§a.) a.L.}.. 10 Erzen.dosela9. Hasi!: 1. ). I. Radoba !stepan. !stepan D'ura. Radovan Belik.

al-'u§r va'l-rusiim: r 5·5oo. 50 Resm-i bojit' 1500 Mahsul-i bac-i pazar-i hafta ve ihtisap ve ihzariye !20 Cezire-i kebir der mukabele-i Zemun ( 0yj ). Yovan Petar.pop. l~vetko Istanisav. Jivko .. Jivko. Raya : . Nikola Malafan (?). Andrriya Zoyit'. Kasim: 22. !~vetko D'ura. Yo~ko Vuyin. Mustafa Abdullah: 22. Yovan Bokina. . r 46 ~arr ve ~avdar. !stepan. l:Iii!il 'a. D'urad' !stepan. Nik§a !stepan. Kurt Abdullah: 22. Vukduag Butit'. Vuk Qikarit' (?). bive .!~veta. Dimitar . Dimitar . k. Bayezit Yusuf: 22. Dveys Hasan: 22. Radi~a . Milosav Nikola. §algam IO O§r-i biber ve piyaz 224 Resm-i arus 200 Resm-i pola~ma 1500 Resm-i fr~r !OO Asiyab-i nehr-i Tuna ( '"Jk).' SlREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi [147'] Nahiye-i Zemun ( 0yj ). Vuk Radoba.mesar. Yovan . ? 22. Niko Bila.govedar. ?. Marko Yovan. 1liya Jurevit' (?). Yovan Radosav. Varo§-i mezbur mukabelesinde vaki olan ikinci cezirede ahaJi-i merkume davar ve bostan tu tup bedel-i č§iir sal besa! iki§er yiiz ak~e vermek iizere defter-i atikte mu· kayyet bulunmagrn defter-i cedidde iislub-i sabrk iizere kayrt olundu.pop. Dimitar Vuk. Nikola Berta. N edeylko D'urad'. Radosav Malu§an (?).. Pervane Ayas: 22. bakla ve grah. Jivko Nikola. Hiiseyin Abdullah: 22. Vu~eta Vukoyc. fi sene 500 Nrsf-i biid-i hava Zemin-i kenise. Istoyko Miliya. Resim So Resm-i tapu 6 Resm-i bive · 152 Bid'at-i hanazrr .1/2 1500 Adet-i agnam 250 Resm-i agri 1488 o. Petar 1~vetko. Yovan Radosav.kolar.r-i kevare IDO b§r-i keten ve kendir 20 O§r-i kelem 35 O§r-i mercimek. !stepan Kirimko (?). Radi~a . Vuk Dimitar. Vuyi~a Dabijiv.. Peya Diyak. 200 Hasrl bedel-i 6§iir. Radonya Petar. Drragit' Vuka§in. Mehmet Hasan: 22. Raden. Istoyan !stepan. Vuyi~a Ugle§a. Cafer Yusuf: 22. Dabijiv Nikola. [148r] Jivko Yakob. Hane: 73· Bive: r. Radosav Veli~ko. Hane: 21. Obrad Vuk. Rado Popovit'. Memi 1nehan: 22. Bali Rustem: 22.dosela~. Piri Abdullah: 22. D'urad' Babi t'. Ve~erin Vuk.dosela~. Subota . Hm ta. 1~vetko Pava!.vrlah.krph. Rado. Yovan Grube. Maksut . Yovan Subota. Yovan !stepan. Veli Kasim: 22. Suleyman Kasim: 22. ? Radosav. Dervi§ inehan: 22. resm-i tapu IOO [r48'] Mezbur varo§ kale-i Belgrad (>lA) mukabelesinde ge~it ba§mda vakr olup gece giindiiz ayende ve revendeden asudehal olmayrp ve menzil beygirlerin besleyip miri hizmet ile gelip ge~en ulaklan menzi!lerine iletip o hizmetlerinin mukabelesinde her haneden cizye i~in ciilus-i hiimayun ziyade?iyle krrkar ak~~ verip ve he~ haneden iki§er kile bugday ve iki§er krle arpa eda edrp ve av~rrz-r divaniye ve tekalif-i orfiyeden ve niizul ve ~erehor ve gilman-t ~c~­ miyan ve sair cem! ku!luklardan ria yet ve muafiyet iizere olmak r~m raya-i merkumenin e!lerinde hiikm-i hiimayun olup maada cerni . . Dimitar Gruba~. Niko Rayko. Cemaat-i Miisliimanan-i varo§-i me z bur: Yunus b.kova~. Marko Banit'. Hiiseyin Pa§a Yi git: 22. Istanisav Dabijiv. Rayak Istrajit'. Nikola Is tanko. 146 A§ar-i gallat ve sair hububat-i Miisliimanan 2044 876 r68o 462 Resm-i ~ift 1!28 Resm-i giyah ve bostan ve hime 1275 b§r-i §Ira. Ali Abdullah: 22. Hiiseyin Hasan: 22.~izmeci.dosela~.. Alek§a Petran. Boja Novak. Subota• Vuk. Mustafa Bekir: 22. Gebran-i varo§-i mezbur: Jivko Vuk. bab: 2. Vuka§in !stepan. pinte: 127. 1liya Resavka (?). Koya Radoba. Ramazan Ferhat: 22. Varo§-i Zemun ( 0yj ) . Niko Mati t'. Hasrl Cezire-i diger. Vukoye Vuk. k.

Ia~il 'a. tabi-i Zemun (. Nikja. Nikola Milit'. Vuk Be<. Milit' .a. !van 1<. Petar.Mara. Vuk birader-i !van. Lazar Radajin.voyvoda ziyade ile talip olup miriye ii<.e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanide iizerine kayrt olundu. Petar Luka<. Duagoylo. Radivoy !dvirtko. Raduka. bakla. 200 N1sf-i bad-i bava 6o Zemin-i kenise. Yovan Karan.I 12S Resm-i tapu so Resm-i b ive I2 IDO Bid'at-i hanaz1r so Resm-i bojit' IDS Č>jr-i mahi der gol nezd-i karye-i m. k. Vukoye Vu<.ka.400. Yovan Radi<.... Marko Nikola.a. k.ma 109 Resm-i fi<.ggg. Vuk Radi<. Kinez .a. Dimitra1in.e tapu ile yazrlml! iken mezkur ismail . Radovan Seya._. al-'u!r va'l-rusiim: I4. Rado· van !stepan. ve grah. 4SD ~arr ve <. Yovan D1raga<. Vuk Semendire. k.ki.a.pop. k.a. Vuk Radovan. Rayak Milko.J&. Vukman.a. D'ura Yovan.Raya Radi<. Hmta. Vasil Radivoy.ar. Rayak Radonit'.grani<. ?..kova<.dosela<. Radosav Vuk.vrlah. D'ura D'urisav.a Denga<. ta bi-i m.yiiz ak<. resm-i tapu: 200.! I go Č> jr-i kevare go Č>jr-i bostan-i Miisliimanan ve gebran-i Belgrad ( . !van i<.ii.ayrr hiiccet ve temessiik ile kimesne tasarrufunda olmayrp tapuya miistahak olmagm bundan evvel Mehmet nam sipahiye ikiyiiz !ark ak<.I. so ~arr ve <. Radosav !stepka.ir raya. Yovan Radi<. Yovan Rado ba. Radul . Rayak Radovan.. Vuksan Yovan. D'ura Radip. Hrrnak Veli<..:. Nikola Voyjit'. Qayrr-i ismail .sipiihi der hudud-i karye-i mezbure. Pavun Todor. I.dosela<.) mukabelesinde Gireda ( ?) ( "_?) demekle maruf mahalda vakr olmu1tur. al-'u!r va'l-rusiim: 1.vetko. Niko Bubit'.IJ•L) ve Gireda (?) (•>J•) I2D Č>jr-i keten ve kendir 2S Č>jr-i mercimek. diger Yovan . D'urko Petar.lova<. Petar Yovan. plgam IS Č>jr-i kelem go Č>jr-i biber ve piyaz 20 Resm-i arus I 6o Resm-i pola<.dosela<. 240 Erzen. Vukajin Vuk.nn sa. ). Gruba<. 2S Alef. bive .dosela<.pop. Kinez: r.vetko.. Vu<.. [•49'] Qayrr-i Osman -al.. !stepan . .avdar. D'urad' Marko.Istani<. Vliah Piribolud (?). Novak Nikola. Petar . Rado . Vukvrlah. Karye-i Beyjaniya ( <.vliah.4 ). Petar .dosela<.avdar. 8 Erzen.urina (?)..]. pinte: 265 Resm-i sepet Adet-i agnam 6goo I440 _po 1goo sag Resm-i a [l'.dose la<. Rayko Radonit'. Manoylo.vliah. gibi tamam vereler diye defter-i atikte mukayyet bulunmagm defter-i cedid-i hakanide dabi iislub-i sabrk iizere kayrt olundu... I oo Resm-i giyah ve bostan ve hime Č>jr-i jlra ma baga t-i hari<.vliah...urina (?) . resm-i tapu Karye-i Yakova ( . Milko Manoylo. J. Vuksan D1ragit'. Vuka<. Yovan Vukman.men.A). k. Hane: S2· Bive: 2. pinte: I 0 Resm-i sepet Adet-i agnam 700 ISO g2 210 276 IDO 4 Igo .. k. Rado ba Radohna.pop. Y ovan Vrladko.. Hane: 2g. Nikola Tirifun. Hmta. Vrrane! Rad. Yovan.[ii~il 'a. k.vrlah.voyvoda der mukabele-i nefs-i Belgrad ( . Zikir olan <. bive . D'ura.l_. Vukdrrag. Raduka Yarmanka (?). Araba: 15. Mihaylo Yovanr. Radi<.. go Resm-i giyah ve bostan ve hime ČJ~r-i !lfa._. !van Presli<.. Radul Boyin.j). Drragoylo T'eranit'.sa a StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI riisumla.. Kale-i Belgrad (. Petar Leypova<.

bakla.~ lJ") tahi-i Zemun p_. k. Petar Jarko.l4J> ). pinte: r 2 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agrl Čl§r-i kevare O§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Vuyi~a -kova~. Filip Pava._.>arr ve ~avdar. Dimitra !vladko. §algam Čl§r-i kelem Čl§r~i biber ve piyaz Resm-i arus !092 2!0 8 2!0 r8o !20 4 350 70 78 5 7 !O 6 45 Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Nikola Drragit'. Yovan Duagit'. Radi~a Pavun. Radin Gruya. §algam O§r-i kelem • O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm.390 SIREM SANCA(H TAHRIR DEFTERI Resm-i agrl O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Hmta. Nikola Panteliya. Vrladm Miladin. Nikola Radun. Lazar. Hmta. Petar Mi~it'.kova~. Dimitra Pavle.bubar. ve grah. Pava! Jarko.j ). Subota Despot. tahi-i m.-i fr~r Resm-i ·tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. resm--:i tapu SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 2g 125 IO 4 g g 65 25 !2 !O !2 5 g4 50 [r4gv] Karye-i Grabova~ ([l_. k. t~vetko . 30 Erzen. k. ?.siromah. Pava! Niko.. 265 :. Rayin Boyi~a. go Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §rra. k. k. Dimitra Romi t'. Istoyan Petre. Marko 1stepko. Subota Vidko. grah. Rayak Nikola. resm-i tapu 391 30 5 7 25 '5 go 40 Karye-i Dobanov~i Cr. Radosav Mariniko. 1liya Gruba~. Radovan Vuyi~a. Toma§. Vuk Petko. J:lii!il 'a. Subota D'urit'. al-'u§r va'l-rusum: .. al-'u§r va '1-rusum: 2. Bogoye. k. Milit' Pavun. Nikola Vrladko. Petar. Milko 1~vetko. Marko Nikola. Vuyin .dosela~. 1~vetko Radohna. J ivko Ban anin. Subota !stepan. g5 Alef.§i§ar (?). 2 · Erzen. Panta Kukol.507. Marko Radonya. D'ura Yovan. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agrl Čl§r-i kevare Čl§r. Nikola !stepan. Istoyan Bogoye. Yovan Vidko.-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. 78 :. Radul Nikola. v e bostan v e h ime Čl§f-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 Resm-i tapu l g7IO 8ro !20 245 516 !500 300 828 r85 r5o !20 go !20 86 !20 25 . bakla. Novak Vukdan. Niko Radivoy. Vuk Radonit'. Radul Drragoy. Vuyi~a. Pava! Sutul (?). Petar Filib.>arr ve ~avdar. Yovan Radonya.. Yovan Mostarit'. rg5 Alef. k. Hane: 15. k. Subota .kor.pop.g.46o. Hane: 43 [15or] J:Iii!il 'a. Pava! Yovan.

dosela9. Hrrela Babit'. D'urad' . ?. k. nam-i diger: Qirlena Qirkrva tahi-i Zemun (C>_. Vukoye Radul. Vukdrrag !smedorova9.392 StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi Bid 'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava Z emin-i kenise. Jivko.dosela9. Mihoylo Novak. Nikola Bata!. grah. D'urko . Vuk Radovan. al-<u§r va'l-rusUm: 150. bakla. r 55 Erzen. !stepan Direnovi9a. k. Vuk D'uro. Vuksan ...Iezraa-i Tr.J~ . !stepan Novak. I:Ia~il 'a. Andrriya . §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i f191 Resm-i tapu Bid 'at-i hanazrr Resm-i bojit' ~arr 3808 930 364 300 r200 240 578 20 rao 2 r20 53 30 25 rao 50 Zemin-i kenise. tahi-i m. Pava! Boyan. Mezraa. Vuyin Mari t'. Karye-i KlZII Kilise ( L. Radi9a Yovan. Miladin !stepka.. Kinez . Karye-i Belari9a ( •~J~). Radovan Vrladimir. diger Petar Yovan. Mihaylo Rahaba. ). Luka9 Toma§. Subota Vasil. 4368 Hmta... Istoyan . ? Nikola _ pop · · · · ?. Yovan Marko.. Yovan .dosela9. Novak Nikola. . !9vetko . J:Ia~il <a.!stepan Yovan. I:Ia~il 'a. yed-i ahaJi-i karye-i m. Vk u oye Vrrbas.l9veta. Niko Vuk. Kinez: r. 1 ' . Petar Yovan..ooo. Pava! D'urko Subota Radoba._.dosela9. Yovan Toleva9. 6o 576 Resm-i giyah ve bostan ve hime 550 Adet-i agnam rro Resm-i agri IIO Čl§r-i kevare (. tahi-i m. Luka9 Uhoyit (?)._. Petak Radonko. k.).ya-i merkume iizerinde kovan tutarlar ve davar otanrlar. bive . Nikola Qoka.. 3r2 1200 ~arr ve 9avdar.. Pava! Vrrbas. Nikola Marko.. Radovan Yovan. Petar . Nika . Resm-r tapu a...dosela9. .. Nrsf-i zemin-i mezraa-i Ruga§ ( "'UJJ) nezd-i karye-i m. Mihaylo Milo§.Gradine ( "-!>l_r) nezd-i karye-i mezbure. I:Ia~il 'a. Ril.Jr. ?. Obratan (?) .. Hane: 48. Cezire-i nehr-i Tuna (. 372 ve 9avdar. Drragit !van. al-'u§r va'l-rusiim: 250. al-'u§r va'l-rusiim: 540 . Luka9 .. k.ooo. Radivoy Vuyin. ?. ?. Petar . 200 420 Erzen. resm-i tapu [r5o'] Nrsf-i zemin-i mezraa-i Marin Surduk ( !lJ>Jy nezd-i karye-i Belari9a (~J~). al-'u§r va'l-rusiim: 8. Bogdan .. Radiman .voyvoda. Marko Qupin (?). 393 40 6o .doselar')'' D'ura Petre . k. Radovan !9vetko. Subota Radohna. Subota Radasa!. Biv e: r. Goroye Ivlayit'.k) der muka bele-i karye-i m.. resm-i tapu Bad-i hava 20 rr85 6o • :tv.J. al-'u§r va'l-rusiim : 250. k. Hmta.. Radoba Radivoy.: 500. . Mihaylo Bosilko (?).kojuhar. Vuya . Dom§a Vukelit'.dosela9. ..JS' J!ji ). Petar . !van Vuyi9a.JL. !stepan Lube. Belari9a (""'J~).j).dosela9.. Nikola Milko. Damyan Rayko. al-'u§r va'l-rusiim: 8. Petar !9vetko. Mihaylo Dimitra.d osea~.nani (?) ( JUJk) nezd-i karye-i m. Ognan . 52 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Vukman . Niko Vuya. ?. I:Ia~il 'a. ?.kova 9... I:Ia~il 'a. Istoyan Medvedko.pop.. Hane: 25. !stepan . ziraatgah-i raya-1 m.

Radivoy Yovan. !stepan Radoyko.. Raya Lu~ik. Raduka Vuk Nikola Piriba D ' d' ? p 1d · ' .pop. Pep Pava!. ~vetko Rayko .dosela~.g!luma~. Kova~ V1ladko. !stepan R~dosav. so Alef. I 20 Erzen. Radohna Ni§li (?). Nikola Radivoy'· Istoyan Selak.. al-'u§r va'l-rusiim: 2so. ura . Hane: 31. [ IS I'] N1sf-i zemin-I· mezraa-I· Ma1·I·n Surd u k ( "->. Vukman Raden. I:Ia~il <a. Nikola Radovan. k. Hmta.d-i bava Zemin-i kenise. ~Ilo§. tahi-i m. plgam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bii. bab: 2. ~arye-i Sur~in { ..dosela~.kor.J:o. Radi~a Yovan. k. Yova~ ivan.. Radosav D"obrogoy. M~haylo !stepan. Petak Sirblin.:.SlREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI 394 Čl§r-i keten ve kendir 32 20 ?§r-i mercimek. k.dosela~. bive .->->-' .ooo. Vukosav !stepan. Boyi~a Radovan. Rale Raduka. Toma§ Radivoy. pinte: Bo. Dimitar . . Vuk Nikola.-->.. Niko Duka (?).. bakla. grah. I3 B g6 88 4S IS 6o 40 3S 6o Karye-i Kamendin ( .. Hmta. [I Siv] Nikola Vukman. Pava! Rukav. al-'u§r va'l-rusiim: 4. Yovan Milo§. Nika§ln Vukman.. !~vetko Herak. D'ura VI!ayit'. §algam '?§r-i biber ve piyaz ID O§r-i kelem 20 Resm-i arus 6o Resm-i pola~ma sB 6o Resm-i f!~1 Asiyab-i nehr-i Tuna ( ~.k Vukman. k. I oo Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira.:oL. k. 32 Resm-i giyah ve bostan ve hirlie Čl§r-i §!fa. t~vetko Radovan.>~) ma mezraa-i Mikula (?) ( -y. Hane: 34· Kinez: 1. Petar Nikola. · D 1 uagoylo. !stepan Belota. Yovan Belota.Vela.pop. Resim IDO Resm-i tapu 20 Resm-i bive 6 Bid<at-i hanazir I20 Resm_:i bojit' 6o Bad-i hava IDO Zemin-i kenise. Radivoy Brayan. Vuyin. ivani§-§Oka~. pinte: 70 Resm-i sepet Adet-i agnam I400 300 40 224 372 700 4 soo . Vukdirag Rayko. Miloye Radosav.· Radul Radovan. ID Erzen.Jk) der kurb-i karye-i m. Nikola Petar. J::Iii!il 'a. Nikola Radosav. Nikola Piribit'. Novak Niko. k... Vuk ilyas. Mihal Baya~. bakla.. Manoyla Radosav. Radul Radosav.kor. Radovan Rap. l:Iii!il 'a. Bive: 1. V-. Radoba Y~van. resm-i tapu 6o . tahi-i m.u. ) nezd-i mezraa-i m. ve grah. IDO • ~air ve ~avdar. k. Nikola. Kinez -: yuyin ~etar.J .a n·Imitar. a va amad-• Vu~ko.f )._x. gs ~air v e ~avdar. R a d. I330 720 700 40B Soo Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. resm-i tapu 395 8 7SD rso Bo IS II . Gruba~ . al-<u§r va>I-rusiim: S·372. Yovan . Petar _ pop. Peya !stepan. Lazar Manmko. ) nezd-I karye-i m. Niko.

Raden Radosav. tilbi-i Zemun ( 0_. Hane: g6. 35 245 Resm-i giyah ve bostan ve hime 288 O~r-i ~ua. 1~vetko. Todor . Yovan Grubit'.vilak. bakla.567. Yovan Belik. Niko Vuyin. Istoyan Nr'kola. Marko Vinkova~.) ma zemin-i Topola ( '}_"_). k. Karye-i Jiva~ (iii_. Petar Vukp.. Bogoye . Hrnta.SlREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI Resm-i agri O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek.v1lah. Karan !stepan. Damyan Yovan. al-'u~r va'l-rusiim: 5. Bogdan '. Malkov Vuki~e­ vit'. Nikp Luka~. k. pinte: go goo [152'] Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek.Jl-. I:lii!il 'a. P~val And1rit'. Petar Jivko. Dua. resm-i tapu StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI 100 6o 20 lO '5 14 g6 20 '5 !2 6 25 '5 ' 52 6o Karye-i mez bur enin rayas1 varo~-i Zemun ( 0_. k. Hane: 24. Vw.. k. Niko Petar. Bun Pavle. Mr~~...ko Radosav Putnik Nikola V nk Ve~erin.. Yovan . !stepan Nikola. pinte: 235 Resm-i sepet Adet-i agnam 5600 !500 455 432 . bakla. grah. Drragova~ Radivoy.. Niko Radovan. Radul Radivoy... Rado D'urad'. Vukd1rag Pavi~it'.. David .goye Vukoye. Rayin . D'ura Belosav. Radiman Vitan. ziraatgah-i raya-i m. Lazar Petar. Radosav Martinit'. tabi-i m. 400 ~mr ve ~avdar. Yovan ~akota. Radivoy Petar. ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz Re. Vukman Radosav. I:Ia!il 'a.vilak. Hmta.govedar.. Patrit' .dosela~. N1ko Vukrt. Rado .j ). Budinik Vuksan. ?. Vnyin !stepan. ). resm-1 tapu 397 8 455 gr soo 220 "5 l!O 43 go 46 go '5 55 44 6s 40 Karye'. grah.. k. al-'u~r va'l-~usiim: rg. Miladin Divit'. Petar Todor.. 50 goo Erzen. Vuka~in Milkovit'.kova~.i Bunyav~i (?) C. r6o 2240 ~air ve ~avdar. Mirko. Radosav Raduka. 250 Erzen.8oo.pop._. k. Radi~a 1~vetko. Bo~ko Petar.) nezd-i karye-i m. Peter Nikola.kova~.m-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaZJr Resm-i bojit' Bad-i hava Zemin-i kenise. Radko D'urad'. ) ah alisi ile maan menzil beygirlerin kendi yanlarmdan besleyip hizmetlerinin mukabelesinde avanz-1 divaniye ve tekalif-i orfiyeden ve sair kiilli ciizi kulluklardan muaf olmalan i~in ellerinde hiikm-i hiimayun olmagm defter-i cedid-i hakanide emr-i ali~an muktezasmca kay1t olundu.) ma mezraa-i Mihalof~i (?) (~_. !van Radosav.. ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Vu~ko-V!lah. Marinko Yurko. 75 Resm-i giyah ve bostan ve hime O~r-i ~ua.. Ognan Ism~lan. Radin Bo~ko. Radi~a Radosav.r_"l5"_. Petar '.v1lah.

I. k. 75 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri č>~r-i kevare č>~r-i keten ve kendir č>~r-i mercimek. D'ura Nikola. Radin Rado~.f. 1~vetko Luka~. Drragi~a Divni t'. Bohna Qib~it'.!. Subota Milosav. pinte: 130 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri č>~r-i kevare č>~r-i keten ve kendir č>~r-i mercimek. Radul Radi~a.Iii!il 'a.. _. tabi-i Zemun ( wyj ). k. bakla.>)) ve msf-i zemin-i O kop ( y_.J. • Hmta. al-'u~r va'l-rusiim: 7·750. Hane: 8....!. Ra:yak Vuka~.. ~algam č>~r-i kelem č>~r-i biber ve piyaz Resm-i aru s Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava Zemin-i kenise._. ~algam č>~r-i kelem č>~r-i biber ve piyaz č>~r-i meyva 994 240 175 g6 !300 24 150 30 99 45 15 13 30 14 Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava 399 32 16 30 12 214 35 50 Karye-i Batayni~a (~lk>) ma arazi-i Vi~nev~i ( ?) (cr. resm-i tapu SIREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI 265 5 78 50 20 44 15 r r2 120 175 17 250 75 160 50 Mezraa-i Jiva~ ( i!:l_. Raya Yovan. grah. k. Vuyin Dimitar.Dukoye Radi~a. Radosav Milit'. Hl.Toma~. grah. al-'u~r va'l-rusiim: 3. k.. Petar !stepan. 71 ~air ve ~avdar... 40 Erzen.. 40 Erzen. I. bakla. Hmta. I. Yovan D'ura. Subota Ra~ko..:. Radin Todor. D' ura Vuk.!.SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERi Resm-i agri č>~r-i kevare č>~r-i keten ve kendir č>~r-i mercimek.Iii§il 'a. k.614. Peya Koy~in. ~algam č>~r-i kelem č>~r-i ~Ira ve pryaz č>~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola<. D'ura Voynik.bi-i m. Radi~a Yovan.Iii§il 'a. Manoylo Radohna.dosela~. . Vuk Milo~."') ve Odvori~te (?) ( dnJ>JI) ve D'urino Gorni (?) (JJ_. Petar Radivoy. Vuya. Petar 1s!epan.J. Dimitar Todor. 310 ~arr ve ~avdar. Piritiya dosela~. Radi~a Grube~it'. al-'u~r va'l-rusiim: 433· [152•] Karye-i Tivirdenyava ( .pop.ma 4340 810 160 525 336 Boo 160 140 30 20 20 .lJ) nezd-i karye-i mezbure. grah. bakla. 25 · Resm-i giyah ve bostan ve hime č>~r-i ~rra..:_. Petar Qirela. Kinez: r.JI) nezd-i karye-i m. k. D'urad' Milosav. D'urad' Yovan. k.~.U) ve Brlajev~i (?) ( .). Hane: 28. Kinez. Vuk !stepan. Milak Istoyan. 135 Alef.r. Vukdrrag Ognan. Petar Rado~it' (?). Ve~erina (?) Qoyko.

I. Niko Radi~a.. I5 Erzen. Mihaylo Kalit'..!J.) ma mezraa-i Bratina~ (?) (&"lJ).:Ia~il 'a. resm-i tapu Nrsf-i zemin-i mezraa-i I5 I5 100 40 84 50 Ruga§ ( c}l<JJ) nezd-i karye-i mezbure. k. Raduka i~vetko.:l). 50 Alef. I. D'urad' Yakob.dosela~. i~vetko lstoyan.pop.!!. D'ura§in Dobra§in. bakla. Vuk .:Ia~il 'a. ) manastmna miitaallik olan bag ve bah~e ve ~ayir ve tarlalar Duga Niva ('J~ l< J>) demekle maruf tarla ile ve mezbur manastir etrafmda olan gol Kuryadin ( ?) (. Dori~a (?)Bogdan. Niko Yovan. ?. 250 ~a1r ve ~avdar. . i~vetko D'ura§in.) der kurb-i gol~i mezbur.. k. Mihaylo Niko. 45 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ira. Radoba Kozit'. ta bi-i Zemun ( C!yj ). k. I. Hmta. i~vetko .:t_>~ J_. Dimitar Yovan.. 65 Alef. biber ve pryaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i tapu O§r-i mahi der nehr-i Sava (lJ L. Radosav . Milak dosela~. . Istoyan Bila.:Ia~il 'a. Fi sene Resm-i sryadet-i mahi der nehr-i Sava ( IJL. k. Niko 1stepan. Mihaylo pop. Novak Vuksan. ). Novak Kraya. Hasrl bede!-i o§iir her ve~h-i nakit: 300. Radosav Ismolan. So ~arr ve ~avdar.!. Yovan Divoye. pinte: IOO Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Mihaylo 1~vetko.r.SlREM SANCA(H TAHRlR DEFTERi SlREM SANOAlli TAHRlR DEFTERi 400 [ I53'] Resm-i tapu Resm-i fr~r Bidcat-i hanaz1r Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Zikir olan Fenik ( . al-'u§r va'l-rusiim: 2.). k. Pavle. grah. Vuk . Petar Radi~a. k.'unvan muktazasmca mezbur bag ve bah~e ve ~ayrr ve tarlalarmm ve goliin ve manastrrlarmm yerleri kendilere tapuya verilip ve kendiler yapmayrp feth-i hakaniden beri ellerinde kalan manastir binalarr dahi kendilere fiiruht olunup bu ciimlenin riisum-i tapusu ve binalarmm pahasr i~in mirlye 3. Hane: 36. Yovan Niko.ffe-i tevabi ve levahrk-i me§ruhesiyle sabil. al-'u§r va'l-rusiim: g.. ?.~ikr ruhbanlar iizerlerine kayrt olundu. tahi-i m. 35 Erzen. Niko Radit'..J. §algam O§r-i kelem 3500 390 I40 3I5 432 1000 30 350 70 365 I20 75 6o O§r-i.. 30 O§r-i mahi Resm-i pelit O§r-i kevare 1120 300 6o 2IO 6oo 100 6o Manastir-i Fenik (. .Bo§nak.. k. Mili§a Yovan. Hmta.ooo.8oo osman! ak~e eda ve teslim eyledikten sonra a§ar-i hamir ve gallat ve agnam ve kevare ve sair riisuma bede] sal besa! ii~yiiz ak~e eda eylemek iizere defter-i cedid-i hakanide manastrr-i merkum kil.450.dosela~. . ma gol-i 240 ISO I 20 I 50 Jiva~ ( il:l_".) ve ce bel-i Qirni Lug ( tJJ J. ) nam mahal ile koru ki manastir-i merkum kurbunda valu olmu§tur.. Radohna istepan. Pava! ]ivko. ?. Raka . ~imdiyedegin ruhbanlar keferesi tapusuz tasarruf edip hala varit olan ferman-i calll -al. al-'u§r va'l-rusiim: 250. lviko . Karye-i Kum§a (<. Petar Radi~a. Vuka~ Yovan. k. neferen: be hren: fi 12 Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava [I53•] Mezraa-i Beygova~ (?) (<LIJ~) 401 go g6 72 35 1200 20.-al..

NISf-i bad-i bava Zemin-i kenise. k . Radi9a Ve9erin. Nikola Bogu! (?). !stepan Dani9ul. Petar Milovan.> l..>. Petre !stepan.J. J:Iii~il 'a.g76.Jd ve Fodvar (?)()J>_. Hane: 54· Kinez: 1. 40 Erzen. Radosav Luka9. k. Pava! .dosela9. ]ivko Vuksan. ve grah. Miloye Radovan. Peya Vu9ko. Niko Vu~ko. 1~vetko Petre. D1ragan .dosela~. Istoyan Popovit'. ivan Petre.pop. resm-i tapu NISf-i zemin-i mezraa-i VIladof9i karye-i m.SiREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi SiREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi Karye-i Banof~i (e?"J" l. !stepan Givozden. Milo§ Radul. Marko Piribin. Ognan . Yovan Mihayl.dosela9. Yovan Rayin. al-'u§r va'l-rusiim: I 1. Brayen Radko. Vasil David. i9vetko Vuyin. Vuya Piriben. Radosav i9vita. Pava! Kova~it'. Damyan dosela9.>. §algam 6§r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fi9I 4560 720 I60 525 648 2400 480 290 I8o I50 I20 95 I50 108 I50 Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i agil . Prodan . Yovan !stepan. Vuya Ray9e. Nikola Dani9ul. Petre Yovan. Subota . tahi-i karye-i m. Vuk Petre.JI). D'ura Yovan.dosela9. Radko Pava!. k.. k.) ma mezan-i Livadi~e ( ?) (". !stepan Niko. 75 · Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil 6§r-i kevare 6§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek.>!) ve Bunyeva (?) (•. Mihayl Bo§kO. Novak Huma~ (?). Radovan Mom9in. I20 Alef. Hmta.) nezd-i karye-i m. bakla. J:Ia~il 'a. Mihayl Derziya (?). Radovan Huma9 (?). Raya Huma9 (?). al-'u§r va'l-rusiim: 545· go 250 I go 2go 120 (?) (e?"J> 'lJ) nezd-i . Vuksan . Mezraa-i juba9a (?) ( ~4JJ) ma msf-i zemin-i O kop (Y. g8o ~air ve 9avdar. Dobrovoy Radonya. Petre Yovan. Mihayi -Iflah. Novak Boyna.-i. [I54'1 Petre !stepan. Niko Nikola.. tahi-i m. Peya Dani~ul.dosela~. D'uka Dani9ul.Bo~ko Brayan. Bo9ko Raday. Kinez.

Musa Huseyin (zemin-i hane ma bostan. ~ay1r. ~aylr. resm-i tapu: ro. donum: I /2. ~ay1r. Ahmet Mehmet. ~ay1r. resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 16). doniim: I /2. dOnUm: r. Mustafa Ath: 6 (zemin-i hane ma bostan ve diger bostan der kurb-i Bosut [>J-'. Timurhan Atmaca: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod.?"-' ). resm-i tapu: s. resm-i tapu: 8. donum: I/2. Kurt Hasan: 6 (zemin-i hane-i hod. Ferhat Davut: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. Ali Aydm: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. araba: 2. Hasan. donum: I /2. dOnUm: I /4. donum: I /4. donum: 1/2. resm-i tapu: 10. resm-i tapu: 8). resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 10. Piri Abdullah: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: s). bag. ~ay1r. Memi Ahmet: 6 (zemin-i hane ma bostan~i hod. Sefer Yunus: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. donum: 1/4. resm-i tapu: 20). Pervane Abdullah (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: s). donum: 2. resm-i tapu: 22). ~ay1r. Nasuh Yunus: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. araba: 2. Bali Abdullah: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. Ali Veli: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: 10). donum: I. ~ay1r. donum: 1/4. merd-i m. Galipcan Alagoz: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: 3). bag.' c. resm-i tapu: 10). Mehmet Hamza: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: . resm-i tapu: go). donum: I /2. ~ay1r. donum: 1/2. Mustafa Abdullah: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: s. donum: I/2. donum: 1. Ferruh Abdullah: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. araba: I. resm-i tapu: 8. resm-i tapu: 3). donum: 1/4. resm-i tapu: s). Hasan Mahmud: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: IS.p'i ). resm-i tapu: s. resm-i tapu: 10). araba: 2. ~ay1r. resm-i tapu: 10. Huseyin Hamza (zemin-i hane ma bostan-i hod. ~ay1r. resm-i tapu: g. resm-i tapu: 10). araba·: 1.stREM SANCAGI TAHRIR DEFTERi [IS4vl Nahiye-i Nem~i (<. resm-i tapu: s. resm-i tapu: IS). d6niim: r. resm-i tapu: 10). Mahmud Abdullah (zemin-i hane ma bostan-i hod. donum: 1. Bali Hamza: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod.I/2. Hasan Abdullah: 6 (zemin-i hane-i hod ma bostan. araba: 2. donum: 1.I/2. donum: 1 /4. resm-i tapu: 20). donum: 3/4. resm-i tapu: 20). bag. resm-i tapu: s. ~aylr. bah~e. resm-i tapu: IS). dOniim: r.:ay1r. ~ayn.be~li: 6. resm-i tapu: s. ~ay1r. s). donum: 1/4. donum: 1/2. Haydar Abdullah: 6 (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 10). dOniim: r. resm-i tapu: s). Ferhat Abdullah: 6. resm-i tapu: 3). araba: 1. donum: I. bag. Cafer Abdullah: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. Mahalle-i Be~li: Hasan Mehmet: 6 (zemin-i hane. bag. resm-i tapu: s. Ferhat Abdullah: 6 (zemin-i hane-i hod. Mahmud Abdullah (zemin-i hane ma bostan-i hod. Cafer Yahya: 6 (zemin-i hane ma bostan-i· hod. araba: 2. donum: I/2. Murat Suleyman: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. araba: 1. araba: I.1/4. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: 3· 1 /2. donum: I. donum: 2.J!]. donum: 1. donum: 1/2. donum: I. donum: 1/2. Musa Hamza: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. araba: 2. res m-i tapu: 20. Kasaba-i Nem~i Cr-'). Ferhat Abdullah (zemin-i hane-i hod ma bostan. resm-i tapu: 3. donum: 1/2. Hamza Bey (zemin-i hane ma bostan-i hod. donum: 3/4. ~ay1r. tabi-i kaza-i Nem~i (. Kurt Turhan: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: 10). donum: 1. donum: I /4. resm-i tapu: s. araba: 1. araba: g. Kurt Timur: 6 (zemin-i hane-i hod. araba: 2). resm-i tapu: ro. donum: 1. resm-i tapu: ro. ~aban Veli: 6 (zemin-i hane nia bostan-i hod. ~ay1r. ~ay1r. resm-i tapu: IS). donum: I/2. zemin-i hane-i hod. Kurt Musa: 6 (zemin-i hane-i hod. Mahmud Mehmet (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: 10). donum: 1. donum: 1. donum: 1 /4). araba: 2). araba: I. Cafer Bali: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. donum: 1. resm-i tapu: 10). donum: I /2. resm-i tapu: s. Mah alle-i Dilsiz: Hasan Qavu~. araba: 2). donum: 1/2. zemin-i . Sefer Timur (zemin-i hane ma bostan-i hod. Ferhat Abdullah: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. Ramazan Ali: 6. resm-i tapu: s. resm-i tapu: 10). Abdi Mehmet (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: 3). Cafer Abdullah: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. ~ayu. Memi Hamza (zemin-i hane:-i hod ma bostan. resm-i tapu: s). resm-i tapu: 20). donum: 1/4. resm-i tapu: s). araba: 2. donum: 2. bah~e. donum: 1. donum: I/2. donum: 1. resm-i tapu: 10). [ISSr] Pervane Atmaca: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: 3). araba: I. tabi-i mezbur. resm-i tapu: 10). resm-i tapu: 20. donum: ~eyre k. ~aylr. Pervane Abdullah (bag. donum: 1. ~ay1r. donum: I/2. resm-i tapu: s). Dveys Ali (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: s). araba: 1.

doniim: 2). donum: I/2. resm-i tapu: I2). Abdullah: 6 (zemin-i hane ma bostan. doniim: I /4. Hiiseyin ibrahim: 6 (zemin-i hane-i hod. Bali Yakup (zemin-i hane ma bostan-i hod.. doniim: L I /4. donum: I/2. Ali Deveci: 6.S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI billi der yed-i m. donum: 2. Yahya Hasan: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. doniim: I /2). doniim: I /4. resm-i tapu: ID). Arslan Hasan : 6 (zemin-i hane-i hod. Salih Dede: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod.mu)a~~in (zemin-i hane ma bostan-i hod. Cafer Abdullah (zemin-i hane ma bostan-i hod. donum: I. Veli Atmaca (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: s). Ayas Mehmet (zemin-i hane-i hod. resm-i tapu: ID). doniim: I/4. Hizir Ali: 6 (zemin-i hane-i hod. Hiiseyin. Ferhat Kasim (zemin-i hane ma bostan. niyet-i Haydar.. resm-i tapu: S· Bostan-i Mahmud Halife -al. donum: I. donum:· I). ~ay1r. resm-i tapu: ID._. doniim: I /4. Cafer Abdullah: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. doniim: I. Berak Hiiseyin: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. Zemin-i hane-i Ay~e. resm-i tapu: ro. doniim: I/4. resm-i tapu:22). ~ayir.bal\Ib (zemi{t-i hane-i hod. doniim: I /4.bive. resm-i tapu: 20). resm-i tapu: s). dOniim: 1. resm-i tapu: 3S). diiniim: I. resm-i tapu: ss).tayyat: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. Mehmet . DveysAli: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. resm-i tapu: ID). resm-i tapu: s). Ferit Ahmet: 6 (zemin-i hane ma bah~e-i hod. resm-i tapu: ID). ~ay1r. araba: I. doniim: 2. Mahmud Halife -al.. doniim: I/2. Hiiseyin Veli: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod.ku!. ma bostan. doniim: 2. doniim: I. donum: I/4. resm-i 'tapu: 3). Davut Mustafa: 6. donum: I /2. ) . Mahmud-suba~1: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. donum: 2. donum: I. Mehmet Abdullah (zemin-i hane ma bostan. Resm-i tapu: IS· Qay1r der kurb-i hane. Memi ~adi: 6. resm-i tapu: s). Timur Abdullah (zemin-i hane ma bah~e-i hod. resm-i tapu: I2). Osman Mehmet (zemin-i hane-i hod. Ramazan Veli: 6. Turm1~ Abdullah (zemin-i hane ma bostan-i hod. Ali Dede (zemin-i hane ma bostan-i hod. dOniim: 1.ft""'.komurcii (zemin-i hane-i hod. Mustafa Hubyar (zemin-i hane ma bostan-i hod. donum: I /4. niyet-i Evrenos. doniim: I/2. resm-i tapu: ID). doniim: I. resm-i tapu: ID).kethiida iistii ve bir canibi terzi eviyle ve tarayfeyn tarik-i am ile mahduttur. resm-i tapu: s). dOnUm: 2. resm-i tapu: IO. doniim: I /4. donum: 1. resm-i tapu: 30). Mustafa Huseyin (zemin-i hane ma bostan-i hod. doniim: I /2.dizdar-i sab1k (zemin-i hane ve bostan ve bah~e-ihod. Hasan Ya~a (?): 6 (zemin-i hane ma bostan. doniim: I.I /2. resm-i tapu: 2).. doniim: I. doniim: r.1Jattlb. Zemin-i hane ve bostan-i Rukiyye. Torgut Davut (zemin-i hane-i hod. Memi Veli: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. [ISSV] Alagoz Hamza (zemin-i hane ma bostan-i hod.agdaci (zemin-i hane-i hod ma bostan.. resm-i tapu: ID). Memi Ahmet (hane der yed-i hod her muceb-i hiiccet-i ~er'iye). resm-i tapu: I o). diiniim: I /2. doniim: I /2. Gazanfer Hasan: 6 (zemin-i hane ma bag-i hod. resm-i tapu: s). resm-i tapu: 3). doniim: I /2). ~ay1r. Zemin-i hane-i Nefise . Hizir. donum: LI/2. doniim: I. araba: I. doniim 2.voyvoda (zemin-i 'hane-i hod ma bostan. resm-i tapu: 20. resm-i tapu: IS). resm-i tapu: 20. doniim: I /4). resm-i tapu: 3· Zemin-i hane ma bostan-i Mihri. doniim: I /2). resm-i tapu: s). araba: I. resm-i tapu: IS). Pervane Abdullah (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Ali Mehmet (zemin-i hane ma bostan-i hod.sertop~iyan-i kale-i Nem~i (<. Ferhat Yusuf (zemin-i hane-i hod. doniim I."J].I/2. araba: I. doniim: I /2. Nasuh Mu~mula (?): 6 (zemin-i hane-i hod ma bah~e der mezraa-i Piridvorica (?) [. resm-i tapu: 3). bostan. resm-i tapu: 88).. resm-i tapu: 3· SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Mahalle-i Az a p: Ferhat ibrahim . doniim: I /2. resm-i tapu: ID). doniim: I. Yusuf Hamza (zemin-i hane ma bostan ve bag ve bah~e-i hod. resm-i tapu: 20). donum: 2. doniim: I/4). Mehmet . resm-i tapu: 2S). resm-i tapu: 3). resm-i tapu: ro. araba: 3.J. doniim: 2. resm-i doniim: 22). resm-i tapu: IS· Bah~e-i Musa b. Memi-al-l. resm-i tapu: 3· Hane-i Mahmud . Ali. bah~e. doniim: I /2. doniim: I/4. resm-i tapu: s).bive. Zemin-i hane ma bostan-i Ha tice . Muharrem Ali (zemin-i hane ma bostan-i hod. Abdurrahman Murat: 6 (zemin-i hane ma bah~e-i hod. Bir taraf1 Mehmet . resm-i tapu: 40). doniim: I/4. Ali b. . Behram . resm-i tapu: ID). Mustafa Hiiseyin. I /2. donum: I /4 I. resm-i tapu: IS). bag. Nalbant Hiiseyin: 6 (zemin-i hane-i hod ma bostan. bah~e. doniim: I /4. doniim: I/4. ibrahim -al.kethiida (zemin-i hane ma bostan-i hod.

Qingane. D'urko. Fererra~ Mato~. Matiya~ Varga.Mara. Anduiya. Miisliimanan ve gebran 150 O~r-i biber ve piyaz a. Jivko Varga. Mihal Pava!.. i~tfan Berlit' (?). ivan !~titar.. bive.ll Čl§r-i kevare-i Miisliimanan ve gebran 75° Čl§r-i keten ve kendir a. Petar. Pava! Bala§ Berta. Pava! !~titar. Baleta . !vani~ . k.:hrnota..586..isvilar. Marko..z1latar. Blaj damad-i !~tfan. D'ura . Yakob Na~it'. !van . ?. Petar Ugrin. !mre .Uri~a (?). Kusto Luka~ Bubnarit' (?). !~tvan .. Marko Matit'. Nikola Budi t'. §algam a. !mre Matit'. Yovan Nikola . !vani~ !lyas. Petar. Berta Milko. . Mika !~tfan. Mika G1rgur. Abdullah: 6. And1riya Kralit'.zJlatar.dosela~.. D'ura ivani~.·!vani~ !~titar.isvira~.kiirek~i. Mate Mari t'. Petak Varga. Matiya~ Milko. Miisliimanan ve gebran 350 Čl§r-i mercimek. Miisliimanan ve gebran 140 Čl§r-i meyva-i Miisliimanan ve gebran 1200 Resm-i arus-i Miisliimanan ma gebran • . Anto! lsmolan. Miisliimanan ve gebran 182 240 Čl§r-i kelem a. Martin Islafi~it' ( ?) . D'ura Baki t'. !~tvan V1rato~a (?). k. Toma~ V1rban. bakla. Boya. Berta Orbit' ( ?) . bive . Duma (?) lstanit'. resm-i tapu: w). Gngur Pava!. Pava Mila tit' (?). Berta Pava!.kova~. Turban Abdullah: 6. Lovra Mate V1ladunit'. Vuyi~a Kilipa. Fi: 6 396 Bagat-i Miisliimanan. ?. Martin .Mara. Islava . Vuyi~a And1riya§. doniim: I/2. !mre !~titar. Dimitar. 350 688 Alef.sermahalle. D'ura Benit'. Berla . Gebran-i varo~-i Nem~i (. !mre Gal.dosela~. And1riya~ Berlit' (?). Bertolan V!ladu~a. doniim: 7· Resim 35 1500 Čl§r-i §Ira. Mahalle-i Birogan: Luka~ Damyan. k. Ferruh. Mihal Yovan. Berta Babit'.. Nikola D'urko. Gaspar . And1riya !§titar.z1latar. Petar Krali t'. Mika !vani~. I:Iii~il 'a. doniim: I. Mustafa Abdullah: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod. Luka~ damad-i i vani§. bive . Memi Hiiseyin.1flah .1f!ah. Hasan Bayezit: 6..k1pt1. Zemin-i hane ma bostan-i Omer ~aban. Toma~ T'esarit'.. bive.-e) der kurb-i cisir-i kebir.kova~. D'ura Dimitar . !§tfan Istanit'. Matiya~ Ladit'. Petar Mihal. b ive .. Dveys Hiiseyin. Blaj Marko. bive . Pava! !stepan... hane: 66. Jigmon. Bali !skender. G1rgur Yakob Gal.Agina ( ?) .. Mika Milko. 250 1584 Resm-i giyah ye bostan ve hime-i gebran Resm-i duhan-i Miisliimanan. Fererra~ Anto!. 850 2100 ~a1r ve ~avdar. Matiya~ .dosela~.dosela~. Vukosav . Matiya§ Pava!.Dora. Yakop !§titar.diger Kata. D'urad' Mihal. bive. ivani~ Yakob. Matko Bradit'. Mihal Dimitar. Zemin-i asiyab-i barabe ma arz-i haliye der varo§-i Nem~i (. Zikir olan degirmen yerin HaC! Hiiseyin nam kimesne sahib-i arzmdan tapulay1p taht-i yedinde olduguna hiiccet-i §er'iye ibraz edip ve merkum arz-i haliye i~in miriye yiiz yirmi be§ ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanide iizerine kay1t olundu. Matiya§ Anto!.. Murat Dveys: 6 (zemin-i hane ma bostan-i hod.Kata. D'ura !§titar. Petar Pava!. ivan G1rgur.Qingi'me.dosela~. Toma§ damad-i Vuk. al-'u§r va'l-rusiim: 33.damad. Mikala Regula. [I56v].zllatar. Blaj Mate. IIgoo Hmta. Nikola !~titar. Toma§ Petko.dosela~. !mre c. ?. ?. Yakob Mihovil. Peya !~titar.Krasna. Mihal Grubanit' (?).1vana. pinte: I 50 670 Adet-i agnam-i Miisliimanan ma gebran 127 Resm-i a!l. grah. ivani§ M1rgudit'. Petar . bive . k. Toma~ Deyani§. !mre !~titar. Ancl1riya~ . Geza Na~it'. Blaj Vozarit'. Petar Matit'. bive . Luka~ Ismo lan.-e). Hiisrev Abdullah. D'ura. Radiman. Mihal Marko. G1rgur damad-i Marko. And1riya~ biraderi Petre. Blaj D'urko. ivani~. D'ura Petar.. Ali b.. resm-i tapu: I o.dosela~.isvira~. doniim: I. I76 1750 Erzen. Blaj Varga. Peya !vlado~. doniim: I.z1latar. bive .S!REM SANCAGI TAHR!R DEFTERI S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Mahalle-i Kuleyn: Mehmet Yusuf. Vuk D'urko. ?. Memi b. resm-i tapu: IO).pop.dosela~. D'ura Petar. . Pava! Raden. Lepofa~ (?) !~tfan.kova~. Matiya~ Kilipa. [I 56<] Pirali Dveys: 6 (zemin-i hane ma bostan-:i hod. D'ura Nikola. Luka~ Matit'. Habyan !vani§.Mila. Petar damad-i Berta. Nikola. resm-i tapu: s). Mihal Dorit'. Miklo~ i~titar.

. D'ura Begit'. Andtriya§ Balit'._..... ( ". ~iftlig-i ibrahim_. al-'tl§r va'l-rusiim: 115. Martin Yelenit'._.. I:Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 459· 410 [I57'] Mahsul-i ihtisap ve ihzariye-i nefs-i mezbur: 2.r') ma bac-i cisir der nefs-i m.. D'ura Toma§.. Qayir-i Hizir .~a VU§ der hudud-i mezraa-i m.. !skender der hudud-i mezraa-i m..'. resm-i tapu: 100. Varo§-i Nem~ide C.. resm-1 tapu: 10.l."Jn-"-"d nezd-i varo§-i Nem~i 411 Mezraa-i B1r~evatof~i (?) (~_.) nezd-i varo§-i Nem<.-":") nezd-i varo§-i m.. al-'u!r va'l-rusiim: goo. ).ooo. araba: I. !vani§ Maro§. Zemin-i bah~e ve ~aytr-i Ibrahim . der muceb-i tapuname-i sahib--i arz.. Qay1r-i Kurt -al..'.J\.sertopi. I.~avu§. resm-1 tapu: 55· Qayn-i Pervane b. I:Ja~il 'a.Galka Matko. Qay1r-i Tevekkul b. donum: I. Abdullah der mezraa-i m.. Matakaddemden beri tasarruf ettigi bah~esi ve ~ayirlandir. Kasim der mezraa-i mezbure. tahi-i m. al-'u!r va'l-rusiim: 250. Kinez . araba: 2.Ia~il <a. Petar Pavle.. ).. Mezraa-i Qukof~i (e?. D'ura Toma§.. Qay1r-i H1z1r b. Mezraa-i Rubetni~a ( ~JJ ) der kurb-i varo§-i N em~i ( . al<u§r va'l-rusii.Ia~il <a. [I57v] Mezraa-i Pabreyja ( •J!. Resm-i tapu: 30. araba: 2. !van D'elit'.ooo.: t.. resm-i tapu 120 Qay1r-i ~aban b. al-<u§r va-'1-rusiim: 1 . kalesin .'-'':"-': )..sipahi ma bah~e der hud ud-i mezraa-i mezbure Rubetni~a (~JJ).r. Senede iki kere durur."'. ~arh: 6. Preya 1vani§. Goyka ( ?) Matko. Mustafa der mezraa-i m.d._."'-'.) nezd-i varo§-i Nem~i ( ~) I:Ja~il 'a. Muslumanan ve gebran 254 Resm-i f1~1 I 6oo ISO Asiyab.) iizerinde ve mahalle-i Birogan ardmda ve Dilsiz mahallesinde ve Nem~i kalesinde vaki olan bq para kopru ile Nem~i Cr. 500 940 N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise.imdiyedegin varo§-i mezbur rayas1 tamir ve termim edegelip o hizmetlerinin mukabelesinde avanz-i divaniye ve tekalif-i orfiyeden ve ~erehor ve kurek~i ve gilman-i acemiyan ve niizul ve sair kara kulluklardan muaf olup ve zikir olan koprtilerle kale meremeti ehem muhimmattan olmagm raya-i merkume kemakan yap1p geregi gibi tamir ve termim eylemek uzere defter-i cedid-i hakanide iislub-i sab1ka mutab1k meremet~i kayi t oiund ular. al-'u§r va'l-rusiim: 200. araba: 2. ) . Gaspar Paya. resm-i tapu: 10. Gonoma ( ?) Gal. Pava! Viti~a. 51 oo Mahsul-i bac-i panay1r. Mezraa-i Piridvori~a ( ?) ( . tahi-i Nem~i ( . resm-i tapu: 1 o. Mezraa-i Pentekof~a ( .o .?o. Berta Lon9ar. Damyan Toma§.ku! der mezraa-i mezbure. Mezkur mukaddema sahi?-i arzdan tapulay1p tasarrufunda bulunmagm defter-i cedidde iizerme kaytt olundu. Mihaylo U~itel (?). Qayn-i Sefer b. tahi-i m.) nezd-i varo§-i m...<. I:Ja~il 'a.) nehr-i Bosut ( . Peya Matko.. ·I. Araba: IO. .. resm-i tapu: 20. Mezraa-i Markof~a (._. Fi: 25..~a vu§ satm ahp tasarrufunda bulunmagm iizerine kay1t olundu.r. Karye-i Podgu•adiye ( . araba: I. I:Ia~il 'a. Mate Gal.... Ali der mezraa-i m. Qay1r-i Mahmud .Y.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi Resm-i pola~ma a.r. Toma§ Petre.r. resim Resm-i tapu 115 Resm-i bive 6o Bid'at-i hanaZ!r 890 Resm-i bojit' I90 Mahsul-i bac-i siyah ve pazar-i bafta ve bac-i hamir ve monopoliye-i nefs-i kasaba-i Nem~i ( .'). Luka D'ura. ).m: 122. Sab1ka Bali nam kimesnenin baltahg1 olup mezkur Ibrahim. tabi-i m.i ( . Luka~ Belik. Yunus der hud ud-i mezraa-i m.<. Araba: 3· Bah9e-i Ferhat b. Poloy (?) ( <>YJ~) demekle maruf 9ay1rd1r.

!vani§ i§tfan. Anto!. ). Mikola 1~tfan. k. Mezraa-i jidiravi~a (?) ( ".m: 2. k._. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime 300 Adet-i agnam I 20 Resm-i agil 24 O~r-i kevare 445 O~r-i keten ve kendir I40 Čl§r-i mercimek. k. Milo§ Petar. Kinez: r. bakla. k. . La~ko . sakinan-i kasaba-i Nem~i (<>"""' ). al-'u§r: 200. D'elovit' ( ?) . Luka~ Preya. Pava! Luka~. imre Yagod (?). Hane: 6. 255 3570 ~air ve ~avdar.lii!il 'a. k. al-'u§r va'l-rusiim: 6gg. Bive: r. Mezraa-i Nani§ev~i ( ?) (ci:"J.. Pava! Martolos.ku! a. Hmta. Marko I~vetko. bi v e -Bela. 150 goo 48 Alef.700.lii!il 'a. I. Vuk Pava!. I.~ U) nezd-i karye-i m. al-cu§r va>l-rusii. bakla. Bab: I. al-<u~r va>l-rusiim: 'I05.".) nezd-i karye-i m.~. I. Mezraa-i Radinov~i (cr. Hmta. ) tabi-i m. plgam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava 910 270 32 2IO 25 25 24 35 I4 30 I4 '5 25 25 Karye-i Qetvirti§te ( <:. Mihal Agit'. J:Ia~il ea. k. ?. Hane: g.:pl~) nezd-i karye-i m. Anto! Peya. al-'u§r: 250.lii!il 'a. ve grah. k. 65 ~au ve ~avdar.ly I. 8 Erzen. 45 Alef. I. Mate Blaj.. · Karye-i Durugov~e ( .lii!il 'a. Blaj l vani§.dosela~. Bala Vthkp. 30 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. al-'u~r va'l-rusiim: 6. I...!J~y.SlREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi 412 ~imun.lii!il 'a. _.lii!il 'a. Mezraa-i Bukova~ ( ?) ( 'C_. I. Lovra Yagod (?). al-'u§r va'l-rusiim: I50· stREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi [I58'] Mezraa-i Bejani (?) ( JIY. resim: I6 Resm-i tapu I5 Resm-i bive 6 Bid'at-i hanazir I60 Resm-i bojit' 33 Ntsf-i bad-i hava 6o Mezraa-i Gilev~e ( ?) ( '':"JV ) nezd-i karye-i m.J~>j) nezd-i karye-i m. Petar Yagod (?). ) nezd-i karye-i m.lii!il 'al al-'ujr va'l-rusiim: 150. tabi-i m. grah..446. k.!. plgam 75 Čl§r-i kelem 50 Čl§r-i biber ve piyaz 25 Čl§r-i meyva 30 Resm-i arus 64 Resm-i pola~ma 45 Resm-i fi~I 75 Asiyab-i Hizir. Hane: 25. I.2go.dosela~.J. al-'u§r va'l-rusiim: 1.:Ia~il <a. I 2 245 Erzen.

~) ve D'ele~in~i (?) (. 75 i..-.ia1r ve ~avdar.l. Hane: 10.Iii!il \t. ) ma arazi-i V irova (?) (1-'-'.. l. k.Iii!il 'a.dosela~. bakla._. l.} ) ve San~a (?) ( .~il ea. Pava! Mikit'.. ~algam b~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz Resm-i arus O~r-i meyva Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 364 150 140 108 120 22 250 8o 10 25 44 32 15 20 15 10 200 45 50 Mezraa-i Varadin (ii.). bakla. Matiya~ Toma~.. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag1l O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek.. Petar Pirlit'. k. 30 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag!l 1050 270 48 210 72 150 30 . bive .. k. 2 5 Erzen. tahi-i m. Lovra. plgam b~r-i kelem O!r-i biber ve piyaz O~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i tapu Bid-ia t--i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 4'5 30 272 45 25 20 18 15 32 20 10 120 50 45 Mezraa-i ls!o bodina~ ( (\"!>Y. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam 1050 240 48 140 120 150 Resm-i ag!l O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. And1riya! . nezd-i karye-i m. Bive: 1. arazi-i Knij ( ?) ( Y.Iii!il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: 200.?")· [ 158•] Nik~a Pava!. Karye-i Qeryan ( w4J':"). Petar Tivirdko.. k.) ve Lapotin~e (?) ( ~_. k. l. i~tfan Balit'. ta bi-i m. 45 Alef. Hane: 6.Iii!il 'a.>IJI_. k. ?.. 75 i. !van D'elit'. Karye-i Vidakov~i ( ?) ( cr.._.Iii!il 'a. N1sf-i zemin-i mezraa-i Gudof~i ( "riJ>... l. k. ).~_.f-!JJ' ) nezd-i karye-i m. al-'u~r va'l-rusiim: ma resm-i ~eragah: 300. ve grah. Hmta. al-'u!r va>I-rusiim: 2. grah. k.. k. Mate Yeftit' (?). Luka~ Maro~. k. Mihal Domit'. Habyan Damyan.. Mihal Yakob. Geza Yeftit'.. tahi-i Nem~i (<. al-'u~r va'l-rusiim: 2..:~ill').ia1r ve ~avdar.450. 12 Erzen. Mezraa-i Borinov~i ( ?) ( .\.~'!) ve Mi~in~i (?) (~~. al-'u~r va'l-rusiim: 250. J:I§. al-cU§f vall-rusflm: 200. Mikola Presli~a.-1).450· Hmta.iatr v e ~a vdar. k. 40 Alef.rf) der taraf-i karye-i mezbure. 26 i.. 12 Erzen.r.Dora. l.StREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi SiREM SANCAGI TAHRiR DEFTERi Hmta. tahi-i m.

Mate Vuk§it'. Marko Mihal.ll 01r-i kevare O§r-i keten ve kendir G§r-i mercimek. l:f3. Mate Roga§ (?) Toma§ Roga§ (?).l-rusii.a ( <.i ( ?) ( -~ ~) nam kariyelerin rilyas1 bi<. k."a'l-rusiim: g. 210 :.ma Resm-i fl<.500.\ J') ve Qeryan (?) ( ~4.. Yako b Bejanan (?).. AndJriya! . !va Borba§. k. Petar Berlit'. k. go Erzen. Martin 1lyas.a1r ve <. tabi-i m . !vani! Gal. Filip Borba!. Geza Kozma.~il <a. k._. Marko D'elit'. Mihal !~vetko.r:-) v e Beletin<.h l) ve Blajev<._?._r.goo. Kozma. t§. Qay1rha-i Gori<. Bah~e-i Muzaffer Aga ber muceb-i defter-i atik. k. ~arh: 2. Miklo§ G1rgit'.J.).i (?) (.it' (?). Feren~ Mihal.. Mika Mihal.). I:Iii!il 'a. bakla.erler. I:Iii!il 'a. Peya Vuk§it'. Anbru§ Roga<. Matiya§ Presli<.a. Mika Toma!.. Gonoma (?) Mihal.SlREM SANCAGI TAHRlR DEFTERi 61r-i kevare 61r-i keten ve kendir 01r-i mercimek. Toma§ Presli~a. Resim: g2. Asiyap. 75 Alef.-!.i (?) (... Kariye-i Mo§ ta<.kova<. And1riya .. tabi-i m. [159v] Toma§ .. !§tvan !svitit'.dosela~. Bive: I. nam-i diger Gurubi1ta Sela (?) ( ~ >y> J. I:lii!il 'a. Mihal 1svitit'. bi-i m .U'>J!J.Mara. IO 6 120 40 25 [159'] Karye-i Otok (J _.r Jr) nezd-i m. Kariye-i PiriVJ!aka ( . k. al-'u§r: I 20.m: I.-o_. Hane: 18.dosela~. Pava! Toma!. Vidak Pava!. ti\bi-i m. 70 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i aj.l Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i bava g2 g6 go Ig 6 So 42 go Mezraa-i Laz ( j'Y ). al-'u§r va'l-rusiim: 6. Anto! Roga§ (?). Martin Roga! (?). Damyan Vuk§it'. Hane: 29.avdar. D'ura Berta.. bive ..782. 15 Erzen..Mate Kozma. Martin :?imun. k. So Alef. Marko Yakob. ( cl. bakla. Dimitar Olbinit' (?)..< ) • Kariye-i mezbure Otok ( J_. Gugur Mihal. Hm ta.. ). al'u1r . k. D'urko Posava~.JJI) ma zemin-i Petrov~i (?) (. al-<u§r va.. Hm ta. 1algam 61r-i kelem 01r-i biber ve piyaz 61r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 2g7 45 25 20 18 '5 g2 12 '5 . §algam G§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz • 1610 480 6o 490 2!6 !OO 20 84 25 g5 25 20 Resm-i arus Resm-i pola<. grah. I I 5 :. 117 . 75 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam 2940 450 120 525 g48 1200 F.Jj>l{) ve Neradof<.. D' ura !sviti t'. hali ez raiyye. Vuk Yakob. Borba§ .a1r ve ~avdar. Toma. Gonoma (?) Domit'.kova<.. Mika !1tfan. grah. Toma! Mika.

al-'u§r va'l-rusiim: 121.U1.r-i keten ve kendir l>§r-i mercimek. Bad-i hava 2268 360 350 228 !20 20 450 38 !O ge 6o 15 6o gB I5 !O 210 39 45 74 Zemin-i ziraatgah-i raya-i kariye-i Pali~ev~i (?) ( <>" _. al-<u§r va'l-rusiim: roo.'. Gonoma (?) Vukit'...>->. tabi-i m.J~) nezd-i kariye-i m. Pirivrlaka ( . ). tabi-i m.. al-'u§r va'l-rusiim: 4·500. al-'n§r va'l-rusiim: Bo.SlREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI Resm-i agnam 6§r-i kevare 6§r-i keten ve kendir 6§r-i mercimek.. oN .. Mika Yeftit' (?). Petar Vidovit'.r-i kelem 6§r-i biber ve piyaz 61r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~I Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Resm-i pelit der hudud-i kariye-i m.siromah. §algam 6§r-i kelem 61r-i biber ve piyaz l>§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~I Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i Mjit' Nrsf-i bad-i hava StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI 24 127 120 go 62 52 20 64 58 75 25 220 120 142 Mezraa-i Senkova~ ( ?) ( (\. Petar Blaj. k. grah. Hmta._..1. al-'u§r va'l-rusiim: roo. bakla. 162 ~arr ve ~avdar.'J.bi-i m. Berta Vilotit'.. plgam o. I:Ia~il 'a. Mezraa-i Qunev~e (". Mezraa-i Bu~in~i (?) C. ?. al-'u§r va'l-rusiim: r..Jld ma mezraa-i Goryan~i (?) ~~J_. I:Ia~il Mezraa-i La§i~e ( -.1.) nezd-i kari ye-i m. J:Ia~il ea. Mate Nikin. I:Ia~il 'a. grah. al-<u§r va>I-rusiim: Mezraa-i 'a. Toma~ Petre. Gonoma (?) Balit'. al-'u§r va'l-rusiim: 150. k. I:Ia~il 'a. Pro§ani~e (?) ( ~. ]ivko Qrrnoyit'.J::. Pava! .J.J'J ). I:Ia~il 'a.0). 50 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri 61r-i kevare o. tabi-i m. al-'u§r va'l-rusiim: 132. I:Ia~il Mezraa-i Istoyanov~i (?) (<>"Y~. Pirivrlaka ( . !vani§ Martin.1) nezd-i kariye-i mezbure .. I.-y_" J). Mezraa-i I:Ia~il 'a. Filip !vani§ .ooo._r. [r6o'] Mika Matiya..Ia~il <a. 6o Erzen. Hl.:J •nl ).! ~ ) der mezraa-i hvetin9i (?) (. Mezraa-i Golubov~i (?) (<>""-"Y->•) nezd-i kariye-i m..A-• J) nezd-i kari ye-i mezbure. Mezraa-i Premilev~i ( ?) ( ". al-'u§r va'l-rusiim: 724. I:Ia~il 200. c.') nezd-i kari ye-i mezbure. Mihal Bertit'. I:Ia~il 'a. Petar Babi t'. bakla.). 'a. al-'u§r va'l-rusiim: r r r... Paval Balit'._. k. Kariye-i Pali~ev~i (?) Cr.) .I) nezd-i kariye-i mezbure PiriVllaka (-.J. Hane: rg.v. Mezraa-i Bi§kupla Sela (?) ( . J'.. al-'uF va'l-rusiim: 225. 'a. . Vuk Gugur.r.) nezd-i kariye-i m. Andmya§ Vrrban. Marko Yeftit' (?). Z akota (.. I:Ia~il 'a.?·'':'-") nezd-i kari ye-i m.

al-'u~r va'l-rusiim: 225. I.ogo.-. al-'u~r va'l-rusiim: 620.. 40 Erzen-i suret. al-'u~r va'l-rusiim: goo.Hi!il 'a. 40 ~au ve ~avdar. ~algam Čl~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz Čl~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fi~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava 1120 180 280 40 108 250 50 g25 45 go 50 go 27 45 6o go go 150 So 40 .g2o.Iii!il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: g. Hane: g. ve grah. I. Asiyab-i Mehmet b. Petar Vuk. tahi-i m. 421 [16ov] Kariye-i Pobirdi~a (?) ( ~'"'. Pali~ev~i ( ?) (. )..Ju.JbjJI) ve kari ye-i mezbure Jivi~e ( ":"Y. IO Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Čl~r-i kevare Čl~r-i keten ve kendir Čl~r-i mercimek. Qayir-i Osman b.·"'). Kariye-i Brod ('u). grah.U'l. resm-i tapu: 40.Iii!il 'a. araba: 2. al-'u~r va'l-rusiim: 1..J L ) der kari ye-i Brod ('JJ).Jd ma mezraa-i Qakatabi-i Nem~i ( . resm-i tapu: 20. bakla. Hmta.lii!il 'a.?""'JJI). Ali der hudud-i mezraa-i mezbure Qakanov9e (<>-_"t. Veli der hudud-i mezraa-i mezbure. araba: 3. Nikola And1riya~. fi: 25.J~)... Vuka9 Mati t'.) ve Ozdanov~i ( '"'~_. ~algam Čl§r-i kelem Čl~r-i biber ve piyaz Čl~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' NISf-i bad-i hava 560 150 20 140 48 75 15 86 25 20 15 14 10 15 8 15 5 40 26 gg Mezraa-i 1rvetin~i (?) (<. Martin Blagar (?). k. Qarh: g. k. I. I._".serikar (?) (IS""J"""). k. k. Nikola Peya.kojar. go Erzen. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Čl~r-i kevare Čl~r-i keten ve kendir Čl~r-i mercimek.l) rayaSI iizerinde ziraat ederler. hali ez raiyye. Yakob D'urad'. 420 Kariye-i Jivi~e ( '':". Andiriya~ . Hmta. Qayu-i H1zir b. bakla. Matko Leve~it'.Jd ).~~~) ve Pirivilaka (.s. Hamza ve l va ve Ferina9 ve Baki. gayr ez tasarruf-i raya-i kariye-i Pali~ev~i (?) (.J~~).StREM SANCACI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCACI TAHRIR DEFTERI Zemin-i ziraatgah-i raya-i m. k. k. 8o ~air ve 9avdar. tahi-i m. 5 Erzen.. Hane: 4· I.. nov~e (~_. ta bi-i m.Iii!il 'a. k. lvani~ Radas. Filip Marin. Gayr ez tasarruf-i raya-i kariye-i Pali~ev~i (?) (~. k. 25 Alef.. Anto! Petre. And1riya~ Benit'. Milo~ Gugur.

in. Martin .avdar. Marko !vit'. J.ko Qorit'. I.ev<..y) ma zemin-i Ptrkov<.>J~ ) nezd-i kari ye-i m.1~ )._. Martin Toma~. J•) der taraf!kariye-i m.i ( cr. bive . bive . . bive . Marko D'ura. 43 252 Resm-i giyah ve bostan ve hime 200 Adet-i agnam 40 Resm-i ag1l 400 O§r-i kevare 210 O~r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Pava! Babit'. 45 Alef. Anto! Bakit'.. k. 2114 Hmta. al-'u§r va'l-rusiim: 150.I TAHRIR DEFTERI Kariye-i Gradint.i (?) ( '-'"'YJ'") nezd-i kari ye-i m.i (?) (._. 151 312 . tabi-i m. I.in.iatr ve <._. Mate l§tfah.iimun..h ). Hane: 2 1. ta bi-i m.it' (?).iimun Toma~. Hane: 4· Qiftlig-i Mehmet b.Iii~il 'a. Lat. Toma~ Bort. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i polat.ia1r ve <. Hamza der hudud-i kariye-i m. Hane: 6.Ana.avdar. I. 10 Erzen.i ( ?) (. 'a.kov<. Andtriya§ Bala§.J.. al-'u§r va'l-rusiim: 4·740. . Petar Luka<.t Resrr. k.6o8. I. [161r] Kariye-i Komletint.ma Resm-i fl<.i (. Mati !stanko.. plgam 52 l 14 O§r-i kelem 10 O§r-i biber ve piyaz 25 O§r-i meyva go Resm-i arus 50 Resm-i polat.Iii~il 'a.Ia~il Mezraa-i Milit. i~tfan Qabit'.) Kari ye-i Pet.1~tfan Popovit'. tabi-i m. I. bakla. ?. al-'u~r va'l-rusiim: 142. al-'u~r va'l-rusiim: 2. k.-i tapu Bid'at-i hanaztr Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 1190 270 40 140 72 180 36 266 65 26 20 15 20 32 12 go 10 120 Mezraa-i Yakobov<. l§tfan Istanilovit' nam zimmiden baz ve muattal kalan on iki tarladtr.diger Ana.in.iimun Ladit'.. k. bive-i salis Ana. Mate Lovra. Nikola Matit'.!~). 85 . Geza D'urakit'.. Petar tlya>. Lat. Anto! Mati!'.. Kinez. Martin Filip.it' (?). k.l 20 Resm-i tapu 24 Resm-i bive 321 Bid'at-i hanaztr Resm-i boji!' 45 100 Nrsf-i bad-i hava 422 " Hmta.r.i ( .~._..•. grah. Peya Bort._..J. V e \ ! . k.i (. 1\fihal . C.J. 'a.Ia~il 'a. al-'u§r: 200. grah... !vani§ Belik. ?. . bakla.I TAHRIR DEFTERI StREM SANCA(. Peya Sarva<..i (?) der tasarruf-i raya-i m.StREM SANCA(. k. Habyan Sarva<..Ia~il Ntsf-i zemin-i mezraa-i G1rdof<..tl O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. D'urad' Bort. Mika Laletit'.ko !vit'. . Matiya§ 1vani~.. Gradint. ]ivko Yakob. 52 301 Erzen.ma 6o Resm-i fl<. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i aj:i. Biv e: 4· Kinez: 1.

ber muceb-i hiiccet-i §er>iye.700. 1!tfan D'urad'.rusiim: r.>.1rizanin ( ?) . bab: 2. 25 Erzen. k. k. 25 Erzen. 700. Lovra Vitko. Hmta. Ferena~ Dimitrevit'. Qayir-i Bali 'Abdullah der hudud-i kariye-i m. bakla. Hmta. k. araba: 2.Hi!il 'a. 45 ~a1r ve ~avdar. I.-).ku! ve Baki . k. Bive: 2. Filip Berlit'. Luka~ Gal. Hamza der hudud-i kariye-i m.r) ~arh: 2.>d ma zemin-i Lu~in~i (?) (~_. §algam Č>§r-i kelem Č>§r-i biber ve piyaz Č>§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Rcsm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bild-i hava IOO 30 35 I9 25 II 45 24 15 14 12 135 35 75 Kari ye-i Ha tina ( . grah. Qayrr-i Mehmet b. Peya Rakovi!'. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag1l Č>!r-i kevare Č>!r-i keten ve kendir Č>!r-i mercimek.SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI iki latil ~ayrrd1r. k. !algam [I6Iv] Č>§r-i kelem Č>§C-i biber ve p1yaz Č>§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Asiyab. k. Anduiya! Dimitrevit'. k. tilbi-i m. araba: 2. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil Č>§r-i kevare Č>§r-i keten ve kendir Č>§r-i mercimek. 30 630 180 . bakla. Anduiya§ !lit'. grah. ber muceb-i hiiccet-i !er'iye ve temessiik-i muharrir-i sab1k. fi: I6.WI. Dimitar Rakovit'. Mezkur miriye altml! ak~e resm-i tapu vermegin defter-i cedid-i hakanide iizerine kaytt olundu. Gonoma ( ?) Pava!. Hane: I2. biv e . Kariye-i Podgay~e ('':"!\. Damyan ili t'. resm-i tapu: 20.serikilr (?) (ts' . Bo ~a1r ve ~avdar. Mehmet der hudud-i m. 1!tfan Blaj. Pava! Presli~a.. 91 ~air ve ~avdar. tabi-i N em~i Cr" ). k. 45 Alef. resm-i tapu: 20. Martin Rakovit'. 41 Alef. Mihal binider-i Pava!. k. Asiyab-i H1z1r. ber muceb-i hiiccet-i !er'iye.I50. k. al-'u!r va'l-rusiim: 2. Resim Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bild-i hava I 120 270 100 245 48 250 50 I50 30 35 I9 25 I2 30 12 I5 32 15 I57 35 50 Hmta. Hane: 3· I:Ia!il 'a.J). al-u§r va' l. biv e . I:Ia!il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 3. Qaytr-i Ahmet b.Mara.

_. k. I:Ia!il 'a. Luka~ Petre. 10 Erzen.o 36 120 24 209 35 15 lO 18 lO 15 6 15 5 16o 20 12 [162'] Kari ye-i Ozdanof~i ( '"'~_. grah. 186 Hmta.imun Mirkit' (?).8g5. al-'u§r va'l-rusiim: 365. Hmta. plgam O§r-i kelem 2604 372 6o 224 204 1230 146 263 36 50 20 40 20 30 36 15 25 350 20 150 O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Mezra-i I:Ia~il Krastov~i (<. k. Toma§ Filip. 35 Resm-i giyah ve bostan vc himc . 62 Alef. Vuban Vori§it' Mate Presli~a. ivani§ Benit'.Ia~il 'a. !vani§ Toma§. Pava! Radonit'. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ver piyaz O§r-i 1neyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Biđ'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 40 q. !§tfan D'urana. t vani§ Mate. k. 142 :. grah.. k. Petar Selar. al-'u§r va'l-rusiim: 5.Ia~il 'a.1. Mihaylo Vuk§it'. bakla. I. Mihaylo Dom§a. Mezraa-i Maru§ev~i ( ?) (cs>. Geza Malu§.J..imun. tabi-i m. Pava! Nika. k.Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. i§tfan Sentit'.'" l l SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Alef.rybnl ). >J\. k. 15 Erzen. Hmta.. Lovre :.l-rusii. bakla. ta bi-i m. bakla ve grah.>1 ).2 Erzen. Hane: 17. Pava damad-i Pavle. 150.au· ve ~avdar. al-'u§r va'l-rusftm: 4·500..J Jo~). :. D'urko Toma§. Hane: 15. tabi-i m.) der kurb-i kari ye-i Ozda( . k. k. 20 Resm-i giyah vc bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Bala Kil~evit' ( ?) Pava! D'urko. Matiya§ Domit'.. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ina 1988 252 245 ISO 1 75 35 387 240 62 225 20 20 6o 42 . D'urad' !vani§. Feren~ Petrovi!'.. Feza !vani§. Grube§a Vuk§it'. Pava! J ivko. 32 Resm-i giyah ve bostan ve himc Adet-i agnam Resm-i a~! O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Peya D'ord'evit'. i§tfan Maro§it'. al-<u§r va. Petar 6 i§tfan. 4. k. I.J~ J-lJ') ea.m: nezd-i kan ye-i mezbure. Geza Mati And1riya§ Vori§it'. nof~i Kari ye-i Blajev~i (?) (cs>.

J) mera-i raya-i kariye-. k. Kinez: I. k.goo.StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERI Resm-i figi Asiyab-i nehr-i Ispagva ( 'J~l-1) der hudud-i kariye-i m. tahi-i Nemgi (cs':"·).IJ ). Berta Beloye. k.Ia~il 'a.. ! Kariye-i Varya§ (. Matiya§ Martin. k.).. Hane: 16. Petak !vani§. VI!kan Radonik. Bl af Kon ye. k. Zemin-i Berke Mihal ( ?) (J V<. I.300. Hane: 5· l.'jt. bive . ). §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i polagma Resm-i figi Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanazir Resmi bojit' Nisf-i bad-i bava 266o 7SO Sos I20 300 6o 3SO 46 2S 20 IS 30 !20 " Zemin-i Blajevgi ( ?) ("~JJ>") der hud ud-i kari ye-i m. al-'u§r va'l-rumsiim: s.. al-'u§r va'l-rusiim: 2. Yovan Nikola.. I I S Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.. k. Vuk Mati. !stepan Petre. Andiriya§ Berta.soo. Dimitra Radonik Dimitar Nikola. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resll"!-i polagma Resm-i figi Resm-i tapu [163'] Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Bad-i hava II90 2!0 IOS I92 100 20 230 15 !2 IO '5 30 30 1S s 33 3S 50 30 IS 6 2So 1 3S 100 Mezraa-i Prekinige (?) (~'J. Mihal Radevit'. Milovan . Bive: 1. Hmta.) nezd-i kariye-i mezbure Hapgevgi (?) (cs~J'.Ia!il 'a.dosela~.dJ>IJ. 1iiya Petko. bakla ve grah. Rodivoy Yovan. Hane: 10. I. Bab: 2. bakla. Kinez .doselag.doselag. Kariye-i Neradofgi (?) C.Iii!il 'a. 3S Erzen. tahi-i m.Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 2. k. Martin Yakob. ?.. ?. al-'u§r va'l-rusiim: ma resm-i geragah: roo. 47 Alef. rgo.s-. Andiriya§ birader-i Matiya§. IO . Marko Mika.'jt. Radovan . grah. tahi-i m. Vuyiga pop. tahi-i m. resim Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Ntsf-i bad-i bava StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 4S 32 IS 400 32 4S [162v] Kariye-i Hapgevgi (?) (cs~J'.Radiga Radkovit'.doselag. lgvetko Radonik. Pava! . Toma§ Pelinit'. Andiriya . ).. Mihal Vuk.A. 130 Erzen. D'ura Novak. Hmta.li m.. Matko !vit'. Martin . g6 ~air ve gavdar k. Radovan Dimitra.. Hmta. I. Ss ~air ve gavdar. IS Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Pava! Nikola. Yovan Radko. k. ~air ve gavdar.

jalgam Ojr-i kelem Ojr-i biber ve piyaz Ojr-i meyva 1400 120 1 75 120 200 290 45 431 Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava Kari ye-i Vrrjoyof~i (?) ( '-'~-"J~JJ ). Martin Belobrad. Yakob Anto!.000. k. Hane: 10. Peya Vuyit'. k. 25 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri Ojr-i kevare Ojr-i keten ve ken dir Ojr-i mercimek. tahi-i m. I:Ia~il ea. k. grah. 1vani! Ganom a ( ?) . Bive: 1. Martin Pava! Mihaylo !stepan. k. Yakob Buneva~. 110 ~arr ve ~avdar. Andrriya§ 1§tfan. Nikola 1van. 100 ~arr ve ~avdar. bakla. bakla. 25 Erzen-i suret.dosela~. Geza Martin. Marko . !van Belobdrad.govedar.Boja -kova~. bive . 30 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri Ojr-i kevare Ojr-i keten ve kendir Ojr-i mercimek. Hmta. Mihaylo D'urit'. Mariniko Vuk. Hane: 21. k.1 ). Andrraya! Geza. Matko-dosela~. Martin Goryana~ (?). Mate Lukit'. 20 Erzen.Kata. 1§tvan .. Hmta. 10 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir Ojr-i mercimek. 1algam Ojr-i kelem Ojr-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Bid'at-i hanazn Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 75 I 6o 150 go 1 49 go 21 r8 15 12 !6 ID 15 5 75 30 23 Kariye-i 1svinarof~i (?) (cs~JJ"-!_. tabi-i m. Jivko !svetit'... k. [r6g'] Martin Mati. al-'u§r va'l-'rusiim: g. al-cu~r va>l-rusiim: 3. Mika Mihaylo.dosela~. k.430 StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERI Erzen. Damyan . Mati birader-i Mikl oj. grah.ooo. grah O§r-i kelem Ojr-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fr~r Resm-i tapu Ojr-i meyva Resm-i bive Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava 1540 312 2!0 252 150 go !OO 44 50 50 25 30 42 15 ID 4 6 . 52 Erzen. D'urko Ma~it'. ?. I. Anto! Palit'. Dimitra Rani t'. k. bakla. jalgam.. Radivoy .Hi!il 'a. Mikloj Peya.. Blaj Vuyit'.

Ivladisav !§tfan. Matko Istanit'.ooo. D'ura Dovola ( ?) . Anto! !vani§ bive ._. La~ko Dimitrevit'... Hane: I7.dosela~. !vani§ V!ladit'. D'ura Vuanovit' (?). Yakob Martin. Antal Yakob. Y!lmda bir kere durur. Petar D'urit'. Anto! D'urko.~JJ\:ll. Hmta. Marko Vuyin. Marko Vitek. 85 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i bakla. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag1l O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Habyan Blajko. Mate Batit'. Peya Vuyit'. Raka Luka~' And1riya§ Luka~. Blaj Bertit'.. Martin Vu~i­ ~it'. al-<u~r va<l-<u§r rusiim: 1 I.'J~) der taraf-i kari- [I64r] Mezraa-i Butakof~i (?) (. l§tfan D'urit'. And1ra Radosav. And1riya§ Qorit'.Yakob D'urad'. I:Iii!il 'a. D'urko Anbru§.Mara. Bala Lovrit'. k. 375 ~a1r ve ~avdar.Kata. Luka~ Matkovit'. Mihal D'elit'.!lana.J.. k . Islavuy Sitarit' (?). Bala Dovola ( ?) . Petar. k. k. Miklo§ . bive . Bive: 3· I. Girge Mumit.. Mihal Baletit'.. Luka~ kova~._. Hane: 43· Kinez: I. D'urko Radosalit'. al-'u§r : 230. al-'u§r va'l-rusiim: 255· 433 Kariye-i !lin~i ("~l) ma mezraa-i Habyanof~i (?) ( . Hmta. Marko Yakob.. tahi-i Nem~i SIREM SANCAGI' TAHRIR DEFTERI (. Dimitra Yovan. bive . Blaj .}J{'). !vani§ Keleman. k. I:Iii!il 'a. 55 ~a1r ve ~avdar. !lya§ Antal. !~vetko .> ).-) Petre Sitarit'. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Hisse-i salis a. Pera Gergit'. Blaj Sorit'.p. go Alef. D'ura Gergit'. al-'u§r va'l-rusiim: g.o ).Ly) der tasarruf-i raya-i me zbure D' epu§ ( ._. Bive: L I:Iii!il 'a. Anbru§ Babit'. §algam O§r-i biber ve piyaz O§r-i kelem Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Mahsul-i bac-i panaYJr. Petar Pava! Mihaylo . Anto! Pava!.. mercimek ve grah. !vani§ Mihit.oi5. Ferana~ Rujit'. D' epu§ (.sf ). Tomas Radosav.Ia~il <a. grah. Viti~a Babi t'. k. Mate Marini t'.Agi~a. Martin . tahi-i m... mezraa-i ye-i m. k. Kinez .dosela~. 120 Erzen. !vani§ .1flah. bive .dosela~.dosela~. N1sf-i bad-i hava 5250 720 595 5I6 85o I70 761 285 40 250 225 I20 8o 150 20 !8 soo 50 250 I50 F. Kila Pava! Toma§ D'urad'. ti8 i l l . bakla.432 SIREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI Kariye-i D' epu§ (.dosela~. Petrov~i 770 I8o 6o 245 204 750 I 50 g8 45 28 22 20 48 34 45 I5 6 I50 8o 65 (?) C.s'. Nikola-1flah. I 5 Erzen. Dimitar Vuyin.dosela~.

853. La~ko Pava!. Andiriya§ . Andiriya§ VIrani t'. al-cu§r va>l-rusii.050. bive .dosela~.m: 1._.an MI~al~ Habyan Jivko. D'ura Nikola Todor D'urakit'. l. mezraa-i Petrovri • ) der taraf.'u§r va'!. Gonoma ( ?) Radenovit'..i:"'-"l !iin~i C. Hane: 37· Bive: 1.. Kinez. 15 Erzen. P~val . Yakob . Andmya§ Dimitra. Matiya§ Vukas. !vani§. ). ) ta bi-i m. Mezki'lr mezraaya raya-i merkume tapu ile talip olup mirlye diirtyiiz ak~e resm-i tapu verdiklerinden sonra minbad gelen haymanalar dabi tasarruf eylemek prtiyle defter-i cedid-i hakaniye ahali-i kariye iizerlerine kayit olundu. (?). Andiriya§ Rađali!'. Mato Pava!. Kinez: 1. \ Kari ye-i Marin~i ( ?) ( . Bala§ . > ( ?) '\ c.. !§tfan Yakob. ~Imun . Hane: 27. Martin Tomit'.do~ela~. k. Matki Petko. Hii§il 'a.dosela~. Mihal . resm-i tapu 3500 720 427 444 500 100 526 150 140 120 133 120 go 6o 20 6 274 50 100 435 Mezraa-i Komarof~e ('~JJ L.Talo Istoyit'. 1algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~I Resm-i tapu Bid'at-i hanazir 756 180 6o 315 324 g50 Igo 102 120 g5 77 56 30 64 54 75 25 150 . 45 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam · Resm-i agil Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek.s':'·' ). ?.Martin !vani§. Pava! Matiya§ Pava! Goryana~ (?). 30 Alef. Yakob !§tfanit'. bakla.dosela~. Petar Matko.I. k. tahi-i Nem~i C. 1algam Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i kelem Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm:-i fi~I Resm-i tapu Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' NISf-i bad-i bava Zemin-i kenise. Kinez: 1. ?. 250 ~air ve ~avdar. VIiadit'. k..k.pop. !§tfan Kolit'. D'urko Goryana~ (?). !vani§. Vuk Fabyan. Marko Toli~it'.i k an·ye-I· m.. k.. 'Marko L~ka~.Luka~ Berlit'.Iii!il 'a. [r65'] And1riya D'urko.~J L. Toma§ . Deyani§ D'urad'.dosela~. . Kinez . Gonoma (?) Andirit'. Matko Marko. Andiriya§ Toma§.Marko Bobalit'. 120 Erzen. Dimitar Radetiko.dosela~.rusiim: 500. Mate Nikola. !1tvan Mikola. al-'u1r va'l-rusi:m: 3."YL. ~imun Mikola. Pava! Deyani§. bakla ve grah. Kelya D'urit'. !vani§ D'urit'. (?). Marko . Habyan Pava!.s41 ). Mate Kova~it'. al.. 54 ~a1r ve ~avdar.. Pava! Anto!.!riza ( ?) . grah. k. D'urko Tomit'. !vani§ . Lovre Pavlevit'. Damy. I:Ia~il (a. k.dosela~. Matko Anto!. And1riya1. Sanko . [164v] Kariye-i Mala Vas (. Pavko Yovan..dosela~. al-'u§r va'l-rusiim: 7. Hmta. Radosav Milo§.Ia!il 'a.) nezd-i kari ye-i m.StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt 434 StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt Hisse a. 61 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agi! Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Luka~ Kusto§ ( ?) .480. / Hmta.dosela~. Petar Pavi~it'. Nikola Pavun. Mate D'urit'. Toma§ Dabit'. Petar !1tfan.. I.

Petar._. tahi-i m..Irusiim: 3.~ ) nezd-i kari ye-i mezbure e. Mezraa-i Budakov~i (?) (cso. Araba: 3.. !vani§. : So. k. §algam Č>§r-i biber ve piyaz Č>§r-i kelem Č>§r-i meyva Resm-i arus Resm-i polac.. Hane: 7· Qayu-i Yeni~eri Kalender. : I so. Hmta. grah. so Erzen. I:J:lil)il 'a. Ismolan. Pava!. (~fil J. l§tfan D'urad'. Blaj Mila~it'. al-'u§r va'l-rusiim: 700. Resm-i tapu a. I:Ia!il 'a. ~ J L. §algam Č>§r-i kelem Č>§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bidi'at-i hanaZlr Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava 437 soo 280 216 20 20 2S 6o 42 10 Hmta. I:Ia!il 'a. SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI I 10 I20 Marin~i [I6sv] Kariye-i D1raganov~e ( ~_._.Jiby) der kurb-i kariye-i m.. ta bi-i m..:. I:Ia!il 'a.)air ve ~avdar. Mihal D'urko. Luka~ J ivko.>). Marko Qo~it'. bakla. Luka~ Agatit'.soo. Toma§ Agalit'. I:Ia!il 'a.. Toma§ Q~~it'. SS Alef.:<1_.r.dosela~. Marko Pava!. 1van. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag1l Č>§r-i kevare Č>§r-i keten ve kendir Č>§r-i mercimek. D'urad' Vtrban. Vitko. Matko Petre. Resm-i tapu a. IOO ~. bakla. al-'u§r va'l-rusiim: 1gso. resm-i tapu :so. grah. k. 12 Erzen.ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bidi'at hanaz1r Resm-i boji!' N1sf-i bad-i bava lOSO 330 48 140 84 2SO 50 112 40 31 2S 20 10 32 14 30 1S 150 34 3S Mezraa-i H1rastov~i (cs':"_. Blaj Andtriya§.govedar..)a1r ve ~avdar. al-'u§r va'l-rusiim: 3SS· Mezra-i Budin~i (cs~>_" ) nezd-i nezd-i kari ye-i m. k. Petar Ugrit'. yed-i ahaJi-i m. Kari ye-i Bodanov~i ( ?) ( . .) nezd-i kariye-i m. 7S i.l_. Yovan Suvarit'. al-'u§r va'l-rusiim: 2. Kinez: 1. D'urko Mili§it'. k.e. Kinez .Nikola Todor... k. Hane: I8.Y. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag. Dimitar.dosela~. I:Ia~il <a. Marko !vani~. (?). Bundan sab1k fevt olan Hamzadan boz ve muattal kalan ~ay1rdir. al-<u§r va.StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Resm-i bojit' Ntsf-i bad-i bava (?J Mezraa-i Qemertan ( 0U. ). yed-i ahaJi-i m. k. D1raganovc. Radovan .! Č>§f-i kevare Č>§r-i keten ve kendir Č>§r-i mercimek. k. (6).dosela~. J. al-'u§r va'l-rusiim: 292.ooo. 1~vetko 1§tvan. ) . Kozma l van. Vuk Jivko.

iliya Feren~...~3 id der taraf-i kariye-i mezbure Tunof~i (.~_. k. Lazar Radi~a. tahi-i Nem~i (... Mihal Matiya§. k. Jivko Yovan. zemin-i mezraa-i Petrov~i ( ?) (.r. Pava! Bagarit'.. 150.yli) tahi-i m..<J~J') ve Pob1rdi~a (?)(~'J. Hmta.~_. k. ivani§ Bugarinit'. Radi~a Andlfa§...ooo. bakla. [166'] Kariye-i ila~ ( ~:>\..Ia~il 'a.. k._. ).. I.. k._".Dragoye Vuyi~it'. 25 ~air ve ~avdar. V e dua-i devam-i devlet-i hiimayun-i padi§ahiye sebeptir diye mirliva ve toprak kadlSl mektuplar ile ilam edip ve kariye-i mezbure Pe~kov~i (?) ( .. !algam O§r-i kelem O§r-i hiber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i bava 439 1568 ggo 280 192 g50 70 285 40 lO so 180 6o so 45 lO gso go 40 Bais-i tenmik o dur ki Pe~kov~i ( .. Kinez. der mezraa-i Banov~i ( ?) (. Kariye-i Tunof~i (e.. Hane: g. Boja !stepan.. 65 Erzen._. Radovan .J.-JJ~) ve Podgay~e (·~~>. 15 105 Resm-i giyah ve bostan ve hime 108 Adet-i agnam 75 Resm-i ag1l Ojr-i kevare Ojr-i keten ve kendir 20 Ojr-i mercimek. ). Petar Radosav. k.... Pava! Martin.dosela~. i§tfan Toma§.1) ma zemin-i ziraatgah-i raya-i kari ye-i m. Dimitar .:S:...-". And1riya Mihaylo. Vu~urina (?)Vuk. Zikir olan mezraa topragmdan ii~iincii hisseyi raya-i mezbure tasarruf ederler.l 1' ll StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERl StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERi ._). Boja Radosav. Kinez: 1. Hane: 16. Nina .) ve V1rbani~a ( ~t. 1algam Ojr-i kelem lO O§r-i hiher ve piyaz lO Ojr-i meyva 8 Resm-i arus 16 Resm-i pola~ma 18 Resm-i f1~1 go Resm-i tapu 5 Bidjat-i hanaz1r 120 Resm-i hojit' go Bad-i bava 45 Hisse a.J) nam nehirler iizerinde ayende ve revende .) ve Blajev~i (?) (. grah. 20 120 Erzen.. Yovan D'urit'.-! ) nam kari ye topragmda vaki olan lspa~va ( .lii~il 'a. Hmta. hakla ve grah.. Mihal Milovan. ?.. l .s. al-'u§r va'l-rusum: 450. J. al-<u§r va. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag1l Ojr-i kevare o. Martin Yovan. D'urko H1ranit'.h) ve Durugov~e (~_.Ia~il <a.>. al-'u§r va'l-rusum: 4.~in ve memleket miihimmi i~in kopriilere kiilli ihtiya~ vard1r...d nam kari ye! erin rayas1 avanz-i divaniye ve tekalif-i orfiyeden ve ~erehor ve kiirek~i ve g1lman-i acemiyan ve niizul ve sair kulluklardan muaf olmak 1artiyle zikir olan kiipriileri yap1p geregi gibi mamur ve miikemmel tutmaga uhdelerine kabul ettikleri sebepten bu bapta viirud eden ferman-i calii -al'unvan muktazasmca kura-i mezburenin rayas1 prt-i me§ruheleriyle defter-i cedid-i hakanide mezbur kopriilere meremet~i kay1t olundular. Mila§ Radi~a.r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.dosela~. Dimitra Martin..l-rusiim: I.". i§tfan Yurkovit'. 112 ~a1r ve ~avdar. Petre D'urit'.~~~1) ve Mekine (?) (. I.).

350 i. Ognan . Marko Vukit'. Duagoylo D1ragoye. tabi-i kaza-i Nem9i Kariye-i Tovarnik (s. 20 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i ~Ira. al-'u~r va'l-rusiim: 1. Radovanko ( ?) Radulit'. hali ez raiyye. Radoba Radovan. 1van Radivoy. 1van Radi9a.. ?. k.-rusiim: 1. Radiman. 1van Istrahinya. Vuksan. Qayu-i Yusuf. !vani~ Raduy. Vukman dosela9.. Vuk Nikola.). Hane: g8. pinte: go Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i ag.dosela9 Ivladisav Radi9a. Vuka~in Istanulit' (?).I25· Hmta.>~ ). D1ragit' .Pavi9a. bive . Jarko Radoba. grah. I:Iii!il 'a. bakla. al-'u§r vaJJ.) ber muceb-i hticcet-i §eriiye.. Bive: 2.!.-. !stepan .. tahi-i Podgoriye ( '.! Čl~r-i kevare Čl~r-i mercimek. Vukdirag Q1rnogoya9 (?). 1dvirtko Nikola.966. Deyan Qirnogoya9 (?) bive. Radoba. bive .Yovana. Radul Vukit'. Hane: I 1. D'ura D'uri~it'. Petar . bive .). araba: 8. tabi-i m. 1vko.':"· J. I:Iii!il 'a.)_.) nezd-i kariye-i mezbure Tovarnik (.StREM SANCACI TAHR1R DEFTERi [I67'] Nahiye-i Podgoriye e.dosela9.L.\o. D1ragi~a Radoba. hali ez raiyye. k.)air ve 9avdar. Rayi9a Nikola. al-'u~r va'l-rusiim: I 1.dosela9. Kari ye-i Pavlov9i (cs':".). ~algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fi9I Resm-i tapu 4900 840 40 700 456 I040 45 I500 g oo 2I5 I6o 35 I50 I20 g6 64 6g 40 Resm-i bive Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava Zemin-i kenise. Diragoylo Radosav.dosela9. 733· Kariye-i Qakov9i ( cs':". I:Iii!il 'a. Radi9a Radosav. Milivoy Diragit'. bive . tahi-i m. Radi9a Radoba.>. Vuk Radoye. k. Marko Vukas.)a1r ve 9avdar. lsladyae V1ladimir. ta bi-i m.301. Radovan Vuya. 45 ~. I oo Resm-i giyah ve bostan ve him€ Čl~r-i ~Ira pinte: I 04 Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agil Čl~r-i kevare Čl~r-i keten vc kendir Čl~r-i mercimek.h4) nezd-i kari ye-i m.r~J. k.JY'. resm-i tapu I8 250 I29 I40 6o Kariye-i Felefeyer (?) (.. Vuk Qugogoye (?). Milko Vitosav. Biv e: g.dosela9. Petar Raduy.Mira. Radovan Radoye. k.l. al-'u~r va'l-rusiim: 2.>~ ). Hmta.JY'.. k. Radko Sokit'. Dobri9a-dosela9. bakla. ~algam Čl§r-i kelem Čl~r-i biber ve piyaz Čl~r-i keten ve kendir 6go I50 I40 I32 goo 22 I20 25 IO 6I .dizdar-i sabik-i kale-i Nem9i (. 25 Erzen.dosela9. Vukit' Duagi§a.) _.. ' ( '. Petar Vuka~in. Radi9a Radonya.Lubi9a.dosela9.dosela9. Radosav Radoba.. Toma~. [I 67•] I:lii!il 'a.!stana. 1dvirtiko.. I40 Alef. 10 Erzen. Bogdan . k. grah. Radoba Raduy.

Milo§ Pava!. k. Nikola Tolevit'.!.lyl ).tahi-i m. Hane: 4· I:Ia~il 'a. 20 Erzen.Vuk Vukman. Hane: 8. tahi-i m. Vukoy Vukas.bJ ). bakla. Gruba9 D'urad'. Borna Tolovit'. k. 1algam..530. Ve9erin Vuka! (ha§tina-i hod der kariye-i m. grah.StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI o. nezd-i kariye-i m.?'"J. I:Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 550. 5 Erzen. tahi-i m. Vuyi9a Yovan. k. Todor Radosav. 8 Resm-i giyah ve bostan ve hime O§r-i §Ua. 15 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag1l O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. al-'u§r va'l-rusiim: 1. 20 Erzen. 45 ~a1r ve 9avdar.LJY) ma zemin-i Yakohof9i (?) (. k. Milovan Vuk man. [168v] Hane: 6._.. Vuya. Hmta. Dimitra Vukadin..529. 15 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam 630 120 105 72 190 . hakla. k.dosela9. I:Ia~il 'a.r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i 691 Resm-i tapu Resm-i hive Bid'at-i hanaz1r Resm-i hojit' Bad-i hava stREM SANCAGI TAHRIR DEFTERi !6 6o 30 '5 10 12 '35 20 40 [168'] Mezraa-i Petrov9i (.y_. Mihaylo Vuk.. plgam O§r-i kelem O§r-i hiher ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i f191 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Bad-i hava 630 120 105 96 200 40 35 20 18 !8 '5 '5 22 '5 5 '5 30 6o Kari ye-i Radotin9i ( ?) ("~J> lJ). Radotin9i [?] C.~Jr'). O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fl91 Bid'at-i hanaZlr Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava l l' i 140 30 56 48 20 20 4 67 '5 10 20 20 30 20 IO 20 10 10 443 Kariye-i lvan9i ( . k.G) ve Belina Seli§te (?) ( ~~).dosela9. k. Hmta. Milo§-dosela9. Kray9in .dosela9. grah. Hmta. pinte: 2 Adet-i agnam Resm-i ag1l O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. 10 ~a1r ve 9avdar. Pavunko Branoye._. Bojit' Radosav. Kinez: 1. Mile§a . 45 ~au ve 9avdar. k. al-'u!r va'l-rusiim: 1 75· Kariye-i Bori1eva9 (?) . al-'u!r va'l-rusiim: 1. Petar Vukadin.( ll:IJ. I:Ia~il 'a._". k. Kinez ..

.- ·~-.d. Anduiya~ 1van._. Matiya§ Ed'ud. Hmta. Hiiseyin Abdullah: 22. bakla. ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz O~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bild-i bava 490 6o 140 rg8 rs6 235 47 118 22 15 13 so 25 40 40 10 8 20 IO 6s Kariye-i Mali tla~ ( 1:)1. grah.s~JJ. Bali Abdullah: 22. I.s':" _. 1Iiya Vidoye. 10 Erzen. l . 40 280 Resm-i giyah ve bostan ve hime 132 Adet-i agnam 125 Resm-i agri 25 O§r-i kevare 270 O§r-i keten ve kendir 152 O~r-i mercimek.Ia~il 'a.) ma zemin-i Mirova~ (?) ((l Jr). D'ura Matiya§.. k.. resm-i tapu SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i bava 445 200 20 6o Kari ye-i Fetilov~i (?) (. k. 102 ~arr ve ~avdar. al-'u~r va'l-rusiim: 3·338. Radivoy ..Ia~il 'a.f.dosela~.. Matiya ~imun. Anbru§ Milit'. ':!'1 SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI Resm-i agri O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Hasan Abdullah: 22. 10 44 Erzen. k. Anto! Ed'ud. Vuyin Isladoye. Andrriya~ D'urit'. k. D'uro Matiya~. ). grah. 52 312 Alef. Bali Hasan: 22.J. Luka~ Jiviyezdit'. Peya Petre' . mezraa-i Ba(.. Mahmud Abdullah: 22.!_. nov~i 5 8s 31 75 JO Kari ye-i Zobnorof~i (?) (. bakla. Mihal Anbru~.. al-'u§r va'l-rusiim: 1. ? Mihaylo. Dimitar . Mustafa Yusuf: 22. tahi-i Podgoriye ( '!. Turban Haydar: 22. 20 Resm-i ~ift Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. Anbru~ Matko Lovre Andrrit'. Kurt Hiiseyin: 22. J ivko Grfnkit' ( ?) .. k. k. Andrriya§ Bali t'. Vukdrrag Vikalovit'. Hane: r r. grah.s':"}~) ma hisse-i salis a.dosela~.. Memi Mustafa: 22. bakla. Yovan Vuka!..4 ) . tahi-i m. Nikola Pavit'. gebran: 4· [169r] I.1 JL. 35 ~arr ve ~avdar. Hane-i Muslim: 9.762. k.. ~algam lO O~r-i kelem 6o O~r-i biber ve piyaz 100 Resm-i arus 6o Resm-i pola~ma 20 Resm-i fr~r 35 Resm-i tapu 5 Hmta.t<. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~r Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i bava Zemin-i kenise.

Bive. 2.. 15 Erzen. Habyan Mihal.~ap!c!. Ali der hudud-i mezraa-i m. Miladin Dimitra. k.. r 2 Alef. k. Berta !mre. Andr· riya§ . Anduiya. grah.>arr ve ~avdar. Luka~ Damyan... Anto! Goryan. I. Petar Miklo§. Hmta. ivani§ Ed'ud. I.r.':".Dora.S::~). pinte: 6o Resm-i sepet Adet-i agnam Resm-i agri Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Ali. Sigev~i (?) (cr. ) nezd-i kari ye-i mez bure ila~ ( .. Martin Dimitra. Hane: 15.dosela~. k. resm-i Qay1r-i Ali . k. bive.StREM SANCA(H TAHRlR DEFTERI StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI '• La~ko Filip.J. tahi-i m.!a~il 'a.:'>\!1 ). l§tfan !vani§. Andrra .>arr v e ~a vd ar..dosela~. Dimitar Ognan. D'uro Gonoma (?). Mihal ivani~. bive . '75 i.terzi. Matiya~ . 50 ~. bive. Toma~ Petre. Marko . D'ura Pava!. Peya Gergit'. k. [r6gv] D'ura Varga.. plgam Čl§r-i kelem Čl~r-i biber ve piyaz Čl~r~i meyva Resm-i arus Resm-i pola~1na Resm-i fl~r Resm-i tapu Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 2450 66o 6o 525 336 6oo IO 200 50 35 65 75 10 6o 8s 45 20 6 220 30 go . Pava! Andrrit'. k.. Kila Pava!. Feza Varga.voyvoda der hudud-i mezraa-i m.!a~il 'a. Mihal Martin. Pava! Dimitra. 2 Erzen. 75 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §Ira. Hmta. Peya Malit'.. k.Magda. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl~r-i meyva Resm-i f1~1 Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i bive Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Nrsf-i bild-i hava 700 72 8 gr r8o 100 20 404 1 34 IO 30 35 10 10 64 34 !2 225 55 6o Mezraa-i Segev~i ( ?) C. Martin D'urana.dosela~. Bive: I. al-'u§f va'l"-rusum ma resm-i ~eragah: g86. Luka~ Yak§a. araba: tapu: 20. Mika Kalu· §a. I.JS::.ooo. gayr ez ~ayrr-i Hrzrr b. Anduiya Beletinit'. al-'u§r va'l-rusum: 6.. Feza . Hane: 28. k. 13 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl~r-i mercimek. Martin Luka~. ?. Qayrr-i Hrzrr b. Dzerinde ziraat vc huaset ederler ve bag tutarlar ve da var otaru·! ar.. bakla ve grah.Toma~ Gonoma (?).!rizanin.'Jk ). bakla. 447 Kariye-i Tonpoyof~i (. resm-i tapu: 40. al-'u~r va'l-rusum: 2.!a~il 'a. I 10 Alef.: 2.Y.254.

JL ).s. Martin Malit'. ' Hane: 7· ~a~il 'a.s. Luka Matiyavit'. Toma§ Berit'. resim Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Nisf-i Md-i bava 3 15 toB 18o 36 406 6o 42 35 42 20 32 18 15 175 75 45 Kenise-i barabe der hudud-i kariye-i mezbure. al-'u§r va'l-rusiim: 1. nezd-i kariye-i mezbure.l ''.9avu§ nam kimesneler iizerlerinde altmt§ ak9e ile karar edip ziyade ile taleb eder kimesne olmadigi ecilden mebHl. Blaj Tihoyit' D'ura Mikit'. Zikir olan kenise miiddet-i medideden beri barabe olup yikihp minbad bir menfaata yarar hii. 1liya Petre. bakla. resm-i agil O§r-i kevare o. StREM SANCACI TAHRIR.DEFTER1 SIREM SANCACI TAHRIR DEFTERI Mezraa-i Blajev9i (?) (. Bala Petrovit'.-J. bakla. k. k. Fi: 16.i bojit' Nisf-i bad-i hava 28o 6o 70 84 6oo 25 40 8 Bo 14 lO '4 '5 lO 36 14 15 8 6o 25 32 449 Kariye-i Bukoyov9i (?) (. 20 ~air ve 9avdar. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus [ 1 7or] Resm-i pola9ma Resm-i f19I Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm. 65 Erzen.f.". Mezraa-i Damyanof9i ( ~_.."im sale. al-'u§r va' l rusiim: . Mihal Presli9a. k. al-'u§r va'l-rusiim: 4.u.lJd ma mezraa-i Tako§ev9i (?) tabi-i m. tahi-i Podgoriye ( '-'JJP>J• )..li kalmayip fiiruht olunmasi mirlye enfa olmagm bayn -al. Toma§ Petrovit'. 9arh: 4.. Hmta.. Martin D'urit'. Kariye-i Balin t' an(?) ( .b) nezd-i kariye-i mezbure. nakit: I20.. Kila D'urit'. ro Resm-i giyah ve bostan ve hime o. ( .!JIJ. Andira 1§tfan. k. plgam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz O§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola9ma Resm-i fi9I Asiyab-i . pinte: 6o Resm-i sepet . ro Erzen.r. F.talibin mezat ·ettirildikte Mahmud ~ top9u ba§I ve Hasan . Pava! Anduiya§. grah. ~a~il 'a. Lovre La9ko. 542. Martin Lu9ik.Adet-i agnam A.-Y-_.-~.···~'.r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. 45 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil 01r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek. Bala Habyan. ~a~il 'a . grah. yed-i ahaJi-i kariye-i Dirajinof9i ( .-. 119 .> ). k. k.g-'i mezbur miri i9in ahmp kenise-i merkume mezkftran iizer!erine kayit olundu.258..' .t. Hane: g. 155 ~air ve 9avdar.r-i §lfa ma bagat-i hari9.~). Resm~i tapu a.s. ~a~il 'a. ). al-'u§r va'l-rusiim: 850.500.y _.JIS:. Hmta.

StREM SANCAGI TAHR1R J;lEFTER1

StREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi

450

Kari ye-i ~am§in (~z.. t...), !1\bi-i nahiye-i mezbur.
Feren~ D'urad', Ivlada !~vetko, Blaj - mesar, lvani§ - dosela~,
]ivko Kuli t', Matko Pava!, Petar - dosela~, Luka~ !stepan, D'urko
J ivko, D'urad' - dos ela~, Mikl o§ lrig, Pava! Genoma ( ?) Mate And!riya§, Genoma ( ?) !stepan, Matiya§ Berl a, Geza !~vetko.
Hane: I6.
[I 7ov] I:Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 5· 750.
Hmta, k. I75
~air v e ~a v dar, k. 85
Alef, k. 25
Erzen, k. 75
Resm-i giyah ve bostan ve hime
O§r-i §Ira, pinte: I 20
Resm-,i sepet
Adet-i agnam
Resm-i agil
O§r-i kevare
O§r-i keten ve kendir
O§r-i kelem
O§r-i mercimek, bakla ve grah, §algam
O§r-i biber ve piyaz
O§r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fl~1
Resm-i tapu
Bid'at-i hanaz1r
Resm-i bojit'
N1sf-i Md-i hava

2450
3IO
100
525
I92
I200
30
250
50
36
6o
30
35
20
15
64
32
45
I5
I50
76
65

Mezraa-i Kuzmin~i ( ?) (cs;-:..J_,;), nezd-i kari ye-i mezbure.
tl"zerinde ziraat ederl~:r ve baglar tutarlar.
Asiyab-i nim sale, ~arh: 1. Fi: I6.
Resm-i tapu a. yed-i raya-i kariye-i mezbure ~am§in (~z..L.l):
I20.
I:Ia~il

'a. al-'u§r va'l-rusiim: 700.

45 1

Kari ye-i D1rajinof~i (cs~J'! JI .rl) ma zemin-i Kopanof~i ( ?)
tahi-i Podgoriye (,,_,_,<,_,d.

(cs~->'~_,;),

Petar Bok§it', Toma Vu~kovit', Luka~ Dimitra, Pava! - kova~,
D'urad' Vuka~it', Peya D'urakit', Matiya - dosela~, 1vani§ Bok§it',
Petar !lit', Matiya§ Filip, Mato - dosela~, D'uro§ (?) Anto!, lvani§
Mika, Dimitar !stekit', Marko Rujit', !van Vukit', Yakob Luka~,
!vani§ 1§tfan, Matiya§ - dosela~.
Hane: Ig.
I:Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 4· 780.
Hm ta, k,; I30
~mr ve ~avdar, k. 55
Alef, k. 25
Erzen, k. 35
Resm-i giyah ve bostan ve hime
O§r-i §Ira, pinte: I 10
Resm-i sepet
Adet-i agnam
Resm-i ag1l
O§r-i kevare
O§f-i keten ve kendir
O§r-i mercimek, bakla, ve grah, §algam
O§r-i kelem
O§r-i biber ve piyaz
O§r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fl~1
Resm-i tapu
Bid'at-i hanaz1r
Resm-i bojit'
N1sf-i bad-i hava
[I 7 I'] Hisse-i salis a. mezraa-i Banov~i
kariye-i mezbure D1rajinov~i (..r,.>'!JIJ.• ).
I:Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 666.

IOO
245
228
1100
20
. 120
24
263
40
20
I5
I3
15
64
38
45
lO
liO

70
go

C..r.A) der kurb-i

452

SlREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI
Kari~ye-i Bazova (?) ( ._,_,;4

StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI

), tahi-i m.

Novak Ratko, !iiya Ve~erin, D'urin Qirni.
Hane: g.
I;lii!il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: 1.500.
Hmta, k. 57
§arr ve ~avdar, k. 26
Alef, k. 4
Erzen, k. 20
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adet-i agnam
Resm-i agil
Č>~r-i kevare
Č>~r-i keten ve kendir
Č>~r-i mercimek, grah, bakla, ~algam
Č>~r-i kelem
Č>~r-i biber ve piyaz
Č>~r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fr~r
Resm-i tapu
Bid'at-i hanazrr
Resm-i bojit'
Nrsf-i bad-i bava

798
156
r6
140

g6
!OO

20
6o
IO

8
8
~o
5
g2
6
IO
IO

go
15
20

Kari ye-i Berak (JI J) ma arazi-i Lakof~i ( ...~_,.oJ ) v e Ki~elof~i
(?) ( ~_,!..:.)') der hudud-i kariye-i m., tahi-i m.
Kinez -Novak Radin, Pava! Yo~it', !vota (?) Yo~it', Markodosela~, D'urad' - dosela~, Habyan Andrriya~, Mate Vukosalit',
Andrra Bok~it', Radi~a Vuk, Vuk - dosela~, Andrro Greganit' (?),
Pava! Presli~a, Marko - dosela~, Milko - dosela~.
liane: rg. Kinez: I.
I;lii!il 'a.· al-'u~r va'l-rusiim: 5.200.
Hmta, k. 125
§arr ve ~avdar, k. 6o
Erzen, k. 50

'750
g6o
gs o

Resm-i giyah ve bostan ve hime
Č>~r-i ~Ira, pinte: r 20
Adet-i agnam
Resm-i agri
Č>~r-i kevare
Č>~r-i keten ve kendir'
Č>~r-i mercimek, grah, bakla, ~algam
Č>~r-i kelem
Č>~r-i biber ve piyaz
Č>~r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fr~r
Asiyab-i nim sale, ~arh: 2. Resim
Resm-i tapu
Bid'at-i hanazrr
Resm-i bojit'
Nrsf-i bad-i bava

453

rs6
1200
271
40

286

Bo
50
!OO

6o

'5
go

gs
45
g2
IO

210
20
!OO

[ r 7 rv] Mezraa-i !svira~in~i ( ?) ( ..r.";-1 J. yi ) , tabi-i Podgoriye
( '!JY>Jl ).

Hisse a. mezraa-i mezbure !svira~in~i ( ..r.";-1 J._,~l) der taraf-i
kari ye-i Qeletof~i (~_,;.L;- ), tabi-i m.
I;lii!il 'a. al-'u~r: 725.
Zemin-i ziraatgah-i raya-i kura-i lslavkov~i ( cr...h>~~l) ve
Bukoyov~i ( ?) ( cr.Y..tiY.) der mezraa-i !svira~ingi ( ..r.";-IJ.->~1).
I;!ii!il 'a. al-'u~r : 701.
Zemin-i ziraatgah-i raya-i kariye-i Berak (JU) der mezraa-i
m. lsvira~in~i (...~lJ _,..l), tahi-i m.
I;lii!il 'a. al-'u~r: 500.
Zemin-i ziraatgah-i raya-i kariye-i Jebirtofgi (?) (~Ir..~· J)
der mezraa-i mez bure lsvira~in~i (..,~l J,_,.. l ) ·
I;lii!il 'a. al-'u~r: g5o.
Bagat-i raya-i kariye-i Drrajinof~i ( ~.f.!.JI.t.>) der mezraa-i
mezbure !svira~ingi (..r.";IJ_,..I ).
I;lii!il 'a. al-'u§r: roo.

454

StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI

SlREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI

Kariye-i Jebirtof~i (?) ( ~_,r~oj) ma zemin-i !vi~ev Dol (?)

(J,, _,~_"1) der hudud-i kariye-i m. T abi-i m.

D'ura Petar, Matiya~ Presli~a, i~tfan i~vetoye, Yakob i~tfan,
Blaj ilit', Anto! D'ord', Bala- dosela~, Pava! imre, VIrban- dosela~,
!vani~ i~tfan, D'urad' Berta, i~tfan Babit', Pula(?)- dosela~,Andira
- dosela~, Gugur Mihal, i~tfan - damad-i iliya.
Hane: 16.
I:Iii!il 'a. al-'u~r va'l-rusum: 4·949·
Hmta, k. 140
~au ve ~avdar, k. 65
Erzen, k. 35
Resm-i giyah ve bostan ve hime ·
6~r-i~Ira, pinte: 75
Adet-i agnam
Resm-i agil
6~r-i kevare
6~r-i keten ve kendir
6~r-i mercimek, grah, ve bakla, 1algam
6~r-i kelem
· 61r-i biber ye piyaz
6~r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-,i fi~I
Asiya b-i tamam sale, ~ar h: 5· Resim

1960
390
245
192
750
320
64
276

30

Asiyab-i Hasan b. Abdullah der nehr-i Orolik ( .!LJ,~_,I) ber muceb-i
hiiccec-i ~er'iye, carh: 2, resim
64
Resm-i tapu
5
Bid'at-i hanazu
246
Resm-i bojit'
55
45
N1sf-i ·bad-i hava

455

Kariye-i Celetof~i ("'"_,;J.,:), tahi-i m.
Mihaylo Varga, Mati Presli~a, Toma~ .... ? Ga~ ':'itit', Luk~~
Gonoma (?), Petar ... ?, Mate Vitkovit' (?), Feza - lSVIra<;, Martin
Presli~a, La<;ko J ilin ( ?) ,
[172'] Vuyak Presli~a, Tomaj, Bor~in, Feren~ Goryana<;, Mika
- isvira~,;, Mate - terzi, Petar Dori t'.
Hane: 16.
I:Iii!il 'a. al-'u!r va'l-rusum: 3.goo.
Hmta, k. 130
~air ve ~avdar, k. 25
Erzen, k. 52
Resm-i giyah vc bostan ve hime
6~r-i ~ua, pinte: 25
Resm-i sepet
Adet-i agnam
Resm-i agil
6~r-i kevare
61r-i keten ve kendir
61r-i mercimek, grah, bakla, jalgam
61r-i kelem
61r-i biber ve piyaz
61r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fl~I
Resm-i tapu
Bid'at-i hanazu
Resm-i bojit'
Ntsf-i bad-i bava
Mezraa-i Radajev~i (cr._"lb l~), tahi-i m.
I:Iii!il 'a. al-'ujr va'l-rusum: 271.

!820

150
364
192
250
4
150
so
soo
12
20
ID

go
25
64
92
22

7
211
42
45

456

SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

Kari ye-i D'ulvez (j _,J_,)) ma zemin-i ziraat-i raya-i kari ye-i
m. der mezraa-i Fe!efeyer (?) (~J;), til.bi-i m.
Petar Voy~it', D'ura D'urin, Toma~ Mika, Mihal D'urit', Yakob
Malit', ivani~ i~tfan, iliya Bratin, D'ura Balkit', Todor Radivoy,
D'uri~a Gergit',
Hane: ro.
I;Ia~il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: 6oo.
Hmta, k. 20
~rur ve ~avdar, k. 4
Erzen, k. 2
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adet-i agnam
Resm-i agri
6~r-i kevare
6~r-i keten ve kendir
6~r-i mercimek, grah, bakla, ~algam
6~r-i kelem
6~r-i biber ve piyaz
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fr~r
Resm-i tapu
Bid'at-i hanazrr
Resm-i bojit'
Bad-i hava
Zemin-i kenise, resm-i tapu

280

24
120

20

s
20
10

5
6
4
S2
5
15
5
20

7
lO

25

Nrsf-i zemin-i Gentoyov~i ( ?) (cr.Y.fo) der taraf-i kari ye-i
mezbure D'ulvez ( j_,J_,)).
Qayrr-i Hasan - sipahi der zemin-i mezbur. Zikir olan ~aym
bazr zamandan gelen mirliva voyvodalan bi~ip Jakin hiiccet ve temessiik ile kimesnenin silk miilkiinde olmayrp tapuya miistahak olup
mezkur Hasan miriye seksen ak~e resm-i tapu vermegin defter-i
cedid-i hakanide iizerine kayrt olundu. Araba: 8.
I;Ia~il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: 614.

457

[ 172v] Kari ye-i Erdefarka ( .UJU•>Ji ), til. bi-i Podgoriye ('!.JJ'> -'l)
Yakob- kola~ar, Petar Tihoyit' (?), Toma Pava!, Mihal ~imun,
]ivko Rokinit', Peya Martin, ivani~ irig, Kostadin - dosela~, Dobra~in - dosela~, Vuka~in - dosela~, Ve~erin - dosela~, Koy~in - dosela~, Vuyin - dosela~, bive - Beliya.
Hane: IS. Bive: r.
I;Iii~il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: s.ooo.
Hmta, k. TIO
~arr ve ~avdar, k. so
Alef, k. 15
Erzen, k. so
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adet-i agnam
Resm-i agri
O~r-i kevare
O~r,-i keten ve kendir
O~r-i mercimek, bakla, ve grah, ~algam
O~r-i kelem
O~r-i biber ve piyaz
b~r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fr~r
Resm-i tapu
Resm-i bive
Bid'at-i hanazrr
Resm-i bojit'
Nsrf-i bad-i bava

1540
r8o
6o
210

156
r8o
s6
129

40
25
20

'5
10

so
lO

6

Mezraa-i Pa~uyof~i ( ?) ( cr'->U~4 ) , nezd-i kari ye-i m. Erdefarka (.UJU»)) ma zemin-i Kopani~a (?) ( '-'l4_,;) ve Pankut (?)
(.::.._,Al lJ) der hudud-i mezraa-i mezbure. Zikir olan mezraada ziraat
ve hrraset ederler ve davar otanrlar.
I;Iii~il 'a. al-'u~r va'l-rusiim ma resm-i ~eragah: 200.

S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

SIREM SANCAGI TAHR1R DEFTERi

Kari ye-i Kundorof~i ( "~JJJ..;_; ), tabi-i m.

Bais-i tenmik o dur ki kasaba-i Nem<;i'den ( "':". ) VIikovar

Kinez - Kozma Pavlevit', D'ura ... ?, Dimitar_ dosela<; !§tfan
Luka<;, I vani§ Brankovit', Peya i§tvan Lovre !stepan yako b 'L k
Dimitar D' t ·t' A d
t ·'
'
'
u a~,
u n , n na vrt , . Habyan Petre i§tfan Balit' Matk 0
Andrra, Pava! Rujit', Mihal Vrlatko Mika Grrgr"t' I"va B' d

· F" ·
'
,
n
og an
rmrt~r rhp, Yakob U<;itel (?), Petar Goryanar Vuk R d" '
Ve<;enna (?) V k ·. t r
A
.,
"
a r<;a,
.
· . u mu, §l1an ndmt, Pava! Lu<;ik, Anto! - de'irmencr, Andmya§ - isvira<;, bive - Lu<;a.
g
Hane: 25. Bive: r. Kinez: r.
[173'] I:Ia!il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 8.r86.
Hmta, k. 275
~arr ve <;avdar, k. , 45
Erzen, k. r 35
Alef, k. 15
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Čl§r-i §Ira, pinte: 120
Resm-i sepet
Adet-i agnam
Resm-i agri
Čl§r-i kevare
Čl§r-i keten vc kendir
<)§r-i mercimek, grah, bakla, §algam
O§r-i kelem
<)§r-i biber ve piyaz
O§r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola<;ma
Resm-i fr<;r
Resm-i tapu
Resm-i bive
Bid'at-i hanazrr
Resm-i bojit'
Nrsf-i bad-i hava

300
1200

50
IlO

22
IO!

45

40
lO

55
IO

go

20

6
200

35

Nrsf-i zemin-i Gentoyov~i (?) ( ~ ::S') der taraf-i kariye-i
Kun d oro1y1
r. (
'-'•-'U
("SNJJ..liy ), tahi-i m.
I:lii!il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 6r 4 .

459

( ;I.J.i!J) canibine giden tarik-i am iizerinde kariye-i Bukoyof<;i (?)

( ~.Jl_;_,~) kurbunda U§evan (?) (~l_,_: JI) nam ma'-i cari iizerinde
tahminen yiiz yirmi ar§rn kopriiye ve kariye-i Jebirtof<;i (?) (...~_,;.r.~·J)
topragmda Kosava (?) ( •J\..._,;) nam mevzide nehr-i Orolik ( .!l-JJJJI)
iizerinde yetmi§ ar§m kiipriiye ayende ve revende i<;in ve bilciimle ahaJi-i memleket miihimmi i<;in kiilli ihtiya<; vakr oldugun
Mevlana Nem<;i (.pi ) kadrsr mektub ile ilam ettiginden gayn
ayan-i memleket d ahi haber verdiklerinden sonra Podgoriye ('!J_,;, ..>l)
nahiyesinde vakr olan Jebirtof<;i (?) ( "~Y.r.i•J) ve Bukoyof<;i (?)
( ~.JlY.Jl) nam kariyelerin rayasr avanz-i divaniyeden ve niizul ve
<;erehor ve kiirek<;iden ve gtlman-i acemiyan ve kara kulluklardan
v e sair tekalif-i iirfiyeden mu af ve miisellem olmak §artiyle zikir olunan
kiipriileri yap1p mamur tutmaga raya-i mezbure uhdelerine kabul
edip ve bundan sab1k der-i saadete affr olundukta bu bapta viirut
eden hiikm-i §erif-i ciilla-i alipn muktazasrnca kura-i mezburenin
rayasr tekftlifat-i me§ruheden muafiyet iizere defter-i cedid-i hakanide
merkuru kiipriilere meremmet<;i kayrt olundular.
Bais-i tenmik o dur ki nahiye-i mezbura tabi kari ye-i !la<; (i!:;,_ l)
kurbunda Ru betni<;a (~JJ ) nam mezraa topragmda vakr olan
giil iizerinde ayende ve revende i<;in ve bilcimle ahaJi-i vilayet miihimmi i<;in kiipriiye kiilli ihtiya<; vardrr ve dua-i devlet-i hiimayun-i
padi§ahiye sebeptir diye mirliva ve toprak kadrsr mektuplariyle ilam
edip ayan-i vilayet dahi kati miihim ettigin bildirip ona binaen
kari ye-i mezbure !Ja~ ( i!:;,_ l ) ve Fetilov<;i ( ?) ( "':"-'1,2) ve !van<;i
( ~1_,,1 ) ve Varya§ ( u!4)J) nam kariyelerin rayasr avarrz-i
divaniye ve tekalif-i iirfiyeden ve <;erehor ve kilrek<;i ve griman-i
acemiyan ve nilzul. [I 73v] ve sair kulluklardan mu af olmak §artiyle
zikir olan kopriiyil yap1p mamur tutmaga uhdelerine kabul ettikleri
ecilden bu bapta viirut eden ferman-i calii-al-'unvan muktazasmca raya-i mesfure tekalifat-i me§ruheden muafiyet ilzere defter-i cedid-i hakanide cisir-i mezbura meremmet<;i kayrt olundular.
Bais-i tenmik o dur ki Bn<;ka ( '-";-..: ) iskelesinden Vrlkovar
(;l _,.i! J) tarafma giden tarik-i am ile kariye-i ~am§in ( ~!..\!) kurbundan nehr-i Orolik (.!l-J JJ) ) ilzerinde ayende ve revende i<;in
ve ahaJi-i memleket milhimmi i<;in kiipriiye kiilli ihtiya<; vard1r diye

StREM SANCA(;I TAHR!R DEFTER1

t~pr_ak. kad.ISI mektup ile ~Hlm. edip ayan-i vilayet 'da hi ona gore
bi~dudiklermden .sonra kanye-1 mezbure ~am~in ( '"-..:..\.!) ve Beraka
( ":'· ) ;e Qakov~I (.'-'-:-~O;- ) . ve Bori~eva~ ( ?) ( r;:ly JJl) nam kariye~~~m r~yas1 avanz:-' d1v~mye ve tekalif-i orfiyeden ve ~erehor ve
kurek~I ve gilman-I acem1yandan ve niizul ve sair kulluklardan muaf
olmak ~artiyle zi~ir olan kopriiyii yap1p mamur tutmaga raya-i
merkum~ u?delerme kabul eyledikleri ecilden bu bapta viirut eden

ferman:-' al_,~a~ mukt~zas1_n~a .~art-i me~ruheleriyle raya-i merkume
defter-I cedJd-I hakamde CISir-I mezbura meremmet~i kay1t oluridular.

LI 74'] Nahiye-i lvankova ( 'J-"IY.IJ, Hl.bi-i Nem~i (..s;-i ).
Varo~-i lvankova ( •J-"1.><1 ), tahi-i m.
Mika Varga, Peya Matit', Pava! Diyak, Petar Hirelit', D'ura
Perit' (ba~tina-i ]ivko der vasiyet, resm-i tapu: 30), Petar Matit',
Petar Mato~, Toma~ G1rgur, Peya Istanip, Martin Q1rnoye, Toma~
Gugurit', B!aj Anduit', l~tfan D'urkovit', Habyan Vi9ko, Marko
Qiyukova~ (?), 1vani§ Pinterit', Pava! - kova~, Ni~a, l§tvan, Peya
Leypavit', Berla La~ko, [I 74v] Petar Branit', Petar Ma tk;o, !vani~
Blaj, Mika Balind, Matko Ke§eri (?), Petar - kolar, Mika Matko,
!vani~ Fodor, Mihal l§tfan, Matiya~ Balind, Pava! Mandusit',
G1rgur Losit', Anbru§ Koldu§, Marko D'ura, Petri~ko Balit', !vani~
Kele~it', Mihal Bali~evit', Pava! Yagoda, Lovre Matit', Mika,Blaj,
Marko !vani§, D'urait' Presli~a, Bala§ La~ko, V1rban Dimitar,
Feren9 Bala~, 1vani§ P ela~, D'urad' Hirelit', Pal Mari9it', Toma~
Diyak, Kova~, !liva, Mika Sokol, Blaj Malit', Habyan ... ?, La9ko
Kila, Pava! Filip, Patar ... ?, !~tfan Haydu~it', Petar !vani~, Mihalkolapr, Mihal Sirblin, Gal Mihal, Gugur - isvilar, D'ura ... ?,
Matiya~ -pop (ba~tina der Luka~ev~i [?] Ccs~rl>JI ), resm-i tapu:
100), Petar Matiya~, Vuk Ganit', l~tfan Marit', tliya- kova~, bivel lona, bive - Kata, Hiiseyin Abdullah: 22.
Hane: 68. Muslim: 1. Bive: 2.
Qay1r-i Ku9in9i ( ?) ( cs'i-':".J') der tasarruf-i raya-i varo~-i
m. der hudud-i varo~-i m.
I;Ia~il 'a. al-'u~r va'l-'rusiim: I5.491.
Hmta, k. 450
~air ve ~avdar, k. ISO
AJ:cf, k. so
Erzen, k. I 50
Resm-i ~ift
Resm-i giyah ve bostan ve hime
6~r-i ~ua, pinte: 200
Resm-i sepet
Adet-i agnam
Resm-i agil

6300

goo
200
1050

22

828
2000
40
"1000

200

I. D'ura Matko.la~il 'a. Kari ye-i Andin~i (?) ( . bakla. resm-i tapu 4'4 ISO 120 ss 136 go 140 ISO 348 rs8 r8o ... al-'ujr: 200. al-'ujr va'l-rusiim: 3.<..-':"~t. al-'u§r va'l-rusiim: 649..) ) nezd-i varaj-i mezbur !vankova ('J. Mezraa-i Hodi~ka Sela ( ?) (J.S20 rs o 35 12 263 6o Mezraa-i Luka~ev~i ( ) (.la~il 'a..r. I. I.-J) nezd-i varaj-i mezbur.. Hane: 13. D'ura Goyko.. ta bi-i m. l_. der mezraa-1 Forva ( ?) (lJ JJ').r-i §!fa ma bagat-i hari~. . al-iujr vaJl-rusiim: rso. 20 o.J. Dzerinde raya-i mezbure ziraat ve hrraset ederler ve baglar tutarlar.r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Nrsf-i bad-i hava 1540 360 r6 140 320 12 156 2SO so 35 1 150 45 50 s~ lO 32 32 IS 20 170 26 40 Mezraa-i Fatankof~i ( ?) (.. \:i) nezd-i kari ye-i m.la~il 'a. 'a.<. k.. k. !vam§ Martm. al-'ujr: 2og. Nikp .mr ve ~avdar. l ). Radovan Ostoya Radiman Vuk.a':". 'Mihal Malit'.<. Dobri~a Radun. I.J)>J<) nezd-i varaj-i mezbur. r ro ::.. al-'ujr va'l-rusiim: 417.-" T).r-i biber ve piyaz o.) nezd-i varoj-i m. [r7sr] Mezraa-i Brest (?) (.dosela~. I. I.la~il 'a..la~il 'a.bi-i m. Zemin-i ziraatgah ma bagat-i raya-i varo§-i m.-.UJJ<IJ) nezd-i varaj-i m. I. al-'u§r: so._.. 4 Erzen. Kari ye-i Drraganof~e (~~lo:_>). hali ez raiyye. al-'u§r: 150. al-'ujr: 6oo.la~il Mezraa-i Hrr~av~i (?) (<>':"~/') nezd-i varoj-i m. Lovre. !jtfan Istayi~a (?). pinte: 32.la~il Mezraa-i Podlujiye ('!. 'a.dosela~. I. §algam O§r-i kelem o. Jarko V~k.la~il 'a. jalgam Ojr-i kelem Resm-i pola~ma Ojr-i bibet ve piyaz Ojr-i meyva R~sm-i aruS Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Mahsul-i bac-i panayrr ve pazar Resm-i pelit Resm-i fl~1 Resm-i tapu Resm-i bive Bad-i hava Zemin-i kenise. ve grah..SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI SIREM SANCAGI TAHR!R DEFTERI Ojr-i kevare Ojr-i keten ve kendir Ojr-i mercimek.. I. lJ~ l).r-i keten ve kendir Ojr-i mercimek. tahi-i lvankova ('J. Resm-i sepet Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agri Ojr-i kevare o. grah. bakla. Toma§ Matiyaj. 6o Alef. !ii.lii!il 'a. Dimitar Pavko. k. I.la~il 'a.814. al-'u§r va'l-rusiim: 3·83S· Hmta. Mezraa-i Jatorna Vas (?) (u-lJ . . k..

Balas . Hane: 8._. 30 Erzen.t__. Hane: g. Marko ~imun. Hmta. 'J t. Raya-i mezbure iizerinde ziraat ederler ve hari~ten baglar tutarlar.I TAHRtR DEFTERt Kariye-i Vinkof~i C._._. ? . k. ). al-'u~r va'l-rusiim: 2. Novak Vuka~in... k.. k. Radosav Beli~it'.d-i hava 1470 30 '54 108 400 140 18 104 5 8 4 6 32 35 24 5 35 30 28 Mezraa-i Burini~a (?) ( .t. Pava! .o:. l:lJi. 5 Erzen k.u.. Hmta. ~akob Lo:"'it'.250.J. D ura Marko. 132 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. Kin:z.... ~algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Resrn-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Rcsm-i bojit' B:l. al-'u§r va'l-rusiim: 364. Hane: '7· I:Ia~il ea. 421 ~air ve ~avdar. .. al-'u§r va'l-rusiim: 3. 112 ~air ve ~avdar. 25 1568 !80 1 75 . Kari ye-i Varmina (.. Vukd1rag Mat1t.._"! ).. 156 Erzen..dosela~. ]Ivko · · · ?.) ]ivko Vuk...:. ?. Anbru§ Filip (der ba§tina-i hod). ).. Istoy~~ H1rnyit' (?).-Y. !mre Mihal... Adam Tiha. ~algam Čl§r-i kelem O~r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanazrr Resm-i bojit' Bad-i hava 124 823 183 270 225 520 32 170 !68 185 20 945 28 340 Zemin-i ziraatgah-i raya-i mezbure der mezraa-i ilin~i (?) ( "'~\) ve Neradov~i (?) ( c.~il 'a. C.:. Damyan . _. J~).:JY. I:Ja!il 'a. Toma Vuksan. bakla.Marko Radul. Ivladisav Radonya..) ve Novakof~i (~_. k.\J) tahi-i m._. Blaj D'urad'. ivani~ Blaj. Toma~.636..61 r. Miren Blaj. (175v] ivani~ D'urit'. al-cu§r va. <ih).s':"-'. 105 ~air ve ~avdar. pinte: 40 Adet-i agnam Resm-i ag1l O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek.. k.StREM SANCA(. I:Ja~il Hm ta. bakla ve grah. Mihal ~atko. 'a.dosela~.dosela~. Andua Patrovit' (?).:. k... D1rakula Milo~.. k. k..m: 12. Mate Damyan. Petar Matiya. Pava! Petre.. al-'u~r va'l-rusiim: 450. tahi-i m... Vuk Nikola. grah.. ivam~ Marko. tahi-i ivankova ( .s':"_.) ve Vuka§in~i (?) ve Velika ve Mala Bo~kof~a ( ?) ( .e. Mihal Varga. tabi-i m. ivan .>:i. K1rst'an .l-rusii.. [I 76'] Kariye-i Leskova~ ( ~:I_. I:Ia~il 'a.I TAHRtR DEFTERt StREM SANCA(. 22 Resm-i giyah ve bostan ve hime O~r-i ~Ira.dosela~. Vuyi~a Yan~it'.J ) ma mezan-i Mila§of~i ("'~_.. Kinez: 1.

Blaj Dimitar. al-'u§r va'l-rusiim: 4·335· J:Ia~il Hmta. Damyan Matiya§. G1rge§a (?) M1rgit' (?). bakla. ?. Petar Deyan. Dimitar Jivko. Hane: rg. k.I TAHR1R DEFTERi StREM SANCA(. D'urad' Jivko. [r76v] Kariye-i Rujdivina (?) kov~i e_. tabi-i lvankova Pava! Radihnit'.. Kariye-i Pukof~i C". k.. Martin Gruba~. Matiya§ Girge. k.. Toma§ Peya. Gal Bartol. l§tfan .I ).. Nina $imun. Mika Qudi~a (?). Pava! Murta§ ( ?) . bakla.. Hlbi-i m. t 1tfan Gruba~it'. (ba§tina-i Matiya§ der yed-i m. Lovre (?) Bukova~._. grah. rro $air ve ~avdar. ?. 45 Alef.. grah. Petar . k. pinte: 75 Resm-i sepet Resm-i fl~I Adet-i agnam Resm-i boji!' Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i kelem Čl§r-i mercimek. Pava! Balind. 'l') nezd-i kariye-i mezbure Leskova~ C!_I_.StREM SANCA(.kolo§ar.. D'urad' $i~un. J:Ia~il 'a._.I TAHR1R DEFTERi Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag1l Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir Čl§r-i mercimek. Petak $imun. Dimitar Prelit'... Mihal Novak. Pava! Ed'ud. Lov~e (?) Markovit'. J:Ia~il 'a. k. Pava! Malit'. k. §algam 'Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i boji!' Ntsf-i bad-i hava g6 152 '5 410 !20 ID 50 !20 20 30 20 '5 '5 2II 13 30 Mezraa-i Latova (?) ( •J.~). Matiya§ .':'_.kova~. 25 Erzen. Hane: 14. Tomi~a .). Matiya§ !rig. plgam Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva '540 270 !OO 31 5 228 750 30 45 250 50 g6 57 30 35 22 25 .). 15 Erzen. 45 Resm-i giyah ve bostan ve hime Čl§r-i §lra. Hmta. 50 Alef. Berla Presli~a. 35 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agd Čl§r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir 1400 300 6o 245 r68 350 70 50 45 Čl§r-i mercimek. G1rgur Mugit' (?).. 'a._. Andmya§ Presh~a.IY..J ) . ve grah. k.200. al-'u§r va'l-rusiim: 150. k. roo $au v e ~a v dar.p. §algam Čl§r-i kelem Čl§r-i biber ve piyaz Čl§r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' Ntsf-i bad-i hava 30 25 20 20 48 28 45 '5 150 66 65 ( .JJ) ma mezraa-i Bi~­ (•_. bakla.. al-'u§r va'l-rusiim: 3.. Gtrge§a ( ?) Be~iko ( ?) .

k. ?.. Mati lng. l:fii!il 'a. Hane: B.299· l:fii!il 'a.)._. tahi-i m... . Petar Matiya§.. Rujdivina (?) (. Petar . k. Hane: 12. k.dosela~. k. l:fii!il 'a~ al-'u§r va'l-rusum: 450. _. k. k.1J ). Hmta. sakinan-1 kale-i V1lkovar ()_. al-'u§r va'l-rusum: 1. al-'u§r va'l-rusum: IDo. hali cz raiyye. Marko Haby an. l:fii!il 'a... l:fii!il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 1. §algam O§r-i kelem O§r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 770 120 40 280 Kariye-i Kunov~i (?) Cr.dosela~.1mr. Mate Gergit'.y ). Kariye-i Vod'in~i ( ~33 ) ma zemin-i Polana ( ?) ta)Ji-i m. al-'u§r va'l-rusiim: 250. D'ura Mati. l:fii!il 'a.059.AJ. Mezraa-i Grada~ (?) ([bl_. Mezraa-i Pirivini~a (?) ( ~-"'~~) nezd-i kariye-i m.P._. al-'u§r va'l-rusiim: 900. k.p._J. Peya Filip.. [177'] Vitko Vuk. 40 ISO Kariye-i Dubrava ( 13 1o:. Mezraa-i Forva (?) ( 13 J_. ). Hmta... 20 96 6o 12 Erzen-i suret.J). ). Nikola Posava~. Mli ez raiyye._"._.. .J ). al-'u Ir va'l-rusiim: 2. 1vak D'urit'.. 55 ~atr v e Qav dar. nam-i diger K1rnadiya (?) (~..) nezd-i kariye-i m. 125 ~air v e ~av dar.L. Kariye-i Radovan~i ( ~1. l:fii!il 'a.629.. Toma§ Presli~a.:iJiyl ). 20 Alef. Yakob . Bala§ . Anto! Filip. 10 Erzen. araba: s.. . 1vak Mihal. Mezraa-i Ore§te (?) (. grah. 40 Erzen.e Malit''. (. 9S 15 40 40 so 16 24 18 150 65 40 m. bakla. Peya Posava~.. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agnam O§r-i kevare 1750 240 2BO 144 259 25 335 . k. resm-i tapu: go.. al-'u§r va'l-rusiim: B15. tahi-i l:fii!il 'a.kethiida a.td.. al-'u§r va'l-rusiim: 3·950. l).. gayr ez zemin-i ziraatgah ve baga t-i raya-i varo§-i 1vankova ( . tahi-i m._. Luka~ D'urit'.. D' ura Kosti t'. l:fii!il 'a.<) nezd-i kariye-i Rujdivina (?) ( . ~Imun Mihal. Qayir-i Hac1 Mehmet .')l .). tahi-i m.SIREM SANCAOI TAHR!R DEFTERI SIREM SANCAOI TAHRIR DEFTERI Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 64 sB 15 1Bo 1 10 B5 N1sf-i zemin-i mezraa-i Pitoma (?) (L. tahi-i m. 5 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i agil O§r-i kevare O§r-i keten ve kendir O§r-i mercimek.

_. tahi-i m..r.kovag._. Mate llanigit'. tabi-i m.. S7 Erzen. k.. D'urko Kosagit' (?).JJ~) ve mezraa-i Yeloviga (?) (~JJ~) nezd-i kariye-i mezbure. grah.u). l1tfan Pavlit'.. Laslo . Hane: 4· J:Iii~il 'a.Y-1 ).!. .) ma ~a yu-i StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI 1 S5 45 150 182 S2 15 15 10 225 28 Bo hassa nezd-i kariye-i (?) ( .r-i kevare o. ISI §a1r ve ~avdar. Mihal Kreminit' (?). Gal Maruni t'. al-'u1r va'l-rusiim: 3·650.r-i keten ve kendir o. Kari ye-i N adi1ev~i (cS':'_.r-i mercimek. al-'u1r va'l-rusiim: 500. k. k. N1sf-i zemin-i mezraa-i mezbure K1rvavgi (?) (. 'a. 20 Erzen.. al-'u!r va'l-rusiim: 914.o. !algam Čl!r-i kelem o. Gal . k. bakla.Ia. bakla. ?. Hl.. iva~ !stepan. bakla.". Kunov~i I. al-'u!r va'l-rusiim: 1.. SI Resm-i giyah ve bostan vc hime Adet-i agnam Resm-i agil Čl!r-i · kevare Čl!r-i keten ve kendir o.bi-i m. Kariye-i Milini1te ( ?) ( ~ )._r. biber ve piyaz Rcsm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i biid-i hava Mezraa-i m.r-i mercimek. J:Ia~il 'a. Hmta. grah.. I o Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i ag!l o.r-i biber ve piyaz Resm-i arus Resm-i polagma Resm-i tapu 560 120 280 40 48 45 9 162 40 15 S2 40 so so 10 . al-'u!r va'l-rusiim: 825. J:Ia~il 'a._.pU ). ?. D'uro U tvi t'.r.Jll'. Vitko Sobit'." ~ ) ve mezraa-i Yelovi~a ( ?) (·~-.~il Kut'an~i ( . 1algam kelem.. Mihal Kremin ( ?) .!>U ) .!.r. k.. [177v] Lovre (?) . Hane: 'S· J:Iii~il 'a.. plgam Čl!r-i kelem Čl!r-i biber ve piyaz Čl!r-i meyva Resm-i arus lO 56 20 Resm-i pola~ma Resm-i f1~1 Resm-i tapu Bid'at-i hanaz1r Resm-i bojit' N1sf-i biid-i hava 471 15 15 8 220 20 120 Mezraa-i Soladingi ( ?) ( ~> '} y ) der kurb-i kari ye-i N adijevgi (. Toma! Vukova~. .:. tabi-i lvankova ( . Hmta.-. Gal Gostit'. ve grah. k.. 40 §a1r ve ~avdar.!>li). ). 40 Erzen-i suret.. Matiya! Kovagit'._.SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI 470 Čljr-i Čljr-i Čl jr-i Čl!r-i keten ve kendir mercimek.) nezd-i kariye-i Nadi1evgi (.650.. J:Ia~il 'a. al-'u!r va'l-rusiim: 291. Lovre (?) l1tfan.. Mihal Vukigit'.. k. N1sf-i zemin-i Kuvav~i ( ?) ( .

[17B'] Kariye-i Yakobof~e ( ~Y. Martin Toli~it'. ve grah. ) : I 20. !vani§ . Anto! Vuk. k. al-'u~r va'l-rusiim: 1Bo. Petar Pava!. hali ez raiYYe. k. Mihal . 45 Erzen. Pava! Piprit'.J'"'J ). Blaj Virsit'. !mre Posava~. !van VI!adko. I. ~algam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz O~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fi~ Asiyab-i nim sale.Ia~il 'a. . I.J.w) nezd-i kariye-i m. k. sakinan-i varo~-i Qerna (. kita: Bo.' 472 StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERt StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERt Bid'at-i hanaZJr Resm-i bojit' N1sf-i bad-i hava 120 40 29 Kariye-i Andiriya~ev~i (cr... t~tvan Petre. ?. 40 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i agnam Resm-i aŠ'll O~r-i kevare O~r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. so Erzen..."l. Toma !vak Anbru~ Jivit'.) ma bah~e nezd-i kariye-i m. bakla. 400 Bo 490 1 39 35 I30 20 lO 6o 6o 45 16 20 Ridkof~i (~.. Hane: 19. al-'u~r va'l-rusiim: 3. k.).kinez a. D'urko Radosav..120. Dimitar Voyvodit' 473 (?). !~tfan ~adosav.. Resm-i tapu a. Pava! Pribit'. Mezraa-i Sara§ (?) ( .la~il 'a. tahi-i m. Pava! Presli~a.r!ll. Mika Gergit'. I.r. al-cu§r va. Anto! Diyakavit'. Resim Resm-i tapu Bid'at-i hanazir Resm-i bojit' Nisf-i bad-i hava Mezraa-i Petro§in~i ( "'-J. yed-i Andiriya~.Ia~il 'a. 235 ~air ve ~avdar. !~tvan Feren~.-. plgam O~r-i kelem O~r-i biber ve piyaz O~r-i meyva Resm-i arus Resm-i pola~ma Resm-i fl~I Resm-i tapu Bid'at-i hanazu Resm-i bojit' NISf-i bad-i hava 24 15 20 30 10 32 12 15 10 Kari ye-i Ridkov~i (cs':'. [I7B•] Mezraa-i ~ili t' (d..l-rusiim: 400. Petar Yakob. al-'u~r va'l-rusiim: 6. Hane: 6. ) . t abi-i m. k. I. al-'u§r va'l-rusiim: 1oo.J.. Gruba~ Presli~a. 45 Resm-i giyah ve bostan ve hime Adet-i aŠ'l'am Resm-i agil O~r-i kevare Čl§r-i keten ve kendir O~r-i mercimek. . k. Hmta..uT).. Matiya~ Bokulin (?).Ia~il 'a. grah. Hinta.. Diraht-i bah~e-i m.O..r' ) nezd-i kari ye-i m. Berla Presli~a. 125 ~air ve ~avdar. Petar Presli~a. I.. I. ?.li.000. ). tahi-i m.Ia~il ea. al-'u~r va'l-rusiim ma resm-i ~eragah: II OI.la~il 'a. bakla. (?). bab: 1.

,.

474

S1REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

Kariye-i ~i!kof9i ( "~~ ), tiibi-i 1vankova ( ,_,.<JI_"I ).
i!tfan .... ?, D'urko Lorin9, Mihal Yura9it', Andriya! Topala9it'.
Hane: 4·
J:Ia~il <a. al-<u§r va'l-rusiim: 2.ooo.
Hmta, k. 52
~air ve 9avdar, k. 25
Erzen, k. 15
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adeti:_i agnam
Resm-i agil
Čl!r-i kevare
Čl!r-i keten ve kcndir
Čl!r-i mercimek, grah, bakla, §algam
Čl!r-i kelem
Čl!r-i biber ve piyaz
Čl!r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola9ma
Resm-i fi91
Resm-i tapu
Bid'at-i hanazir
Resm-i bojit'
N1sf-i bad-i hava
Mezraa-i Velit'!in9i (..,~J_,)
~i!kof9i ( ~_,.<.:._.; ), ta bi-i m.
I:Ia~il <a. al-<u§r va'l-rusftm: 50.

50
lO

243
50

32
32

50
ID

95

40
10

20
20
10

30
12

10

50
5

30

180
10

30
15
10
12

250
5
nezd-i

kariye-i

mezbure

Kari ye-i Islavinof9i (?) ( ..,~_,:.u>\...1 ), tabi-i m.
D'ura Yemrik, Jigmon Radonik, Petar Presli9a, Gonoma ( ?)
Yukova9.
I;Ia~il 'a. al-'u!r va'l-rusiim: 950.
Hane: 4·
Hmta, k. 20
~au ve 9avdar, k. 15
Erzen, k. 20
Resm-i giyah ve bostan ve hime

Adet- agnam
Resm-i agil
Čl!r-i kevare
Čl!r-i keten ve kendir
Čl!r-i mercimek, grah, bakla, plgam
Čl§r-i kelem
Čl!r-i biber ve piyaz
Čl§r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola9ma
Resm-i tapu
Bidiat-i hanazir
Resm-i bojit'
Nisf-i bad-i hava

475

Kariye-i Horopkov9i ( c>':'-"'i-'J-'' ), tabi-i m.
Bl aj Jivit', Petar i stepan, Balind V ubit', Matiya! D'elit', Niko
Presli9a, Geza Gal, Y<tkob - kolo!ar, Peya Presli9a.
Hane: 8.
[ '79'] I;Ia~il 'a. al-'u!r va'l-rusiim: 1.650.
Hmta, k. 52
~au vc 9avdar, k. 20
Erzen, k. 15
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adet-i agnam
Rcsm-i agil
Čl§r-i kevare
Čl.!r-i keten ve kendir
Čl!r-i mercimek, bakla, ve grah, !algam
Čl!r-i kelem
Čl!r-i biber ve piyaz
Čl!r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola9ma
Resm-i fi9i
Resm-i tapu
Bidiat-i hanaz1r

728
120

!05
g6
I I I

20
150

50
JO

25

40
5
30
20

6
4
Bo

/

SIREM SANCA6I TAHRIR DEFTERI

SIREM SANCA6I TAHRIR DEFTERI

Resm-i bojit'
N1sf-i bad-i bava
Mezraa-i Prodanov~i (?) (..,.-_"bJJ ),
kari ye-i m. ma zemin-i Popin~i ( ?) (~J; ) .
I;Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 120.

ziraatgah-i

20
30
raya-i

Kariye-i Tomin~i (?) ( .fr-"1 ), tahi-i m.
Gal Mato§, !§tfan Toma§ Gonoma ( ?) Mato§.
Hane: 3·
I;Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 1.86o.
Hmta, k. 30
~a1r vc ~avdar, k. 25
Erzen, k. 20
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adet-i agnam
Resm-i agi!
Čl§r-i kevare
Čl§r-i keten ve kendir
Čl§r-i mercimck, grah, bakla, §algam
Čl§r-i kelem
Čl§r-i biber ve piyaz
Čl§r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i f1~1
Resm-i tapu
Bid'at-i hanaz1r
Resm-i bojit'
Mahsul-i bac-i panay1r ki ! van giinii durur fi sene
'
N1sf-i bad-i bava
Zemin-i· kenise, resm-i tapu

420
150
140
36
6o
12
58
20
20
20
20
10
30
IO

15

5
52
12
720
50

40

Kariye-i Tirbu§an~e (~L!_"~)), tahi-i m.
Bala A;'tol, Petar Feren~, D'urad' Balind, D'urad' . , . ?, Matko
Toma§, Blaj !vo§, G1rgur Olbinit', (?), D'urad' Pavko i§tfan Balit
Petar - Macar, Martin l§tfan, Bala Krali t', Martin Balint, Anduiya;
l

477

Habyan, !§tfan Habyan, Luka~ - govedar, Mate Olbinit' (?), Bala§
lsviralit' (?), ~imun Markovit', Petar Presli~a.

[I 79v] Marko birader-i D'urad', Mika Balinit'.
Hane: 22.
I;Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 7·500.
Hmta, k. 210
~air ve ~avdar, k. I50
Alef, k. 30
Erzen, k. 75
Resm-i giyah ve bostan ve himc
Čl§r-i §Ira, pinte: Igo
Resm-i sepct
Adet-i agnam
Resm-i agil
Čl§r-i kevare
Čl§r-i keten ve kendir
Čl§r-i mercimek, bakla, vc grah, plgam
Čl§r-i kelem
Čl§r-i biber ve piyaz
Resm-i fl~I
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i tapu
Bid'at-i hanaZir
Resm-i bojit'
N1sf-i bad-i bava
Mezraa-i Sulvar ( ?)

go o
120
525
264
1300
50
270
54
320
75
45
35
30
45
64
44
25
!80

104
IlO

( )},;) nezd-i kari ye-i mezbure Tir-

bu§an~e (.~L! J.~).

I;Ia!il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 350.
Kariye-i Islavkov~i ( <f.',;,-;..1) ma msf-i zemin-i Lovrina~
Banovit' (?) ( 4A [UJ} ), tahi-i !vankova ( .,;;1";1 ).
Peya And1rit', VIrban Mihal, ~imun Presli~a, !vani§ Presli~a,
Mato§ (?) B!aj, Mihal- kova~, !vani§ Dimitar, D'urad' Balit', M'hal
Bali t', !§tfan Presli~a, Mate Blaj, !mre Kralit', Pava! Andirit', D'urad'
Velko, Blaj Presli~a, Gal Mihal, Petar Mati, ... ? Velko, Andiriya§

SIREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

S!REM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

La~ko, Martin D' urit' Toma Mihi t', Petar 1vanij, b ive - Agata,
bive - Kata.
Hane: 22. Bive: 2.

Pavit', !vani! damad-i Kovilika, Petar Maloj, !vani! Ko1or ( ?) ,
D'ura Leypa, Petar Jidoyin ( ?) , Ed'ud Anduit', Kostadin - dosela~,
Dobrajin - dosela~.
Hane: r 6. Kinez: I.
l;Iii!il 'a. al-'u1r va'l-rusiim: 2.560.

Qayrr-i dervijan-i zaviye-i Vrlkovar ()_,A!,) der hudud-i
kariye-i mezbure. !ki Iata ~ayrrdrr. Defter-i atlk mukayyet bulunmagln zaviye-i merkumenin zabiti olan Mevlana Gavsl bi~dirip
zikir olan tekkede konan ayende ve revendeye sarf etmek iiiere defter-i
cedid-i hakanide kaylt olundu.
l;Iii!il 'a. al-'ujr va'l-rusiim: 4· 700.
Hmta, k. r8o
~arr vc ~avdar, k. 40
Erzen, k. 35
Resm-i giyah ve bostan vc hime
Adet-i agnam
Resm-i a[;'ll
Ojr-i kevare
Ojr-i keten ve kcndir
Ojr-i mercimck, grah, bakla, 1algam
Č>jr-i kelem
[r8or] o,r-i biber ve piyaz
Ojr-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fr~r
Resm-i tapu
Resm-i bive
Bid'at-i hanazrr
Resm-i bojit'
Nrsf-i bad-i bava

2520
240
245
264
250

so
440
45
35
30
6o

12
150

6o
38

Mezraa-i Ora1iye ( ~~_,1 ), nezd-i kariye-i m.
I:Ia~il <a. al-<u~r va'l-rusiim: Boo.
Kariye-i Obramof~i ( ~_,...~,,1) ma zemin-i Antolof~i C,,o;d_,J_,WI)
der hudud-i kariye-i m., tilbi-i m.
Kinez- Habyan, Mikola ... ?, .. ? Jigmond, D'urad, Gmyana~,
Matko Vrrban, Petar Maruni t', Mati l mre, !mre Lovri t', Grrgur

Hmta, k. 70
~arr ve ~avdar, k. 20
Alef, k. 2
Erzen, k. ro
Resm-i giyah ve bostan ve hime
Adet-i agnam
Resm-i agri
o,r-i kevare
Čljr-i keten vc kendir
Čljr-i mercimek, bakla, ve p:rah, plgam
Čljr-i kelem
Čljr-i biber ve piyaz
o,r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pola~ma
Resm-i fr~r
Resm-i tapu
Bid'at-i hanazrr
Resm-i bojit'
Nrsf-i bild-i bava

479

g8o
120

8
192

6o

'5
20

so
ID

15

!O

soo
120

134

Mezraa-i Mirdqin~i ( ~"-'::') nezd-i kariye-i m ..
l;Iii1il 'a. al-'u1r va'l-rusiim ma resm-i ~eragah: 350.
Mezraa-i Holmu1 ( ..r_,l_,_) nezd-i kari ye-i m.
Qayu ma bahge-i Behram - sipahi der hudud-i mezraa-i m.
her muceb--i tapuname-i sahib-i arz, araba: 5·
Asiyab-i nim sale, ~arh: r. Fi: r6.
l;Iii!il 'a. al-'ujr va'l-rusiim ma resm-i geragah: 350.

StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi

Kariye-i Laz (j'~ ) ma msf-i zemin-i Lovrina~ Banovit' ( ?)
( .!l.. yi; 1i:""JY ) ve zemin-i Golin~i ( .,-J.J' ) , tahi-i karye-i m.
l§tfan Sentit', l§tfan Tomit', Gonoma (?) D'ord',evit', Petar
Varga, Anbru§ Toma§, [r8ov] Geza Sentit' Dor'devit', Filip Dord'evit',
D'ura Lukit', Petar Tomit', Petar D'urit', Habyan Gergit', Luka~
Domit', Mika Berla, Miklo§ D'ord'evit' (~ayrr der yed-i hod, araba: 3)
Blaj- terzi, Feza Anto!, Vitko Gruban, Filip Vukalit', Mika Petrovit'
Gonoma (?) !§tfan, Toma§ Doykovit', Mika Petrit' ~oma§ Lukit',
Toma§ Yakob, Bala Habyan, Luka~ And1rit, Luka~ D'ord'evit',
D'ura Luka~.
Ba§tina-i Gal ve l§tfan der yed-i Mikl o§ D'urit', resm-i tapu: 6o.
Hane: 29, ma ba§tina.
I;Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 7.854.
Hmta, k. 210
2940
~arr ve ~avdar, k. 84
484
Erzen, k. 12
784
Resm-i giyah ve bostan ve hime
336
6§r-i §If a, pinte: 6o
6oo
6§r-i §!fa-i raya-i mezbure der kura-i hari~, pinte: 20
200
Resm-i sepet
IOO
Adet-i agnam
420
Resm-i agri
84
6§r-i kevare
395
6§r-i keten ve kendir
145
6§r-i mercimek, grah, bakla, §algam
6§r-i kelem
6§r-i biber ve piyaz
220
6§r-i meyva
10
Resm-i arus
go
Resm-i polapna
85
Resm-i tapu
Resm-i fr~1
Bid'at-i hanazrr
430
Resm-i bojit'
6o
Nrsf-i bad-i hava
!OO
Mezraa-i Mala Vas (._,.lJ "I'L.) nczd-i kariye-i m.
I;Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: r.og8.

StREM SANCAGI TAHR!R DEFTERi

Mezraa-i Vi§anof~i ( cs..;?.J) der kurb-i kariye-i m.
Resm-i tapu a. yed-i raya-i mezbure: IO.
I;Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 350.
Mezraa-i Blajev~i (?) Ces~J;~) nezd-i kariye-i m.
I;Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 350.
Mezraa-i Idvori§te (..::..l JJ J> l ), nam-i diger Brod (>JJ) nezd-i
kariye-i m.
Asiyap der hudud-i m., ~arh: r. Fi: 25.
I;Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: g8.
. Nrsf-i zemin-i mezraa-i Vitozov~i (~JJ.fu) nezd-i kari ye-i m.
Laz (J"I' ).
I;Ia~il 'a. al-'u§r: 250.
Kariye-i Zalujiye ( 'I.J)\j) ma zemin-i ziraatgah-i raya-i
kariye-i mezbure der mezraa-i llin~i (?) ( '"'~\) ve Neradovgi
(?) ( "rJ>Ij) ve ~aytrha-i Milovan~i (?) (~l)..) nezd-i kariyec.i
m, tahi-i lvankova ( •.,ZI_,;\ ).
lvanis Blaj, lvani§ Gor, D'ura Kelemen, Miklo§ !van, Marko
Varga, Anbru§ Varga, Ga§par Presli~a, Petar Dimitra, Blaj !lit',
Feren~ lvan, Pava! Habyan, Mati Postanin, Pava! Petrit', Novak
Feren~, l§tfan Marko.
[r8r'] Vitko Ferit', Filip Prellit', Andrriya§ D'urit', Marko Gergit', Mati birader-i Gal, Vuk D'ord'evit'.
Hane: 21.
Mezraa-i Va§i~a ( ?) (~\J ) nezd-i kari ye-i m.
Mezraa-i Radev~i ( cs~J,\J) nezd-i kariye-i m.
Qaytr-i Pava! !volit' a. sakinan-1 kariye-i Qerit', ( .!l...r. ),
araba: 6.
I;Ia~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 4.500.
Hmta, k. 135
~arr ve ~avdar, k. r ro
Alef, k. go
Erzen, k. 35
Resm-i giyah ve bostan ve hime

r8go
66o
!20

245
252
P. !JI

StREM SANCAGI TAHRlR DEFTERI

StREM SANCAGI TAHRIR DEFTERI

Adet-i agnam
Resm-i agil
O§r-i kevare
O§f-i keten ve kendir
O§r-i mercimek, grah, bakla, §algam
O§r-i kelem
O§r-i biber ve piyaz
O§r-i meyva
.
Resm-i arus
Resm-i pola9ma
Resm-i fl91
Resm-i tapu
Bid'at-i hanaz1r
Resm-i bojit'
Asiyab-i nim sale, 9arh: 4- Resim
Resm-i tapu a. arazi-i asiyabha-i m. a. yed-i Arslan ve Mehmet Ali - serboliik. Bab: 2, nakit
·
N1sf-i bad-i hava
Kari ye-i Gura1ev9i ( ?) ( .s;-_,.!I~J;. ) ma
(.r,Jo;-IJ;) ve Popov9i (.s;-Y.Jd, H\bi-i m.

350
70
I IO
75
45
3I
26
25
64
42
45
25
I46
I20
64
JO

95

zemin-i Kova9ev9i

·
Marko Ra9etit', D'ura !vani§, ~imun Balit', Marko Balit',
Gugur Vidas, Peya Balit', Mihaylo Radovan Mate D'ord'evit'
!vi'ni§ D1ragan, Pava! Agalit', Gonoma ( ?) Ra~etit', Yako b Miko:
yit', Geza Mikoye, Mihal Ra9etit', And1riya§ Ra9etit', D'ura Anduit',
Mate !van, Mati D'urit', !van Balit', Pava! Marinit', Petar ... ?,
D'ura Dokit', Vuk Matiya§, D'ura Pavit', Anbru§ ... ?, Vuk !voye,
·
Anbru§ Blaj, Pava! .ur,ula.
Hane: 28.
I:Ia~il 'a. al-'u1r va'l-rusiim: 7.Ioo.
Hmta,. k. I85
~a1r ve 9avdar, k. I 25
Alef\ k. 32
Erzen, k. 45
Resm-i giyah ve ·bostan ve h ime
Adet-i agnam
Resm-i ag1l

2590
750
I28
3I5
336

O§r-i kevare
O§r-i keten ve kendir
O§r-i mercimek, grah, bakla, §algam
G§r-i kelem
O§r-i biber ve piyaz
o,r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i pqla9ma
Resm-i f191
Resm-i tapu
Bid'at-i hanazu
Resm-i boji t'
N1sf-i bad-i hava

458
I IO
95
75
35
go
75'
56
75
35
272
I 20
I45

[I8JV] N1sf-i zemin-i mezraa-i Vitozof9i C.r.J,j.A,J) nezd-i
kariye-i mezbure Gura1ev9i (?) (..r._,.!I~Ji. ).
Hasi! 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 250.
Kariye-i Petrof9i ( .r,JJ;l) ma zemin-i Blajoyof9i (?) ( .r.'Y.Jl~ ),
tahi-i lvankova ( •J•;IJ,I ).
Mihal Luka9, Bala§ Toma§, Toma§ Maro§, Dimitar Luka9,
Habyan Rado ba, Luka9 Feren9, Pava! Bogdan, Berta ... ?, D'urad'
Yakob, Mihal G1rgur, !§tfan Martin, Anto! Mati, Pava! Presli9a,
Luka9 Radeta, Yakob Bogdan, Petar Vukalin, ivani§ Mihal, Mihal
l§tfan, 1§tfan - dosela9.
Hane: I9·
J::la~il 'a. al-'u§r va'l-rusiim: 5· 700.
Hmta, k. 200
~a1r ve 9avdar, k. 6o
Erzen, k. 50
Resm-i giyah, ve bostan ve hime
Ll§r-i §Ira, pinte: I 5
Adet- i agnam
Resm-i ag1l
Ll§r-i kevare
G§r-i keten ve kendir
Ll§r-i mercimek, bakla, ve grah, plgam

2800.
g6o
350
228

44
276
85
IIO

StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt .

O~r-i kelem

O§r-i biber ve piyaz
O~r-i meyva
Resm-i arus

Resm-i pola~ma
Resm-i fi~I
Resm-i tapu
Bid'at-i hanaz1r
Resm-i bojit'
Nisf-i Md-i hava

StREM SANCAGI TAHRtR DEFTERt

so
270
2S
70

6s
4S
20
3SD
30
ISO

Kariye-i 1svinarevgi ( ..r.JJ"'_,...I ), til bi-i m.
. . . ? - doselag, Blaj Dukalin, Petar 1~tfan, Matiya~ - doselag,
Mika Matko, imre Luka, Filip Gunetit', Blaj Olbinit' (?), Pava!
Petar, Peya - dosela~, D'ura 1stekit', Petar Malit', 1~tfan Matko,
Kirst'an- doselag, Bratan- dosela~, 1~tfan Pava!, Anto! Mati, Goyka
( ?) D'urit', Petar Goyka ( ?) , D'ura - doselag.
Hane: 20.
I:Ia~il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: 4·3SD·
Hmta, k. Bo
1120
~arr ve ga vdar, k. 34
204
Alef, k. s
20
Erzen, k. 30
210
Resm-i giyah ve bostan ve hime
O~r-i ~Ira, pinte: I 70
Resm-i sepet
Adet-i agnam
Resm-i agri
O~r-i kevare
[I B2r] O~r-i keten ve kendir
O~r-i mercimek, grah, bakla, plgam
I I
O~r-i kelem
10
O~r-i biber ve piyaz
JO
O~r-i meyva
Resm-i arus
Resm-i polagma
Resm-i fr~I

485

JO
Resm-i tapu
IDO
Bid'at-i hanazir
Resm-i bojit
Nisf-i Md-i hava
Mezraa-i Bodonovgi (?) CryJ>Y) nezd-i kariye-i mezbure
lsvinarev~i ( ..,.._,Jl,.,_,...l ).
J:Ia~il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: 2SO·
Mezraa-i Marin~i (?) ( ...-.ut..) nezd-i kariye-i mezbure.
J:Ia~il 'a. al-'u~r va'l-rusiim: 2SD·
Mezraa-i Pirivniga (?) ( ~-'.r.l) nezd-i kariye-i m.
J