You are on page 1of 5

Surat Al-Fajr dan

Terjemahan
Surat Al-Fajr dan Terjemahan
(Waktu Fajar)
Surat ke : 89
Jumlah ayat : 30

‫أأذعووذذ لبلالل لمأن الششـويططلن الشرلجويلم‬
‫بسم ال الرحمن الرحيم‬
Demi fajar,

dan malam yang sepuluh,

dan yang genap dan yang ganjil,

dan malam bila berlalu.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad? (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. . dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu.Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal. yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu. di negerinegeri lain. dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak).

maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan. Sekali-kali tidak (demikian). .karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

dan datanglah Tuhanmu. dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini". . Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturutturut. sedang malaikat berbaris-baris. dan pada hari itu ingatlah manusia.dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil). akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.

dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya. masuklah ke dalam surga-Ku. Hai jiwa yang tenang.Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksaNya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku. . Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhaiNya.