You are on page 1of 5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN LỚP 6, 7, 8, 9

CTRL + CLICK CHUỘT PHẢI VÀO LINKS CẦN ĐỂ TỚI TRANG
TÀI LIỆU
Skkn-Một cách đọc - hiểu văn bản trong bài Ngữ văn 8
http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-mot-cach-doc-hieu-van-ban-trongbai-ngu-van-8-93460.html
Skkn-Nâng cao hiệu quả một số tiết dạy thơ đường luật ở bộ môn Ngữ
văn lớp 7,8
http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-nang-cao-hieu-qua-mot-so-tiet-daytho-duong-luat-o-bo-mon-ngu-van-lop-7%2c8-93472.html
Skkn -Xây dựng câu hỏi trong tiết học đọc - hiểu văn bản
http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-xay-dung-cau-hoi-trong-tiet-hocdoc-hieu-van-ban-93447.html
Skkn-Nâng cao chất lượng môn Ngữ văn bằng phương pháp sử dụng
Bản đồ tư duy trong dạy học
http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-nang-cao-chat-luong-mon-ngu-vanbang-phuong-phap-su-dung-ban-do-tu-duy-trong-day-hoc93399.html
Skkn-Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua môn làm quen
văn học thể loại truyện kể
http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-phat-trien-ngon-ngu-mach-lac-chotre-thong-qua-mon-lam-quen-van-hoc-the-loai-truyen-ke93398.html
Skkn-phương pháp giảng dạy Ngữ Văn 6 Theo Dạng Sơ Đồ Tóm Tắt
http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-phuong-phap-giang-day-ngu-van-6theo-dang-so-do-tom-tat-93397.html
SKKN-Rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận cho HS lớp 9 theo chuẩn
kiến thức và kĩ năng

com/tai-lieu/skkn-xay-dung-cau-hoi-trong-tiet-hocdoc-hieu-van-ban-93389.com/tai-lieu/skkn-su-dung-so-do-tu-duy-trong-gio-nguvan-6-phan-tieng-viet-93386.html SKKN -Phương pháp dạy học kiểu bài nghị luận văn học trong chương trình Ngữ văn lớp 9 http://xemtailieu.html SKKN-Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ Ngữ Văn 6 phần Tiếng Việt http://xemtailieu.http://xemtailieu.html Skkn-Kinh nghiệm dạy học ngữ văn thcs theo phương pháp đổi mới http://xemtailieu.Các biện pháp tu từ trong dạy học ngữ văn thcs http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-ren-luyen-ki-nang-viet-van-nghiluan-cho-hs-lop-9-theo-chuan-kien-thuc-va-ki-nang-93396.com/tai-lieu/skkn-kinh-nghiem-day-hoc-ngu-van-thcstheo-phuong-phap-doi-moi-93395.html .com/tai-lieu/skkn-phuong-phap-day-hoc-kieu-bainghi-luan-van-hoc-trong-chuong-trinh-ngu-van-lop-9-93394.com/tai-lieu/skkn-mot-vai-suy-nghi-khi-day-van-banbuc-tranh-em-gai-toi-van-6-tap-ii-93380.html Skkn-Xây dựng câu hỏi trong tiết học đọc .hiểu văn bản http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-mot-so-bien-phap-giup-hoc-sinhlam-tot-bai-tap-lam-van-trong-chuong-trinh-ngu-van-8-93462.html Skkn-Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn 8 http://xemtailieu.html Skkn.html SKKN-Một vài suy nghĩ khi dạy văn bản -Bức tranh em gái tôi-Văn 6 Tập II http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-cac-bien-phap-tu-tu-trong-day-hocngu-van-thcs-93393.

Hướng dẫn học sinh cách phân đoạn phần Thân bài khi làm bài Văn tự sự trong phân môn Tập làm văn ở lớp 6 http://xemtailieu.html SKKN.html Skkn-Hoạt động nhóm và tổ chức trò chơi trong dạy học môn ngữ văn thcs http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-chuyen-de-co-ban-cua-mot-so-thetho-trong-chuong-trinh-ngu-van-7-93370.html Skkn-Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tiếng việt – trong chương trình ngữ văn 7 http://xemtailieu.Phương pháp rèn kĩ năng làm văn tả cảnh cho học sinh lớp 6 http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-mot-so-phuong-phap-giup-hs-lamtot-bai-van-trong-chuong-trinh-ngu-van-8-93378.Skkn-Một số phương pháp giúp HS làm tốt bài văn trong chương trình ngữ văn 8 http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-huong-dan-hoc-sinh-cach-phandoan-phan-than-bai-khi-lam-bai-van-tu-su-trong-phan-mon-taplam-van-o-lop-6-93366.com/tai-lieu/skkn-phuong-phap-ren-ki-nang-lam-vanta-canh-cho-hoc-sinh-lop-6-93367.com/tai-lieu/skkn-hoat-dong-nhom-va-to-chuc-trochoi-trong-day-hoc-mon-ngu-van-thcs-93373.html Skkn-chuyên đề cơ bản của một số thể thơ trong chương trình ngữ văn 7 http://xemtailieu.html Skkn-Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việtphân môn Từ ngữ trong trương trình Ngữ văn 7 .html SKKN.com/tai-lieu/skkn-mot-so-bien-phap-nham-nang-caochat-luong-day-oc-phan-mon-tieng-viet-%E2%80%93-trongchuong-trinh-ngu-van-7-93372.

http://xemtailieu.Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ Ngữ Văn 6 phần Tiếng Việt http://xemtailieu.html Skkn-tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong dạy học môn ngữ văn thcs http://xemtailieu.html Skkn-Sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giờ văn http://xemtailieu.com/tai-lieu/skkn-su-dung-so-do-tu-duy-trong-gio-nguvan-6-phan-tieng-viet-93361.org/document/3102919-skkn-su-dung-he-thong-cau-hoi-tichhop-trong-gio-van.com/tai-lieu/skkn-mot-so-bien-phap-nang-cao-chatluong-day-hoc-mon-tieng-viet-phan-mon-tu-ngu-trong-truong-trinhngu-van-7-93463.com/tai-lieu/skkn-su-dung-he-thong-cau-hoi-tich-hoptrong-gio-van-93484.html skkn sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giờ văn http://123doc.com/tai-lieu/skkn-tich-hop-noi-dung-hoc-tap-va-lamtheo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-trong-day-hoc-mon-ngu-vanthcs-93488.com/tai-lieu/skkn-phuong-phap-kiem-tra-danh-giadat-hieu-qua-mon-ngu-van-cap-thcs-93360.com/tai-lieu/skkn-mot-so-bien-phap-nang-cao-chatluong-day-hoc-mon-tieng-viet-phan-mon-tu-ngu-trong-truong-trinhngu-van-7-93463.html Skkn.htm SKKN rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận cho HS lớp 9 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng .html SKKN.Phương pháp kiểm tra đánh giá đạt hiệu quả môn ngữ văn cấp thcs http://xemtailieu.html Skkn-Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việtphân môn Từ ngữ trong trương trình Ngữ văn 7 http://xemtailieu.

htm SKKN KINH NGHIỆM DẠY HÔC NGỮ VĂN THCS THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI http://123doc.org/document/3102917-skkn-ren-luyen-ki-nang-viet-van-nghiluan-cho-hs-lop-9-theo-chuan-kien-thuc-va-ki-nang.htm .org/document/3102893-skkn-kinh-nghiem-day-hoc-ngu-vanthcs-theo-phuong-phap-doi-moi.http://123doc.