You are on page 1of 2

Mu s: 01/2015-KTSTQ

TN C QUAN QUN L CP TRN CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


TN N V BAN HNH VN BN
c lp - T do - Hnh phc

S:

/Q-C quan ban hnh VB

, ngy thng nm

QUYT NH
V vic kim tra sau thng quan ti .

TNG CC TRNG TCHQ/CC TRNG CC KTSTQ


CC TRNG CC HQ /CHI CC TRNG CHI CC
Cn c Lut ...........................................................................................................
Cn c Ngh nh ..................................................................................................
Cn c Thng t.....................................................................................................
Xt ngh ti ............ ngy ............ ca ............ v kim tra sau thng quan
ti........................................................................................................,
QUYT NH:
iu 1. Kim tra sau thng quan i vi ............... (1)..........................................
M s thu: ............................................................................................................
a ch: ...................................................................................................................
a im kim tra: ..................................................................................................
Thi hn kim tra:............. ngy lm vic, k t ngy ...........................................
iu 2. Thnh lp on/nhm(4) kim tra gm cc ng (b) c tn sau y:
1. ng/b......chc v/ngch cng chc (nu c).....trng on/trng nhm (4);
2. ng/b............................. (nh trn) .............................ph on (nu c);
3. ng/b............................. (nh trn) .............................thnh vin;
.................................................................................................................................
iu 3. Phm vi, ni dung kim tra gm:
- Phm vi kim tra: .................................................................................................
- Ni dung kim tra: ...............................................................................................
.................................................................................................................................
191

iu 4. on/nhm(4) kim tra c quyn v ngha v theo quy nh


ti.............................; Ngi khai hi quan(1)........................ c quyn v ngha
v theo quy nh ti......................, c trch nhim c i din theo php lut
hoc i din c y quyn lm vic vi c quan hi quan v chun b h s,
chng t, ti liu c lin quan (2).
iu 5. on/nhm(4) kim tra, Th trng n v trin khai thc hin kim tra
v .....(1) c trch nhim thc hin Quyt nh ny./.
Ni nhn:
- Nh iu 5;
- VT, Tn c quan;

(3)

TH TRNG N V
(k, ghi r h tn, ng du)

Ghi ch:
(1)
Tn ngi khai hi quan- Tn ch hng ha, i l lm th tc hi quan, tn t chc, c nhn c
ch hng ha y quyn thc hin th tc hi quan.
(2)
Trng hp kim tra sau thng quan ti tr s c quan hi quan, phi nu c th h s, chng t ti
liu cn cung cp theo iu 79, Lut Hi quan s 54/2014/QH13) ti phn ni dung kim tra.
(3)
Cc trng Cc KTSTQ hoc Chi cc trng Chi cc KTSTQ (trong trng hp quyt nh kim
tra ti tr s ngi khai hi quan do Tng cc trng TCHQ hoc Cc trng cc HQ ban hnh)
(4)
on kim tra trong trng hp kim tra ti tr s ngi khai hi quan, nhm kim tra trong trng
hp kim tra ti tr s c quan hi quan

192