You are on page 1of 159

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มกราคม 2559

เดินหน้า FiT Bidding กกพ. ประเดิมรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจาก VSPP
ระยะที่ 1 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in
Tariff พ.ศ. 2558 พร้อมหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้า ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขัน ทางด้านราคา
(Competitive Bidding) โดยระยะที่ 1 จะเริ่มรับซื้อในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอใน
จังหวัดสงขลา เป้าหมายการรับซื้อรวมไม่เกิน 46 เมกะวัตต์
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกากับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ
รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT ที่ได้ขยายระยะเวลากาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) จากเดิม
ภายในปี 2560 เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2558 ซึ่ง กกพ. จะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 กกพ. ได้ออกประกาศการรับซื้อไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) พร้อมหลักเกณฑ์ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา
ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรับซื้อไฟฟ้าสาหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส) และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี) ในปริมาณกาลังผลิตติดตั้ง
รวมไม่เกิน 46 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายการรับซื้อตามประเภทเชื้อเพลิงและกาลังการผลิตติดตั้ง โดยเป็นการดาเนินการ
ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เรื่อง มาตรการพิเศษส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา และในระยะที่ 2 กกพ. จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ที่เหลือภายหลังจากการรับ
ซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์มสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรแล้วเสร็จ
“สาหรับรายละเอียดการรับซื้อไฟในระยะที่ 1 จานวน 46 เมกะวัตต์ ได้แบ่งเป้าหมายการรับซื้อตามประเภท
เชื้ อ เพลิ ง และก าลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง เป็ น ก๊ า ซชี ว ภาพ (น้ าเสี ย /ของเสี ย ) จ านวนไม่ เ กิ น 10 เมกะวั ต ต์ และ
ชีวมวล จานวนไม่เกิน 36 เมกะวัตต์ โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) และจะ
คัดเลือกเชื้อเพลิงแต่ละประเภทแยกจากกัน โดย กกพ. จะคัดเลือกเชื้อเพลิงประเภทก๊าซชีวภาพให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2559 แล้วจึงจะคัดเลือกเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลต่อไป โดยมีกาหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2559
สาหรับการรับซื้อไฟในระยะที่ 2 จะดาเนินการหลังจากการรับซื้อโครงการโซลาร์ ฟาร์มสาหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตรแล้วเสร็จ เนื่องจากจะทราบศักยภาพวงจร (Feeders) ที่เหลืออยูจ่ ากการรับซื้อโครงการโซลาร์แล้ว
ซึ่ง กกพ.จะออกประกาศการรับซื้อไฟในระยะที่ 2 ในพื้นที่ที่เหลือต่อไป โดยในระยะที่ 2 นี้ จะเปิดรับซื้อ เชื้อเพลิง 3
ประเภท คือ ก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย) ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)” นายวีระพล กล่าว
ในส่วนของขั้นตอนการประเมินและคัดเลือกคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า กกพ. ได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนแรกเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติกับการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่น โดยผู้ยื่นต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น
ของโครงการที่เสนอ เช่น จะต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Adder
หรือเงินอุดหนุนอื่นๆ หรือต้องไม่เคยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้ามาก่อน เป็นต้น ทั้งนี้ หากคุณสมบัติของผู้ยื่นไม่
เป็นไปตามที่กาหนดในประกาศ ผู้ยื่นรายนั้นจะไม่ได้รับการประเมินในขั้นตอนต่อไป โดย กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน
การประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคในเว็บไซต์ของสานักงาน กกพ. ให้ทราบก่อน แล้วจึงเริ่มการคัดเลือกใน
ขั้นตอนที่ 2 คือ การประเมินข้อเสนอด้านราคา โดยในการประเมินข้อเสนอด้านราคา กกพ. จะใช้วิธีการเรียงลาดับราคา

โดยเรียงลาดับผู้ยื่นที่เสนออัตราส่วนลด (เป็น %) ของอัตรา FiTF มากที่สุดก่อน และหากในกรณีที่มีผู้ยื่นเสนออัตราส่วนลด
เท่ากัน ผู้ที่ยื่นก่อนจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน นอกจากนี้ กกพ. ขอย้าว่าภายหลังจากที่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่
ได้รับการคัดเลือกแล้ว ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้าหรือจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ประเภทเชื้อเพลิง และขนาดกาลัง
การผลิตติดตั้งจะต้องไม่เกินกว่าขนาดที่ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้กาหนดในประกาศ
สาหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบคาขอได้ทาง www.erc.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม
2559 เป็นต้นไป โดยมีกาหนดการรับซื้อไฟฟ้า (ระยะที่ 1) ดังนี้
กาหนดระยะเวลา
การรับซื้อไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย)
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม – วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
วันพฤหัสที่ 31 มีนาคม 2559
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559
กาหนดระยะเวลา
การรับซื้อไฟฟ้าประเภทชีวมวล
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
วันพุธที่ 15 มิถุนายน – วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

กิจกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเปิดรับตรวจสอบ
จุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า
การยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
(ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการประเมินคุณสมบัติ
และข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค
เปิดซองข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและผู้ทไี่ ด้รบั คัดเลือก
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กิจกรรม
ประกาศข้อมูลศักยภาพระบบไฟฟ้า
สาหรับประเภทชีวมวล
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเปิดรับตรวจสอบ
จุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า
การยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
(ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติและ
ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค
เปิดซองข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและผู้ทไี่ ด้รบั คัดเลือก
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เกี่ยวกับ กกพ.
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการกากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริ การ
อย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่าง
ยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
โทรศัพท์ 0-2207-3599 หรือ 1204 โทรสาร 0-2207-3502 www.erc.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
18 กุมภาพันธ์ 2559

กกพ. สร้างความเข้าใจ FiT Bidding 3 จังหวัดชายแดนใต้
ย้าโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขันตอน
คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมความพร้อมการรับซือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff ด้วยวิธีการคัดเลือก
โดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 ในพืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ้าเภอใน
จังหวัดสงขลา โดยได้เชิญผู้ประกอบการกลุ่มโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ได้ยื่นขอตรวจสอบ Feeder เข้ารับฟังการชีแจง
หลักเกณฑ์และขันตอนการรับซือ เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการยื่นข้อเสนอที่จะมีขึนช่วงปลายเดือน ก.พ. 59 นี
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกากับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ
รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา
(Competitive Bidding) ว่าภายหลังจากที่ กกพ. ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าในระยะที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 โดย
เป็นการรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา
(อาเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี) ในปริมาณกาลังผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 46 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายการรับซื้อตาม
ประเภทเชื้อเพลิงและกาลังการผลิตติดตั้งแบ่งเป็น ก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย) จานวนไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ และชีวมวล
จานวนไม่เกิน 36 เมกะวัตต์ ซึ่งมีผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพจานวนหนึ่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการและได้ยื่นขอ
ตรวจสอบ Feeder กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กกพ. ได้ เชิ ญผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพที่ได้ ยื่นขอตรวจสอบ
Feeder กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับซื้อ โดยทางสานักงาน กกพ. ได้อธิบาย
รายละเอียดตามประกาศการรับซื้อและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคาร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า ขั้นตอนการคัดเลือกโดยการ
แข่งขันทางด้ านราคา (Competitive Bidding) รวมถึงสาธิ ตการกรอกแบบคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ า และ
เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความชัดเจนโปร่งใสในขั้นตอนการรับซื้อ และเพื่อลด
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า พร้อมทั้งเพื่อเป็นเวทีตอบข้อซักถามต่างๆ โดยทางสานักงาน
กกพ. ได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่คาดว่าผู้ประกอบการจะซักถามไว้ด้วย นอกจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมรับฟังการ
ชี้แจงในครั้งนี้แล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
“สาหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้จะเป็นการยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าของเชื้อเพลิงประเภทก๊าซชีวภาพในช่วงวันที่
23-29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สานักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th หรือ โทร.1204” นายวีระพล กล่าว
เกี่ยวกับ กกพ.
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการกากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริการอย่างมั่นคง และ
มีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่างยั่งยืน ร ะหว่างกิจการพลังงาน
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
โทรศัพท์ 0-2207-3599 หรือ 1204 โทรสาร 0-2207-3502 www.erc.or.th

ภาพบรรยากาศการประชุมชีแจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ FiT Bidding ประเภทก๊าซชีวภาพ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

Fact Sheet
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
(ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558
(ระยะที่ 1 สาหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส)
และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี))

1. ความเป็นมา
1.1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558 ด้วยวิธีคัดเลือกข้อเสนอโครงการใหม่ที่ให้ส่วนลดสูงสุดของอัตรารับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) และมอบหมายให้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 กพช. ได้มีมติให้ กกพ. รับไปดาเนินการประกาศ
รับข้อเสนอขอขายไฟฟ้าภายใต้กลไกการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) ภายในเดือนกรกฎาคม 2558
สาหรับพลังงานน้าและขยะให้ดาเนินการรับซื้อไฟฟ้าด้วยวิธีอื่น
1.2 กกพ. ออกระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) พ.ศ. 2558 และระเบียบแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม และ 4 เมษายน 2558 ตามลาดับ โดยในข้อ 15 และ 16 ของ
ระเบียบฯ กาหนดว่า กกพ. จะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ประกาศกาหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ประกาศจะ
กาหนดในแต่ละคราว
1.3 กกพ. จัดทา (ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวี ยน (ไม่ รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ (ร่าง)
หลั กเกณฑ์ การรับซื้ อไฟฟ้ าจากผู้ ผลิ ตไฟฟ้ าพลั งงานหมุ น เวี ยนด้ วยวิ ธี การคั ดเลื อกโดยการแข่ งขันทางด้ า นราคา
(Competitive Bidding) โดยนา (ร่าง) ประกาศฯ และ (ร่าง) หลั กเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ไปรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง
เว็บไซต์สานักงาน กกพ. ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558 และมีการสัมมนาในรูปแบบ Focus Group
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 รวมทั้งได้รวบรวมความเห็นจากหนังสือและอีเมลจนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
1.4 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 กกพ. ออกประกาศ “เรื่อง เลื่อนการประกาศคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิ ตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวี ยน (ไม่รวม
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff และหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding)” เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้มี
แนวนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP
1.5 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 กพช. มีมติเรื่อง มาตรการพิเศษส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพ
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา ดังนี้
1.5.1 เห็นชอบให้มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจาก VSPP เชื้อเพลิงชีวมวล ขยะ และ
ก๊าซชีวภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อาเภอใน
จังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี) ในปริมาณกาลังผลิตติดตั้งประมาณ 50
เมกะวัตต์ ด้วยวิธีการแข่งขันด้านราคา (FiT Bidding ยกเว้นเชื้อเพลิงขยะ) โดยแบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล กาลังผลิต
ติดตั้งประมาณ 30-40 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ กาลังผลิตติดตั้งประมาณ 10-20 เมกะวัตต์ โดยให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลดกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าจะนะ (โดยวิธี Operation)
1

1.5.2 ในส่วนของการรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทขยะ ให้การรับซื้อไฟฟ้าสอดคล้องและ
เป็นไปตาม Roadmap ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.5.3 เห็นชอบให้เลื่ อนกาหนดวั นประกาศรับข้อเสนอภายใต้กลไกการแข่งขันด้า นราคา (FiT
Bidding) จากเดิมที่กาหนดให้ดาเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2558 ออกไป และให้ กกพ. รับไปดาเนินการออก
ประกาศรับข้อเสนอขอขายไฟฟ้าภายใต้กลไกการแข่งขันด้านราคา
1.6 เมื่ อวั นที่ 13 – 27 ตุ ลาคม 2558 กกพ. เปิด ให้มีการรับฟัง ความคิดเห็น ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ต่อ (ร่าง)
ประกาศ กกพ. เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวม
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 สาหรับ
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา
(อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี)
1.7 กกพ. ได้ ป รั บ ปรุ ง (ร่า ง) ประกาศการรับ ซื้ อ ไฟฟ้ า ฯ (ร่ า ง) หลั ก เกณฑ์ ก ารรับ ซื้ อ ไฟฟ้ า ฯ รวมทั้ ง
เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และได้เปิดให้มีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง
(ครั้งที่ 2) ผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2558
1.8 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 กกพ. ได้พิจารณาเรื่อง การขอขยายระยะเวลากาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์สาหรับการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ Feed-in Tariff ภายใต้กลไกการแข่งขันด้านราคา (Competitive
Bidding) โดยมีมติเห็นชอบเหตุผลการขอขยายวัน SCOD ออกไปจากภายในปี 2560 เป็นภายในปี 2561 และให้
สานักงาน กกพ. เสนอ กพช. เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว
1.9 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 กพช. ได้พิจารณาเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) โดยมี (ร่าง) มติ ดังนี้
1.9.1 เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลากาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ สาหรับการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ภายใต้กลไกการแข่งขันด้านราคา (Competitive
Bidding) (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) ตามที่ กพช. เคยกาหนดไว้เดิมภายในปี 2560 เป็นภายในปี 2561
1.9.2 เห็นชอบให้ กกพ. ดาเนินการประกาศรับข้อเสนอขอขายไฟฟ้า FiT แบบ Competitive Bidding
ทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT ที่ กพช. ได้เห็นชอบไว้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557
1.9.3 เห็นชอบการปรับปรุงลาดับความสาคัญการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ดังนี้ (1) ขยะ
(ชุมชนและอุตสาหกรรม) (2) พลังงานน้าขนาดเล็ก (3) ก๊าซชีวภาพจากน้าเสีย/ของเสีย (4) ชีวมวล (5) ก๊าซชีวภาพ
จากพืชพลังงาน (6) พลังงานแสงอาทิตย์ (7) พลังงานลม และ (8) พลังงานความร้อนใต้พิภพ

2

*อัตรา Feed-in Tariff (FiT) สาหรับโรงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP)
(ตามมติ กพช. วันที่ 15 ธันวาคม 2557)
FiT (บาท/หน่วย)
กาลังผลิต (เมกะวัตต์)
1) ขยะ (การจัดการขยะแบบผสมผสาน)
กาลังผลิตติดตั้ง ≤ 1 เมกะวัตต์
กาลังผลิตติดตั้ง > 1-3 เมกะวัตต์
กาลังผลิตติดตั้ง > 3 เมกะวัตต์
2) ขยะ (หลุมฝังกลบขยะ)
3) ชีวมวล
กาลังผลิตติดตั้ง ≤ 1 เมกะวัตต์
กาลังผลิตติดตั้ง > 1-3 เมกะวัตต์
กาลังผลิตติดตั้ง > 3 เมกะวัตต์
4) ก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย)
5) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
6) พลังงานน้า
กาลังผลิตติดตั้ง ≤ 200 kW
7) พลังงานลม

FiT Premium (บาท/หน่วย)
สาหรับ
สาหรับโครงการ
โครงการกลุ่ม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
เชื้อเพลิงชีวภาพ
ภาคใต้(2)
(8 ปีแรก)
(ตลอดอายุโครงการ)

FiTF

FiTV.2560

FiT(1)

ระยะเวลา
สนับสนุน
(ปี)

3.13
2.61
2.39
5.60

3.21
3.21
2.69
-

6.34
5.82
5.08
5.60

20 ปี
20 ปี
20 ปี
10 ปี

0.70
0.70
0.70
-

0.50
0.50
0.50
0.50

3.13
2.61
2.39
3.76
2.79

2.21
2.21
1.85
2.55

5.34
4.82
4.24
3.76
5.34

20 ปี
20 ปี
20 ปี
20 ปี
20 ปี

0.50
0.40
0.30
0.50
0.50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

4.90
6.06

-

4.90
6.06

20 ปี
20 ปี

-

0.50
0.50

2. ประโยชน์ของการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff
Feed-in Tariff (FiT) เป็นระบบใหม่ที่มีการปรับให้เหมาะสม และสะท้อนต้นทุนมากขึ้น ซึ่ง การรับซื้อไฟฟ้า
ในแบบ FiT นี้ เป็นการจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เนื่องจากอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ให้ผลตอบแทนที่สะท้อนถึงต้นทุนการดาเนินงานได้มากขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความโปร่งใสให้
เกิดกับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนมากขึ้น

3. วิธีการดาเนินงาน
2.1 ลักษณะของโครงการ
2.1.1 โครงการที่ได้ยื่นคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติตอบรับซื้อไฟฟ้า
ตามประกาศ กกพ. เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก
แบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558 และได้ดาเนินการยื่นคาขอยกเลิกคาขอขายไฟฟ้าเดิมและยืน่
คาขอขายไฟฟ้าใหม่กับสานักงาน กกพ. แล้ว
2.1.2 โครงการที่ยื่นคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าตามประกาศ กกพ. เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ
Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 (ระยะที่ 1 สาหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส) และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี))
2.1.3 โครงการที่ยื่นคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจะต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) หรือเงินอุดหนุนอื่นๆ
3

2.1.4 โครงการที่ยื่นคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจะต้องไม่เคยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับ กฟภ.
หรือ กฟผ.
2.1.5 โครงการที่ยื่นคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจะต้องไม่เป็นโครงการที่พัฒนามาจากการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมจากโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าเดิมที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่
เคยมีสัญญาซื้อขายกับ กฟภ. หรือ กฟผ. แล้วหรือไม่ก็ตาม
2.2 เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า
กกพ. จะพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT ที่เสนอจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็น 2 ระยะ ดังนี้
1) ระยะที่ 1 รับซื้อไฟฟ้าสาหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส) และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี)
มีเป้าหมายกาลังผลิตติดตั้งรวมไม่เกิน 46 เมกะวัตต์ โดยแยกประเภทเชื้อเพลิงตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กาหนด ดังนี้
(1) ก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย)

ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์

(2) ชีวมวล

ไม่เกิน 36 เมกะวัตต์

(รายละเอียดเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่แสดงไว้ในเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ หมายเลข 14.6)

2) ระยะที่ 2 เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ จะประกาศรับซื้อไฟฟ้าสาหรับพื้นที่ที่เหลือ
และหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าให้ทราบต่อไป
2.3 อัตราสูงสุดของราคารับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in Tariff
ในการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคาจะพิจารณาจากอัตราส่วนลดเป็นร้อยละของราคารับซื้อไฟฟ้าใน
ส่วนของ FiTF เท่านั้น
FiT (บาท/หน่วย)
ประเภทเชื้อเพลิงและ
ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง

FiTF

FiTV.2560

(1)

FiT

ระยะเวลา
สนับสนุน
(ปี)

FiT Premium (บาท/หน่วย)
โครงการ
โครงการ
ในพื้นที่จังหวัด
(2)
กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ
ชายแดนภาคใต้
(8 ปีแรก)
(ตลอดอายุโครงการ)

1) ก๊าซชีวภาพ
3.76
3.76
20 ปี
0.50
0.50
(น้าเสีย/ของเสีย)
2) ชีวมวล
ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง
3.13
2.21
5.34
20 ปี
0.50
0.50
≤ 1 MW
ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง
2.61
2.21
4.82
20 ปี
0.40
0.50
> 1-3 MW
ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง
2.39
1.85
4.24
20 ปี
0.30
0.50
> 3 MW
หมายเหตุ (1) อัตรา FiT จะใช้สาหรับโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2560 โดยภายหลังจากปี 2560 นั้น อัตรา FiTV จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตาม
อัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) สาหรับประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล เท่านั้น (2) โครงการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4
อาเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวีจะมีอัตรา FiT Premium 0.50 บาท/หน่วย ตลอดอายุโครงการ

4

2.4 ข้อมูลสาคัญสาหรับผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
2.4.1 กาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD)
ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากต้องเสนอกาหนดวัน SCOD ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากมีกาหนดวัน SCOD ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่สามารถ
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามกาหนดวัน SCOD ได้ และมีความประสงค์จะขอขยายวัน SCOD จะต้องแจ้งความประสงค์
เป็นหนังสือให้ กฟภ. ทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวัน SCOD โดย กฟภ. จะพิจารณาขยายวัน SCOD จากความพร้อม
4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมด้านที่ดิน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านแหล่งเงินทุน และความ
พร้อมด้ านการขออนุญ าตตามกฎหมายที่เกี่ย วข้องให้แล้ว เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กฟภ. ได้รับแจ้ ง โดย
สามารถขยายวัน SCOD ออกไปได้แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2.4.2 ที่ตั้งโรงไฟฟ้า
ที่ตั้งโรงไฟฟ้าต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส) และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี)
2.4.3 ศักยภาพของระบบไฟฟ้าและจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (Feeder)
ผู้ยื่ น ขอผลิ ต ไฟฟ้ า ขนาดเล็ กมากจะต้ องเสนอเชื่ อมโยงระบบโครงข่า ยไฟฟ้ ากับ สถานี ไ ฟฟ้ า ตาม
ศักยภาพของระบบไฟฟ้าในเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ หมายเลข 14.5 เท่านั้น ซึ่งจะต้องยื่นขอ
ตรวจสอบ Feeder กับ กฟภ. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและ กฟภ. จะต้องตรวจสอบและแจ้งผลการ
ตรวจสอบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นขอตรวจสอบกับ กฟภ.
ในข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จะต้องมีหนังสือจาก กฟภ. แจ้งว่าโครงการที่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมากเสนอ สามารถเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ Feeder ใด ตามศักยภาพระบบไฟฟ้า และผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากจะต้องระบุเพียง Feeder เดียวเท่านั้น (กรณีที่ กฟภ. แจ้งผลมากกว่าหนึ่ง Feeder)
2.4.4 การใช้เชื้อเพลิงเสริม
ให้ใช้เชื้อเพลิงที่ได้จากพลังงานหมุนเวียนประเภทเดียวกันเท่านั้น
2.4.5 โครงการที่เสนอขายไฟฟ้าจะต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องรับรองว่า โครงการที่เสนอขายไฟฟ้าจะต้องไม่เคยได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ( Adder) หรือเงิน
อุดหนุนอื่นๆ
ในกรณีที่ตรวจสอบพบก่อนลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าว่า โครงการที่เสนอขายไฟฟ้ าเคยได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ให้ถือว่าคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าของผู้ที่ได้รับคัดเลือกรายนั้นเป็นอันยกเลิก และให้
สานักงาน กกพ. ยึดหลักค้าประกันได้
ในกรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังจากที่ได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
สิ้นสุดลง และ กฟภ. ที่เป็นคู่สัญญาสามารถดาเนินการยึดหลักค้าประกันสัญญา ตลอดจนดาเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
2.4.6 การยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
หากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากรายใดไม่สามารถดาเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ให้ถือว่า สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นอันสิ้นสุดลง
5

2.5 ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือกคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
การประเมินและคัดเลือกคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การประเมินคุณสมบัติ
รวมทั้งข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค และการประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
2.5.1 การประเมินคุณสมบัติ รวมทั้งข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค
(1) ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5. ของประกาศฯ
(2) ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคต้องมีความถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในรายการ
ข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ หมายเลข 14.3
เมื่ อผู้ ยื่ น ขอผลิ ต ไฟฟ้ า ขนาดเล็ กมากผ่ า นการประเมิ น คุณ สมบั ติ และยื่ น ข้อเสนอถูก ต้ องและ
ครบถ้วน และ กกพ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จะถือว่าผ่านการประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค และจะได้รับ
การประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคาต่อไป
สาหรับผู้ยื่นขอผลิ ตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ไม่ผ่านการประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค
จะไม่ได้รับการประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา และมีผลให้คาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันสิ้นผล
สาหรับผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ไม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติรวมทั้งข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
ด้านเทคนิค สานักงาน กกพ. จะแจ้งให้ผู้ยื่นมารับข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคาและเอกสารหลักค้าประกันคืนตาม
เงื่อนไขที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป หากพ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว จะถือว่าไม่ประสงค์จะรับข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา
และเอกสารหลักค้าประกันคืน สานักงาน กกพ. จะพิจารณาดาเนินการกับเอกสารดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป
(3) สานักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติรวมทั้งข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
ด้านเทคนิคที่ กกพ. ได้ให้ความเห็นชอบในเว็บไซต์ของสานักงาน กกพ. (www.erc.or.th)
2.5.2 การประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา
(1) การเรียงลาดับราคา
ในกรณี ที่ผู้ ยื่ น ขอผลิ ต ไฟฟ้ า ขนาดเล็ กมากเสนอข้อมู ล ถูกต้ องและครบถ้ว นตามที่ กาหนดไว้ ใน
รายการข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ หมายเลข 14.4 จึงจะได้รับการประเมินข้อเสนอขาย
ไฟฟ้าด้านราคา สาหรับผู้ยื่นที่เสนอข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าไม่ผ่านการประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
ด้านราคา และมีผลให้คาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันสิ้นผล
การรับซื้อไฟฟ้าในแบบ FiT ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา จะพิจารณารับซื้อ
โดยดาเนินการคัดเลือกแต่ละประเภทเชื้อเพลิงแยกจากกัน โดยการเรียงลาดับราคาของผู้ยื่นที่เสนออัตราส่วนลดของ
FiTF เป็นหน่วยร้อยละมากที่สุดจะได้รับการพิจารณาก่อน ทั้งนี้ อัตราส่วนลดให้ระบุจานวนทศนิยม 2 ตาแหน่ง
(2) สานักงาน กกพ. จะเสนอผลการประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคาต่อ กกพ. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และจะประกาศผลการคัดเลือกในเว็บไซต์ของสานักงาน กกพ. (www.erc.or.th) โดยจะมีข้อมูล
อาทิ รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้รับการคัดเลือก ลาดับการยื่นคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ขนาด
กาลังการผลิตติดตั้ง ข้อเสนออัตราส่วนลด FiTF และจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ ผลการ
พิจารณาของ กกพ. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ภายหลังจากที่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ห้ามเปลี่ยนแปลงจุดรับซื้อไฟฟ้า
หรือจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ประเภทเชื้อเพลิง และขนาดกาลังการผลิตติดตั้งจะต้องไม่เกินกว่าขนาดที่ได้รับการคัดเลือก

6

2.6 หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค
ผู้ประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจะประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคในลักษณะผ่าน-ไม่ผ่าน โดยข้อเสนอที่ไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์การประเมินข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าข้อเสนอนั้นไม่ผ่านการประเมิน
2.6.1 ความครบถ้วนของข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค
ตรวจสอบความครบถ้ว นสมบูรณ์ของข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ด้ านเทคนิคตามเงื่ อนไขการจัด ท า
ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ หมายเลข 14.3
2.6.2 กาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD)
ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องเสนอกาหนดวัน SCOD ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2.6.3 จุดเชื่อมโยงกับระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจะต้องเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับสถานีไฟฟ้าตามศักยภาพของระบบไฟฟ้าไว้ใน
เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ หมายเลข 14.5 โดยต้องมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าจาก กฟภ. ว่าโครงการที่เสนอสามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ที่สถานีไฟฟ้าและ Feeder ใด
ในกรณีที่เสนอเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับสถานีไฟฟ้าและ Feeder ที่ไม่อยู่ในเอกสารแนบท้าย
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ หมายเลข 14.5 ให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินด้านเทคนิค
ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจะต้องระบุเพียง Feeder เดียวเท่านั้น (กรณีที่ กฟภ. แจ้งผล
มากกว่าหนึ่ง Feeder)
2.6.4 ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง
จะต้องมีแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง ความเพียงพอของเชื้อเพลิงที่จะนามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าตลอด
อายุโครงการ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับประมาณการจานวนหน่วยที่ผลิตต่อปี สัญญาจะซื้อจะขายเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า
3 ปี รวมทั้งข้อมูลประมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อการผลิตไฟฟ้าหนึ่งหน่วย
2.6.5 ความพร้อมด้านที่ดิน
จะต้องแนบสาเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิอื่นๆ ในกรณีที่มีหลายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ
จะต้องมีแผนผังที่ดินและขนาดที่ดินของโครงการโดยรวมด้วย ทั้งนี้ ในขั้นตอนการยื่นคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
ผู้ยื่นอาจยังไม่เป็นเจ้าของที่ดิน แต่ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นจะสามารถมี กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดินดังกล่าวหลังจากที่ได้รับคัดเลือก
นอกจากนี้ สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่เสนอจะต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ และไม่ขัดกับ
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ยื่นจะต้องมีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าเป็นที่ดินที่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้
2.6.6 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
แผนภูมิระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) แสดงการจัดวางและการเชื่อมต่ออุปกรณ์วงจร
กระแสและแรงดัน โดยมีวิศวกรไฟฟ้ากาลังรับรองแบบ พร้ อมแนบสาเนาใบประจาตัวผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่
เกี่ยวข้องที่ยังไม่หมดอายุ
2.6.7 ความพร้อมของแหล่งเงินลงทุนโครงการ
(1) ประมาณการวงเงินลงทุนโครงการ
7

(2) ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อ 1 เมกะวัตต์ ตามขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง โดยมีทุน
จดทะเบียนชาระแล้วขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์
(3) หนังสือจากสถาบันการเงินที่แสดงเจตจานงให้การสนับสนุน
2.6.8 ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายตามที่กาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะต้องไม่เกิน 10 เมกะวัตต์
ต่อโครงการ
2.7 ขั้นตอนการคัดเลือก
ผู้ประเมินคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า จะดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.7.1 จัดทารายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค แยกตามประเภทเชื้อเพลิง โดยให้มีข้อมูล
อาทิ ลาดับการยื่นคาร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง
ข้อเสนออัตราส่วนลด FiTF
2.7.2 ขั้นตอนการเรียงลาดับราคา
การเรียงลาดับราคาจะพิจารณาคัดเลือกตั้งแต่ระดับ Feeder ระดับหม้อแปลง และระดับเป้าหมาย
การรับซื้อ ดังนี้
(1) พิจารณาเรียงลาดับจากผู้ที่ยื่นเสนออัตราส่วนลดสูงสุด ในกรณีที่เสนออัตราส่วนลดเท่ากันจะ
คัดเลือกจากลาดับการยื่นข้อเสนอก่อน-หลัง
(2) พิจารณาจากขนาดกาลังการผลิตติดตั้งที่เสนอ ซึ่งต้องไม่เกินศักยภาพของ Feeder จานวนผู้ที่
เชื่ อ มต่ อ กั บ แต่ ล ะ Feeder ศั ก ยภาพของหม้ อ แปลง และเป้ า หมายการรั บ ซื้ อ ระดั บ พื้ น ที่ ที่ ก าหนดไว้ ใ น
เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ หมายเลข 14.5 และ 14.6
(3) กรณีที่มีผู้ยื่นเสนอขนาดกาลังการผลิตติดตั้งเกินกว่าศักยภาพคงเหลือของ Feeder ศักยภาพ
ของหม้อแปลง หรือเป้าหมายการรับซื้อระดับพื้นที่ที่กาหนด ผู้ยื่นเสนอรายนั้นจะได้รับการคัดเลือกหากมีการยินยอม
ปรับลดขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง (ตามเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ หมายเลข 14.1) โดยจะต้องไม่เกิน
ศักยภาพของ Feeder ศักยภาพของหม้อแปลง หรือปริมาณเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าคงเหลือของเขตพื้นที่นั้น

4. แผนการดาเนินงาน
กาหนดการในการรับซื้อไฟฟ้า
(1) ระยะที่ 1
(1.1) การรับซื้อไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย)

8

กาหนดระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม – วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
วันพฤหัสที่ 31 มีนาคม 2559
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

กิจกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับตรวจสอบ
จุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า
การยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
(ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติ
และข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค
เปิดซองข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผูท้ ี่ได้รับคัดเลือก
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

(1.2) กาหนดการรับซื้อไฟฟ้าประเภทชีวมวล
กาหนดระยะเวลา
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559

กิจกรรม
ประกาศข้อมูลศักยภาพระบบไฟฟ้า
สาหรับประเภทชีวมวล
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับตรวจสอบ
2559
จุดเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้า
วันพุธที่ 15 มิถุนายน – วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559
การยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า
(ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.)
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติและ
ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559
เปิดซองข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผูท้ ี่ได้รับคัดเลือก
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เกี่ยวกับ กกพ.
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการกากับดูแลกิจการพลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริการ
อย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่าง
ยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.)
โทรศัพท์ 0-2207-3599 หรือ โทร. 1204
โทรสาร 0-2207-3502
www.erc.or.th

9

สถานที่ยื่นแบบคาขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
เขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา
(ต.3)
กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคสานักงานใหญ่

ที่อยู่
529/7 ถ.ยะลา-ปัตตานี ต.เขาตูม
อ.ยะรัง จ.ยะลา 95000
๒๐๐ อาคาร LED ชั้น 7
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์
073-262-700 ต่อ 10126
0-2590-9733
0-2848-6057

แบบคาขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
(สาหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่รวมแสงอาทิตย์
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา)

เลขที่รับ......................
วันที่.............................

เรียน  ผู้อานวยการกองวิศวกรรมและวางแผน เขต 3 (ภาคใต้) (จังหวัดยะลา)
 ผู้อานวยการกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
ข้ า พเจ้ า ................................................................... สั ญ ชาติ . ............... ที่ อ ยู่ (สามารถติ ด ต่ อ ได้ )
................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................โทรสาร.....................................ขอตรวจสอบข้อมูลจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในฐานะเป็น
 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม  ผู้รับมอบอานาจ กิจการ....................................................................................
ที่ตั้งสานักงานใหญ่......................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................โทรสาร..................................... มีความประสงค์ที่จะขอตรวจสอบข้อมูลจุดเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าตามประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยใช้เชื้อเพลิงประเภท
ก๊าซชีวภาพ มีรายละเอียดดังนี้

ที่ตั้งโครงการ
พิกัดทางภูมิศาสตร์
กาลังการผลิตติดตั้ง (MW)
ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย(MW)
ขอแสดงความนับถือ
(ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม/ผู้รับมอบอานาจ

* กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ 1 แบบคาขอต่อ 1 โครงการ

เอกสารประกอบการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ชื่อบริษัท
ทีจ่ ะตั้งโรงไฟฟ้า
พิกัดทางภูมิศาสตร์
ปริมาณเสนอขายไฟฟ้า

เชื้อเพลิง

ให้จัดส่งเอกสารตาม  ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตรวจสอบข้อมูลจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
 แบบคาขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
 เอกสารของผู้มีอานาจลงนามของบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้า
 สาเนาบัตรประชาชนฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 หนังสือมอบอานาจที่ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอานาจดาเนินการ โดยให้ลงวันที่เดียวกับหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือภายหลัง) พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประชาชนฉบับปัจจุบัน
ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) โดยต้องมีวัตถุประสงค์ให้ดาเนินการ
เกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
 แผนที่การเดินทางไปยั งสถานที่ที่ จะตั้ งโรงไฟฟ้ าอย่ างละเอียด พร้อมทั้งระบุ พิกั ดทางภู มิศ าสตร์ (GPS)
ของสถานที่ที่จะตั้งโรงไฟฟ้า

ผู้ติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ:
1. พิกัดทางภูมิศาสตร์ให้ระบุในรูปแบบ ละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
“12.xxxxxxN 101.xxxxxxE”
2. กรณีที่ กฟภ. ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าเอกสารถูกต้องไม่ครบถ้วน กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับเอกสาร
3. กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ 1 แบบคาขอต่อ 1 โครงการ

ที่ มท ๕๓๐๓.๑2/

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
………………. ๒๕๕9

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
เรียน
อ้างถึง แบบคาขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า เลขที่รับ ................. ลงวันที่ ...................
ตามหนังสือที่อ้างถึง ...............................................ได้แจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าตามประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเรื่อง
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ
Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 (สาหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา) โดยใช้
เชื้อเพลิงประเภทก๊าซชีวภาพ นั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตรวจสอบตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ เบื้องต้นแล้ว สรุปได้ดังนี้
 ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ เนื่องจาก............................................
 สามารถเชื่อมโยงได้ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ที่ตั้งโครงการ

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์
(GPS)

กาลังการ
ผลิตติดตั้ง
(MW)

ปริมาณ
พลังไฟฟ้า
เสนอขาย(MW)

สามารถเชื่อมต่อที่
สถานีไฟฟ้า

วงจร Feeder

ระยะทาง
ขยายเขต
(ก.ม.)

ทั้งนี้ ระยะทางขยายเขตดังกล่าวจะมีการสารวจประมาณการและแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบอีกครั้ง
หนึ่ ง หากได้เ ข้า ร่ ว มโครงการ และหนั ง สื อ ฉบับ นี้มิไ ด้เ ป็นการรั บรองสิ ทธิใ นการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ของ
................................................................ เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด
ขอแสดงความนับถือ

ผู้มีอานาจลงนามแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยง

กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
โทรศัพท์ ๐๒ 590 9733
โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๙๗๙๓