You are on page 1of 4

แบบคําขอตรวจสอบจุดเชื่อมตอระบบไฟฟา

เลขทีรับ......................
วันที.............................

เรียน.ผูวาการ/ผูอํานวยการ...  กฟน.  กฟภ.  กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
ขาพเจา...............................................................อายุ..........ป สัญชาติ.................อยูบานเลขที่....................
ตรอก/ซอย................ ถนน......................... ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย............... โทรศัพท.....................ยื่นแบบคําขอตรวจสอบขอมูลจุดเชื่อมตอระบบไฟฟาในฐานะเปน
กรรมการ/ผูรับมอบอํานาจ กิจการ.............................................................................................................................
ที่ตั้งสํานักงานใหญ......................................................................................................................................................
มีความประสงคที่จะขอตรวจสอบขอมูลจุดเชื่อมตอระบบไฟฟา เพื่อเปนขอมูลประกอบการยื่นขอเสนอขายไฟฟา
ตามประกาศ ลงวันที่..............................จํานวน ..............โครงการ ดังนี้
ที่
พิกัดทางภูมิศาสตร
เลขที่เอกสาร กําลังการผลิต
ปริมาณพลัง
ที่ตั้งโครงการ
(GPS)
แสดงสิทธิ์ใน
ติดตั้ง (MW) ไฟฟาเสนอขาย
ที่ดิน
(MW)

นาย

โดย มอบอํานาจให ............(ชื่อ – สกุล)....................... เบอรโทรศัพท ......................... เปนผูป ระสานงาน
พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวของมาดวยแลว
ทั้งนี้หากตองมีการปรับปรุงหรือขยายเขตระบบไฟฟา ตามที่การไฟฟาฝายจําหนายแจงใหทราบนั้น
ขาพเจายินดีรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
ขอแสดงความนับถือ
(ลงลายมือชื่อพรอมประทับตราบริษัท)
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

เอกสารประกอบการตรวจสอบจุดเชื่อมตอระบบไฟฟา
ชื่อบริษัท
ที่จะตั้งโรงไฟฟา
ปริมาณเสนอขายไฟฟา
ใหจัดสงเอกสารตาม  ใหการไฟฟาฝายจําหนาย ตรวจสอบขอมูลจุดเชื่อมตอระบบไฟฟา
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลอายุไมเกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองฯ ถึงวันที่การ
ไฟฟ าฝ ายจํ าหน าย รั บหนั งสื อการยื่ นขอตรวจสอบจุ ดเชื่ อมต อระบบไฟฟ าของบริษัทฯ ที่ ระบุ รายละเอี ยด
วัตถุประสงคในการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
 เอกสารของผูมีอํานาจลงนาม บุคคล/นิติบุคคล ที่มีรายละเอียดครบถวนถูกตอง
 สําเนาบัตรประชาชนฉบับปจจุบันที่ยังไมหมดอายุ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจดําเนินการ โดยใหลงวันที่เดียวกับหนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัทฯหรือภายหลังไมเกิน 1 เดือน) พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของผูรับ
มอบอํานาจ
 เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เชน สําเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๓ ก. ฯลฯ ที่มีขนาดและความเหมาะสมสําหรับ
การตั้งโครงการ พรอมระวางที่ดิน (ถามี)
 แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ที่จะตั้งโรงไฟฟาอยางละเอียด พรอมทั้งระบุพิกัด GPS ของสถานที่ที่จะตั้ ง
โรงไฟฟา

ผูติดตอประสานงาน

เบอรโทรศัพท

สถานที่ยื่นแบบคําขอตรวจสอบจุดเชื่อมตอระบบไฟฟาของ กฟภ.
การไฟฟาสวนภูมิภาค
เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม
(น.1)
เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
(น.2)
เขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี
(น.3)
เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.อุดรธานี
(ฉ.1)
เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.อุบลราชธานี
(ฉ.2)
เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.นครราชสีมา
(ฉ.3)

พื้นที่รับผิดชอบ
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน
ลําพูน ลําปาง พะเยา
พิษณุโลก อุตรดิตถ แพร กําแพงเพชร
สุโขทัย ตาก พิจิตร นาน
ลพบุรี นครสวรรค เพชรบูรณ สิงหบุรี
ชัยนาท อุทัยธานี
อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู
สกลนคร นครพนม ขอนแกน เลย
บึงกาฬ
อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ
รอยเอ็ด ศรีสะเกษ กาฬสินธุ
มหาสารคาม มุกดาหาร
นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร บุรีรัมย

ที่อยู
208 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
350/9 หมู 7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
123 หมู 5 บานหนองหัวหมู
ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เขต 1 ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี
อางทอง ปราจีนบุรี นครนายก
สระแกว
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ฉะเชิงเทรา
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
สมุทรสาคร อ.บานโปง(ราชบุร)ี
เพชรบุรี ราชบุร(ี ยกเวน อ.บานโปง)
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ ชุมพร
ระนอง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ภูเก็ต
ตรัง กระบี่ พังงา

(ก.1)
เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
(ก.2)
เขต 3 ภาคกลาง จ.นครปฐม
(ก.3)
เขต 1 ภาคใต จ.เพชรบุรี
(ต.1)
เขต 2 ภาคใต จ.นครศรีธรรมราช
(ต.2)
เขต 3 ภาคใต จ.ยะลา
(ต.3)
กองสงเสริมพลังงานทดแทนและ
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
การไฟฟาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ

ยะลา ปตตานี สงขลา นราธิวาส
พัทลุง สตูล
พื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคทั้งหมด

โทรศัพท
053-244-683
055-320-097-99

195 หมู 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

036-411-097
ตอ 10126
042-222-666,
042-345-179
ตอ 10126-28
045-242-434-36
ตอ 10126

3 หมู 2 ถ.มิตรภาพ ต.บานใหม
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

044-214-335-5
ตอ 10126

46 หมู 6 ถ.สายเอเชีย
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
47/1 หมู 3 ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
9/1 หมู 1 ต.ไทยาวาส
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
86 หมู 5 ถ.เพชรบุร-ี หาดเจาสําราญ
ต.โพไรหวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
76000
167 หมู 3 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
80000
529/7 ถ.ยะลา-ปตตานี ต.เขาตูม
อ.ยะรัง จ.ยะลา 95000
๒๐๐ อาคาร LED ชั้น 7
ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

035-323-648
038-455-086
034-339-140
ตอ 10126
032-598-539
075-378-430-7
ตอ 10126
073-262-700
ตอ 10126
0-2590-9753
0-2848-6057

สถานที่ยื่นแบบคําขอตรวจสอบจุดเชื่อมตอระบบไฟฟาของ กฟน.
การไฟฟานครหลวง เขตวัดเลียบ
อาคาร 6 ชั้น 5 กองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟา
121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท : 0-2220-5775
โทรสาร : 0-2220-5111
--------------------------------------------------------------สถานที่ยื่นแบบคําขอตรวจสอบจุดเขื่อมตอระบบไฟฟาของ
กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
สํานักงานกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
39/7 หมู 1 ถนนเลียบชายทะเล ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ ชลบุรี
โทรศัพท : 0-3843-8552 , 0-3843-7766 , 0-3843-8517 , 0-3843-9040