You are on page 1of 10

อธิบายเพิ่มเติม

แบบ ก. สําหรับหน่วยงานราชการ 

คําแนะนํา
การเตรียมเอกสารประกอบคําขอขายไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการสําหรับหน่วยงานราชการ
คุณสมบัต ิ
1. คุณสมบัต ิ
(1) หน่วยงานราชการ 
1.1 ส่วนราชการ 
1.1.1 คุณสมบัต ิ
1) ต้องเป็นนิติบุคคล  

เอกสารที่ต้องการใช้ 
 
 
 
 

เอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล
- หนังสือจัดตั้งองค์กร
- พรบ. จัดตั้งองค์กร
2) กรณีที่หน่วยงานราชการประสงค์จะดําเนิน กฎหมายหรือระเบียบรองรับให้นําที่ดินใน
โครงการเอง ต้องมีวัตถุประสงค์และอํานาจ ความครอบครองมาดําเนินโครงการได้ 
หน้าที่ในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าได้ตาม
กฎหมาย ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานราชการ
ประสงค์ จ ะจั ด หาผู้ ส นั บ สนุ น โครงการมา
ดํ า เนิ น การ ต้ อ งมี ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บ
รองรั บ ให้ นํ า ที่ ดิ น ในความครอบครองมา
ดําเนินโครงการได้ 
 
1.1.2 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
1) หั ว หน้ า ส่ ว นราชการอนุ มั ติ ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว ม เอกสารรับรอง/หนังสืออนุมัต
ิ  
โครงการ
 
2) ที่ดินจัดตั้งโครงการ
2.1) กรณีที่ ดินจั ดตั้งโครงการเป็นที่ดินที่ หนังสืออนุมัต ิ
หน่วยงานราชการเป็นเจ้ าของ ต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
2.2) กรณี ที่ ดิ น จั ด ตั้ ง โครงการเป็ น ที่ ร าช หนังสือยินยอม/สนับสนุนการใช้ที่ดินสําหรับ
พัสดุที่หน่วยงานราชการครอบครอง โครงการ หรือหนังสืออนุมัติจากกรมธนารักษ์ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลังให้เข้าร่วมโครงการ
ได้ ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ใน
กรณี ห น่ ว ยงานราชการดํ า เนิ น การ
ก่ อสร้ างเองและหากใช้งบประมาณ
แผ่นดินดําเนินการ จะไม่สามารถเข้า
ร่วมโครงการนี้ได้

คุณสมบัต ิ
3) ในกรณีที่หน่วยงานราชการประสงค์ที่จะให้
เอกชนร่ ว มลงทุ น ในโครงการนี้ ใ นฐานะ
ผู้สนับสนุนโครงการ จะต้องดําเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ ได้แก่
3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว ม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
3.2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่า
ต่ํ า กว่ า ที่ กํ า หนดในมาตรา 23 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว ม
ลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558
3.3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ
มู ล ค่ า ของโครงการการลงทุ น ใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2558
3.4) อื่นๆ
4) สถานที่ตั้งโครงการต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถ
สร้างโรงไฟฟ้าได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ผัง
เมือง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1.2.1 คุณสมบัติ
1) ต้องเป็นนิติบุคคล
2) กรณีที่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐประสงค์
จะดําเนินโครงการเอง ต้องมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินโครงการได้ตามเงื่อนไขของ มาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามกรอบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ข อ ง

เอกสารที่ต้องการใช้ 
 

กรณีโครงการมีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท (แต่
ละโครงการ) หรือใช้ที่ราชพัสดุต้องปฏิบัติตาม
พรบ. และประกาศ สคร. เรื่องข้อกําหนด
มาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน
กรณีโครงการมีมูลค่าต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท
หากหน่วยงานมีระเบียบคัดเลือกเอกชนร่วม
ทุนให้ดําเนินตามระเบียบ หากไม่มีให้
ดําเนินการตามข้อ 6 ในประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ
-> ให้ใช้หนังสือรับรองตนเอง

 

หนังสือรับรองจากกรมโยธาธิการหรือผังเมือง
จังหวัด หรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าไม่ขัดผังเมือง
 
 
 

หนังสือจัดตั้ง 
เอกสารประกอบการแสดงวัตถุประสงค์ 

คุณสมบัต ิ
เอกสารที่ต้องการใช้ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ ไ ด้ กํ า ห น ด ไ ว้ ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ๆ
และในกรณีที่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ประสงค์ จ ะจั ด หาผู้ ส นั บ สนุ น โครงการมา
ดํ า เนิ น การต้ อ งมี ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บ
รองรั บ ให้ นํ า ที่ ดิ น ในความครอบครองมา
ดําเนินโครงการ
 
1.2.2 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1) อธิ ก ารบดี โ ดยความเห็ น ชอบของสภา 1. เอกสารรับรอง/หนังสืออนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
อธิการบดี
2. มติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 
2) ที่ดินจัดตั้งโครงการ
2.1) กรณีที่ ดินจั ดตั้งโครงการเป็นที่ดินที่ โฉนด/หลักฐานแสดงอํานาจปกครองดูแล 
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น เจ้ า ของ หรื อ มี
อํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์
2.2) กรณี ที่ ดิ น จั ด ตั้ ง โครงการเป็ น ที่ ร าช หนังสือยินยอม/สนับสนุนการใช้ที่ดินสําหรับ
พั ส ดุ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ครอบครอง โครงการ หรือหนังสืออนุมัติจากกรมธนารักษ์ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลังให้เข้าร่วมโครงการ
ได้ ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
2.3) กรณีเป็นที่ดินที่ได้รับการบริจาคต้อง โฉนดที่ดิน/หลักฐานการบริจากพร้อม
ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการบริจาค วัตถุประสงค์ในการบริจาค เช่น ทําโซลาร์ขาย
ไฟ ส่วนรายได้ให้มหาวิทยาลัย 
3) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะให้เอกชน  
ร่ ว มลงทุ น ในฐานะผู้ ส นั บ สนุ น โครงการ
จะต้ อ งดํ า เนิ น การตามกฎหมายการให้
เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ได้แก่
3.1) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว ม กรณีโครงการมีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท (แต่
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ละโครงการ) หรือใช้ที่ราชพัสดุต้องปฏิบัติตาม
3.2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ พรบ. และประกาศ สคร. เรื่องข้อกําหนด
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ มาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่า

คุณสมบัต ิ
ต่ํ า กว่ า ที่ กํ า หนดในมาตรา 23 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว ม
ลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558
3.3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ
มู ล ค่ า ของโครงการการลงทุ น ใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2558
3.4) อื่นๆ
4) สถานที่ตั้งโครงการต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถ
สร้างโรงไฟฟ้าได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ผัง
เมือง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 องค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้น (ไม่รวมองค์การมหาชนและ
รัฐวิสาหกิจ)
1.3.1 คุณสมบัติ
1) ต้องเป็นนิติบุคคล
2) กรณี ที่ อ งค์ ก ารที่ รั ฐ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ประสงค์ จ ะ
ดําเนินโครงการเอง ต้องมีวัตถุประสงค์และ
อํานาจหน้าที่ในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
ได้ตามกฎหมาย ในกรณีที่องค์การที่รัฐจัดตั้ง
ขึ้นประสงค์จะจัดหาผู้สนับสนุนโครงการมา
ดํ า เนิ น การ ต้ อ งมี ก ฎหมายหรื อ ระเบี ย บ
รองรั บ ให้ นํ า ที่ ดิ น ในความครอบครองมา
ดําเนินโครงการ
1.3.2 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1) ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจสูงสุด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขององค์การนั้น
ให้เข้าร่วมโครงการ
2) ที่ดินจัดตั้งโครงการ
2.1) กรณีที่ ดินจั ดตั้งโครงการเป็นที่ดินที่
องค์ ก ารเป็ น เจ้ า ของและต้ อ งได้ รั บ
อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อํ า นาจสู ง สุ ด ของ
องค์การ

เอกสารที่ต้องการใช้ 
กรณีโครงการมีมูลค่าต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท
หากหน่วยงานมีระเบียบคัดเลือกเอกชนร่วม
ทุนให้ดําเนินตามระเบียบ หากไม่มีให้
ดําเนินการตามข้อ 6 ในประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ
-> ให้ใช้หนังสือรับรองตนเอง
 

หนังสือยินยอมจากหน่วยงานท้องถิ่นว่าไม่ขัด
ผังเมือง  
 
 

หนังสือจัดตั้งองค์การ 
เอกสารประกอบการแสดงวัตถุประสงค์และ
อํานาจหน้าที่ในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า 
 

 

เอกสารรับรอง/หนังสืออนุมัติ 
 

หนังสืออนุมัต ิ

คุณสมบัต ิ
2.2) กรณี ที่ ดิ น จั ด ตั้ ง โครงการเป็ น ที่ ร าช
พัสดุที่องค์การครอบครองต้องได้รับ
อ นุ มั ติ จ า ก ก ร ม ธ น า รั ก ษ์
กระทรวงการคลังให้เข้าร่วมโครงการ
ได้ ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
3) ในกรณี อ งค์ ก ารที่ รั ฐ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ดํ า เนิ น การ
ก่อสร้างเองและหากใช้งบประมาณแผ่นดิน
ดําเนินการ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้
ได้
4) ในกรณีที่องค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้นประสงค์จะให้
เอกชนร่ ว มลงทุ น ในฐานะผู้ ส นั บ สนุ น
โครงการ จะต้องดํ าเนินการตามกฎหมาย
การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ได้แก่
4.1) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว ม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
4.2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่า
ต่ํ า กว่ า ที่ กํ า หนดในมาตรา 23 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว ม
ลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558
4.3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ
มู ล ค่ า ของโครงการการลงทุ น ใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2558
4.4) อื่นๆ
5) สถานที่ตั้งโครงการต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถ
สร้างโรงไฟฟ้าได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ผัง
เมือง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4.1 คุณสมบัติ

เอกสารที่ต้องการใช้ 
หนังสือยินยอม/สนับสนุนการใช้ที่ดินสําหรับ
โครงการ หรือหนังสืออนุมัติจากกรมธนารักษ์ 

หนังสือรับรองตนเอง

 

กรณีโครงการมีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท (แต่
ละโครงการ) หรือใช้ที่ราชพัสดุต้องปฏิบัติตาม
พรบ. และประกาศ สคร. เรื่องข้อกําหนด
มาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน
กรณีโครงการมีมูลค่าต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท
หากหน่วยงานมีระเบียบคัดเลือกเอกชนร่วม
ทุนให้ดําเนินตามระเบียบ หากไม่มีให้
ดําเนินการตามข้อ 6 ในประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ
-> ให้ใช้หนังสือรับรองตนเอง

 

หนังสือยินยอมจากหน่วยงานท้องถิ่นว่าไม่ขัด
ผังเมือง  
 
 

คุณสมบัต ิ
1) ต้องเป็นนิติบุคคล
2) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์
จะดําเนินโครงการเอง ต้องมีวัตถุประสงค์
และอํานาจหน้าที่ในการผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้ า ได้ ต ามกฎหมาย ในกรณี ที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประสงค์ จ ะจั ด หา
ผู้ ส นั บ สนุ น โครงการมาดํ า เนิ น การ ต้ อ งมี
กฎหมายหรือระเบียบรองรับให้นําที่ดินใน
ความครอบครองมาดําเนินโครงการ
1.4.2 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1) ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจสูงสุด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขององค์การนั้น
ให้เข้าร่วมโครงการ
2) ที่ดินจัดตั้งโครงการ
2.1) กรณีที่ ดินจั ดตั้งโครงการเป็นที่ดินที่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น
เจ้าของและต้องได้ รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.2) กรณี ที่ ดิ น จั ด ตั้ ง โครงการเป็ น ที่ ร าช
พั ส ดุ ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ครอบครองต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังให้เข้า
ร่วมโครงการได้ ตลอดอายุสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า
3) ในกรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดําเนินการก่อสร้างเองและใช้งบประมาณ
แผ่นดิน จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
4) ในกรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประสงค์ จ ะให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในฐานะ
ผู้สนับสนุนโครงการ จะต้องดําเนินการตาม
กฎหมายการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของ
รัฐ ได้แก่

เอกสารที่ต้องการใช้ 
หนังสือจัดตั้งองค์การ 
เอกสารประกอบการแสดงวัตถุประสงค์และ
อํานาจหน้าที่ในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

เอกสารรับรอง/หนังสืออนุมัติ

หนังสืออนุมัติ

หนังสือยินยอม/สนับสนุนการใช้ที่ดินสําหรับ
โครงการ หรือหนังสืออนุมัติจากกรมธนารักษ์

คุณสมบัต ิ
4.1) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว ม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
4.2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่า
ต่ํ า กว่ า ที่ กํ า หนดในมาตรา 23 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว ม
ลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558
4.3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ
มู ล ค่ า ของโครงการการลงทุ น ใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2558
4.4) อื่นๆ
5) สถานที่ตั้งโครงการต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถ
สร้างโรงไฟฟ้าได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ผัง
เมือง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ น เจ้ า ของโครงการจะต้ อ งเสนอเชื่ อ มโยง
ระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับสถานีไฟฟ้าตามศักยภาพของระบบไฟฟ้า
ดังนี้
2.1 ที่ดินจัดตั้งโครงการต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีจุดเชื่อมต่อสายส่ง
และสายจําหน่ายไฟฟ้า ที่สามารถรับการเชื่อมต่อเพื่อ
ซื้อขายไฟฟ้าได้ ตามประกาศข้อมูลศักยภาพของระบบ
ไฟฟ้า ซึ่งจะมีการประกาศปริมาณเป้าหมายการรับซื้อ
ไฟฟ้าเป็นรายเขตพื้นที่ โดยปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ารวม
ทุ ก เขตพื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น 800 เมกะวั ต ต์ ( MWp) โดยแบ่ ง
เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าสําหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร ดังนี้
1) การรับซื้อไฟฟ้าสําหรับหน่วยงานราชการ ไม่เกิน
400 เมกะวัตต์
2) การรับซื้อไฟฟ้าสําหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร
ไม่เกิน 400 เมกะวัตต์

เอกสารที่ต้องการใช้ 
กรณีโครงการมีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท (แต่
ละโครงการ) หรือใช้ที่ราชพัสดุต้องปฏิบัติตาม
พรบ. และประกาศ สคร. เรื่องข้อกําหนด
มาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน
กรณีโครงการมีมูลค่าต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท
หากหน่วยงานมีระเบียบคัดเลือกเอกชนร่วม
ทุนให้ดําเนินตามระเบียบ หากไม่มีให้
ดําเนินการตามข้อ 6 ในประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ
-> ให้ใช้หนังสือรับรองตัวเอง

หนังสือยินยอมจากหน่วยงานท้องถิ่นว่าไม่ขัด
ผังเมือง

คุณสมบัต ิ
2.2 ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ น เจ้ า ของโครงการจะต้ อ งมี ห นั ง สื อ
ยืนยันจากการไฟฟ้ าฝ่ายจําหน่าย ว่าโครงการที่เสนอ
สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า ฝ่ า ย
จําหน่ายที่สถานีไฟฟ้าและ Feeder ใด
3. การยื่นเข้าร่วมโครงการ
3.1 ในการยื่นเข้าร่วมโครงการ ผู้มีอํานาจสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบอํานาจจากผู้มีอํานาจสูงสุดของเจ้าของโครงการ
จะต้องดําเนินการยื่นเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ห้ามมิ
ให้ผู้สนับสนุนโครงการเป็นผู้ยื่นเข้าร่วมโครงการแทน

เอกสารที่ต้องการใช้ 
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงจาก
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย

1. หนังสือมอบอํานาจ
2. สําเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบ+ผู้รับมอบ
อํานาจ) 
3. บัตรแสดงความเป็นบุคลากรของหน่วยงาน
(ตัวจริง + สําเนา) 
- บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน
3.2 หากเจ้ า ของโครงการดํ า เนิ น การโดยมี ผู้ ส นั บ สนุ น หนังสือยินยอม
โครงการ ให้ เ จ้ า ของโครงการเสนอชื่ อ ผู้ ส นั บ สนุ น
โครงการมาพร้อมกันด้วย พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ
ยินยอมให้การสนับสนุนจากผู้สนับสนุนโครงการ
3.3 โครงการที่ยื่นเข้าร่วมโครงการ ต้องมีขนาดกําลังการ
ผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ (MWp) ต่อหนึ่งโครงการ
3.4 ในกรณี ที่ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ น เจ้ า ของโครงการเป็ น เอกสารหลักฐานการแบ่งส่วนราชการที่
หน่วยงานราชการสามารถยื่นเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน ปรากฏในกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการ
1 โครงการต่อ 1 ส่วนงานต่อ 1 พื้นที่ดําเนินการเท่านั้น แบ่งส่วนราชการนั้น
(สําหรับหน่วยงานราชการ ให้พิจารณาส่วนงานภายใต้
หน่วยงานราชการ ตามการแบ่งส่วนราชการที่ปรากฏใน
กฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการนั้น)
3.5 ในกรณีที่เจ้าของโครงการ เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร
สามารถยื่ น เข้ า ร่ ว มโครงการได้ 1 โครงการ ต่ อ 1
สหกรณ์ภาคการเกษตร
4. ผู้สนับสนุนโครงการ
4.1 ต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
มหาชน ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
4.2 มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี โดยพิจารณาจาก
(ใช้ยื่นเมื่อได้รับคัดเลือกแล้ว)
4.2.1 มี เ อกสารรั บ รองว่ า สามารถจั ด หาอุ ป กรณ์ ที่ ได้
มาตรฐานในการผลิตไฟฟ้า เช่น
1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์

คุณสมบัต ิ
1.1) แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ป ระเภทผลึ ก
ได้ รั บ การรั บ รอง IEC 61215 หรื อ
มอก. 1843 หรื อ ได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น UL หรือ
EN หรือ JIS
1.2) แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ป ระเภทฟิ ล์ ม
บาง ได้รับการรับรอง IEC 61646 หรือ
มอก. 2210 หรื อ ได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น UL หรือ
EN หรือ JIS
2) อิ นเวอร์เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ที่ใ ช้ ใ นระบบผลิ ต
ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้ อ กํ า หนดของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยจํ า หน่ า ย หรื อ
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเห็นชอบ
4.2.2 ผู้ ส นั บ สนุ น โครงการจะต้ อ งเลื อ กแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ จ ากผู้ ผ ลิ ต ที่ มี ก ารรั บ ประกั น
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตลอด
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
4.3 มีความพร้อมในด้านเงินลงทุน ดังต่อไปนี้
4.3.1 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อ 1 เม
กะวัตต์ (MWp) ตามขนาดกําลังการผลิตติดตั้งที่
สนับสนุน โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วขั้นต่ํา
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ และ
4.3.2 เงินสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ทุกประเภทในกิจการของบริษัท ทั้งจากสถาบัน
การเงินและ/หรือจากผู้จัดหา/จําหน่ายอุปกรณ์
(Supplier) โดยต้องมีหลักฐานที่แสดงว่า สถาบัน
การเงิ น และ/หรื อ Supplier ดั ง กล่ า ว จะให้ ก าร
สนับสนุนสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมวงเงิน
ทั้งหมดที่ต้องการสําหรับโครงการ
4.4 ต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์หรือบริษัทในเครือของ
บริ ษั ท ที่ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่
ยื่ น โครงการ) หรื อ มี บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่

เอกสารที่ต้องการใช้ 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่
เกิน 3 เดือน
1. หนังสือสนับสนุนทางการเงินจากสถาบัน
การเงิน (กําหนดวงเงิน) และ/หรือ
2. หนังสือสนับสนุนด้านอุปกรณ์ในการติดตั้ง
จาก Supplier (ระบุมูลค่าการสนับสนุน)

เอกสารแสดงประสบการณ์ของบริษัทหรือ
บริษัทในเครือ หรือเอกสารที่แสดงของ
ประสบการณ์บุคลากรที่มีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

คุณสมบัต ิ
เอกสารที่ต้องการใช้ 
น้ อ ยกว่ า 1 ปี (นั บ ถึ ง วั น ที่ ยื่ น โครงการ) และมี ใ บ แสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีใบ
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบ ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญขึ้นไป เป็นต้น ใน
กรณีที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่มีประสบการณ์
จะต้องมีเอกสารแสดงการสนับสนุนจากบริษัทต้นสังกัด
4.5 ต้องเป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง หนังสือรับรองตนเอง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4.6 ในการเข้าร่วมโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการสามารถยื่น หนังสือรับรองตนเอง
ความประสงค์ในการสนับสนุนโครงการได้มากกว่า 1
โครงการ แต่จะต้องมีปริมาณเสนอขายรวมไม่เกิน 50
เมกะวัตต์ (MWp)
หมายเหตุ :  เอกสารที่ จ ะต้ อ งนํ า มายื่ น ประกอบคํ า ขอขายไฟฟ้ า ในวั น ที่ ยื่ น คํ า ขอ

(1-10 พ.ย. 58) มิฉะนั้นจะพิจารณาไม่รับคําขอ