You are on page 1of 5

อธิบายเพิ่มเติม

แบบ ก. สําหรับสหกรณ์ 

คําแนะนํา
การเตรียมเอกสารประกอบคําขอขายไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการสําหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร
คุณสมบัต ิ
1. คุณสมบัต ิ
(1) สหกรณ์ภาคการเกษตร
1.1 คุณสมบัติ
1.1.1 เป็ น สหกรณ์ ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นสหกรณ์ ประเภท
สหกรณ์ ก ารเกษตร สหกรณ์ นิ ค ม และสหกรณ์
ประมงตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
1.1.2 เป็นสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา
1.1.3 สหกรณ์ต้องมีผลการดําเนินงานในรอบสองปีบัญชี
ย้อนหลังและไม่กระทําการอันถือได้ว่าทุจริตต่อ
สหกรณ์ แ ละไม่ ก ระทํ า การอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น
กฎหมาย

เอกสารที่ต้องการใช้ 
 

1. มติที่ประชุมใหญ่
3. ใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
หลักฐานการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ จาก
กรมส่งเสริมฯ ปี 58
1. รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของ
สหกรณ์ 2 ปียอ้ นหลัง (รายงานการสอบ
บัญชีจะแสดงข้อมูลว่าสหกรณ์นั้นมีการ
กระทําทุจริตหรือไม่ กรณีการกระทําอันฝ่า
ฝืนกฎหมายอาจใช้หนังสือรับรองจาก
สหกรณ์จังหวัด)
2. หนังสือรับรองตนเองของสหกรณ์ว่าไม่
กระทําทุจริต และไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย

1.2 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1.2.1 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ให้เข้า มติที่ประชุมใหญ่
ร่วมโครงการ
1.2.2 พื้นที่จัดตั้งโครงการอยู่ในท้องที่ดําเนินงานของ เอกสารระบุท้องที่ดําเนินการ หรือข้อบังคับของ
สหกรณ์เท่านั้น โดย
สหกรณ์กําหนดแดนดําเนินงานของสหกรณ์แต่
ละแห่ง
1) กรณี ส หกรณ์ ที่ ดิ น จั ด ตั้ ง โครงการเป็ น ของ มติที่ประชุมใหญ่
สหกรณ์ และได้มาด้วยวัตถุประสงค์อื่น ต้อง
ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่
สหกรณ์ในการใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้งโครงการ
2) กรณี ที่ ดิ น จั ด ตั้ ง โครงการเป็ น นิ ค ม ตาม หนังสืออนุญาต
กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริม
สหกรณ์ ห รื อ อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาสั ง คมและ
สวัสดิการ แล้วแต่กรณี

คุณสมบัต ิ
3) กรณี ที่ ดิ น จั ด ตั้ ง โครงการเป็ น ของสมาชิ ก
สหกรณ์ ต้องเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของสมาชิก
สหกรณ์ (ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ) เท่านั้นและ
ต้องมีหนังสือลงนามยินยอมจากสมาชิกให้ใช้
ที่ดินเพื่อจัดตั้งโครงการโดยไม่เพิกถอนความ
ยินยอม ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
4) กรณี ส หกรณ์ เ ช่ า ที่ ดิ น จั ด ตั้ ง โครงการ ต้ อ ง
ดําเนินการจดทะเบียนสัญญาเช่ากับกรมที่ดิน
โดยมี อ ายุ ก ารเช่ า ที่ ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า อายุ ข อง
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (โดยจะจดทะเบียนสัญญา
เ ช่ า กั บ ก ร ม ที่ ดิ น เ มื่ อ โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ผ่ า น
กระบวนการคัดเลือกแล้วเสร็จ)
1.2.3 สถานที่ตั้งโครงการต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้าง
โรงไฟฟ้าได้ โดยไม่ขัดกับกฎหมายผังเมือง หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2.4 สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมี
การนําส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจําหน่าย
ไฟฟ้ามาจัดสรรให้แก่สมาชิกสหกรณ์อย่างทั่วถึง

2. จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ น เจ้ า ของโครงการจะต้ อ งเสนอเชื่ อ มโยง
ระบบโครงข่ายไฟฟ้ากับสถานีไฟฟ้าตามศักยภาพของระบบไฟฟ้า
ดังนี้
2.1 ที่ดินจัดตั้งโครงการต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีจุดเชื่อมต่อสายส่ง
และสายจําหน่ายไฟฟ้า ที่สามารถรับการเชื่อมต่อเพื่อ
ซื้อขายไฟฟ้าได้ ตามประกาศข้อมูลศักยภาพของระบบ
ไฟฟ้า ซึ่งจะมีการประกาศปริมาณเป้าหมายการรับซื้อ
ไฟฟ้าเป็นรายเขตพื้นที่ โดยปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ารวม
ทุ ก เขตพื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น 800 เมกะวั ต ต์ ( MWp) โดยแบ่ ง
เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าสําหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร ดังนี้
1) การรับซื้อไฟฟ้าสําหรับหน่วยงานราชการ ไม่เกิน
400 เมกะวัตต์

เอกสารที่ต้องการใช้ 
1. หนังสือยินยอมของสมาชิกสหกรณ์ในการใช้
ที่ดิน
2. โฉนดที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิใ์ นทิ่ดนิ
3 หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิก
สหกรณ์
1. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินของผู้ให้เช่า
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ให้เช่า

หนังสือรับรองจากหน่วยงานท้องถิ่นว่าไม่ขัดผัง
เมือง
สหกรณ์ผทู้ ี่ประสงค์เป็นเจ้าของโครงการ
จะต้องใช้มติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ในการอนุมัติ
ให้เข้าร่วมโครงการในการใช้ที่ดินซึ่งสหกรณ์มี
มกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง รวมถึงการ
นําส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้ามาจัดสรร
ให้กับสมาชิก

คุณสมบัต ิ
2) การรับซื้อไฟฟ้าสําหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร
ไม่เกิน 400 เมกะวัตต์
2.2 ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ น เจ้ า ของโครงการจะต้ อ งมี ห นั ง สื อ
ยืนยันจากการไฟฟ้ าฝ่ายจําหน่าย ว่าโครงการที่เสนอ
สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า ฝ่ า ย
จําหน่ายที่สถานีไฟฟ้าและ Feeder ใด
3. การยื่นเข้าร่วมโครงการ
3.1 ในการยื่นเข้าร่วมโครงการ ผู้มีอํานาจสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบอํานาจจากผู้มีอํานาจสูงสุดของเจ้าของโครงการ
จะต้องดําเนินการยื่นเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ห้ามมิ
ให้ผู้สนับสนุนโครงการเป็นผู้ยื่นเข้าร่วมโครงการแทน
3.2 หากเจ้ า ของโครงการดํ า เนิ น การโดยมี ผู้ ส นั บ สนุ น
โครงการ ให้ เ จ้ า ของโครงการเสนอชื่ อ ผู้ ส นั บ สนุ น
โครงการมาพร้อมกันด้วย พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ
ยินยอมให้การสนับสนุนจากผู้สนับสนุนโครงการ
3.3 โครงการที่ยื่นเข้าร่วมโครงการ ต้องมีขนาดกําลังการ
ผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ (MWp) ต่อหนึ่งโครงการ
3.4 ในกรณีที่เจ้าของโครงการ เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร
สามารถยื่ น เข้ า ร่ ว มโครงการได้ 1 โครงการ ต่ อ 1
สหกรณ์ภาคการเกษตร

เอกสารที่ต้องการใช้ 
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงจาก
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย

1. มติแต่งตั้งผู้ยื่นคําขอของคณะกรรมการ
ดําเนินงานสหกรณ์
2. สําเนาบัตรประชาชน ของผู้ได้รับแต่งตั้ง
3. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์
หนังสือยินยอม

4. ผู้สนับสนุนโครงการ
4.1 ต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่
มหาชน ที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เกิน 3 เดือน
เพื่อผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
4.2 มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี โดยพิจารณาจาก
(ใช้ยื่นเมื่อได้รับคัดเลือกแล้ว)
4.2.1 มี เ อกสารรั บ รองว่ า สามารถจั ด หาอุ ป กรณ์ ที่ ได้
มาตรฐานในการผลิตไฟฟ้า เช่น
1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์

คุณสมบัต ิ
1.1) แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ป ระเภทผลึ ก
ได้ รั บ การรั บ รอง IEC 61215 หรื อ
มอก. 1843 หรื อ ได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น UL หรือ
EN หรือ JIS
1.2) แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ป ระเภทฟิ ล์ ม
บาง ได้รับการรับรอง IEC 61646 หรือ
มอก. 2210 หรื อ ได้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น UL หรือ
EN หรือ JIS
2) อิ นเวอร์เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ที่ใ ช้ ใ นระบบผลิ ต
ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้ อ กํ า หนดของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยจํ า หน่ า ย หรื อ
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเห็นชอบ
4.2.2 ผู้ ส นั บ สนุ น โครงการจะต้ อ งเลื อ กแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ จ ากผู้ ผ ลิ ต ที่ มี ก ารรั บ ประกั น
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตลอด
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
4.3 มีความพร้อมในด้านเงินลงทุน ดังต่อไปนี้
4.3.1 ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อ 1 เม
กะวัตต์ (MWp) ตามขนาดกําลังการผลิตติดตั้งที่
สนับสนุน โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วขั้นต่ํา
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ และ
4.3.2 เงินสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ทุกประเภทในกิจการของบริษัท ทั้งจากสถาบัน
การเงินและ/หรือจากผู้จัดหา/จําหน่ายอุปกรณ์
(Supplier) โดยต้องมีหลักฐานที่แสดงว่า สถาบัน
การเงิ น และ/หรื อ Supplier ดั ง กล่ า ว จะให้ ก าร
สนับสนุนสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมวงเงิน
ทั้งหมดที่ต้องการสําหรับโครงการ
4.4 ต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์หรือบริษัทในเครือของ
บริ ษั ท ที่ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่
ยื่ น โครงการ) หรื อ มี บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่

เอกสารที่ต้องการใช้ 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่
เกิน 3 เดือน
1. หนังสือสนับสนุนทางการเงินจากสถาบัน
การเงิน (กําหนดวงเงิน) และ/หรือ
2. หนังสือสนับสนุนด้านอุปกรณ์ในการติดตั้ง
จาก Supplier (ระบุมูลค่าการสนับสนุน)

เอกสารแสดงประสบการณ์ของบริษัทหรือ
บริษัทในเครือ หรือเอกสารที่แสดงของ
ประสบการณ์บุคลากรที่มีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

คุณสมบัต ิ
เอกสารที่ต้องการใช้ 
น้ อ ยกว่ า 1 ปี (นั บ ถึ ง วั น ที่ ยื่ น โครงการ) และมี ใ บ แสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีใบประกอบ
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญขึ้นไป เป็นต้น ใน
กรณีที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่มีประสบการณ์
จะต้องมีเอกสารแสดงการสนับสนุนจากบริษัทต้นสังกัด
4.5 ต้องเป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง หนังสือรับรองตนเอง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4.6 ในการเข้าร่วมโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการสามารถยื่น หนังสือรับรองตนเอง
ความประสงค์ในการสนับสนุนโครงการได้มากกว่า 1
โครงการ แต่จะต้องมีปริมาณเสนอขายรวมไม่เกิน 50
เมกะวัตต์ (MWp)
หมายเหตุ :  เอกสารที่ จ ะต้ อ งนํ า มายื่ น ประกอบคํ า ขอขายไฟฟ้ า ในวั น ที่ ยื่ น คํ า ขอ

(1-10 พ.ย. 58) มิฉะนั้นจะพิจารณาไม่รับคําขอ