You are on page 1of 9

(สําหรับเจาหนาที่

)

เลขที่ ................................
วันที่ยื่น .............................

แบบคําขอขายไฟฟา
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน
สําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร
(สําหรับการยื่นเพื่อขอรับการคัดเลือกเขารวมโครงการเทานั้น)

แบบ ก.
หนวยงานราชการ
(สีเหลือง)

แบบคําขอขายไฟฟาฉบับนี้ใชสําหรับการยื่นเพื่อขอรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร สําหรับผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมาก (VSPP) เพือ่ จายไฟฟาเขาระบบของ
การไฟฟานครหลวง

การไฟฟาสวนภูมิภาค

กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

ระหวางวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา 9.00-16.00 น.
ณ บริเวณอเนกประสงค (สวนอาคารสํานักงาน หนารานภูฟา) ชั้น G อาคารจตุรัสจามจุรี
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โทร. 1204

รายการเอกสารสําหรับหนวยงานราชการ
I. แบบคําขอ
o แบบคําขอขายไฟฟาเขารวมโครงการ (สกพ.อรส. ก.01-1) 
o แบบรับรองตนเองของหนวยงานราชการ (สกพ.อรส. ก.01-2) 
o แบบรับรองตนเองของผูสนับสนุนโครงการ (สกพ.อรส. ค.01)

II. เอกสารประกอบแบบคําขอ
1. เอกสารของผูที่ประสงคจะเปนเจาของโครงการ
o สําเนาหนังสือจัดตั้งองคกร/พรบ.จัดตั้งองคกร แสดงวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ในการผลิต และ
จําหนายไฟฟา รวมถึงเอกสารหลักฐานการแบงสวนราชการที่ปรากฏในกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการ
แบงสวนราชการนั้น 
o สําเนาบัตรขาราชการ/บัตรประชาชน ของ หัวหนาสวนราชการ/อธิการบดี/ผูมีอํานาจสูงสุด
o หนังสือมอบอํานาจการยื่นคําขอขายไฟฟาเขารวมโครงการ (ติดอากรสแตมป)
o สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
o หนังสือรับรอง/อนุมัติใหเขารวมโครงการฯ จากหัวหนาสวนราชการ/อธิการบดี/ผูมีอํานาจสูงสุด
o หนังสือแจงมติ สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการขององคการ เห็นชอบใหเขารวมโครงการ
o กรณีที่หนวยงานเปนเจาของที่ดิน : สําเนาโฉนดที่ดิน/สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/สําเนาหลักฐานการบริจาค
ที่ดินพรอมวัตถุประสงคในการบริจาค/สําเนาเอกสารแสดงอํานาจของมหาวิทยาลัยในการปกครองดูแลที่ดิน
o กรณีที่หนวยงานเปนเจาของที่ดิน : หนังสืออนุมัติใหใชที่ดินนั้นจัดตั้งโครงการฯ จากหัวหนาสวนราชการ/
อธิการบดี/ผูมีอํานาจสูงสุดขององคกร แลวแตกรณี
o กรณีที่หนวยงานไมไดเปนเจาของที่ดิน : กฎหมาย/ระเบียบ ใหนําที่ดินในครอบครองมาดําเนินโครงการได
o กรณีที่หนวยงานไมไดเปนเจาของที่ดิน : หนังสือยินยอม/อนุมัติใหใชที่ดินเพื่อจัดตั้งโครงการฯ จากผูมีสิทธิ
ในที่ดินนั้น เชน กรมธนารักษ/ผูประสงคจะบริจาค ขาย หรือใหเชาที่ดิน ใหแกหนวยงานผูยื่นคําขอฯ
o กรณีมผี ูสนับสนุนโครงการ : หนังสือยินยอมใหการสนับสนุนจากผูสนับสนุนโครงการ
o หนังสือรับรองจากกรมโยธาธิการหรือผังเมืองจังหวัด หรือ หนวยงานทองถิ่น วาที่ดินที่จะตั้งโครงการอยู
ในพื้นที่ๆสามารถสรางโรงไฟฟาไดโดยไมขัดกับกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
o หนังสือแจงผลการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย
2. เอกสารของผูสนับสนุนโครงการ (กรณีหนวยงานไมไดดําเนินโครงการดวยตนเอง)
o หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทแสดงชื่อหุนสวน ชื่อหุนสวนผูจัดการ อํานาจกรรมการ ขอจํากัด
อํานาจหุนสวนผูจัดการ ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ที่ตั้งสํานักงาน วัตถุประสงค และรายการอื่นที่
ใหประชาชนทราบ (ถามี) อายุไมเกิน 3 เดือน 
o เอกสารแสดงประสบการณของบริษัท หรือ บุคลากรของบริษัท ที่มีประสบการณที่เกี่ยวของกับการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
o ใบประกอบวิชาชีพของบุคลากรที่มีประสบการณที่เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
เชน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ไฟฟา/โยธา) ระดับสามัญ
o หนังสือแสดงวงเงินสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน/Supplier (ระบุมูลคาการสนับสนุน)/
ผูสนับสนุนทางการเงินอื่น รวมถึง หนังสือรับรองฐานะการเงินจากสถาบันการเงินของผูใหการสนับสนุน
o กรณีเปนบริษัทในเครือ: หนังสือแสดงการสนับสนุนจากบริษัทตนสังกัด (ถือหุนบริษัทในเครือเกินกวา 50%)

เอกสารทีต่ องนํามายื่นในวันที่ยื่นคําขอ (1-10 พ.ย. 58) มิฉะนั้นจะพิจารณาไมรับคําขอ

สกพ.อรส. ก.01-1
(สําหรับเจาหนาที่)

เลขที่ ................................
วันที่ยื่น .............................

แบบคําขอขายไฟฟา
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน
สําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร
(สําหรับการยื่นเพื่อขอรับการคัดเลือกเขารวมโครงการเทานั้น)
I. รายละเอียดของผูย ื่นคําขอ
(1) ประเภทของหนวยงาน

สวนราชการ

 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

 องคการที่รัฐจัดตั้งขึ้น

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น

(2) ขอมูลของหนวยงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ชื่อหนวยงาน .....................................................................................................................................
กณบุตร
ผูอํานวยการวิทยาลัย
ธณวัฒน
โดย (นาย/นาง/นางสาว)..................................
นามสกุล..........................................ตําแหนง.............................
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
สังกัด ...................................................................................................................................................................
เลขทีบ่ ัตรขาราชากร/บัตรประชาชน ...................................................................................................................
ที่ตั้งหนวยงาน เลขที.่ ....................หมูท.ี่ .................ตรอก/ซอย.............................. ถนน.....................................
ตําบล/แขวง...................................... อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย ............................... โทรศัพท............................................. โทรสาร ............................................
ที่อยูอิเล็กทรอนิกส (อีเมลล) ................................................................................................................................
(3) ขอมูลผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูมีอํานาจไมไดมายื่นดวยตนเอง)
(นาย/นาง/นางสาว).................................. นามสกุล...................................ตําแหนง.............................
สังกัด ...................................................................................................................................................................
เลขที่บัตรขาราชากร/บัตรประชาชน ..................................................................................................................
โทรศัพท............................................. โทรศัพทมือถือ.................................... อีเมลล ........................................

1

II. ขอมูลของผูสนับสนุนโครงการ (กรณีที่เจาของโครงการไมไดดําเนินการเอง)
ชื่อบริษัท.................................................................................................................................................
ที่ตั้งสํานักงานใหญ ..............................................................................................................................................
.......................................................................โทรศัพท.................................... โทรสาร.......................................
ผูประสานงาน..............................................................................โทรศัพทมือถือ..................................................
อีเมลล............................. ทุนจดทะเบียน ................................................ลานบาท ชําระแลว.........................%
วงเงินสินเชื่อสําหรับโครงการ ................................................................ลานบาท
III. รายละเอียดโครงการ
(1) ทีต่ ั้งโครงการ
อยูเขตดําเนินงานของ

การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
ที่ตั้ง ..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
พิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) ..................................................................................................................................
เลขที่ดิน .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
เนื้อที่ดินรวม .......................... ไร ....................... งาน .......................... ตารางวา
(2) จุดเชื่อมโยงระบบโครงขายไฟฟา
ชื่อสถานีไฟฟายอย..................................................................
ชื่อวงจรเชื่อมโยง.....................................................................รหัสวงจร.................................................
(3) ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งที่จะเสนอขาย .................................. MWp
(4) วันที่กําหนดจายไฟฟาเขาสูระบบเชิงพาณิชย (SCOD) ..........................................................................
(5) วงเงินลงทุนของโครงการ
มูลคาที่ดิน
...................................................... ลานบาท
คากอสรางและติดตั้งอุปกรณ
...................................................... ลานบาท
มูลคาการสนับสนุนอุปกรณของ Supplier ...................................................... ลานบาท
มูลคาการลงทุนรวมของโครงการ
...................................................... ลานบาท
2

IV. เงื่อนไข
(1) เมื่อยืน่ แบบคําขอแลว ไมสามารถขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบคําขอได
(2) ผูรบั มอบอํานาจจะตองเปนเจาหนาที่ของหนวยงานราชการผูยื่นคําขอเทานั้น
(3) แบบคําขอขายไฟฟาฉบับนี้ ใชสํ าหรับการยื่นเพื่อขอรั บการคัดเลื อกเขารวมโครงการผลิ ตไฟฟ าจาก
พลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร ทั้งนี้ เมื่อ
ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการแลว เจาของโครงการจะตองยื่นแบบเพิ่มเติม (สกพ.อรส. ข.01-1)
เพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาตอไป
ขาพเจา ขอรับรองวาขอมูลขางตนและเอกสารประกอบแบบคําขอทั้งหมดถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................................................ผูยื่นคําขอ
(.................................................................................)
วันที่............................................................

3

สกพ.อรส. ก.01-2

แบบรับรองตนเองของหนวยงานราชการ
ผูยื่นคําขอขายไฟฟา
เขารวมโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน
สําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................ตําแหนง..........................................
สังกัด ...................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ............................................ ที่อยู ......................................................................
.............................................................................................................................................................................
ในนาม (ชื่อหนวยงาน) ........................................................................................................................................
ที่ตงั้ สํานักงาน .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอรับรองวา
1. ในการเขารวมโครงการนี้ หนวยงานของขาพเจา
 ไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติการใหเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
 อยู ภ ายใต บั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให เ อกชนเข า ร ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
พ.ศ. 2556 และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการตาม พ.ร.บ. ดังกลาว รวมถึงประกาศที่
เกี่ยวของแลว ดังที่ไดมีหนังสืออนุมัติใหหนวยงานของขาพเจาเขารวมโครงการ
2. ในการเขารวมโครงการนี้ หนวยงานของขาพเจา ใชแหลงเงินทุนอื่นที่ไมใชงบประมาณแผนดินใน
การดําเนินการ โดย
 มีผูสนับสนุนโครงการดังรายละเอียดปรากฏในแบบ สกพ.อรส. ก.01-1
 ไมมีผูสนับสนุนโครงการ โดยไดแนบหลักฐานแหลงที่มาของเงินลงทุนในโครงการมาพรอมนี้
ขาพเจา ขอรับรองวาขอมูลขางตนและเอกสารแนบทายทั้งหมดถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ................................................................................ผูยื่นคําขอ
(.................................................................................)
วันที่............................................................

เอกสารแนบทาย
แบบ สกพ.อรส. ก.01-2

หลักฐานแสดงแหลงที่มาของเงินลงทุนในโครงการ
(กรณีหนวยงานราชการลงทุนในโครงการดวยตัวเอง)

สกพ.อรส. ค.01

แบบรับรองตนเองของผูสนับสนุน
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับ
หนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ........................................................... ที่อยู ........................................................
..............................................................................................................................................................................
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท .......................................................................................................................
ที่ตั้งสํานักงานใหญ ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอรับรองวา
1. บริ ษัทฯ ได ให การสนั บ สนุ น หน ว ยงานซึ่ ง มีร ายชื่ อและขนาดกําลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ งที่ ข อเข า ร ว ม
โครงการตามแนบทาย โดยมีกําลังการผลิตที่ใหการสนับสนุนรวมทุกโครงการไมเกิน 50 เม
2. กะวัตต หากตรวจสอบพบในภายหลังวา บริษัทฯ ใหการสนับสนุนรวมทุกโครงการเกิน 50 เมกะ
วัตต ใหถือวา บริษัทฯ ขาดคุณสมบัติในการเปนผูสนับสนุนโครงการสําหรับโครงการนั้นที่ยื่นแบบ
คําขอฯ ในลําดับการยื่นคําขอที่เกินกวาปริมาณการสนับสนุนรวม 50 เมกะวัตต
3. บริษัทฯ ไมมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการซึ่งไดมีการแจงเวียนชื่อแลว
ขาพเจา ขอรับรองวาขอมูลขางตนและรายการแนบทายทั้งหมดถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท

ลงชื่อ................................................................................ผูสนับสนุนโครงการ
(.................................................................................)
วันที่............................................................

รายการแนบทาย
แบบ สกพ.อรส. ค.01

รายการโครงการทั้งหมดที่สนับสนุนโดย
บริษัท .............................................................................
ลําดับที่

ชื่อผูที่ประสงคจะเปนเจาของโครงการ

รวมกําลังการผลิตที่ใหการสนับสนุน

กําลังการผลิตติดตั้ง
เสนอขายไฟฟา
(เมกะวัตต)

(สําหรับเจาหนาที)่
เลขประจําตัวผูยื่นคําขอ

เมกะวัตต