You are on page 1of 5

1)homeostáza je

:
a)stálost vnitřního prostředí
b)je stálá hodnota fyziologických biochemických a jiných ????
c)dynamický proces stálého se přizpůsobování měnícím se podmínkám nebo tak
něco
2)Nejběžnější a nesilnější stresory jsou:
a)potravní a teplotní
b)potravní,teplotní, patogenní
c)potravní, teplotní, patogenní, predační, sociální
3)Seřazení živin podle klesajícího výtěžku netto energie
a)lipidy,sacharidy,nuklidy
b)lipidy,sacharidy a proteiny
c)sacharidy, lipidy a proteiny
4)Bazální metabolismus se měří:
5)Kleiberovo pravidlo
a) Je zpřesnění Rubnerova vztahu intenzity metabolismu....
b)říká, že intenzita metabolismu je úměrná tělnímu????
c)stanoví intenzitu metabolismu úměrou jako ?????
6)Intenzita metabolismu se vztahuje k
a)srdeční frekvenci obratlovců
b)maximální velikosti obratlovců
c)délce života u většiny obratlovců
7)Který z následujících iontů hraje hlavní roli v srdečním stahu?
a)Ca++ a Ib)Na+ a K+
c)Ca++,K+,Na+
8)Srdeční frekvence je obvykle
a)vyšší u endothermů
b)vyšší u ektothermů
c)je stejná u ekto i endothermů
9)Trypsinogen je konvertován na aktivní trypsin
a)enterokinasou
b)karboxypeptidasou
c)chymotrypsinogenem
10)Co z následujícího není funkcí jater
a)aktivace vitaminu D
b)produkce organických součástí žluče
c)sekrece chitinasy
11)Tukové těleso hmyzu je syntézy
a)glykogenu
b)trehalosy
c)ekdysonu
12)U kterého z následujících živočichů byste předpokládali osmokonformátora

. vyvíjející se z prosencefalonu b)je svou vnitřní polohou v kontaktu s mozkomíšním mokem třetí....? c)zevně sousedí s amygdalárním komplexem 18)U hmyzu se při metamorfźe uplatňují a)ekdysona juvenilní hormon b)juvenilní hormon a vitelin c)ekdyson a estradiol 19) hormon secrenovaný epifýzou a přispívající.? a)melanin b)urotensin c)melatonin 20) hemocyaniny jsou respirační barviva a)někt.?? c) 14)Srdce je inervováno a)převodním systémem b)motorickou ploténkou c)vegetativním nervstvem 15) hladký sval má a)pravidelně uspořádané sarkomery b)vodivé spoje mezi buňkami c)klidový membránový potenciál -75 mV 16)Pomalé svaly jsou a)vytrvalé b)oxidativní c)synergisté rychlých svalů 17)Thalamus a)patří k diencephalonu... b)afinitu O2 k pigmentu c)oboje z termínu v červnu 1)Juvenilní hormon je ... členovců a měkkýšů b)někt..... členovců a mnohoštětinatých c)paryb a hmyzu 21)Výška saturační křivky O2 v krvi odráží a)množství respiračního pigmentu v jednotce.a)mořská houba b)včela c)ropucha 13)Splodiny dusíkatého metabolismu jsou vylučovány a)u ryb ve formě guaninu b)u plazů hlavně ve formě kyseliny močové nebo...

Čím není regulovaná hoemostáza? a) imunitní systém b) reprodukční systém c) exkreční systém 2.Co je to setpoint? a) hodnota senzoru b) hodnota efektoru c) kýžená hodnota fyziologické proměnné 3.něco. metabolismus.a)terpen b)steroid c)peptid 2) Nahá osoba sedící v místnosti kde je 21°C a vlhkost vzduchu 80% ztratí nejvíce tepla a)dýcháním b)vyzařováním c)odpařováním tepla 3) 3 výlučné vlastnosti života a)cílený pohyb.66 až W na 0.75 c)něco o vztahu povrchu a metabolismu to jsem asi zkomolila ionty nejdůležitější pro srdeční činnost srdce je inervováno a)mototrickou ploténkou b)převodním systémem srdečním c) somatickým ns Nahá osoba sedící v místnosti kde je 21°C a vlhkost vzduchu 80% ztratí nejvíce tepla a)dýcháním b)vyzařováním c)odpařováním tepla z biofora 1.Které ionty jsou hlavní pro srdeční stah? a) Ca2+ a Ib) Na+ a K+ c) Ca2+ a Na+ a K+ . něco c)cílený pohyb. rozmnožování van´t hoffovo pravidlo možnosti si nepamatuju Kleiberovo pravidlo a) je upřesněním Rubnerova pravidla b) něco jako poměr váhy k metabolismu W na 0. metabolismus. rozmnožování b)vývoj.

než parciální tlak vydýchané vody b) savci využívají jednosměrný systém.4.Jakým principem funguje zpětná vazba? a) odepřením změny b) podpořením změny c) potlačením změny 5. co nebyla pravda 10. tlak odcházející krve a vydýchaného vzduchu je stejný c) savci využívají jednosměrný systém.Který hormon je sekretován středním lalokem hypofýzy? a) oxytocin b) angiotensin c) melanofory stimulující hormon 8. než vydýchaného vzduchu 11. člověk c) něco.Sladkovodní ryby a) exkretují žábrami Clb) aktivně přijímají Na+ c) aktivně přijímají vodu 12. parciální tlak odcházející krve je vyšší.Co se syntetizuje v tukovém tělísku hmyzu? a) trehalóza b) glykogen c) něco. gepard b) myš.Protiproudový systém a) využívají ryby.Trypsinogen je štěpen na aktivní trypsin a) enterokinázou b) karboxypeptidázou c) gastrinem . ale je to blbost) 6. gepard.Nejrychlejší subtyp svalového vlákna myosinu mají a) myš. co nebyla pravda 9. tlak odcházející krve je menší.Co dělá parathormon? a) snižuje absorpci Ca2+ ledvinou b) působí na Na+ kanálky v osteoblastech a osteoklastech c) něco.Sluchový orgán a) kladívko je připojeno na bubínek a předává dál chvění b) endolymfa je vazká tekutina uvnitř kostěného hlemýždě c) při nadměrném hluku je podpořeno předávání signálu (tak něco.Juvenilní hormon je: a) steroid b) terpen c) peptid 7. co nebyla pravda 13.

Dýchání u ryb a) je efektivnější.Heterotermové jsou a) endotermové s velkými výkyvy teplot b) exotermové c) ? 18.Chuť a) chuťové pohárky jsou z endodermu a vyměňují se za 4-22 hodin b) ? c) ? 20.Sladkovodní ryby vylučují dusíkaté látky jako a) amoniak b) kyselina močová c) guanidin 15. roste entropie okolo b) teplo nevzniká ani nezaniká c) ? 16. než teplo přijaté 17. že a) se snižující se entropií v rámci organizmu.Pro udržení stále tělní teploty u homoitermních se a) teplo přijaté musí rovnat teplu odevzdanému b) teplo přijaté musí být větší.14.Druhý termodynamický zákon říká. než odevzdané c) teplo odevzdané musí být větší. než u suchozemských b) ve vodě je rozpuštěno více kyslíku.Ekdyson je syntetizován v a) Corpora cardiata b) Corpora allata c) tukovém tělísku . než ve vzduchu c) ? 19.