You are on page 1of 73

ARCHDIOCESAN FILIPINO COUNCIL

CHOIR SONG BOOK
1

PRAYER OF A CHOIR MEMBER

Lord of Life, I pause in prayer before the beginning of this service.
Fill my voice with love for You
May the notes that will sound find their harmony
as they pass through my heart.
May the song of my mouth be a hymn a praise to You.
May I seek by my voice to give glory to You rather than
to bring attention to myself.
May I seek humble service to the parish
community by the sharing of this gift with which You,
my Lord, have blessed me.
Use me, Lord of Rhythm and Harmony, as You would
play upon a hollow reed so that those whom I am called
to serve may be attuned
to Your Spirit and moved to prayer.
May my gift of service truly be my prayer to you this day.
Amen."

2

FILIPINO SAINTS FIESTA CELEBRATION 2014
TABLE OF CONTENTS
PRELUDE:

San Pedro Calungsod
Huwaran ng Kabataan ………………………………. Page 4

ENTHRONEMENT: San Lorenzo Hymn ……………………………… Page 8
ENTRANCE SONG: Bayan Magsiawit Na ………………………… Page 10
GLORIA: Papuri Sa Diyos …………………………………………… Page 15
PSALM: The Lord Upholds My Life………………..………………… Page 20
GOSPEL ACCLAMATION: Aleluya , Wikain Mo …………………. Page 24
OFFERTORY: Panalangin sa Pagiging Bukas Palad…………… Page 29
Narito Ako ……………………………………………. Page 32
Paghahandog ng Sarili ……………………………. Page 35
HOLY …………………………………………………………………… Page 40
MEMORIAL ACCLAMATION ………………………………………… Page 40
GREAT AMEN ………………………………………………………… Page 40
OUR FATHER ………………………………………………………….. Page 41
LAMB OF GOD: Kordero ng Diyos ………………………………… Page 43
COMMUNION SONG:

Kailan Pa Man …..……………………..
Likhain Mong Muli ……………………..
Pag-ibig Mo Ama ……………………..
Tanging Yaman ………………………..
Tinapay ng Buhay …………………….

Page 45
Page 52
Page 56
Page 59
Page 62

RECESSIONAL: Magpasalamat sa Kany…..……………………… Page 69
Thank you so much for sharing your voice, your time, your talent.
May God continue to bless you abundantly!

AD MAJOREM3 DEI GLORIAM

SAN PEDRO CALUNGSOD: HUWARAN NG KABATAAN
Sa 'yo'y pagpupugay handog nami't alay,
Santong kalahi at aming kabanay,
Huwarang tangi ng mga kabataan,
magiting na anak ng kabisayaan.
Pagsisilbing ganap ang tanging hangad,
atas ni Cristo'y tapat na tinupad,
Maayong Balita ay ipinamansag,
kahayag ni Cristo ay iyong pinasinag.
REFRAIN: San Pedro Calungsod, tunay na huwaran
San Pedro Calungsod, angay pagasundon sa mga kabataan.
Nahimong katabang ng paring butihin
na si Diego Luis, sa kanyang gawain
Sa malayong dapit pinili n'yang itanghal,
kaligtasan ng taong sa Diyos ay mahal.
Hindi ka nasindak sa lupit at dahas
na dulot ng bangis ng imbing kaaway
Sa baybayin ng Tumhon sa pulong Marianas,
gawasnon n'yang gihalad ang sarili n'yang buhay. (Repeat Refrain)
CODA: Pedro Calungsod, isa kang huwaran
ng mga kabataan sa paninindigan
Panig-ingnan ikaw sa ' yong katatagan,
sa 'yo nawa'y matulad ang aming kabataan! (Repeat Refrain)
(Lyrics by Fr. Timoteo Jose Ofrasio, SJ & Music by: Fr. Arnel Aquino, SJ)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

4

5

6

7

AWIT KAY SAN LORENZO
REFRAIN: Sa 'yo, San Lorenzo Ruiz ang bayan ay umaawit
Ng 'sang magandang papuri na abot sa langit
Kami ay iyong turuan ang buhay ay ilaan
Sa lubos at ganap na pagtataya sa Diyos at Inang Bayan
Yayang kami sa 'yo'y di naiba, kalahi nami't kabalat;
Iisang bansa ating pinagmulan Perlas ng Silangan
Tulungan mo't akayin mo kami sa tunay na kabanalan
(Repeat Refrain)
Sa 'yo bayani't kawal ni Hesus, atas niya'y natupad
Sana kami laging maging tapat, huwag nang masindak
Sa anumang karahasan, ang kamatayan man ay maharap
(Repeat Refrain)
(Music & Lyrics by Fr. Timoteo Jose Ofrasio, SJ & Fr. Eduardo Hontiveros, SJ)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

8

9

BAYAN MAGSIAWIT NA
REFRAIN:
Bayan, magsiawit na! Bayan, pinagpala ka!
Dakilang biyayang pangako Niya sumilay na!
Sinauna Mong hangarin ang tao nga'y tubusin
Upang Siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin.
(Repeat Refrain)
Sa aba Niyang pagkatao, sa buhay Niya sa mundo.
Inihayag Kanyang puso, Tinig ng Ama nating Diyos.
(Repeat Refrain)
Pananatili Niyang tunay, 'Spiritung ating gabay
Kahulugan at pag-asa, pagmamahal at biyaya.
(Repeat Refrain)
(Music & Lyrics by Arnel Aquino, SJ)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

10

11

12

13

14

PAPURI SA DIYOS
REFRAIN: Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos
Sa kaitaasan! Papuri sa Diyos!
At sa lupa'y kapayapaan Sa mga taong kinalulugdan Niya
Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin (Repeat Refrain)
Pinasasalamatan Ka naming sa 'Yong dakilang angking kapurihan
Panginoong Diyos, Hari ng langit,
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos Anak ng Ama
(Repeat Refrain)
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo,
maawa Ka sa amin, maawa Ka
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo,
tanggapin Mo ang aming kahilingan
Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama (Repeat Refrain)
Sapagkat Ikaw lamang ang Banal at ang Kataastaasan,
Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon
Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen!
(Repeat Refrain)
(Music & Lyrics by Manoling Francisco, SJ)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

15

16

17

18

19

PSALM 146
Refrain:
I will praise the Lord all my days
Make music to my God while I live,
Make music to my God while I live.
Put no trust in the powerful
Mere mortals in whom there is no help
Take their breath, they return to clay
And their plans that day come to nothing
They are happy who are helped by Jacob’s God
Whose help is in Lord their God
Who alone made heaven and earth
The seas and all they contain
(Repeat Refrain)
It is the Lord who keeps faith forever
Who is just to the oppressed
It is God who gives bread to the hungry
The Lord who sets prisoners free
It is the Lord who gives sight to the blind
Who raises up those who are bowed down
The Lord who protects the stranger
And upholds the widow and orphan.
(Repeat Refrain)
It is the Lord who loves the just
But thwarts the path of the wicked
The Lord will reigh forever
Zion’s God from age to age.
(Repeat Refrain twice)
(Gather 3rd Edition Recordings, Part 3
℗ 2012 GIA Publications
Released on: 2012-01-01
Music Publisher: GIA Publications, Inc.

20

21

22

23

ALELUYA, WIKAIN MO
Aleluya, Aleluya,
Wikain mo Poon nakikinig ako
Sa Iyong mga Salita
Aleluya, Aleluya.
(Music by Manoling Francisco; Lyrics by Norman Agatep)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

24

25

26

27

28

PANALANGIN SA PAGIGING BUKAS PALAD
Panginoon, turuan Mo ako maging bukas-palad
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa 'Yo
Nang makibakang di inaalintana
Mga hirap na dinaranas
Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap
Ng kapalit na kaginhawaan
Na 'di naghihintay kundi ang aking mabatid
Na ang loob Mo'y siyang sinusundan
Panginoon, turuan Mo ako maging bukas-palad
Turun Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa 'Yo

(Music by Jandi Arboleda & Manoling Francisco SJ & Lyrics by Tim Ofracio, SJ)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

29

30

31

NARITO AKO
REFRAIN: Panginoon, narito ako
Naghihintay sa utos Mo
Lahat ng yaman ko, ay alay ko sa 'Yo
Ikaw ang tanging buhay ko
Batid ko nga, at natanto
Sa kasulatan 'Yong turo
Pakikinggan, at itatago
Sa sulok ng puso
(Repeat Refrain)
'Yong pagligtas, ihahayag
Hanggang sa dulo ng dagat
Pagtulong Mo't pusong dalisay
Aking ikakalat
(Repeat Refrain)
(Music & Lyrics by Rene San Andres)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

32

33

34

PAGHAHANDOG NG SARILI
Doo... doo...
Kunin Mo, O D'yos, at tanggapin Mo.
Ang aking kalayaan, ang aking kalooban,
Isip at gunita ko, lahat ng hawak ko,
Ang loob ko ay aking alay sa 'Yo.
Nagmula sa 'Yo ang lahat ng ito,
Muli kong handog sa 'Yo. Patnubayan Mo’t
Paghariang lahat ayon sa kalooban Mo.
Mag-utos Ka, Panginoon ko.
Dagling tatalima ako.
Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo,
At lahat ay tatalikdan ko, Tatalikdan ko.
Based on the Prayer of St. Ignatius of Loyola
Music by Jandi Arboleda and Manuel V. Francisco, SJ
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

35

36

37

38

39

Great Amen
Amen …. A-men …. A—men.

40

AMA NAMIN
Ama namin sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit
Bigyan Mo kami
Ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami
Sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot
Sa tukso at iadya Mo kami
Sa lahat ng masama
(Music & Lyrics by Eduardo Hontiveros, SJ)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

41

42

KORDERO NG DIYOS
Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa ka, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa ka, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan

(Music & Lyrics by Eduardo Hontiveros, SJ)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

43

44

KAILAN PA MAN
REFRAIN:
Kailanpaman 'di mawawalay
Pag-ibig Ko sa inyong tapat at tunay.
Kailanpama'y h'wag mabahala
'Pagkat kapiling Ako t'wina.
'Di na mag-iisa,
Mangangamba, mangungulila.
Kayo'y Aking hinango,
Muling sinuyo sa 'King puso. (REFRAIN)
Kahit anong dilim,
Anong lagim ng tatahakin,
Kayo'y aalagaan,
Gagabayan kailan pa man. (REFRAIN)
Bansang Aking sinugo,
H'wag masiphayo at h'wag susuko.
Kayo'y pangungunahan,
'Pagsasanggalan kailan pa man. (REFRAIN)
(Lyrics by Manoling Francisco SJ & Ernald Andal SJ ; Music by Norman Agatep, Manoling Francisco, SJ & Palan Reyes)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

45

46

47

48

49

50

51

LIKHAIN MONG MULI
Ilikha mo kami ng ‘sang bagong puso,
hugasan ang kamay na basa ng dugo.
linisin ang diwang sa halay ay puno.
ilikha mo kami ng ‘sang bagong puso
Itindig mo kami, kaming iyong bansa.
akayin sa landas patungo sa kapwa.
ihatid sa piging na ‘yong inihanda.
itindig mo kami, kaming iyong bansa .
Amang d’yos, ‘yong baguhin ang tao’t daigdig.
sa banal na takot,
sambang nanginginig,
ibalik ang puso’t bayang nanlalamig
likhain mong muli kami sa pag-ibig.
(Lyrics by Albert E. Alejo SJ; Music by Manoling Francisco, SJ)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

52

53

54

55

PAG-IBIG MO AMA
Ang liwanag Mo ang sumindak sa dilim
Buong kalangitan nagsaya’t nagningning
Kumislap, umindak ang mga bituin
Nalikha ang lahat ng mga lupain
Pag-ibig Mo, Ama ay hatid Mo sa amin
Malaya’t matindi, hindi nagmamaliw
Dinilig sa tuwa ang buong nilikha
Pinuno ng aliw ang aba at ang dukha
Ng pagmamahal, binigay Mong sadyang
Matupad sa gawa ang ‘Yong salita
Ang liwanag Mo ang sumindak sa dilim
Buong kalangitan nagsaya’t nagningning
Kumislap, umindak ang mga bituin
Nalikha ang lahat ng mga lupain
Pag-ibig Mo, Ama ay hatid Mo sa amin
Malaya’t matindi, hindi nagmamaliw. Amen
(Lyrics by F. Macalinao SJ ; Music by E. P. Hontiveros, SJ)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.
56

57

58

TANGING YAMAN
REFRAIN:
Ikaw ang aking Tanging Yaman ,
Na di lubasang masumpungan
Ang nilikha mong kariktan,
Sulyap ng 'yong kagandahan
Ika'y hanap sa t'wina,
Nitong pusong ikaw lamang ang saya
Sa ganda ng umaga,
Nangungulila sa'yo sinta (Repeat Refrain)
Ika'y hanap sa t'wina,
Sa kapwa ko kita laging nadarama ,
Sa iyong mga likha, hangad pa ring masdan
ang 'yong mukha (Repeat Refrain)
(Lyrics by Philip T. Gan ; Music by Manoling Francisco, SJ)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

59

60

61

TINAPAY NG BUHAY
REFRAIN: Ikaw, Hesus, ang tinapay ng buhay
Binasbasan, hinati't inialay
Buhay na ganap ang sa ami'y kaloob
At pagsasalong walang hanggan
Basbasan ang buhay naming handog
Nawa'y matulad sa pag-aalay Mo
Buhay na laan nang lubos
Sa mundong sa pag-ibig ay kapos
(Repeat Refrain)
Marapatin sa kapwa maging tinapay
Kagalakan sa nalulumbay
Katarungan sa naaapi
At kanlungan ng bayan Mong sawi
(Repeat Refrain)
At pagsasalong walang hanggan
(Lyrics by Manoling Francisco, SJ, Junjun Borres, SJ, & Getty Atienza ; Music by Manoling Francisco, SJ)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

62

63

64

65

66

67

68

MAGPASALAMAT SA KANYA
REFRAIN
Umawit nang sama-sama!
Magpasalamat tayo sa Kanya!
Sumayaw, humiyaw, magbunyi,
Sa pagmamahal ng dakilang Manlilikha!
Sa pag-ibig, sa pag-asa,
Sa biyaya at ligaya,
Magpasalamat sa Kanya
Sa mabuti N?yang balita. (REFRAIN)
Sa saganang pang-unawa
Sa masusing pagkalinga,
Magpasalamat sa Kanya
Sa handog N?yang kaligtasan. (REFRAIN)
Sa dalanging kaayusan
Sa mithiing kapayapaan,
Magpasalamat sa Kanya
Sa pangakong katarungan. (REFRAIN)
(World Youth Day ‘95 –Manila, Trina Belamide)
Permission to use for this celebration granted by Jesuit Communications Foundation, Inc.

69

70

71

72

Archdiocesan Filipino Council
Choir 2016
73