You are on page 1of 10

Chng 3: Amin Aminoaxit - Protein

Chng 3:

AMIN AMINOAXIT PROTEIN

Tm tt l thuyt:
I.
Amin:
1. S ng phn amin:
C3H9N: c 4 ng phn (2 bc 1; 1 bc 2, 1 bc 3)
C4H11N: c 8 ng phn (4 bc 1; 3 bc 2, 1 bc 3)
C5H13N: c 17 ng phn (8 bc 1; 6 bc 2, 3 bc 3)
2. So snh tnh baz ca amin:
Gii thch tnh baz ca amin: do nguyn t N trong amin cn mt i electron t do c th nhn
proton to ra ion amoni => amin c tnh baz.

A.

NH2 : R y electron

lm tng tnh baz

NH2 : R ht electron

lm gim tnh baz

Trong dung dch c tnh axit hoc dung mi phn cc:


Amin bc 2 > amin bc 1> amin bc 3> NH3
S tng tnh baz t amoniac n amin bc 2 l do cc amin c cha cc gc R ht electron lm tng
mt in t xung quanh nguyn t N v do lm tng kh nng kt hp vi proton ca nguyn t N
=> tng tnh baz.
Amin bc 3 c tnh baz yu hn amin bc 2 la do s gim nng lng sonvat ha ca cc ion amoni
bi cc phn t nc. Kh nng sonvat ha ca ion amoni gim lm cho bn ca chng gim v s
phn ly baz ca amin bc 3 cng gim.
Mt khc, do amin bc 3 cha nhiu gc R hn lm n ng khng gian chung quanh N ln lm gim
kh nng ca N kt hp vi proton.
Tnh baz ca amin thm yu hn cc amin thng do cp electron t do nguyn t N tham gia lin
hp trong nhn benzen lm gim mt in t xung quanh N
=> tnh baz gim
Tnh baz C6H5 CH2 NH2 > CH3 C6H4 NH2 > C6H5NH2
nhn bit amin bc 1, 2, 3 ta dng dung dch HNO2 :
+ Amin bc 1 tc dng HNO2 gii phng kh.
+ Amin bc 2 tc dng HNO2 to cht lng mu vng, mi xc.
+ Amin bc 3 khng tc dng.
3. Cng thc amin:
CT amin no, n chc: CnH2n+3N (n

1)

CT amin n chc:

2n + 3)

CnHmN ( m

CT amin thm no, n chc: CnH2n-5N ( n


II.
Aminoaxit:
1. Cng thc:
R
(COOH)n
(NH2)m
2. Danh php:
Axit + tin t

hay CxHy

6)

(COOH)n
(NH2)m

+ amino + tn thng ca axit tng ng.

Cng thc

Tn thay th

Tn bn h thng

Tn

Chng 3: Amin Aminoaxit - Protein

thng

hiu

Glyxin

Gly

Alanin

Ala

Valin

Val

Tyrosin

Tyr

Axit
Glutamic

Glu

Lysin

Lys

CH2 COOH
Axit aminoetanoic

Axit aminoaxetic

Axit
2 aminopropanoic

Axit

NH2
CH3 CH - COOH
NH2
CH3 CH CH COOH
CH3 NH2
HO

CH2 CH COOH
NH2

HOOC (CH2)2 CH COOH


NH2
H2N (CH2)4 CH COOH
NH2

Axit 2 amino
3 metylbutanoic

Axit 2 amino 3
(4- hidroxiphenyl)
propanoic

Axit 2 aminopentandioic

Axit 2,6 iamino


hexanoic

aminopropionic

Axit
- aminoisovaleric

Axit

- amino

( p hidroxiphenyl)
propionic
Axit

aminoglutaric

Axit

iaminocaproic

3. Ch :
a) Aminoaxit cha 2 nhm chc NH2 v COOH nn c tnh lng tnh
+ Tnh baz: c y tnh cht ca amin
+ Tnh axit: co y tnh cht ca axit cacboxylic
b) Tc dng vi axit:
R

(COOH)n + m HCl

(COOH)n

(NH2)m
(NH3Cl)m
S nhm chc NH2: m = nHCl : naminoaxit
mmui = maminoaxit + mHCl
c) Tc dng vi baz:
R

(COOH)n + n NaOH

(COONa)n + nH2O

(NH2)m
(NH2)m
S nhm chc COOH: n = nNaOH : naminoaxit
maminoaxit + mNaOH = mmui + mnc
d) R CH COOH + 2NaOH
NH3Cl

R CH COONa + NaCl + 2H2O


NH2

Chng 3: Amin Aminoaxit - Protein

R CH COONa + 2HCl

R CH COOH + NaCl

NH2
NH3Cl
e) pH ca dung dch aminoaxit:
pH = 7: s nhm NH2 bng s nhm COOH
pH > 7: s nhm NH2 nhiu hn s nhm COOH
pH < 7: s nhm NH2 t hn s nhm COOH
III.
Peptit Protein :
1. Peptit:
Lin kt ca nhm CO vi nhm NH gia 2 n v
VD:

aminoaxit c gi l lin kt peptit.

CH2 C N CH2 COOH


O

lin kt peptit

Phn loi: c 2 loi:


+ Oligopeptit: l cc peptit c 2 10 gc

aminoaxit

+ Polipeptit: l cc peptit c 11 50 gc

aminoaxit

T n gc - aminoaxit

(n - 1) lin kt peptit

(n - 1) H2O

Nu c n aminoaxit th s ng phn c cc gc khc nhau l n!.


nhn bit peptit ta s dng Cu(OH)2, peptit phn ng mu biure vi Cu(OH)2 to phc mu tm.
Cc ipeptit khng c phn ng mu biure.
2. Protein :
Protein l nhng polipeptit cao phn t c phn t khi t vi chc nghn n vi triu.
Khi thy phn protein th thu c sn phm cui cng l cc

aminoaxit.

B. Bi tp trc nghim:
Cu 1: N,N- Etyl metyl propan-1-amin c CTCT l
A. (CH3)(C2H5)(CH3CH2CH2)N
B. (CH3)2CH(CH3)(C2H5)N
C. (CH3)2(C2H5)N
D. (CH3)(C2H5)(CH3)2CHN
Cu 2: Amin no, n chc, mch h c cng thc chung l
A. CxHyN (x 1)
B. CnH2n + 3N (n 1)
C. CnH2n +1 N (n 1)
D. C2H2n - 5N
Cu 3: Cng thc chung ca amin thm ( cha 1 vng bezen) n chc bc nht l
A. CnH2n 7NH2 (n 6)
B. CnH2n + 1NH2 (n6)
C. C6H5NHCnH2n+1 (n6)
D. CnH2n 3NH2 (n6)
Cu 4: Pht biu no sau y v tnh cht vt l ca amin l khng ng?
A. Metyl amin, imetyl amin, etyl amin l cht kh, d tan trong nc
B. Cc amin kh c mi tng t aminiac, c
C. Anilin l cht lng kh tan trong nc, mu en
D. tan trong nc ca amin gim dn khi s nguyn t cacbon trong phn t tng
Cu 5: Nhn xt no di y khng ng?
A Anilin c tnh baz, phenol c tnh axit

Chng 3: Amin Aminoaxit - Protein

B. Dd anilin lm xanh qu tm, dd phenol lm qu tm


C. Anilin v phenol u d tham gia phn ng th vi dd Br2 to kt ta trng
D. Anilin v phenol u tham gia phn ng cng H2 vo nhn thm
Cu 6: Hin tng no sau y khng ng?
A. Nhng qu tm vo metyl amin thy qu tm chuyn sang mu xanh
B. Phn ng gia kh metyl amin v kh HCl xut hin khi trng
C. Nh vi git dd Br2 v dd anilin thy xut hin kt ta trng
D. Thm vi git phenolphtalein vo dd etyl amin thy xut hin mu xanh
Cu 7: So snh tnh baz ca cc cht sau: CH3NH2 (1), (CH3)2NH (2), NH3 (3)
A. (1) < (2) < (3)
B. (3) < (1) < (2)
C. (3) < (2) < (1)
D. (2) < (1) < (3)
Cu 8: Xp cc cht sau theo chiu gim dn tnh baz: C2H5NH2 (1), CH3NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4)
A. 4 > 1 > 2 > 3
B.2 > 4 > 1 > 3
C.3 > 1 > 2 > 4
D.4 > 2 > 1 > 3
Cu 9: Trt t tng dn lc baz ca dy no sau y l khng ng?
A. C6H5NH2 < NH3
B. NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2
C.CH3CH2NH2 < (CH3)3NH
D. p CH3C6H4NH2 < p O2NC6H4NH2
Cu 10: C 4 cht ng trong 4 l mt nhn: phenol, anilin, benzen, styren. Th t nhm thuc th no sau y c
th nhn bit 4 cht trn?
A. Qu tm, dd Br2
B. dd Br2, dd NaOH
C. dd Br2, dd HCl
D. B, C
Cu 11: C 4 dd ring bit mt nhn: anilin, metyl amin, axit axetic, anhyt axetic (axetanhyt). Th t thuc th
no sau y nhn bit c 4 dd trn?
A. dd HCl, dd Br2
B. Qu tm, dd AgNO3/NH3,tOC C.Qu tm, dd Br2
D. B, C
Cu 12: nhn bit cc cht: CH3NH2, C6H5NH2, C6H5OH, CH3COOH trong cc bnh mt nhn ring bit, ngi
ta dng:
A. dd HCl v qu tm
B. Qu tm v dd Br2
C. dd NaOH v dd Br2 D. Tt c ng
Cu 13: C 3 cht lng bezen, anilin, styren ng ring bit trong 3 l mt nhn. Thuc th phn bit 3 cht
lng trn l:
A. dd NaOH
B. Qu tm
C. Dd phenolphtalein
D. Nc Br2
Cu 14: Cho cc cht: 1. p- CH3C6H4NH2; 2. m- CH3C6H4NH2; 3. C6H5NHCH3; 4. C6H5NH2
Xp cc cht trn theo chiu tng dn tnh baz:
A. 1 < 2 < 4 < 3
B. 4 < 2 < 1 < 3
C. 4 < 3 < 2 < 1
D. 4 < 3 < 1 < 2
Cu 15: Cho cc cht: 1. ancol etylic ; 2. etyl amin ; 3. metyl amin ; 4. axit axetic. Xp cc cht trn theo chiu
tng dn nhit si:
A. 2 < 3 < 4 < 1
B. 3 < 2 < 1 < 4
C. 1 < 3 < 2 < 4
D. 3 < 1 < 2 < 4
Cu 16: Dung dch metyl amin c th tc dng vi cht no sau y: Na 2CO3, FeCl3, H2SO4 long, CH3COOH,
C6H5ONa, qu tm:
A. FeCl3, H2SO4long, CH3COOH, qu tm
B. Na2CO3, FeCl3, H2SO4 long, C6H5ONa
C. FeCl3, qu tm
D. Na2CO3, H2SO4 long, qu tm
Cu 17: Khi t chy hon ton mt amin n chc X, thu c 16,80 lit CO2, 2,80 lit N2 ( cc kh o ktc) v
20,25g H2O. CTPT ca X l:
A. C4H9N
B. C3H7N
C. C2H7N
D. C3H9N
Cu 18: t chy hon ton amin n chc X thu c 10,125g H 2O, 8,4 lit CO2 v 1,4 lit N2 (cc kh o ktc).
CTPT ca X l:
A. C2H7N
B. C3H9N
C. C4H11N
D. C5H13N
Cu 19: t chy hon ton 2 amin no, n chc, mch h ng ng k tip thu c 4,4g CO 2 v 3,6g H2O. Tn
gi ca 2 amin l:
A. Metyl amin v etyl amin
B. Etyl amin v propyl amin
C. propyl amin v butyl amin
D. Etyl metyl amin v imetyl amin
Cu 20: t chy hon ton 2 amin no, n chc ng ng lin tip, thu c hn hp sn phm v hi nc vi
t l

= 8 : 17. Cng thc ca 2 amin l:

A. C2H5NH2 v C3H7NH2
C. CH3NH2 v C2H5NH2

B. C3H7NH2 v C4H9NH2
D. C4H9NH2 v C5H11NH2

Chng 3: Amin Aminoaxit - Protein

Cu 21: t chy hon ton 6,2g mt amin no, n chc phi dng ht 10,08 lit kh oxi (ktc). CTPT ca amin l:
A. C2H5NH2
B. CH3NH2
C. C4H9NH2
D. C3H7NH2
Cu 22: t chy hon ton 2 amin no, n chc, mch h bc 1 k tip trong dy ng ng thu c CO 2 v
nc vi t l s mol

= 1 : 2. CTPT ca 2 amin ln lt l:

A. C2H5NH2 v C3H7NH2
B. CH3NH2 v C2H5NH2
C. C3H7NH2 v C4H9NH2
D. C4H9NH2 v C5H11NH2
Cu 23: t chy hon ton hn hp 2 amin no, n chc, ng ng k tip thu c 2,24 lit CO 2 (ktc) v 3,6g
H2O. CTPT ca 2 amin l:
A. CH3NH2 v C2H5NH2
B. C2H5NH2 v C3H7NH2
C. C3H7NH2 v C4H9NH2
D. Tt c u sai
Cu 24: t chy hon ton m gam mt amin X bng 1 lng khng kh va thu c 17,6g CO2, 12,6g H2O v
69,44 lit N2 (ktc). Gi thit khng kh ch gm N 2 v O2, trong O2 chim 20% th tch khng kh. CTPT ca X
l:
A. C4H11N
B. C2H7N
C. C3H9N
D. CH5N
Cu 25: t chy hon ton 1,18g amin n chc X bng 1 lng khng kh va , dn ton b lng hn hp
kh sau phn ng vo bnh ng Ca(OH) 2 d, c 6g kt ta v c 9,632 lt kh (ktc) duy nht thot ra khi bnh.
Tm CTPT ca X:
A. C4H11N
B. C2H7N
C. C3H7N
D. CH5N
Cu 26: t chy hon ton hn hp 3 amin X, Y, Z bng 1 lng khng kh va (1/5 th tch l oxi, cn li l
nit) thu c 26,4g CO2, 18,9g H2O, 104,16 lit N2 (ktc). Gi tr m l:
A. 12g
B. 13,5g
C. 16g
D. 14,72g
Cu 27: t chy hon ton mt amin thm bc 1 A, thu c 1,568 lit CO 2, 1,232 lit hi H2O v 0,336 lit N2.
trung ho 0,05 mol A cn 200 ml dd HCl 0,75M. Bit cc kh o ktc. CTPT ca A l:
A. C6H5NH2
B. (C6H5)2NH
C. C6H4(NH2)2
D. C7H11N3
Cu 28: Trong bnh kn cha 35 ml hn hp gm H 2, mt amin n chc v 40 ml O 2. Bt tia la in t chy
hon ton hn hp, ri a hn hp thu c v iu kin ban u. Th tch cc cht to thnh bng 20 ml gm
50% l CO2, 25% l N2, 25% l O2. CTPT ca amin l:
A. CH5N
B. C2H7N
C. C3H6N
D. C3H5N
Cu 29: t chy hon ton 0,02 mol mt amin bc mt X vi lng oxi va . Cho ton b sn phm qua bnh
ng nc vi trong d, thy khi lng bnh tng 3,2g v 0,448 lit mt cht kh (ktc) khng b hp th. Lc dd
thu c 4,0g kt ta. CTPT ca X l:
A. C2H5N
B. C2H7N
C. C2H8N2
D. C2H6N2
Cu 30: Hn hp 2 amin no, n chc, mch h ng ng lin tip. Cho 20g hn hp tc dng va vi dd
HCl. C cn dd sau p thu c 31,68g hn hp mui khan. CTPT 2 amin l:
A. CH3NH2, C2H5NH2
B. C2H5NH2, C3H7NH2
C. C3H7NH2, C4H9NH2
D. C4H9NH2, C5H11NH2
Cu 31: Cho 5,9g amin n chc (X) tc dng va vi dd HCl, sau khi phn ng xy ra hon ton thu c dd
Y. Lm bay hi dd Y thu c 9,55g mui khan. S CTCT ca X l:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Cu 32: Cho hn hp M gm 2 amin no, n chc, bc 1: (X) v (Y). Ly 2,28g hn hp trn tc dng vi 300 ml
dd HCl th thu c 4,47g mui. S mol 2 amin trong hn hp bng nhau. Nng mol/lit ca dd HCl v tn gi
ca 2 amin ln lt l:
A. 0,2M; metylamin; etylamin
B. 0,06M; metylamin; etylamin
C. 0,2M; etylamin; propylamin
D. 0,03M; etylamin; propylamin
Cu 33: Cho 29,8g hn hp 2 amin n chc, k tip trong dy ng ng tc dng ht vi dd HCl, C cn dd sau
phn ng thu c 51,7g mui khan. CTPT hai amin l:
A. CH5N v C2H7N
B. C2H7N v C3H9N C. C3H9N v C4H11N D. C3H7N v C4H9N
Cu 34: Hp cht hu c X mch h (cha C. H, N), trong N chim 23,73% v khi lng. Bit X tc dng vi
HCl theo t l mol 1:1. CTPT ca X l:
A. C2H7N
B. C3H7N
C. C3H9N
D. C4H11N

Chng 3: Amin Aminoaxit - Protein

Cu 35: X l mt amino axit no ch cha mt nhm NH 2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89 gam X phn ng va
vi HCl to ra 1,255 gam mui. CTCT ca X l:
A. NH2-CH2-COOH
B. CH3CH(NH2)COOH
C. CH3CH(NH2)CH2COOH
D. CH3CH2CH2CH(NH2)COOH
Cu 36: X l mt amino axit. Khi cho 0,01 mol X tc dng vi HCl th dng ht 80 ml dung dch HCl 0,125 M v
thu c 1,835 g mui khan. Cn khi cho 0,01 mol X tc dng vi dung dch NaOH th cn 25 gam dung dch
NaOH 3,2%. Cng thc no sau y l ca X ?
A. C7H12-(NH)-COOH
B. C3H6-(NH)-COOH
C. NH2-C3H5-(COOH)
D. (NH2)2-C3H5-COOH
Cu 37: Mt cht hu c X c CTPT C 3H9O2N. Cho tc dng vi dung dch NaOH un nh, thu c mui Y v
kh lm xanh giy qu tm t. Nung Y vi vi ti xt thu c kh metan. CTCT ph hp ca X l:
A. CH3COOCH2NH2 B. C2H5COONH4. C. CH3COONH3CH3
D. C A, B, C
Cu 38: Cho 22,15 g mui gm CH2NH2COONa v CH2NH2CH2COONa tc dng va vi 250 ml dung dch
H2SO4 1M. Sau phn ng c cn dung dch th lng cht rn thu c l:
A. 46,65 g
B. 45,66 g
C. 65,46 g
D. Kt qu khc
Cu 39: Cho
13,35 g hn hp X gm CH 2NH2CH2COOH v CH3CHNH2COOH tc dng vi V ml dung dch NaOH 1M thu
c dung dch Y. Bit dung dch Y tc dng va vi 250 ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l:
A. 100 ml
B. 150 ml
C. 200 ml
D. 250 ml
Cu 40: Cho 20,15 g hn hp X gm (CH 2NH2COOH v CH3CHNH2COOH) tc dng vi 200 ml dung dch HCl
1M thu c dung dch Y. Y tc dng va vi 450 ml dung dch NaOH. Phn trm khi lng ca mi cht
trong X l:
A. 55,83 % v 44,17 %
B. 58,53 % v 41,47 %
C. 53,58 % v 46,42 %
D. 52,59 % v 47,41%
Cu 41: Cho 4,41 g mt aminoaxit X tc dng vi dung dch NaOH d cho ra 5,73 g mui. Mt khc cng lng X
nh trn nu cho tc dng vi dung dch HCl d thu c 5,505 g mui clorua. Xc nh CTCT ca X:
A. HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH
B.CH3CH(NH2)COOH
C.
HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH
D. C A v B
Cu 42: Mt amino axit no X ch cha mt nhm -NH 2 v mt nhm -COOH. Cho 0,89 g X phn ng va vi
HCl to ra 1,255 g mui. CTCT ca X l:
A. H2N-CH2-COOH
B. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH
C. H2N-CH2-CH2-COOH
D. B, C, u ng.
Cu 43: A l mt hp cht hu c c CTPT C 5H11O2N. un A vi dung dch NaOH thu c mt hp cht c
CTPT C2H4O2NNa v cht hu c B. Cho hi B qua CuO/t 0 thu c cht hu c D c kh nng cho phn ng
trng gng. CTCT ca A l:
A. CH2 = CH - COONH3 - C2H5
B. CH3(CH2)4NO2
C. H2N- CH2 - CH2 - COOC2H5
D. NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3
Cu 44: X c cng thc H2NR(COOH)n. Cho 50 ml dung dch X tc dng va vi 80 ml dung dch HCI 0,5M,
dung dch thu c phn ng va vi 50 ml dung dch NaOH 1,6M. Mt khc nu trung ha 250 ml dung dch
X bng dung dch KOH ri em c cn th thu c 35 gam mui. Gc R v gi tr ca n l:
A. C3H6 v 1.
B. C2H4 v 2.
C. C6H4 v 1.
D. C3H6 v 2.
Cu 45: Cho hn hp hai aminoaxit u cha 1 nhm amino vo 440 ml dung dch HCl 1M c dung dch X.
tc dng ht vi dung dch X cn 840 ml dung dch NaOH 1M. Vy khi to thnh dung dch X th:
A. aminoaxit v HCl va .
B. khng xc nh c.
C. d aminoaxit.
D. d HCl.
Cu 46: Cho X l mt aminoaxit. Khi cho 0,01mol X tc dng vi HCl th dng ht 80ml ddHCl 0,125M v thu
c 1,835g mui khan. Cn khi cho 0,01mol X tc dng vi dung dch NaOH th cn dng 25g dd NaOH 3,2%.
CTCT ca X l:
A. (H2N)2 C2H5-COOH
B. (H2N)2C3H5COOH
C. H2NC3H5(COOH)2.
D. H2N-C3H6(COOH)2
Cu 47: t chy hon ton mt lng cht hu c X thu c 3,36lt CO 2; 0,56 lt kh N2 ( cc kh o ktc) v
3,15 gam nc .Khi X tc dng vi dung dch NaOH thu c sn phm c mui H 2N CH2-COONa. Cng thc
cu to thu gn ca X l:

Chng 3: Amin Aminoaxit - Protein

A. H2N CH2-COOH
B. H2N CH2-COO-CH3
C. H2N CH2-COO-C2H5
D. H2N CH2-COO-C3H7
Cu 48: Hp cht hu c X c % khi lng ca cc nguyn t C, H, N tng ng l 40,449; 7,856; 15,73; cn li
l oxi. Cho 17,8 gam X tc dng ht vi 1 lng va dung dch NaOH th c 19,4 gam mui khan. Bit phn
t khi ca X b thua 150 vC. CTCT thu gn ca X l:
A. H2NCH2COOCH3. B. H2NC2H4COOH.
C. C2H3COONH4.
D. H2NCOOC2H5.
Cu 49: Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n l sn phm ca phn ng trng ngng
A. Glixin (H2N-CH2-COOH).
B. -Alanin (H2N-CH2-CH2-COOH).
C. Axit Glutamic (HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH) D.-Alanin (CH3-CH(NH2)-COOH).
Cu 50: Nhiu phn t amino axit kt hp c vi nhau bng cch tch -OH ca nhm - COOH v -H ca nhm
-NH2 to ra cht polime (gi l phn ng trng ngng). Polime c cu to mch: (- HN - CH 2 - CH2 - COO - HN
- CH2 - CH2 - COO -)
Monome to ra polime trn l:
A. H2N - CH2 - COOH
B. H2N - CH2 - CH2COOH
C. H2N - CH2 - CH2 - CH2 - COOH
D. Khng xc nh c
Cu 51: Tetra peptit c to ra t glyxin c phn t khi l:
A. 246 vC
B. 300 vC
C. 228 vC
D. 296 vC
Cu 52: Tnh baz ca cc cht tng dn theo th t:
A. NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3< C6H5NH2
B. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2
C. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2
D. C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3
Cu 53: C cc dung dch ring bit sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoniclorua), H2NCH2CH2CH(NH2)COOH, ClH3NCH2-COOH, HOOCCH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. S lng cc dung dch c pH < 7 l:
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Cu 54: Este X c iu ch t -amino axit v ancol metylic. T khi hi ca X so vi hidro bng 44,5. Cng
thc cu to ca X l:
A. CH3CH(NH2)COOCH3.
B. H2N-CH2CH2-COOH
C. H2NCH2COOCH3.
D. H2NCH2CH(NH2)COOCH3.
Cu 55: Cht X l mt aminoaxit, phn t khng cha nhm chc no khc ngoi nhm amino v nhm cacboxyl.
100ml dung dch 0,2M ca cht X tc dng va vi 160ml dung dch NaOH 0,25M. C cn dung dch sau phn
ng thu c 3,82g mui. Mt khc X tc dng vi HCl theo t l mol 1 : 1. Cng thc phn t ca X l:
A. C5H9NO4
B. C3H7NO2
C. C5H11NO4
D. C4H7NO4

Chng 3: Amin Aminoaxit - Protein

Bi tp amin aminoaxit trong cc thi i hc:


Cu 1: (2007 A )Khi t chy hon ton mt amin n chc X, thu c 8,4 lt kh CO 2, 1,4 lt kh N2 (cc th
tch kh o ktc) v 10,125 gam H2O. Cng thc phn t ca X l (cho H = 1, O = 16)
A. C3H7N.
B. C2H7N.
C. C3H9N.
D. C4H9N.
Cu 2: (2007 A ) -aminoaxit X cha mt nhm -NH2. Cho 10,3 gam X tc dng vi axit HCl (d), thu c
13,95 gam mui khan. Cng thc cu to thu gn ca X l (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35,5)
A. H2NCH2COOH.
B. H2NCH2CH2COOH.
C. CH3CH2CH(NH2)COOH.
D. CH3CH(NH2)COOH.
Cu 3: (2007 A ) Cho hn hp X gm hai cht hu c c cng cng thc phn t C2H7NO2 tc dng va vi
dung dch NaOH v un nng, thu c dung dch Y v 4,48 lt hn hp Z ( ktc) gm hai kh (u lm xanh giy
qu m). T khi hi ca Z i vi H2 bng 13,75. C cn dung dch Y thu c khi lng mui khan l (cho H =
1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23)
A. 16,5 gam.
B. 14,3 gam.
C. 8,9 gam.
D. 15,7 gam.
Cu 4: (2007 A ) t chy hon ton mt lng cht hu c X thu c 3,36 lt kh CO2, 0,56 lt kh N2 (cc kh
o ktc) v 3,15 gam H2O. Khi X tc dng vi dung dch NaOH thu c sn phm c mui H2N-CH2-COONa.
Cng thc cu to thu gn ca X l (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. H2N-CH2-COO-C3H7.
B. H2N-CH2-COO-CH3.
C. H2N-CH2-CH2-COOH.
D. H2N-CH2-COO-C2H5.
Cu 5: (2007 B ) Cho cc loi hp cht: aminoaxit (X), mui amoni ca axit cacboxylic (Y), amin (Z), este ca
aminoaxit (T). Dy gm cc loi hp cht u tc dng c vi dung dch NaOH v u tc dng c vi dung
dch HCl l:
A. X, Y, Z, T.
B. X, Y, T.
C. X, Y, Z.
D. Y, Z, T.
Cu 6: (2007 B ) Mt trong nhng im khc nhau ca protit so vi lipit v glucoz l:
A. protit lun l cht hu c no.
B. protit lun cha chc hiroxyl.
C. protit c khi lng phn t ln hn.
D. protit lun cha nit.
Cu 7: (2007 B ) Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l:
A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit.
C. anilin, amoniac, natri hiroxit.
D. metyl amin, amoniac, natri axetat.
Cu 8: (2008 A ) C cc dung dch ring bit sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua),
H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH,
HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa.
S lng cc dung dch c pH < 7 l
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Cu 9: (2008 A ) Pht biu khng ng l:
A. Trong dung dch, H2N-CH2-COOH cn tn ti dng ion lng cc H3N+-CH2-COO-.
B. Aminoaxit l hp cht hu c tp chc, phn t cha ng thi nhm amino v nhm cacboxyl.
C. Aminoaxit l nhng cht rn, kt tinh, tan tt trong nc v c v ngt.
D. Hp cht H2N-CH2-COOH3N-CH3 l este ca glyxin (hay glixin).
Cu 10: (2008 B ) Cho 8,9 gam mt hp cht hu c X c cng thc phn t C 3H7O2N phn ng vi 100 ml
dung dch NaOH 1,5M. Sau khi phn ng xy ra hon ton, c cn dung dch thu c 11,7 gam cht rn. Cng
thc cu to thu gn ca X l:
A. CH2=CHCOONH4.
B. H2NCH2CH2COOH.
C. HCOOH3NCH=CH2.
D. H2NCH2COOCH3.
Cu 11: (2008 B ) un nng cht H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dch HCl (d), sau
khi cc phn ng kt thc thu c sn phm l:
A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
B. H3N+ -CH2-COOHCl- , H3 N+-CH2 CH2 COOHClC. H3N+-CH2 COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.
Cu 12: (2008 B ) Cho cht hu c X c cng thc phn t C 2H8O3N tc dng vi dung dch NaOH, thu c
cht hu c n chc Y v cc cht v c. Khi lng phn t (theo vC) ca Y l:
A. 46.
B. 85.
C. 68.
D. 45.

Chng 3: Amin Aminoaxit - Protein

Cu 13: (2008 B ) Cho dy cc cht: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH
(phenol), C6H6 (benzen). S cht trong dy phn ng c vi nc brom l:
A. 5.
B. 6.
C. 8.
D. 7.
+
Cu 13: (2008 B ) Mui C6H5N2 Cl (phenyliazoni clorua) c sinh ra khi cho C 6H5NH2 (anilin) tc dng vi
NaNO2 trong dung dch HCl nhit thp (0-50C ). iu ch c 14,05 gam C6H5N2+Cl- (vi hiu sut
100%), lng C6H5NH2 v NaNO2 cn dng va l:
A. 0,1 mol v 0,4 mol. B. 0,1 mol v 0,3 mol. C. 0,1 mol v 0,1 mol. D. 0,1 mol v 0,2 mol.
Cu 14: (2009 A ) Cho 1 mol amino axit X phn ng vi dung dch HCl (d), thu c m1 gam mui Y. Cng 1
mol amino axit X phn ng vi dung dch NaOH (d), thu c m2 gam mui Z. Bit m2 - m1 = 7,5. Cng thc
phn t ca X l:
A. C5H9O4N
B. C4H10O2N2
C.C5H11O2N
D. C4H8O4N2
Cu 15: (2009 A ) Thuc th c dng phn bit Gly-Ala-Gly vi Gly-Ala l:
A. dung dch NaOH.
B. dung dch NaCl.
C. Cu(OH)2 trong mi trng kim.
D. dung dch HCl.
Cu 16: (2009 A ) Hp cht X mch h c cng thc phn t l C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phn ng va vi
dung dch NaOH sinh ra mt cht kh Y v dung dch Z. Kh Y nng hn khng kh, lm giy qu tm m chuyn
mu xanh. Dung dch Z c kh nng lm mt mu nc brom. C cn dung dch Z thu c m gam mui khan. Gi
tr ca m l:
A. 10,8.
B. 9,4.
C. 8,2.
D. 9,6.
Cu 17: (2009 A ) Pht biu no sau y l ng?
A. Cc ancol a chc u phn ng vi Cu(OH)2 to dung dch mu xanh lam.
B. Etylamin phn ng vi axit nitr nhit thng, sinh ra bt kh.
C. Benzen lm mt mu nc brom nhit thng.
D. Anilin tc dng vi axit nitr khi un nng, thu c mui iazoni.
Cu 18: (2009 B ) Cho 0,02 mol amino axit X tc dng va vi 200 ml dung dch HCl 0,1M thu c 3,67
gam mui khan. Mt khc 0,02 mol X tc dng va vi 40 gam dung dch NaOH 4%. Cng thc ca X l:
A.H2NC2H3(COOH)2. B. H2NC3H5(COOH)2. C.(H2N)2C3H5COOH. D. H2NC3H6COOH.
Cu 19: (2009 B ) Cho hai hp cht hu c X, Y c cng cng thc phn t l C 3H7O2N. Khi phn ng vi dung
dch NaOH, X to ra H2NCH2COONa v cht hu c Z; cn Y to ra CH 2=CHCOONa v kh T. Cc cht Z v T
ln lt l:
A. CH3OH v NH3.
B. CH3OH v CH3NH2.
C. CH3NH2 v NH3.
D. C2H5OH v N2.
Cu 20: (2009 B ) S ipeptit ti a c th to ra t mt hn hp gm alanin v glyxin l :
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Cu 21: (2009 B ) Ngi ta iu ch anilin bng s sau:
Benzen

nitrobenzen

anilin

Bit hiu sut giai on to thnh nitrobenzen t 60% v hiu sut giai on to thnh anilin t 50%. Khi
lng anilin thu c khi iu ch t 156 gam benzen l:
A. 186,0 gam.
B. 55,8 gam.
C. 93,0 gam.
D. 111,6 gam.
Cu 21: (2010 A ) Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vo 175 ml dung dch HCl 2M, thu c
dung dch X. Cho NaOH d vo dung dch X. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, s mol NaOH phn ng
l:
A. 0,50.
B. 0,65.
C. 0,55.
D. 0,70.
Cu 22: (2010 A ) C bao nhiu tripeptit (mch h) khc loi m khi thy phn hon ton u thu c 3
aminoaxit: glyxin, alanin v phenylalanin?
A. 3.
B. 4.
C. 9.
D. 6.
Cu 23: (2010 A ) Trong s cc cht: C3H8, C3H7Cl, C3H8O v C3H9N; cht c nhiu ng phn cu to nht
l:
A. C3H8.
B. C3H8O.
C. C3H9N.
D. C3H7Cl.

Chng 3: Amin Aminoaxit - Protein

Cu 24: (2010 A ) Hn hp kh X gm imetylamin v hai hirocacbon ng ng lin tip. t chy hon ton
100 ml hn hp X bng mt lng oxi va , thu c 550 ml hn hp Y gm kh v hi nc. Nu cho Y i qua
dung dch axit sunfuric c (d) th cn li 250 ml kh (cc th tch kh v hi o cng iu kin). Cng thc phn
t ca hai hirocacbon l:
A. C2H4 v C3H6.
B. CH4 v C2H6.
C. C3H6 v C4H8.
D. C2H6 v C3H8.
Cu 25: (2010 A ) Pht biu ng l:
A. Enzim amilaza xc tc cho phn ng thy phn xenluloz thnh mantoz.
B. Khi cho dung dch lng trng trng vo Cu(OH)2 thy xut hin phc mu xanh m.
C. Axit nucleic l polieste ca axit photphoric v glucoz.
D. Khi thy phn n cng cc protein n gin s cho hn hp cc -aminoaxit.
Cu 26: (2010 A ) Hn hp X gm 1 mol aminoaxit no, mch h v 1 mol amin no, mch h. X c kh nng
phn ng ti a vi 2 mol HCl hoc 2 mol NaOH. t chy hon ton X thu c 6 mol CO 2, x mol H2O v y mol
N2. Cc gi tr x, y tng ng l:
A. 8 v 1,0.
B. 8 v 1,5.
C. 7 v 1,0.
D. 7 v 1,5.
Cu 27: (2010 B ) Hai hp cht hu c X v Y c cng cng thc phn t l C 3H7NO2, u l cht rn iu
kin thng. Cht X phn ng vi dung dch NaOH, gii phng kh. Cht Y c phn ng trng ngng. Cc cht X
v Y ln lt l:
A. vinylamoni fomat v amoni acrylat.
B. axit 2-aminopropionic v axit 3-aminopropionic.
C. axit 2-aminopropionic v amoni acrylat.
D. amoni acrylat v axit 2-aminopropionic.
Cu 28: (2010 B ) Hn hp X gm alanin v axit glutamic. Cho m gam X tc dng hon ton vi dung dch
NaOH (d), thu c dung dch Y cha (m+30,8) gam mui. Mt khc, nu cho m gam X tc dng hon ton vi
dung dch HCl, thu c dung dch Z cha (m+36,5) gam mui. Gi tr ca m l:
A. 112,2.
B. 171,0.
C. 165,6.
D. 123,8.
Cu 29: (2010 B ) ipeptit mch h X v tripeptit mch h Y u c to nn t mt aminoaxit (no, mch h,
trong phn t cha mt nhm -NH 2 v mt nhm -COOH). t chy hon ton 0,1 mol Y, thu c tng khi
lng CO2 v H2O bng 54,9 gam. t chy hon ton 0,2 mol X, sn phm thu c cho li t t qua nc vi
trong d, to ra m gam kt ta. Gi tr ca m l :
A. 45.
B. 60.
C. 120.
D. 30.
Cu 30: (2010 B ) t chy hon ton 0,1 mol mt amin no, mch h X bng oxi va , thu c 0,5 mol hn
hp Y gm kh v hi. Cho 4,6 gam X tc dng vi dung dch HCl (d), s mol HCl phn ng l:
A. 0,2.
B. 0,1.
C. 0,3.
D. 0,4.
Cu 31: (2010 B ) Thy phn hon ton 1 mol pentapeptit X, thu c 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1
mol valin (Val) v 1 mol phenylalanin (Phe). Thy phn khng hon ton X thu c ipeptit Val-Phe v tripeptit
Gly-Ala-Val nhng khng thu c ipeptit Gly-Gly. Cht X c cng thc l:
A. Gly-Ala-Val-Phe-Gly.
B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val.
C. Val-Phe-Gly-Ala-Gly.
D. Gly-Ala-Val-Val-Phe.
Cu 32: (2010 B ) Trung ho hon ton 8,88 gam mt amin (bc mt, mch cacbon khng phn nhnh) bng axit
HCl, to ra 17,64 gam mui. Amin c cng thc l :
A. H2NCH2CH2CH2NH2 .
B. CH3CH2CH2NH2
C. H2NCH2CH2NH2.
D. H2NCH2CH2CH2CH2NH2.