You are on page 1of 11

KARDEMİR

KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2009 – 31.03.2009 DÖNEMİ
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-1-

05.2005 14.2002 AYRILIŞ TARİHİ Görevde Görevde 14.08.2008 08.2007 08.Ş.2002 12.05. Osman KILAVUZ Cavit YÜCEL Mustafa YOLBULAN İhsan AYRANCIOĞLU GÖREV BAŞL.05.08.08.08.10. Dr.08.08. DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİNİN AD VE SOYADLARI İLE GÖREV SÜRELERİ YÖNETİM KURULU ADI SOYADI ÜNVANI Mutullah YOLBULAN Kamil GÜLEÇ Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye Veysel UÇUM Dr. TARİHİ Prof.05.2008 16. TARİHİ 12. Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 1 OCAK 2009 – 31 MART 2009 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.2008 16.2008 Görevde Görevde Görevde Görevde Görevde DENETİM KURULU ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV BAŞL.2008 16.Ş. Ersin ÇAMOĞLU Şahin UÇAR Hayrettin AYDIN Taner CANYURT Denetçi Denetçi Denetçi Denetçi 16.2008 -2- AYRILIŞ TARİHİ Görevde Görevde Görevde Görevde .2005 01.

000.00 68.08% 115.00 100. maddesi gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket’i temsil yetkisini. bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. ikisi D Grubu hissedarlarının göstereceği üç aday arasından seçilir. ana faaliyet konusu her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin.940. “Genel Kurul gerek hissedarlar.48% 57.000.KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. üyeleri arasından seçeceği murahhas üyelere. Maddesinde belirtilmiş olup. Denetçiler TTK’nun 353-357 maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. KARDEMİR A. kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır. sermayenin gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir. Bu denetçilerden ikisi A ve B Grupları hissedarlarının gösterecekleri ikişer aday arasından birer. SERMAYE YAPISI GRUP HİSSEDAR A KARDEMİR A. EMEKLİLERİ İLE NAKİT HALKA ARZ TOPLAM -3- PAY ORANI (%) PAY TUTARI TL 21.000.Ş.” FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR Şirketimiz Demir-Çelik Sektörü içinde yer almakta olup.maddesinde. maddesinde belirtilmiştir. gerek hissedarlar dışında üç yıl için 4 (dört) denetçi seçer.00 . Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır.44% 376. “Yönetim Kurulu TTK’nun iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirket’in Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan.000.Ş.00 10. Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri Ana sözleşmemizin 12.640.00% 550. Denetim Kurulu Üyelerinin ise 13. Madde 12.Ş.420. Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. ORTAKLIĞIN SERMAYE DEĞİŞİKLİKLER YAPISI VE DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN Şirketimiz üç ana hissedar grubuna ayrılmış olup.Ş.000. icra komitesine ve / veya Şirket Genel Müdürüne devredebilir. ÇALIŞANLARI B KARABÜK İLE SAFRANBOLU SANAYİ VE TİCARET ODASI ÜYELERİ İLE ESNAF ODASI ÜYELERİ D YÖRE HALKI İLE KARDEMİR A. Denetçiler en az üç ayda bir Denetim Raporu hazırlamak zorundadır. Yönetim Kurulu TTK’nun 319.” Madde 13.

Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San.000.63 57. her biri 1 Ykr itibari değerde 120. A. İŞTİRAKLER ve BAĞLI ORTAKLIKLAR İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR Karçimsa Çimento San.000 TL 130.35 550. Şirketin Sermayesi Madde 6: Şirket. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.Ş.00 DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER Dönem içinde menkul kıymet ihracı olmamıştır.000. Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında. A. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.Ş.200.02 376.400.000 TL İŞTİRAK PAYI(%) 48. Ltd.Ş. Kardemir Sigorta Aracılık Hizm.(birmilyarikiyüzmilyon yenitürklirası) YTL olup. Erdemir Madencilik San. her biri 1(bir)YKr itibari değerde 55. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi. Ve Tic.000.000.000 (yüzyirmimilyar) paya bölünmüştür. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni.205.000 (ellibeşmilyar) paya bölünmüştür. 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.000.000 TL 99.639.935.000. 550.424.Ş. Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San.400.Ş. 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için.99 . maddesinde değişiklik yapılmıştır. daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenmiş. Tasfiye Halinde Kardemir Filyos Limanı San.000 (beşyüzelli milyon) YTL olup. Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6.000.99 10.825.000.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.08 10.00 99.000. A. A.Ş.969.000 TL 120.000 TL 99.. Ve Tic.Ve Tic. Bu sermaye aşağıdaki guruplara ayrılmıştır. A.000 TL 70.000. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.000.00 HİSSE TUTARI (TL) 115.05.99 2.00 95.ve Tic. GRUPLAR A B D TOPLAM H İ S S E O R A N I( %) 21. -4- İŞTİRAK SERMAYESİ 1. Ve Tic.48 68.Şti.44 100. 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir.KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.99 130.000.

466/3 maddesi mahfuzdur) d) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Birinci Temettü ayrılmadıkça. şirketin mali yapısını olumsuz etkilemeyecek şekilde ve günün ekonomik koşulları dikkate alınarak her yıl yapılacak genel kurul toplantılarında nakit ve/veya bedelsiz sermaye artırımı şeklinde kısmen veya tamamen dağıtılacağına karar verilir .Madde 466/1) -Birinci Temettü Hissesi: b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile. 2009 yılında yapılan toplam yatırım harcaması 16. kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye ve fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. si Çelikhane Pota II fırını için yapılmıştır. dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya. Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEMETTÜ POLİTİKASI Kar dağıtımında imtiyaz uygulanmamaktadır. ödeme zamanı ve şekli’ başlıklı 18.864.96 TL. (T. sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: -Kanuni (Umumi : Adi) yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır. müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz” YATIRIMLAR 1 Ocak – 31 Mart 2009 döneminde yatırım teşviklerinden yararlanılmamıştır. Madde 18. dır. memur.061.2007 tarihli ve 2/53 sayılı kararına istinaden . başka yedek akçe ayrılmasına. “ Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerinden Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kâr.378. 2008 yılından başlamak üzere her yıl oluşacak kardan .661. Bu harcamanın 5. maddesi gereğince .T.KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.39 TL. -İkinci Temettü Hissesi: c) Safi Kâr'dan a. şirket anasözleşmesinin ‘karın dağıtımı .407.K.b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet'e kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya .Ş. -5- .01.T.428.K. (T. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır. si “4 Numaralı Yeni Yüksek Fırın Yapımı ve I numaralı Yüksek Fırının Kapasite Artırımı ve Modernizasyonu” ile 5. SPK’nun 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi hakkındaki 18. yıllık bilançoda görülen dağıtılabilir kardan kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısım ile ilgili olarak .32 TL.

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.2009 181. ÜRÜNLER ÇELİK KONSTRÜKSİYON 31.2008 31.550 321 119.03.551 261.610 40.114 ÇELİK (İNGOT) SÜREKLİ DÖKÜM MAK.2009 1.715 NET MAMUL TOPLAMI 172.03.856 6. BAĞLI ORTAKLIKLARI ÜRETİM MİKTARLARI (Ton) KARÇEL A.175 69.Ş.740 181.787 KÜTÜK PLATİNA BLUM(SİPARİŞ BLUM) YUVARLAK DEMİR KÖŞEBENTLER PROFİLLER MADEN DİREĞİ DEMİRYOLU MALZEMESİ 143 123.2009 2.2008 4.03. ÜRETİM MİKTARLARI (Ton) ÜRÜNLER KOK FIRINLARI KOK+KOK TOZU 31.418 3.2008 1.401 4.Ş.Ş.677 31.700 271.382 22.665 15.03.041 31. Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÜRETİM FAALİYETLERİ KARDEMİR A.(KÜTÜK) SÜREKLİ DÖKÜM MAK.950 270.805 248.315 1.Ş.600 152.484 8.(BLUM) 205.03.692 YÜKSEK FIRIN VE SİNTER SİNTER SIVI HAMDEMİR PİK ÇELİKHANE HADDEHANELER KARDEMİR A.03.009 506 KARDÖKMAK ÜRÜNLER DÖKÜM TALAŞLI İMALAT -6- .719 250.001 31.612 NET ÜRETİM TOPLAMI 269.979 63.787 152.

145.000 1.1 3.2008) (31. BAĞLI ORTAKLIKLARININ KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER KARÇEL ÜRÜNLER ÇELİK KONSTRÜKSİYONU KAPASİTE KAPASİTE KULLANIM KAPASİTE KULLANIM (Ton) ORANI (%) ORANI (%) (31.6 21.000 120.000 20.000 20.4 14.000 19. Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BİR ÖNCEKİ YILLA KARŞILAŞTIRMALI KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER KARDEMİR A.8 19.38 KARDÖKMAK ÜRÜNLER DÖKÜM TALAŞLI İMALAT KAPASİTE KAPASİTE KULLANIM KAPASİTE KULLANIM (Ton) ORANI (%) ORANI (%) (31.000.03.3 25.2 27.Ş.(BLUM) NET ÇELİKHANE ÜRETİMİ NET HADDEHANE ÜRETİMİ(*) KARDEMİR A.2009) 700.2009) 6.KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.340.000 20.9 15.(KÜTÜK) SÜREKLİ DÖKÜM MAK.5 24.9 21.2008) (31.12 -7- .000 445.9 12.000 23.20 13.9 900.000 25.02 10.Ş.Ş.0 YÜKSEK FIRIN VE SİNTER SİNTER SIVI HAMDEMİR PİK ÇELİKHANE ÇELİK (İNGOT) SÜREKLİ DÖKÜM MAK.03.2009) 20. KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER ÜRÜNLER KOK FIRINLARI KOK+KOK TOZU KAPASİTE KAPASİTE KULLANIM KAPASİTE KULLANIM (Ton) ORANI (%) ORANI (%) (31.2 17.2008) (31.91 16.000 29.03.000 21.03.6 1.6 700.9 1.82 5.03.03.

009.23 17.608.49 10.30 88.553 7.871.14 3.543.368.Ş.421.2009 TL 2.34 TON 31.041 8.323.2008 TL 7.406.889.891 .24 2.446.955.574.47 KARDÖKMAK A.28 36.915.656 4.271 5.635.94 110.539.896.54 KARÇEL A.607.847 17.50 TON TON 31.602.2009 TL 119 78.059.45 164 207.03.932.43 197.54 88.77 17.2008 TON TL TON 4.065.46 191 64.139.023.KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.03.797.481.701.11 123.03.599.365 105.457.392.03.113.137.778.52 SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI ELİMİNASYON SATIŞ HASILATI -8- 212.03.192 41.903 54.09 2.148.35 4.441 79. ÜRÜNLER ÇELİK KONSTRÜKSİYON 31.112.02 224.445 (8.552.455.966.243.935.2008 TL 18 12.03.455 2.519 33.629 63.77 31.2009 TL 7.554) 204.591.447. ÜRÜNLER DÖKÜM TON 31.523.852.297.677 8. Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SATIŞ FAALİYETLERİ ÜRÜN BAZINDA SATIŞ MİKTAR VE HÂSILATLARI KARDEMİR A. ÜRÜNLER DÖKÜM KOKU CEVİZ KOKU KOK TOZU PİK KÜTÜK SÜREKLİ KÜTÜK YUVARLAK KÖŞEBENT PROFİL RAY MADEN DİREĞİ DİĞER TOPLAM 31.Ş.Ş.Ş.20 7.113.

16 Alacak Devir Hızı(Net Satışlar/(Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar) 1.09 0.16 -9- .11 Nakit Oranı (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Krediler B) FAALİYET ORANLARI Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı) 0.91 C) FİNASAL YAPI ORANLARI Toplam Borçlar / Özsermaye 0.KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.50 Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 0. KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL ORANLAR A) LİKİDİTE ORANLARI Likidite Oranı = ( Hazır Değerler+Menkul Değerler+Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Dönen Varlıklar) / (Dağıtılabilir Temettü + Kısa Vadeli Borçlar) 1.83 Stok Devir Hızı (Cari Yıl Satış Maliyeti/((Önceki Yıl Stokları+Cari Yıl Stokları)/2) 0.01 Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar) 2.Ş. Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU MALİ DURUM.17 Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 0.

2009 – 31. 2003 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) olarak görev yapmaktadır.Ş.2009 tarihi itibariyle. Halen çalışanlar için de aynı oranda kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır. askerliğe çağrılma veya ölüm hallerinde her hizmet yılına karşılık (hizmet yılından artan aylar dahil) İş Kanununda belirtilen tavanlar dikkate alınmak suretiyle. Üst Yönetimde dönem içerisinde bir değişiklik olmamıştır.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 25.12. .03. Metin ALTAN . 12 Ağustos 2005 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİM Dr. emekliliği hak kazanma. 2003 . 01. Kapsam Dışı statüde çalışan aylık ücretli personelin ise ücret ve sosyal hakları Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilmektedir. sebepsiz olarak işten çıkarmalar.KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.2009) : 31.10 - .2009 – 31.04. Kapsam Dışı Personel Sayısı : 354 Kapsam İçi Personel Sayısı : 2.12. personelin tazminatları ödenmektedir.03. KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU Şirketimiz çalışanları 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.Osman KILAVUZ . Cahit GÖÇER .01. ŞİRKET PERSONELİNE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER : Kapsam İçi statüde çalışan saat ücretli personelin hak ve menfaatleri Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca tespit edilmektedir.2008 tarihinde başlanmış olup. 1976 yılında Karabük Müessese Müdürlüğü Etüt Planlama Müdürlüğü’nde mühendis olarak göreve başlamış olup. Çalışanlarımızdan en az bir hizmet yılını doldurarak.01.2005 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmış olup. PERSONEL HAREKETLERİ (01.108 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ : 01.2009 tarihinde karşılıklı anlaşma ile sonuçlanmıştır.2010 tarihlerini arasını kapsayan 9. 2003 yılından itibaren Genel Müdür Yardımcısı (Mali – İdari – Ticari ) olarak görev yapmaktadır.754 Toplam Personel Sayısı 3.

Ş.03. .2009 tarihi itibariyle yapılmış olan herhangi bir nakdi ve ayni yardım bulunmamaktadır. Kardemir Demir Çelik Tesisleri/Karabük SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BAĞIŞLAR Şirketimiz tarafından 31.KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.11 - .