You are on page 1of 4

GRADES 1 TO

12
DAILY LESSON
Bilang ng Linggo:
I.LAYUNIN
A.Pamantayang
Pangnilalaman

B.Pamantayan sa
Pagganap
C. Mga Kasanayan
sa Pagkatuto
III.NILALAMAN

Paaralan
Guro
Teaching Dates and Time

Lunes

SAN LORENZO E/S
PEARL L. TUZON
3:00-4:40 PM

Martes
July 18, 2016

Bitang/Antas
Asignatura
Markahan

Miyerkules
July 19, 2016

GRADE VIEPP
Una

Huwebes

July 20, 2016

July 21, 2016

Naipaliliwanag ang
kahalagahan ng kasanayan sa
pagtatanim ng puno/
bungang kahoy at kabutihang
naidudulot nito sa
pamumuhay ng pamilya at
kapaligiran
Nakaguguhit ng ideya ng
urban garden/ ng halaman

Nagagamit nang wasto ang
mga kasangkapan at
kagamitan sa paghahalaman

Mailapat ang mga
panuntunang pangkalusugan
at pangkaligtasan
Sa paghahalaman

Matalakay at maisagawa ang
wastong paraan ng
pagtatanim ng mga puno/
bungang kahoy at ibang
halaman sa tuwiran at dituwirang paraan

Naiguguhit ang mga
kasangkapang sa
paghahalaman

Nakagagawa ng isang Skit
tungkol sa aralin

Napaghahambing ang tuwiran
at di-tuwirang paraan.

PELC B. 1.1.

PELC B. 1.2

PELC B. 1.3

PELC B. 1.4.

KAHALAGAHAN NG
KASANAYAM SA
PAGTATANIM

Wastong Kasangkapan
at Kagamitan sa
Paghahalaman

Mga Panuntunang
Pangkalusugan at
Pangkaligtasan sa
Paghahalaman

Wastong Paraan ng
Pagtatanim sa tuwiran
at di -tuwiran

Masayang Paggawa
Maunlad na Pamumuhay
6 pp. 116-121
Mga Gawain sa
pagpapaunlad ng Buhay
6 pp.120-136
Edukasyong Pantahanan
at Pangkabuhayan 6 pp.
209-226

Masayang Paggawa
Maunlad na Pamumuhay
6 pp. 116-121
Mga Gawain sa
pagpapaunlad ng Buhay
6 pp.120-136
Edukasyong Pantahanan
at Pangkabuhayan 6 pp.
209-226
MIMOSA MGA
KASANGKAPAN

Masayang Paggawa
Maunlad na Pamumuhay
6 pp. 116-121
Mga Gawain sa
pagpapaunlad ng Buhay
6 pp.120-136
Edukasyong Pantahanan
at Pangkabuhayan 6 pp.
209-226

Masayang Paggawa
Maunlad na Pamumuhay
6 pp. 116-121
Mga Gawain sa
pagpapaunlad ng Buhay
6 pp.120-136
Edukasyong Pantahanan
at Pangkabuhayan 6 pp.
209-226
DLP M 5Tuwiran at DiTuwirang Paraan sa

IV. KAGAMITANG
PANTURO
A.Sanggunian
1.Mga pahina sa
Gabay ng Guro
2.Mga Pahina sa
Kagamitang PangMag-aaral
3.Mga pahina sa
Teksbuk

4. Karagdagang
Kagamitan mula sa

Biyernes
July 22, 2016
Nakapagsasagot ng
lingguhang pagsusulit

Paghahabi sa layunin ng aralin Pag-awit ng the Gulay Song Panunood ng Video Clip Paggamit ng Picture Tree C. Tanungin ang mga bata kung ano ang masasabi nila sa pagkakaayos ng mga kasangkapan Paggamit ng Powerpoint Presentation portal ng Learning Resource D.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng aralin Powerpoint. Anu-anong kasangkapan o kagamitan ang ginamit ni Mang Ikoy sa paggawa ng sumusunod na mga gawain? B. Powerpoint Pagsasagot sa mga tanong: Anu-ano ang panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan na dapat tandaan habang gumagawa? Bakit kailangang isaalangalang ang mga ito? Pangkatang Gawain: Pagpapangkat ng mga bata at paggawa ng isang duladulaan tungkol sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa Pagtatanim ng mga Puno at Ibang Halaman PDF Paggamit ng DLP: MGA HAKBANG NA DAPAT SUNDIN SA PAGHAHANDA NG PUNLAAN A. Anu-anong mga lalagyan na maaaring pagtaniman ang tinipon ni Aling Dory? Pangkatang Gawain: Pumili 10(sampong) Kasangkapan sa paghahalaman at lagyan ng paraan ng paggamit nito Pagpapakita ng larawan ng maayos na pagkakasalansan ng mga kagamitan sa cabinet o lalagyan. Video Clip /KAGAMITAN SA PAGNANARSERI Powerpoint Video Clip Pagpapakita ng mga larawan ng Urban Gardening at Gulayan sa Paaralan Sagutan ang Graphic Organizer ng kahalagahan ng paghahalaman Paggamit ng larawan ng iba’t-ibang kasangkapan sa paghahalaman. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Paggamit ng Graphic Organizer Kahalagahan ng Paghahalaman Paggamit ng powerpoint presentation/ Panunood ng video clip Paglalahad sa pamamagitan ng kwento Ang Huwarang Pamilya ng Bayan Pagsasagot sa mga tanong: A.PAMAMARAAN A. Paghambingin ang tuwiran at di-tuwirang pagtatanim. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 E. Pag-iisa-isa ng mga Panuntunang pangkaligtasan sa pagtatanim B. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong Pangkatang gawain: Pagguhit ng isang halamanan at ng kahalagahan nito.Iba pang Kagamitang Panturo IV.B. Pangkatanggawain: Maglayout ng dalawang taninaman .

MGA TALA Pagsunod-sunorin ang mga hakbang sa pagtatanim . Panuto: Sagutin ang mga tanong: 1. x kung hindi dapat ang mga sumusunod na pangungusap Piliin ang titik ng tamang sagot: Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Gawin sa kuwaderno. Paglinang sa Kabihasaan ( Tungo sa Formative Assessment) paggawa Gawin ang: A.Pagtataya ng Aralin Sagutin ito Panuto: Ilagay ang angkop na salita sa bawat sitwasyon. J. Lagyan ng tsek (√) ang puwang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng mga gawaing kaugnay sa pagnanarseri. Anu-ano ang mga kahalagahan ng paghahalaman? Gawin ang mga sumusunod: Isulat sa patlang ang kagamitan sa pagtatanim na tinutukoy sa bawat bilang Gumawa ng isang paala-ala sa paghahalaman at i-share ito sa klase. Sagutin ito: Kilalanin ang mga sumusunod na kagamitan Lagyan ng  kung dapat gawin. Paglalahat ng Aralin Pagbibigay ng mga sitwasyon Pagbibigay ng mga sitwasyon Pagbibigay ng sitwasyon Pagbibigay ng sitwasyon Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng konsepto Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng konsepto Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng konsepto Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng konsepto I.kasanayan #2 F. Paglalapat ng aralin sa pangaraw-araw na buhay H. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation V. Sagutin: G.

VI PAGNINILAY A. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa aralin? D.Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mga mag-aaral na magpatuloy sa remediation? E. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? . Anong suliranin ang aking naranasan na solusyonan sa tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Alin sa mga istrateheyang patuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Blg ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C.