You are on page 1of 11

COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT

THUOÁC VIEÂN NANG CÖÙNG

VIEÂN NANG CÖÙNG

1

nang taùc duïng keùo daøi) • Deã nghieân cöùu xaây döïng coâng thöùc • Deã trieån khai saûn xuaát ôû nhieàu qui moâ khaùc nhau • Ít gaëp phaûi caùc vaán ñeà sinh khaû duïng VOÛ NANG HÌNH DAÏNG VAØ KÍCH THÖÔÙC Naép (Cap) Thaân (Body) VOÛ NANG HÌNH DAÏNG VAØ KÍCH THÖÔÙC 00 0 1 2 3 4 5 0.ÖU ÑIEÅM DAÏNG THUOÁC VIEÂN NANG CÖÙNG • Deã uoáng • Phong phuù hoaù daïng thuoác • Caûi thieän sinh khaû duïng (Raõ nhanh.38 0.21 0.48 0.13 2 .67 0.95ml 0. khaéc phuïc töông kî deã daøng.28 0. vieân nang tan trong ruoät.

Ñuùng tieâu chuaån • Ñoä tan. Baûo quaûn voû nang cöùng Bao bì kín Nhieät ñoä: 10-350C Ñoä aåm: 20-60% (35-50%) Quaù aåm: Meàm Thay ñoåi Quaù khoâ: Doøn kích thöôùc 3 . Khoâng vôõ khi boùp nheï • Muøi.VOÛ NANG Thaønh phaàn vaø phöông phaùp cheá taïo Thaønh phaàn Gelatin Chaát maøu Chaát taïo ñoä ñuïc Chaát phuï gia Tieâu chuaån voû nang cöùng • Kích thöôùc. 13-16% (PP saáy ôû 1050C) • Ñoä doøn. khoâng ñöôïc coù muøi laï sau khi baûo quaûn trong bình ñaäy kín ôû nhieät ñoä 3040oC/ 24 giôø. • Haøm aåm. khoâng ñöôïc tan trong nöôùc ôû nhieät ñoä 250C/ 15 phuùt vaø phaûi tan hoaëc raõ hoaøn toaøn trong dung dòch HCl 0.5%/ 36-380C/ 15 phuùt.

coù loã hoaëc bieán daïng. voû nang bò beïp.Caùc khieám khuyeát cuûa voû nang Khieám khuyeát tôùi haïn: aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quaù trình ñoùng thuoác vaøo nang bao goàm: nang quaù ngaén hoaëc quaù daøi. ñaäy 2 naép. hoaëc aûnh höôûng ñeán hieäu quaû trò lieäu cuûa thaønh phaåm: nang bò hôû naép. bò raïn nöùt. thaønh nang moûng. coù ñoám. Caùc khieám khuyeát cuûa voû nang Khieám khuyeát lôùn: gaây haäu quaû nhaát ñònh khi söû duïng. hoaëc nöùt doïc theo thaân nang. coù boït khí. 4 . Caùc khieám khuyeát cuûa voû nang KHIEÁM KHUYEÁT NHOÛ khoâng aûnh höôûng ñeán khaû naêng trò lieäu cuûa thaønh phaåm maø chæ aûnh höôûng ñeán hình daïng caûm quan cuûa thuoác nhö voû nang bò oá.

lactose phun saáy TD trôn. Khoâng neùn: khoâng caàn Coù neùn: caàn taù döôïc raõ hoaëc sieâu raõ TD gaây thaám: Na lauryl sulfat. TB phun saáy. lactose. Tween ÑOÙNG THUOÁC VAØO NANG • • • • Ñoùng thuoác baèng tay Maùy ñoùng nang thuû coâng Maùy ñoùng nang baùn töï ñoäng Maùy ñoùng nang töï ñoäng 5 . tinh boät baép TD choáng dính: Talc Td raõ.KHOÁI THUOÁC TRONG NANG Yeâu caàu caên baûn • COÙ: Ñoä trôn chaûy vaø tính chòu neùn • KHOÂNG: huùt aåm maïnh • • quaù kieàm quaù acid AÙp duïng caùc phöông phaùp xaùt haït hoaëc phoái hôïp vôùi taù döôïc daäp thaúng KHOÁI THUOÁC TRONG NANG Caùc taù döôïc TD ñoän. Tinh boät. dicalciphosphat Tinh boät tieàn gelatin hoaù. Mg stearat. talc.

Ñoùng thuoác baèng tay Maùy Ñoùng Nang Thuû Coâng Maùy Ñoùng Nang Thuû Coâng • Ñoùng coù neùn: Khoù chuaån hoaù thao taùc • Ñoùng thuoác khoâng neùn (Gaït baèng) Î Phaûi tính toaùn treân cô sôû tæ troïng bieåu kieán 6 .

• Löôïng haït caàn thieát: 250 x 100/65=384mg • töông ñöông vôùi 0.417 = 0.• Tæ troïng bieåu kieán cuûa haït: 0.053ml • Haït trô coù tæ troïng bieåu kieán: 0.417ml • Î choïn nang soá 1 • Theå tích coøn laïi: • 0.90g/ml Löôïng haït trô caàn thieát ……………………mg • Khoái löôïng thuoác trong nang…………mg Nguyeân taéc naïp voû nang cuûa maùy baùn töï ñoäng vaø töï ñoäng MAÙY ÑOÙNG NANG BAÙN TÖÏ ÑOÄNG 7 .47 – 0.92g/ml • Haøm löôïng döôïc chaát: 65% • Muoán nang chöùa 250mg Döôïc chaát.

• Vít eùp boät chæ ñöa boät ra khoûi pheãu • Î Ñoùng boät theo nguyeân taéc gaït baèng Maùy ñoùng nang töï ñoäng Kieåu ñoùng thuoác baèng vít phaân lieàu (Dosator) Yeâu caàu khoái boät thuoác CHÒU NEÙN TOÁT TÍNH TRÔN CHAÛY TOÁT 8 .

Maùy ñoùng nang töï ñoäng Kieåu ñoùng thuoác baèng vít phaân lieàu (Dosator) Kieåu ñoùng thuoác baèng dóa phaân lieàu (dosing disk) 9 .

10 .Kieåu ñoùng thuoác baèng dóa phaân lieàu (dosing disk) YEÂU CAÀU KHOÁI THUOÁC ñoä chaûy cao coù tính chòu neùn tieåu phaàn boät khoâng ñöôïc keát dính thaønh khoái treân piston neùn.

thôøi gian raõ vaø toác ñoä phoùng thích hoaït chaát. ñònh löôïng. • Hình daïng caûm quan • Kieåm tra chaát löôïng vieân nang • Caùc chæ tieâu chaát löôïng cuûa vieân nang bao goàm ñònh tính. ñoä ñoàng ñaàu khoái löôïng. ñoä ñoàng ñeàu haøm löôïng.• Kieåm tra kieåm soaùt trong quaù trình saûn xuaát • Kieåm tra tính chaát cuûa haït. 11 . • Khoái löôïng trung bình vieân.