You are on page 1of 5

S11- Proiectarea continuturilor la disciplinele optionale

2.6. Proiectarea opţionalelor la Limba şi literatura română
Propunerea şi alegerea unui opţional depinde, în mare măsură, de profesor,
de tehnicile motivaţionale utilizate, de oportunităţile oferite elevilor prin
parcurgerea opţionalului, de stimularea abilităţilor acestora, de respectarea
stilurilor individuale de învăţare, dar şi de trezirea interesului părinţilor faţă
de opţionalul propus – aşa cum se ştie, în clasele primare, părinţii au un rol
decisiv în alegerea opţionalului. Opţionalul în învăţământul primar poate fi:
 opţional la nivelul disciplinei – propunând obiective şi conţinuturi ale
învăţării care nu sunt incluse în programa şcolară a disciplinei;  opţional
ca disciplină nouă – propunând o disciplină care nu este prevăzută ca atare
în planul-cadru de învăţământ sau nu apare la o anumită clasă;  opţional
la nivelul ariei curriculare – presupune abordarea unei teme care implică cel
puţin două discipline la nivelul ariei curriculare; în acest caz, în realizarea
programei de opţional se va porni de la obiectivele-cadru ale celor două
discipline, dezvoltându-se obiective de referinţă noi, din perspectiva temei
propuse;  opţional la nivelul mai multor arii curriculare – implică cel puţin
două discipline din două arii curriculare diferite; programa se realizează ca
şi în cazul opţionalului la nivelul ariei curriculare, se vizează dobândirea de
competenţe transversale. Pentru ca un opţional să devină viabil, el trebuie
să ofere perspective multiple de realizare, deschideri spre sferele de interes
ale elevilor, adaptări la nivelul de pregătire şi la particularităţile
psihopedagogice ale elevilor, elemente specifice ethosului şcolii. Algoritmul
realizării programei de opţional respectă modelul programelor de
curriculum-nucleu, profesorul, în acest caz, îşi asumă rolul de conceptor de
programe. Exemple Schema de proiectare a opţionalului respectă schema
programelor de trunchi comun:  Titlul (tema) şi felul opţionalului; 
Argument/Notă de prezentare;  Obiective de referinţă şi exemple de
activităţi de învăţare;  Lista de conţinuturi;  Modalităţi de evaluare; 
Bibliografie.
Propunerea opţionalului, conceput pentru a le oferi elevilor o alternativă de
dezvoltare personală; din dorinţa de a contribui la dezvoltarea unui ethos al
şcolii. Se pot prezenta informaţii privind desfăşurarea orelor de opţional –
săptămânal o oră, bilunar câte două ore, în funcţie de specificul opţionalului

tipurile de probe prin care se va putea evalua (măsura şi aprecia) atingerea obiectivelor de referinţă enunţate. potrivit ordonării în programa şcolară aprobată la nivel naţional.. Lista de conţinuturi trebuie întocmită cu foarte mare atenţie. • interesele elevilor. Altfel spus. capacităţi vizate de obiectivele de referinţă propuse.propus. . dar şi cu altele învăţate anterior. p. ea conţine informaţiile „pe care opţionalul le propune ca bază de operare pentru formarea capacităţilor vizate de obiective. Programele de curriculum la decizia şcolii intră în vigoare după ce obţin avizul conducerii şcolii şi al inspectorului/inspectorilor (în cazul opţionalelor la nivelul ariei sau a mai multor arii) de specialitate. trebuie trecute în listă acele informaţii care vor fi introduse. temei acestuia. La finalul programei de opţional se adaugă o bibliografie care poate fi consultată atât de profesori. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PROIECTAREA DISCIPLINELOR OPŢIONALE Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii are ca repere: • resursele umane şi materiale ale şcolii.” (Ghid metodologic. Obiectivele de referinţă şi activităţile de învăţare vor fi ordonate pe două coloane. spre a-şi dezvolta capacităţile/competenţele dobândite prin parcurgerea opţionalului propus. prin care să se urmărească activizarea elevilor. Formularea obiectivelor trebuie să urmeze modelul celor din programa şcolară. posibilitatea dezvoltării lui pe parcursul întregului ciclu curricular sau pe parcursul celor patru ani ai învăţământului primar. cât şi de elevi. dar să nu fie reluări sau „variaţiuni” ale acestora. pentru atingerea obiectivelor se pot propune tipuri variate de activităţi de învăţare. 17) În programă se vor menţiona modalităţile de evaluare adecvate tipului de opţional propus. Profesorul de învăţământ primar va trebui să evite introducerea în programa de opţional a obiectivelor de referinţă din programele şcolare chiar din anii superiori celui în care se desfăşoară opţionalul. care ar putea continua/prelua/adapta opţionalul. • situaţiile specifice şcolilor.. într-un cuvânt. Activităţile de învăţare trebuie să reflecte modul în care elevii pot dobândi priceperi şi deprinderi.. acele informaţii care vor fi vehiculate în cadrul opţionalului. combinate şi recombinate între ele.

aria curricularăşi tipul de opţional (*. care prezintă tema/cursul comun • Programa va cuprinde obiective pe arie curriculară şi obiective cadru ale disciplinei implicate. 4. • Opţionalul ca tema integratoare pentru mai multe arii curriculare este notat (***). • gradul didactic. • număr de elevi. 3. DOCUMENTAŢIA DISCIPLINEI OPŢIONALE 1. • Programa va cuprinde obiective transdisciplinare şi obiective cadru ale disciplinelor implicate. durata (semestrial. Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare (opţional integrat) • Poate fi realizat la nivelul disciplinelor din cel puţin două arii curriculare şi are un caracter transdisciplinar sau interdisciplinar. 5. locul desfăşurării activităţilor). modul de desfăşurare: • pe grupe-număr grupe. 6. propunător/i • nume. Opţionalul la nivelul ariei curriculare • • implică cel puţin două discipline dintr-o arie curriculara se realizează între disciplinele din aceeaşi arie curriculară. anual. locul desfăşurării (ziua. . **. şcoala şi localitatea. ***).• necesităţile comunităţii locale. denumirea opţionalului. • Temele conţinuturilor programelor sunt la nivelul mai multor arii curriculare. • Acest tip de opţional se poate realiza şi în echipă de către mai mulţi profesori. • pentru aceste opţionale se redactează proiecte de programă cu teme şi conţinuturi care vor fi avizate în şcoala şi aprobate de inspectorate. prin intersectarea unor segmente de discipline aparţinând mai multor arii. pe ciclu curricular). 2. ora. prenume. • specialitatea. 7. • pe clasa.

• tipul de opţional. A. Programa se realizează în funcţie de: • teme/conţinuturi. nume şi prenume.evaluare ELEMENTE CONSTITUENTE ALE UNUI CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE • concentrate pe noi practici didactice de tip interactiv. 9. crt. tabelul elevilor participanţi (nr. EVALUAREA • Observarea sistematică a comportamentului elevului prin: . • durata. PLANIFICAREA/PROIECTAREA DIDACTICĂ A OPŢIONALELOR.. Opţionalul la nivelul ariei curriculare (**) • Obiectiv transdisciplinar • Obiectiv pe arie curriculară • Obiective cadru ale disciplinelor implicate • Obiective de referinţă • Activităţi de învăţare – evaluare C. Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare • Obiectiv transdisciplinar • Obiective cadru ale disciplinelor implicate • Obiective de referinţă • Activităţi de învăţare .8. proiect de programă (teme/conţinuturi). • arie şi ciclu curricular. clasa). Opţionalul la nivelul disciplinei (*) • Obiectiv cadru • Obiectiv de referinţă • Activităţi de învăţare • Evaluare B.

rezumate. va trebui sâ conținâ data prezentării. • planificarea. grupa/clasa şi numărul de ore afectat. • BIBLIOGRAFIA . • scara de clasificare. proiecte didactice şi trimiteri la adresele bibliografice sau material suport (realizate de profesori). • Vor cuprinde texte. • proiectul. • portofoliul CONŢINUTURI • sunt alese pe baza bibliografiei studiate.• fişa de clasificare. • lista de control/verificare.