You are on page 1of 35

GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U RIJECI

ZAVOD ZA PROMETNICE, ORGANIZACIJU I


TEHNOLOGIJU GRAENJA I ARHITEKTURU

PROJEKTIRANJE ZGRADA
Vjebe 3
Napomene izvedbeni projekt
(19.03.2012.)

Izvor: Vrkljan, Z.: Oprema graevnih nacrta


Kordi, I.: Izvedbeni nacrti

Izvedbeni nacrti
1. Polirski (palirski)
nacrti (mj. 1:50)
2. Detaljni nacrti (3)
(mj. 1:20, 1:10,
1:5, 1:2, 1:1)
3. Konstrukcijski
nacrti (mj. prema
potrebi)
4. Obraunski nacrti
(mj. prema
potrebi)

Polirski nacrti:
Tlocrti:
- Tlocrt temelja
- Tlocrti karakteristinih etaa
(arhitektonsko graevinski tlocrt,
posebno tlocrt s opremom nije dio
vjebi)
- Tlocrt krovita
- Tlocrt krovne plohe
- Plan oplate s planom statikih
pozicija
Karakteristini presjeci (1)
Proelja

TLOCRTI
-

Presjeeno na visini 1 m, ako se visina mijenja, mora se se oznaiti u


presjeku,

Puna debela linija presjeeni konstruktivni elementi,

Tanka crtkana linija projekcija elementata iznad 1m,

Presjeci prikazuju najkarakteristinija mjesta, posebno stubite i ulaz u


zgradu,

Presjek u tlocrtu oznaen debelom linijom crta-toka, oznaava se


poetak i kraj presjeka, a ako je lomljen, odna i mjesto loma,na krajevima
se oznaavaju slovima i daje smjer gledanja,

Presjek se crta na isti nain kao i


tlocrt,

Teren prije iskopa crta


crtkanom tankom linijom,

Dilatacija crtkano i natpisom (kod


veih graevina)

se

Kotiranje
Unutarnje kotne linije
kontinuirane i odmaknute
od drugih elemenata radi
itljivosti

Vanjske kotne linije:


-

5 vanjskih kotnih linija

Obavezno s desne i
donje strane, radi
lakeg koritenja
tlocrta i s ostalih,

Slobodno kotirati elemente i samostalno radi


lakeg itanja nacrta
Stolarske mjere
Oznake stolarije - brojevi u
smjeru itanja, veliine prema
linijama osi

Zidarske mjere
(visina mjerena
od poda)

Oznaavanje stolarije
Oznaavanje prostorije, skraenica
za materijal, povrina i opseg
Kombinirani
element (prozorvrata) se
oznaava kao
jedna stolarska
shema brojem i
dimenzijama,
pristupak se
posebno kotira
Osnovna
unutarnja kotna
linija

Visinske kote u obliku


Dodatne kote
razlomka: gornji broj kota elemenata
gotovog poda, donji broj
kota konstrukcije, ako 0 onda
i apsolutna kota u zagradi

Oznaena
obloga

Gornji broj kota gotovog poda,


donji broj kota konstrukcije

Oznaavanje presjeka

+1.40

Pravilno
oznaavanje
stolarije
Broj iznad linije
kote radi
lakeg itanja
Broj prostorije
ostali podaci u
tumau pored
tlocrta

Visinska
kota

Stepenice:
Serkla
- Strelica na liniji
dodatno
podesta,
kotiran
- Iznad linije broj
gazita x dubina,
- Ispod: broj visina
x visina
Udaljenost elemenata min
15-20cm

Stubite crta se do kose linije koja presjeca krak od ruba ograde tree stepenice
do zavrne stepenice kraka; crta se cijeli krak koji se vidi s donjeg kata, osim na
najviem katu gdje se crta samo zavrni dio, a poetni je presjeen kosom crtom

Nevidljive linije
konstrukcije crtkano

Puna ograda oznaiti


visinu parapeta

Stepenice:
- Strelica na liniji
podesta,
- Iznad linije broj
gazita x dubina,
- Ispod: broj visina x
visina,
+1x20 za podestnu stubu

Podest uvijek dug irina kraka stepenica

Dimnjaci i ventilacije

Drvene grede
crtkano 1 m uz
nosivi zid +
udaljenost osi i
prve grede od
nosivog zida
+ dimenzije u obliku
razlomka

Prevaljeni presjek

Stropovi

+ crtkano svi otvori


i promjene

elini nosai crta-toka i profil,


a.b. grede irine i podvlaka crtkano, kote irine i udaljenosti i
statike pozicije
+ statike pozicije nadvoja

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE NN 01/07


lanak 18.
(1) Gornji rubovi temelja zidane konstrukcije, odnosno gornji rubovi nadtemeljnih zidova moraju
biti meusobno povezani veznim gredama, zategama ili armiranobetonskom podnom ploom.
(2) Pregradni zidovi, obloni zidovi, zidovi ispune i protupoarni zidovi moraju se, u smjeru
okomitom na vlastitu ravninu, povezati s nosivim zidovima odnosno nosivim dijelovima zidane
konstrukcije, te stropnim kontrukcijama u skladu s projektom zidane konstrukcije.
(3) Zie visine vee od 1,0 m iznad stropne konstrukcije kojemu vrh nije pridran okomito na
vlastitu ravninu (zidovi na koje se oslanja drveno krovite, zabatni zidovi, pregradni zidovi kojima
vrh nije pridran stropnom konstrukcijom i sl.) mora biti izvedeno kao omeeno zie s upetim
vertikalnim serklaima u nosivu konstrukciju.
lanak 19.
(1) Nije doputeno projektiranje konzola upetih u zie zidane konstrukcije.
(2) Nije doputeno projektiranje zidanih konstrukcija kojima se zidovi iste etae izvode od
raznovrsnih zidnih elemenata ili kao zidovi druge vrste ili sustava konstrukcije.
(3) Nije doputeno projektiranje zidanih konstrukcija u kojima su pojedine etae izvedene kao
konstrukcije druge vrste (betonske, eline i dr.) odnosno konstrukcije drugog sustava (okvirne i
dr.).
(4) Iznimno od stavka 3. ovoga lanka doputeno je projektiranje zidanih konstrukcija kod kojih
su temelji i jedna etaa iznad temelja, u vertikalnom kontinuitetu, projektirane kao betonska
konstrukcija od betonskih zidova i ploa na koju se nastavlja zidana konstrukcija.

Stepenice

Proelja i krovovi

OPEKA

Taka Architects, Kua Mews, Dublin

Proelja i krovovi
OPEKA
Nord, podstanica elektronapajanja, London

Primorske graevine kamen i


mjeoviti zid, obukan

KAMEN

NIALL
MCLAUGHLIN
ARCHITECTS,
GOLEEN, IRSKA

IAN MOORE ARCHITECTS, SYDNEY

BERNHARD, NJEMAKA

Povijesne graevine

Andrea Palladio, Villa Almerico Capra (La Rotonda, Villa Capra, Villa Capra Valmarana)

Frank Lloyd Wright, Robie Residence, Chicago, Illinois, 1909

Alvar Aalto, Ljetna kua, Muuratsalo, 1953

Alvar Aalto, Gradska vjenica Saynatsalo, 1949-52

Carlo Scarpa,
Prodajni prostor
Olivetti,
1958

GRUPA 1
ZADANO:
Zid: Porotherm opeka,
topl. izolacija, buka
(Demit)
Strop: Fert polumontani
Krov: ravan prohodan,
pokrov kamene
ploe
Stubite: AB na srednjoj
gredi

GRUPA 2:
ZADANO:
Zid: Ytong, topl. izol.,
ventilirani kamen
Strop: Ytong bijeli
polumontani
Krov: ravan prohodan,
pokrov keramike
ploe
Stubite: AB monolitno

GRUPA 3:
ZADANO:
Zid: Ytong, topl. Izol,
ventilirani kamen
Strop: AB monolitan
Krov: kosi, pokrov
mediteran crijep
Stubite: AB monolitno
naborano

GRUPA 4:
ZADANO:
Zid: opeka, topl. izol.,
fasadna opeka
Strop: AB monolitan
Krov: kosi, pokrov
mediteran crijep
Stubite: AB s
prefabriciranim
stubama

GRUPA 5:
ZADANO:
Zid: AB, topl. izol., ventilirana opeka
Strop: Fert polumontaan
Krov: ravan neprohodan, pokrov ljunak
Stubite: AB monolitno

GRUPA 6:
ZADANO:
Zid: Porotherm opeka,
topl. izol., buka
(Demit)
Strop: Ytong bijeli strop
Krov: ravan neprohodan,
pokrov ljunak
Stubite: AB monolitno
naborano

GRUPA 7:

ZADANO:
Zid: AB, topl. izol., ventilirana opeka
Strop: Ytong bijeli strop
Krov: kosi, pokrov mediteran crijep
Stubite: AB na srednjoj gredi

GRUPA 8:

ZADANO:
Zid: AB, topl. izol.,
fasadna opeka
Strop: Fert
polumontana
Krov: kosi, pokrov
mediteran crijep
Stubite: AB s
prefabriciranim
stubama

NEDEFINIRANO - SLOBODNO:
Vanjski zid: baza
Strop: slojevi nad konstrukcijom
Krov: nosiva konstrukcija i slojevi nad njom, detalji
Stubite: podtip (gazita)
Pregradni zidovi
Stolarija (prozori, unutarnja i vanjska vrata oblik, dimenzije, sheme)
Bravarija (ograde stubita, ograde balkona i terasa, protuprovalne
reetke.)

Preporueni izvori:
www.ytong.hr
http://www.wienerberger.hr/
http://www.novolit.si/hr
www.okipor.hr
+ izvori prema vlastitom izboru