You are on page 1of 1

Wv-˛- C-µp-te-J913. N-en-°p-∂- Im-hyw- F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂\r-Ø-cq-]w-˛- `-c-X-\m-Syw914.

-sk-ep-°-kn-s\- bp-≤-Øn¬- ]-cm-P-bs∏-Sp-Øn-b- cm-Pm-hv-˛- N-{µ-Kp-]v-X-aucy-≥
915. -sPm-hm-≥ Hm-^v- B¿-°n-s‚- kz-tZ-iw˛- {^m-≥kv916. -ss]-\m-hv- G-Xv- Pn-√-bp-sS- B-ÿm-\am-Wv-˛- C-Sp-°n917. -tI-c-f- ap-Jy-a-{¥n-am-cn¬- ]-sØm-≥]Xmw- \q-‰m-≠n¬- P-\n-®- G-I- hy-‡n-˛]-´w- Xm-Wp-]n-≈918. -tI-c-f-sØ- B-Zy-am-bn- a-e-_m¿- F-∂phn-fn-®-Xv-˛- A¬- s_-dq-Wn919. -tNm-f- cm-Py-sØ- {]-[m-\- \-Zn-bm-bn-cp∂-Xv-˛- Im-th-cn920.- Uyp-dm-‚ v- I-∏v- ÿm-]n-®-Xv-˛- k¿- tam¿´n-a¿- Uyp-dm-‚ v921. -sÃ-bn-≥se-kv- Ão-en-s‚- L-SI
- - teml-߃-˛- C-cp-ºv(- 73%-),- t{Im-an-bw-(18%-),\n-°¬-(8%-),- Im¿-_-¨-(1%-)922.- N-c¬-°p-∂v- hn-t\m-Z-k-©m-c- tI-{µwG-Xp- Pn-√-bn¬-˛- ]-Ø-\w-Xn-´923.- I-fn-I-fp-sS- cm-Pm-hv-˛- Ip-Xn-c-∏-¥-bw924.- S- n-_n-b,-^n-_p-e- F-∂o- A-ÿn-Iƒ- Fhn-sS- Im-W-s∏-Sp-∂p-˛- Im¬925.- shfn®w Zpx-Ja
- m-Wp-Æn...-F∂
- X
- v- B-cp-

ÿm-\w-˛- Xr-»q¿938.- a-e-bm-fn-bm-b- e-£v-an- F-≥ ta-t\m-≥
tI-{µ-a-{¥n-bm-bn-cp-∂p.- G-Xv- kw-ÿm\-Øp-\n-∂m-Wv- A-h¿- ]m¿-e-sa-‚ n-seØn-b-Xv-˛- _o-lm¿-Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿- am¿Øm-WU
v- h
- ¿-ab
- p-sS- kvY
- m-\m-tcm-lW
- wG-Xv- h¿-j-Øn¬-˛-F.-Un.-1729
939.- -tPm¿-Pv- A-©m-a-≥ cm-Pm-hn-s‚- C-¥y≥ k-µ¿-i-\-k-a-b-Øv- ssh-t{km-bn-˛lm¿-Un-©v- {]-`p940.- I
- m-‚¿- _-dn- sS-bv¬k
- v- \n¿-an-®X
- v˛- - tPm{^n- Nu-k¿941. -em-dn- G-Xv- cm-Py-sØ- \m-W-b-am-Wv-˛tPm¿-Pn-b942.- -em-tlm¿- Ãp-U-‚ v-kv- bq-Wn-b-≥ cq-]h-Xv-I-cn-®-Xv-˛- `-K-Xv- knw-Kv943.- -]m-gv-`q-an-bn-se- I¬-]-hr-£w- F-∂-dn-bs∏-Sp-∂-Xv- ˛-I-ip-am-hv944.- s]≥Kzn-\p-Iƒ- Im-Ws
- ∏-Sp-∂X
- v- ˛-Z£
- nW-{[p-hw945.- N-cn-{Xw- tP-Xm-°-fm¬- F-gp-X-s∏-Sp-∂p˛-F-∂p- ]-d-™-Xv-˛-k¿- hn-≥Ã-¨- N¿®n¬946.- sF-Iy-cm-jv-{S-k-`-bp-sS- Nm¿-´¿- \n-ehn¬- h-cp-tºmƒ- A-Xn¬- F-{X- cm-Pyß-fm-Wv- H-∏p- sh-®-Xv-˛- 51
947.- -{]-Y-a- am-≥ _p-°¿- ss{]-kv- t\-Sn-bC-kv-am-bn¬- Jm-Zn-sd- G-Xp- cm-Py-°m-c\m-Wv-˛- A¬-t_-\n-b948.- H-∂mw- ]m-\n-∏-´p-bp-≤-Øn¬- _m-_¿B-sc-bm-Wv- ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv-˛- C{_m-lnw- tem-Zn949.- -Nm-Nv-\m-a- F-∂- Ir-Xn- F-hn-S-sØ- Ncn-{X-am-Wv- {]-Xn-]m-Zn-°p-∂-Xv-˛- kn-‘v950.- -sj¿-jm-bp-sS- i-h-Ip-So-cw- \n¿-an-®-Xv-˛sj¿-jm951. -kp¬-Øm-\- d-kn-b- A-an-X-am-b- Zm-£nWyw- Im-Wn-®- A-_n-ko-\n-b-≥ A-Sn-a˛- P-em-ep-±o-≥ bm-°q-Øv952.- -{^-©v- A-[o-\-Xn-bn-em-bn-cp-∂- C-¥y-≥
`q-{]-tZ-iw-˛- am-ln953.- A
- h
- -km-\s
- Ø- \-µ-cm-Pm-hv-˛- [-\\
- µ
- -≥
954.- -_p-≤-s‚- a-I-≥ ˛- cm-lp-e-≥
955.- kn¬°v ]m-X- F-∂d
- n-bs
- ∏-Sp-∂X
- v˛- - \mYp-e- Np-cw956.- -sd-bn¬-th- sse-≥ C-√m-Ø,- tI-c-f-Ønse- Pn-√-Iƒ-˛- C-Sp-°n,- h-b-\m-Sv957.- K
- p-Pd
- m-Øv- `-cn-®- tkm-f¶
- n-(Nm-eq-Iy-)h
- wi-Øn-se- G-‰-hpw- a-lm-\m-b- cm-Pm-hv-˛P-b-knw-l-kn-≤-cm-P958.- -Pu-¨-]q-cn-se- jm¿-°n- hw-iw- ÿm-]n®-Xv-˛- am-en-Iv- k¿-hm¿959.- -kz-X-{¥- C-¥y-bn-se- B-Zy-sØ- _-P‰v- A-hX
- c
- n-∏n-®X
- v˛- - B¿.-sI.-j¨
- a
- p-JwsN-´n960.- tem-I-Øn-se- G-‰-hpw- ]-g-°-ap-≈- tZio-b- ]-Xm-I- G-Xp- cm-Py-Øn-t‚-X˛v- - sU∑m¿-°v961. -tI-c-f- hm-ev-ao-In- F-∂-dn-b-s∏-´-Xv-˛- h≈-tØmƒ- \m-cm-b-W-ta-t\m-≥
962.- -hn-√n- hn-√o-kv- D-jv-W-N-{I-hm-Xw- F-hnsS-bm-Wv- ho-ip-∂-Xv-˛- Hm-kv-t{S-en-b963.- B-Nm-cy- P-K-Zo-iv- N-{µ-t_m-kv- s_m´m-Wn-°¬- Km¿-U-≥ F-hn-sS-bm-Wv-˛sIm¬-°-Ø964.- -\m-Kv-]q¿- hn-am-\-Øm-h-fw- G-Xv- t\-Xmhn-s‚- kv-a-c-Wm¿-Yw- \m-a-I-c-Ww- sNbv-Xn-cn-°p-∂p-˛-_n.-B¿.-Aw-t_-Zv-I¿965.- Xncph\¥]pcw Pn√bnse G‰hpw D
b-cw- Iq-Sn-b- sIm-Sp-ap-Sn-˛-A-K-kv-Xy-IqSw966.- \m-j-W¬- A- -kv-sa-‚ v- B-‚ v- A-{IUn-t‰-j-≥ Iu-¨-kn-en-s‚- (\m-Iv-)- Bÿm-\w-˛-_mw-•q¿967.- s
- Im-Xp-Iv- a-\p-jy-km-ao-]yw- Xn-cn-®d
- n-bp∂-sX-ßs
- \-˛- hn-b¿-∏n-se- em-IvS- n-Iv- Aæw- a-W-Ø-dn-™v968.- -sk-dn- Iƒ-®¿- F-¥p-am-bn- _-\v-[-s∏´n-cn-°p-∂p-˛- ]-´p-\q¬- Ir-jn969.- ]Ø\wXn´ Pn√bpsS cq]hXvIcW

Øn-\v- ap-≥ssI-sb-Sp-Ø-bmƒ-˛- sI.sI.-\m-b¿970.- kv-]m-\n-jv- Hu-tZym-Kn-I-`m-j-b-√m-ØH-tc-sbm-cp- a-[y- A-ta-cn-°-≥ cm-Pyw-˛s_-en-kv971. -tem-I-£o-c-Zn-\w-˛- Pq-¨- 1
972.- k
- v]
- m-tcm- Iym-a¬- F-∂d
- n-bs
- ∏-Sp-∂- ]£n-˛-H-´-I-∏-£n973.- kv-Im-≥Un-t\-hn-b-≥ cm-Py-ß-fn¬- G‰-hpw- h-ep-Xv- G-Xv-˛- kzo-U-≥
974.- kw-L-Im-e-sØ- cm-P-hw-i-ß-fn¬- anI-®- \m-hn-I-tk-\-sb- \n-e-\n¿-Øn-bncp-∂-Xv-˛- tNm-f-≥am¿975.- -`m-c-Xv- \u-P-hm-≥ k-`- cq-]-h-Xv-I-cn-®Xv-˛- `-K-Xv- knw-Kv976.- -a-Xn-bm-b- {]m-Xn-\n-[y-ap-d-∏m-°m-≥ \nb-a-k-`-bn-te-°v- Bw-t•m- C-¥y-≥ AwK-ß-sf- \m-a-\n¿-t±-iw- sN-øm-≥ B¿°m-Wv- A-[n-Im-cw-?-˛-K-h¿-W¿977.- sNdnbm®s‚ {IqcIrXy߃ F∂
kn-\n-a-bp-sS- kw-hn-[m-b-I-≥˛- tPm-¨F-{_-lmw978.- -tI-c-f- hn-Zym-`ym-k- _n-√n-s‚- in¬-]n˛- tPm-k-^v- ap-≠-t»-cn979.- -Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿- k¿-h-I-em-im-e-bp-sSt]-cv- tI-c-f- k¿-h-I-em-im-e- F-∂p- am‰n-b- h¿-jw-˛-1957
980.- -sIm-Wm¿-°n-se- kq-cy-t£-{Xw- ]-WnI-gn-∏n-®-Xv-˛- ]q¿-h- Kw-Km-hw-i-Øn-se\-c-knw-l-tZ-h-≥
981. -X-fn-t°m-´- bp-≤-Øn¬- hn-P-b-\-K-cssk-\y-sØ- \-bn-®-Xv-˛- cm-a-cm-b982.- ]-cn-Wm-at- {i-Wn-bn-se- H-Sp-hn-es
- Ø- IÆn-˛-a-\p-jy-≥
983.- tem-I-Øv- G-‰-hpw- Iq-Sp-X¬- P-\-kwJy-bp-≈- k-_v- \m-j-W¬- F-‚ n-‰n-˛- DØ¿-{]-tZ-iv984.- Np≠≥h≈ßfpsS \mSv F∂dnbs∏
Sp-∂-Xv-˛- Ip-´-\m-Sv985.- -`m-c-Xc-Xv-\w- In-´n-b-h-cn¬- C-¥y-≥ D]-`q-J-Wv-U-Øn-\p- sh-fn-bn¬- ]u-cXz-ap-≈- G-I- hy-‡n-˛- s\¬-k-¨- at≠-e986.- t- I-{µ- a-{¥n-k`- b
- °
v- v- Iq-´p-Øc
- h
- m-Zn-XzwD-≈-Xv-˛- tem-Iv-k-`-tbm-Sv987.- -Np-h-∏v,- ]-®- \n-d-߃- tN¿-∂m¬- In´p-∂- \n-dw-˛- a-™988.- -sN-Ωo-≥ F-∂- kn-\n-a-bv-°v- Xn-c-°-YF-gp-Xn-b-Xv-˛- F-kv.-F¬.-]p-cw- k-Zm-\µ-≥
989.- im-¥-k-ap-{Zw- F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂- k-ap{Zw-˛-]-k-^n-Iv- k-ap-{Zw990.- Im¿-jn-I- B-Zm-b-\n-Ip-Xn- G¿-s∏-SpØn-b- B-Zy- C-¥y-≥ kw-kv-Ym-\w-˛- ]©m-_v991. -Im-am-Jy-t£-{Xw- F-Xv- kw-ÿm-\-Øv˛- A-kw992.- -I-Æq-cn-se- sk-‚ v- B-©-tem- tIm-´\n¿-an-®-Xv-˛- t]m¿-®p-Ko-kp-Im¿993.- -{In-°‰
- v,- tI-°v,- k¿-°k
- v- (3 kn-˛I
- ƒ-)C-hb
- p-am-bn- _-‘s
- ∏-Sp-Øn- ]-db
- m-hp∂- tI-cf
- Ø
- n-se- {]-tZ-iw-˛- X-et- »-cn994.- k©mcnbmb A¬ akqZnbpsS apgp
h-≥ t]-c˛v- - A-_p¬- l-k≥
- A-en- A¬am-kv- Du-Zn995.- -I-ºn-fn-bn¬- A-S-ßn-bn-cn-°p-∂- amwkyw- ˛- B¬-^m- sI-cm-‰n-≥
996.- -K-©n-d- \n¿-am-W-Øn-\v- D-]-tbm-Kn-°p∂- Po-hn-˛- D-Sp-ºv997.- -F-hn-Sp-sØ- N-cn-{X-sØ-∏-‰n-bm-Wv- cmP-X-cw-Kn-Wn-bn¬- {]-Xn-]m-Zn-°p-∂-Xv-˛I-iv-ao¿998.- -ss{I-tkm-sse-‰v- B-kv-_-tÃm-kv- G‰-hpw- Iq-Sp-X¬- D¬-]m-Zn-∏n-°p-∂- C-¥y≥ kw-ÿm-\w-˛- B-{‘m-{]-tZ-iv999.- -ss{I-kvX
- h
- - Im-fn-Zm-k≥
- F-∂d
- n-bs
- ∏´-Xv˛- - I-´°
- b
- Ø
- n¬- sN-dn-bm-≥ am-∏n-f1000.- -{]-Xn-tcm-[-ti-jn- h¿-[n-∏n-°p-∂- hn‰m-an-≥˛- hn-‰m-an-≥ kn

/

om

.c

er

lp

sS- h-cn-Iƒ- ˛- A-°n-Øw926.- s
- I.-Fk
- v.B
- ¿.-Sn.-kn.- \n-eh
- n¬- h-∂- h¿jw-˛- 1965 (G-{]n¬-)927.- -sN-¶p-fw- ]-≤-Xn- G-Xp- \-Zn-bn¬-˛- apXn-c-∏p-g928.- -tem-I-Øn-se- G-‰-hpw- sN-dn-b- a-’yw˛- ]n-‹n- tKm-_n929.- -sP.-kn.-_n.- F-∂- t]-cn-e-dn-b-s∏-Sp-∂b-{¥-Øn-s‚- a-s‰m-cp- t]-cv-˛- s]m-ss¢bv-≥
930.- -A-Iv-_¿- lm¬-Un-L-´v- bp-≤-Øn¬- dmWm- {]-Xm-]n-s\- tXm¬-]n-®- h¿-jw-˛1576
931.- -Xn-cp-h-\-¥-]p-cw- td-Un-tbm- \n-e-bwBƒ- C-¥ym- td-Un-tbm- G-s‰-Sp-Ø-Xv˛-1951
932.- -sN-∂-tI-i-h- t£-{Xw- F-hn-sS-bm-Wv˛- t_-eq¿933.- -km-[m-c-W-Xm-]-\n-e-bn¬- G-‰-hpw- Ipd-®v- hn-I-kn-°p-∂- ]-Zm¿-Yw-˛- h-{Pw934.- Nm-{µ-bm-{X- I-gn-™v- \o¬- Bw-kv-t{SmMpw- Iq-´-cpw- Xn-cn-sI- C-d-ßn-b- k-ap{Zw-˛-]-k-^n-Iv- k-ap-{Zw935.- -`m-c-X-c-Xv-\w- t\-Sn-b- H-cp- Ip-Spw-_-Ønse- aq-∂p- X-e-ap-d-˛- P-hm-l¿-em¬- s\{lp,- C-µn-cm-Km-\v-[n,- cm-Po-hv-Km-\v-[n936.- `- q-he
- vI
- Ø
- n-s‚- F-{X- i-Xa
- m-\a
- m-Wv- HmIv-kn-P-≥˛- 46.-6
937.- Im-Ø-en-Iv- kn-dn-b-≥ _m-¶n-s‚- B-

he

sc

ap

al

er

.k

2

ww

/w

:/

tp

ht

Izm-do-Pn-b881.- tem-I-Øn-se- G-‰-hpw- ]-g-°-ap-≈- tX°p-tXm-´w-˛- \n-e-ºq-cn-se- sIm-t\m-entπm-´v882.- Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿- ˛- sIm-®n- D-S-º-Sn- GXv- h¿-j-Øn¬-˛- F.-Un.-1762
883.- X-an-gv-\m-´n-se- G-‰-hpw- D-b-cw- Iq-Sn-b{]-Xn-a-˛-I-\ym-Ip-am-cn-bn-se- Xn-cp-h-≈ph¿- {]-Xn-a- (133 A-Sn-)884.- -Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿- tÃ-‰v- am-\z¬- c-Nn-®Xv-˛- hn.-\m-K-a-ø885.- Xm-Pv-a-l¬- G-Xv- \-Zn-bp-sS- Xo-c-ØmWv-˛-b-ap-\-Pv-Rm-\-]o-Tw- t\-Sn-b- c-≠ma-sØ- X-an-gv- km-ln-Xy-Im-c-≥˛-Un.-P-bIm-¥-≥
886.- -Pw-j-Uv-]q¿- G-Xp- \-Zn-bp-sS- Xo-c-ØmWv-˛- kp-h¿-W-tc-J887.- kz-X-{¥- C-¥y-bn¬- tem-Iv-k-`-bn-te°v- \-S-∂- s]m-Xp- Xn-c-s™-Sp-∏n¬- F{X- ko-‰p-I-fm-Wv- tIm-¨-{K-kn-\p- e-`n®-Xv-˛- 364
888.- Kp-cp-hm-bq¿- tI-i-h-≥ G-Xv- ar-K-Øns‚- t]-cm-Wv-˛- B-\889.- tIcfØnse BZysØ amen\yap‡
\-K-cw-˛- tIm-gn-t°m-Sv890.- -Kp-cp-Z-£n-W-bm-bn- kz-¥w- hn-c¬- t{ZmW¿-°p- ap-dn-®p-\¬-In-b-Xv-˛- G-I-e-hy≥
891.- G-‰-hpw- {]-_-e-\m-b- kn-Jv- `-c-Wm-[nIm-cn-˛- c-Rv-Pn-Øv- kn-Mv892.- kv]m\njv ]n¥pS¿®m bp≤w XpSßn
b-Xv-˛- 1701
893.- -ss\¬-bp-≤-Øn¬- G-‰p-ap-´n-b- cm-Py߃-˛- Cw-•-≠pw- {^m-≥kpw894.- kz-X-{¥-`m-c-X-Øn-se- B-Zy- hn-Zym-`ymk-a-{¥n-˛- au-em-\m- B-km-Zv895.- tem-I-P-\-kw-Jy- A-dp-\q-dp- tIm-Sn- XnI-™- Zn-h-kw-˛- 1999 H-Iv-tSm-_¿- 12
896.- -tem-I-sØ- 70 i-X-am-\w- c-Xv-\-ß-fpwap-dn-°p-I-bpw- t]m-fn-jv- sN-øp-∂-XpwF-hn-sS-bm-Wv- ˛-kq-d-Øv897.- -sN-Ω-cn-bm-Sn-s‚- tcm-aw- \n¿-an-®n-cn-°p∂- t{]m-´o-≥˛- sI-cm-‰n-≥
898.- -P-\n-X-I-kz-`m-h-Øn-\v- \n-Zm-\-am-b- X∑m-{X- G-Xm-Wv-˛- Un.-F-≥.-F.899.- -sN-Sn-I-sf- B-I¿-j-I-am-b- co-Xn-bn¬sh-´n-sbm-cp-°p-∂- co-Xn-˛- tSm-∏n-b-dn900.- t- I-cf
- Ø
- n-\p- ]p-dØ
- v- tI-cf
- - ssl-t°mS-Xn-°v- A-[n-Im-c- ]-cn-[n-bp-≈- ÿ-ew˛- e-£-Zzo-]v901.- -sP-‰v- hn-am-\-߃-°v- k-©-cn-°m-≥ DØ-a-am-b- A-¥-co-£- ]m-fn-˛- kv-{Sm-t‰mkv-^n-b¿902.- -`m-c-Xo-b- hn-Zym-`-h-≥ ÿm-]n-°p-∂-Xn\p- ap-≥ssI- F-Sp-Ø-Xv-˛- sI.-Fw.-ap≥jn903.- -`q-cn-]-£w- tIm-a-¨-sh¬-Øv- cm-Py-ßfpw- B-cp-sS- tIm-f-\n-bm-bn-cp-∂p-˛- {_n´-¨904.- sj¿-jm-bp-sS- i-h-Ip-So-cw- F-hn-sS-bmWv-˛- k-k-cmw-(_o-lm¿-)905.- -Pm-en-b-≥ hm-em- _m-Kv- Iq-´-s°m-e- ka-b-sØ- ssh-t{km-bn-˛- sNw-kv-t^m¿Uv- {]-`p906.- -sN-º-g-¥n- B-cp-sS- P-∑w- sIm-≠p- {]kn-≤-am-Wv-˛-{io-\m-cm-b-W-Kp-cp907.- O-Øo-kv-K-Vv- kw-ÿm-\-Øn-s‚- X-eÿm-\w-˛- dm-bv-]q¿908.- C
- ¥
- y-bn¬- sX-°p-]S- n-™m-d≥
- a-¨k
- q¨- D¬-`-hn-°p-∂-Xv- F-hn-sS-\n-∂v-˛- C¥y-≥ a-lm-k-ap-{Z-Øn¬-\n-∂v909.- C-¥y-bn¬- t]m¿-®p-Ko-kp-Im¿- \n¿-an®- B-Zy- ]-≈n-˛- sk-‚ v- {^m-≥kn-kv]-≈n910.- I
- ym-_n-\‰
- v- an-j≥
- C-¥y-bn¬- h-∂- h¿jw-˛- 1946
911. -kp¬-Øm-≥ _-tØ-cn- F-∂- ÿ-e-\maw- B-cp-sS- t]-cn¬-\n-∂m-Wv- cq-]w-sIm≠-Xv-˛- Sn-∏p912.- kq-cn- \-ºq-Xn-cn-∏m-Sv- G-Xp- Ir-Xn-bn-em-