You are on page 1of 1

Artificial satellite

ENGLIDH- Artificial satellites are used to study the Earth, other planets, to help us
communicate, and even to observe the distant Universe. Satellites can even have people in
them, like the International Space Station and the Space Shuttle.
TAGALOG- Artipisyal satellite ay ginagamit upang pag-aralan ang Earth, sa ibang mga planeta ,
upang matulungan kaming makipag-usap, at kahit na obserbahan ang mga malayong Universe.
Satellite ay maaaring kahit na magkaroon ng mga tao sa kanila , tulad ng International Space
Station at sa Space Shuttle.

radio telescope
ENGLISH- In contrast to an "ordinary" telescope, which receives visible light, a radio telescope
"sees" radio waves emitted by radio sources, typically by means of a large parabolic ("dish")
antenna, or arrays of them.

TAGALOG- Sa kaibahan sa isang "ordinaryong " teleskopyo , na natatanggap
ng nakikitang ilaw , ang isang radio teleskopyo "nakikita" radio waves na
ibinubuga ng mga pinagmumulan ng radyo, karaniwang sa pamamagitan ng
isang malaking parabolic (" ulam" ) antena , o mga array ng mga ito.
STUDYING THE UNIVERS

ENGLISH- Physical cosmology is the scholarly and scientific study of the origin, evolution,
large-scale structures and dynamics, and ultimate fate of theuniverse, as well as the scientific
laws that govern these realities.

TAGALOGPisikal na kosmolohiya ay ang masipag mag-aral at pang-agham na pag-aaral ng pinagmulan ,
ebolusyon , malakihan istruktura at dynamics, at tunay na kapalaran ng uniberso , pati na rin
ang mga batas pang-agham na namamahala ng mga katotohanan