You are on page 1of 4

Ang Pagbabalangkas

Filipino 2

Ang balangkas ay isang naksulat na plano ng mahahalagang bahagi ng isang sulatin na
nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga ito. Mahalagang bahagi lamang ang
nakapaloob dito upang magsilbing patnubay sa gagamitin ukol sa magiging nilalaman ng
isang sulatin.
Mahalaga ang paggawa ng balangkas sa paghahanda ng ulat o anumang sulatin katulad ng
pag-uulat, pananaliksik, at pagsasaayos ng mga impormasyon. Matapos makuha ang mga
impormasyong kailangan sa iyong ulat ang susunod mong iisipini ay kung alin sa maraming
impormasyon mong nakuha ang iyong isasama sa ulat. Sa bahaging ito, mahalaga ang
paghahanda ng isang balangkas.

Mga Uri ng Balangkas

Pamaksang Balangkas (topic outline)

Ito ay binubuo ng salita o parirala lamang dahil matipid ito sa pananalita o pahayag.
Madalas ginagamitan ito ng mga pangngalang-diwa (gumagamit ng panlaping makangalan
na pag.

Pangungusap na Balangkas (sentence outline)
Ito ay binubuo ng mga buong pangungusap na naglalaman ng pangunahing ideya at
maynor na ideya.
Patalatang Balangkas (paragraph outline)
Ito ay binubuo ng mga pangungusap na naglalahad ng nilalaman ng buong mga talata ng
sulatin.

o D. Pag-aralan kung ano-ano ang mahahalaga o pangunahing ideya at ang mga pantulong na  ideya. 3. Piliin ang mga pangunahing paksa. Lagyan ng tuldok ang malaking titik at isulat nang may kaunting pasok ang maliit na paksa. Para sa mga detalye ng bawat maliit na paksa. gamitin ang mga bilang na 1.4 at iba pa.2. Ito ba ay nasa ayos na kronolohikal.Mga Dapat Isaalang-alang sa Paggawa ng Balangkas   Basahin muna nang pahapyaw ang isang tekto bago magtala ng mga paksa o detalye. mula sa simple patungo sa kumplikadong mga ideya. mga tiyak na ideya patungo sa malawak  na paksa o lohikal na ayos at iba pa. C. maliliit na paksa at mga detalye. 2.  Gumamit ng wastong bantas. B. Ayusin ang mga bilang nang magkakapantay.  Tandaan na ang balangkas ay maaaring baguhin o palitan kung kinakailangan.  Sundin ang halimbawa ng pormat ng balangkas na nakalarawan sa teksto. Tiyakin kung anong uri ng balangkas ang angkop na gamitin sa paksa. III. malawak na paksa patungo sa mga tiyak na ideya. Mga Tuntunin sa Pagsulat ng Balangkas 1. Mga Pormat sa Pagbabalangkas . Suriin ang pagkakaayos ng mga ideya sa binasang teksto. 4.3. Isulat ang maliliit na paksa tungkol sa pangunahing paksa. o IV. sanhi at bunga. Gamitin ang malalaking titik tulad ng A. Gamitin ang malaking titik sa simula ng pangunahing paksa. Gamitin ang bilang Romano tulad ng I. II.