You are on page 1of 3

Zadatak

Grupa B
Zadatak je napraviti automat za simulaciju pokazivaa smjera na
automobilu. Korisnik pritiskom switcheva L (lijevi), D (desni) ili oba odabire
eljenu funkciju.
Maina treba imati etiri stanja: ukljuen lijevi, ukljuen desni, ukljuena
oba i iskljueno.
Na vjebama samostalno uraditi dijagram stanja, tabelu stanja, mainu
konanog stanja sa T flip flopovima i minimizaciju funkcija, a zatim grupno
u Multisimu nacrtati i simulirati dobiveni sklop. Pored Multisim simulacije, u
MATLAB Stateflowu implementirati mainu konanog stanja.
Ulazni sklop: L, D, clock.
Izlazni sklop: LP, DP
Dodatno u Multisim implementaciji modificirati ulazni signal tako da se
upravlja sa tri switcha L, D i LD (tj. da se signal koji ukljuuje sve
pokazivae moe aktivirati jednom tipkom).

Tabela istinitosti i minimizacija koritenjem


Karnough-ovih mapa
Trenutno
stanje
(Q1,Q0)
00

Ulaz
LD
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

OFF
01
lijevi
10
desni
11
oba

T1
00

00 01 11 10
1
1
1

01
11
10
LP
00

00

Sljed.stanje

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

00
10
01
11
00
11
00
10
00
00
11
01
00
01
10
00
T0
00
01

01 11 10
1
1

Uslov
prelaska
T1,T0
00
10
01
00
01
10
01
11
10
10
01
11
11
10
01
11

11

D
P

00 01 11 10
1
1
1

00

00

01

01

11

11

01 11 10
1
1
1
1
1

Izlaz
LP DP
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1

ema

Slika 1 Implementacija koritenjem T flip-flopova