You are on page 1of 15

VISOKA TEHNIKA KOLA STRUKOVNIH STUDIJA

KRAGUJEVAC

Skladini sistemi
- SEMINARSKI RAD -

Profesor:
dr Branko Davidovi

Student:
br. ind. 158/2003

Kragujevac, 2016.

Sadraj
1. Uvod....................................................................................................................................3
2. Skladitenje robe.................................................................................................................4
3. Uskladitenje, rukovanje, pakovanje i isporuka..................................................................5
3.1. Napomena....................................................................................................................6
3.2. Distribucija i instrukcije...............................................................................................6
3.3. Odgovornost.................................................................................................................6
3.4. Referentne norme.........................................................................................................6
3.5. Ciljevi...........................................................................................................................6
3.6. Rukovanje....................................................................................................................7
3.7. Zone i lokacije..............................................................................................................7
3.8. Rotacija rezervi i FIFO..............................................................................................10
3.9. Pakovanje...................................................................................................................12
3.10. Isporuka....................................................................................................................12
4. Zakljuak...........................................................................................................................13
Literatura...............................................................................................................................14

1. Uvod
Po definiciji skladite je ogranieni ili neogranieni prostor, pokriveni ili
nepokriveni prostor koji se koristi za uvanje sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda
koji su u funkciji odvijanja poslovnih procesa u fabrici.
Skladite je prostor u kojem se roba preuzima i otprema, kao i uva od raznih
fizikih, hemijskih i atmosferskih uticaja i naravno krae. Takoe, skladite je prostor za
uskladitenje robe u rasutom stanju ili u ambalai sa namerom da posle odreenog vremena
roba bude ukljuena u transport, proizvodnju, distribuciju ili potronju.
Skladitenje robe je vrlo odgovorn zadatak jer nepravilnim skladitenjem se
unitava roba. Naprotiv, ako se roba pravilno uskladiti, uva se od nepovoljnih uticaja,
gubitka i kvarenja. Pri uskladitenju robe treba dobro paziti na odnos jedne robe prema
drugoj. Kao to je poznato iz prakse, jedna roba brzo privlai mirise druge robe, neka ak
ostavlja trag u dodir s drugom. Posebno treba paziti na lako paljivu robu.
Rad ima za cilj da predstavi postupak skladitenja robe, kao i manipulisanja robom
u kompaniji Becchis Osiride. Takoe, ima za cilj da predstavi potpunije i preciznije
koncepte koji se koriste u razliitim pristupima skladitenja robe.
U drugom delu ovog rada je dat prikaz osnovnih principa skladitenja i njegovih
osnovnih karakteristika, zatim upravljanje skladitem, kao i definisanje skladita.
Trei deo ovog rada, posveen je detaljnom opisu trendova koji se odnose na
uskladitenje, rukovanje i pakovanje robe. Opisane su rotacije, FIFO standardi i standardne
operativne procedure (SOP) koje se u kompaniji Becchis Osiride primenjuju.

2. Skladitenje robe
Pravilno skladitenje robe je jedna od najvanijih aktivnosti kojima se bave
logistiari, pa im ti poslovi najee oduzimaju najvie vremena i zadaju najvie problema.
Takoe, trokovi skladitenja su relativno veliki u odnosu na ukupne trokove kompanije.
Po definiciji skladite je prostor za uskladitenje robe u rasutom stanju ili u ambalai s
namerom da posle odreenog vremena roba bude ukljuena u dalji transport, proizvodnju,
distribuciju ili potronju. [2]
Skladite moe biti ograeni ili neograeni prostor, pokriveni ili nepokriveni prostor
koji se koristi za uvanje sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda. U njemu se roba
preuzima i otprema, kao i uva od raznih fizikih, hemijskih i atmosferskih uticaja.
Prema nainu gradnje skladita se dele na otvorena (u njima se uvaju materijali i
robe koje su neosetljive ili vrlo malo na hemijske i atmosferske uticaje), zatvorena (roba
osetljiva na vremenske uticaje), natkrivena (robe kojima je potrebno stalno provetravanje).
Postoji jo podela skladita robe na klasina skladita (u kojima razlikujemo nisko
mehanizovana i visoko mehanizovana skladita, zavisno na koji se nain rukuje predajom i
otpremom robe runo ili mainama poput viljukara i sl.). Automatizovana skladita
(poslovi se po pravilu obavljaju bez prisustva radnika), specijalizovana skladita.
Skladitenje robe je vrlo odgovoran zadatak jer nepravilnim skladitenjem se roba
unitava, poveavaju se trokovi poslovanja, mogui su problemi sa raznim inspekcijama.
Za vreme uskladitenja moe doi do razliitih gubitaka. Uzroci gubitaka mogu biti u
prirodi robe (lako topljiva roba, roba koja gubi vlagu), uslovima uskladitenja, nesavesnom
ili neispravnom manipulacijom robe i sl.
Vaan deo procesa skladitenja je i optimizacija skladitenja, odnosno svi oni
procesi koji su potrebni da bi se roba najekonominije preuzela u skladite, pravilno
smestila u skladitu i isporuila krajnjim korisniocima.
Najvaniji, relevantni pojmovi koji se odnose na skladita su: [3]
4

Strategije skladita;
Funkcije skladita;
Tokovi materijala;
Kretanje robe ka, iz i u skladitu praeno sa infromacionim i vrednosnim tokovima;
Trokovi skladitenja;
Upravljanje skladitem;
Utroak investicija (ulaganje);
Potrebe za personalom (zaposlenima u skladitu);
Stepen automatizacije, odnosno mogui nivo automatizovanosti;
Zahteve (potrebe) za objektima skladita i mogunosti iskorienja prostora za
izgradnju;
Opasnosti od tete (oteenja);
Smetnje (ili remetljivosti) tokom postupaka;
Mogunosti pakovanja i prepakivanja;
Preglednost skladita i skladinih tokova;
Mogunosti da se realizuje FIFO princip "FIRST IN FIRST OUT" (princip koji
oznaava prvi u skladite, prvi iz skladita);
Zahteve za organizaciju skladita.

3. Uskladitenje, rukovanje, pakovanje i isporuka


Tabela 1. Formular za reviziju proizvoda [1]
Rev
Datum
Razlozi za reviziju
0
1
3

08/10/2012

(17/11/2013 Adaptacija na SAP

Odobrio

Proverio

Izdao

G. Raffone

P. Sav

G. Briglia

G. Raffone

P. Savi

G. Briglia

Aktivnosti i odgovornosti u vezi rukovanja, uskladistenja, pakovanja i isporuka


proizvoda su: [1]
Napomena;
Distribucija instrukcija;
Odgovornost;
Referentne norme;
Ciljevi;
Rukovanje;
5

Zone i lokali;
Kruenje zaliha i FIFO;
Pakovanje;
Transport i isporuka;
Kontrola uinka pedicije;
Prilozi.

3.1. NAPOMENA
Namena ove procedure je da definie aktivnosti i odgovornosti u vezi rukovanja,
uskladistenja, pakovanja i isporuka proizvoda i materijala u cilju da se obezbedi stalnost
uslova i zahteva, njihov kvalitet i ispravnost.

3.2. DISTRIBUCIJA I INSTRUKCIJE

Odgovorno lice proizvodnje (RPROD);


Odgovorno lice logstike (RLOG);
Prijemna kvalitativna kontrola (QAA);
Procesna kontrola (CV);
Odgovorno lice kvaliteta fabrike (RAQS);
Odgovorno lice tehnikog servisa (RST);
Nabavna sluba (ACQ).

3.3. ODGOVORNOST

Odgovorno lice proizvodnje (RPROD);


Odgovorno lice logistike (RLOG);
Prijemna kvalitativna kontrola (QAA);
Procesna kontrola (CV).

3.4. REFERENTNE NORME

Uputstvo kvaliteta;
Norma UNI ENI 9001:2008
Norma UNI ISO/ TS 16949:2009, take 7.5.5.1;
PG 35;
6

PG 90;
PG 190;
PG 200.

3.5. CILJEVI
Ciljevi, aktivnosti logistike u kompaniji Becchis Osiride su sledei:
Da obezbedi da do klijenta stignu traeni delovi, prigodno zatieni, u
zadovoljavajuem stanju kvaliteta i u odgovarajuem pakovanju;
Da obezbedi de e proizvod vreme predvienog perioda uskladitenja moi da
podnese bez promena, tete i pogoranja svog kvaliteta.

3.6. RUKOVANJE
Naini rukovanja obuhvataju sve aktivnosti koji ini personal u i van fabrike sa
ciljem da korieni sistemi i odnosna sredstva budu najpogodnija da bi se izbeglo
propadanje, tete, pogoranje kvaliteta i zagaenje proizvoda. U tom cilju, kada se to
smatra neophodnim, proizvodi i/ili materijali se tite odgovarajuim nainom pakovanja,
sistemima zatite i procedurama koje spreavaju neovlaceno izuzimanje. Naini rukovanja
obuhvataju: [4]
Uskladitenje i learinu;
Izuzimanja u specifine kontejnere;
pediciju i utovar sredstava transporta.
Ove operacije izvravaju zaposleni u magacinu ili osoblje iz proizvodnje zadueno
za ove aktivnosti. Za vreme izvrenja ovih operacija zaposleni treba da budu sigurni, i lino
proveravajui, da su na svakom kontejneru postavljene kartice i identifikacioni kartoni.
Isti kontejneri (tj. kontejneri iste konstrukcije) i u dobrom stanju mogu se postavljati
jedan na drugi.

3.7. ZONE I LOKACIJE


Skladitenje proizvoda se obavlja u za to odreenim zonama za svaki tip materijala
posebno na nain kako to definie lay-out fabrike koji priprema i aurira tehniki servis za
pojedinanu fabriku - zone:
Prijem;
7

Sirovine;
Polufabrikati;
Gotovi proizvodi;
Neusaglaeni materijal ili materijal za doradu;
Materijal kart i/ili za unitenje.

Zone moraju biti lako prepoznatljive i oznaene posebnim tablama. Posebno se to


odnosi na zonu skladitenja karta koja mora da je zatvorena i direktno dostupna samo
zaposlenima u kontroli kvaliteta fabrike. Sav materijal u ovoj zoni je uveden u inventar. U
kompaniji Becchis Osiride skladite je podeljeno na nekoliko zona koje su prikazane na
slikama (1,2,3,4):

Slika 1. Zona za skladitenje sirovina [1]

Slika 1. Zona za skladitenje poluproizvoda u iannim kontejnerima [1]

Slika 2. Zona za skladitenje poluproizvda u drvenim kontejnerima [1]


9

Slika 4. Zona za skladitenje proizvoda u ifast kutije [1]


Ne postoje posebni kriterijumi za uskiaditenje odreenih proizvoda iii vrsta
pakovanja jer nain skladitenja moe da varira u zavisnosti od proizvoda i od pakovanja.
Kako e se izvriti skladitenje procenjuje se na osnovu opteg stanja pakovanja i u
zavisnosti od stanja stabilnosti pakovanja.

3.8. ROTACIJA REZERVI I FIFO

Kriterijumi za rotaciju rezervi u okviru magacina odgovaraju karakteristikama:


Ekonominosti (minimalna rezerva prisutna u magacinima kompanije Becchis
Osiride);
Zauzetost prostora u funkciji raspoloive zone;
Sigurnost u indentifikaciji proizvoda;
Odsustvo zastarelog materijala ili materijala od pre modifikacije.
Za skladitenje mora se garantovati princip rotacije na osnovu dolaska materijala u
magacin bilo od isporuioca sirovina ili bilo iz proizvodnog pogona.

10

Slika 5. FIFO pravila [5]


Na slici 5. je prikazan proces skladitenja robe i manipulisanja robom po FIFO
pravilima koja se primenjuju i u skladitu kompanije Becchis Osiride. Prikazano slkadite
se sastoji iz 5 delova:
U prvom delu su sirovine za proizvodnju;
U drugom delu su poluproizvodi;
U treem delu je novi proizvodi za isporuioca i stare sirovine za proizvodnju;
U etvrtom delu je stari i novi proizvodi;
U petom delu je noviji proizvodi za ispporuioca.
Za primenu principa FIFO u fazi prijema isporuka koriste se kartice sa samolepivim
nalepnicama u boji koja zavisi od meseca u toku (PG 90, Mod.85, tabela mesec - boja
Mod.67), to je prikazano na slici 6.

11

Slika 6. Samolepljiva etiketa za oznaavanje meseca [1]


Stvarno voenje FIFO procedura garantuje sistem SAP koji ne dozvoljava
izuzimanje svee prispelog materijala ukoliko su na raspolaganju prethodne isporuke.
Svaka dva meseca personal logistike, u prvom redu odgovorno lice za magacin u saradnji
sa (QAA) sprovode proveru primene FIFO principa, procenu koliina uskladitene robe i
uzimanje uzorka radi uvida u stanje kvaliteta materijala. Sa zastarelim materijalom i
materijalom od pre modifikacije postupa se kako predvia PG 200.

3.9. PAKOVANJE
Prilikom pakovanja proizvoda moraju se potovati standardne operativne procedure
(SOP). Pakovanje proizvoda SOP opisani su sledei koraci koje osoba odgovorna za
pakovanje mora da ispotuje:
Uveriti se da li je materijal u zoni za prijem unesen u sistem;
Proveriti kod proizvoda i dodeljenu lokaciju u magacinu;
Uzeti prvi kontejner i odneti ga na odgovarajuu lokaciju u magacinu;
Proveriti na kojoj je strani znak FIFO STOP i proveriti gde je najstarija serija;
Posle provere na kojoj strani reda bi kontejner trebao biti pozicioniran, staviti ga u
skladu sa standardom skladita;
Po zavretku isporuke odreenog proizvoda, blokirati novije isporuke .
12

3.10. ISPORUKA

Kada je u kontejnerima zavreno pakovanje odreene robe, oni se smetaju u


skladitu na lokaciju koja je predviena za isporuku.
Pre nego to se zapone transport, isporuka mora da se proveri u skladu sa
dokumentacijom za isporuku i transport u najavi:
Broj dokumentacije;
Datum objavljivanja;
Koliina;
Ime vozaa;
Broj kontejnera.

4. Zakljuak

Po definiciji, skladite je logistiki prostor u kome roba ima stacionarno stanje, jer
ne uestvuje direktno u procesu proizvodnje ili pruanja usluga. Stacionarno stanje
oznaava robu na raspolaganju, koja se tek kasnije ukljuuje u proces proizvodnje novih
vrsta roba ili u pruanje usluga korisnicima koji imaju potrebu za robom.
Iz rada se vidi da je skladitenje robe povezano sa nabavkom i prodajom i da ima
veliki znaaj za organizaciju proizvodnje, nabavke i prodaje, odnosno jednom reju
spremnost za proizvodnju.

13

Kroz rad su prikazane aktivnosti i odgovornosti u postupku uskladitenja,


rukovanja, pakovanja i isporuke proizvoda u kompaniji Becchis Osiride.
Na osnovu rada moe se zakljuiti da je veoma vano potovati sve procedure
vezane za skladitenje i manipulisanje robe kako bi se roba na vreme distribuirala do
konanog odredita. Takoe na osnovu primera koji su prikazani u radu moe se videti da
se svaki deo, odnosno poiljka mora dobro i vidno oznaiti kako bi se iz skladita prvo
odvozila roba koja je najvie vremena provela u skladitu.

Literatura
[1] Dokumentacija dobijena od strane magacionera kompanije Becchis Osiride.
[2] Model za upravljenje tokovima robe u transportno - skladitenim procesima. Poseeno
16.01.2016 godine, dostupno na:
http://www.uns.ac.rs/sr/doktorske/sinisaSremac/disertacija.pdf

14

[3] Marinkovi Z. Logistika pretovara kontejnera na terminalima, Mainski fakultet u Niu.


Poseeno 16.01.2016 godine, dostupno na:
http://ttl.masfak.ni.ac.rs/RADOVI%20MA14068/Marinkovic%20-%20Zelkon
%2008.pdf
[4] Rukovanje, pakovanje i skladitenje robe. Poseeno 17.01.2016 godine, dostupno na:
http://www.iim.ftn.uns.ac.rs/kel/attachments/article/17/Nastava%2005%20%20Rukovanje,
%20pakovanje,%20skladistenje%20tekst.pdf
[5] First In, First Out FIFO sistm. Poseeno 17.01.2016 godine, dostupno na:
http://www.alaskafood.org/materials/FIFO.pdf

15