You are on page 1of 1

Dl tet O chymickch1 pracech tkajcch se sedmi kov.

Zanu
vrobou tavcho tyglku.
1. Jak zhotovit tyglk pro tavbu zlata a stbra: Vz, e existuje speciln minerln prach, z nj se hotov
tyglky. Tyto se ale velmi li, nebo prach z jedn krajiny je pevnj neli prach z krajiny jin. Proto
nemluvme o vlastn podstat [prachu], nbr o mst, kde se vhodn prach tohoto druhu nachz.
Promluvme o nm na nkolik zpsob. Jestlie m zmnn prach z nj se zhotovuj tyglky, ponej si
nsledovn. Vezmi dva dly tohoto prachu a jeden dl bavlny pokud je to star bavlna, tm lpe. Jet lep
je lnn pazde2. Bavlnu v rukch dobe roztep, a je rozmlnn a rozdroben. Pak vlo prach na hladk
kamenn dldn a na nj vlo ve uvedenm zpsobem rozmlnnou a rozdrobenou bavlnu. Na to kpni
dv nebo ti kapky vody a [ve] dobe roztlu velkm perlkem3. Znovu pidej bavlnu a dv nebo ti kapky
vody a roztlu to4 perlkem a tak stle dokola, a bude veker bavlna vstebna a a bude zcela roztluena a
rozdrcena, take po n nebude ani stopy a spolu s prachem se stane mazlavou jako vosk. A toto je podstatou
veker prce. Pak bys ml mt devnou formu tyglku, do n [tuto mazlavou pastu] vtla a zhotov z n
tyglk jak si peje. Me ho zhotovit i run svmi prsty. Aby se ti [pasta] bhem hotoven [tyglku]
nelepila na ruce, rozpra po trokch na tyglk jemn prosvan [minerln] prach. Tmto se ti pi jeho
hotoven u nebude na ruce lepit. Svma rukama ho postupn bude hnst, dokud ho nedokon. Dej si
pozor, aby v nm nebyly dn kvry a praskliny. Pot ho nevystavuj na slunce ani do stnu, ale vlo ho na
mrn tepl uhlky, kterm kme popel. [Tento popel mus] mt velmi mrnou teplotu. Nebo [ho vlo] pod
pec, toti pod msto, kam se dvaj vait hrnce a nechej ho tam, dokud dobe nevyschne. Jakmile cel
nleit vyschne, vlo na nj rozhaven hoc uhlky a dmchej mchem, dokud se tyglk nerozhav do
ruda jako hav uhlk. Tehdy ho vyjmi a vlo ho znovu do teplho popele. To ve [se dl] proto, aby tyglk
bhem tavby neprasknul5.
Peloil: Armon

Poznmky:
1

Pouvm tohoto starho vrazu, abych odliil souasnou chemii od tehdej. Jeliko postupy, kter rabi
Chajim Vital popisuje, nejsou ani klasickou alchymi, dvm v pekladu pednost vrazu chymie.
2

Pazde devit duina ve stoncch rostlin, ze kterch se zskvaj lkov textiln vlkna (Wikipedie).

Perlk dvourun kovsk kladivo.

V rukopise se na tomto mst navc nachz slovo tichtov, co doslova znamen napi, popi nebo ozna
v tomto ppad kladivem. Protoe uit tohoto vrazu nedv moc smysl, v pekladu ho neuvdm.
5

Po tomto nvodu na vrobu tyglku nsleduje v prvnm odstavci nkolik dalch variant postupu, kter zde
nepekldm.