You are on page 1of 5

PERFORMANCE TASK

Unang Markahan - INDIVIDUAL

ANG AKING EBOLUSYON


Ang Performance Task para sa markahang ito ay iikot sa inyong sariling
ebolusyon.
Gagawa ang bawat mag-aaral ng isang representasyon ng kanilang
ebolusyon tulad ng ebolusyon ng tao.
Gagamitin ng bawat mag-aaral ang kanilang mga lumang retrato mula
pagkabata hanggang sa kasalukuyan.
Ang bawat yugto ng kanilang ebolusyong ay may katumbas na deskripsyon
kung saan ipaliliwanag ang kanilang mga kakayahan, nalalaman, etc. sa
edad nilang iyon.
Ilalapat ang gawa sa isang long folder. Ang pagiging malikhain sa
presentasyon ay inaasahan sa mga gawa.

Edad:
Deskripsyon: [Ilagay dito
ang iyong katangian,
mga kakayahan, etc.]

Edad:
Deskripsyon: [Ilagay dito
ang iyong katangian,
mga kakayahan, etc.]

Edad:
Deskripsyon: [Ilagay dito
ang iyong katangian,
mga kakayahan, etc.]

PAMANTAYAN SA PAGMAMARKA
Pamantayan

Deskripsyon

Pinakamataas na Puntos

Kaangkupan ng Nilalaman

Angkop ang mga retrato


at deskripsyon nito sa
ebolusyon ng mag-aaral

20 puntos (pinakamataas)

Creativity

Mahusay at malikhain ang


presentasyon ng ebolusyon
ng mag-aaral

10 puntos (pinakamataas)

Kalinisan

Malinis at maayos ang


presentasyon ng ebolusyon
ng mag-aaral

10 puntos (pinakamataas)

Organisasyon

May sistema/ organisasyon


sa paglagay ng mga
retrato at deskripsyon nito.
Chronology.

10 puntos (pinakamataas)

Kabuuan

50 puntos

SCHEDULE AT ILANG PAALALA


July 28 Pagdala ng mga kagamitan at paggawa ng Performance Task
July 29 Pagpapatuloy ng gawain; Deadline ng pagpasa
*kung kayo ay matatapos ng gumawa sa July 28, maaari ninyo ng ipasa ang
ginawang Performance Task
Mga kagamitan: Long folder (any color), art/coloring materials, retrato ninyo
Huwag kalimutang ilagay ang pangalan at section sa inyong gawa. Kapag
walang pangalan, walang grado na maibibigay.