You are on page 1of 14

Ordinarium Missae (Filipino)

From the Aklat ng Pagmimisa sa Roma


1982 Catholic Bishops Conference of the Philippines - Regional Committee for Tagalog in the Liturgy

Kyrie
P. Panginoon, kaawaan mo kami.
B. Panginoon, kaawaan mo kami.
P. Kristo, kaawaan mo kami.
B. Kristo, kaawaan mo kami.
P. Panginoon, kaawaan mo kami.
B. Panginoon, kaawaan mo kami.
Gloria
Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin,
pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan.
Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak.
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
Sapagkat ikaw lamang ang banal,
ikaw lamang ang Panginoon,
ikaw lamang, O Hesukristo ang kataas-taasan,
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.
Credo (Niceno-Constatinopolitan)
Sumasampalataya ako sa isang Diyos
Amang Makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa,
ng lahat na nakikita at hindi nakikita.

Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo,


Bugtong na Anak ng Diyos,
sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon.
Diyos buhat sa Diyos,
liwanag buhat sa liwanag,
Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo,
Sumilang at hindi ginawa,
kaisa ng Ama sa pagka-Diyos,
at sa pamamagitan Niya ay ginawa ang lahat.

Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan,


siya ay nanaog mula sa kalangitan.
Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo
kay Mariang Birhen at naging tao.

Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato,


namatay at inilibing.
Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw
ayon sa Banal na Kasulatan,
Umakyat Siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang Maykapal.
Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan,
upang hukuman ang mga buhay at mga patay.

Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay-buhay


na nanggagaling sa Ama at sa Anak.
Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak.
Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta.

Sumasampalataya ako sa iisang banal na Simbahang Katolika at Apostolika.


Gayundin sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay
at ang buhay na walang hanggan. Amen.

Credo (Apostles)
Sumasampalataya ako
sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo,
iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Nagkatawang tao Siya lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing.
Nanaog sa karoroonan ng mga yumao.
Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli.
Umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto
at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
Sa Banal na Simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal,
Sa kapatawaran ng mga kasalanan,
Sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao,
At sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sanctus (Santo)

Santo, Santo, Santo


Panginoong Diyos ng mga hukbo!
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo!
Osana sa kaitaasan!
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon!
Osana sa kaitaasan!

Sanctus (Banal ka, Poong Maykapal)


Banal ka, Poong Maykapal!
Banal ang iyong pangalan!
Banal ang iyong kaharian!
Langit, lupay nagpupugay
sa iyong kadakilaan!
Dinadakila ng lahat
ang naparito mong Anak
na siyang nagmulat sa bulag,
sa pilay ay nagpalakad,
at nakiramay sa lahat!
Mysterium Fidei
1. Aming ipinahahayag
na namatay ang Yong Anak,
nabuhay bilang Mesiyas
at magbabalik sa wakas
para mahayag sa lahat.
2. Si Kristo ay gunitaing
sarili ay inihain
bilang pagkait inuming
pinagsasaluhan natin
hanggang sa siyay dumating.

3. Sa krus mo at pagkabuhay,
kamiy tinubos mong tunay.
Poong Hesus naming mahal,
iligtas mo kaming tanan
ngayon at magpakailan man.

Pater Noster
Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo
dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon
ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso.
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailan man! Amen.
Agnus Dei
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.

Ordinarium Missae (English)


From The Roman Missal (English Translation according to the Third Typical Edition)
2010 International Commission on English in the Liturgy Corporation

Kyrie
Priest: Lord, have mercy.
All: Lord, have mercy.
Priest: Christ, have mercy.
All: Christ, have mercy.
Priest: Lord, have mercy.
All: Lord, have mercy.
Gloria
Glory to God in the highest,
and on earth peace to people of good will.
We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you,
we give you thanks for your great glory,
Lord God, heavenly King, O God, almighty Father.
Lord Jesus Christ, Only Begotten Son,
Lord God, Lamb of God, Son of the Father,
you take away the sins of the world, have mercy on us;
you take away the sins of the world, receive our prayer;
you are seated at the right hand of the Father, have mercy on us.
For you alone are the Holy One, you alone are the Lord,

you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit,
in the glory of God the Father. Amen.

Credo (Niceno-Constatinopolitan)
I believe in one God, the Father almighty,
maker of heaven and earth,
of all things visible and invisible.

I believe in one Lord Jesus Christ,


the Only Begotten Son of God,
born of the Father before all ages.
God from God, Light from Light, true God from true God,
begotten, not made, consubstantial with the Father;
through him all things were made.
For us men and for our salvation he came down from heaven,
and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary,
and became man.

For our sake he was crucified under Pontius Pilate,


he suffered death and was buried,
and rose again on the third day in accordance with the Scriptures.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.

He will come again in glory to judge the living and the dead
and his kingdom will have no end.

I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life,


who proceeds from the Father and the Son,
who with the Father and the Son is adored and glorified,
who has spoken through the prophets.

I believe in one, holy, catholic and apostolic Church.


I confess one baptism for the forgiveness of sins
and I look forward to the resurrection of the dead
and the life of the world to come. Amen.

Credo (Apostles)
I believe in God, the Father almighty,
Creator of heaven and earth,
and in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died and was buried;
he descended into hell;
on the third day he rose again from the dead;
he ascended into heaven,
and is seated at the right hand of God the Father almighty;
from there he will come to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit,


the holy catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and life everlasting. Amen.

Sanctus
Holy, holy, holy Lord God of hosts,
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.
Mysterium Fidei
1. We proclaim your death, O Lord, and profess your Resurrection until you come again.
2. When we eat this Bread and drink this Cup, we proclaim your death, O Lord, until you
come again.
3. Save us, Savior of the world, for by your Cross and Resurrection, you have set us free.
Pater Noster
Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come;
thy will be done
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.

Agnus Dei
Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace.

Ordinarium Missae (Latin)


From the Missale Romanum (Editio Typica Tertia Emendata)
2008 Libreria Editrice Vaticana

Kyrie
V. Krie, elison.
R. Krie, elison.
V. Christe, elison.
R. Christe, elison.
V. Krie, elison.
R. Krie, elison.
Gloria

Glria in exclsis Deo


et in terra pax homnibus bon volunttis.
Laudmus te,
benedcimus te,
adormus te,
glorificmus te,
grtias gimus tibi propter magnam glriam tuam,
Dmine Deus, Rex clstis,
Deus Pater omnpotens.
Dmine Fili unignite, Iesu Christe,
Dmine Deus, Agnus Dei, Flius Patris,
qui tollis peccta mundi, miserre nobis;
qui tollis peccta mundi, sscipe deprecatinem nostram.
Qui sedes ad dxteram Patris, miserre nobis.
Quniam tu solus Sanctus, tu solus Dminus, tu solus Altssimus,
Iesu Christe, cum Sancto Spritu: in glria Dei Patris.
Amen.

Credo (Niceno-Constatinopolitan)
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotntem,
factrem cli et terr,
visiblium mnium et invisiblium.
Et in unum Dminum Iesum Christum,
Flium Dei Unignitum,
et ex Patre natum ante mnia scula.
Deum de Deo, lumen de lmine, Deum verum de Deo vero,
gnitum, non factum, consubstantilem Patri:
per quem mnia facta sunt.

Qui propter nos hmines et propter nostram saltem


descndit de clis.
Et incarntus est de Spritu Sancto
ex Mara Vrgine, et homo factus est.
Crucifxus tiam pro nobis sub Pntio Pilto;
passus et sepltus est,
et resurrxit trtia die, secndum Scriptras,
et ascndit in clum, sedet ad dxteram Patris.
Et terum ventrus est cum glria, iudicre vivos et mrtuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spritum Sanctum, Dminum et vivificntem:
qui ex Patre Filique procdit.
Qui cum Patre et Flio simul adortur et conglorifictur:
qui loctus est per prophtas.
Et unam, sanctam, cathlicam et apostlicam Ecclsiam.
Confteor unum baptsma in remissinem peccatrum.
Et exspcto resurrectinem morturum,
et vitam ventri sculi. Amen.
Credo (Apostles)
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotntem, Creatrem cli et terr,
et in Iesum Christum, Flium eius nicum,
Dminum nostrum,
qui concptus est de Spritu Sancto,
natus ex Mara Vrgine,
passus sub Pntio Pilto,
crucifxus, mrtuus, et sepltus,
descndit ad nferos,
trtia die resurrxit a mrtuis,
ascndit ad clos,

sedet ad dxteram Dei Patris omnipotntis,


inde ventrus est iudicre vivos et mrtuos.
Credo in Spritum Sanctum,
sanctam Ecclsiam cathlicam,
sanctrum communinem,
remissnem peccatrum,
carnis resurrectinem,
vitam trnam. Amen.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dminus Deus Sbaoth.
Pleni sunt cli et terra glria tua.
Hosnna in exclsis.
Benedctus qui venit in nmine Dmini.
Hosnna in exclsis.
Mysterium Fidei
1. Mortem tuam annuntimus, Dmine, et tuam resurrectinem confitmur, donec vnias.
2. Quotiescmque manducmus panem hunc et clicem bbimus,
mortem tuam annuntimus, Dmine, donec vnias.
3. Salvtor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectinem tuam libersti nos.
Pater Noster
Pater noster, qui es in clis:
sanctifictur nomen tuum;
advniat regnum tuum;
fiat volntas tua, sicut in clo, et in terra.
Panem nostrum cotidinum da nobis hdie;
et dimtte nobis dbita nostra,
sicut et nos dimttimus debitribus nostris;
et ne nos indcas in tentatinem;
sed lbera nos a malo.
Quia tuum est regnum, et potstas, et glria in scula.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccta mundi: miserre nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccta mundi: miserre nobis.
Agnus Dei. qui tollis peccta mundi: dona nobis pacem.