You are on page 1of 18

AVANTPROJECTE

DE LES OBRES DADEQUACI


PER APARCAMENT VIGILAT DE CAMIONS
A LA ZONA DE LA DUANA

________________________________________________
Promotor

EXCM. AJUNTAMENT DE
LA JONQUERA

Emplaament

zona DUANA
17700 LA JONQUERA

octubre 2010

NDEX
I.- MEMRIA
1.- Objecte
2.- Situaci
3.- Descripci
4.- Relaci detallada de les obres
5.- Pressupost i termini dexecuci

ANNEX
Reportatge fotogrfic

II.- PLNOLS
1.
2.
3.

SITUACI i PLANEJAMENT
TOPOGRFIC - ESTAT ACTUAL
PLANTA GENERAL

DOCUMENT I.- MEMRIA

I.- MEMRIA

1. OBJECTE
L'objecte del present document s la descripci de les obres necessries per la
implantaci dun aparcament regulat per a camions a la zona de la Duana.

2. SITUACI
Els terrenys estan situats a lextrem Nord de la poblaci i tenen una superfcie total 14.730
m2.
Aquests terrenys van ser adquirits per lAjuntament al Ministeri dHisenda, que hi havia
construt un aparcament per a vehicles pesats destinat a camions que realitzaven els
trmits duaners.
Laparcament es situa a lextrem Nord de la parcella de propietat municipal a partir de
laccs des de la carretera N-II, que tamb s accs exclusiu de turismes a la part Sud.
Queda limitat a loest per la carretera N-II, a lest pel cam de prolongaci del carrer Nord i
el bosc, al sud per la resta de la parcella i al Nord per la rotonda de la carretera on hi ha
laccs a lautopista AP-7

3. DESCRIPCI
Les obres consisteixen en tancament del permetre, installaci dun sistema de vigilncia i
control, installaci denllumenat i collocaci duna caseta i duns serveis higinics. Es
mant lactual paviment de calada, doncs ja va ser construt per al mateix s.

4. RELACI DETALLADA DE LES OBRES


TREBALLS PREVIS
Neteja i esbrossada del marge, a la separaci amb la carretera.
Retirada de la totalitat de la tanca existent.
Enderroc de petita rampa.

TANCAMENT
Tancament de tot el permetre (335m) amb reixat de 2,00m dalada com a mnim, amb
pannells de malla electrosoldada, acabat galvanitzat i plastificat color blanc, amb muntants
de perfil buit dacer encastats en el paviment o en la terra.

ENLLUMENAT
Enllumenat pblic que garanteixi un mnim de 9 luxes i una mitjana de 16 luxes a tota la
zona:
10 columnes dacer galvanitzat de 16m sobre dau de formig de 80cm
dalada sobre rasant, per protecci
20 lluminries 400W VSAP, IP66 classe 2
20 arquetes de pas
Cablejat per canalitzaci soterrada i xarxa de terra
Armari de protecci i quadre de control trifsic
Legalitzaci de la installaci

MESURES DE PROTECCI CONTRA INCENDIS


Extintors de 50K, 25K i 6K, senyalitzats
Senyalitzaci dels hidrants existents
Installaci denllumenat demergncia
Neteja anual duna franja de 25m de bosc.

CONTROL DACCS I COBRAMENT


Grup dentrada:

Dues barreres de dues velocitats i amb sistema antiruptura.


Monitor grfic de color.
Tiquets amb codi de barres i lector de proximitat.
Interfonia.
Sistema de lectura de matrcules

Grup de sortida:

Dues barreres de dues velocitats i amb sistema antiruptura.


Monitor grfic de color.
Tiquets amb codi de barres i lector de proximitat.
Interfonia.

Grup de pagament automtic:


Embocadura per tiquets i per targetes de crdit.
Monitor amb guia grfica en 4 idiomes.
Emissi de rebuts.
Validaci de tiquets de descompte.
Selector de monedes i lector de tots les bitllets deuro.
Devoluci de monedes de 4 tipus.
Intercomunicador.
Sistema de seguretat.

Control i caixa per cobrament manual:


Ordinador de control i gesti, amb monitor, impressora i SAI.
Codificadora per emissi i per lectura de tiquets amb codi de barres.
Programes:

Software del sistema de control, amb llicncia.

Incls rases, cablejat, tubs, muntatge, installaci, posta en marxa i formaci

VIGILNCIA
Installaci complerta de sistema de vigilncia mitjanant cambres collocades a les
mateixes columnes de lenllumenat, videogravador amb connexi via Internet, connexi
amb policia local, detector per controlar laccs dintrusos, senyalitzaci, disc dur i monitor.
Incls rases, cablejat, tubs, muntatge, installaci, posta en marxa i formaci

CONSTRUCCIONS
Edificaci per a oficina i control de 15 m2 com a mnim amb:
installaci de climatitzaci i de calefacci
installaci delectricitat formada per un llum i 10 endolls
installaci de telfon i de connexi a Internet.
Una finestreta per atendre als usuaris
Una finestra amb visi amplia sobre laccs i laparcament
Porta amb clau
Inclou la reforma de vorera i vorada, si sescau
Dos vestuaris com a mnim formats per espai de vestidor, un WC, un lavabo i una dutxa
cada un, i equipats com a mnim amb:
Installaci de calefacci i daigua freda i calenta
Installaci elctrica formada per un llum i un endoll
Paviment i revestiment interior de parets de fcil neteja i desinfecci
Porta amb clau
Connexi a la xarxa de sanejament pblic del carrer del Nord.
Escomeses i comptadors daigua i delectricitat
SENYALITZACI I MOBILIARI URB
Senyalitzaci horitzontal i vertical, amb pintat de totes les places.
Pilones: reparaci i pintat de les existents, i collocaci de noves en la resta del permetre.
Barrera alta accionable des del control per impedir el pas de vehicles pesats cap a
laparcament de turismes

ALTRES
Mesures de seguretat i salut a les obres
Mesures de control de qualitat
Reposici de serveis afectats, a justificar

5. PRESSUPOST i TERMINI DEXECUCI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Treballs previs
Tancament perimetral
Enllumenat
Sistema de vigilncia
Control daccs i cobrament
Mesures contra incendis
Senyalitzaci
Pilones
Casetes de serveis i doficina
Imprevistos 5%

TOTAL DEXECUCI MATERIAL

691,10
37.647,30
49.361,00
12.430,00
75.000,00
16.092,50
6.060,00
5.080,00
51.700,00
12.703,10
266.765,00

Pressupost dExecuci Material : 266.765,00


18% I.V.A.
48.017,70
TOTAL IVA incls
314.782,70

El Pressupost s de tres-cents catorze mil, set-cents vuitanta-dos euros amb setanta


cntims, IVA. incls.
El termini d'execuci de les obres s de 4 mesos.

La Jonquera, 25 de novembre de 2010


Serveis Tcnics Municipals

Mar Plach Pniker

ANNEX
REPORTATGE FOTOGRFIC

DOCUMENT II.- PLNOLS