You are on page 1of 4

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran

:Dunia Sains dan Teknologi

Kelas/ tahun

: 2L

Bilangan murid

: 22 orang (9 lelaki, 13 perempuan)

Tarikh

: 16 April 2014 (Rabu)

Masa

: 9:45 – 10:45 am (60 minit)

Tema

: Sains Hayat

Bidang pembelajaran

: Haiwan

Topik

: Tumbesaran Haiwan

Standard kandungan

: 2.3. Memahami tumbesaran haiwan

Standard pembelajaran

:

2.3.5. Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak
dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar.
2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Hasil pembelajaran

: Di akhir pembelajaran, murid dapat:

1. menyatakan perubahan tumbesaran haiwan dengan betul selepas
menonton video.
2. menyusun dan menyatakan perubahan tumbesaran haiwan dengan betul
selepas aktiviti.
Kaedah

: Penyoalan dan permainan

Pengetahuan sedia ada

: Murid telah mempelajari perubahan yang berlaku
pada haiwan sejak dilahirkan

Kemahiran berfikir

: Mencirikan, membandingkan dan membezakan,

mengumpulkan dan mengelaskan, membuat urutan, membuat kesimpulan

LCD. Tumbesaran katak. mengelaskan Sikap saintifik dan nilai murni : Berani mencuba Sumber pengajaran dan pembelajaran : Komputer riba. berkomunikasi. 3. Guru menayangkan video berkait (15 minit) dan nyamuk. Haiwan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 2. Penstrukturan 1. Pencetusan Idea 1. katak. (5 minit) 2. lembaran kerja Langkah/ Fasa Orientasi Isi Kandungan 1. murid berbinca rama-rama d nyamuk. Guru tumbesaran dan katak. bulatan tumbesaran haiwan. dengan tumbesaran rama-rama. kertas mahjong. projektor.Kemahiran proses sains : Memerhatikan. rama-rama 1. Guru bertanya murid tentang a yang telah mereka memerhati dari vid tersebut. gambar haiwan. Topik pelajaran: Tumbesaran berkaitan dengan tumbesaran katak. Tumbesaran katak. rama-rama dan nyamuk kepa . Menyusun dan menyatakan 1. Guru menayangkan video ya 2. Guru memperkenalkan to pelajaran. Guru memberi gambar tumbesar Semula Idea tumbesaran tumbesaran katak.

murid. Menyatakan kepada murid. 4. Tumbesaran katak. Sebab dapat haiwan dengan lebih jelas. LCD dan projektor Agak sesuai. kertas mahjong. Agak sesuai. . lembaran kerja Alat bantu mengajar Komputer riba. Aplikasi Idea 1. tumbesaran 1. Guru meminta murid mencari d berkumpul dalam tiga kumpulan ia ‘Katak’. rama-rama 1. (5 minit) katak. ‘Rama-rama’ dan ‘Nyamuk’. rama-rama dan nyamuk. Guru meminta tumbesaran katak. 2. LCD. 3. murid menyus rama-rama d nyamuk pada kertas mahjong dala kumpulan masing-masing. Sebab dapat Bulatan tumbesaran haiwan merangsangkan deria murid. Guru dan murid bersama-sam membuat rumusan terhadap topik ya diajar. bulatan tumbesaran haiwan. projektor. gambar haiwan. Guru dan murid berbincang hasil ke setiap kumpulan. Guru mengedarkan lembaran ke (15 minit) dan nyamuk Penutup 1. Komputer riba.(20 minit) rama-rama dan nyamuk.

Bahan yang digunakan un haiwan ini perlu ditambahba Gambar haiwan dan kertas mahjong guna terlalu lembut dan hal in Sesuai. Sesuai. Murid dapat meng proses tumbesaran haiwan. Memberi Lembaran kerja peluang kepad berkomunikasi dan berfikir. Lembaran kerja da setakat mana murid mengus .