You are on page 1of 4

Bil

Nama

1 CHARLES LAU JUN HAN 25

25
GOH KOCK YUNG
20
HII LUNG WU
25
JACKSON GARY
40
JACKY NGOI YOU HENG 25
JEFFERY HII YII MING 40
KONG CHIONG SOON 20
KONG SZE LEONG
40
LAI GWO GUI
20
LAU CHENG HING
20
LAU CHONG SIN
40
LAU PICK CHERNG
40
LIM GUO RONG
30
LING YIH ZHI
30
LISTER ANAK DAY
40
MATHEW LOH KAI WEI 30
NGU YII YOUNG
25
PHANG CHING HUA
25
PHILIP WONG CHANG 30
RICHARD CHIEW ZHEN 40
ROLAND YEW HOE HOC 25
STEPHEN PANG YING 25
TENG KA CHAN
25
THAH LIENG GING
40
TING SIE GIEK
25
TING ZE JIN
20
TIONG HENG
20
VALIANT NEIL DAWSON30
WONG LEONG KUOK
25
YANG JIING SENG
20

2 CHIN KAH LEONG
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

25
29
18
29
51
18
42
22
33
14
15
24
32
18
22
52
28
26
25
30
21
23
25
20
44
39
30
22
35
20
50

BI
S

50
40
40
35
35
35
55
30
30
30
30
40
45
35
35
35
55
30
30
50
50
50
40
40
60
40
30
30
80
30
60

C
46
32
57
30
36
27
42
26
22
16
19
46
43
31
27
31
57
33
27
42
47
51
48
40
58
49
16
13
68
20
70

SEJ
S C

GEO
S C

MAT
S
C

KH1
S C

30
35
30
30
30
40
40
30
40
30
30
30
40
30
30
33
35
35
31
45
32
40
35
32
31
35
40
33
50
36
31

50
55
40
50
40
40
45
50
50
45
30
30
50
40
50
40
40
40
40
50
45
45
50
50
45
45
50
40
40
30
40

50
50
50
70
40
70
70
70
40
70
40
40
70
70
70
40
40
50
50
50
60
60
60
60
70
70
40
40
40
50
50

40
40
40
40
40
40
45
40
40
40
40
40
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
40
45

35
30
30
30
53
28
45
37
38
25
32
35
50
32
22
47
32
27
25
30
27
35
27
25
50
47
77
27
53
35
53

42
43
25
55
40
32
65
47
30
25
37
32
70
25
45
38
45
32
40
38
40
43
48
53
58
52
53
30
37
18
63

41
45
17
80
22
69
68
62
26
63
19
16
67
55
79
17
38
46
57
22
67
51
61
89
72
82
25
18
19
29
64

SN
S

55
65
23
68
55
70
83
68
65
82
40
50
70
65
68
53
55
72
65
62
68
73
80
63
75
72
60
46
68
33
78

50
40
50
45
30
35
50
40
40
30
30
40
60
40
30
35
40
35
20
40
45
50
50
40
45
60
35
45
65
55
55

C
55
49
37
58
27
43
63
50
37
52
30
31
66
40
51
34
52
46
38
39
55
55
59
52
68
68
23
31
60
26
77

PS
S
C

50
60
55
50
55
55
60
55
50
60
50
60
50
55
55
55
55
55
50
55
55
55
50
65
60
50
60
60
60
55
55

73
78
36
65
68
71
71
62
58
71
63
40
60
59
58
65
51
70
64
54
80
69
75
62
79
81
62
77
80
54
76

PM
S

40
40
40
50
85
35
50
50
50
10
25
30
40
30
40
50
25
40
40
20
40
25
30
20
50
25
30
30
50
20
70

32

C
57
66
48
56
73
47
52
50
64
38
38
34
43
41
37
70
45
51
31
50
48
36
45
46
66
47
56
33
59
41
71

BC
S C

53 70
50 37

50 34
50 47
50 43

33
50
50
52

56
40
44
56

50 58
50 53
50 18
50 31
60 55

SIVIK
S
C

Bil.F

Markah Sasaran & Pencapaian Peperiksaan Sekolah Ke -1/2011 ( 2A9)
BM
S C

25
30
20
30
60
30
30
30
40
20
10
10
30
10
15
60
10
20
10
20
10
20
20
20
20
30
25
30
20
15
30

3
4
6
1
3
6
3
3
6
5
3
5
4
4
6
4
4
3
4
7
4
5
2
3
1
0
3
7
4
9
1
0

32
47
27
44
71
27
43
41
42
29
14
19
43
24
20
76
22
33
22
23
25
18
24
21
53
31
47
17
48
17
71

Form Teacher : Tang Hing Dak & Fathiah

S - Markah Sasaran
C - Markah Pencapaian

F - Gagal mencapai sasaran

catatan
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Tidak mencapai sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Tidak mencapai sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Tidak mencapai sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Tidak mencapai sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Tidak mencapai sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran
Tidak mencapai sasaran
Mencapai Sasaran
Tidak mencapai sasaran
Mencapai Sasaran
Mencapai Sasaran

F Markah Sasaran & Pencapaian Peperiksaan Sekolah Ke -2/2011 ( 2A9 ) catatan 34 7 Tidak mencapai sasaran 40 3 Mencapai Sasaran 25 4 Mencapai Sasaran 41 4 Mencapai Sasaran 71 5 Mencapai Sasaran 30 4 Mencapai Sasaran 42 4 Mencapai Sasaran 32 8 Tidak mencapai sasaran 48 7 Tidak mencapai sasaran 22 4 Mencapai Sasaran 16 8 Tidak mencapai sasaran 26 10 Tidak mencapai sasaran 35 5 Mencapai Sasaran 48 5 Mencapai Sasaran 24 5 Mencapai Sasaran 53 6 Tidak mencapai sasaran 34 6 Tidak mencapai sasaran 27 5 Mencapai Sasaran 33 4 Mencapai Sasaran 23 8 Tidak mencapai sasaran 26 7 Tidak mencapai sasaran 22 5 Mencapai Sasaran 11 4 Mencapai Sasaran 47 5 Mencapai Sasaran 26 6 Tidak mencapai sasaran 34 6 Tidak mencapai sasaran 43 7 Tidak mencapai sasaran 30 7 Tidak mencapai sasaran 50 4 Mencapai Sasaran 33 8 Tidak mencapai sasaran 35 7 Tidak mencapai sasaran 36 8 Tidak mencapai sasaran 68 5 Mencapai Sasaran .Bil Nama 22 CHIN KAH LEONG 26 GOH KOCK YUNG 16 HII LUNG WU 26 JACKSON GARY 45 JACKY NGOI YOU HENG 16 JEFFERY HII YII MING 38 KONG CHIONG SOON 20 KONG SZE LEONG 30 LAI GWO GUI 13 LAU CHENG HING 20 LAU CHONG SIN 27 LAU PICK CHERNG 15 LIM GUO RONG 18 LING YIH ZHI 18 LISTER ANAK DAY 43 LOH CHENG SONG 20 MATHEW LOH KAI WEI 23 NGU YII YOUNG 22 PHANG CHING HUA 20 PHILIP WONG CHANG ENG24 RICHARD CHIEW ZHENG 15 ROLAND YEW HOE HOCK 17 RONNIE TANG GUI YIK 38 STEPHEN PANG YING KW 18 TENG KA CHAN 15 THAH LIENG GING 32 TING SIE GIEK 33 TING ZE JIN 25 TIONG HENG 15 VALIANT NEIL DAWSON 28 WONG LEONG KUOK 18 YANG JIING SENG 43 1 CHARLES LAU JUN HAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 BM S C BI S C SEJ S C GEO S C MAT S C KH1 C SN S C PS S C PM S C BC SIVIK S C S C 34 45 40 35 25 47 57 43 38 57 48 50 27 60 78 50 47 42 35 33 30 37 48 55 47 58 58 57 50 29 63 82 50 56 21 55 39 30 35 30 35 19 28 42 32 40 20 30 58 40 42 28 55 30 30 35 57 62 80 74 73 52 55 36 50 70 50 52 41 35 24 40 35 45 50 24 18 51 52 30 24 53 21 30 21 25 42 37 42 71 73 73 52 45 18 60 38 45 29 40 43 67 37 70 74 78 47 55 34 60 18 30 28 30 33 52 45 64 58 57 55 45 32 50 65 60 72 80 40 42 50 75 80 40 49 45 47 40 40 52 20 25 10 35 20 35 47 28 22 64 48 40 13 50 20 40 60 18 20 23 25 33 30 38 65 68 79 55 45 20 60 86 40 36 16 20 15 30 27 42 27 21 13 38 37 35 16 53 72 40 40 19 45 29 30 32 37 30 18 17 48 23 35 12 30 25 50 37 45 32 45 40 73 58 69 69 73 55 70 32 50 50 50 19 35 24 30 28 30 33 57 45 68 50 40 23 50 64 40 25 40 22 20 33 50 42 80 83 61 48 45 28 50 70 40 43 25 26 34 20 28 23 20 48 33 26 45 39 40 18 34 23 64 35 40 50 35 30 45 45 45 40 50 40 50 45 25 20 80 30 60 22 33 42 21 26 26 37 39 48 32 24 44 28 19 14 73 23 59 45 40 30 25 25 28 27 35 50 28 25 45 45 50 27 40 32 45 32 22 35 33 40 15 30 40 33 32 28 38 33 55 23 35 28 42 43 40 50 37 45 43 45 48 37 53 58 63 57 58 35 42 23 68 42 37 40 50 33 38 38 50 38 52 53 62 53 70 32 37 23 62 19 30 40 48 59 24 68 53 55 63 80 74 80 27 20 21 31 66 7 15 46 52 39 26 72 59 45 56 92 62 77 28 14 17 21 72 61 40 52 71 61 47 58 76 60 77 66 74 68 57 47 70 37 72 36 40 33 52 42 42 45 50 40 16 55 77 50 78 50 35 22 40 85 40 55 63 32 45 23 40 75 40 54 62 45 17 50 78 45 50 50 54 45 40 20 54 52 40 42 60 28 33 40 23 40 63 45 43 72 37 50 32 70 78 40 51 50 47 50 29 60 78 30 43 52 50 29 40 65 50 63 50 64 53 50 25 65 78 40 43 48 50 32 52 50 40 51 55 55 60 43 69 67 50 51 55 57 65 45 70 84 40 50 50 65 53 30 12 52 50 40 63 30 30 14 69 88 40 41 45 26 57 65 43 70 81 50 52 25 30 16 44 50 40 36 45 33 63 70 43 60 84 60 74 50 56 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40 40 50 40 50 Bil.

00 2 5 5 6 6 3 6 3 5 4 3 7 7 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3 1 2 2 6 3 4 5 3 7 Catatan Komen Guru Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaraSuka bercakap Tidak mencapai sasaraTidak bertanya Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaraTidak bertanya Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaraTidak bertanya Tidak mencapai sasaraTidak bertanya Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaraSuka bercakap Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaraTidak bertanya jika tidak faham jika tidak faham jika tidak faham jika tidak faham jika tidak faham .F Bil Markah Sasaran & Pencapaian Peperiksaan Sekolah Ke -3/2011 ( 2A9 ) MAT KH1 SN PS PM BC BM BI SEJ GEO Nama S C S C S C S C S C C S C S C S C S C CHARLES LAU JUN HAN 34 29 40 43 25 34 50 53 40 45 59 57 35 39 60 71 30 50 CHIN KAH LEONG 40 43 30 29 35 32 50 48 52 66 59 55 35 24 65 77 30 61 DANIEL WONG THY KAE 35 43 40 38 40 36 50 40 31 33 60 63 50 43 60 59 30 57 GOH KOCK YUNG 24 18 45 45 30 40 40 23 23 16 43 40 30 22 55 37 30 38 HII LUNG WU 29 28 30 38 30 38 50 42 77 61 73 60 40 40 60 58 30 53 JACKSON GARY 42 53 40 38 30 51 50 50 20 15 53 63 30 17 60 60 50 78 JACKY NGOI YOU HENG 22 22 20 27 40 31 45 40 71 70 74 47 30 28 65 59 30 45 60 64 JEFFERY HII YII MING 39 48 35 31 40 41 45 52 71 67 79 52 45 51 65 68 30 51 45 55 KONG CHIONG SOON 20 30 25 27 30 24 50 45 60 46 59 50 40 28 50 50 30 54 KONG SZE LEONG 22 28 20 21 20 30 45 45 24 13 64 45 30 25 40 25 30 57 LAI GWO GUI 19 25 20 16 30 38 40 47 66 81 79 57 30 25 70 76 30 45 LAU CHENG HING 18 25 20 17 25 23 35 23 16 4 39 23 25 11 50 56 30 40 LAU CHONG SIN 20 30 35 48 30 23 35 30 17 16 49 45 25 21 40 34 30 38 21 LAU PICK CHERNG 36 39 35 37 40 42 50 55 68 62 74 55 45 42 60 66 40 45 LIM GUO RONG 20 31 25 31 25 33 40 37 50 39 69 50 40 26 55 58 40 53 LING YIH ZHI 26 32 25 24 30 31 45 50 81 88 63 55 30 41 60 62 40 43 50 61 LISTER ANAK DAY 44 43 25 27 30 35 45 32 12 33 63 45 30 15 60 49 40 70 MATHEW LOH KAI WEI 27 34 50 51 30 31 45 42 42 37 54 42 30 33 60 56 45 52 NGU YII YOUNG 35 43 25 28 30 31 50 45 49 57 73 58 30 27 60 67 40 47 40 66 PHANG CHING HUA 21 36 25 29 35 38 45 50 48 58 63 42 30 29 60 65 40 52 44 PHILIP WONG CHANG ENG 29 33 30 36 20 29 45 17 24 26 49 38 30 23 40 49 30 43 RICHARD CHIEW ZHENG YUAN 23 22 40 42 30 41 45 40 70 37 59 42 45 34 60 68 30 49 50 61 ROLAND YEW HOE HOCK 22 27 45 41 35 33 50 50 55 61 77 52 40 42 55 70 45 51 RONNIE TANG GUI YIK 48 56 45 56 30 36 45 50 49 72 78 45 40 47 60 67 50 64 50 53 STEPHEN PANG YING KWONG 34 45 40 30 30 47 50 52 56 76 77 67 40 46 45 73 45 50 TENG KA CHAN 27 31 30 31 35 37 50 52 80 93 68 48 40 47 50 53 45 44 THOMAS CHENG AIK MING 20 26 20 14 20 29 40 33 29 60 69 43 30 27 45 42 40 54 TING SIE GIEK 40 43 35 37 30 39 50 48 80 90 69 58 55 42 65 74 30 45 50 71 TING ZE JIN 40 31 20 20 50 49 55 63 27 39 58 40 25 16 50 60 30 69 TIONG HENG 20 26 20 19 20 25 40 42 16 23 48 42 25 17 60 72 30 50 45 21 VALIANT NEIL DAWSON 34 46 70 77 35 40 45 33 18 18 73 60 55 49 60 73 30 54 WONG LEONG KUOK 24 23 20 19 25 19 55 30 25 24 39 42 30 19 50 54 30 43 40 .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SIVIK S C 30 46 30 51 40 41 30 40 30 27 40 73 30 38 30 47 30 41 30 52 30 31 30 21 30 27 30 43 30 19 30 29 42 61 30 26 30 30 30 27 30 33 30 30 30 37 50 51 30 39 25 30 30 26 30 31 30 48 30 21 30 37 30 27 Bil.

F Bil Markah Sasaran & Pencapaian Peperiksaan Sekolah MAT KH1 SN BM BI SEJ GEO Nama S C S C S C S C S C C S C CHARLES LAU JUN HAN 34 32 45 31 25 32 53 47 48 47 60 33 35 31 CHIN KAH LEONG 25 35 30 24 25 25 48 48 69 54 60 53 30 30 DANIEL WONG THY KAE 40 40 40 30 35 33 40 47 40 41 60 72 45 48 GOH KOCK YUNG 40 16 50 27 30 15 23 22 30 24 65 43 30 31 HII LUNG WU 30### 30 33 30 33 42 55 64 77 45 63 40 46 JACKSON GARY 40 57 30 29 40 43 50 45 30 27 65 55 30 26 JACKY NGOI YOU HENG 35 23 30 26 25 17 40 37 73 68 50 52 30 32 JEFFERY HII YII MING 35 43 35 34 40 31 52 55 70 59 55 53 45 46 KONG CHIONG SOON 20 34 30 20 30 33 45 47 60 49 55 43 30 27 KONG SZE LEONG 30 31 40 11 30 38 45 35 40 45 50 53 30 28 LAI GWO GUI 30 22 30 14 30 23 47 32 80 66 60 48 30 28 LAU CHENG HING 30 22 30 19 30 27 23 20 35 20 40 33 30 18 LAU CHONG SIN 40 16 50 16 35 28 30 25 40 17 50 47 30 23 LAU PICK CHERNG 40 20 40 29 40 42 55 67 65 71 60 67 40 43 LIM GUO RONG 30 22 35 21 30 18 37 33 45 50 55 53 30 26 LING YIH ZHI 30 23 40 27 30 22 50 38 85 86 60 52 40 36 LISTER ANAK DAY 30 34 30 22 30 33 32 48 30 34 50 50 30 18 MATHEW LOH KAI WEI 30 33 55 42 30 27 42 60 40 51 45 40 35 39 NGU YII YOUNG 30 32 30 23 30 23 45 52 60 65 60 40 30 40 PHANG CHING HUA 30 40 30 28 30 27 50 42 61 56 45 40 30 29 PHILIP WONG CHANG ENG 30 35 40 17 30 30 17 37 30 38 40 48 30 33 RICHARD CHIEW ZHENG YUAN 30 30 45 39 35 28 40 28 60 59 45 57 40 29 ROLAND YEW HOE HOCK 30 37 45 36 30 23 50 37 64 61 55 48 40 42 RONNIE TANG GUI YIK 50 59 60 47 45 41 50 53 70 51 50 63 40 43 STEPHEN PANG YING KWONG 40 51 40 36 45 35 52 60 80 77 70 58 40 50 TENG KA CHAN 30 32 40 28 40 25 52 65 85 90 50 58 40 47 THOMAS CHENG AIK MING 30 16 30 14 30 17 33 38 63 54 45 38 30 25 TING SIE GIEK 30 37 30 33 30 33 48 50 80 87 60 60 50 52 TING ZE JIN 30 34 20 30 40 42 63 67 40 49 40 67 30 29 TIONG HENG 30 26 30 22 30 33 42 38 30 28 45 42 30 21 VALIANT NEIL DAWSON 30 54 70 71 30 36 33 38 30 18 65 62 50 53 WONG LEONG KUOK 30 27 30 11 25 27 30 27 30 31 45 37 30 20 8 5 3 9 1 5 6 5 4 3 8 9 10 4 8 7 2 4 4 6 2 7 6 5 4 3 7 1 2 8 2 6 Catatan Tidak mencapai sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaran Tidak mencapai sasaran Tidak mencapai sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaran Tidak mencapai sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaran Tidak mencapai sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaran Mencapai Sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaran Mencapai Sasaran Tidak mencapai sasaran .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ke -4/2011 ( 2A9 ) PS PM BC S C S C S C 71 60 40 55 77 69 40 54 59 32 40 65 37 15 40 35 58 61 30 52 60 66 60 74 59 63 40 41 66 56 68 63 40 53 57 57 50 53 30 50 25 50 30 60 76 72 30 41 56 54 40 49 34 25 40 38 25 28 66 55 40 58 58 37 30 38 62 62 40 41 63 62 49 51 30 71 56 51 50 50 67 69 40 40 68 54 65 68 30 45 46 57 49 42 30 46 68 63 30 43 63 56 70 46 30 54 67 66 60 66 55 57 73 75 50 52 53 30 30 49 42 30 40 54 74 78 30 52 73 58 60 39 50 72 72 69 30 47 25 27 73 74 30 63 54 65 40 47 25 40 SIVIK S C 40 34 40 37 40 55 40 21 30 43 60 79 30 41 40 45 30 59 40 64 30 37 30 23 40 20 40 36 40 31 30 33 30 72 30 39 30 45 30 35 30 30 30 43 30 42 60 48 50 52 30 37 40 47 30 44 40 62 30 28 30 44 30 24 Bil.