You are on page 1of 3

BAHAGIAN C - ULASAN

(15 Markah)
Lihat rajah di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat
dalam rajah tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga
100 patah perkataan.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ . Disemak dan . disahkan oleh.SOALAN TAMAT – Disediakan oleh.

____________________________ ___________________________ (Puan Norhafishah binti Yahya) Shah bin Awang) (Encik Mohd .