You are on page 1of 1

Linggwistikong komunidad - ay ang iba'tibang uri ng mga wikang ginagamit sa

komunidad sa paglipas ng panahon.
Halimbawa: beki language, jejemon, social
media words like lol, lmao, brb, etc.
LINGGWISTIKO - ang siyentifikong pagaaral ng wika ay tinataawag na linggwistiks.
Saklaw nito ang mga gawaing observasyon,
pagtatanong, klasifikasyon, konklusyon,
verifikasyon at revisyon.
Pragmatik - pragmatika ay isang
kabahaging larangan ng lingguwistika na
nag-aaral ng mga paraan kung paano
nakapag-aambag ang konteksto sa
pagbibigay ng kahulugan sa wika o salita. Isa
itong sangay ng semiotika o semantikang
tumatalakay sa ugnayan ng mga
ipinapakitang senyales o paraan ng
paghahayag, at pati na ng mga taong
gumagamit nito.

Diskursal - malayang nasasabi ng tao ang
kanyang saloobin,kaisipan o ideya sa kahit
sinumang lahi ng tao sa mundo.Kung kaya
mahalaga ang pakikipagdiskurso sa buhay
ng tao.

Sitwasyong Pangwika