You are on page 1of 39

ANEXE 30, 31, 32 : INGRIJIRI LA DOMICILIU

……………….

ANEXA 30

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU
ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

1.

PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA
DOMICILIU ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

Nr.

Serviciu de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijire paliativă la domiciliu

crt.

1.

Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză şi scaun*****)

*****) Recomandarea serviciului se face de către medici pentru toţi parametrii prevăzuţi, respectiv: temperatură, respiraţie, puls, TA
2.

Administrarea medicamentelor:
2.1 intramuscular*)
2.2 subcutanat*)
2.3. intradermic*)
2.4 oral
2.5 pe mucoase
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.

3.

Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului*) ****)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară activitatea într-o formă

legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

4.

Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă

vezicală***)

***) la bărbaţi se efectuează de către medicul care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală

la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri medicale paliative

5.

Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului*) ****)
*) În afara injecţiilor şi perfuziilor cu produse de origine umană.
****) Se efectuează sub supravegherea medicului care îşi desfăşoară activitatea într-o formă

legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

6.

Alimentaţia enterală pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor

7.

Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea

asiguratului/apar ținătorului

8.

Clismă cu scop evacuator

9.

Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor

10.

Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor

de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor

11.

Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj,

fizioterapie respiratorie

12.

Îngrijirea plăgilor simple și/sau suprainfectate/suprimarea firelor

13.

Îngrijirea escarelor multiple

14.

Îngrijirea stomelor

15.

Îngrijirea fistulelor

16.

Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului

17.

Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului

18.

Monitorizarea dializei peritoneale

19.

Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei**)

**) Este inclus şi mijlocul ajutător pentru absorbţia urinei, minim 2 mijloace ajutătoare pentru

absorbţia urinei/zi.

20.

Evaluarea asiguratului: stabilirea şi aplicarea unui plan de îngrijiri în controlul durerii şi altor simptome asociate bolii şi reevaluarea p

21.

Evaluarea mobilităţii, a capacităţii de auto-îngrijire, a riscului de apariţie al escarelor sau gradul

escarelor, identificarea nevoilor nutriţionale, implementarea intervenţiilor stabilite în planul de îngrijiri şi reevaluarea per

22.

Masaj limfedem şi contenţie elastică

23.

Masaj limfedem cu pompa de compresie

24.

Montare TENS

25.

Administrare medicaţie prin nebulizare

26.

Aspiraţie gastrică

27.

Aspiraţie căi respiratorii

28.

Paracenteză

29.

Ventilaţie noninvazivă ****)

****) Se efectuează sub supravegherea medicului pneumolog cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor r
Ventilaţie non- invazivă (nivel III) sau a medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă, medicului specialist de medicină de
formă legală la furnizorul

de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

30.

Alimentaţie parenterală – alimentaţie artificială pe cateter venos central sau periferic****)
****) Se efectuează sub supravegherea medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă

care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domi
Serviciul nu include medicaţia specifică.

NOTA 3: Serviciile de la punctele 20 şi 22 – 28 se acordă de către medicii de specialitate cu atestat îngrijiri paliative. NOTA 5: Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se acordă în condiţiile stabilite prin anexa nr. 1. NOTA 2: Serviciile de la punctele 1 – 19 și 29 – 31 se acordă de furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ. PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ. ÎNŢELEGERI. CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 1. NOTA 4: Serviciul de la punctul 31 se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de reabilitare medicală care î și desfă șoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.31 Kinetoterapie individuală NOTA 1: Serviciile de la punctele 1 – 31 se acordă de furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu. . beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI. 31 la ordin.

cu modificările şi completările ulterioare – prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Casa de Asigurări de Sănătate ……………………. nr. …………/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii de Guvern nr. ……… din data …………………….. 2. prevăzut la lit. A din prezenta anexă. cu modificările şi completările ulterioare. Decizia nr. beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu prevăzut la lit. ANEXA 31 A .Model - Având în vedere: – prevederile Legii nr. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015. cu modificările şi completările ulterioare . – prevederile H.883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.G. Preşedintele – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate ………. înţelegeri. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. în condiţiile stabilite de respectivele documente internaţionale. A din prezenta anexă.

dintre care un exemplar pentru asigurat iar un exemplar rămâne la casa de asigurări de sănătate. lei. ART. ART. lei. statusul de performanţă ECOG al asiguratului ……………. recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu eliberată de medicul de specialitate din ambulatoriu inclusiv medicul de familie/medicul de specialitate din spital. . în vederea depunerii acesteia la furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. dr. cu diagnosticul de ……………. ……/data ……………… DECIDE ART. CNP/cod unic de asigurare.Văzând cererea nr. 1 Se aprobă pentru numitul …………………. sumă …………. constând în următoarele servicii medicale de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… pentru ……… zile.. CNP/cod unic de asigurare ………………. înregistrată la Casa de Asigurări de Sănătate …………. a unui accident de muncă sau sportiv. ………….. 3 Prezenta decizie are o valabilitate de 10 zile lucrătoare de la data emiterii de către casa de asigurări de sănătate. sumă …………. 2 Tariful pe o zi de îngrijire prevăzut la art. În temeiul prevederilor Ordinului pentru numirea preşedintelui – director general al Casei de Asigurări de Sănătate nr.... episodul de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. telefon)*) ………………… beneficiar domiciliat în …………………. nume şi prenume ……………… sau de împuternicitul acestuia (Nume. lei. în data de …………… depusă de beneficiar (asigurat).. prenume. cu tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu de …. lei... declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că afecţiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale. pentru ……… zile cu tariful pe o zi de îngrijire paliativă la domiciliu de ….. 1 este suportat de către Casa de Asigurări de Sănătate. din unitatea sanitară …………………. …………………. 4 Prezenta decizie s-a întocmit în două exemplare.. adresă completă. ART.

Preşedinte – Director General. *) în situaţia în care cererea nu este depusă de beneficiar (asigurat) acest câmp se completează obligatoriu şi se înscrie calitatea: – părinte – soţ/soţie – fiu/fiică – reprezentant legal al asiguratului – împuternicit legal – care nu poate fi reprezentant legal. | Furnizori de servicii de îngrijiri | Adresă completă | medicale la domiciliu/îngrijiri | paliative la domiciliu | sediu social/ | Adresă completă | punct de lucru/ | | Telefon/Fax/Pagină | Telefon/Fax/Pagină | | | web | web | |_ |1 | | | | |_ |2 | | | | | | | | | .. DECIZIE – VERSO - LISTA FURNIZORILOR DE SERVICII DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU/ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU AFLAŢI ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ……………. administrator şi angajat al unui furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. asociat.

Diagnostic boli asociate …………………………………………… Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A – Data efectuării serviciilor B – Nume prenume evaluator C – Semnătura evaluator | Evaluare |Problema |Servicii |Data | | iniţială |(actuală/ |îngrijiri|la care | |_ _|potenţială)|paliative|urmează a | |Data| B | C | |stabilite|se efectua| | | | | |de |serviciile| | | | | |evaluator| | A |Nume |Semnă |prenume |persoa |persoană |care a |care a |efectu |efectuat |serviciile| |serviciile| | . …………. Numele şi prenumele asiguratului ………………………………. încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ……. C. CNP/cod unic de asigurare al asiguratului ………………………………..Model - PLAN DE ÎNGRIJIRE PENTRU SERVICII DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu ………………..I.U.|_ |… | | |_ | | | | | | | ANEXA 31 B . Contract …. Diagnostic medical ………………………………………………….. Nr...

G.. 30 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.| | | | | |_ |_ |_ |*) _| _| _| _| | | _| | |_ | | _| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_ |_ |_ _| _| _| _| _| |_ _| | Reevaluare |Problema |Servicii |Data | A |Nume |Semnătură |Data | |(actuală/ |îngrijiri|la care | |prenume |persoană |următoarei | |_ _|potenţială)|paliative|urmează a | |persoană |care a |Data| B | C | |stabilite|se efectua| |care a |efectuat | | | | | |de | | | | |evaluator| | | | | |*) | |_ |_ |_ _| _| _| _| | |reevaluări | | |serviciile| | | _| |efectuat |serviciile| |serviciile| | |_ | | | | _| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_ |_ |_ _| _| _| _| _| |_ _| *) Se vor înscrie servicii de îngrijire paliative conform anexei nr. nr. ………. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării .

4... (Se va nota şi cod diagnostic.asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015./………. în caractere numerice.. unitatea sanitară cu paturi (spitalul) …………………. 5..I. contract …………. Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate: ………………………………………………………………. Domiciliul ……………………………………………… 3. încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ………….) 5. 2. Numele şi prenumele asiguratului ………………………………. Codul numeric personal al asiguratului/cod unic de asigurare …………………………. statusul de performanţă ECOG*) ………………………………………… 6.U.model - RECOMANDARE pentru îngrijiri medicale la domiciliu Nr. ANEXA 31 C . cu modificările şi completările ulterioare. …………. C. revizia a 10-a OMS – Lista cu 999 coduri de boală. pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM. 4. …….***) Furnizorul de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate inclusiv medicul de familie. 1. 30 la ordin*1)) periodicitate/ritmicitate*2) .. 3.. Nr. Servicii de îngrijiri recomandate: (cu denumirea din anexa nr.

mobilizare). 7. 7. ———— *) statusul de performanţă ECOG: – statusul de performanţă ECOG 3 – pacientul este incapabil să desfăşoare activităţi casnice... – statusul de performanţă ECOG 4 – pacientul este complet imobilizat la pat. Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri. este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei.1. **) Nu poate fi mai mare de 90 de zile/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). d) ……………………… ……………………. Codul medicului ………………………………………………. Ştampila secţiei din care se medicale din ambulatoriul de Ştampila furnizorului de servicii externează asiguratul şi semnătura şefului de secţie specialitate/asistenţă medicală primară Data …………………. necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare). b) ……………………… ……………………… ……………………. dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă. Semnătura şi parafa medicului Semnătura şi parafa medicului din care a avut în îngrijire familie ………………………… ambulatoriul de specialitate/medicului asiguratul internat Data de ………………………………. .. c) ……………………. 8. a) ……………………… ……………………. ……………………. alimentaţie. Durata pentru care asiguratul poate beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu**) ………………………………………………………………..

cu patologia pacientului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia. nr./………. NOTĂ: 1.***) . 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.model - RECOMANDARE pentru îngrijiri paliative la domiciliu Nr. 2. ……. în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia asiguratului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia. ……….***) Se va completa cu numărul din registrul de consultaţii/foaie de observaţie *1) la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. *2) periodicitate/ritmicitate serviciilor recomandate se stabileşte pentru fiecare tip de serviciu în parte. cu modificările şi completările ulterioare./2015. Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi nici recomandările medicale care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor recomandate. ANEXA 31 D .. 2.G. în concordanţă cu diagnosticul. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.. Termenul de valabilitate al recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării.

încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ………….. 4. Codul numeric personal al asiguratului/cod unic de asigurare …………………………. 7. 2. d) ……………………………………………... c) …………………………………………….Furnizorul de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate. 1. ……………………………………………….I. 4. . …………. 5. unitatea sanitară cu paturi (spitalul) ………………………… C. pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM. 3. Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate: ………………………………………………………………. Numele şi prenumele asiguratului ………………………………. Servicii de îngrijiri recomandate: (din anexa 30 la ordin*1)) a) …………………………………………….) 5.. 5. Ştampila secţiei din care se Ştampila furnizorului de servicii externează asiguratul şi medicale din ambulatoriul de semnătura şefului de secţie specialitate Data …………………… Data ……………………….. Nr. revizia a 10-a OMS – Lista cu 999 coduri de boală. Domiciliul …………………………………………………… 3. 8. ………………………………………………. statusul de performanţă ECOG*) ………………………………………… 6. în caractere numerice. ………………………………………………. 7.U.. Semnătura şi parafa medicului Semnătura şi parafa medicului din care a avut în îngrijire ambulatoriul de specialitate asiguratul internat ………………………… ……………………………. ………………………………………………. 5.. Codul medicului ………………………………………………. Durata pentru care asiguratul poate beneficia de îngrijiri paliative la domiciliu**) ………………………………………………………………. b) ……………………………………………. (Se va nota şi cod diagnostic. contract ………….

dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă. cu modificările şi completările ulterioare NOTĂ: 1. ……….———— *) statusul de performanţă ECOG: – statusul de performanţă ECOG 3 – pacientul este incapabil să desfăşoare activităţi casnice./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. *1) Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015. **) Nu poate fi mai mare de 90 de zile o dată în viaţă pentru îngrijiri paliative la domiciliu.. necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare) – statusul de performanţă ECOG 4 – pacientul este complet imobilizat la pat. alimentaţie. 2. mobilizare). ***) Se va completa cu numărul din registrul de consultaţii/foaie de observaţie. 2. nr. Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de îngrijiri paliative la domicil ANEXA 31 .

bolnavul poate fi: . Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi nici recomandările medicale care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor recomandate. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu. asociaţi. alţii decât medicii de familie. soţ/soţie sau rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu. 1 (1) Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu. conform modelului prezentat în anexa nr. în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia.CONDIŢIILE acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu şi modalităţile de plată ale acestora ART. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu. în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia asiguratului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia. cu precizarea acestui status. specialită ți clinice și reabilitare medicală. (2) Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu. cu excepţia unităţii sanitare cu paturi care are organizată şi aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii structură de îngrijiri medicale la domiciliu pentru eficientizarea managementului cazurilor externate din spitalizare continuă. persoane fizice sau juridice autorizate şi evaluate în condiţiile legii pentru acordarea acestor tipuri de servicii. 31 C la ordin. medici aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care au calitatea de reprezentanţi legali. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la acelaşi furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu sau la același furnizor de servicii medicale care are încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte și pentru asisten ța medicală primară. administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. medici care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor. furnizori care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului şi de statusul de performanţă ECOG al acestuia. Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate. inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor. inclusiv medicii de familie. recomandă îngrijiri medicale la domiciliu numai ca o consecinţă a consultaţiei medicale raportate la casa de asigurări de sănătate. În funcţie de statusul de performanţă ECOG. ca o consecinţă a actului medical propriu.

Tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu stabilit conform celor de mai sus este prevăzut în decizia casei de asigurări de sănătate conform anexei 31 A la ordin. (2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire la domiciliu se obţine înmulţind numărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire la domiciliu cu tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu. indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi conform recomandării.1. 30 la ordin. cu obligativitatea precizării ritmicităţii/periodicităţii serviciilor. mobilizare) – statusul de performanţă ECOG 4. este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei. pentru un asigurat. Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri. dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă. a) incapabil să desfăşoare activităţi casnice. 2 (1) Lista serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu este prevăzută în anexa nr. Fiecare episod de . pentru îngrijirile acordate asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 4 şi tariful maximal pentru o zi de îngrijire acordat asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 3 este de 50 lei. În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse costurile materialelor sanitare pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu. sau în registrul de consultaţii în ambulatoriu. dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). (3) Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea. b) complet imobilizat la pat. tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu se reduce proporţional. (3) Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se consemnează de către medicul curant al pacientului în biletul de externare. 2. ART. consemnate în formularul “Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu”. Tariful maximal pe o zi de îngrijire la domiciliu este de 55 lei. Prin o zi de îngrijire se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu conform recomandării. la externarea acestuia. în funcţie de numărul serviciilor recomandate. alimentaţie. Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 4 servicii pe caz din lista prevăzută în anexa nr. 30 la ordin. conform formulei: Număr servicii recomandate / număr minim de servicii (4) x tariful pe zi de îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG. În caz contrar. necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare) – statusul de performanţă ECOG 3. asupra necesităţii efectuării îngrijirilor medicale.

Pentru asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri paliative este necesară prezenţa unui medic cu atestat în îngrijiri paliative şi a unui asistent medical. 4 (1) Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu. cu un program de lucru care să asigure o normă întreagă pe zi atât pentru medic cât şi pentru asistentul medical. (3). zilnic. internarea. (2) Furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu încheie contracte de îngrijiri paliative cu casele de asigurări de sănătate dacă fac dovada funcţionării cu personal de specialitate. 3 Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii conform unui plan de îngrijiri stabilit în conformitate cu recomandările făcute de către medicii de familie.îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. Prin personal de specialitate se înţelege: medici cu atestat în îngrijiri paliative şi asistenţi medicali absolvenţi ai unui curs de îngrijiri paliative. alţii decât medicii de familie. îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive. inclusiv sâmbăta. (5) În situaţia în care furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu întrerupe furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul. la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile. persoane fizice sau juridice autorizate şi evaluate în condiţiile legii pentru acordarea acestor tipuri de îngrijiri. în termen de 2 zile lucrătoare de la data întreruperii îngrijirilor medicale la domiciliu. – un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru personalul care acordă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. asiguratul doreşte să renunţe la serviciile de îngrijire medicală la domiciliu din motive personale. ART. conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu. care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru acordarea de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu. casa de asigurări de sănătate cu care este în relaţie contractuală. (4) Numărul maxim de servicii care pot fi raportate de către furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu are în vedere următoarele: – timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient este de 1 oră. În situaţia în care. duminica şi în timpul sărbătorilor legale. ART. Pe lângă personalul de . furnizorul anunţă în scris – cu precizarea motivului. medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi medicii de specialitate din spital. Pentru a beneficia din nou de îngrijiri medicale la domiciliu asiguratul reia procedura de aprobare de către casa de asigurări de sănătate a îngrijirilor medicale la domiciliu în limita numărului de zile prevăzut la alin.

variaţiile planului de îngrijire sunt transmise casei de asigurări de sănătate odată cu raportarea lunară. 30 la ordin. cu precizarea acestui status. în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia. 5 (1) Lista serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu este prevăzută în anexa nr. 31 D la ordin. administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu. soţ/soţie sau rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu. asiguraţilor eligibili. Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu. (4) Statusul de performanţă ECOG pentru care se acordă îngrijiri paliative la domiciliu este definit la art. specialități clinice și reabilitare medicală. pacienţii cu afecţiuni oncologice şi cei cu HIV/SIDA. În situaţia în care planul de îngrijire se modifică în funcţie de necesităţile pacientului. (2). la nivelul furnizorului poate funcţiona şi alt personal: psihologi. (3) Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu. cu speranţă limitată de viaţă şi cu status de performanţă ECOG 3 sau 4. Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu cu excepţia unităţii sanitare cu paturi care are organizată şi aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii structură de îngrijiri paliative la domiciliu pentru eficientizarea managementului cazurilor externate din spitalizare continuă. 1 alin. ca o consecinţă a actului medical propriu. Medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu întocmeşte după prima vizită planul de îngrijire pe care îl comunică în maximum 3 zile lucrătoare la casa de asigurări de sănătate. (2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire paliativă la domiciliu se obţine înmulţind numărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire cu tariful pe o zi de îngrijire. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. kinetoterapeuţi. Furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu nu poate efectua servicii de îngrijiri paliative la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la acelaşi furnizor de îngrijiri paliative la domiciliu sau la același furnizor de servicii medicale care are încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte și pentru asisten ța medicală primară. nu poate efectua servicii de îngrijiri paliative la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medici care au calitatea de reprezentanţi legali. ART.specialitate. îngrijitori. (5) Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu se face de către medicii de specialitate cu specialităţi oncologie şi boli infecţioase. asociaţi. Tariful maximal pe o zi de îngrijire paliativă la domiciliu este de 65 lei pentru îngrijirile acordate asiguraţilor . medici care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor. logopezi. Sunt consideraţi eligibili. conform modelului prevăzut în anexa nr.

funcţie de numărul serviciilor recomandate. în funcţie de numărul serviciilor cuprinse în cadrul planului de îngrijire. conform anexei 31 D la ordin. (3) În situaţia în care numărul serviciilor de îngrijiri paliative stabilite de medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu în cadrul planului de îngrijire conform anexei 31 B la ordin şi efectuate de furnizor. tariful prevăzut în decizie se reduce proporţional. tariful se reduce proporţional. conform formulei: Număr servicii recomandate / număr minim de servicii (5) x tariful/zi de îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG Tariful pe o zi de îngrijire paliativă la domiciliu stabilit conform celor de mai sus este prevăzut în decizia casei de asigurări de sănătate conform anexei 31 A la ordin şi rămâne nemodificat în situaţia în care numărul serviciilor de îngrijiri paliative stabilite de medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu. În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse costurile materialelor sanitare pentru realizarea serviciului de îngrijire paliativă la domiciliu. În caz contrar. Prin o zi de îngrijire paliativă la domiciliu se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu. În situaţia în care îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive. 30 la ordin. la calcularea celor 90 de zile se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile paliative. Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 5 servicii din lista prevăzută în anexa nr. conform recomandării pentru un asigurat. dar nu mai mult de 90 de zile de îngrijiri paliative o singură dată în viaţă. (4) Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu se stabileşte de către medicul care a făcut recomandarea. . este mai mic faţă de numărul serviciilor recomandate. în cadrul planului de îngrijire prevăzut în anexa 31 B la ordin este mai mare faţă de cel prevăzut în recomandare.cu status de performanţă ECOG 4 şi tariful maximal pentru o zi de îngrijire acordată asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 3 este de 60 lei. indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi. conform formulei: Număr servicii cuprinse în cadrul planului de îngrijire / număr de servicii conform recomandării x tariful/zi de îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG şi prevăzut în decizie.

(2) Numărul maxim de servicii care pot fi raportate de către furnizorul de servicii de îngrijiri paliative are în vedere următoarele: – timpul mediu/episod zilnic de îngrijiri pentru un pacient este 1 oră. (2). 31 B la ordin. în termen de 2 zile lucrătoare de la data întreruperii îngrijirilor paliative. soţ/soţie. zilnic. inclusiv sâmbăta. acestea se vor reflecta în Planul de îngrijire pentru servicii de îngrijiri paliative la domiciliu. împreună cu cererea de acordare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. casa de asigurări de sănătate cu care este în relaţie contractuală. se depune de către asigurat. Pentru a beneficia din nou de îngrijiri paliative. În situaţia în care furnizorul de îngrijiri paliative întrerupe furnizarea de îngrijiri paliative unui asigurat din următoarele motive: decesul. Planul de îngrijire se stabileşte pe baza evaluării iniţiale a pacientului şi este revizuit în funcţie de necesităţile pacientului sau cel puţin o dată la 30 de zile. stabilit în conformitate cu prevederile art. 7 (1) Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu. situaţie în care se suspendă episodul de îngrijiri paliative fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare de către casa de asigurări de sănătate.ART. în urma evaluării asiguratului se decide că acesta nu mai este eligibil. ART. Al treilea exemplar rămâne la asigurat. Medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu ajustează pachetul de servicii în funcţie de necesităţile pacientului. care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală. (4). furnizorul anunţă în scris – cu precizarea motivului. de o persoană împuternicită legal în acest sens sau de reprezentantul legal al asiguratului la casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă asiguratul. asiguratul doreşte să renunţe la serviciile de îngrijire paliative la domiciliu din motive personale. respectiv pentru îngrijiri paliative la domiciliu se eliberează în 3 exemplare. 4 alin. 5 alin. internarea. duminica şi în timpul sărbătorilor legale. din care un exemplar rămâne la medic. Împuternicitul legal nu poate fi asociat/administrator/reprezentant legal/angajat într-o formă legală al unui furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 6 (1) Furnizorii de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu acordă servicii de îngrijiri paliative conform unui plan de îngrijiri stabilit de către medicul cu atestat în îngrijiri paliative şi asistentul medical care funcţionează la furnizorul respectiv. cu excepţia situaţiei în care întreruperea îngrijirilor paliative a survenit ca urmare a internării asiguratului. de către unul dintre membrii familiei (părinte. fiu/fiică). asiguratul reia procedura de aprobare de către casa de asigurări de sănătate a îngrijirilor paliative în limita numărului de zile prevăzut la art. – un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru servicii de îngrijiri paliative. Modelul planului de îngrijire este cel prevăzut în anexa nr. Un exemplar. urmând a fi predat furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu care îi va . după caz.

La analiza cererilor şi recomandărilor primite. soţ/soţie. codul numeric personal – CNP/cod unic de asigurare. (3) Casa de asigurări de sănătate analizează cererea şi recomandarea primită. în maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia. unuia dintre membrii familiei (părinte. Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se face în scris şi motivat. (4). soţ/soţie. Decizia se expediază prin poştă sau se predă direct asiguratului. În cazul acceptării. emiterii deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.acorda serviciile respective. unul dintre membrii familiei (părinte. fiu/fiică). (4) Asiguratul. Documentele depuse în copie sunt certificate pentru conformitate prin sintagma “conform cu originalul” şi prin semnătura asiguratului. cererea este supusă aprobării şi. persoanei împuternicite legal în acest sens sau reprezentantului legal al asiguratului. fiu/fiică). casa de asigurări de sănătate va lua în considerare statusul de performanţă ECOG al asiguratului. pe baza deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurări de sănătate. în limita sumei prevăzute cu această destinaţie. iar cererea este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinaţie. status ECOG şi periodicitatea/ritmicitatea serviciilor recomandate şi numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul în anul respectiv. (2) Pentru obţinerea deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. o persoană împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul. Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. soţ/soţie. 2 alin. o persoană împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului. concordanţa dintre diagnostic. soţ/soţie. unuia dintre membrii familiei (părinte. 5 alin. împreună cu decizia de acordare de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. asiguratul. dacă cererea a fost aprobată. cu indicarea temeiului legal. în maximum două zile lucrătoare de la data depunerii. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează recomandarea medicală cu specificarea domiciliului copilului şi certificatul de naştere (în copie) cu codul numeric personal – CNP/codul unic de asigurare. respectiv art. (3). fiu/fiică). se adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aflat în relaţii . recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că afecţiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale. a unui accident de muncă sau sportiv. şi este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. actul de identitate (în copie). a persoanei împuternicite de acesta sau a reprezentantului legal al asiguratului. astfel încât să nu depăşească numărul de zile prevăzut la art. respectiv. fiu/fiică). unul dintre membrii familiei (părinte.

(2) Criteriile de prioritate. raportat şi validat. semnătura asiguratului. 9 (1) În baza fişelor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 8 Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu completează pentru fiecare asigurat căruia îi acordă servicii o fişă de îngrijire care conţine datele de identitate ale acestuia. a unuia dintre membrii familiei (părinte. ART. de tipul şi stadiul afecţiunii pentru care a fost efectuată recomandarea şi de nivelul de dependenţă al bolnavului. tipul serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative acordate. semnătura persoanei care a furnizat serviciul medical. 10 (1) Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu şi asigurarea accesului asiguraţilor la aceste servicii. în limita numărului de zile aprobat de casa de asigurări de sănătate pentru fiecare caz aprobat şi de tariful pe zi de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. respectiv numărul de decizii privind aprobarea acordării serviciilor emise în luna anterioară. ART. după caz. furnizorul întocmeşte factura lunară şi desfăşurătorul lunar al serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aprobate. (3) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se face lunar în funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu realizat. (5) Casa de asigurări de sănătate eliberează decizii pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative care nu se suprapun ca perioadă de timp în care sunt acordate de către furnizor/furnizori aceste servicii. precum şi evoluţia stării de sănătate. data şi ora la care acestea au fost efectuate. durata. în luna următoare celei pentru care se face decontarea. înscrisă pe versoul deciziei. până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu încheiat cu casa de asigurări de sănătate.contractuale cu casa de asigurări de sănătate şi care este inclus în lista de furnizori. liste de prioritate pentru asiguraţi. alcătuind. (2) Furnizorul depune la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală factura lunară însoţită de desfăşurătorul serviciilor efectuate. soţ/soţie. precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate ţin cont de data înregistrării cererilor la casa de asigurări de sănătate. care confirmă efectuarea acestor servicii. fiu/fiică). după caz. pentru serviciile de îngrijire acordate în decursul unei luni calendaristice. ART. se stabilesc de către serviciul . casele de asigurări de sănătate vor analiza lunar numărul de cereri. a persoanei împuternicite legal de acesta sau a reprezentantului legal al asiguratului. însoţită de copiile planurilor de îngrijiri paliative la domiciliu.

(4) Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordării de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu este de 10 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia de către casele de asigurări de sănătate. numărul total de zile de îngrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile în ultimele 11 luni. măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. 11 În situaţia în care un asigurat beneficiază atât de îngrijiri medicale la domiciliu cât şi de îngrijiri paliative la domiciliu. cu avizul Consiliului de administraţie. viza juridică și viza de control financiar preventiv. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. care prescriu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope pentru terapia durerii. 31 A la ordin.medical al casei de asigurări de sănătate. 13 Medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. Neparticiparea furnizorilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. pe fiecare pagină. Casele de asigurări de sănătate întocmesc un centralizator zilnic al deciziilor emise care va con ține în mod obligatoriu semnăturile conducerii. respectă prevederile legale în vigoare privind condiţiile de prescriere a medicamentelor. se aprobă prin decizie de către preşedintele-director general şi se publică pe pagina web a acesteia. ART. 12 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial (sau ori de câte ori este nevoie) întâlniri cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor. ANEXA 32 . Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. ART. ART. (3) Modelul unic de decizie pentru aprobarea acordării de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emisă de casele de asigurări de sănătate este prevăzut în anexa nr.model - CONTRACT DE FURNIZARE de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu .

reprezentată prin preşedinte – director general …………….. nr. respectiv cele prevăzute în planul de îngrijiri paliative la domiciliu. judeţul/sectorul …………………. ……. III.. str. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015. 3 Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate sunt cele aprobate de casa de asigurări de sănătate.. cu modificările şi completările ulterioare. 400/2014.. nr. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate ART. conform Hotărârii Guvernului nr. ap. ………. cu sediul în municipiul/oraşul …………………. fax ………………. …….G. nr. judeţul/sectorul …………………./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H. ……………….1. …………. …….../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H. şi Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu: reprezentat prin: ……………………………………. având sediul în municipiul/oraşul ………………….G. cuprinse în anexa nr. et. str. cu modificările şi completările ulterioare. Persoana fizică/juridică ……………………………………. …. 2 Furnizorul prestează servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu asiguraţilor. Obiectul contractului ART. bl.. 1.. fax ……………. telefon …………. 400/2014. Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ………………………. ART.... adresă e-mail ………………………… 1. …….. ………………. Durata contractului . sc.. …………. telefon …………………. 30 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. nr.. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.

precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. efectuate. 2. raportate şi validate. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a H. 400/2014.ART. (1) din textul H. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate. pentru serviciile pentru care fac dovada funcţionării cu personal de specialitate şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. ART. nr. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. înţelegerile. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2015. contravaloarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu contractate. să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare. precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori. lista nominală a acestora şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. 1. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de . b) să deconteze furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic. cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative.G. convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. c) să informeze furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 1. a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu autorizaţi şi evaluaţi. 400/2014. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la 10 alin.G. cu modificările şi completările ulterioare. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării controlului. 2. 3. precum şi despre acordurile. conform legii. la termenele prevăzute în contract. e) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. 2. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. Obligaţiile părţilor Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART. pe baza facturii însoţită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie. 1. cât şi în format electronic. după caz.

în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat. 3.G. pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H. d) să factureze lunar. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere. nr. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii. 1. 1. 7 Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu are următoarele obligaţii: 1. nr. f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. și documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct. activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. după caz. h) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea. atât pe suport hârtie. factura este însoţită de copiile planurilor de îngrijiri paliative la domiciliu. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. la casa de asigurări de sănătate. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 4. 5. f) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 400/2014. 2. să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal. 400/2014. 6. …………. Obligaţiile furnizorului de servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu ART.maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. g) să deducă spre soluţionare organelor abilitate soluţionarea situaţiilor în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu ale asiguratului referitoare la actul medical. a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate. conform prevederilor G. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servic Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. . e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 2.. 4. cu modificările şi completările ulterioare. cât şi în format electronic. sumele neachitate se vor regulariza.

email. h) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. pe toată perioada de derulare a contractului. nr. j) să asigure acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu asiguraţilor fără nicio discriminare. 5. 7. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ………….G. cu modificările şi completările ulterioare. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. p) să reînnoiască. servicii de îngrijiri prevăzute în recomandare. g) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. dovada de evaluare a furnizorului. înţelegeri./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H. prevăzute în pachetul de servicii și pentru actele administrative inclusiv cele necesare acordarii serviciilor și pentru care nu este prevăzută o reglementare în acest sens. 12.. acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. n) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. pagină web. ca o consecinţă a actului medical propriu. nr. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. …………. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. 8. 9. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 14. aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. fax. 10. k) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. cu modificările şi completările ulterioare. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa 44 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.3. i) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 6. 400/2014. 400/2014. 11. în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării.. 13. m) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 4. telefon. o) să asigure acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu prevăzute în pachetul de servicii de bază. r) să acorde asiguraţilor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. Modelul formularului de recomandare este stabilit în anexa . q) să nu încaseze sume pentru serviciile de îngrijiri furnizate. conform recomandărilor medicilor. l) să utilizeze sistemul de raportare în timp real. 883/2004.

nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care au calitatea de reprezentanţi legali. …………. medici care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor. s) să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie iniţiativă schema de îngrijire recomandată. 1.G. în situaţia în care acest lucru a fost solicitat de medicul care a făcut recomandarea. cu modificările şi completările ulterioare. …………. în scris. Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu se face în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia. 31 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. durata. administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi de îngrijiri paliative. în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia asiguratului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/de îngrijiri paliative la domiciliu cu excepţia unităţii sanitare cu paturi care are organizată şi aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii structură de îngrijiri medicale la domiciliu pentru eficientizarea managementului cazurilor externate din spitalizare continuă. soţ/soţie sau rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.. ţ) să urmărească prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit. cât şi medicului de familie al asiguratului evoluţia stării de sănătate a acestuia. evoluţia stării de sănătate. În cazul nerespectării acestei prevederi contractul cu furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi de îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază. nr. 400/2014. cu modificările şi completările ulterioare. Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H. care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin anexa . t) să ţină evidenţa serviciilor de îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu furnizate la domiciliul asiguratului. atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu şi îngrijirile paliative la domiciliu. nr. şi să nu depăşească din proprie iniţiativă perioada de îngrijire la domiciliu. 31 C/31 D la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. asociaţi. cu precizarea activităţilor zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini în condiţiile prevăzute în anexa nr. ş) să comunice direct. data şi ora acordării. în ceea ce priveşte tipul serviciului acordat. pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.nr. Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor recomandate..G. 400/2014. 1.

cu modificările şi completările ulterioare. dacă medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu prescriu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope pentru terapia durerii. inclusiv sâmbăta. v) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/ adeverin ța de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul na țional din motive religioase sau de con știin ță/adeverin ța înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card national duplicat sau. să completeze formularele electronice menţionate anterior. z) să recomande asiguraţilor substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope în terapia durerii.G. …………. după caz. . 1. documentele prevăzute la 212 alin. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H. w) să utilizeze prescripţia medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope în terapia durerii. duminica şi în timpul sărbătorilor legale. cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. 3. 2. ce au fost eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond. de la data la care acestea se implementează. 2. 95/2006 pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul și să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale. nr. 400/2014. serviciile medicale din pachetul de bază. 400/2014. respectiv prescripţia medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. u) să acorde servicii conform unui plan de îngrijiri. medicii au obligația să informeze în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. x) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale prescrise pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope în terapia durerii în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.G. conform prevederilor legale în vigoare. 1. În cazul nerespectării acestei obligaţii./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.nr. acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. 31 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate …………. casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea medicamentelor prescrise. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. y) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 1. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. aa) să verifice calitatea de asigurat. (1) din Legea nr. în conformitate cu recomandările stabilite zilnic.. 31 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în condiţiile stabilite prin anexa nr. care este formular cu regim special. nr. cu modificările şi completările ulterioare.

indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi conform recomandării. conform formulei: Nr. se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical. tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu se reduce proporţional. Serviciile medicale înregistrate off-line. prevederile sunt valabile și în situa țiile în care se utilizează adeverin ța de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de con știin ță/adeverin ța înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card national duplicat sau. servicii recomandate / nr. în funcţie de numărul serviciilor recomandate. 1. asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii 455/2001 privind semnătura electronică. 30 la ordin. . Prin o zi de îngrijire se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu conform recomandării. (1) din Legea nr. republicată. 95/2006. pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale. se utilizează sistemul off-line. Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 4 servicii pe caz din lista prevăzută în anexa nr. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. Tariful maximal pe o zi de îngrijire la domiciliu este de 55 lei. În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse costurile materialelor sanitare pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu. 8 (1) Modalitatea de plată a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu este tariful pe caz. după caz. Prin caz se înţelege totalitatea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative acordate asiguraţilor pentru un episod de îngrijire. documentele prevăzute la art. în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic. pentru un asigurat. În caz contrar. ab) să folosească on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate. 212 alin. pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. minim de servicii (4) x tariful pe zi de îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG. Modalităţi de plată ART. (2) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire la domiciliu decontat de casa de asigurări de sănătate se stabileşte prin înmulţirea tarifului pe zi cu numărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire la domiciliu.4. pentru îngrijirile acordate asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 4 şi tariful maximal pentru o zi de îngrijire acordat asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 3 este de 50 lei.

31 A la ordin şi rămâne nemodificat în situaţia în care numărul serviciilor de îngrijiri paliative stabilite de medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu. În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse costurile materialelor sanitare pentru realizarea serviciului de îngrijire paliativă la domiciliu. În situaţia în care. indiferent de numărul de servicii efectuate pe zi. tariful se reduce proporţional.Tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu stabilit conform celor de mai sus este prevăzut în decizia casei de asigurări de sănătate conform anexei nr. la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile. . conform recomandării pentru un asigurat. 31 B la ordin este mai mare faţă de cel prevăzut în recomandare. conform formulei: Număr servicii recomandate / număr minim de servicii (5) x tariful/zi de îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG. conform anexei nr. conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu. Tariful nu este element de negociere între părţi. Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri. În caz contrar. Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 5 servicii din lista prevăzută în anexa nr. Prin o zi de îngrijire paliativă la domiciliu se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu. 31 A la ordin. Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu este de cel mult 90 de zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape – episoade de îngrijire. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. funcţie de numărul serviciilor recomandate. Tariful pe o zi de îngrijire paliativă la domiciliu stabilit conform celor de mai sus este prevăzut în decizia casei de asigurări de sănătate conform anexei nr. Tariful maximal pe o zi de îngrijire paliativă la domiciliu este de 65 lei pentru îngrijirile acordate asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 4 şi tariful maximal pentru o zi de îngrijire acordată asiguraţilor cu status de performanţă ECOG 3 este de 60 lei. îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive. 30 la ordin. (3) Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire paliativă la domiciliu decontat de casa de asigurări de sănătate se stabileşte prin înmulţirea tarifului pe zi cu numărul de zile de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire paliativă la domiciliu. în cadrul planului de îngrijire prevăzut în anexa nr. 31 D la ordin.

la calcularea celor 90 de zile se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile paliative. 31 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al . internarea. este mai mic faţă de numărul serviciilor recomandate. Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu este de cel mult 90 de zile de îngrijiri paliative o singură dată în viaţă. 31 B la ordin şi efectuate de furnizor. în termen de 2 zile lucrătoare de la data întreruperii îngrijirilor medicale la domiciliu. furnizorul anunţă în scris – cu precizarea motivului. 4 alin. asiguratul doreşte să renunţe la serviciile de îngrijire medicală la domiciliu din motive personale. (2) din anexa nr. conform formulei: Număr servicii cuprinse în cadrul planului de îngrijire / număr de servicii conform recomandării x tariful/zi de îngrijire corespunzător statusului de performanţă ECOG şi prevăzut în decizie. În situaţia în care furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu întrerupe furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul. (4) Numărul maxim de servicii care pot fi raportate de către furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu are în vedere următoarele: – timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient este de 1 oră.(3) În situaţia în care numărul serviciilor de îngrijiri paliative stabilite de medicul cu atestat în îngrijiri paliative al furnizorului de îngrijiri paliative la domiciliu în cadrul planului de îngrijire conform anexei nr. Tariful nu este element de negociere între părţi. stabilit în conformitate cu prevederile art. În situaţia în care îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive. în funcţie de numărul serviciilor cuprinse în cadrul planului de îngrijire. (5) Numărul maxim de servicii care pot fi raportate de către furnizorul de servicii de îngrijiri paliative are în vedere următoarele: – timpul mediu/episod zilnic de îngrijiri pentru un pacient este 1 oră. – un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru personalul care acordă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. tariful prevăzut în decizie se reduce proporţional. casa de asigurări de sănătate cu care este în relaţie contractuală. – un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru servicii de îngrijiri paliative.

VII. 9 (1) Documentele pe baza cărora se face decontarea se depun/transmit la casa de asigurări de sănătate până la data de …………. 400/2014. ART. în urma evaluării asiguratului se decide că acesta nu mai este eligibil.G. furnizorul anunţă în scris – cu precizarea motivului. raportat şi validat. Calitatea serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative la domiciliu ART.preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. (7) În situaţia în care un asigurat beneficiază atât de îngrijiri medicale la domiciliu cât şi de îngrijiri paliative la domiciliu. internarea. (6) Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se face lunar în funcţie de numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu realizat. Răspunderea contractuală ART. …………. nr. ART. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese. 12 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri . În situaţia în care furnizorul de îngrijiri paliative întrerupe furnizarea de îngrijiri paliative unui asigurat din următoarele motive: decesul. VIII./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H. 10 Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. numărul total de zile de îngrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile în ultimele 11 luni. cu modificările şi completările ulterioare. ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face decontarea. Clauze speciale – se completează pentru fiecare persoană fizică sau juridică cu care s-a încheiat contractul …………………………… . în termen de 2 zile lucrătoare de la data întreruperii îngrijirilor paliative. în limita numărului de zile aprobat de casa de asigurări de sănătate pentru fiecare caz aprobat şi de tariful pe zi de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. casa de asigurări de sănătate cu care este în relaţie contractuală. (2) Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului. asiguratul doreşte să renunţe la serviciile de îngrijire paliative la domiciliu din motive personale..

este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. b) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. embargo. revoluţie. respectiv 3 luni într. Sunt considerate forţă majoră. respectiv municipiul Bucureşti. 13 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. Clauză specială ART. e) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a 2. marile inundaţii. 4. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare. 14 Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. cutremur. 1. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: 1. d) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de copiile planurilor de îngrijiri paliative la domiciliu. după caz. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. 5. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. şi de documentele justificative privind activităţile realizate conform contractului. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. 1.un an. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. de asemenea. rezilierea şi suspendarea contractului ART. împrejurări ca: război. . c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. Încetarea. respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. 3. de la încetarea acestui caz. în sensul acestei clauze. a) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice.paliative la domiciliu sau persoana fizică furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu este direct răspunzător/răspunzătoare de corectitudinea datelor raportate. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

7 q). 15 (1) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.7 lit. 6. b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. la a doua constatare se diminuează cu 20% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. . (1). t). 15 alin. la prima constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. x) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (5) Reţinerea sumelor potrivit alin. că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate – cu recuperarea contravalorii acestor servicii. g) odată cu prima constatare după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate. (2) şi (3) se face din prima plată ce urmează a fi efectuată. (1). 7 lit. a) – c). pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. ş). v). se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care sau înregistrat aceste situaţii. nerespectarea obligaţiei de la art. (1). (4) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. s) şi u). r). e) – o). h) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 7. (6) Recuperarea sumelor potrivit prevederilor alin. z) și aa) se aplică următoarele sancţiuni: 1. w). x). (2) și (3). cu recuperarea contravalorii acestor servicii. avertisment scris. precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control. a) la prima constatare. pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 7 lit. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită. a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru prescripţiile medicale cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. 8. ART. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei de la art. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. pentru fiecare situaţie. (2) În cazul în care în derularea contractului se constată. (3). 2.documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond.

lichidare. ART. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. b) din motive imputabile furnizorului. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. (1). casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte de acelaşi tip cu furnizorii respectivi. dizolvare cu lichidare. printr-o notificare scrisă. prin reziliere. c) acordul de voinţă al părţilor. . respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. a). casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. 2.(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. din motive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. (3). 17 lit. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu încetează în următoarele situaţii: 1. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu. 3. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu sau al casei de asigurări de sănătate. a2) încetare prin faliment. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. 1. a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. după caz. (4) După reluarea relaţiei contractuale. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. 4.

constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. Situaţiile prevăzute la art. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate. 18 Situaţiile prevăzute la art. Modificarea contractului . a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la ar 118 alin. 3. 2 la H. sau până la data ajungerii la termen a contractului. prin organele sale abilitate. (1) lit. dar nu mai mult de 6 luni. a) – c) din anexa nr. 16 alin. XIII. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizo ART. nr. 1. 7 lit.ART. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. 16 alin. sau la sesizarea oricărei persoane interesate. pentru motive obiective. cu modificările şi completările ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. (1) lit.G. 17 Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: 1. (1) lit. 400/2014. 2. a) subpct. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante modificările survenite. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe o perioadă limitată de timp. 14 şi la art. d) nerespectarea de către furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu a obligaţiei de plată a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. XII. a) subpct. p). până la încetarea cazului de forţă majoră. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. Corespondenţa ART. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. 19 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. a2) şi a3) se constată de casa de asigurări de sănătate din oficiu. după caz pe bază de documente justificative. prin fax sau direct la sediul părţilor – sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu declarat în contract.

XIV. 21 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. după caz. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului. în două exemplare a câte ……… pagini fiecare.. ……………………………………………………………….. Soluţionarea litigiilor ART. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU/ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU Preşedinte – director general. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă. 20 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin …... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. (1) se soluţionează de către Comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 1. . Reprezentant legal. câte unul pentru fiecare parte contractantă. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. zile calendaristice înaintea datei la care se doreşte modificarea. Prezentul contract de furnizare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi …………. (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. ART. Alte clauze ……………………………………………………………….ART. 23 (1) Litigiile legate de încheierea. la iniţiativa oricărei părţi contractante.. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. ART. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată.

Vizat Juridic. Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale.. …………………………………. Director executiv al Direcţiei economice.………………………… ………………. Contencios Extras din Norme Coca 2015 .. ………………………………….