You are on page 1of 3

NAMA

: .........................................................................................................

KELAS

: .............................

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. JOHN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3
SEPTEMBER 2015
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN

79

2 Jam

Dua jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Untuk Kegunaan Pemeriksa

Arahan :
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

Kod pemeriksa
Bahagian
Soalan
A

2. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang
disediakan.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang
jawapan yang disediakan dalam kertas soalan
ini.

4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan
kepada pengaas peperiksaan pada akhir
peperiksaan.

B

Markah
Penuh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4

Markah
Diperoleh

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
10
10
10
10

Jumlah
Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak
[Lihat halaman sebelah]
© 2015 Hak Cipta SMKSJ
SULIT

................................... SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST JOHN UJIAN BULANAN CHEMISTRY 4541/2 Kertas 2 Mac 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan : Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa Bahagian Soalan Markah Markah Penuh Diperoleh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah [Lihat halaman sebelah] © 2015 Hak Cipta SMKSJ SULIT ......................... KELAS : ..........................................................................NAMA : .

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak [Lihat halaman sebelah] © 2015 Hak Cipta SMKSJ SULIT .