You are on page 1of 1

Mga Gamit ng Wika

Ayon kay Michael Halliday

Siya ay isang linggwistang Briton na
ipinanganak sa Inglatera.
Pinag-aralan niya ang wika at
literaturang Tsino

Kailangang sanayin ang sarili sa mga ito
sapagkat ang iba’t ibang itwasyon sa buhay
ay nangangailangan ng paggamit ng isa o
higit pang tungkulin.

1.)Interaksiyonal - nakapagpapanatili o
nakapagpapatatag ng relasyon sa
kapwa
Pasalita: pormulasyong panlipunan (hal.,
Magandang umaga!, Maligayang
kaarawan! Ang pakikiramay ko.),
pangungumusta, pagpapalitan ng biro
Pasulat: liham pangkaibigan

2.)Instrumental - tumutugon sa mga
pangangailangan

Pasulat: resipe, panuto sa pag-eenrol

4.)Personal - Nakapagpapahayag ng
sariling damdamin o opinyon.
Pasalita: pagtatapat ng damdamin sa
isang tao, gaya ng pag-ibig
Pasulat: editoryal, liham sa patnugot

5.)Imadyinatib - nakapagpapahayag ng
sariling imahinasyon sa malikhaing
paraan.
Pasalita: pagsasalaysay, paglalarawan
Pasulat: akdang-pampanitikan, gaya ng
tula, maikling kuwento, nobela, at iba pa
6.)Heuristiko - naghahanap ng mga
impormasyon o datos na
magpapayaman ng kaalaman.
Pasalita: pagtatanong, pananaliksik,
pakikipanayam
Pasulat: sarbey

Pasalita: pag-uutos
Pasulat: liham-pangangalakal (liham na
humihiling o umoorder ng mga aytem)

3.)Regulatori - kumokontrol o
gumagabay sa kilos at asal ng iba
Pasalita: pagbibigay ng panuto,
direksyon o paalala

7.)Impormatib - nagbibigay ng
impormasyon o datos para magambag sa kaalaman ng iba.
Pasalita: pag-uulat, pagtuturo
Pasulat: pananaliksik-papel