You are on page 1of 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK
PROGRAM: PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

SEMESTER: 2/TAHUN 4

TAJUK KURSUS : EDU3083 ASAS KEPEIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

RUBRIK PEMARKAHAN ULASAN KRITIS
APEK DINILAI

KOMPONEN
TUGASAN

TUGASAN 1:

Pengenalan

ULASAN KRITIS
40 Markah

KRITERIA PENILAIAN
Cemerlang
5
Menyatakan dengan
amat
tepat
aspek
berikut:
 pengenalan
tentang
penulis
dan tajuk artikel.
 huraian
ringkas
tentang topik yang
dibincangkan
dalam artikel

Kepujian
4
Menyatakan dengan
tepat aspek berikut:
 pengenalan tentang
penulis dan tajuk
artikel.
 huraian
ringkas
tentang topik yang
dibincangkan dalam
artikel tersebut.
 tujuan artikel

Lulus
3
Menyatakan dengan
baik aspek berikut:
 pengenalan
tentang
penulis
dan tajuk artikel.
 huraian
ringkas
tentang topik yang
dibincangkan
dalam
artikel
tersebut.

Gagal
0–2
Terdapat
beberapa
kesalahan
dalam
aspek berikut:
 pengenalan
tentang
penulis
dan tajuk artikel.
 huraian
ringkas
tentang topik yang
dibincangkan
dalam
artikel

Tidak menjelaskan tujuan penulisan keseluruhan artikel Tidak menjelaskan tentang penyusunan penulisan artikel. 9-12 Mempamerkan satu pemahaman yang tepat dan baik      5-6 Menghuraikan rumusan dapatan kajian dengan baik namun mengemukakan contoh yang kurang bersesuaian.  Membuat ringkasan tidak melebihi 350 perkataan. Menyatakan tujuan penulisan keseluruhan artikel namun kurang jelas Menyatakan tentang penyusunan penulisan artikel namun kurang jelas Membuat ringkasan yang melebihi 350 perkataan 6-8 Mempamerkan satu pemahaman yang baik tentang      0-4 Tidak Menghuraikan rumusan dapatan kajian dan mengemukakan contoh yang tidakbersesuaian. Menjelaskan secara ringkas tujuan penulisan keseluruhan artikel Menyatakan dengan jelas tentang penyusunan penulisan artikel.  Menjelaskan secara ringkas tujuan penulisan keseluruhan artikel  Menyatakan dengan amat jelas tentang penyusunan penulisan artikel. Membuat ringkasan yang melebihi 350 perkataan 0-7 Tidak mempamerkan pemahaman . tujuan artikel  tujuan artikel ringkasan dapatan utama artikel  ringkasan dapatan tersebut utama artikel Menyatakan pendapat Tidak menyatakan namun kurang jelas pendapat ringkasan dapatan utama artikel Menyatakan pendapat dengan jelas      7-8 Menghuraikan rumusan dapatan kajian secara tepat dengan mengemukakan beberapa contoh yang bersesuaian. Membuat ringkasan tidak melebihi 350 perkataan. Menyatakan pendapat dengan amat jelas 9-10 Menghuraikan rumusan dapatan kajian secara amat tepat dengan mengemukakan beberapa contoh yang amat bersesuaian. 13-15  Mempamerkan satu pemahaman yang jitu dan menyeluruh  Ringkasan Kritikan    tersebut.  tujuan artikel ringkasan dapatan utama artikel tersebut.

Menggunakan hujah yang tidak tepat dan tiada rujukan untuk menyokong perbincangan tentang konsep kepimpinan. Menggunakan beberapa hujah berserta rujukan yang sesuai untuk menyokong perbincangan tentang konsep kepimpinan. Menyatakan cadangan secara ringkas dan memberikan justifikasi yang relevan terhadap cadangan tersebut      kekuatan. Banyak menggunakan hujah berserta pelbagai rujukan yang sesuai untuk menyokong perbincangan tentang konsep kepimpinan. kelemahan dan perkara-perkara penting dalam artikel yang dipilih. Menyatakan cadangan yang amat sesuai bagi memperbaiki artikel 5 Membuat penilaian ringkas yang amat tepat tentang artikel Menyatakan semula secara keseluruhan tentang artikel yang dipilih dengan amat jelas. Menggunakan sebilangan kecil hujah namun rujukan kurang bersesuaian untuk menyokong perbincangan tentang konsep kepimpinan. Tidak menyatakan cadangan . Menyatakan cadangan yang sesuai bagi memperbaiki artikel 4 Membuat penilaian ringkas yang tepat tentang artikel Menyatakan semula secara keseluruhan tentang artikel yang dipilih dengan jelas. kelemahan dan perkara-perkara penting dalam artikel yang dipilih. Menyatakan cadangan secara ringkas dan memberikan justifikasi yang amat relevan terhadap cadangan tersebut      tentang kekuatan. kelemahan dan perkara-perkara penting dalam artikel yang dipilih.  Kesimpulan    tentang kekuatan. kelemahan dan perkara-perkara penting dalam artikel yang dipilih. Menyatakan cadangan namun kurang sesuai bagi memperbaiki artikel 3 Membuat penilaian ringkas yang kurang tepat tentang artikel Menyatakan semula sebahagian kecil tentang artikel yang dipilih. Menyatakan cadangan secara ringkas namun memberikan justifikasi kurang yang relevan terhadap cadangan tersebut      tentang kekuatan. Tidak menyatakan cadangan yang kurang sesuai bagi memperbaiki artikel 0–2 Membuat penilaian yang tidak tepat tentang artikel Tidak menyatakan semula artikel yang dipilih.

Gagal 0-14  Hanya menjelaskan 12 peranan kepimpinan guru bagi menjana pendidikan berkualiti di negara ini dengan tidak logik. Kepujian 20-25  Menjelaskan sekurang-kurangnya 4 peranan kepimpinan guru bagi menjana pendidikan berkualiti di negara ini dengan tepat  Menjelaskan hujah yang mencukupi berpandukan peringkat perkembangan kerjaya guru dan perkembangan terkini dunia pendidikan. Lulus 15-19  Menjelaskan 3 peranan kepimpinan guru bagi menjana pendidikan berkualiti di negara ini dengan jelas. Rujukan ditulis berdasarkan format APA namun terdapat kesilapan yang ketara RUBRIK PEMARKAHAN PENULISAN AKADEMIK APEK DINILAI TUGASAN 2: PENULISAN AKADEMIK 60 Markah KOMPONEN TUGASAN Isi kandungan dan pengolahan KRITERIA PENILAIAN Cemerlang 26-30  Menjelaskan sekurang-kurangnya 5 peranan kepimpinan guru bagi menjana pendidikan berkualiti di negara ini dengan tepat dan terperinci. Rujukan ditulis berdasarkan format APA namun terdapat kesilapan yang tidak ketara   0–2 Menggunakan kurang 3 rujukan ilmiah.  Rujukan ditulis berdasarkan format APA tanpa kesalahan   3 Menggunakan 3 rujukan yang ilmiah sahaja.Rujukan 5  Menggunakan lebih dari 5 rujukan yang ilmiah  Rujukan ditulis berdasarkan format APA dengan tepat tanpa kesalahan 4  Menggunakan hanya 4 rujukan yang ilmiah.  Menjelaskan hujah yang mencukupi namun kurang jelas berpandukan peringkat perkembangan kerjaya guru dan perkembangan terkini dunia pendidikan.  Menjelaskan hujah dengan amat jelas berpandukan peringkat perkembangan kerjaya guru dan perkembangan terkini dunia pendidikan.  Tidak menjelaskan hujah .

Organisasi Rujukan 22-25  Susun atur esei terbaik.  Idea dikembangkan secara lemah atau tiada huraian tambahan. 4  Menggunakan hanya 4 rujukan yang ilmiah.  Idea dikembangkan secara menyeluruh dan jelas. 5  Menggunakan lebih dari 5 rujukan yang ilmiah  Rujukan ditulis berdasarkan format APA dengan tepat tanpa kesalahan     17-21 Susun atur esei baik dengan kesilapan yang sedikit.  Laras bahasa yang amat sesuai dengan tujuan penulisan  Tatabahasa dan ejaan tepat. Rujukan ditulis berdasarkan format APA namun terdapat kesilapan yang tidak ketara 0-12  Susun atur esei lemah dengan kesilapan yang nyata.  Laras bahasa tidak sesuai dengan tujuan penulisan  Kesilapan tatabahasa dan ejaan sangat ketara 0–2  Menggunakan kurang 3 rujukan ilmiah. Idea dikembangkan dengan baiknya. Laras bahasa yang agak sesuai dengan tujuan penulisan Tatabahasa dan ejaan sesuai 3 Menggunakan 3 rujukan yang ilmiah sahaja.  Rujukan ditulis berdasarkan format APA tanpa kesalahan       13-16 Susun atur esei agak baik dengan beberapa kesilapan yang sedikit. Laras bahasa yang sesuai dengan tujuan penulisan Tatabahasa dan ejaan sesuai. Idea dikembangkan dengan agak baik.  Rujukan ditulis berdasarkan format APA namun terdapat kesilapan yang ketara .