You are on page 1of 4

சிவ த

டக

சிவமய

மஹாேதவ ஜய

நாராயண ப டதி ய

டம ப ரப த தின

சிவ த
ந. க

உைர: டா ட
ஸம

த வ

[சிவஞான

:ஆ

பர ர

பவா

கீ ரஸ

S. ேவ

ேபாதி

யேத

ஸமால

– ர

லதாக

!

யமாக

ஜா மல

ைன ப

ஸதாப த

கைல கழக

ேபா

ா – வ நாைசக – த

ா –

ஸா

வானவ

ஓ ைட

தா

மகி

சி

ேபா

றவ

ரகா

ேதாரண

மி

உ றவேர! உலகிைன
கி

இ ெபா

வ றாத

,

வா
.

கா

மரண ,

திலி

மகி

ைடய

, இற
பாத

ஏறிவ

ெநகி

ப தி ெப

எ ெபா

வண

மா

தி

வதா

சா

ப ேதா!

தா

மய க

வ ைரவ

ஊ றி

ம கள

வழ
.

ஜக

கி

ய –

தைலவேர!

ைட

எ ெபா

ற என
தா

!

தவ

லவ க

மி க

பாத

சிற த

ற ேம ப ட கடைமய

அமி தமயமான

அக ைத எ

கைள

ேற

!

ேதஹி

கியவேர!

தாமைரைய

, அழி த

கி

ர – கா

வராக! ெப

ைண கடேல, ந

ப யைத

ேக

ஜநானாமஹ தா

ஆ கடலி

ஜைன

.

ெவ

பாத

ைண

தலான

பாதப

வமஸ – ஸி ெதளஷதி

தாமைரகைள

, கா த

.

கி எ

. உ

ேத

ப திபாஜா

! கபாலி

ஜேனா

ஸதாேமக

வேம! ந

? அளவ ற க

பைட த

பற

ேட

லி

ஹு ம

ெநளமி நி ய

ைன – 600 033]

ணா ம ணாமா

ஸாரண

சிற த ெத

ஹாத யத

மாதி – ஸ தாப – வ

கியவேர! ப ற

தாமைரகளான படகின

சிற தவ

ரேமாேதன

யஸி ேதா !

ட ரதா

தைலவேர!
தி, ம

- (1982)

ப ஆ

ேகத

ரேதஹி

உலகமைன தி

ெகா

ைரயாள , ெச

வ பதா

டாமிேதா

கைள

எ .ஏ., எ .லி ., ப ெஹ .

கேடச ச மா, ேமலமா பல , ெச

ம ேய

பன

தாராஸுதா

ெப

காதர

ஜய ஜய ஜகேதகநாத! ப ரேபா! ேதவேதவ!

நாவமாவ தய

டக

அழி

மான

ெவ

ெகா ைய

ைத

பா ைவைய

1

வசி சா பார கைர ட ேலால கா தாசா தரால . ஓ ட தி ஓ ட தி அல த ழ ப டவ பவ உைடயவ ைப . கவ தலி – டமாலாகைண ம தல மாவ ேசாப கினா ஒள த ட ா அைசகி தைலம க ய டமான க ததா ராய தார த கா க தம வே அழகிய ெந றி க ரா லாஸி வ – ப தாவ – ேலால ல – பாேரா வசி டலால ன ள அைலகள கார தினா மி ஷாபேதா பாஸித பவ த மண ெப ஓ ட தி மிர – க க – ேயாஷி ஜானம டமான உட க க ஓ ட தி ஓ ட தி தி பா சலாப த வசி ம ந லதா ட சா ச மா ஆ றி – தனாஸ தக வாப மி க ண ஹி வசி சி ர – க – பால – ஸார ரசி க . ஓ ட தி நிர ப 2 . ஓ ட தி ஓ ட தி க ப டவ ழைல கைளவதினா பய த . ெபா ெகா ஓ ட தி ெகா னா க வ வ ஓ ட தி ள ப டவ இள – – . சிவ த ள மான .சிவ த நி வசி ச வ ஸ நி தேலாக சத – . ல ஸ பாலேதச ஸுத னாவல ன வசி சாப சீ கலாப ல லக வல ரசி . சி ல த சல கீ த ப க ற ட தா ஒள ஒலிய னா வசி ேபாகி ழ ெப மல ெந றி சைடய ட திைய லிைக மய க திைசகைள திைய ஒள உைடயவ பா ைவகளா ஏ ரசி கித வாப பத ேசா க வசி யா ர தேலா ய த ர பாதப ம கி ற – கா ர ெபா த ெகா ய ன ெகா உைடயவ தகண ட வள . அைச தா . ேகா ரராஜா மஹா ம ல மநா பாஸமா ேனாதர ப நித – ரசி ைரர ச வாப பமானா கார – பாலேந ேரா வாப . . – ஸ வசி லஸ த . த ரசி சி ரப ரா ரபாபாஸுர .க கீ ப ர . வல வதி ேஹா ர வ – ணா ரஸ தி ர வ ட பன வாப கல தலா த சாபன பராக லா ர ஜுசி பவ த – ந த ப ரகாசி ஓ ட தி கைட க – கா ப த ப – ம ேரா ராரவ த . தி – மாலாகண ப . – . களா க தாமைரைய உைடயவ வலி ஆைச எ . லிகாவ ம தாவ ஜ ேந ரா க – ப ேலாஹல வான ம கா – சி ரகால சலாபா சியா க ப ட வ கைட க லஸ தால களாலான மாைலையயண ண ஹ ர ஸதா மானேஸ சீலயாம. – – . . . . கள . ரசி . ஜரகால த . – – த வசி நலேலாலாளகாள – ஸ ப த த ஜடாம ஸர நி யதாேமாதஸ ெமள ச டக . ரசி அைச க ப ட உலக ைத உைடயவ ய னாலான ெந றி ப த கள ஓ த அேசாக மல கள னா ப . – – ப ர – ேடா ரசி ஹ லா த . ெந உைடயவ .

ய மாெதள வ . ஓ ட தி . ஓ ட தி ஜுஸ பாபேமத ய . எ ெபா ம க ச – ஸ ந த – ட மதாேர! வைத ஸ . ஆன த த வ ய ஞான யான ேதா றமள ைடய இைட. க ஓ ட தி ஒள பவ உடலி ள வ ஸ வ – ேவதா த ஸி தா த – த வா ட . ைகய னா அைன வண க அரவ ேநா ஒள க ஸ வ பாய ஸ கலா – நா ேத ஸாரப த க . ர ரகாசாய ேபா! ேத நம எ ெபா ய ேறா . ததினா சத வ க லி ேதாலண ப . ய த மன தா ேபால அழ மான உ ைம சி தி ெகா ைய வண க . ஓ ட தி சியாக வழி ப வ பதா யஹ . நம:. . ப ஸுஷு ைன எ . ேத தவ ர வ சி தா த லா . மேனாவாகல ய க ேபா பாய வள மகள கி ஹ – தி ய நி ய த – ஸதா ப யதா க ப ஸு ர தாய ேயாகபாஜா னா பாஸமானாய ஸ மஹாேதவ! ச நம ம ெறைத இற அைடய எ வ வமான ெபா உம ப ரப எ கள – மஹா வ பா ேத (அ) நா யாத உம வ நா உ மி பவ ப ைண ைப உ வ க இ நா களா சமைன ைத வ கய எ ெபா ஒ ைல. ஒள ேஸவனாத ய ேதக பாத தாமைரகைள ஒ த ப நம:. தி மாைலய மாைல திைய றிைய உைடயவ உைடயவ பரவ வைள த இ ப ப தனபாக தி வய ேசா க இர தின அண ய ப ட ஒள த டக இ த கைள சிற த 3 . பாஹி பாஹி ேபா! நம: ! . ஓ ட தி கவ உைடயவ ெச ய ப டவ வா சா எ ெபா தா . ேத! நம க த ேவதா த ரப ரேபா! ம வழிப ந நம:. மைலயரசன (எ ) மன தி பவ ைப உைடயவ கள ந ெதா வள னய அரவ ஒள ய னா ச ப ட க ட உைடயவ ஓ ட தி ச ப ட தி அழகிய ேதா ற ைத உைடயவ ஓ ட தி . ைப உைடயவ வ – ஸ ணாலதா பவ ெதா ழ ைப உைடயவ நம:. ஓ ட தி ட . . பாத தாமைரகைள றிய வ ரேபா! வ . பற ெசா சி .சிவ த தி ந ஒள ப ரகாசி ஒள த கள ஓ ட தி உய இைல ப டல த ப ஓ ட தி ெவ ள கள அரவ ைத ள பர த மா ப த ெதா அ கள ப திைய உைடயவ க ட ப சிற . ன தி வள தி ஒ உட காதண யாக . யாண ைத உைடயவ – ஸாரவ வான உம வண க ட நறினா ப வள ஜனானாமிடா – ப ைடய வண க ஓ ட தி தி த – ஸார – ேபாதிேத! ேஹ ச ஓ ட தி ஸ சிதான தக தாய ம ேய ேம . ஆைச கைள உம ழ ப மா ப னா திய வ . ஓ ட தி . ஒலி நம:.

க மாலி ெறா இ வ ெகா பா யெதா த ல வண க வ ைத அதனா டமி ளா . அ ெவ ஒ ளா . கி டக ைத சிவ . உம ப தி . ஸமால பன ’. ப ரகாசி உலகவ வானவேர! த க க யமாக நாராயணய டம மேஹா ைவ ச எ பரமன ப ர ேவ! வ ழாவ ைன வ வ ‘ஜகேதகநாத’.] கைள அறிய ேகரள தி ஒ ‘அ உ நய த சி டம ச இ த லி த டக ப வாேற அைம த ’ ைல ெபா மா வ சிற பாக இ த அ சிற த ள இ ைல. 4 . அ பதி டா ெசா சிறி வ ைற கிற கிற ‘ வ பதா ேபா தலியவ ைற வ ைத எ ள . இ அ கவரவ எ க சிறிேத ஆய சிவனாைர ப . . அத வ ழா நய சி எ ம ற ெத ைற கா அைம கவ கள கா தி சிற தவேர! ெச லி உ 22 உைரநைட ஒ ைன நாராயணப ட நில இ எ பவேர! இ ெமாழி .சிவ த நா ய ந ேவ ஞானவ வா கா தி ெகா எ யமான திக ! ப ர ேவ! காமன பவேர! க ைடய வண க ேதா திர ைத பா க ைற சிவனாைர அவ சிவாலய மாத ெகா அ ல றிய கள ள டாட ப ‘ இய றி மன ைத அைன தி கிற . தா பா இய வ மாலிட திைக. ெசா ெறாட க ஹாத ய – றலா . இ ேபா உய சிற பாக ஆ ‘ஏக ம ேம அவ ெப ற ேதா ெபய சிவ தல திதிய க டக தி அத ததாக ெகா ேதா’. பா திரமாேவா . ஓ! ெச சிற பாக ைடய ைவ க டவ நிைலய பைகவேர! ெத றி பா ெகா ஸமாதி ைண கடேல! [உைரயாசி ய ஈ உம டக இ சா பவ ைள ளன. 40 ெச உதாரணமாக. மாசி இ திக ெபா சிற த யாவ ேள ’ எ ! மாறாக அவ நாராயணப ட ஐயமி வ த . அ தி ஓ! ெப ற ைல யா ராலேயசா சிவனாைர வ வ கிறா றெதா உ : க எ இ த எ எ .