You are on page 1of 1

BMC

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
BORANG MARKAH CALON
REKA CIPTA (3763/2)

CAP SEKOLAH

Nama Calon : .............................................................................................
Aspek
Bil

Kriteria
Hantar

Konstruk 1.0 Proses Mereka Cipta
1.1

Mengenal pasti dan menganalisis
masalah

1.2

Membuat penyelidikan dan penyiasatan

1.3

Menjana dan membentuk pelbagai idea

1.4

Mencipta dan mereka bentuk ciptaan

1.5

Merancang dan mengorganisasi proses
reka cipta

1.6

Membina reka ciptaan

i

iii

iv

2.2

Mengambil kira aspek estetika

2.3

Menghasilkan artifak yang bertepatan
dengan penyataan masalah

2.4

Menghasilkan artifak yang mempunyai
nilai

2.5

Lukisan kerja 2D dan 3D

Gred
Kriteria

Markah
Gred

Jumlah
Markah

3

3

3

1

i

ii

iii

iv

Gred
Kriteria

Markah
Gred

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Pemberat

2

2

1

2

3
Jumlah Markah Keseluruhan

Saya mengesahkan telah memeriksa artifak dan folio calon di atas.
Tandatangan Pentaksir :

Pemberat

3

Kriteria

Konstruk 2.0 Komunikasi
Menghasilkan reka bentuk artifak yang
bertepatan

Angka Giliran : .........................................

2

Hantar

2.1

TAHUN
/

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Aspek
Bil

ii

NO. PUSAT

Pengesahan Pemantau Dalaman
Tandatangan dan Cap :

Jumlah
Markah