You are on page 1of 8

Pangaran : ______________________________ Grado

:________
Gibuhon 1: Mari na Magpamidbid Ka!
Bangaon an klase sa nagkapirang grupo.
Magtukaw nin pabilog.
Ipamidbid an sadiri.

Sabihon an simbag sa minasunod na hapot.


1. Ano an pangaran mo?
2. Pirang taon ka na?
3. Ano-ano an mga hilig mong gibuhon?

Pangaran : ______________________________ Grado


:________
Gibuhon 2: Magkarawat Kita
Hilingon an mga ritrato.
Haputon an kaklase kun arin digdi an hilig niya.
Ipasurat an pangaran niya sa ritratong pinili.
Maglibot asin haputon an iba pang mga kaklase.
Mag-irinutan na mak apano nin pirma sa mga ritrato.

Pangaran : ______________________________ Grado


:________
Gibuhon 3
Ano kaya an mamamatian mo sa mga sitwasyong ini?
Idrowing mo an saimong pandok sa laog kan bilog.
1. Nagbali ka sa pakontes asin nanggana ka.
2. Madali ka nang apudon tanganing magtula.
3. Dai ka nanggana sa pagkanta.
4. Uminabot an saimong mga pinsan.
5. Pinirit ka kan saimong ina na magkanta.

Paghururunan an mga simbag.


Nata arog kaini an saimong namamatian?

Pangaran : ______________________________ Grado


:________

Gibuhon 4
An sabi ta, kun dai mo aram, matatabangan ka kan iba.
Arin sa minasunod an makakatabang saimo tanganing
mapatibay an saimong naaraman?
Dangugon an babasahon kan paratukdo. Kaganan nin
tsek () an saimong simbag.
_____ 1. Naghahapot ako sa sakuyang ina kun dai ko
nasasabutan an leksiyon.
_____2. Nagtatago ako sa kuwarto kun paghuna ko sala an
sakuyang piggigibo.
_____3. Pigtatandaan ko an mga pangadal kan sakuyang
ama.
_____4. Nagpapatabang ako ki ate o kuya.
_____5. Naghihibi ako kun igwa akong dai kayang gibuhon.

Pangaran : ______________________________ Grado


:________
Midbid mo na an saimong sadiri?

Aram mo na an mga kaya mong gibuhon?

Idrowing sa ibaba an mga hilig mong gibuhon.

Ngunyan, idrowing mo naman an mga hilig na gusto mo


pang maukdan.

Pano mo mauukdan an mga gibuhon na gusto mo pang


manudan?

Pangaran : ______________________________ Grado


:________
Magdangog sa babasahon kan mga paratukdo.
Ano kaya an gigibuhon mo kun ika an aking pigtutukoy?
Bilugan an letra na nagpapahayag kan saimong
gigibuhon.
1. Mahilig kang magkanta. Gusto mong ipadangog ini sa
saimong lolo asin lola.
Ano an gigibuhon mo?
a. Dai ako makanta. Nasusupog ako.
b. Kakantahan ko sinda.
2. Malisto ka sa kawat na daralaganan.
Minsan, nadasmag ka sa pagdalagan.
Ano an gigibuhon mo?
a. Mahibi ako asin mauli na.
b. Pipiriton kong magtindog. Kun may lugad ako,
mahagad ako ki tabang.
3. Gusto mong maggibo ki buradol.
Pero dai mo aram kun pano.
Ano an gigibuhon mo?
a. Magpapatukdo ako.
b. Dai na sana ako maggibo ki buradol.

Pangaran : ______________________________ Grado


:________
May mga bagay kitang piggagamit tanganing managi
kitang malinig.
Hanapon an mga bagay na ini asin kuluran.

Pangaran : ______________________________ Grado


:________
Kaipuhan ta an tamang pagkaon tanganing magkaigwa
nin marhay na salud.
Tandaan mo na an aking may marhay na salud, makusog.
Kaya, kaipuhan mong magkakan nin mga tamang
pagkaon.
Arin kaya sa mga pagkaon na ini an magpapakusog
saimo?

Bilugan ini.