You are on page 1of 11

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 - 2018

SEKOLAH KEBANGSAAN ____


UNIT BERUNIFORM : TUNAS PUTERI
MISI
VISI
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU

: PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA


: MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK

BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA


NILAI
: KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI,
INTEGRITI DAN HORMAT
ANJAKAN PPPM
:9
ISU
: PENGLIBATAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI
MATLAMAT
STRATEGIK
KRA 2 :
Pencapaian prestasi
sukan dan
kokurikulum yang
tinggi oleh semua
murid
ASPIRASI SISTEM :
Kecekapan
ASPIRASI MURID :
Kemahiran Memimpin

OBJEKTIF

PETUNJUK
PRESTASI
UTAMA (KPI)

SASARAN
TO
V

201
6

201
7

201
8

65
%

80%

90%

100
%

INISIATIF / STRATEGI
1

100% murid hadir


dalam aktiviti
kokurikulum UB Tunas
Puteri.
70% pencapaian murid
dalam kemahiran UB
Tunas Puteri.

% murid terlibat
dalam aktiviti UB
Tunas Puteri
Bilangan
pencapaian
murid dalam
kemahiran
aktiviti Tunas
Puteri

70%
40
%

PEGAWAI
BERTANGGUNGJA
WAB

Meningkatkan penglibatan
murid dalam aktiviti Tunas
Puteri
Pertandingan Kemahiran
Tunas Puteri

Penasihat Tunas Puteri

Membangunkan bakat dan


kemahiran murid
Kursus Kemahiran

PK KoKu

Penyelaras Koko
S/U Koko

90%
100
%

GURU :
Memberi sepenuh komitmen dalam
menjayakan objektif

KEPIMPINAN :
Sokongan sepenuhnya

PELAN TAKTIKAL
ANJAKAN PPPM
ASPIRASI SISTEM
ASPIRASI MURID

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program, Projek dan


Tindakan

:9
: Kecekapan
: Kemahiran
Memimpin

S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti Bulan Sabit Merah Malaysia


S2 Membangunkan bakat dan kemahiran murid

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari

Kos/
Sumber

Output / Outcome

Kursus Kemahiran Asas Tunas


Puteri

S/U Sukan
S/U
Kokurikulum
Guru
Penasihat
Tunas Puteri

Januari-Mac
2016

RM 100 / Koko

Peningkatan peratus
murid yang hadir
aktiviti Tunas Puteri
daripada 65% kepada
80%

Pertandingan Nyanyian Lagu


Tunas Puteri

Ketua Unit
Guru
Penasihat

April-Mei 2016

RM 100 / koko

Pertambahan
peratus murid mahir
dalam nyanyian
daripada 40% ke 70%

Pertandingan Ikatan Gajet

Ketua Unit
Guru
Penasihat

Jun-Ogos
2016

RM100 / koko

Murid mahir mengikat


gajet daripada 20%
kepada 80%

Pertandingan Penyediaan
Makanan

Ketua Unit
Guru
Penasihat

SeptemberOktober 2016

Rm100 / koko

Murid mahir
menyediakan
makanan daripada
20% kepada 80%.

KPI
% murid
terlibat dalam
aktiviti
kokurikulum
Tunas Puteri

% Murid
pencapaian murid
dalam kemahiran
Tunas Puteri
% Kemahiran
murid dalam ikatan
unit beruniform

% Kemahiran
Murid dalam
penyediaan
makanan

Sasaran

Pelan
Kontingensi

Semua ahli Tunas


Puteri

Semua ahli Tunas


Puteri

Semua ahli Tunas


Puteri

Semua ahli Tunas


Puteri

62

PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum Tunas Puteri.

Nama Program / Projek

Kursus Kemahiran Asas Tunas Puteri

Objektif Program / Projek

Tanggungjawab

Ketua Unit Tunas Puteri dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari

Januari Mac 2016

Tempat

Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran

Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

RM 100.00

Sumber

Unit Koko

Jawatankuasa

Guru Besar
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Sukan
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum Tunas


Puteri melebihi 80% setahun pada tahun 2016

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit
Tunas Puteri

PROSES KERJA

Langka
h
1

Proses Kerja

KPI

Sasaran

Status/Pela
n
Kontigensi

Ketua unit

17 Jan

- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada
yang terlibat

Semua
guru
penasihat
maklum.

PK KOKU
Guru
Penasihat
Penyelaras
Program

Penyelaras
Program

20 Jan

Peneranga
n program
disampaika
n.

Semua guru
dan murid

Mempromosikan
program

Penyelaras
Program

Januari
- Mac

Murid
Tunas
Puteri

Semua guru
dan murid

Penyediaan bahan

Guru Penasihat

Januari
- Mac

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan tempat

AJK
Guru Penasihat

Januari
- Mac

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan
Program

AJK
Guru Penasihat

Januari
- Mac

Keakuran
jadual

Jawatankuas
a dan murid

Penilaian,
Pelaporan dan Post
Mortem

Penyelaras
Program

Mac

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid

Mesyuarat
Jawatankuasa:

Tanggungjawa
b

PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum Tunas Puteri.

Nama Program / Projek

Pertandingan Nyanyian Lagu Tunas


Puteri

Objektif Program / Projek

Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum


Tunas Puteri melebihi 80% setahun pada tahun 2016

Tanggungjawab

Ketua Unit Tunas Puteri dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari

April-Mei 2016

Tempat

Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran

Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

RM 100.00

Sumber

Unit Koko

Jawatankuasa

Guru Besar
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Sukan
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit
Tunas Puteri

PROSES KERJA

Langka
h
1

Proses Kerja
Mesyuarat
Jawatankuasa:

Status/Pela
n
Kontigensi

Tanggungjawa
b

KPI

Ketua unit

April

Semua
guru
penasihat
maklum.

PK KOKU
Guru
Penasihat
Penyelaras
Program

- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

Sasaran

Taklimat kepada
yang terlibat

Penyelaras
Program

April

Peneranga
n program
disampaika
n.

Semua guru
dan murid

Mempromosikan
program

Penyelaras
Program

April

Murid
Tunas
Puteri

Semua guru
dan murid

Penyediaan bahan

Guru Penasihat

April

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan tempat

AJK
Guru Penasihat

Mei

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan
Program

AJK
Guru Penasihat

Mei

Keakuran
jadual

Jawatankuas
a dan murid

Penilaian, Pelaporan
dan Post Mortem

Penyelaras
Program

Mei

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid

PELAN OPERASI 3

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum Tunas Puteri.

Nama Program / Projek

Pertandingan Ikatan Gajet

Objektif Program / Projek

Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum


Tunas Puteri melebihi 80% setahun pada tahun 2016

Tanggungjawab

Ketua Unit Tunas Puteri dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari

Jun-Ogos 2016

Tempat

Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran

Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

RM 100.00

Sumber

Unit Koko

Jawatankuasa

Guru Besar
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Sukan
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit
Tunas Puteri

PROSES KERJA

Langka
h
1

Proses Kerja
Mesyuarat
Jawatankuasa:

Status/Pela
n
Kontigensi

Tanggungjawa
b

KPI

Ketua unit

Jun

Semua
guru
penasihat
maklum.

PK KOKU
Guru
Penasihat
Penyelaras
Program

- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

Sasaran

Taklimat kepada
yang terlibat

Penyelaras
Program

Jun

Peneranga
n program
disampaika
n.

Semua guru
dan murid

Mempromosikan
program

Penyelaras
Program

Jun

Murid
Tunas
Puteri

Semua guru
dan murid

Penyediaan bahan

Guru Penasihat

Julai

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan tempat
dan peralatan

AJK
Guru Penasihat

Julai

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan
Program

AJK
Guru Penasihat

Ogos

Keakuran
jadual

Jawatankuas
a dan murid

Penilaian, Pelaporan
dan Post Mortem

Penyelaras
Program

Ogos

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid

PELAN OPERASI 4

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum Tunas Puteri.

Nama Program / Projek

Pertandingan Penyediaan Makanan

Objektif Program / Projek

Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum


Tunas Puteri melebihi 80% setahun pada tahun 2016

Tanggungjawab

Ketua Unit Tunas Puteri dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari

September-Oktober 2016

Tempat

Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran

Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

RM 100.00

Sumber

Unit Koko

Jawatankuasa

Guru Besar
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Sukan
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit
Tunas Puteri

PROSES KERJA

Langka
h
1

Proses Kerja

KPI

Sasaran

Status/Pela
n
Kontigensi

Ketua unit

September

- Lantikan
J/Kuasa
- Tetapkan
tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada
yang terlibat

Semua
guru
penasihat
maklum.

PK KOKU
Guru
Penasihat
Penyelaras
Program

Penyelaras
Program

Septemb
er

Peneranga
n program
disampaika
n.

Semua guru
dan murid

Mempromosika
n program

Penyelaras
Program

Septemb
er

Murid
Tunas
Puteri

Semua guru
dan murid

Penyediaan
bahan

Guru Penasihat

Septemb
er

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan
tempat dan
peralatan

AJK
Guru Penasihat

Septemb
er

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan
Program

AJK
Guru Penasihat

Oktober

Keakuran
jadual

Jawatankuas
a dan murid

Penilaian,
Pelaporan dan
Post Mortem

Penyelaras
Program

Oktober

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid

Mesyuarat
Jawatankuasa:

Tanggungjawa
b