You are on page 1of 17

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA 1: RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

Tema ini mengisahkan rumah sebagai keperluan asas manusia. Sejarah telah
membuktikan bahawa manusia mula menduduki gua sebagai tempat
berlindung semasa petempatan awal. Akibat perubahan zaman, manusia
mula mempelbagaikan jenis petempatan mereka. Di samping itu, faktor-faktor
luaran juga menyumbang kepada reka bentuk dan jenis rumah di negara kita.
Murid perlu menghargai rumah sebagai tempat tinggal dan menjadikan
rumah sebagai ‘Rumahku Syurgaku’. Murid juga perlu menjadikan rumah
sebagai satu tempat istimewa dalam kehidupannya.

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA 1 : RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

OBJEKTIF : 1. Memahami sejarah dan jenis petempatan awal manusia
2. Memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah
3. Mengenali jenis rumah di Malaysia dan negara lain serta kepentingannya
4. Menghargai rumah sebagai tempat tinggal

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

1. RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN
ASAS MANUSIA
1.1 Perkembangan Corak
Petempatan Manusia
a. Sejarah awal petempatan 1. Menyenaraikan corak Bersyukur dengan adanya 1. Membina model gua
manusia petempatan awal manusia rumah sebagai tempat sebagai petempatan awal
tinggal manusia daripada bahan
i. Persekitaran gua 2. Menceritakan corak terbuang
petempatan awal manusia Bersyukur dengan
ii. Kawasan 2. Membuat buku skrap
pembinaan rumah yang
lapang 3. Membandingkan dan tentang pelbagai jenis
sempurna
membezakan dua jenis petempatan awal
iii. Pinggiran sungai petempatan awal manusia
Bersyukur dan berbangga manusia
atau tasik
4. Menerangkan persekitaran dengan rumah sendiri
3. Melukis gambar sejarah
gua ialah jenis petempatan awal petempatan
awal yang sesuai manusia
5. Menerangkan keperluan 4. Mengumpulkan gambar
tinggal di kawasan lapang petempatan awal
manusia dan menulis
6. Menceritakan karangan pendek
kepentingan tinggal berkaitan gambar
di pinggiran sungai atau tersebut
tasik

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

b. Jenis petempatan awal 1. Menyatakan sebab Berbangga dengan adanya 1. Menghasilkan buku skrap
manusia berpindah randah pelbagai jenis rumah yang tentang petempatan awal
i. Berpindah randah pada peringkat awal terdapat di negara kita manusia

ii. Gua 2. Menyatakan keistimewaan Berbangga dengan nilai 2. Melayari laman web
manusia tinggal estetika seni bina rumah untuk mendapatkan
iii. Tempat kediaman di persekitaran gua di negara kita maklumat tentang jenis-
• pondok jenis petempatan awal
• ran 3. Menyatakan jenis tempat Bersyukur dengan manusia
kediaman petempatan pembinaan rumah yang
awal sempurna 3. Lawatan ke muzium dan
melaporkan gambaran
petempatan awal
manusia

4. Membuat model tempat
kediaman petempatan
awal manusia daripada
bahan terbuang

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

1.2 Faktor Mempengaruhi
Pembinaan Rumah

a. Faktor yang 1. Menerangkan latar Bersyukur dan berbangga 1. Menghasilkan model
mempengaruhi jenis belakang sejarah dengan rumah sendiri rumah daripada bahan
rumah di Malaysia dan mempengaruhi reka terbuang berdasarkan
negara lain bentuk rumah Berbangga dengan nilai aspek fizikal
estetika seni bina rumah
i. Sejarah 2. Menerangkan bentuk di negara kita 2. Menghasilkan buku skrap
muka bumi sebagai faktor tentang pelbagai jenis
yang mempengaruhi jenis Berbangga dengan adanya rumah di dunia
ii. Geografi
rumah pelbagai jenis rumah yang
terdapat di negara kita 3. Menulis puisi bertemakan
iii. Keselamatan
3. Menyatakan ciri-ciri rumah
keselamatan yang Bersyukur dengan adanya
iv. Keselesaan rumah sebagai tempat 4. Melayari laman web
terdapat pada reka
bentuk rumah di Malaysia perlindungan untuk mendapatkan
v. Kepadatan maklumat tentang
penduduk 4. Menceritakan ciri- ciri pelbagai jenis rumah di
keselesaan sesebuah Malaysia dan di
rumah negara lain
5. Menerangkan faktor-faktor
kepadatan penduduk
mempengaruhi pembinaan
rumah
6. Menghuraikan ciri-ciri
fizikal yang sesuai sebagai
lokasi tempat tinggal

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

1.3 Jenis Rumah

a. Rumah di Malaysia 1. Menyatakan jenis reka Berbangga dengan adanya 1. Melukis gambar rumah
bentuk rumah di Malaysia pelbagai jenis rumah yang tradisional
i. Rumah terdapat di negara kita
tradisional 2. Menamakan contoh rumah 2. Menyanyikan dan
tradisional dan rumah Berbangga dengan nilai membincangkan lirik lagu
• rumah panjang moden di Malaysia estetika seni binaan rumah bertemakan rumah
• rumah di negara kita
Minangkabau 3. Membandingkan dan 3. Mencari maklumat
• rumah membezakan rumah Bersyukur dan berbangga di pusat sumber sekolah
kampung tradisional dan rumah dengan rumah sendiri tentang pembinaan
moden berdasarkan sesebuah rumah
ii. Rumah moden pembinaan rumah
4. Melukis rumah impian
4. Menjelaskan pembinaan anda
• banglo
rumah yang selesa dan
• rumah teres kualiti
• rumah pangsa
• kondominium

iii. Pembinaan rumah

• struktur binaan
• bahan binaan
• pelan dan
ruang

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

b. Rumah di negara lain 1. Menerangkan jenis rumah Berbangga dengan nilai 1. Membuat buku skrap
di empat zon iklim dunia estetika seni bina rumah tentang pelbagai jenis
i. Zon Sederhana di negara sendiri rumah di negara lain
Sejuk 2. Menyatakan reka bentuk
rumah yang terdapat 2. Melayari laman web
ii. Zon Sederhana di negara lain untuk mendapatkan
Panas maklumat tentang reka
3. Membandingkan dan bentuk rumah di empat
iii. Zon Sejuk membezakan rumah zon iklim dunia
di Zon Sejuk dan Zon
iv. Zon Panas Panas berdasarkan reka 3. Menulis laporan tentang
bentuknya cuaca dan iklim, zon iklim
dunia dan melukis reka
bentuk rumah di zon
tersebut

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

1.4 Kepentingan Rumah 1. Menyenaraikan Bersyukur dengan adanya 1. Mengumpulkan gambar-
kepentingan rumah rumah sebagai tempat gambar rumah, pelan
a. Fungsi kepada manusia perlindungan dan ruang serta
membuat laporan
i. Memberikan 2. Menjelaskan kepentingan Berterima kasih kepada berkaitan fungsi rumah
perlindungan rumah sebagai tempat keluarga kerana kepada manusia
perlindungan menyediakan rumah yang
ii. Menyediakan selesa 2. Melakukan gerak kerja
keselesaan 3. Menghuraikan fungsi kumpulan tentang fungsi
rumah sebagai tempat rumah kepada manusia
iii. Mewujudkan yang dapat mewujudkan
kemesraan kemesraan ahli keluarga
anggota
keluarga 4. Menjelaskan peranan dan
tanggungjawab anggota
keluarga terhadap
keselesaan di dalam
rumah

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA 2: PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

Tema ini membolehkan murid mengenali dan menghargai lokasi tempat
tinggal mereka. Dalam tema ini, murid diperlihatkan tentang identiti tempat
tinggal mereka dari segi sejarah, keistimewaan, pentadbiran, kemudahan dan
perkhidmatan awam serta dapat mengenali pelbagai ciri kehidupan
masyarakat setempat. Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum
memperlihatkan kekayaan negara kita dari segi kaum dan budaya yang perlu
dihormati untuk memupuk sikap toleransi kepada setiap murid. Dengan
wujudnya sikap sebegini, diharapkan semangat patriotik murid dan rakyat
Malaysia dapat dipertingkatkan untuk menjamin kesejahteraan negara pada
masa hadapan.

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA 2 : PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

OBJEKTIF : 1. Mengenali lokasi tempat tinggal murid
2. Memperihalkan identiti setempat dari segi sejarah, keistimewaan, struktur pentadbiran dan kemudahan
3. Mengenali ciri masyarakat setempat

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2. PERIHAL KAWASAN
SETEMPAT

2.1 Latar Belakang Kawasan
Setempat

a. Lokasi 1. Menyatakan lokasi tempat Berbangga dengan tempat 1. Melukis peta lakar
tinggal murid tinggal sendiri menunjukkan kawasan
i. Kawasan tempat tempat tinggal murid
tinggal murid 2. Menyatakan kawasan
dalam hubungan tempat tinggal murid 2. Berdasarkan peta daerah,
dengan mukim, murid mengenal pasti
daerah/bahagian 3. Membandingkan dan kedudukan tempat tinggal
membezakan dua murid
• kampung kawasan tempat tinggal
3. Melabelkan peta daerah
• taman berdasarkan lokasi
untuk menunjukkan
perumahan lokasi tempat tinggal
• ladang murid
• pekan
• bandar 4. Melukis peta laluan ke
lokasi tempat tinggal
murid

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

b. Aspek fizikal 1. Menyatakan pelbagai Bersyukur dengan 1. Dengan merujuk peta
bentuk muka bumi negara persekitaran semula jadi negeri, murid
i. Keadaan muka bumi Malaysia yang terdapat di kawasan menyatakan keadaan
tempat tinggal murid muka bumi yang terdapat
• tanah tinggi 2. Mengenal pasti di mukim dan di daerah
• tanah pamah kepelbagaian bentuk muka mereka sendiri
• lembangan bumi di kawasan tempat
tinggal murid 2. Membina model yang
• pinggir laut
menunjukkan keadaan
3. Membandingkan dan bentuk muka bumi
membezakan kawasan tempat tinggal
keistimewaan aspek fizikal murid daripada kertas
antara tanah tinggi dengan tumbuk dan plastisin
tanah pamah

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

c. Cuaca 1. Menyatakan keadaan Bersyukur dengan keadaan 1. Melukis simbol-simbol
cuaca tempat tinggal cuaca di tempat tinggal cuaca
i. Keadaan cuaca murid (pada sesuatu sendiri
masa) 2. Membina carta cuaca :
• hujan Meredai apa-apa jua • menandakan
• panas 2. Menerangkan maksud keadaan cuaca yang keadaan cuaca
• mendung simbol-simbol cuaca memberikan manfaat kepada harian
semua kehidupan • merekod suhu harian
• redup
3. Menerangkan ciri • mencatatkan arah
• berangin keistimewaan cuaca angin
setempat
ii. Pengaruh cuaca
terhadap kegiatan 3. Mencatatkan kegiatan
4. Menjelaskan pengaruh harian murid (satu
harian cuaca ke atas kegiatan minggu) tentang
harian penduduk setempat pengaruh cuaca seperti
hujan lebat, cuaca panas
5. Menyatakan langkah dan angin kencang
keselamatan yang perlu terhadap kegiatan murid
diambil oleh murid
sewaktu banjir 4. Membuat perbandingan
cuaca di negara kita
dengan negara lain dan
menulis laporan
Contoh: Iklim di Malaysia
dan di Jepun

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2.2 Identiti Setempat

a. Sejarah atau legenda 1. Menceritakan asal usul Berbangga dengan identiti 1. Menulis laporan :
nama tempat tinggal murid tempat sendiri • Menemu bual
i. Asal usul nama penduduk setempat
tempat dari 2. Menyenaraikan peristiwa Berbangga dengan sejarah tentang asal-usul
aspek bersejarah di kawasan dan legenda setempat nama setempat
sejarah atau legenda setempat • Menemu bual
penduduk setempat
ii. Peristiwa setempat 3. Menceritakan salah satu tentang cerita
peristiwa setempat yang legenda
paling istimewa bagi murid • Menemu bual orang
sumber tentang
peristiwa penting
yang berlaku di
kawasan setempat

2. Melukis gambar tentang
cerita asal-usul nama
setempat

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

b. Keistimewaan setempat 1. Menyenaraikan Berbangga dengan 1. Melawat ke tempat
keistimewaan tempat keistimewaan tempat sendiri peninggalan warisan
i. Keistimewaan dari tinggal murid sejarah dan menulis
segi : Bersama bertanggungjawab laporan
2. Menyatakan contoh- untuk meningkatkan imej
• alam semula contoh berkaitan tempat sendiri 2. Menghasilkan buku
jadi keistimewaan setempat skrap:
• warisan sejarah • menemu bual
• kesenian dan 3. Menceritakan penduduk tentang
kebudayaan keistimewaan prasarana keistimewaan
yang terdapat di kawasan setempat
• prasarana
tempat tinggal murid • memerhati dan
merakamkan
prasarana setempat

3. Memperagakan pakaian
tradisional sempena
Minggu Patriotik

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

c. Struktur pentadbiran 1. Menamakan ketua Menghormati ketua-ketua 1. Mencari maklumat
pentadbiran mengikut pentadbiran setempat tentang jawatan
i. Kampung / Taman jawatan di peringkat pentadbiran kampung /
Perumahan / kampung, mukim, daerah mukim / daerah dan
Ladang dan negeri menulis carta organisasi

ii. Mukim 2. Menyatakan organisasi 2. Berbincang serta
pentadbiran tempat tinggal mencatatkan hasil
iii. Daerah murid pada peringkat perbincangan secara
taman / kampung / ladang kumpulan tentang bidang
iv. Negeri kuasa mengikut kawasan
3. Menamakan jabatan- bagi tiap-tiap organisasi
jabatan pentadbiran dan pentadbiran
perkhidmatan awam di
kawasan tempat tinggal Contoh
murid
Penghulu : Pentadbiran
sesuatu
mukim

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

d. Kemudahan dan 1. Menyatakan fungsi Bersyukur dengan 1. Berdasarkan satu jenis
perkhidmatan awam kemudahan dan kemudahan dan kemudahan awam,
perkhidmatan awam perkhidmatan yang bincangkan kepentingan
i. Perkhidmatan disediakan di kawasan dan cara menjaganya
perhubungan 2. Menyenaraikan jenis setempat
kemudahan dan 2. Taklimat daripada orang
ii. Perkhidmatan perkhidmatan awam sumber tentang
pendidikan di tempat murid perkhidmatan awam
setempat
iii. Perkhidmatan 3. Menyenaraikan jenis
keselamatan perkhidmatan yang 3. Mengumpulkan bahan
disediakan oleh edaran seperti risalah
iv. Perkhidmatan perkhidmatan awam dan poster yang
kesihatan berkaitan dengan
4. Menjelaskan kepentingan kemudahan dan
v. Kemudahan beribadat pelbagai perkhidmatan perkhidmatan awam.
awam di tempat murid
4. Membincangkan dan
mencatatkan perkara
penting tentang
kepentingan kemudahan
dan perkhidmatan awam

5. Melayari laman web
institusi atau syarikat
yang menyediakan
kemudahan dan
perkhidmatan awam
untuk mengetahui
kepentingan organisasi
tersebut

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

2.3 Masyarakat Setempat

a. Penduduk 1. Menyatakan kaum yang Menyedari bahawa 1. Merujuk pelbagai sumber
terdapat di tempat tinggal masyarakat setempat terdiri untuk mengumpulkan
i. Taburan murid daripada pelbagai kaum maklumat tentang kaum
masyarakat setempat
• kaum 2. Menyatakan agama dan Menghormati agama dan
• umur kepercayaan masyarakat kepercayaan masyarakat 2. Menemu bual penduduk
• jantina setempat setempat setempat tentang
pekerjaan mereka
• pekerjaan
3. Menyenaraikan jenis Berbangga dengan
• agama dan pekerjaan masyarakat sumbangan setiap individu 3. Mengklasifikasikan
kepercayaan setempat dalam masyarakat setempat pekerjaan setempat
berdasarkan bidang-
4. Menerangkan faktor yang bidang tertentu dan
mempengaruhi pekerjaan membuat rumusan
masyarakat setempat
4. Menghasilkan buku skrap
5. Menyatakan kewujudan tentang masyarakat
dan komposisi setempat berdasarkan
masyarakat setempat aspek
• kaum
• pekerjaan
• agama dan
kepercayaan

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

TEMA / TOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI

b. Kegiatan ekonomi 1. Menyenaraikan jenis Bersyukur dengan 1. Mengklasifikasikan
kegiatan ekonomi sumbangan kegiatan pekerjaan setempat
i. Jenis kegiatan setempat ekonomi setempat berdasarkan bidang-
bidang tertentu
• pertanian 2. Menyatakan pekerjaan
• perlombongan utama penduduk 2. Membincangkan
• perindustrian setempat faktor-faktor yang
mempengaruhi
• perkhidmatan
3. Menjelaskan faktor yang kegiatan ekonomi
• pelancongan mempengaruhi pekerjaan setempat atau
• perniagaan utama penduduk pekerjaan utama
setempat penduduk dan
ii. Faktor-faktor yang menulis laporan.
mempengaruhi 4. Menyatakan faktor yang
kegiatan ekonomi mewujudkan kegiatan 3. Melakonkan simulasi
setempat atau pelancongan / pertanian / tentang keistimewaan
pekerjaan utama perindustrian / tempat tinggal murid
penduduk perkhidmatan sebagai kawasan
pelancongan

4. Membuat buku skrap
tentang sesuatu
kegiatan ekonomi
utama di tempat anda

29