You are on page 1of 18

AVANTPROJECTE

EDIFICI DE VESTIDORS I SERVEIS I 4 PISTES DE PADEL


A LA ZONA ESPORTIVA DE CAMBRILS BADIA

Febre r 2011

AVANTPROJECTE
dedifici de vestidors i serveis i 4 pistes de padel a la zona esportiva de cambrils badia
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

NDEX DEL PROJECTE


I. MEMRIA
1. DADES GENERALS
1.

Identificaci i agents del projecte

2. MEMRIA DESCRIPTIVA (MD)


1.

Objecte del projecte

2.

Antecedents

3.

2.1.

Requisits normatius

2.2.

Condicions de lemplaament i lentorn fsic

Descripci del projecte


3.1.

Descripci general

3.2

Normativa urbanstica

3.3

Descripci del programa funcional, usos i relaci de superfcies

II. PLNOLS
III. PRESSUPOST

Vctor Pujol Hugas


Arquitecte Municipal
1

AVANTPROJECTE
dedifici de vestidors i serveis i 4 pistes de padel a la zona esportiva de cambrils badia
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

I MEMRIA
1. DADES GENERALS
DG Dades generals
1. Identificaci i agents del projecte

Projecte:

EDIFICI DESPORTS I 4 PISTES DE PADLE A LA ZONA ESPORTIVA


DE CAMBRILS BADIA

Tipus dintervenci:

Obra de nova construcci

Emplaament:

Carrer blgica s/n (zona esportiva cambrils badia)

Municipi:

Cambrils, comarca del Baix Camp

Promotor:

Ajuntament de Cambrils

Arquitecte:

Vctor Pujol Hugas ( Arquitecte Municipal)

2. MEMRIA DESCRIPTIVA
MD

Memria descriptiva

MD 1. Objecte del projecte


Lavantprojecte tracta de definir les caracterstiques principals de la installaci esportiva, base per a
poder realitzar el projecte bsic i el projecte dexecuci. En el document sadjunta tota la
documentaci necessria per interpretar adeqadament la distribuci dels espais esportius i de ledifici
de serveis (bar, vestidors, consergeria, magatzem i sala dinstallacions) i fer un avan de les solucions
constructives proposades tant pel que fa a ledificaci com pel que fa als espais esportius.
MD 2. Antecedents
MD 2.1 Requisits normatius
Urbansticament, el projecte sha resolt seguint les directrius del POUM de Cambrils
Pel que fa a les seves prestacions ledifici compleix els requisits bsics de qualitat establerts per la Llei
dOrdenaci dEdificaci (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tcnic de lEdificaci
(CTE RD. 314/2006).
Igualment es dna compliment a la resta de normativa tcnica, dmbit estatal, autonmic i municipal
que li sigui daplicaci.

MD 2.2 Condicions de lemplaament i de lentorn fsic


Es tracta dun solar el sol urb consolidat, lliure dedificaci existent i de geometria regular.
El solar t 4.656,15m aproximadament i una forma rectangular. Collindant amb 2 parcelles, una de
propietat particular amb un edifici plurifamiliar, i laltre de propietat municipal, destinada en un futur a la
construci dun centre cvic.
Laccs es far a travs de laparcament situat al carrer blgica
La topografia del terreny s prcticament plana.

Vctor Pujol Hugas


Arquitecte Municipal
2

AVANTPROJECTE
dedifici de vestidors i serveis i 4 pistes de padel a la zona esportiva de cambrils badia
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

MD 3. Descripci del projecte

MD 3.1 Descripci general


Al solar objecte de la actuaci, recentment shan construt tres pistes de tennis amb paviment de resines,
Les pistes disposen denllumenat i del quadre de comandament corresponent
Hi ha una pista poliesportiva amb paviment de terrazo de 20x40m aproximadament, a lmbit on es
preveu installar les pistes de padel
Es troba parcialment vallat i els espais lliures entre els espais esportius i la tanca perimetral no estan
urbanitzats
Hi ha un pou a linterior de la parcella, al qual sha de poder accedir per realitzar tasques de
manteniment
Es planteja la construcci de 4 pistes de padel i un edifici de serveis que cont els segents usos:
-2 vestidors, un per homes i un per dones
-un petit bar
-consergeria oficina de gesti de la installaci esportiva
-magatzem
-sala dinstallacions
Es preveu tamb la urbanitzaci dels espais lliures de manera que tots els espais esportius siguin
accessibles tant a peu com amb algun tipus de vehicle per realitzar el manteniment de la installaci.
Es preveu tamb la realitzaci de les escomeses de serveis corresponents (aigua, clavegueram,
electricitat, etc)
Pel que fa a la construcci, per tal de minimitzar els treballs de manteniment, es preveu realitzar-la amb
obra vista i forjats a base de llosa massissa de formig per anar vista. Les installacions es plantegen per
anar vistes. A la zona de vestidors sutilitzar una pintura incolora hidrfuga per protegir el formig vist. Les
parets interiors seran de totxana, arrebossades i alicatades amb peces de gres als vestidors .Els paviment
tamb seran de peces de gres. A la zona del bar les parets interiors senguixaran i es collocar un
panelat hidrfug de tota lalada.
Pel que fa a les pistes de padel, sadjunta a la present memria la descripci dels diferents elements
constructius, obra civil, estructura dacer, vidre, tancament perimetral, portes i enllumenat. Sadjunta
tamb la normativa daplicaci.
Pel que fa a la urbanitzaci exterior es donar accs a tots els espais esportius des de ledifici de serveis,
sinstallar lenllumenat corresponent daquests espais exteriors, es construr un mur dobra vista en
sentit perpendicular a ledifici de serveis, es completar la tanca perimetral i es realitzar la porta
daccs a la installaci, tot segons els plnols de lavantprojecte. Tamb es realitzaran les escomeses
corresponents de la installaci daigua, electricitat, clavegueram, etc.

MD 3.2 Normativa urbanstica

Planejament:

POUM de Cambrils

Zonificaci:

Ciutat Jard 4 Pla parcial del Sector 12. 4i

Tipus dedificaci: Edificaci allada


Edificabilitat:

0,70mde sostre /m de sl

Ocupaci:

50%

Alada mxima:

6,50m (PB+1)

Separ. a carrer:

5m

Separ. A llindars:

3m
Vctor Pujol Hugas
Arquitecte Municipal
3

AVANTPROJECTE
dedifici de vestidors i serveis i 4 pistes de padel a la zona esportiva de cambrils badia
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

MD 3.3 Descripci del programa funcional, usos i relaci de superfcies


A continuaci es fa una descripci de les principals caracterstiques dels diferents usos que es donen a la
installaci esportiva.
3.3.1 Edicifi esports
Ledifici cont els sos segents:
-2 vestidors, un per homes i un per dones
-un petit bar
-consergeria oficina de gesti de la installaci esportiva
-magatzem
-sala dinstallacions
Laccs als diferent sos es far a travs dun espai porxat
Relaci de superfcies

Superficies tils:
Vestidors 1:

31,46m

Vestidors 2:

31,46m

Bar i banys:

40,46m

Despatx:
Magatzem:
Sala mquines:

7,17m
11,90m
9,20m

TOTAL SUP. TILS:

131,56m

TOTAL SUP. CONSTRUIDA:

165,80m

3.3.2 Pistes de Padle


Es preveu la construcci de quatre pistes de padel de vidre i gespa artificial, tres delles situades en sentit
perpendicular a lAvinguda de Blgica i una delles en sentit parallel. A les pistes saccedir a travs
dun cam pavimentat.
A continuaci es descriuen les caracterstiques principals de les pistes de padel:
TANCAMENT METLLIC:
Estructura metllica formada per pletines darranc, ancorada per quatre tacs Index M-12x110 o
equivalent i assegurats amb resina qumica fisher de injecci FIP C-700 a crcol de fonamentaci
perimetral.
Pals metllics de tub estructural de 100x60x3mm i 100x100x3 a les cantonades de la pista.
Tubs darriostrament inferior i superior entre pals de 40x40x1,5mm. Llum entre pals de 2m dample.
Alada de tancament de 4m a les parets del fons i a les cantonades de vidres laterals. La resta de
tancament ser de 3m dalada.
Inclosos allargament dels quatre pals per a suport de projectors.
Vctor Pujol Hugas
Arquitecte Municipal
4

AVANTPROJECTE
dedifici de vestidors i serveis i 4 pistes de padel a la zona esportiva de cambrils badia
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Malla perimetral electrosoldada de 50x50x4mm, enmarcada en tub de 40x40x1,5mm.


Forats daccs reglamentaris a cada costat de la pista.
Caputx cilndric per a rosca hexagonal que pertany a les plaques base de polietil.
Tot el conjunt metllic, tant tub estructural, com plaques dancoratge, orelleres pletines i malla
electrosoldada tindran tractament galvanitzat antioxidant.
Cargoleria del conjunt en acer inoxidable.
Tota la pista ser lacada al forn per especialista en color a escollir.
La red de 10m anclada a estructura amb sistema de tensionat.
Tota lestructura metllica del tancament segons mides reglamentaries vigents, aprobades per la
federaci espaola de padel.
VIDRES:
18 vidres SECURIT (14u. De 3x2 i 4u. De 2x2) de cantos polits plans i trepant , en una sola pea, protegits
amb escuma de cautx de 5mm a la uni amb els marcs, cargoleria dacer inoxidable, fabricat pel grup
SAINT-GOBAIN o equivalent, sotmesos a un tractament trmic de refor, procs de Temple y homologats,
amb un gruix de 10mm incolors.
ILLUMINACI:
Format per 4 projectors de halogenurs metllics de 400W, amb equip incorporat alt factor, muntats
sobre estructura de tancament, cablejat, preses a terra i quadre dencesa manual, i la installaci a peu
de pista, es garantir un nivell mnim dilluminaci de 500lux, per poder realitzar qualsevol tipus de
competici
GESPA ARTIFICAL:
Gespa artificial GreenSet Grasset 15mm o equivalent compost de fibra de 8800dtex, 100% polipropil,
fibres estabilitzadesals raigs ultravioletes, base de polipropil drenant amb ltex impustrescible,
collocaci flotant sobre cinta lutradur T-3000 amb cola de poliuret i sistema lastrat amb arena de slice
seca granulometria controlada (aproximat 15kg/m), i 1 marcatge de lnees en una modalitat de joc en
el mateix material.
Sadjunta la fitxa NIDE 2004 -PADEL

Cambrils, febrer 2011

Vctor Pujol Hugas


ARQUITECTE MUNICIPAL

Vctor Pujol Hugas


Arquitecte Municipal
5

NIDE
2004

PADEL

NORMAS
REGLAMENTARIAS

PDL

1. TAMAO DEL CAMPO


La pista de juego es un rectngulo de dimensiones 20m x 10m de medidas interiores
(Tolerancia 0,5 %) cerrada en su totalidad con zonas de paramentos que ofrecen un
rebote regular de la pelota y zonas de malla metlica donde el rebote es irregular.
En sus fondos est cerrada por paredes o muros con una altura de 3m. Las paredes
laterales son escalonadas y formadas por paos rectangulares de 3m de altura y 2m de
longitud el primer pao y de 2m de altura y 2m de longitud el segundo pao. El resto
de los lados se cierra con malla metlica que a su vez sube por encima de las paredes
hasta 4m de altura en todo el permetro, tambin se admite que la malla metlica en las
paredes laterales tenga una altura de 4m en los dos primeros metros a contar desde el
fondo de la pista y los 16m restantes una altura de 3m (vase figura PDL-2, variantes 1
y 2)
2. TRAZADO DEL CAMPO:
Las dimensiones y marcas de la pista as como de las paredes laterales y de fondo se
indican en la figura PDL-1. Todas lneas de marcas tendrn 5 cm de ancho y sern de
color claro fcilmente distinguible del pavimento.
3. ALTURA LIBRE DE OBSTCULOS:
La altura libre entre el pavimento y el obstculo ms prximo (luminaria, techo en
instalaciones cubiertas) ser de 6m como mnimo sobre toda la superficie de la pista
sin que exista ningn elemento que invada dicho espacio.
4. ORIENTACIN:
El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre ser N-S admitindose una
variacin comprendida entre N-NE y N-NO.
5. ILUMINACIN:
La iluminacin artificial ser uniforme y de manera que no dificulte la visin de los
jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplir la norma UNE-EN
12193 Iluminacin de instalaciones deportivas y contar con los siguientes niveles
mnimos de iluminacin:

NIVELES MNIMOS DE ILUMINACIN


(exterior)
Competiciones internacionales y nacionales
Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo
1

Iluminancia
horizontal

Uniformidad

E med (lux)
500
300
200

E min/E med
0,7
0,7
0,5

NIDE
2004

PADEL

NORMAS
REGLAMENTARIAS

PDL

En pistas al aire libre se dispondrn los proyectores exteriormente a la pista, a una


altura mnima desde el suelo de 6m.

NIVELES MNIMOS DE ILUMINACIN


(interior)
Competiciones internacionales y nacionales
Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo

Iluminancia
horizontal

Uniformidad

E med (lux)
750
500
300

E min/E med
0,7
0,7
0,5

Ninguna luminaria deber colocarse en la zona del techo que est situada sobre la
superficie de la pista para evitar deslumbramientos.
Para retransmisiones de TV color y grabacin de pelculas se requiere un nivel de
iluminancia vertical de al menos 1000 lux, no obstante este valor puede aumentar con
la distancia de la cmara al objeto. Para mayor informacin debe consultarse la norma
citada.
6. PARAMENTOS
Las paredes laterales y de fondo tendrn un acabado superficial uniforme, liso y duro,
sin rugosidades o asperezas de forma que no sea abrasivo y permita el contacto roce y
deslizamiento de pelotas, manos y cuerpos. Se construirn con espesor suficiente y
preferiblemente sin juntas, de forma que ofrezcan un rebote de la pelota regular y
uniforme.
La malla metlica puede ser de doble torsin o electrosoldada (tipo rectangular o
romboidal) en cualquier caso el tamao mximo de su abertura medida en sus
diagonales no ser inferior a 5 cm ni mayor de 7,08 cm. La malla metlica debe estar
tensa de modo que permita el rebote de la pelota sobre ella, deber formar una
superficie plana y vertical mantenindose estas caractersticas en el tiempo.
Cuando se utiliza malla electrosoldada los puntos de soldadura tanto al interior como
al exterior de la pista estarn protegidos de forma que no puedan producir cortes o
araazos. Si la malla electrosoldada no est entrelazada y su montaje se hace de forma
cuadrada no romboidal, los hilos de acero paralelos al suelo debern quedar en el
interior de la pista y los verticales en el exterior.
Cuando se utiliza malla de simple torsin, los tensores debern colocarse en el
exterior de la pista y debidamente protegidos. Las uniones o cosido entre los rollos de
malla no presentarn elementos punzantes.
La malla metlica se coloca siempre alineada con el borde interior de las paredes o
muros.

NIDE
2004

PADEL

NORMAS
REGLAMENTARIAS

PDL

En uno de los lados laterales se dispone una puerta o espacio abierto para entrar o
salir de la pista. Pueden existir una o dos aberturas a cada lado del centro de la pista,
con o sin puerta. Las dimensiones de las aberturas sern las siguientes (vase figura
PDL-3):
-

Con un solo acceso por lateral: el hueco libre ha de tener un mnimo de


1,05 m x 2,00 m
Con dos accesos por lateral: cada hueco libre ha de tener un mnimo de
0,72 m x 2,00 m y un mximo de 0,82 m x 2,00 m

En instalaciones de uso pblico se cuidar el cumplimiento de la normativa de


accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Las paredes laterales y de fondo pueden construirse con ladrillo, vidrio u otros
materiales transparentes u opacos que tengan la consistencia y uniformidad suficiente
para que el rebote de la pelota sea regular y uniforme. Los paramentos de vidrio
cumplirn la norma para vidrio templado UNE EN 12150-1
7. PAVIMENTO DEPORTIVO:
La superficie de juego debe ser una superficie plana, horizontal y uniforme. Se admiten
los pavimentos de hormign poroso, hormign pulido, sintticos y de hierba artificial,
de forma que permitan un bote regular de la pelota.
El color puede ser verde, azul o pardo terroso.
El pavimento deportivo tendr una planeidad tal que las diferencias de nivel inferiores
sean inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000)
Los pavimentos drenantes tendrn un ndice de infiltracin que cumplir como mnimo
I > 50 mm/h
En pavimentos no drenantes las pendientes de evacuacin mxima transversal sern
del 1%
Los pavimentos sintticos y de hierba artificial cumplirn los siguientes requisitos
conforme con el Informe UNE 41958 IN Pavimentos deportivos
REQUISITOS:
Absorcin impactos
(Reduccin de fuerza)
Deformacin
Friccin

RF10%
RF20%
StV3mm
0,40,8

Bote vertical de la pelota

80%

Resistencia a impactos

Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores


de 0,5 mm para impactos de 8 Nm
3

Sintticos
Hierba artificial
Sintticos
Sintticos
Hierba artificial
Sintticos
Sintticos

NIDE
2004

PADEL

NORMAS
REGLAMENTARIAS

Resistencia a huella
Resistencia a abrasin
Resistencia a traccin
Alargamiento de rotura

Relleno de arena

Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores


de0,5 mm a las 24 h. de realizar el ensayo
Mxima perdida de peso 3g por 1000
revoluciones
400 kPa
40 %
SiO2 96 %
CaO 3 %
Cantos redondeados
Granulometra: 80% peso
16mm 1,25 mm
longitud visible fibra 2mm 3mm

PDL
Sintticos
Sintticos
Sintticos
Sintticos

Hierba artificial

8. EQUIPAMIENTO:
El equipamiento constituido por los postes y la red cumplir las Reglas oficiales de la
Federacin Espaola de Padel.
LA RED:
La red divide en su mitad a la pista, tendr una longitud de 10 m y una altura de 0,88 m
en su centro y en los extremos tendr una altura mxima de 0,92 m.
La red estar suspendida de un cable de sujecin, que ser de acero galvanizado o de
otro material resistente a la corrosin, de dimetro mximo 0,01 m y sus extremos
estarn unidos a dos postes laterales o a la propia estructura que lo sujetan y tensan.
El dispositivo de tensin del cable debe estar concebido de forma que no se suelte de
forma inesperada y no constituya un riesgo para los jugadores.
La red se remata con una banda superior de color blanco de anchura entre 5,0 y 6,3
cm una vez plegada, por su interior va el cable de sujecin de la red.
La red debe quedar totalmente extendida de manera que ocupe completamente todo
el espacio entre los postes y la superficie de la pista, no debe quedar ningn espacio
entre los extremos de la red y los postes, no obstante no debe estar tensa.
Los hilos constituyentes sern de fibras sintticas y el ancho de malla ser lo
suficientemente reducido para evitar que la pelota pase a su travs
LOS POSTES:
Los postes tendrn una altura mxima de 1,05 m, estarn empotrados en la pista
mediante cajetines. Sus caras exteriores coincidirn con los lmites laterales de la pista
(abertura, puerta o malla metlica) figura PDL-4. Pueden ser de seccin circular o
cuadrada pero tendrn sus aristas redondeadas. Los postes servirn de apoyo del cable
de sujecin de la red y tendr una gua para dicho cable as como un dispositivo de

NIDE

PADEL

NORMAS
REGLAMENTARIAS

2004

PDL

tensin del mismo, el cual estar diseado de forma que no se pueda soltar de forma
inesperada.
Los postes pueden ser de acero protegido contra la corrosin, metal ligero no
corrosivo o protegido de la corrosin o material sinttico.
LA PELOTA O BOLA:
Ser una esfera de goma con una superficie exterior uniforme de color blanco o
amarillo. Tendr las siguientes caractersticas:
-

Dimetro entre 6,35 cm y 6,67 cm


Peso entre 56,0 g y 59,4 g
El bote estar comprendido entre 135 cm y 145 cm al dejarla caer desde
2,54 m sobre una superficie dura
Tendr una presin interna entre 4,6 Kg y 5,2 Kg por cada 2,54 cm2

Cuando se juega a ms de 500 m de altitud sobre el nivel del mar, se pueden utilizar
otro tipo de pelotas siendo idnticas al tipo antes indicado excepto en que el bote
debe estar entre 121,92 cm y 135 cm.
LA PALA
La pala cumplir las Reglas oficiales de la Federacin Espaola de Padel. Las medidas
mximas de la misma sern 45,5 cm de largo, de 26 cm de ancho y 38 mm de grosor.
La pala estar perforada por un nmero no limitado de agujeros de 9 a 13 mm de
dimetro cada uno en toda la zona central. En una zona perifrica mxima de 4 cm
medidos desde el borde exterior de la pala, los agujeros podrn tener un mayor
dimetro, largo o forma siempre y cuando no afecten a la esencia del juego.
La superficie de golpeo podr ser plana, lisa o rugosa, no excediendo de 30 cm de
largo y 26 cm de ancho.
El marco incluido el mango estar libre de objetos adheridos y otros dispositivos que
no sean solo para limitar o prevenir deterioros, vibraciones o distribuir el peso.
Deber tener obligatoriamente un cordn o correa de sujecin a la mueca como
proteccin de accidentes.

AVANTPROJECTE
dedifici de vestidors i serveis i 4 pistes de padel a la zona esportiva de cambrils badia
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

II PLNOLS
01. SITUACI
02. PLANTA GENERAL
03. PLANTA
04. ALATS I SECCI

Vctor Pujol Hugas


Arquitecte Municipal
6

AVANTPROJECTE
dedifici de vestidors i serveis i 4 pistes de padel a la zona esportiva de cambrils badia
AJUNTAMENT DE CAMBRILS

III PRESSUPOST
01- Pressupost per les pistes de padel (incls obra civil):
21.500,00 x 4 pistes =

86.000,00

02 - Pressupost per ledifici:


850,00/m x 165,80m construts =

140.930,00

03 - Pressupost per ladequament dels exteriors:


- Paviment:

614,70m x 0,15m (gruix)= 92.20m x 125,00/m =

11.525,00

- Tancaments:
Mur dobra vista:

45,00ml x 1,80ml (h)= 81,00m


81,00m x 2 = 162,00m x 80,69/m=

Tanca de simple torsi: 58,80ml x 57,00/ml=

13.071,78
3.351,60

- Porta daccs al recinte

2.500,00

- Enllumenat exterior:

2.500,00

- Drenatges:

1.500,00

- Escomeses

2.000,00

PRESSUPOST DEXECUCI MATERIAL

263.378,38

13% Despeses generals

34.239,19

6% Benefici industrial

15.802,70

TOTAL

313.420,27

IVA 18%

56.415.65

PRESSUPOST DEXECUCI PER CONTRACTE

369.835,92

Cambrils, febrer 2011

Vctor Pujol Hugas


ARQUITECTE MUNICIPAL

Vctor Pujol Hugas


Arquitecte Municipal
7
Signat electrnicament per Perfil del contractant
Date: 2012.04.04 13:15:43 CEST
Ra: Aprovant la publicaci del document
Lloc: Tarragona