You are on page 1of 15

SEKOLAH KEBANGSAAN

TAMAN BUKIT RAMBAI


75250 MELAKA

INTERVENSI
PANITIA SAINS 2016

Target UPSR 2016


Panitia SAINS

SAINS

2011

2012

2013

2014

TARGE
T

2015

2016
% LULUS
%
CEMERL
ANG

87.8

16.1

90.6

91.9

92.1

89.24

18.1

23.1

18.8

20.32

95.1

26.1

TARGET UPSR 2016 ( ENROLMEN BERAKHIR 13 JAN 2016 ) 242


ORANG
CEMERLANG
SAINS

63

LULUS

potensi
167

12

PANITIA SAINS 2016


(mikro)
SUBJEK

SAINS

KUMPULAN CEMERLANG
JUMLAH
BILANGAN
KEKUATAN /
PELAJAR
PELAJAR
KELEMAHAN INTERVENSI
CEMERLANG
(PELAJAR)
*Latih tubi
*Telah menguasai KPS Aras
format dan KPS
tinggi iaitu
Aras rendah
soalan:
sederhana.
a) Pemerhatian
*Menguasai
b)Inferens
topik/konsep/fakta c)Pemerhatian
sains
lain
*Kurang
*Program
menguasai KBAT Percutan Akhir
KUMPULAN LULUS
KEKUATAN /
BILANGAN
KELEMAHAN INTERVENSI
LULUS
(PELAJAR)
*Latih tubi
*Hampir
soalan
menguasai format
ramalan,
dan KPS Aras
akhbar Tutor,
rendah dan
latihan topikal.
sederhana.
KUMPULAN POTENSI LULUS
BILANGAN
KEKUATAN /
POTENSI
KELEMAHAN INTERVENSI
LULUS
(PELAJAR)
*Latih tubi
*Tidak menguasai Bahagian A
format dan soalan
(soalan
KPS.
objektif) dan
*Tidak kuasai
soalan KPS
topik Tahun3, 4, 5, Aras rendah.
6.
*Program
Percutan Akhir.

Program Intervensi (Tuntas) Tahun Enam Menghadapi UPSR pada

Semester Kedua 2016


PROGRAM MAKRO
Program Peningkatan Akademik
1. Morning Call
Dijalankan di Kantin sekolah jam 7.20 pagi hingga 7.40 pagi.
Bahan Intervensi mengikut kesesuaian murid dalam 2 kumpulan. (Kumpulan A) dan
(Kumpulan B) Bahan intervensi boleh reso di pejabat.
Penekanan : Glosari / Istilah sains
Bacaan secara berulang
Objektif : Baiki kelemahan murid berfokus.
Murid memahami istilah sains dan pengertiannya
2. Lonjakan Prestasi / Gerak Gempur
Beberapa pengujian dalaman dijalankan kepada semua murid tahun enam untuk
mengangkasa
tahap pencapaian mereka ke arah bersedia menghadapi peperiksaan secara tuntas.
Lonjakan Prestasi 1 20,21 dan 23 Jun 2016
Lonjakan Prestasi 2 18, 19 dan 120 Julai 2016
Lonjakan Prestasi 3 15, 16 dan 17 Ogos 2016
Objektif: Meningkatkan keyakinan murid menghadapi peperiksaan sebenar dan
mengatasi
kelemahan murid secara menganalisis item.
Sumber kewangan : Kertas peperiksaan hendaklah diserahkan dipejabat untuk tujuan
fotostat.
*Hantar awal dan tulis tarikh kertas peperiksaan dikehendaki.
3. Terapi Akademik
Memberikan teknik menjawab soalan dengan tepat dan sentiasa menekankan fokus
peperiksaan. Fokus KBAT dan penyataan sebab.

AKTIVITI INTERVENSI (MIKRO)


DIJALANKAN OLEH GURU SUBJEK
BIL
1.

2.

3.

AKTIVITI
MODUL LATIHAN
1. PELBAGAI SUMBER PENERBITAN
( Didik,Sasbadi dan lain-lain)
2. MODUL MELAKA GEMILANG
3. MODUL TELEGRAM TAHUN 3,4,5,6
4. MODUL LATIHAN KBAT
5. GLOSARI
PROGRAM MENTOR-MENTEE
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
ANJURAN UNIT KAUNSELING
PELAJAR MEMBENTUK KUMPULAN
KONSEP PEMBELAJARAN KENDIRI DAN
PLAYING TEACHERS ROLE
5 MINIT TERAPI MINDA
DILAKUKAN DIDALAM KELAS
GURU SUBJEK MENEKANKAN
PENGERTIAN ISTILAH DAN PENYATAAN
SEBAB

CATATAN

Add on

TEMPLATE PROGRAM INTERVENSI


NAMA GURU

NORMALA ROHAIZA HASSAN

MATA
PELAJARAN

SAINS

TAHUN

6 CEMERLANG

HEAD COUNT ANALYSIS


SUBJECT
(TOV)BERASASKAN
RCA

SAINS
TAHUN 6

TOTAL
STUDE
NT

HEAD
COUNT
INTERVE
NSI

18

10

10
ORANG
MENDAPA
T B DAN
C

PROBLEM STATEMENT
PROBLE
M
STATEME
NT

10 ORANG TAHUN 6 CEMERLANG MENDAPAT B DAN C


DALAM P1 2014 BAGI SUBJEK SAINS

ROOT COUSE ANALYSIS DIAGRAM

BHGN A
Soalan berbentuk
analisis
Soalan berbentuk
pentafsiran
Soalan
pengkaedahan

FAKTA SAINS

10 ORANG
MURID
SKOR B
DAN C;
DAN D

BHGN B KPS
-menyatakan inferens
-mentafsir data
-membuat hipotesis
PROGRAM

HEAD
COU
NT
10

PLAN
(BAHAGIAN A)

SIKAP

INTERVENSI
D0

(TIME
FRAME)

SOALAN
BERBENTUK
ANALISIS

2 minggu

SOALAN
BERBENTUK
PENTAFSIRAN

2 minggu

SOALAN
BERBENTUK
PENGKAEDAHAN

2 minggu

CHEC
K

ACT

HEAD
COU
NT

PLAN
(BAHAGIAN B)

10

MENGUASAI KPS:

D0
(TIME
FRAME)

CHEC
K

ACT

1 bulan

Menyatakan
inferens

MENGUASAI KPS:

2 minggu

Mentafsir data

MENGUASAI KPS:

1 minggu

Membuat
hipotesis

PROGRAM INTERVENSI PANITIA


(Fasa 1: Berdasarkan TOV)
NAMA PANITIA : SAINS
KELOMP

NAMA PROGRAM / AKTIVITI

SINOPSIS PROGRAM (RINGKAS)

OK
MURID

CEMERLA

Guru muda

NG &

Perbincangan
&perkongsianil

POTENSI

mu

CEMERLA
NG

Mendidik murid

untukbekerjasamadalammembincangkan
diberikan guru dankemudianya murid
akanmembentangkanapa yang

merekafahamikepadarakan-rakan. Progra

initurutmeningkatkankeyakinandiri murid
Hunt & Answer

Soalan-soalan di

sediakantersembunyisekitarkawasanseko

perlumenjawabsoalanpertamauntukmen

anseterusnya. Program iniuntukmenimbu


untukterus belajar.
Latihanintensif

Murid disediakandenganpelbagaijenissoa

lepasdaripelbagainegeri. Iniadalahuntukm

murid bersediauntukmenjawabpelbagaib
SEDERHA

Fly High!

Candy in box

NA

Soalan-soalanberlainantopikdisediakan d

Murid perlumencabutsatusoalanpadaseti
untukdijawab. Bagisetiapjawapan yang

betulakandiberisebijigula-gulasebagaigan

yang cemerlangdanlemahturutdigalakka
samadalamaktivitiini
Latihanpenguk

Murid

uhan

dibimbinguntukmenjawabsoalananekapil

Latihanberkala

Latihansebagaipanduanuntukmenjawabs
man murid

LEMAH

Senidalampendid Warnadansains

Menggunakankaedahwarnadalammencat

ikan

dibekalkanpenselwarnauntukmencatat n
Iaadalahuntukmenarikminat murid

untukmenulisdanmembacaapa yang mer

Peta minda

Menyediakan nota dalambentukpetamind

bebasuntukmembinaapasahajabentukpe

diinginkan. Inidapatmembantu murid unt

nota yang dicatatlebihsenanguntukdibac


Kelasbimbingan

Murid diberilatihtubi yang bersesuaianba

murid dalammemahamicarauntukmenjaw

Program inilebihkepadamemahamikehen

YEAR 6 INTERVENTION PLAN

NAMA GURU : PN MALINA BINTI NAWAWI

MATA PELAJARAN : SAINS

KELAS

: 6 AMANAH

TEMPLATE PROGRAM INTERVENSI

NAMA GURU

: PN MALINA BT NAWAWI

MATA PELAJARAN

: SAINS

TAHUN

: 6 AMANAH

HEADCOUNT ANALISIS

M/P
(TOV)

BIL
MURID

32

C
15

HEADCOUT INTERVENS

HEADCOUT INTERVENS

11

SAINS

UJIAN MAC - OTI 1


M/P ()

BIL
MURID

32

C
20

10

SAINS

PEP. PERTENGAHAN TAHUN - OT1 2


M/P ()

BIL
MURID

32

B
11

C
19

HEADCOUT INTERVENS

SAINS

PEP. PRA PERCUBAAN UPSR


M/P ()

BIL
MURID

39

HEADCOUT INTERVENS

HEADCOUT INTERVENS

SAINS

PEP. PERCUBAAN UPSR


M/P ()

SAINS

BIL
MURID

39

PERNYATAAN MASALAH
MASALAH YANG DIKENALPASTI

I.) murid tidak dapat menguasai fakta sains yang telah

dipelajari dari tahun 4 dan 5. Ini menyebabkan mereka gaga


menjawab sekurang- kurangnya 15 soalan betul dari 30
soalan yang di uji dari bahagian A
Ii ) Penguasaan murid dari bahagian B (KPS) masih agak

lemah menyebabkan mereka tidak dapat menjawab sekuran


kurangnya 10 soalan betul dari 20 soalan yang di uji.
RANCANGAN INTERVENSI
H/C

PLAN

DO

CHECK

ACT

Latih tubi topikal

Memastikan mur

tahun 6.

menjawab secar

(TIMEB

- Membuat soalan objektif (aneka


Pilihan) berkenaan topik yang dipelajari

FRAME)
Jan - Sept

semasa pdp samada dari buku teks

bertulis di dalam

atau buku kerja murid

buku latihan @
buku kerja.

- memastikan murid menguasai soalan-

- latih tubi soalan

soalan mudah (bhgn B) seperti

subjektif sekurang-

menyatakan tujuan, corak, meramal

kurangnya 2

dan menyatakan pemboleh ubah.


Membuat soalan objektif (aneka

soalan seminggu
Latih tubi topikal

Memastikan mur

Pilihan) berkenaan topik yang dipelajari

tahun 6.

menjawab secar

semasa pdp samada dari buku teks

bertulis di dalam

atau buku kerja murid

buku latihan @
buku kerja

Menggunakan BBM dalam pdp yang


terancang bagi tajuk sukar dan mudah
mengikut keperluan murid