You are on page 1of 4

Sygn.

akt VI GC 147/16 upr/3

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 16 czerwca 2016 r.
Sd Rejonowy w Tychach Wydzia VI Gospodarczy
w skadzie nastpujcym:
Przewodniczcy: SSR Jolanta Brzk
Protokolant: st. sekr. sdowy Aleksandra Nyga
po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. w Tychach
na rozprawie
sprawy z powdztwa: (...) Sp. z o.o. w W.
przeciwko: M. A.
o zapat
1) oddala powdztwo;
2) zasdza od powoda na (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanego M. A. kwot 180 z (sto osiemdziesit zotych)
tytuem zwrotu kosztw procesu.
SSR Jolanta Brzk
Sygn. akt VI GC 147/16/3

UZASADNIENIE
W pozwie z dnia 21 lipca 2015 roku wniesionym do Sdu Rejonowego Lublin-Zachd w Lublinie VI Wydzia Cywilny
przeciwko M. A., powdka (...) Sp. z o.o. w W. wniosa o zasdzenie od pozwanego kwoty 859,77 z z ustawowymi
odsetkami liczonymi od kwot:
- 429,88 z od dnia 29 listopada 2014 r. do dnia zapaty,
- 429,88 z od dnia 30 grudnia 2014 r. do dnia zapaty,
i o zasdzenie kosztw procesu, w tym kosztw zastpstwa procesowego wg norm przepisanych.
Uzasadniajc swoje roszczenie powdka wskazaa, e w dniu 30.10.2014 r. podczas rozmowy telefonicznej w
ramach pozyskiwania klientw przez call center (umowy zawierane na odlego) pozwany przyj ofert powdki
na wykonanie usugi polegajcej na reklamie jego firmy na stronie internetowej www.katalogfirm2000.pl oraz
www.kf2000.pl nalecej do powdki. Podczas rozmowy telefonicznej pozwany zosta poinformowany o fakcie
rejestrowania rozmowy sprzedaowej, celem zawarcia umowy ustnej, okresie na jaki zostaa zawarta umowa, cenie
sprzeday, co pozwany zaakceptowa. Pozwany zosta rwnie poinformowany o regulaminie wiadczenia usug
przez powdk umieszczonym na portalu powdki, stanowicym integraln cz umowy i ustalajcym warunki
wiadczenia usug. Ponadto powdka podkrelia, e wysaa pozwanemu spisan umow ustn. Wskazaa, e
przedmiotem reklamy wykonanej przez powdk byo opracowanie wizytwki reklamowej dla firmy pozwanego,

zawierajcej dane adresowe tej firmy, adres www, adres e-mailowy, logo firmy, galeria zdj, moliwo samodzielnej
edycji tekstu i umieszczenie na portalu powdki. Powdka wskazaa, e wykonaa usug, co potwierdzia wysyajc
pozwanemu w dniu 06.11.2014 r. maila zawierajcego link do wizytwki. Powdka w zwizku z powyszym wystawia
pozwanemu faktury VAT obejmujce ustalone wynagrodzenie za wykonan usug. Pomimo wykonanej usugi
pozwany nie zapaci.
Sd Rejonowy Lublin-Zachd w Lublinie VI Wydzia Cywilny postanowieniem z dnia 3 wrzenia 2015 r. w sprawie
o sygn. akt VI Nc-e 1397706/15 wobec stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapaty przekaza spraw do
Sdu Rejonowego w Tychach.
W dniu 23 listopada 2015 roku Sd Rejonowy w Tychach Wydzia VI Gospodarczy wyda w sprawie VI GNc 2454/15/5
nakaz zapaty w postpowaniu upominawczym, w ktrym zasdzi zgodnie z daniem pozwu.
W przepisanym terminie pozwany M. A. wnis sprzeciw od nakazu zapaty zaskarajc go w caoci, wnoszc o
oddalenie powdztwa i zasdzenie kosztw postpowania.
Uzasadniajc swoje stanowisko w sprawie pozwany zakwestionowa jakoby zawar z powdk jakkolwiek umow.
Podnis, e powdka przedoya do pozwu jedynie wycinek rozmowy, ktry nie zawiera wszystkich ustale
poczynionych przez strony. Pozwany wskaza, e w rozmowie telefonicznej zastrzeg, e dopiero po otrzymaniu
kompletu dokumentw, zapozna si z warunkami umowy i zdecyduje o jej podpisaniu. Pozwany z ostronoci
procesowej podnis nienaleyte wykonanie umowy przez powdk. Pozwany zakwestionowa take faktury pro forma
wystawione przez powdk.
Sd ustali nastpujcy stan faktyczny:
Strony s przedsibiorcami. Przy czym pozwany M. A. prowadzi dziaalno gospodarcz pod firm Przedsibiorstwo
Budowlane (...), za powdka prowadzi dziaalno w formie spki z ograniczon odpowiedzialnoci.
(bezsporne)
W dniu 30.10.2014 r. w czasie rozmowy telefonicznej z konsultantem (...) Sp. z o.o. w W. pozwany M. A.
nie potwierdzi, e akceptuje zawarcie umowy, ktrej przedmiotem byo wykonanie wizytwki zawierajcej dane
teleadresowe firmy pozwanego, adres strony internetowej, adres e-mail, gadu-gadu, skype, przedstawienie lokalizacji
na mapie gogle, 20 sw kluczowych, umieszczenie wizytwki w 6 branach, galerii zdj, opis, oceny klientw,
logo firmy, moliwo samodzielnej edycji tekstu. Pozwany uzaleni zawarcie umowy z powdk od otrzymania
dokumentw w celu ich uprzedniej weryfikacji. Podczas rejestru rozmowy telefonicznej pozwany nie zosta
poinformowany o fakcie zarejestrowania rozmowy sprzedaowej celem zawarcia umowy ustnej oraz warunkach
umowy wynikajcych z regulaminu.
Dowd: nagranie rozmowy na noniku CD (k. 16), pismo pozwanego z dnia 8 grudnia 2014 r. (43), umowa (k.24-25),
regulamin (k.26-27).
Powdka w dniu 30 padziernika 2014 r. wystawia na rzecz pozwanego faktur pro forma nr (...) na kwot 429,89 z
z terminem zapaty na dzie 28 listopada 2014 r. tyt. wizytwka premium. Powdka w dniu 30 padziernika 2014 r.
wystawia na rzecz pozwanego faktur pro forma nr (...) na kwot 429,89 z z terminem zapaty na dzie 28 grudnia
2014 r. tyt. wizytwka premium.
Dowd: faktury pro forma (30-31).
Pozwany pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. skierowanym do pozwanej owiadczy powdce, e odsya powdce
przesan mu umow nr: (...)_ (...) wraz z wystawionymi na jej podstawie fakturami pro forma z uwagi na brak
stosunku obligacyjnego czcego strony.

Dowd: pismo z dnia 8 grudnia 2014 r. (43).


Powysze ustalenia poczynione zostay w oparciu o powoane dowody z dokumentw, ktre Sd uzna za wiarygodne
w caoci. Naley podkreli, e powoana dokumentacja pomimo, i pochodzia z rnych rde przedstawiaa
spjny obraz przebiegu wydarze, ktry by prawdopodobny w wietle zasad logicznego rozumowania i dowiadczenia
yciowego. Z tych wzgldw oceniono wymienione dowody jako w peni wiarygodn podstaw dla czynienia ustale
faktycznych.
Sd zway, co nastpuje:
Powdztwo nie zasugiwao na uwzgldnienie.
Z poczynionych przez Sd ustale faktycznych wynika, e wiadczenie, ktrego spenienia strona powodowa
dochodzia w niniejszym postpowaniu, stanowio danie zapaty nalenoci wynikajcych z umowy nr (...)_ (...),
ktr to pozwany kwestionowa.
Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzaa si zatem do rozstrzygnicia, czy pomidzy stronami faktycznie doszo
do zawarcia przedmiotowej umowy.
Analizujc tre nagrania CD, ktre w niniejszej sprawie stanowi kluczowy dowd mogcy wskazywa na zawarcie
umowy, stwierdzi naley, e tre rozmowy pozwanego z konsultantk utrwalona na pycie CD w aden sposb nie
dostarcza argumentw na rzecz tezy, e w czasie tej rozmowy doszo do zawarcia umowy.
Naley wskaza, e zgodnie z treci art. 6 k.c. ciar udowodnienia faktu spoczywa na stronie, ktra z tego faktu
wywodzi skutki prawne. Uwzgldniajc tre art. 6 k.c. trzeba stwierdzi, e do osoby wystpujcej z pozwem naley
udowodnienie faktw pozytywnych, ktre stanowi podstaw powdztwa, gdy z faktw tych wywodzi ona swoje
prawo. Do przeciwnika natomiast naley wykazanie okolicznoci niweczcych to prawo lub uniemoliwiajcych jego
powstanie (wyrok SN z dnia 19 listopada 1997 r. I PKN 375/97). Obowizek przedstawienia dowodw spoczywa na
stronach (art. 3 k.p.c.), a ciar udowodnienia faktw majcych dla rozstrzygnicia sprawy istotne znaczenie (art. 227
k.p.c.) spoczywa na stronie, ktra z faktw tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.)( wyrok SN z dnia 17 grudnia 1996
r. I CKU 45/96). Innymi sowy na powodzie spoczywa ciar udowodnienia faktw uzasadniajcych jego roszczenie,
a na stronie pozwanej obowizek udowodnienia okolicznoci uzasadniajcych jej wniosek o oddalenie powdztwa.
Sd po analizie materiau zgromadzonego w sprawie stoi na stanowisku, e powdka nie wykazaa, wbrew zasadom
rozkadu ciaru dowodu z art. 6 k.c. i 232 k.p.c. istnienia stosunku zobowizaniowego midzy stronami, a w
konsekwencji istnienia po stronie pozwanej obowizku zapacenia dochodzonej pozwem nalenoci wynikajcej z
faktury pro forma. To na powdce ciy obowizek wykazania, e pomidzy stronami doszo do zawarcia umowy na
wykonanie usugi, ktrej przedmiotem byo wykonanie wizytwki zawierajcej dane teleadresowe firmy pozwanego,
adres strony internetowej, adres e-mail, gadu-gadu, skype, przedstawienie lokalizacji na mapie gogle, 20 sw
kluczowych, umieszczenie wizytwki w 6 branach, galerii zdj, opis, oceny klientw, logo firmy, moliwo
samodzielnej edycji tekstu i umieszczenia jej na stronie internetowej www.katalogfirm2000.pl oraz www.kf2000.pl.
W pierwszym rzdzie naley zwrci uwag, e pod osd Sdu przedstawiono jedynie fragment utrwalonej rozmowy,
co wrcz uniemoliwiao Sdowi zbadanie kontekstu, w jakim owiadczenie pozwanego o wyraeniu zgody na podanie
danych do umowy zostao zoone. Fakt nagrania tylko czci rozmowy, budzi zastrzeenia w zakresie rzetelnoci
informacji podawanych przez pracownic powdki oraz jej intencji.
Naley wskaza, e dla ustalenia, jaka jest tre oferty i czy zoone owiadczenie w ogle stanowi ofert, czy te moe
jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, istotna jest nie tylko sama tre owiadczenia zawierajcego stricte ofert
(zwaszcza w sytuacji gdy jest ono przedstawiane za pomoc rodka bezporedniego porozumiewania si na odlego),
ale take kontekst sytuacyjny, w ktrym zostao zoone, gdy tylko on pozwala na ocen, czy oferta zostaa zoona i

jak miaa tre, a w szczeglnoci na ocen czy sposb zoenia oferty przedsibiorcy odpowiada zasadom uczciwych
praktyk rynkowych i konkurencji.
W realiach niniejszej sprawy powdka nagraa tylko cz rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z pozwanym,
co uniemoliwia Sdowi pozyskanie informacji na temat treci rozmowy pozwanego z konsultantk przed i po
zoeniu oferty. Nagrana rozmowa nie pozwala na ocen treci przeprowadzonej rozmowy z szerszej perspektywy, w
tym w szczeglnoci przez pryzmat owiadcze konsultantki i pozwanego. Sama zreszt tre rozmowy jest na tyle
nieczytelna (niejasna), by na podstawie nagranego fragmentu mona byo uzna, e pozwany rzeczywicie wyrazi
wol zawarcia umowy (przyj ofert) oraz jakiej dokadnie treci umow zawarto.
Analizujc nagranie doczone do akt sprawy wskaza trzeba, e nie wynika z nich przedmiot umowy wskazywany
przez powdk.
Konsultantka nadto nie poinformowaa pozwanego, e rozmowa jest nagrywana i stanowi ustne zawarcie umowy nie
poprosia pozwanego o potwierdzenie zawarcia umowy na
na wykonanie usugi, ktrej przedmiotem byo wykonanie wizytwki zawierajcej dane teleadresowe firmy
pozwanego, adres strony internetowej, adres e-mail, gadu-gadu, skype, przedstawienie lokalizacji na mapie gogle, 20
sw kluczowych, umieszczenie wizytwki w 6 branach, galerii zdj, opis, oceny klientw, logo firmy, moliwo
samodzielnej edycji tekstu i umieszczenia jej na stronie internetowej www.katalogfirm2000.pl oraz www.kf2000.pl.
(...) pozwany nie zosta poinformowany, e wyraenie przez niego zgody na warunki umowy w/w wskazane jest
rwnoznaczne z zawarciem umowy ustnej, ktra zostanie potwierdzona i przesana mu w formie pisemnej.
W ocenie Sdu pozwana nie zadbaa o wyeliminowanie wszelkich wtpliwoci co do znaczenia owiadcze kontrahenta
zoonych w toku rozmowy. Niewtpliwie przysuyoby si temu przedstawienie przez powdk penej treci umowy,
jak pozwany odby z powdk.
Sd zatem po wysuchaniu przedmiotowego nagrania nie zosta pozbawiony wtpliwoci co do treci zoonych
owiadcze oraz nie mg ustali kontekstu sytuacyjnego, w ktrym propozycja zawarcia umowy zostaa
przedstawiona. Sd ma zatem rwnie wtpliwoci, co do znaczenia owiadczenia pozwanego o wyraeniu zgody na
zawarcie umowy.
Z uwagi na powysze Sd stwierdzi, e do zawarcia umowy nie doszo, a aden z argumentw powdki nie zdoa
podway tej konstatacji.
Majc powysze na uwadze naleao uzna powdztwo za cakowicie bezzasadne i oddali je na podstawie wyej
powoanych przepisw.
Podstaw rozstrzygnicia o kosztach procesu stanowi art. 98 1 i 2 k.p.c, na ktre skadaj si kwota 180,00 z tytuem
kosztw zastpstwa procesowego ustalona zgodnie z 6 pkt. 2 Rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28
wrzenia 2002 r. w sprawie opat za czynnoci radcw prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pastwa kosztw
pomocy prawnej udzielonej przez radc prawnego ustanowionego z urzdu (Dz. U. z dnia 3 padziernika 2002 r. ze
zm.).
SSR Jolanta Brzk