You are on page 1of 10

Ekonomski fakultet Sarajevo

Finalni ispit iz predmeta


„Finansijsko računovodstvo“
Grupa X
Broj bodova: __________
Ime i prezime:_________________________
Broj indexa:____________

Napomene:
1) Sve poslovne promjene ispravno proknjižene kroz dnevnik nose po 2 boda, tj. 20 p.p. po 2 boda = 40
bodova (ispravno knjiženje podrazumijeva tačan iznos, tačan broj računa i opis poslovnog događaja)
2) Preostalih 10 bodova dodjeljuje se na sljedeći način: POL nosi 3 boda, kalkulacije za obračun cijene
koštanja nose po 1 bod, obračun i raspored finansijskog rezultata nosi 3 boda, obračun ulaznog i
izlaznog PDV nosi 2 boda.
3) Student je položio ukoliko ostvari 30 bodova (60% od ukupnog broja mogućih bodova).
Rezultati bez obračuna se ne priznaju. Rad se ne priznaje ako ovaj zadatak nije priložen. Korištenjem
kontnog plana kroz dnevnik proknjižite poslovne promjene nastale u proizvodnom preduzeću “San” i izvršite
odgovarajuće obračune. Poslovne promjene odnose se na period 01.01. – 30.06.2007.godine. Kod knjiženja
poslovnih promjena primijeniti MSFI, MRS i važeće zakone u FBiH. Porez na dodanu vrijednost je 17%.
Doprinosi iz plata su 32%. Doprinosi na plate su 11,5%. Porezi na plate su 5%. Porez na dobit je 10%.
Obračunata razlika u cijeni je 30%. Dozvoljeni kalo 2%. Zalihe se vode po trošku sticanja, a izlaz se
evidentira po FIFO metodu. Redoslijed poslovnih događaja je ujedno i hronologija nastanka događaja. Sve
koeficijente zaokružiti najmanje na 4 decimale, a iznose potrebne za knjiženje u dnevniku na cijele brojeve.
Preduzeće u svom sastavu ima pogon “A”, pogon “B” i ZS. U pogonu “A” proizvode se proizvodi “X” i “Y”,
a u pogonu “B” proizvod “Z”. Primjenjuje se ukupni sistem obračuna troškova. Ključ za alokaciju
indirektnih troškova pogona i ZS su direktni troškovi pogona.

DOO “San” (proizvodno preduzeće) je na dan 1.1.2007.god. imalo sljedeće stanje na pojedinim računima:
021 - građevinski objekti ……………………………………… … … … … … … … 16.000.000
022 - oprema …………………………………………………… … … … … … … . 24.000.000
029 - ispravka vrijednosti materijalnih stalnih sredstava ………… … … … … … … 3.800.000
10100 - zalihe materijala “a” u vlastitom skladištu (11.200 kom.) ..… … … … … … … 1.120.000
10101 - zalihe materijala “b” u vlastitom skladištu (9.600 kom.) ... … … … … … … .. 768.000
1030 - sitan inventar na zalihama ……………………………………………………….. 5.000
120 - gotovi proizvodi na skladištu (200 kom. proizvoda “C”) … … … … … … … … 500.000
200 - žiro račun ……………………………………………….. … … … … … … … 7.000.000
202 - blagajna …………………………………………………… … …. … … … … . 7.000
541 - obaveze prema ostalim dobavljačima (dobavljač “X”) … … … … … … … … … 1.400.000
545 - obaveze prema radnicima …………………………………………………………. 160.000

1) 03.01. Prodali smo 100 kom. gotovih proizvoda kupcu “Mond” uz obezbjeđenje izjave da će se naši
gotovi proizvodi koristiti kao osnovni materijal u proizvodnom procesu preduzeća. Kupcu je odobren
gotovinski popust od 2%. Novac je uplaćen na žiro-račun.
2) 04.01. Na ime popravke sitnog invetara primili smo fakturu na iznos od 1.000 KM + PDV 170 KM.
Sitan invetar smo nakon toga stavili u upotrebu uz primjenu 50% indirektne metode.
3) 05.01. Položili smo depozit u banku u iznosu od 10.000 KM po kamatnoj stopi od 2 % godišnje na
period od 4 mjeseca. Po osnovu depozita primili smo mjenicu. Ugovor o pologu depozita definiše
podizanje depozita zajedno sa pripadajućom kamatom 05.05.2007.
4) 06.01. Platili smo na ime iznajmljivanja prostora za uskladištenje materijala za 6 mjeseci iznos od
48.000 KM + PDV 8.160 KM. Od domaćeg dobavljača uz klauzulu fco kupac nabavljeno je 2000
kom. materijala “a”, fakturna cijena po kom. je 110 KM + PDV 18,7 KM i 10.000 kom. materijala

1
“b” fakturne vrijednosti 900.000 KM + PDV 153.000 KM. Materijal smo uskladištili po trošku
sticanja u iznajmljenom skladištu.
5) 05.03. Građevinskim objektom nabavne vrijednosti 1.200.000 KM i neotpisane vrijednosti
800.000KM izmirili smo obavezu prema dobavljaču “X”, a ostatak obaveze platili smo iz sredstava
odobrenog kratkoročnog kredita. Rok vraćanja kredita je 2 mjeseca, kamatna stopa 4% mjesečno,
način vraćanja jednokratno na dan dospijeća kredita. Građevinski objekat je korišten u pogonu “A”.
6) 07.03. Izvršiti obračun plata zaposlenih radnika ukoliko neto plate za sve zaposlene radnike u
preduzeću iznose 160.000 KM. Za potrebe obračuna proizvodnje voditi računa o tome da ukupno
plate izrade (direktni trošak) obračunate u pogonu “A” iznose 100.000 KM, a u pogonu “B”
60.000KM. Ostatak ukupno obračunatih plata su plate administracije, i iste se odnose na pogon “A”,
“B” i ZS u srazmjeri brojeva angažovanih radnika ovim mjestima. U pogonu “A” ima zaposlenih
radnika u administraciji 12, u pogonu “B” 8, a u ZS 30 zaposlenih radnika.
7) 08.03. Izdali smo za potrebe proizvodnje materijala iz vlastitog skladišta i to: u pogon “A” 2.000
kom. materijala “a”, a u pogon “B” 8.000 kom. materijala “b”. (Trošak materijala je direktni trošak).
Izmirene su sve obaveze prema radnicima.
8) 09.03. Uvezli smo materijal “b” iz Francuske i to 3.750 kom po cijeni od 40 eura po kom. Srednji
kurs za euro iznosi 1,95583 KM. Troškovi prevoza materijala do naše granice iznose 600 KM, i isti
su plaćeni sa žiro računa. Carinarnica je obračunala carinu po uvoznoj carinskoj deklaraciji na iznos
od 2.000 KM, te PDV. Prevoz materijala od granice do našeg preduzeća izvršilo je preduzeće „X“ i
ispostavilo fakturu na iznos od 500 KM + PDV 85 KM. Materijal smo uskladištili u vlastitom
skladištu. Sve obaveze po osnovu kupljenog materijala su izmirene iz raspoloživih sredstava.
9) 01.05. Sitan inventar u upotrebi neodgovarajućeg je kvaliteta pa smo isti odlučili otpisati.
10)02.05. Prodali smo cjelokupne zalihe gotovih proizvoda na dugoročni kredit od 2 godine uz kamatnu
stopu od 8% godišnje i mjesečni način otplate jednakim mjesečnim anuitetima koji dospijevaju na
naplatu svakog 02. u mjesecu, počevši od 02.06.2007.
11)03.05. U iznajmljenom skladištu popisom stanja materijala zabilježeno je sljedeće stanje: 1.000 kom.
materijala “a” i 7.500 kom. materijala “b”. Višak knjižiti u korist preduzeća, a manjak na teret
odgovornog lica.
12)05.05. Uredno je izmirena obaveza za kratkoročni kredit. Podigli smo kamatu po osnovu depozita u
banci, dok smo depozitu produžili period oročavanja po istim uslovima za narednih 15 mjeseci.
13)28.05. Obračunali smo troškove toplog obroka radnicima za tekući period u iznosu od 25.000 KM.
Troškove rasporediti na pogone i ZS srazmjerno broju angažovanih radnika u istim.
14)30.05. Sklopili smo ugovor o iznajmljivanju našeg poslovnog prostora u centru grada na period od 1
mjeseca uz mjesečnu naknadu od 1.000 KM + PDV 170 KM, i iznos naplatili na žiro račun.
15)01.06. Izvršili smo emisiju i prodaju obveznica ukupne nominalne vrijednosti 300.000 KM, sa rokom
dospijeća 5 godina. Objavljena kamata je 30.000 KM, tako da prodajna vrijednost obveznica iznosi
270.000 KM.
16) 02.06. Naplaćen je prvi anuitet.
17) 10.06. Obračunati amortizaciju stalnih sredstava po sljedećim stopama:
- 10% za opremu
- 1,5% za građevinske objekte
Za potrebe obračuna proizvodnje voditi računa o tome da 50% postojećih stalnih sredstava koristi se
u pogonu “A”, 40 % u pogonu “B”, a ostatak stalnih sredstava u zajedničkim službama.
18)20.06. Izvršite obračun završene proizvodnje i uskladištenje gotovih proizvoda po stvarnim cijenama,
ako je ukupno proizvedeno 1.000 kom. proizvoda “X”, 2.800 kom. proizvoda “Y” i 800 kom.
proizvoda “Z”. Cijena koštanja proizvoda “X” i “Y” određuje se srazmjerno proizvedenoj količini
istih . Cijena koštanja proizvoda “Z” određuje se putem proste djelidbene kalkulacije.
19)28.06. Prodate su cjelokupne zalihe gotovih proizvoda “X” i “Y”, dok je 80 kom. proizvoda “Z” dato
kupcu u reklamne svrhe. Faktura za prodate gotove proizvode nije ispostavljena.
20)30.06. Saldirajte račune ulaznog i izlaznog PDV i postupite u skladu sa Zakonom o PDV. Izvršite
obračun i knjiženje poslovnog rezultata.

2
Knjiženje:

Red. Br. Iznos


Dat. Opis
Br. k-ta Duguje Potražuje
1 3.1. 200 372.645
600 318.500
560 54.145
Za prodajnu vrijednost g.p.

1a 650 250.000
120 250.000
Za troškove sticanja g.p.

2 4.1. 332 1.000


260 170
541 1.170
Za troškove popravke

2a 1031 5.000
1030 5.000
Za sitan invetar dat u upotrebu

2b 303 2.500
1092 2.500
Za otpis 50% s.i.

3 5.1. 235 10.067


200 10.000
614 67
Za polog depozita

4 6.1. 334 48.000


260 8.160
200 56.160
Za troškove zakupa

4a 10000 220.000
10001 900.000
260 190.400
541 1.310.400
Za fv materijala

4b 10110 220.000
10111 900.000
10000 220.000
10001 900.000

3
Za uskladištenje materijala

5 5.3. 310 4.500


0291 4.500
Za troškove amortizacije

5a 541 1.400.000
021 1.200.000
0291 404.500
532 652.860
664 48.360
Za izmirenje obaveze s.s.

6 7.3. 320 270.353


545 160.000
5480 75.294
5481 27.059
5482 8.000
Za obračunate b.p.

7 8.3. 300 840.000


10100 200.000
10101 640.000
Za troškove materijala

7a 5480 75.294
5481 27.059
5482 8.000
200 110.353
Za izmirene obaveze državi po osn.p.

7b 202 160.000
200 160.000
Za podignuti novac za isplatu plata

7c 545 160.000
202 160.000
Za isplatu neto plata

8 9.3. 100 293.375


542 293.375
Za fv materijala

8a 100 600
200 600
Za troškove prevoza do granice

8b 100 2.000
548 2.000
Za troškove carine

8c 261 50.316
200 50.361

4
Za pdv prilikom uvoza materijala

8d 100 500
260 85
541 585
Za troškove prevoza od granice

8e 10101 296.475
100 296.475
Za uskladištenje materijala

8f 542 293.375
548 2.000
541 585
200 295.960
Za izmirene obaveze

9 1.5. 303 2.500


1092 2.500
Za otpis s.i.

9a 1092 5.000
1031 5.000
Za rashodovanje s.i.

10 2.5. 061 441.090


600 325.000
560 55.250
512 60.840
Za prodajnu vrijednost g.p.

10a 650 250.000


120 250.000
Za troškove sticanja g.p.

11 3.5. 224 391.950


10110 110.000
10111 225.000
562 56.950
Za manjak materijala

12. 5.5. 532 652.860


200 652.860
Za izmireni kredit

12a 200 67
235 67
Za podignutu kamatu

12b 055 10.250


235 10.000
512 250
Za promjenu uslova depozita

5
13 13.5. 321 25.000
545 25.000
Za troškove toplog obroka

14 30.5. 200 1.170


607 1.000
560 170
Za prihode od zakupnine

15 1.6. 200 270.000


098 30.000
507 300.000
Za emisiju obveznica

16 2.6. 200 18.379


061 18.379
Za naplaćen anuitet

16a 512 2.535


614 2.535
Za prihode od kamata

17 10.6. 310 1.311.000


0291 111.000
0292 1.200.000
Za troškove amortizacije

18 20.6. 1200 282.205


1201 790.174
1202 1.432.474
370 2.504.853
Za prenos GP

18a 370 2.504.853


30-36 2.504.853
Za zatvaranje klase 3

19 28.6. 243 1.631.089


600 1.394.093
569 236.996
Za prodajnu vrijednost g.p.

19a 650 1.072.379


1200 282.205
1201 790.174
Za trošak sticanja g.p.

19b 681 167.599


1202 143.247
562 24.352
Za donirane g.p.

6
20 30.6. 512 17
614 17
Za prihode od kamata

20a 669 500


098 500
Za troškove kamata

20b 560 109.565


562 81.302
569 236.996
260 198.815
261 50.316
567 178.732
Za obračun PDV

20c 567 178.732


200 178.732
Za plaćeni PDV

20d 600 2.037.593


607 1.000
614 2.619
700 2.041.212
Za prenos prihoda

20e 700 1.788.838


650 1.572.379
664 48.360
669 500
681 167.599
Za prenos rashoda

20f 700 252.374


701 252.374
Za utvrđenu dobit

20g 701 252.374


711 252.374
Za dobit perioda

20h 711 252.374


460 252.374
Za prenos dobiti perioda

7
Pomoćne radnje:

Analitičke kartice materijala

10100
R Dat. OPIS Količina Cij. Vrijednost
B Ulaz Izlaz Stanje Dug. Pot. Saldo
1 1.1. Stanje 11.200 - 11.200 100 1.120.000 - 1.120.000
2 8.3. Trošenje 2.000 9.200 100 200.000 920.000

10101
R Dat. OPIS Količina Cij. Vrijednost
B Ulaz Izlaz Stanje Dug. Pot. Saldo
1 1.1. Stanje 9.600 - 9.600 80 768.000 - 768.000
2 8.3. Trošenje 8.000 1.600 80 640.000 128.000
3 9.3. Nabavka 3.750 5.350 79,06 296.475 424.475

10110
R Dat. OPIS Količina Cij. Vrijednost
B Ulaz Izlaz Stanje Dug. Pot. Saldo
1 6.1. Nabavka 2.000 2.000 110 220.000 220.000
2 3.5. Manjak 1.000 1.000 110 110.000 110.000

10111
R Dat. OPIS Količina Cij. Vrijednost
B Ulaz Izlaz Stanje Dug. Pot. Saldo
1 6.1. Nabavka 10.000 10.000 90 900.000 900.000
2 3.5. Manjak 2.500 7.500 90 225.000 675.000

Obračun amortizacije

Građevinski objekti

1.200.000 * 1,5* 3 / 1200 = 4.500

(16.000.000 – 1.200.000) * 1,5 * 6 / 1200 = 111.000

Oprema

24.000.000 * 10 * 6 / 1200 = 1.200.000

Obračun plaća

- Neto plaća zaposlenih 160.000 KM


- Doprinosi iz plata = 235.294 x 32% 75.294 KM
- Osnovica za obračun = neto plata x koeficijent

8
(160.000 x 1,470588) = bruto plata 235.294 KM
- Doprinosi na platu = 235.294 x 11,5% 27.059 KM
- Porez na platu = 160.000 x 5% 8.000 KM

Ukupno plate 270.353 KM

270.353 – 160.000 = 110.353 / (12 + 8 + 30) = 2.207,06


Pogon A 12 * 2.207,06 = 26.485
Pogon B 8 * 2.207,06 = 17.656
ZS 30 * 2.207,06 = 66.212
110.353

Obračun toplog obroka

25.000 / (12 + 8 + 30) = 500


Pogon A 12 * 500 = 6.000
Pogon B 8 * 500 = 4.000
ZS 30 * 500 = 15.000
25.000

Prodaja proizvoda za gotovinu

CK 250.000
RUC 30% 75.000
PV 325.000
Popust 2% 6.500
PV pp 318.500
PDV 17% 54.145
PV sa PDV 372.645

Prodaja proizvoda na kredit

CK 250.000
RUC 30% 75.000
PV 325.000
PDV 17% 55.250
PV sa PDV 380.250
Kamata 60.840 (380.250 * 2 * 8 / 100)
Kredit 441.090
Anuitet 18.379
Kamata 2.535

Prodaja proizvoda bez fakture

CK 1.072.379
RUC 30% 321.714
PV 1.394.093
PDV 17% 236.996
PV sa PDV 1.631.089

9
POL
Pogon A Pogon B
K-to OPIS UKUPNO ZS
DT IT DT IT
332 1.000 1.000
303 2.500 2.500
334 48.000 48.000
310 4.500 4.500
320 270.353 100.000 26.485 60.000 17.656 66.212
300 840.000 200.000 640.000
303 2.500 2.500
321 25.000 6.000 4.000 15.000
310 1.311.000 655.500 524.400 131.100
Ukupni troškovi 2.504.853 300.000 692.485 700.000 546.056 266.312
Prenos IT 0 692.485 - 692.485 546.056 - 546.056
Prenos T ZS 0 79.894 186.418 266.312
Ukupni troškovi 2.504.853 1.072.379 1.432.474

Odnos TZS prema DT

266.312 / (300.000 + 700.000) = 0,266312

Prenos troškova ZS

Pogon A 300.000 * 0,266312 = 79.894


Pogon B 700.000 * 0,266312 = 186.418
266.312

Kalkulacije

Pogon A

1.072.379 / (1.000 + 2.800) = 282,205


Proizvod X 1.000 * 282,205 = 282.205
Proizvod Y 2.800 * 282,205 = 790.174
1.072.379

Pogon B

Z 1.432.474 / 800 = 1.790,5925

10