PONTAM.

00327/32/1/2007TC

]ºï¹òxçÅ

EÅ©ÃVEöBì : åÍ]kì\[

gEöBì : ¶.ØÄ.>. ¶[ÄVöÃVA

ÃzÝ>¤¡© Ãïék[ ØÃöBVì
EçéÂz ¼>.x.].ï T«kðÂïD

Amçk \VWéÝ][ Ãz]BVª ïVç«ÂïVo_ A«âEÂïçéQì sÛBïVÍÝ ¶kìï¹[ ïâE kK¡¦[ c^em
ï¦Í> Äâ¦\[Å ¼>ì>o_ tï Eé kVÂzï^ sÝ]BVÄÝ]_ \Âï^ Ø>Võ¦ì ¶.Ä.¶ÄªV ¼>VuÅVKD åï«VâE
>çékì Ã>sçB ¼>EB xu¼ÃVÂz ]«Vs¦ÂïwïD Øk[Åm. Øku¤ ØÃuÅkì ïâE \V¤sâ¦VKD \Âï^
\ª]_ Ö¦D ¸½Ým ¼>VuÅVKD s¦V\_ \ÂïÓÂïVï ¼ÃV«V½kòD ¶ÄªV ÃzÝ>¤¡© Ãïék[ >Íç>
ØÃöBVòÂz >ªm ïâElªò¦[ T«kðÂïD ØÄKÝmD ïVâE. ØÃõ s|>çéÂïVï z«_ ØïV|Ý> ØÃöBVì
ØïV^çï Øku¤ ØÃuÅ>[ ¶ç¦BVe\Vï ïVç«ÂïV_ åï«\[Å c®©¸ª«Vï ÖüéVtB Äx>VBÝç>ß
ÄVìÍ> ]ò\]. xD>Vë ØÃöBVì EçéÂz \Vçé ¶èsÝ>Vì. ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿
mçðßØÄBéVeì {.¨ü. cm\V[ c^¹â¦ Ãé >çékìï^ ØÃöBVòÂz \öBVç> ØÄKÝ]ªì.

å_é \M>ì å_KÄVtÂz ¼ÄÝ]éV_ ¸ÅÍ>
åV¹_ ÄJï \V\è sòm þç¦Âz\V ?
å_é \M>ì å_KÄVt ¨[®
å[¤¥^e \M>ìï^ ¼ÃVu®
þÅVìï^. Oïì¼kVì ¶ç\©A
JéD kwÂz\[ÅD ØÄV_éV
\¼é¼B Ãé ¸«ßÄçªïÓÂz
¶kì yì¡ ïõ|^eVì. 12 gõ|
ïVé\Vï k«V\oòÍ> {F¡]D
>Í>m ¶kö[ Ä*ÃÝ]B ÄV>çª.
¸^çeÝ
Ø>òkVÄçéÝ
¼ÄìÍ>kì ]ò\]. E. Ùìm¼\ö.
ïðkçª ÖwÍ> ¶kòÂz 2
gõ|ï^ ¼ÃV«V½ 1999 x>o_
k«V\oòÍ> {FÆ]BÝç> ·\Vì
Îò ÖéâÄD WKçkÝØ>Vç復[
¼ïVâ|ß¼Äö Oïì¼kVì ÃVmïV©A
ĺïD
ØÃu®Ý>Ím^em.
ÖmÃu¤ Ùìm¼\ö í®çïl_
åV[ Ö«õ| zwÍç>
ïÓÂzÝ >VBVª ïðkçª
ÖwÍ>
s>çk
¸^çeÝ
Ø>òkVÄ_, ¸^çeBVì ¼ïVl_
Ø>òs_ kEÝm kòþ¼Å[. ¨ªm
ïðkì ]ò s[ØÄõâ E[ª©Ã[
gkVì. åV[ ï¦Í> 16-07-2005
ͼ>] ¼ïâ|ß¼Äö íâ|Å¡ ÃV_
kwºzD mçÅl_ c>sBVeì
ÃèÂzÝ >uïVoï\VïÝ ¼>ìÍ
Ø>|Âï©Ãâ|, Ö«õ| zwÍç>
ïçe çkÝmÂØïVõ| ÄV©ÃVâ½
uzÂí¦ kal_éV> Wçél_
ïòç𠶽©Ãç¦l_ ïVç«ÂïV_
íâ|Å¡ ÃV_ kwºzD mçÅl_
>uïVoï Ãèl_ tï¡D
E«\ݼ>V| kVµÍm kòþ¼Å[.
ÖÍ>
Wçél_
¨ªm
ïðkòÂz k« ¼kõ½B çk©A
W] kÍ]ò©Ã>VïÂ í¤ 2003D
gõ| Ô.7700/- ØïV|Ý>Vìï^.
¸[ªì *õ|D 10.10.2003_
¨[çª 8170/- ïâ¦ßØÄV_o
¶>[ý ¼ïâ|ß¼Äö ÃV_ kwºzD
mçÅl_ ïâ½s⼦[. ¸[ªì
ÃéxçÅ xBuE ØÄFmD ¨ªm
ïðkòç¦B çk©AÝØ>Vçï
*õ|D þç¦Âïs_çé.
ÖÍ> Wçél_ å_KÄVt
nBVçk ÃVìÂzDý Eéì
í¤ªVìï^. ¨ª¼k ¶kç«©
ÃVìÝm ¨[Ðç¦B zçÅïçe
xçÅl⼦[. ¶ç> \ÐkVï
¨¿] ØïV|Âïß ØÄV[ªVìï^.
25.08.2005_ \ÐkVï ¨¿]Â
ØïV|ݼ>[.
¸[ªì ØÄ[çªlK^e
Ø>VaéVeì çk©AW] ¶KkéïÝ
]uz ¨¿] sëD ¼ïâ¦Vìï^.
¼ïâ|ß¼Äö íâ|Å¡ ÃV_ kwºzD
mçÅloòÍm ¨Í>s>Ý >ïkKD
k«V>>V_ åVºï^ ¨m¡D ØÄFB
x½BVm ¨ªÂ í¤ sâ¦Vìï^.
¸[ªì nBV ¶kìï^ Amçk
íâ|Å¡ ÃV_ kwºzD mçÅÂzD,
ØÄ[çª, Amçk Ø>VaéVeìï^
çk©A W] ¶KkéïÝ]uzD

ÃéxçÅ Ø>V¦ìA ØïVõ|D,
ï½>D Jé\Vï¡D, Ø>Vçé¼ÃE
Jé\Vï¡D Ø>V¦ìA ØïVõ|
kwÂz Ø>V|Âï c^e sëÝç>
ØÄV[ª¡¦[, kwÂz©¼ÃV¦
¼kõ¦VD ¨ªÂí¤, Ö®]BVï
27.07.2007 ï½> JéD, ¨ªm

V.S.

å_KÄVt

ïðkì
ÖÅÍ>
¶|Ý>
åV¹oòÍm 04.03.1999 x>_
¨ªÂzD ¨ªm 2 zwÍç>
ïÓÂzD xçżB Ô.595/-,
Ô.150/- Ô.150/- {FÆ]BD
kwºï cÝ>«sâ| Îò ÖéâÄ
ÔÃVF kç« WKçkÝ Ø>Vçï¥D
ØïV|Ý>Vìï^. ¨ªm {FÆ
]BÝ]uzD, \u®D WKçkÝ
Ø>VçïÂzD å_KÄVt nBV>V[
ïV«ðD. ¶kìï^ Ö_éVsâ¦V_

Öçkï^ þç¦Ý]òÂïVm. ÖÍ>
¶kòç¦B ¼ÄçkçB ¨ºï^
clò^e kç« \ÅÂï \V⼦VD.
å[¤.
Öç>©¼ÃVé
ÃV]Âï©
Ãâ¦kìïÓÂz Oïì¼kVì ÃVm
ïV©A z¿, ¼ïVâ|ß¼Äö c>s
ØÄFm kòþÅm.
Oïì¼kVì z¿Âï^ ¶«·Âz
ÄV_«V ¼ÃV¦V\_ \Âï^ ¸«ßÄçª
l_ ¼ÃV«V½ªV_ Øku¤ þç¦ÂzD
¨[Ã>uz ¼ïVâ|ß¼Äö Oïì
¼kVì ÃVmïV©AÂz¿ ¨|ÝmÂ
ïVâ¦Vï seºzþÅm. ïçé
ÃõÃVâ|ÝmçÅ ïçé \V\è
sòmï^ kwºzkm¼ÃVé ÄJï
åéÝmçÅ ÄJï\V\è sòm
ïçe Amß¼ÄöçB ¶wzÃ|Ý>¡D
»wéuÅ>VÂï¡D
ÃV|Ãâ¦
\çÅÍ> gÓåì ¼Ä]éV_
WçªkVï ÎËØkVò gõ|D
¼Ä]éV_ ¸ÅÍ> åV^ swVÂïçe
¶«· swVkVï ¨|Ým ¶ÍåV¹_
å_KÄVt ¼ÃV[Å \Âï^
Ø>Võ¦ìïÓÂzD Amçkl_
Ö«V. ¶wþö ¼ÃV[Å Oïì¼kVì
ÃVmïV©¸uïVï ¼ÃV«V|¼kVìÂzD
kwºï ¼kõ|Ø\ª ]«Vs¦©
¼Ã«çk >çéç\ WçéB
ØÄBéVeì ØÄFBm ïV>ì ¶¤Âçï
Î[¤_ ¼ïâ|ÂØïVõ|^eVì.

ÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥ 160 þ¼éV *â¦ì
ï¦Ím ïVç«ÂïV_ k« Ö«õ| kò¦ºï^
«ºïÄVt ¶«· ·® ·®©A
ÖékÄ ¨ökV¥ ¶|©A
skïV«Ý]_ Amß¼Äö ¶«·
ïõm禩A åV¦ïD å¦ÝmþÅm.
gªV_ >twïD ØÄV[ªç>ß
ØÄFþÅm. Amçk °\Vu®þÅm
¨[® ïVç«ÂïV_ \Âï^
zx®þÅVìï^.
x>_kì
«ºïÄVt
¶kìï^ >VÂï_ ØÄF> Amß¼Äö
¶«E[ 2005 gD kò¦
ÃâØÛâ½_ ""k®ç\ ¼ïVâ½uz ÿµ
kV¿D °çwïÓÂz ÖékÄ
¶|©A¦[ ¨ökV¥ Eoõ¦ì
kwºzD ]â¦Ýç> ¶¤sÝ>Vì.
ÖÍ> ]â¦Ý]uz \Ý]B ¶«· c>s
¶¹Ý>m. x>_kì «ºïÄVt
¶kìï^ ¶¤s©A ØÄF>m¦[
ÖÝ]â¦Ýç> Amß¼Äöl_ ï¦åÝ
Ö«õ| kò¦ºïeVï ØÄB_Ã|Ý]
kòþÅVì. ï¦Í> gïüâ 15Í ¼>]
·>Í]« ]ªÝ]_ ¼>EB ØïV½ °u¤
sâ| WïµÝ]B ·>Í]« ]ª
cç«l_ Amß¼Äöl_ k®ç\Â
¼ïVâ½uz ÿµ kV¿D °çw
z|Dúïçe ¼ÄìÍ> 12500
ÃBªV¹ïÓÂz ÖékÄ ¶|©A¦[
¨ökV¥ Eoõ¦ìïçe Amß¼Äö
¶«· kwºþ Öò©Ã>Vï ØÃòç\
¥¦[ x>_kì «ºïÄVt í¤ªVì.
Amß¼Äö Ãz]ï¹[ Äâ¦\[Å
c®©¸ªìï^, ¶ç\ßÄìï^
>ºïem Ø>Vz]ïçeß ¼ÄìÍ>
°çwïÓÂz ÖékÄ ¶|©A¦[
¨ökV¥ Eoõ¦ìïçe x>uïâ¦D
x½Ím Ö«õ¦VD ïâ¦\Vï kwºþ
kòD ØÄF]ïçe ÃÝ]öçïï^
kVléVï ïVç«ÂïV_ Ãz] kVµ
°çwï^ ýÝm ÃVìÂï x½Í>¼>
>s« Îòkì í¦ ÖékÄ ¶|©A¦[
¨ökV¥
Eoõ¦ì
ØÃÅ
x½Bs_çé.
Ö«õ|
kò¦ºïeVï Amß¼Äö Ãz]ï¹_
°çwï^ ÃB[ ¶ç¦Ím kòD
ÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥
Eoõ¦ì
kwºzD
]â¦D
ïVç«ÂïV_ Ãz] °çwïÓÂz
\®Âï©Ãâ| kòkç> ïVç«ÂïV_
RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Â
z¿s[ ØÄBuz¿ íâ¦D
k[ç\BVï ïõ½Ým yì\VªD
Wçżku¤Bm. ï¦Í> ¸©«kö2122 Öò åVâï^ ïVç«ÂïV_ Ãz]
x¿kmD ïVç«ÂïV_ RMB[
¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿ kVïªD
JéD Ø>òxçª ¸«ßÄV«Ýç>
¼\uØïVõ¦m. °çwïÓÂz
Amß¼Äö ¶«· ÖékÄ ¶|©A¦[
¨ökV¥ Eoõ¦ì kwºïV\_
ïVç«ÂïVçé AÅÂïèÝm kòD
ØÄB_ÃV|ïçe
seÂþ
\ÂïÓÂz sa©AðìßEçB

ïVç«ÂïV_ AÅÂïèÂï©Ã|þÅm
ÛVìë zxÅ_

ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>Ä
¼ÃV«Vâ¦Âz¿ E®ÃV[ç\ ¸ö¡
ØÄBéVeì ¨ü. ÛVìë å\m
ØÄF]BVeö¦D í®çïl_
ïVç«ÂïV_ Ø>V¦ìÍm AÅÂ
ïèÂï©Ã|kç> Ãâ½Boâ¦Vì.
\çÅÍ> «VýË ïVÍ]
¸«>\«Vï¡D, ÛVÃì ÄZ© Ö«l_¼k
¶ç\ßÄ«Vï¡D
gï¡D
Ã>skþÝ> ïVéÝ]_ >ÞÄVÆì åVíì - ïVç«ÂïV_ Ö«l_ ÃVç>
]â¦D ¼ÃV¦©Ãâ¦m. >ÞÄVÆì åVíì kaÝ>¦D x½k禥D
>®kVl_ c^em. gªV_
åVíì - ïVç«ÂïV_ >¦D Amçk
¶«· >[ úz ÃðD >«V>
ïV«ðÝ>V_
Ö[ÐD
Ø>V¦ºï©Ã¦s_çé. ¼\KD
¸«Þ·ÂïV«ì ïVéÝ]_ ¼ÃV¦©Ãâ¦
\léV|mçÅ - ïVç«ÂïV_
>õ¦kVeD
¨|Âï©Ãâ¦m.
]òDáD ¶ç> ¼ÃV¦ xBuE
¨|Âï©Ã¦s_çé.
skÄVBÝç> åD¸lòÂzD
ïVç«ÂïVo_ \çw Àç« ¼>Âï
°öï^ còkVÂï©Ã¦s_çé. 10
åV^ ÃVĪD ØÄFB ¼ÃVm\Vª
\çw >õ§ç« ¼>Âï °öï^

còkVÂï¼kõ|D. ï]ì kòD
¼å«Ý]_ >õ§ì Ö_éV>>V_
ïòÂçï ¶®Ý> ¨Ý>窼BV
gõ|ï^ ïVç« skÄVlï^
ïõï¹_ «Ý>Âïõ§ì Øk¹

ïVç« : 1 \¦_ : 2 ØÄ© 15-30 sçé Ô. 3.00

Amß¼Äöl_ Ãé ÄVçéï^
EØ\õâ
ÄVçéïeVï
¼ÃV¦©Ã|D¼ÃVm ïVç«ÂïVo_
¼ïVlçé ·u¤¥^e ¸«>Vª
ÄVçéï^
í¦
ØÄ©ÃM¦©Ã¦s_çé.
ï_Ùöï^, ÃVoئÂMÂ,
n.½.n. gþBçkï¹_ ïVo
Ö¦ºï^ W«©Ã©Ã¦s_çé. \Vþ,
°ªVD
gþBku¤_
¼ÃV¦©Ãâ|^em ¼ÃVé Îò ÄVçé
í¦ ¼ÃV¦©Ã¦s_çé. ÖËkV®
ÛVìë >[ ¼Ãâ½l_ í¤ªVì.

°u©Ã|Ý]Bm. ïVç«ÂïV_ Ãz]
Äâ¦\[Å c®©¸ªïçe °çwï^
óµÍm ¨º¼ï ¼ïü ¶|©A ¨[®
¼ï^s ¨¿©Ã Ø>V¦ºþªVìï^.
cöç\Âz«_ {ºþ ÎoÂï
Ø>V¦ºþBm. 5-3-2007 ¶[®
ïVç«ÂïVo_ å¦Í> ¼keVõ

>tµåVâ½oòÍm
ïVç«ÂïVKÂz kòD >õ§ç«
¶eÂzD ïòsï^ ¶ç\Âï ¶«·
å¦k½Âçï ¨|Âï ¼kõ|D.
AmçkloòÍm ïVç«ÂïVKÂz
kòD ÃVç> ka¼B ÃéxçÅ
¶ç\ßÄìïÓD ¶]ïVöïÓD
ÃBðD ØÄFmD ¶ç> åV[z ka
ÄVçéBVï \VuÅ ¨Í> xBuE¥D
¨kòD
¨|Âïs_çé.

¨Í> Îò ]â¦Ýç>¥D ¨¹]_
WçżkuÅ
E¤B
\VWé
¶«·ïeV_ x½¥D. ¶¼> ¼ÃV[®
A]B ]⦺ïeVª Açï©Ã¦Ým¦[
kVÂïVeì ¶ç¦BVe ¶âç¦
kwºþB]KD,
Ã_¼åVÂz
¶ç¦BVe ¶âç¦ kwºï c^e

ØïV¦VÂïõ¦[ «ºïÄVtl¦D s¦VÂïõ¦ªVï kV>V½ ¶|©A ØïVõ|kÍ> Äͼ>V-Ý]_ t>ÂzD
¨]ìÂïâE >çékì åV÷D, \Vk⦠gâEBì kÄÍ>z\Vì \u®D Ãéì.
mçÅ swVsuz kòçï >Í>
x>_kì «ºïÄVt ¶kìï^ kòD
\Vìß 10, 12 ¼>]ï¹_ ïVç«ÂïV_
Ãz]l_ kV¿D °çwïÓÂz
ÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥
Eoõ¦ì, kwºzD ]â¦D
Ø>V¦ºï©Ã|D ¨[® ¶¤s©A
ØÄF>Vì. \Vìß 10, 12 ¼>]ï^
kÍ>ª. gªV_ ÖékÄ ¶|©AD
k«s_çé ¨ökV¥ Eoõ¦òD
ïVðs_çé. x>_kì «ºïÄVt
¶kìï¹[ ¶¤s©A ØÃVFÝm
sâ¦m. kVÂz®] ïVu¤_ ïéÍm
kºïVe
söz¦V
ï¦o_
ïéÍmsâ¦m.
ïVç«ÂïV_
RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿
ïVç«ÂïVo_ åïö_ å¦Ý]B ¼\
]ª Ø>ò¼kV« í⦺ï¹_,
x>_kì «ºïÄVt ¶kìï¹[
ïVç«ÂïV_ AÅÂïè©A Wçé
ÃVâç¦ ïõ½Ým ¼ÃÄ©Ãâ¦m.
ÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥
Eoõ¦ì ïVç«ÂïV_ Ãz] °çw
ïÓÂz kwºï©Ã¦V\_ Ø>V¦ìÍm
°\Vu¤ kòD ¶«çÄ ïõ½Ým Ãé
>çékìï^ ¼ÃEªVìï^.
ïVç«ÂïV_ - åVíì \VìÂïD
«l_ÃVç> ]â¦Ýç> WçÅ
¼kuÅV\_ °\Vu¤ kòD x>_kì
«ºïÄVt ¶kìï^ gâEçB
ïõ½Ým ØÄ©¦DÃì 4ͼ>]
ïVç«ÂïV_ \Vk⦠gâEBì
¶Kkéï kVÄo_ ïVç«ÂïV_
RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿
å¦Ý]B ¼ÃV«Vâ¦Ý]_ ïVç«ÂïV_
Ãz] °çwïÓÂz, Amß¼Äö
¶«ÄV_ ÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥
Eoõ¦ì kwºï©Ã¦V\_ °\Vu®©
Ãâ| kòD WçéçB ïõ½ÝmD
gì©ÃVâ¦D å¦Í>m. \Vkâ¦
gâEBì ¶kì﹦D \СD
¶¹Âï©Ãâ¦m. Ö[ÐD Îò \V>
ïVéÝ]uz^ ÖékÄ ¶|©A¦[
¨ökV¥ Eoõ¦ì kwºzD
]â¦Ýç> ïVç«ÂïVo_ Amß¼Äö
¶«· ØÄB_Ã|Ý> ¼kõ|D
¨ª¡D
>k®D
ÃâÄÝ]_
ïVç«ÂïV_ Ãz]l_ kV¿D ·\Vì

¶|Ý> Ö>a_ . . .
kÍm^em.

gl«D °çwï¹[ Ek©A WÅ
¼«-[ ïVì|ïçe ]òDà ¶«E¦D
ΩÃç¦Ým sâ|, ¶>[ åï_ïçe
\Vk⦠gâEBì ¶KkéïD
kVÄo_ ï¿ç>l¦D ][Ã>uz
ØïV|ÂzD
¼ÃV«Vâ¦Ýç>
å¦Ým¼kVD ¨[®D ïVç«ÂïV_

¼ïVl_
ØÄVÝç>
ØïV^çá
¶½©Ãkìï^.

ïVç«ÂïV_ RMB[
¸«¼>Ä© ¼ÃV«Vâ¦Âz¿ ÖçáQì
¶è
mçðßØÄBéVáì
>ìÃVÌük«[ ¨¿mD ëë©A
ïâ|ç« Øk¹BVzD.

RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿
¶¤sÝ>m. ÖÍ> Wçél_
Amß¼Äö ¶«· kòD 10Í ¼>]
ïVç«ÂïV_ Ãz] °çwïÓÂz
ÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥
Eoõ¦ì kwºï©Ã|D ¨[Å
¶¤s©çà Øk¹Xâ¦m. \Vìß 1012 ¼>]ï¹_ ïVç«ÂïïV_ Ãz]
°çwïÓÂz ÖékÄ ¶|©A¦[
¨ökV¥ Eoõ¦ì kwºï©Ã|D
¨[® x>_kì «ºïÄVt ¶kìï^
¶¤sÝ> ¶¤s©A ØÃVFBVþsâ¦
Wçél_ ØÄ©¦DÃì 10Í ¼>]
¶¤s©A cõç\BV? ¨[Å
åDÃï >[ç\ Ö_éV> Wç饦[
°çw ¨¹Bkìï^ ïVÝ]òÝ]ªì.
ØÄ©¦DÃì 10ͼ>] ¶]ÄBD
WïµÍ>m. ïVç«ÂïV_ ¶Dç\BVì
¼ïVl_ \è\õ¦ÃÝ]_ å¦Í>
swVs_ ïVç«ÂïV_ k¦Âz
Ø>Vz]l_ kV¿D °çwï^ 550
ÃBªV¹ïÓÂz x>_ ïâ¦\Vï
ÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥
Eoõ¦ì kwºï©Ãâ¦m. Ao
kòþÅm Ao kòþÅm ¨[® í¤
Ao
kÍmsâ¦m.
Ö«õ|
kò¦ºïÓÂz x[ Amß¼Äö
¶«ÄV_ ¶¤sÂï©Ãâ| Amß¼Äö
Ãz] °çwï^ \â|D ÃB[
¶ç¦Ím kÍ> ÖékÄ ¶|©A¦[
¨ökV¥ Eoõ¦ì kwºzD ]â¦D
Ö«õ| kò¦ºïÓÂz x[ >çé
åïì Amß¼ÄöloòÍm AÅ©Ãâ|
160 þ¼éV *â¦ì #«D åç¦
ÃBðD ¼\uÂØïVõ| Ö«õ|
kò¦ºïeVï åç¦BVF å¦Ím
ØÄ©¦DÃì 10Í ¼>] ¶[®
ïVç«ÂïV_ k¦Âz Äâ¦\[Å
Ø>Vz]çB kÍm ¶ç¦Ím
c^em. ïVç«ÂïV_ ¶Dç\BVì
¼ïVl_ \è \õ¦ÃÝ]_ å¦Í>
swVs_ \Vk⦠gâEÝ >çékì
¦V¦ì kÄÍ>z\Vì, ¨]ìÂïâE
>çékì åVýD, åï«\[Å >çékì
¸«ÃVk], åï«\[Å c®©¸ªìï^
¶[A¼«Vü, «Vè ÄÍ]«V, ïºïV
\u®D ÃV©ü¼ïV ¼\éVõ
ÖBÂzªì ¶[Ãwï[, mçð
ØÃVm ¼\éVeì å\ßEkVBD
z½ç\©ØÃVò^ kwºï_ \u®D
Oïì¼kVì skïV«ºï^ mçÅ
mçð
ÖBÂzªì
ØÃ_
Ø«VÄVö¼BV, c>s ØÃVm ¼\éVeì
]ªï«[, gþ¼BVì ïéÍm
ØïVõ¦ªì. ïVç«ÂïVo_ c^e
ÃV«Ý ¼ïü °ØÛ[L W®kªD
ÄVì¸_ ¨ökV¥ Eoõ¦ìï^
kwºï©Ãâ¦m.
Amß¼Äöl_
x>uïâ¦D x½Ím Ö«õ¦VD
ïâ¦\Vï ØÄB_Ã|Ý>©Ã|D ÖÍ>
]â¦D x>_ ïâ¦\Vï ïVç«ÂïVo_
3 gl«D ÃBªV¹ï^ ÃB[
ØîD kçïl_ ØÄB_Ã|Ý>©
c^e>Vï Ø>öB kòþÅm.

]⦺ïÓD E¤B \VWé\Vª
Amß¼Äöl_ ¶\_Ã|Ý> \Ý]B
¶«· cÝ]«sâ| ¶ç> \VWé
¶«E[ WìkVïxD ØÄB_Ã|Ý]
c^em. ÖékÄ ¶|©A¦[
¨ökV¥ Eoõ¦ì kwºzD
]â¦Ýç> Amß¼Äö \VWé «ºïÄVt
>çéç\léVª ïVºþ«ü ¶«·
2005gD kò¦D ¶¤sÝm,
Eï©A WÅ ¼«-[ ïVì| çkÝm^e
°çwï^ 12500 z|Dúï^
\â|¼\ ï¦Í> gïüâ 2007 kç«
Ãé[ ¶ç¦Ím c^e>Vï
x>_kì «ºïÄVt ¶kìï¼e >ªm
·>Í]« ]ª cç«l_ ΩA>_
¶¹Ým c^eVì. 2006gD
gõ|
¦V¦ì
ïçéQì
>çéç\l_ >twïÝ]_ gâE©
ØÃV®©A °uÅ ].x.ï. ïwï gâE
mkºþ g® \V>Ý]uz ¸[
¶¤sÝm c¦ª½BVï \Ý]B
¶«E[ ΩA>_ ØÃu® ÖékÄ
¶|©A¦[ ¨ökV¥ Eoõ¦ì
°çwïÓÂz kwºzD ]â¦Ýç>
¶\_Ã|Ý] ØÃöB \VWé\Vª
>twïÝ]_ Ömkç« J[® éâÄD
°çw z|DúïÓÂz ÖékÄ
¶|©A¦[ ¨ökV¥ Eoõ¦ì
kwºþ sâ¦Vìï^. WïwVõ½_ 15
éâÄD °çw z|DúïÓÂz
ÖékÄ ¶|©A¦[ ¨ökV¥
Eoõ¦ì
kwºï
ÖéÂz
WìðlÂï©Ãâ|^e>Vï >twï
cð¡ÝmçÅ
¶ç\ßÄì
¨.k.¼kK ¶kìï^ ¶¤sÝ
m^eVì. E¤B \VWéÝ][
x>_kì «ºïÄVt ¶kìï^
¶¤sÝ> ]â¦Ýç> ØÃöB
\VWé\Vª >twïD ØÄB_
Ã|ÝmD ¼kïÝ][ ØÃBì>V[
""ØÄB_ÃV|'' ¨[Ãm. ÖÍ]BV |¼¦
ÄVì¸_ ÃV«> åVâ½[ mçð
ÛªV]Ã] ¶kìï^ keìßE ØÃuÅ
\VWéD ¨[Å sòç> Amß¼Äö
\VWéÝ]uz ¶¹Ým c^e>Vï
ØÄF]ï^
kÍ>ª
¼Ãi.
¼Ãi..gç\ ¼kï ¶«·Âz
ÃV«Vâ¦V ? Ao ¼ÃV_ ÃVFÍm
¼kïx¦[ ØÄB_æ ¼kõ½B
Amçk ¶«· ÃÝ]öÂçïïÓÂz
seDëD ØïV|Ým EÅÍ> ¶«·
¨[®
ÄV[¤>µ
kVºþÂ
ØïV^þÅm ï_BVð© Ãö·
EM\Vs_ ïVç«ÂïVçé ÄVìÍ>
ïçéQì ¦ðV_ >ºï¼kK ¶k¼«
\Vçé kVºþ ï¿Ý]_ \Vâ½Â
ØïVõ| ¨¿Ý>Veì çëkÐÂz
ÃV«Vâ| å¦Í>>Vï \çªsçB
°\Vu®kVì. ¶m¼ÃV_ >ªÂzÝ
>V¼ª \Vçé ¼ÃVâ| ØïV^ÓD
¦ðV_ «ºïÄVtl[ ·BÔÃÝç>
¼ÄVMBVïVÍ]
cð«V\_
ÖòÂïéVD. ïVç«ÂïV_ \Âï^
å[z ¶¤kVìï^. ( gì )

2

ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007

¸Ø«Þ· gFkVeì ÃVìçkl_
ïVç«ÂïV_ ¶Dç\BVì

ÄVþÝ]B
¶ïVØ>tl[
Amçk þçe ØÃõ ¨¿Ý>Veìï^
Ãu¤ ÎòåV^ ïòÝ>«ºïD
ØÄ©¦DÃì 11-_ Amçkl_
å¦Ý]Bm. Ö]_ ïéÍmÂØïVõ|
ØÄkVo¼B
\>ªï_BVè
ïVç«ÂïV_ ¶Dç\BVì Ãu¤
¼ÃEªVì. ¶Í> gF¡ç« ¸[
kò\V®.

ïVç«ÂïVéDç\BVì ÖçÅ
kçª ¼kõ½©ØÃuÅ ¼ÃF k½kD,
¼Ã«VçÄBV_ sòD ¸BkuçÅ
Oï«©ØÃÅVm ¶çéÍm ]ö¥D
¶¿Âzç¦B clìïÓ ïç\Í>
ÖaÍ> ¼ÃFk½kD Ö_çé.
EkØÃò\Vçªß óµÍmW[®
ës©
¼ÃVu®D
#Fç\

ïVç«ÂïVéDç\BVì Ãu¤
Ö[® ÖËs¦Ý]_ ¼Ã·km
EéòÂz sB©ÃVï ÖòÂïéVD.
]ò\çéBV[Ãâ¦ðÝm ïVk_
WçéBÝ]_ ¨[ >Íç> \VuÅéVþ
ÖòÍ>¼ÃVm AM>k]BDç\BVì
¼ïVlKÂzß ØÄ[® ¶kìï^
ïç>çB ¼ï⼦[. ¶[¤
oòÍm ¶kì kVwÂçïl_ °¼>V
Î[® ¨[çª ~ìÝ>m, ¶]_
Î[® ¼ÃFk½kÝç> ¶kì sòD¸
°u® gõ¦kçªÝ ¼>½kðº
þBm Ö[ÐØ\V[® ¶kì
Ek窩ÃVìÂï ïlçé\çé
°¤ßØÄ_é ¨õèBkì >D
ïV_ïeV_ t]ݼ>®k>_ í¦V
Ø>[® ¨õèÝ >çélªV_
å¦ÍmØÄ[ÅVì ¨[Åm. ¶kì
¨©Ã½ß ØÄ[ÅVì ¨[Ãç>ß
EÝ]«ºï^ kVléVï© ÃVìݼ>[.
¸[ keìÍ> ¸[ ¶kì ïç>çB©
ýݼ>[, ¶kòç¦B Ã禩A
ïçe¥D ýݼ>[.
cºïâzÝ
Ø>öÍ>
ïç>BVlÐD, åV[ Ö[®
ïõ¦¤Í> AmÂïòÝç> Öºz
seÂzx[ ¶Dç\BVì ]òÂ
ïlçéÂzß ØÄ[Åç> cºïâz
W窡Âz ØïVõ| kòþ¼Å[.
¶kì >çélªV_ å¦Ím
]òÂïlçé\çél[
¼\_
°®D¼ÃVm ÖçÅkªm ]òkò^
¼åVÂïD ¶kì¼\u Ã]Í>m.
¶òâÄÝ]BVEB \çé\ïeVì
AM>k]BDç\BVì ¶[¸Í
]ÅÝç>Â ïõ| sBÍ>ò¹
ÖçÅkçª ¼åVÂþ ¨DØÃò\V¼ª,
>çélªV_ ÖD\çé¼\_ °¤
å¦Í>kòD ¨uA¦D¸[ ¶[¸[
]ÅD ¨[¼ª ¨[® ¼ïâ¦Vì.
¶>uzß EkØÃò\V[ cç\¼B
ÖºzkòD
Ök^
åDç\
¶[¸ªVu ¼ÃbD ¶Dç\
BVkV^. Ö©ØÃòç\ ØÃVòÍ]B
¼ÃF k½kÝç>¥D åDÃV_ >V¼ª
¼kõ½ ØÃuŪ^. ¨[ÅVì. ¸[
¶ò¼ï kÍ> AM>k]BD
ç\BVç« ¼åVÂþ ¶Dç\¼B
¨[ÅçwÝ>Vì.
ÖÍ> ¶Dç\¼B ¨[Åm
¨[çª
sB©¸éVµÝ]Bm,
>ï©Ã[
ÄVt
¼ï^s©
Ãâ½òͼ>[. gªV_ ¶¼>
>ï©ÃÐÂzÝ >VBV? ¨[Ã>uz
seÂïD ¼>½¼ª[. ¶m¡D
¨KDAÂí¦VF
W[ÅkçeÝ
>VBVï ¶çwÝ>Vì EkØÃò\V[.
¶®ÃÝm J[® åVB[\Vìï¹_
ïVç«ÂïVéDç\BVì ¶\ìÍ>
Wçél_ Öò©Ãç>Â ïkMÂï
¼kõ|D. gFs_ Öźþ¼ª[.
ÖéÂþB© Ãz]l_ Öm ÖçÅ
ÖB_ >[çªß ÄVìÍ>m.
ïVç«ÂïVéDç\BVì Ã禩
¸_ ÎËkVç\¼åöBD

k½sª«VþB Ã]تõ ïðºïÓ
ØeV[ÅVþB ¼\[ç\¥ç¦Bm.
AM>k]BVì Ãç¦Ý> ¶uA>Ý
]òkÍ>V]l_ kòD ]ò©ÃV¦_
ï¹_ Î[® ¼\¼é c^e ÃV¦_.
Ã]ïVEöBì >[çª åVD ¨[®
ØÄV_oÂØïV^k¼> ÎËkVç\
¼åöBÝ][
x>_ýBVzD.
¶>Vkm, J[ÅVkm ïõçð
Øåu¤l_ ØïVõ¦ EkM¦D
c^e ¼ÃFÂíâ¦Ým åuïðÝ]_
Î[ÅVF åVD ¨[Å åVªVï
¼kõ|D ¨[Å k«Ýç>Â ïVç«Â
ïVéDç\BVì ¼ïâþÅVì.
ÎËkVç\¼åöBÝç> ¨|Ým
seÂï ïVç«ÂïVéDç\BVì
ïç>çBß ·òÂï\Vï íÅ
sòDAþ[¼Å[,
ØÃòD
ÃVéV¼ªVì ¶¤Í]òÍ>VKD
Ãõç¦B ØÃõ ¨¿Ý>Ve«V
lò©¸ÐD ¶kòç¦B Ã禩A
ÖÂïVé ÖéÂþB ÖBÂïÝ]uzÂ
ïò©ØÃVòeVF
¶ç\Í>m
¶kòç¦B
kVµÂçïl[
]ò©Ã¼\ gzD.
Ökö[
ÖBuØÃBì
AM>k]BVì. Ökì åD\VWéÝ>kì.
¨_éVÝ >tµ©ØÃõïçe©¼ÃV_
cöB kB]_ ØÃu¼ÅVì ë\>Ý>[
¨[kòÂz \ðD x½Ým
çkÝ>ªì.
\ðkVµÂçï
ÖM>Vï© ¼ÃVF ØïVõ½òÍ>m
¨[Ã>uz nBØ\V[®t_çé
Ö«õ| \VDÃwºï^ kòDkç« !
ïç> ØÃòDÃVKD BVkìÂzD
Ø>ö¥\V>éV_ Öºz ¶ç>Ý
]òDÃÂ í¤© ØÃV[ªVª
¼å«Ýç> Tð½ÂïÝ ¼>çk
l_çé. gªV_ ¶çk AM>
k]BVç«Â
ïVç«ÂïVéD
ç\BV«VÂþBm. ¶>[ ÃBªVï
å\Âz þç¦Ý>çk ¼\¼é í¤B
¶uA>Ý]òkÍ>V]¼BV|
]òs«âç¦ \è\Vçé, JÝ>
]ò©Ã]ïºï^ gzD.
ÎËkVç\ ¼åöBÝ]uzöB
>MßEÅ©A©
ÃõAïçeÂ
ïVõ¼ÃVD. ¶çk Öò¼åì ¨]ì
¨]«Vª xçªï^ : Î[®
¶¤¡Âz ÎËkVç\, \uØÅV[®
Øk®©ØÃ]ì©A,
1. ¶¤¡Âz ÎËkVç\l[
ý©¸çª (La morale de
l’Absurde): kVµs[ ØÃVòeuÅ
WçéçB© AöÍmØïV^Ó>_,
¶>ªV_ \M>[ kVµk>uz x¿
·>Í]«D ØÃuÅk[ ¨[Å sa©A
WçéçB
¶ç¦þÅV[.
¶m\â|\[¤ ¶k[ >k®ï^
ØÄFB ¼åöâ¦V_, ¶ku¤[
ÃéVÃé[ïçe ¶k¼ª>V[
¶ÐÃsÂï¼kõ|D. ¶k¼ª>V[
ï©ÃD ï⦠¼kõ|D. *âA ¨[ü>
þç¦BVm. Öm¼k ÎËkVç\ >òD
ý©¸çª.
2. Øk®©ØÃ]쩸[ \M>©
ØÃVmç\ åé ÖB_ ( I’Humanisme

ØäÐD ¸¤]BVmD ¼kõ¼¦D å\Âÿm
c¤ÐD cÅVØ>Va¥D °ÐD - E¤mðìÝ]
\uØÅVòïõ Øåu¤¼\_ çkÝ>V[>[ ¼ÃBVB
åuïðÝ] ØéV[ÅVB åVD

de la Revolte) : \M>[ ¼\uí¤B

οÂï ¼ïVâÃVâç¦Â ïç¦
¸½ÂzD¼ÃVm
\]©çÃÂ
ïVõþ[ÅV[.
¶D\]©A
¶kÐç¦B ØÄBKÂzöB ÃVç>
çB¥D ¶>uzöB ¨_çé
ïçe¥D kakzÝm s|þÅm
¶>uz©ØÃBì : \M> ÖB_A.
¶¤¡Âz
ÎËkVç\l[
ý©¸çªÂ
ïVç«ÂïVéD
ç\BVç«© ØÃVòÝ>kç«l_
Ö«õ¦Vkm \çªs¼BV|D
¶k^ ØÃB竼BÍ]B ¶>Vkm
AM>k]¼BV|D >[ ïðkçªÂ
ïõ¦mD, ¶k[ ¶k^ ïVo_
s¿Í>mD, ¶kçª sâ|
¶ï_km\â|t[¤
¶k^
EkØÃò\VÐç¦B ]òk½ïçe
Î[¤B EÍç>lªV_ ¼ÃVu¤©
ÃV|þÅV^ :
ÖçÅkV, ¨[ ïðkªVþB
Ök[ ïò]B ØïV^çï ÖmkVzD
ÖM Ök[ ØÃVòâ|ß ·\Ím^e
¶wztÂï >çÄ ØÃV]çB ïaÝm
ÀÂþß ØÄ_KD \ªxº ï¦Ím
¶©ÃVuÃâ|Ý ]ï¿D
#¼BVªVþB W[ ]òk½
ïçeß óµÍm ¼ÃVuÅk_é W[
ïðºïÓØeV[ÅVþB
¼ÃF
k½sçª
¶½¼BÐÂzÝ
>Í>òe_ ¼kõ|D ¨[®
ïVç«ÂïVéDç\BVì
ÃV½
¼kõ½ªVì.
¶Ëkes_ »[ØÃV]Í>
>çÄ©ØÃV]lçª c>¤sâ|
¨KDA¦D¼ÃV| ¼ÃFk½kD ØÃu®
seºþªVì AM>k]BVì. Öç>Â
ïõ¦ ·uÅÝ>Vìï^ ÃBÍm
{½ªVìï^.
¶|Ým Øk®©ØÃ]ì©ÃVF,
AM>k]BV«m ¼ÃFk½kÝç>Â
ïõ| \Âï^, ¶kì ¼ÃF
k½kºØïVõ¦ ïòÝç> c^eý
ØÄV_é¼ïâ|

ïVç«ÂïVo_ ØÃöBVì
ØÃòÍ Ø>Võ¦ì ¶DÃékV
ðM[
mçðsBVì
kÄÍ>V ¶DÃékVð[
x>_ ¼Ã«VEöçB åæ\V
ÃVÐ kç« »«¤Í> \u®D
>[çª cézÂz ¶¤sÝ
mÂØïV^á sçw¥D ïVç«
ØÃõ ¨¿Ý>Váìï^ Ã禩A
ïÓÂz ïVç« RMB[
¸«¼>ÄD Ö¦\¹ÂzD ĺï©
Ãéçï
gzD
EÅ©ÃVEöBì.
¶õ¦ºïØe_éVku¤uzÍ
>çék«VþB
EkØÃò\V[
¨[çª ¶¤Ím sB©AD
¶ßÄxD ØïVõ| ¶ï[®
{½ªVìï^.
¶m
ïõ¦
AM>k]BVì ¶ò^ AökV«Vl[
cõç\
¥ð«V>
ÖÍ>
céïÝ>Vìx[ BV[ ¨Í>
còkVFÝ ¼>V[¤ªVØé[ª?
¨[® í¤sâ|Ý >[ka¼B
AÅ©Ãâ¦Vì.
¸«Þ· ¨¿Ý>Veì ¶_ØÃìâ
ïDRü
ÎËkVç\¼åöBÂ
¼ïVâÃVâ禩 ¸[Ãu¤Bkì. ¶kì
í¤Bm.
“ Un jour vient (...) et I’homme
constate ou dit qu’il a trente ans.
Il affirme ainsi sa jeuness. Mais du
même coup, il se situe par rapport
au temps. ( ... ) Il appartient au

temps et, á cette horreur qui le
saisit, il y reconnait son pire
ennemi. Demain, il souhaitait
demain, quand tout lui - même
aurait du s’y refuser; Cette Rêvolte
de la chair, c’est l’absurde.

Îò åV^ kòþÅm ( ... )
¶©¼ÃVm \M>[ >ªÂz x©Ãm
kB>VþÅm
¨[®
¶¤ÍmØïV^þÅV[ ¶_ém
>ªÂz x©Ãm kBm ¨[®
¶¤sÂþÅV[. ÖËkV® >[
Öeç\çB c®]©Ã|ÝmþÅV[.
gªV_ ¶¼> ¼kçel_
ïVéÝç> ¼åVÂï ¶k[ >ª
WçéçB ¶®]lâ|ÂØïV^
þÅV[, ¶k窩 Ãu®þ[Å
ÃBºï«Ý]uzß ØÄVÍ>\VþÅV[.
¶>M¦Ý]_ cçÅ¥D >[
¶ßÄÝ]uzöB
Ãçïkçª
¶ç¦BVeD ïõ|ØïV^þÅV[.
¶kM[ x¿ç\¥D ¶>M[®
s|Ãâ|sâ¦V_,
åVçe,
åVçeçB ¶k[ sòD¸ªV[,
>çÄl[ ÖÍ> Øk®©ØÃ]ì©A
¶m>V[ ÎËkVç\¼åöBD.
Öç>Ý>V[
¶>Vkm
>çÄ©ØÃV]lçªÝ>V[,
AM>k]BVì ïaÝ>Vì. ¶kç«©
ØÃV®Ý> kç«l_ kVµçk ¶kì
sòDÃs_çé.
¶Dç\BVì
>eìåç¦ ØïVõ| sçeBV|D
¸^çe© ÃòkÝ]¼é¼B EkØÃò
\Vªm ]òk½Ý Ø>Võ½_
~|Ãâ¦kì. ¶©ØÃò\VÐç¦B
]ò©ØÃBìïçe© Ãl[Å ]ÅÝç>
ÿµÂïõ¦
ÃV¦_
¨|ÝmÂ
ïVâ|þÅm.
¸ÅÍm Ø\VaÃl[Å ¸[ت_éVº ïV>_
EÅÍmW[ ¼Äk½¼B ¼Äìͼ>[ - WÅÍ]ï¿D
ç\ÞQV[Å ïõ¦Ým kV¼ªVì ØÃò\V¼ª
¨ÞQV[® yì©Ã ]¦ì

¶>ªV_ ¶kì AÅ ¶wçï©
¼ÃVuÅs_çé. ÿµÂïõ¦ ÃV¦_
Öç>© Aé©Ã|ÝmþÅm.
Ökç«© ØÃVò Óð«\Vâ¦V>Vì ¨_éVD
Ökç« Öïµk¼> ïõÏì - Ökì >\m
¯Â¼ïVé ¼\M© ØÃV½¯E ¨[ÃèÍ>
¼ÃF¼ïVéD ïõ¦Vì ¸Åú

ÖçÅkçª Öïµk>uz ïV«ðD
ÖçÅkM¦D ÖïµßE zöB
ÖB_A cõئ[® ØïV^eÂ
í¦Vm. ÖïµÃkìïÓÂz cõç\
çB cðòD k_éç\ Ö_çé.
¶kìï^ ¶¤¡ k[ç\¥ç¦Bkì
ï^ ¶_éì. \Vâ¦>Vì, ¶>Vkm
cõç\çB cð« \Vâ¦V>Vì.
Ökòç¦B >V\ç«© ¯s[
¶wçïlç¦B
EkÍ>]ò
¼\Ml_ ·|ïVâ|Ý ]ò ÀuçÅ©
¯E ¨KDçà gëð\VF
¶èÍm ¼ÃF¼ÃV[Å k½kÝç>©
ÃVìÝ>kìïeVþB ÖÍ>© ØÃò\VÐ
ç¦B cõç\çB cðòD ¶¤¡
k[ç\¥D ¶ò^ k[ç\¥D
Ö_éV>kìï^. ¶kìïu BVkòD
Ö©ØÃò\Vçª
Öïµk¼>
ÃVòºï^. gï¼k ÃÂ>ìï¼e ¨D
ÖçÅkçª Ö©Ã½ ÖïµþÅVìï^
¨[® Àºï^ kòÍ>Vyìï^,
¼ïVÃxD ¶ç¦BVyìï^.
±_ ¶¤¡ ¼ÃE Oçw¡
ÖéV>Vì ]öï
Àé \èt¦uÅV[ Àìç\¼B ¼\_ckÍ>m
¨Â¼ïVéÝm
¨Ë¡òkVF
¨Ý>kºï^ ØÄFkVìÂzD
¶Â¼ïVéÝm ¶Ë¡ò¼k gD
gçïBV_ ¼ÃF còkD °uÅ
AM>k]BVìÂzD Öm ØÃVòÍmD.
ÖËkV®
ØÄkVo¼B
\>ªï_BVè ¼ÃEªVì.

A«âE å½ïì ¨D.÷.g¼«V| æÝ]_ Öò©Ãkì ÖÍåVçáB ØÄá]
¶¼«¸BVsK^á ÖÍ]B #>ì ¨D.{.¨ß. ÃÔ \«ÂïVBì gkVì.
¨D.÷.gì. ¶çðÝ>©Ã½ c^á E®kìï^ Ö[® ïVç«ÂïVo_
x[ªè ¸«xïìï^ gkì. ¨D.{.¨ß. cm\V[ ¶kìï¹[ \ï[ Ãæì
\u®D ÄÜD gkì. æÝ]K^á E®t ¶õç\l_ \çÅÍ> ÖÄVÂ
\«ÂïVBö[ \ï^ gkì.

íç« °¤ ¼ïVa©¸½Âï x½BV>kìï^ ¼ïVA«D
*¼>¤ çkzÍ>D ¼ÃVï kaïVâ|þÅVìïeVD

ÖÍ]B RMBÐÂz^ >M©¸«¼>ÄD kVºïV\_
Äìk¼>Ä À]\[ÅD ¼ÃVþÅVìïeVD.
¸«V[·¦[ ïVç«ÂïVçé
¼ÄìÂï© ¼ÃV«Vâ¦\V? åV|ïÓÂ
þ禼B c^e >ï«V®ïçe yìÂï
còkVÂï©Ã¦ Äìk¼>Ä À]\[ÅÝ
]uz ïVç«ÂïV_ ¸«ßÄçª ¼ÃVï
x½¥\V? ¨[® ïVç«ÂïV_
]«Vs¦©
¼Ã«çk
¼ï^s
¨¿©¸¥^em.
kwÂï¤Qì ØÄ_kÄõxïD
ï[Tª«Vï c^e ïVç«ÂïV_
¼ÃV«Vâ¦z¿
¶¤sÝm^e
cõðVs«>ÝmÂïVª ¼åVÂïº
ïçe seÂzD ·kØ«Vâ½l_
¸«V[·ÂzD ÖÍ]BV¡Âz\Vª
ΩÃÍ>Ýç>ß ·â½ÂïVâ½ ÖÍ]B
¶«· ïVç«ÂïVçé ¶Í>
ΩÃÍ>Ý][ý å¦Ý> ¼kõ|D
¨[® í¤¥^eªì. ïVç«ÂïV_
c^¹â¦ Amçk \VWéD ÖÍ]B
ÖçÅBVõç\çB
°u®Â
ØïVõ| ÖÍ]BV¡¦[ ÖçðÍm
¶ç« ±uÅVõ| ï¦Ím sâ¦m.
ÖÍ]B ¶«·D E¤B Ãz]ï¹[
ØÃVòeV>V« keìßEÂïVï¼k
RMB[ ¸«¼>Ä Äâ¦Ýç>
ÖBu¤¥^em. Amß¼Äö c^¹â¦
RMB[ ¸«¼>ĺïçe \Ý]B
¶«· ¼å«½ ïkªD ØÄKÝ]
gõ| kòþÅm. \VMB\Vï ¼ïV½
¼ïV½ïeVï ØïVâ½ ØÄ_éÂ
zwÍç>ïeVï RMB[ ¸«¼>ĺ
ïçe \Ý]B ¶«·D ïkMÝm
kòþÅm.
ïVç«ÂïVçé \Ý]B ¶«·
kÞEÂïs_çé. ïVç«ÂïV_
c^¹â¦ Amß¼ÄöÂz \Ý]B ¶«·
ØïV|Ým kÍm^e W]çB
Amß¼ÄöÂzD \V¼Ç °ªÝmÂzD
ØÄésâ| ïVç«ÂïVçé Amß¼Äö
¶«·>V[ AÅÂïèÝm kòþÅm.
Amß¼Äö ¶«E[ >kçÅß ·â½ïVâ½
\Ý]B ¶«E¦D >M RMB[
¸«¼>ÄD ¼ïâï ¼kõ|¼\ ÎaB
¸«V[ü ¶«E¦D xçÅl|¼kVD
¨[® ¶ìÝ>D kò\V® ¼ïVöÂçï
çB ¨¿©ÃÂí¦Vm.
¶çªÝm ÃÝ]öçïï¹KD
kwÂï¤Qì ØÄ_kÄõxïD
Øk¹l⦠¶¤Âçïl_ (¨|ÝmÂ
ïVâ¦Vï Amçk ]ª\éì Ã]©¸_)
Äìk¼>Ä À]\[ÅÝç> ¶bï©
¼ÃVk>Vïß ØÄV_o¥^eVì.
¸«V[·ÂzD ÖÍ]BV¡ÂzD gª
ΩÃÍ>D Öò åV|ï^ ¼ÃVâ|Â
ØïVõ¦ ΩÃÍ>D. Öò åV|ï^
¼ÃV⦠ΩÃÍ>Ý][ý Îò åV|
å¦Âïs_çéØB[ÅV_ \uØÅVò
åV| *m ÃV]Âï©Ã⦠åV|>V[
kwÂz ¼ÃV¦ x½¥D. >M
åÃìï¼eV ¶ç\©Aï¼eV Äìk¼>Ä
À]\[ÅÝ]uz ¨Í> ¸«ßÄ窥D
kwÂïVï ¨|Ýmß ØÄ_é x½BVm.
Öm ØÃVm ¶¤¡^e ¨Í>

ÄV>V«ð \M>ÐÂzD AöB í½B
s-BD. kwÂï¤Q«Vï Öò©Ã
kòÂz Öm í¦Ý Ø>öBV\_
¼ÃVªm °[?
ÖÍ]BV ¨ºïÓÂz
¶À] ÖçwÂþÅm. åVºï^ ÖÍ]B
z½\ï[ïeVï ÖòÂï sòDÃ
s_çé. ¸«V[ü z½¥öç\
>Vòºï^ ¨[® ¼kõ|\VªV_
ØÄ_kÄõxïD ïDØÃM ¸«V[ü
¶«·Âz xçÅX| ØÄFBéVD.
¶ç> sâ|sâ| ¸«V[ü - ÖÍ]B
ΩÃÍ>©Ã½
ÖÍ]B
¶«·
å¦Âïs_çé ¨ª Äìk¼>Ä
À]\[ÅÝ]uz >M åÃìï^ ¼ÃVï
x½BVm. ïVç«ÂïV_ c^¹â¦
ÃçwB ¸«V[ü Ãz]ïçe
*õ|D ¸«V[L¼é ¼ÄìÝmÂ
ØïV^Óºï^ ¨[® ØÄV_ékV
ØÄ_k ÄõxïD ïDØÃM Äìk¼>Ä
À]\[ÅD ¼ÃVï ¼ÃVk>Vï
\Â﹦D ¶õ¦©AÓz - gïVÄ©
AÓz ¨ª ØÃVF Jâç¦ïçe ¦[
ïðÂþ_ ¶sµÝm s|þÅVìï^?
ïVç«ÂïVçé Amçk ¶«·
kÞEÝmsâ¦m ¨ª ·©ZD
¼ïVìâ|Âz x>o_ ØÄ_k
ÄõxïD & «V\ æMkVÄ[
ïDØÃM öâ \Ð JéD kwÂz
ØïVõ| ØÄ[ÅVKD x>o_
ØÄ[çª cBìÀ]\[ÅÝ]uz
¼ÃVºï^. ¶ºz WBVBD
þç¦ÂïVsâ¦V_ ·©ZD ¼ïVìâ½_
¶©¬_ ØÄF¥ºï^ ¨[® ·©ZD
¼ïVìâ ¶Í> \Ðçk >^Óý
ØÄFms|D. ¶©Ã½ c^e ¼ÃVm
¼å«½BVï Äìk¼>Ä À]\[ÅÝ]uz
ØïVõ| ØÄ_¼kVD ¨ª ØÄ_k
ÄõxïD ¶¤Âçïsâ¦Vì. Äâ¦D
ýÝ> ÄõxïÝ]uz ÖÍ> QVªD
í¦ Ö_éV\_ ¼ÃVªm °[?
¶_ém \Âïçe °\Vu®D kVF
ÛVé\V?
ïVç«ÂïV_ kÞEÂï©Ãâ¦m
Ãu¤ Amçkl_ ¨Í> x>éç\ßÄì
gõ¦VKD ¶kö¦D x>o_
xçÅl¦ ¼kõ|D. ¶kì
å¦k½Âçï ¨|Âïs_çé ¨[ÅV_
¸«>\ö¦D xçÅl¦ ¼kõ|D.
x>o_ Amçk mçð Wçé
gÓåö¦D xçÅl¦ ¼kõ|D.
¶kì å¦k½Âçï ¨|Âçïs_çé
¨[ÅV_ ÖÍ]BÂ z½B«·
>çékö¦D xçÅl¦ ¼kõ|D.
ØÄ[çªl_ c^e cBì
À]\[ÅÝ]_ öâ kwÂz >VÂï_
ØÄFB ¼kõ|D. yì©A ]ò©]
Ö_çéØB[ÅV_ cßÄÀ]\[ÅÝ
]_ ¼\_ xçÅX| ØÄFB
¼kõ|D. ÖÍ]B åVâ|Âz^
ÖòÂzD ¨Í> À]\[ÅÝ]uzD
ÖÍ]B z½\ïªVª åV[ ¼ÃVï

\V⼦[, ¼å«½BVï Äìk¼>Ä
À]\[ÅD ¼ÃV¼k[ ¨[®
ØÄV_km ¼>ÄÝ m¼«Vï\VzD.
]«Vs¦©
¼Ã«çk
ØÃVmß ØÄBéVeì åÍ]kì\ÐD
ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>Ä
¼ÃV«Vâ¦Âz¿ ØÃVmß ØÄBéVeì
¶[ÄVö ÃVA¡D Amçk mçð
Wçé gÓåì xzÝ t]çB
ÄÍ]Ým ¶¹Ý> Àõ¦ \Ðçk
¼\>z gÓåì \Ý]B ¶«·Âz
¶Ð©¸çkÝ>Vì. \Ý]B ¶«·
¶>çª ïVç«ÂïV_ \Vkâ¦
WìkVïÝ]uz ¶Ð©¸ çkÝm
ï¦Í>
ÃÝm
gõ|ï¹_
ïVç«ÂïVKÂz \Vk⦠WìkVïÝ
]uz ¶Ð©¸ ïVç«Â ïVKÂz
ÎmÂï©Ã⦠W], ïVç«ÂïVKÂïVª
]⦺ï^, ïVç« \õè[
ç\Í>ìïeVª ÖçeQìïÓÂz
þç¦Ý> ¼kçé kVF©Aï^ Ãu¤B
sk«ºïçe ¶Ð©¸ çkÂï
\Ý]B ¶«· gçðlâ¦m. ¶>[
ý ïVç« \Vk⦠WìkVïxD
¶Ð©¸ çkÝm^em. \Ý]B ¶«·
Ö>çª ÃöæoÝm kòþÅm. ÖÍ>
Wçél_ \Ý]B z¿ k«
¼kõ|Ø\ª cõðVs«>D
¨[Å
ØÃBö_
BVòÂzD
Ø>öBV\_ cõÃkìï^ »òÂz
¼k½Âçï ïVâ|þÅVìï^. kB>Vª
¸[AD sçeBVâ| >ª\Vª
¼ïVöÂçïïçe çkÂzD Î[®D
¶¤BV> E®kìï^ ¼ÃV_ ØÄ_k
ÄõxïD ïDØÃM å¦ÂïéV\V?
xò¼¦ik«V ØÄ«Vt gçé
WìkVïÝ>V_ ïVç« \õè[
ÖçeQìï^ 165 ¼Ãö[ ¨]ìïVéD
Öòeç¦B
WìkVïÝmÂz
g>«kVï kV>V|D ØÄ_k
ÄõxïD ïVç« ÖçeQìï¹[
¼kçé kVF©çà ØÃu®Ý >«
¼ÃVþÅkì ¨[® Ø>VaéVeì
kìÂïD zx®þÅm.
z½B«· >çékö¦D \Ð
¶¹Ým
ïVç«
RMB[
¸«¼>ÄÝç>© ØÃu®Â ØïVõ|
k«éVD
¨[®
ئ_oÂz
¶çwÝmß ØÄ[® ÛªV]Ã]
\V¹çï ¼ïâ½_ \Ð ØïV|Ým
sâ| ]òD¸B sÝç>ÂïV«ìï^
Äìk¼>ÄÀ] \[ÅD ¼ÃVï©
¼ÃVþÅVìïeVD. ïVç«ÂïVo_
æþ_ °¤ ÖÍ]B ï¦_ ¨_çé
>Võ½ Äìk¼>Ä ï¦_ ¨_çél_
ï¦o_ \мÃV¦© ¼ÃVkç>Ý>V[
Äìk¼>Ä À]\[ÅD ¨[® ïç>
s|þÅVìïV?
ÖËkV® ïVç«ÂïV_ \VWéÝ
]«Vs¦© ¼Ã«çk ¶ç\©ÃVeì
gì. ·Í>««Vë ¶¤Âçï í¤
c^eVì.

Ö\BÝ]_ >twÐÂz
W窡ßE[ªD

>twìï^ Ö\BD >Võ½ æª
åV| ØÄ[®^eVìï^. z¤©ÃVï
¼ÄVw\[ªìï^ æª ¶«Äìï¼eV|
åâAD kèï Ø>V¦ìAD ØïVõ|
seºþªì. 1972-_ Øk¹l¦©
Ã⦠Z¦ìü ç¦Ûüâ gºþé
Ö>a[ céï k竩æÝ]_
ÖÍ]BV¡ÂzD æªÝ]uzD Öç¦
¼B¥^e Îò ïðkVF ¼ÄVwì
ïðkVF ¨[® ¶çwÂï©Ã|kç>
·â½ÂïVâ½òÍ>Vìï^. ¼åVÃVeÝ
]_ Îò ¶òsÂz ¼ÄVw¼ïVeV
¨[® ØÃBì. ֩ý Ö\BÝ]_
>twì AïµÃV|D Ö¦ºï^

ÖòÍ>VKD åD ïVéÝ]_ \çÅÍ>
>twì ÎòkòÂz Ö\BÝ]_
W窡
E[ªD
Öò©Ãm
å\ÂØï_éVD ØÃòç\BVzD.
]«Vs¦ x[¼ªuÅÂïwïÝç>
còkVÂþB
>çékìï¹_
ÎòkòD
¶õðVs[
¶[AÂzöBkò\Vª \çÅÍ>
¨[.s.
妫VÄM[
\ï[
¨[.s.¨[. ¼ÄVx, ].x.ï
ïwïÝ][ ÄVì¸_ \Ý]l_
Ö«Vbk Öçð ¶ç\ßÄ«Vï
Ã>s kþÝ>Vì. ¶kì ØÄ[Å
ØÇoïV©¦ì
Ö\BÝ]_

sÃÝmÂz^eVª Ö¦Ý]_ ÖÍ]B
Ö«VbkD \çÅÍ> ¶ç\ßÄòÂz
ïâ½¥^e W窡 E[ªD
æÝ]K^em. ÖM ÎËØkVò
gõ|D ].x.ï ïwï >çékìï^
Ö\BÝ][ *¼>¤ >ºï^ ïâEl[
\çÅÍ> x[¼ªV½Âz W窡
¶ÞÄo ØÄKÝmkVìïeVï.
Edited Published & Owned by :

A.S.T. ANSARIBABU

52, Church Street, Karaikal - 609 602
Tel : 04368-224599, Cell : 093629 10663
Printed at : Liberty Offset, Karaikal

ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007

ïVç«ÂïVo_ ØÃV¤lB_ ï_Ùö

ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿
¼ïVöÂçïçB ï_sBç\ßÄì Wçżku¤ªVì.

ï_sBç\ßÄì ¨D.{.¨ß.¨à©.
-VÛïV[ Äâ¦ÄçÃl_ ¶¤sÝ>m
¼ÃV_, ÖÍ> ï_sBVõ| x>_
ïVç«ÂïVo_ ØÃòÍ>çékì
ïV\«VÛì ØÃBö_ ØÃV¤lB_

3. ECE (Electronics)

ÎËØkVò kz©Aï¹KD 60
\VðkìïØe[® Ø\VÝ>D 180
\Vðkìï^ ¼ÄìÂï©Ã|kVìï^.
ÖÂï_ÙöÂïVï >u¼ÃVm

«Ã|Ý>©Ãâ|^em.
Amçk Ã_ïçéÂïwïÝ][
Jé\Vï ïVç«ÂïV_ ØÃòÍ
>çékì ïV\«VÄì ï_sB_
ï_Ùö keVïÝ]_ MBA., MCA.,

ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿suz þç¦Ý> \ïÝ>Vª
Øku¤Âz å[¤ ØÄV_KD ØÃu¼ÅVì - \Vðkì íâ¦ç\©¸ªì.

mkÂïÝ]_ ¼ÃV«V½B z¿ ú¼ïuÅ ¼ÃV«Vâ¦D.

ï_Ùö mkÂï©Ãâ| Centac JéD
ÿµïõ¦ EÅ©A Ã⦠kz©A
(Specialised
Course)
ï¹_
\Vðkìï^ ¼ÄìÂçï åç¦
ØÃÅ¡^em.
1. Computer Science (Software
Engineering)
2. Informaiton Technology (Information Security)

keVïÝ]_ ÔÃVF 58
ÖéâÄD ØÄés_ ï⽦ºï^
Am¸Âï©Ãâ|^em. ÔÃVF 84
ÖéâÄÝ]uz >ekV¦ºï^ kVºï
gçð
kwºï©Ãâ|^em.
¼\KD, x>éV\Võ| \Vðkì
ïÓÂz kz©Aï^ å¦Ý> 15
gEöBìïçe WBtÂï seDÃ

PAJANCOA

Ãâ¦
¼\uý©Aï^
¨]ìkòD
10.10.2007
x>_
g«D¸Âï©Ã¦¡^em ¨ª ï_s
¶ç\ßÄì ¶Kkéïß ØÄF]Â
z¤©A Ø>ösÝ>m.
22.09.07 ¶[® åõÃï_
Amß¼Äö \VWé ï_s ¶ç\ßÄì

M.Com., ( Business Finance)

VÛïV[ ¶kìï^
¶KkéïÝ]oòÍm ØÄF] z¤©A
Øk¹BVþBm.
ï¦Í> Ö«õ| kò¦º
ïeVï ïVç«ÂïV_ RMB[
¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿ ïVç«ÂïV_
Ãz] \Vðkì - \Vðsïçe
Î[Å ]«â½ ¼Ã«è \u®D
cõðVs«>D ¼ÃV[Å ¼ÃV«V⦺
ïçe å¦ÝmD ¼ÃVm x[ çkÝ>
xÂþB ¼ïVöÂçï ïVçÂïVo_
¶«· ØÃV¤lB_ ï_Ùö \u®D
\òÝmk ï_Ùö ¶ç\Âï©Ã¦
¼kõ|D ¨[Ã >VzD. ¶>[ x>_
ïâ¦\Vï cBìï_sBVª ØÃV¤
lB_ Ãlé ïVç«ÂïV_ Ãz]
\Vðkì - \VðsïÓÂz 20
Ä>Tþ>D Ö¦ÎmÂÿ| ØÄFB
¼kõ|D ¨[®D ¼ÃV«V⦺ï^
å¦Ý] ¼ªVD. Ö>[ sçekVï
cBì ï_sBVª ØÃV¤lB_ Ãlé
ïVç«ÂïV_ Ãz] \Âï^ Ø>Vçï
¶½©Ãç¦l_ ØÄ[¦V JéD
Ö¦ÎmÂÿ| Amçk ¶¹Ým
cÝ]«sâ¦m. ïVç«ÂïV_ Ãz]çB
¼ÄìÍ> 69 \Vðkì - \Vðsï^
Ö>[ JéD ÖÍ> kò¦D ÃB[
ØÃuŪì. ÖÍ> ÄöÝ]«ß ÄV>çª
AöÍ> ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>Ä
¼ÃV«Vâ¦Âz¿çk ÂVç«ÂïV_
Ãz]¼B ÃV«Vâ½ \þµÍ>m. \Âï^
¸«] W]ïáVï Äâ¦D \[ÅD ØÄ[Å
]òkVáìï^ ï¦Í> ïVéÝ]_
ÄV]ÂïV> ÄöÝ]« ÄV>çª
çB\Vðkì Äx>VBD åé[
ØîDÖÍ> ÄV>çªçB ¼«Vâ½[
{«Ý]_ ¼ÃV«V⦺ï^ å¦Ý]
cöç\Âz z«_ ØïV|Ým
ØÃu®Ý >Í>m. ïVç«ÂïV_
RMB[ ¸«¼>Ä ¼ÃV«Vâ¦Âz¿
\Vðkìïçá Î[® ]«â½ ØÃu®
>Í>m ¨[Ãm k«éVu® cõç\
BVzD. ÖÝm¦[ W[® s¦V\_.
cBìï_sBVª
ØÃV¤lB_
ÃlKD ï_Ùö ïVç«ÂïVo_
¶ç\Âï©Ã¦ ¼kõ|D ¨[Å
¼ïVöÂçï WKçkl_ ÖòÍ>m.
Ö©¼ÃVm ¶Í> ¨©¼ÃVmkòD
¼ïVöÂçï Wçżk¤ c^á å_é
¼Ä] ïVç«ÂïV_ Ãz]çB
kÍ>ç¦Ím c^ám. ¶|Ý> ¶«·
\òÝmk
ï_Ùö
¨[Ãm
ïVç«ÂïV_ RMB[ ¸«¼>Ä
\Âï^ Ø>Vçï ¶½©Ãç¦l_
ïVç«ÂïV_ Ãz] \Vðkì \VðsïÓÂz ØÄ[¦VÂ JéD
Ö¦ÎmÂÿ| ¶¹Ý>m ¼ÃV_,
\òÝmkD Ãlé¡D Ö¦ÎmÂÿ|
ØÄFB ¶«· x[ kò\V ? ¨[ÃmD
ïVç«ÂïV_ \ÂïeV_ ¨]ì
ÃVìÂï©Ã|þÅm.

M.O.H.F.

\Ý]B ïðÂïVF¡ \u®D >èÂçï mçÅ

zuÅD ÄVâ|D x>_kì «ºïÄVtÂz
sòmïeV ?
\Ý]B ïðÂïVF¡ \u®D
>èÂçï mçÅ Amß¼Äö \VWé
Äâ¦\[ÅÝ]_ ï¦Í> ¼\ \V>D

>VÂï_ ØÄFm^e ¶¤Âçïl_.
Eé m¹ï^ >òþ¼ÅVD. cwkì
ïç« åï«VâEl_ t[ >ï©ÃVçª
ØÄB_ Ã|Ýmk]_ °uÃâ¦
>V\>Ý>V_ Ô. 63.32 éâÄD
ÃBðuÅ x>Ü| gþ© ¼ÃVªm.
ØÄ[çªlK^e
ÖÍ]B
¨õçðÂïwïD \u®D NÍmü
>V[ ØÃ⼫VoB ï½>D gþB
ku¤oòÍm ØÃÅ©Ã⦠suÃçª
z¤Ý> sëºïÓ¦[ ØÃV⼫Vo
BD ØÃVò^ïçe kèïD ØÄF¥D
g® kèïì ï¹[ \]©¬|ï¹[
>èÂçïçB z®Âzß Äö ÃVìÝm
ØÄF> ¼ÃVm Ô. 22.08 ¼ïV½
¶e¡Âz kö \u®D ¶Ã«V>Ý
]uzâÃ⦠su® x>_ \çÅÂï©
Ãâ|^em Ø>öB kòþÅm. ïçé
ÃõÃVâ|ÝmçÅ »]BD \u®D
ýï^ kwºþB]_ Ô. 17 éâÄD
ÃBªu® ØÄéTªD ïVð©Ãâ¦m.
íâ|Å¡ÝmçÅ ( Ô. 4.33 ¼ïV½ )
\u®D ØÃVm©ÃèÝmçÅ ( Ô
0.74 ¼ïV½) gþBku¤_
>sìÝ]òÂï í½B Ô.5.07 ¼ïV½
ØÄésªD ïVð©Ãâ¦m. ¼«V½Bì
t_KÂz ±_ kVºþB]_ Ô.
10.06 ¼ïV½ í|>_ ØÄésªD
¼å« ka kzÝ>]_ x½Í>m.
858.86 éâÄD *â¦ì mè cuÃÝ]
Öw©¸_ x½Í>m. xçÅBuÅ
cuÃÝ] ]â¦t¦_, >sìÝ]òÂï
í½B
Ô,
17.84
¼ïV½
ØÄésªÝ]_
x½Ím^em.
Amß¼Äö \VWéÝ]_ c^e åV[z

ØÃVm \òÝmk\çªïÓÂz
( ïVç«ÂïV_ ØÃVm \òÝm\çª
câæ) gõئVõKÂz ·\Vì 26
éâÄD ¼åVBV¹ïÓÂz EþßçÄ
¶¹Âï©Ãâ| ¼Äçk Aöþ[Åm.
c^ ïâ¦ç\©A© ÃuÅVï zçÅBV_
\u®D ïòsï¹[ ÃB[ ÃV¦uÅ
Wçé ïV«ð\Vï EÅ©Aß ¼Äçk
ï¹_ zçÅÃV|ï^ Öò©Ãç>¥D
\òÝmk\çª ï¹[! ØÄBéVÂïÝ
][ *>Vª \]©ÃVF¡ Ø>ösÝ>m.
\òÍm ØïV^x>_ ØïV^çïl_
\V®>_
ØÄFB©Ã¦s_çé.
¶Ý]BVkEB\Vª Ãèl¦ºï¹_
ïVo Ö¦ºï^ Öò©Ã>V_ ØÃVm
\ÂïÓÂz Öm ¼ÃV[Å EÅ©Aß
¼Äçkï^ ØÄFB x½k]_çé.
\òÝmk ¶Kkéìï^ \u®D
Ø>Va_ Oâà ÃèBVeìï¹[
Ãè ·ç\ ェ\Vï ÖòÍ>m.
ÖÍ> Ãè ·ç\, ¼Äçkï¹[
>«Ý]_ ¨]ì\çÅ sçe¡ïçe
cõ¦VÂïÂí|D.
Amçk ¶«E[ Ø\VÝ>
kökòkVF Ô. 479.4 ¼ïV½ ¶]_
Ô. 103.99 ¼ïV½ kö WKçkl_
c^em.
6
ØÃ⼫V_
W®kªºï¹_ Ô. 22 ¼ïV½ kö
kóoÂï©Ã¦V\_ c^em. \Ý]B
¶«· \VWé ¶«·Âz ØïV|Ý>
ÃðÝç> ¶«· xçÅBVï ØÄé¡
ØÄFB©Ã¦V\_
]ò©¸
¶Ð©Ã©Ãâ|^em.
·ªVt
WkV«ðºï^
kwºþB]_
xçżï|ï^ å¦Ím^em.

ÖÍ> A^¹ sëºï^
x>_kì «ºïÄVtÂz ¼kõ¦V>
¨Í>
¶«EB_
kV]¥D
íÅs_çé. \Ý]B ¶«E[ \Ý]B
ïVðÂïVF¡ >èÂçï ØÄF>
¶]ïVöï^ >VÂï_ ØÄF>
¶¤Âçï gzD. ÖÍ]B |¼¦
ÃÝ]öçï. ÖÍ]BVs_ c^e
ØÃöB, E¤B \VWéºï^, RMB[
¸«¼>ĺï¹_ ¼keVõç\,
·ïV>V«D, x>Ü|, Ø>V¦Âï ï_s,
c^ ïâ¦ç\©A, Oïì¼kVì
suÃçª, Äâ¦D οºz, ÃâØÛâ,
keìßE sþ>D gþB kuçÅ
gF¡ ØÄFm ïðÂþâ| sòmï^
kwºþ kòþÅm. E¤B \VWéºï^
köçÄl_ ÃÝm \VWéºï¹_
Amß¼Äö \VWéÝç> EÅÍ>
\VWé\Vï ¼>ì¡ ØÄFmD, Äâ¦D
οºz, ¼keõç\, x>o|
gþB J[¤_ Amß¼Äö \VWéD
EÅÍm
seºzk>uïVª
s¿mïçe¥D Amß¼Äö x>_kì
«ºïÄVtÂz ÃV«> mçð
ÛªV]Ã] ÄÅ*m ¶[ÄVö JéD
ÖÍ]B |¼¦ kwºþBm. seDëD
ØïV|Ý>V_ sòm kwºþ ¼>EB
¶es_ Aïµ ØÃuÅ °|
ïðÂïVF¡ ¶¤Âçïï^ ·â½Â
ïVâ|D »w_ïçe \çÅÝm
cÝ>\«Vï
«ºïÄVtçB
ïVâ|k>V? ¨ª \uÅ E¤B \VWé
x>_kìï^ \ªD zx®þÅVìï^.
¶Í> x>_kìï^ ïkªÝ]uz
ÖÝ>ïk_ ØïVõ| ØÄ_é©Ã|D gì.

*ªVs[ ï[ªD¼ÃV_ ïVç«ÂïV_
ÄVçéï^ \V®\V ?

3

¬ïVì x>_k«Vï >uØÃV¿m
c^e \Ý]B Ö«l_¼k ¶ç\ßÄì
é_K ¸«ÄVÝ BV>Ë >ªm gâEl_
¬ïVö_ ÄVçéï^ ÖÍ] EM\V
瑱 ï[M ¼Ç\\VoM
ï[ªD¼ÃV_ kwkw©ÃVï ¶wïVï
ÖòÂzD ¨[® ¼ÃEBç> Ö[®
kç« ÖÍ]BVsK^á ¶«EB_
kV]ï^ ¼\u¼ïVáVï ØÄV_o
kòþÅVìï^.
ïVç«ÂïVo_

¼kõ½B éVö ¼ÃV[Š磌ï
kV諸ï^, ïVç«ÂïV_ ¼ÃVÂz
k«Ým ïVk_mçÅçB ¶[ÃVï
ïõ| ØïV^k][ ÃéªVï, éVö
¼ÃV[Š磌ï kV諸ï^
ïV\«VÛì ÄVçél_ »|òs
Ø\F][ Ã^¹ T] kaBVï ¨¹]_
ÃV«]BVì T]çB ¶ç¦Ím
s|þÅm. ¶©Ã½ Ø\Fy[ Ã^¹
T]l_ éVö ¼ÃV[Š磌ï

T]l_ c^e ¼\_Wçé©
Ã^¹l_ kz©¸uz ØÄ_KD
¼ÃVmD, kz©A x½Ím Øk¹ ¼B®D
¼ÃVmD ÖÍ> T]çB ï¦ÂzD,
\Vðsï^ Ã|DÃV| ØïVÞÄ
åÞÄ\_é. ÖòÄÂï« kV諸ï¹_
ÃBèÂzD \Vðsï^ ] ]Â
¨[Å Ãç>ÂzD ØåÞ·¦[ ØÄ_KD
ïVâEï^ ¼k>çªBVªm gzD.
°Øª[ÅV_ >Vì ÄVçéï¹_

ÄVçéï^ zõ|D za¥\Vï ï«|
x«¦Vï Öò©Ãç> ÃVìÝ>kìï^
ïVç«ÂïVo[
ÄVçéïçá
¨©ØÃV¿m
¶wz©Ã|Ý>©
¼ÃVþÅVìï^ ¨[® °ºzþÅVìï^.
EM\V céï 瑱 ï[M
ï[ªºï^ ¼ÃVé ïVç«ÂïVo_
ÄVçéï^ ¶wïVï k«¼kõ|D
¨[® þwkì x>_ ÖçeQì kç«
瑱 ïVõþÅVìï^. Amçkl_
\â|\_é Û©ÃVMKD Ö«Eïì
ïçe ØïVõ|^e *ªVs[
ï[ªD¼ÃV_
ïVç«ÂïVo[
ÄVçéïçe ØÃVm©ÃèÝmçÅ
\Vu®\V ? ¨[® \Âï^
°ºzþÅVìï^. Ö«Eïì \[Å
>çékìïeVkm ÄVçéïçe
ÃVìçkl¦ kòkVìïeV? ¨ª
ïVç«ÂïV_ ¨]ìÃVìÂþÅm.
¼\¼é c^e Açï©Ã¦Ý]_
ïVbD ïVâE ïVç«ÂïV_ åïì
\Ý]l_ c^e Ø\Fy[ Ã^¹
T]BVzD. ÖÍ> T]l_ Ãwç\
kVFÍÝ Ø>V¿çï Ã^¹BVª
Ø\Fy[ Ã^¹ c^em. ÖÍ>
T]l_ >V[ ·\Vì 1500
\Vðsï^ ï_s ïu® kòD
¶[çª Ø>«ÄV ¶«· ØÃõï^
¼\_Wçé©Ã^¹¥D,
·\Vì
100ÂzD ¼\uÃ⦠E®kìï^ ï_s
ïu® kòD ¶«Eªì g«DÃ
ÃV¦ÄVçé¥D c^eª.
åVï©Ã⽪D Ãz]loòÍm
]òå^eVì kaBVï A]B Ãü
ïVç«ÂïV_ åïì Ãz]Âz k«¡D
çÃÃVü ÄVçé kaBVï A]B Ãü
WçéBD ØÄ[® ¶ºþòÍm
ÃV«]BVì T]çB ¶ç¦Ím ØÄ_é

kV諸ï^
¼ÃVÂzk«Ýç>
Ø>V¦ìk>V_ Ø\Fy[ Ã^¹ T]l_
ï¦Í> É[ \V>D Î[ÅVD ¼>]
¶[®
ïVç«ÂïV_
ØÃVm©ÃèÝmçÅ z½Àì ¸ö¡
ÃèBVeìï^
c>s¥¦[
ÄVçél[ Ø>[A«D ·\Vì nÍ>½
¶ïéÝ]uz ØÃöB Ã^eÝç>
ïV\«VÛì T] ÄÍ]©¸oòÍm
ÃV«]BVì T] ÄÍ]©A kç«
¼>Võ½ªVìï^. ÎòkV« ïVéÝ]_
ÖÍ> Ã^eÝ]_ z½Àì zwVF
¶ç\Âï©Ãâ|
¼>Võ¦©Ãâ¦
Ã^eºï^ J¦© Ã⦪. Ã^eD
¼>Võ¦©Ãâ| J¦©Ã⦠ÄVçé {«©
Ãz]ï^ ï«| x«¦Vï æìÂØïâ|
ÖòÍ>V_
ÖÍ>
T]l[
Ø>V¦ìßEBVª ï[ª½Bì T]l[
ï«| x«¦Vª ÄVçé {«©Ãz]ï^
>Vì ÄVçé ¼ÃVâ| Að«ç\©A
ØÄFB©Ãâ|sâ¦m. gªV_ \V>V
¼ïVl_ T] ÄÍ]©¸oòÍm
ïV\«VÛì T] ÄÍ]©A kç« c^e
Ø\Fy[ Ã^¹ T]l_ c^á ï«|
x«¦Vª ÄVçé {«©Ãz]ï^ ï¦Í>
åV[z \V>ºïáVï >Vì ÄVçé
¼ÃVâ| Að«ç\©A ØÄFBV\_
ØÃVm© ÃèÝmçÅ z½Àì ¸ö¡
¶]ïVöïeV_ AÅÂïèÂï©Ãâ|
kòþÅm. ¶]ïVöï¹[ ÖÍ>
AÅÂïè©ÃV_ °uÃ|D ¸[
sçe¡ï^ ¨[ª ¨[Ãç>
ØÃVm©ÃèÝmçÅ cðòk>Vï
Ö_çé. æìØïâ| ï«| x«¦Vï
c^e
ÖÍ>
ÄVçél_,
¼ÃVÂzk«Ým
¼ÃVÜüÄVì
AõèBÝ>V_ éVö ¼ÃV[Š磌ï
kV諸ï^ kòD¼ÃVm ÖÍ>

Ø>[A«D ØÄ_KD \Vðsï^.
ØÃVm©ÃèÝmçÅ AõèBÝ >V_
æìØïâ| c^e ï«| x«¦Vª kaÝ
>¦Ý]_ Öźþ >â| >|\V¤>V[
ØÄ_é¼kõ|D.
¼\VÄ\Vª Wçél_ c^e
ÖÍ> Ø\Fy[ Ã^¹ T]
ïVç«ÂïV_ åï«VâEÂz câÃâ¦m
¨[ÅVKD í¦ ØÃVm©ÃèÝ
mçÅl[ ÃèBVª z½Àì zwVF
¶ç\ÂzD Ãè ¨[Ã>V_
ØÃVm©Ãè mçÅl[ z½Àì ¸ö¡
>V[ ÖÍ> ÄVçél_ °u©Ãâ|^e
«ð ïeÝç> æì ØÄFB ¼kõ|D
¨ª ïVç«ÂïV_ åï«VâE WìkVïD
çï söÝm sâ¦m. Amß¼Äö \VWé
ÃâØÛâ½_ tï©ØÃöB Ø>Vçï
ÎmÂï©Ã|D
ØÃVm©ÃèÝ
mçÅl[ ïVç«ÂïV_ Ãz]
ØÃVm©ÃèÝmçÅ ÖÍ> Ø\Fy[
Ã^¹ T]l[ ÄVçé {« ĺï¦Ýç>
yìÂïV\_ Ø\eªD ÄV]©Ãm °[ ?
ïVç«ÂïV_ kVتVol_ \Vçé
5.45 \èÂz keìßE ÃVç>l_
ïVç«ÂïV_ ¨[Å Ø>Vz©A
Îo©Ã«©ÃVzD. Ø\Fy[ Ã^¹ T]
ÄVçé {« ĺ了ïçeÝ >V[
keìßE ÃVç>l_ ïVç«ÂïV_
¨[® í®þÅVìïeV?
ïVç«ÂïVKÂz ¨[® Îò xmWçé
ØÃV¤BVáì
ØÃVm©
ÃèÝmçÅBV_ WBtÂï©Ãâ|D
ÄVçéï^ ¼\VÄ\Vï Öò©Ãm ¶Í>
ØÃV¤BVáö[ ]Åç\ l[ç\çB
ïVâ|þÅm.

Ãì\Vs_ ÛªåVBïD \é« Ø¦_ol_
zÛ«V_ - ØÃìðV[¦ü gì©ÃVâ¦D

11 gõ|ï^ 338 åVâï^
EçÅl_ ÃìtB z½B«·Ý>çékì
gºÄVº ·lzl kV½Â
ØïVõ½òÂþÅVì.

\ÂïeV_ ¼>ìͼ>|Âï©Ãâ¦
>çékç« Tâ|ß EçÅl_
çkÝmsâ| Ö«VbkD gâE
å¦Ý] kòþÅm. Öç> ¨]ìÝm
¶õç\l_ AÝ> ¸Âzï^
¼ÃV«V⦺ï^ å¦Ý] kòþ[Ūì.
Amئ_ol_ 29 ØÄ©¦DÃì
¶[® x[ªV^ ¸«>\ì n.¼ï.
zÛ«VKD ¼>EB ÛªåVBï
x[ªè ¶ç\©ÃVeì ÛVìë
ØÃìðV[¦·D Øk¹l⦠íâ|
¶¤Âçïl_ ¶Â¼¦VÃì 1-gD ¼>]
ئ_o Û[>ì \[>ì Ãz]l_
Ãì\Vs_
ÛªåVBïD \é«
gì©ÃV⦠¼Ã«è å¦Ý>© ¼ÃVk>Vï
¶¤sÝm^eªì. 29 å^¹«¡ t[

¶ÞÄ_ JéD ÖÍ> ¼Ã«èl_
ïéÍmÂØïV^e kò\V® ]«Vs¦©
¼Ã«çk
ØÃVmßØÄBéVeì
åÍ]kì\ÐÂz ¶çw©A kÍ>m.
z®þB
¶kïVÄÝ]_
ïéÍmÂØïV^e
x½BV>
ïV«ðÝ]ªV_ ÖçðBÝ]_
céØïºzD
·\Vì
7000
¼ÃìïÓÂz t[ªÞÄ_ kaBVï
ÖÍ> ¼ÃV«Vâ¦D Ãu¤ Ø>ösÝ>
åÍ]kì\[ ¶ç> >[ ÖçðB
ÃéçïlKD Ã]¡ ØÄFm^eVì.
¶Ø\öÂïV¡D >uØÃV¿m ]Ïì
¨ª Ãì\Vs_ ÛªåVBïD \é«
¼kõ|D ¨[® z«_ ØïV|Âï
mkºþlò©Ãm z¤©¸¦Ý>Âïm.

ïVç« RMB[ ¸«¼>ÄD ØÄ©¦DÃì 15-30-2007

s¿©A«D - Amß¼Äö ¶ïé ÃVç>Âz W]
ïVç«ÂïV_ - åVíì ÃVç>çB x¦Âï Ä]
Amß¼Äö ¶«· *m \.].x.ï zuÅßÄVâ|
ïVç«ÂïV_
åVíì
Öç¦léVª ¶ïé «l_ÃVç>
]â¦Ýç> WçżkuÅ, Amß¼Äö ¶«·
cöB å¦k½Âçïïçe ¼\u¼ïV^e
s_çé ¨[® ïVç«ÂïVo_
åç¦ØÃuÅ \.].x.ï. ØÃV®©AÂz¿
íâ¦Ý]_ zuÅÞÄV⦩Ãâ¦m.
ïVç«ÂïV_ \Vk⦠\®\éìßE
]«Vs¦
x[¼ªuÅÂ
ïwï
ØÃV®©AÂz¿ íâ¦D åç¦ØÃuÅm.
íâ¦Ý]uz \Vk⦠>çékì ¶DÃé
kVð[ >çéç\ >VºþªVì.
íâ¦Ý][¼ÃVm
ÿµÂïõ¦
yì\Vªºï^ WçżkuÅ©Ã⦪.
Amß¼Äö \VWéÝ]_ ï¦Í> 38
gõ|ïeVï å¦Ý>©Ã¦V\_ ÖòÍ>

c^eVâE ¼>ì>_ Ã_¼k®
¼ÃV«V⦺ïÓÂz ¸[ªì ï¦Í>
gõ| å¦Ý>© Ãâ¦m. gªV_
ØÃVm\ÂïeV_ ¼>ìÍØ>|Âï©
Ã⦠c^eVâE \[źïÓ¼ïV
¶_ém c^eVâE\[Å WìkVþ
ïÓ¼ïV cöB ¶]ïV«Ýç>
Amß¼Äö ¶«· Ö[ªxD kwºï
s_çé. Ö>[ ïV«ð\Vï
ïVç«ÂïV_ \Vkâ¦Ý]_ c^e
ØÃVm \Âï¹[ Ã_¼k®
¶½©Ãç¦ ¸«ßÄçªï^ yìÂï©Ã¦
x½BV\_ c^em. ¨ª¼k,
c^eVâE \[ź ïÓÂzD,
WìkVþïÓÂzD ¶]ïV«Ý ç>
ÃþìÍ>¹ÂïV\_ \¡ªD ÄV]Ým
kòD Amß¼Äö ¶«çÄ ÖÍ>

íâ¦D k[ç\BVï ïõ½ÂþÅm.
ïVç«ÂïV_ \Vk⦠keìßEÂ
zD, ØÃVòeV>V« \u®D kìÝ>ï
keìßEÂzD tï¡D xÂþB
\Vª>Vï ïò>©Ã|D Ø«l_
¼ÃVÂzk«Ým °uÃ|Ý>©Ã¦V\_
c^em. ïVç«ÂïV_-åVíì Öç¦
léVª ¶ïé «l_ÃVç>
¶ç\ÂzD ]â¦D Ãé gõ|
ïVé\Vï þ¦©¸_ ¼ÃV¦©Ãâ|^em.
Ömz¤Ým Ã_¼k® x«õ¦Ãâ¦
>ïk_ï^ Ãé«V_ íÅ©Ã|þÅm.
Amß¼Äö - s¿©A«D Öç¦léVª
t[ÄV« «l_ ¼ÃVÂzk«Ý]uz
c¦ª½BVï W] ÎmÂþÝ>òD
Amß¼Äö ¶«·, ïVç«ÂïV_ - åVíì
¶ïé «l_ÃVç> ¶ç\ÂzD

]â¦Ý]uz \â|D W]l_çé ¨[®
í®km °[? ïVç«ÂïV_ - åVíì
¶ïé «l_ÃVç> ]â¦Ýç>
Wçżku®k>uïVï Amß¼Äö
¶«· ¶ÂïçÅ ¨|ÝmÂØïVõ|
cöB å¦k½Âçïïçe ¼\u
ØïV^e s_çé. ¨ª¼k, ÖÝ
]â¦Ýç> c¦ª½BVï WçÅ ¼kuÅ
Amß¼Äö ¶«· å¦k½Âçï ¨|Âï
¼kõ|D.
¼\KD, ïâEçB kK©Ã|Ým
k>uïVï \Vkâ¦D x¿kmD
c®©¸ªìïçe
¶]ïes_
¼ÄìÂzD ÃèçB ys«©Ã|Ýmkm
¨[®D ïVç«ÂïV_ \Vkâ¦
\.].x.ïwïD x½¡ ¨|Ým^ám.

]òå^eV® ¼ïVl_ åï«Ý ]â¦D

4

\ÂïçeÝ ]«â½ ¼ÃV«Vâ¦D
ïVç«ÂïV_,
ØÄ©.
13:
]òåV^eV® ¼ïVl_ åï«Ý ]â¦D,
åVíì ïVç«ÂïV_ ¶ïé «l_¼kÝ
]⦺ïçe 15 åV¹_ Ø>V¦ºï
sçéØBM_ ¶«çÄ ¨]ìÝm
¼ÃV«V⦺ï^ å¦Ý>© Ã|Ø\ª
]òå^eV® ¨D.¨_.°. ¸.gì. EkV
¶¤sÝm^eVì.¶kì ¶¤sÝm 15
åVâï^ g塚ÃVþÅm. ¶¤sÝ
>©Ã½ ¼ÃV«Vâ¦D å¦Âz\V ?
]òå^eV® ¼ïVlKÂz kòD
ÃÂ>ìïÓÂz ¼ÃVm\Vª kÄ]ï^
Ö_çé. ]òå^eVuçÅ ¼ïVl_
åï«\Vï Ô.240 ¼ïV½l_
còkVÂï ]⦺ï^ y⦩Ãâ|, Ãè
Ø>V¦ÂïÝmïVª ¼>]¥D ¶¤sÂ
ï©Ãâ¦
Wçél_
]ÏØ«ª
W®Ý>©Ãâ|^em. x>éç\ßÄì
ÖÝ]â¦Ýç> ØÄB_Ã|Ý> x½
Øk|ÝmD ¼k® Eéì ÖÝ]â¦

ØÄBéVÂïÝmÂz
ÖòÂþ[Ūì.

>ç¦BVï

\Vkâ¦ÝmÂØïª >M Ö¦ÎmÂÿ|
>«¼kõ|D.

ïVç«ÂïV_ - åVíì «l_
¼kÝ]â¦D ¶\éVïV\_ ·u®éV
keìßE ¼\DÃâ|s¦Vm. ïVç«Â
ïVo_ Aç> ÄVÂïç¦Ý]â¦D
ØïVõ|k«©Ã|Ø\[® ¶¤sÝm
Ãé gõ|ïeVþ¥D ØÄB_Ã|Ý>
s_çé. Amß¼Äö ¶«· ]⦺ïçe
¶¤sÂþż> >s«, ØÄB_Ã|Ým
k]_ ¶ÂïçÅ ØÄKÝmk]_çé.

ï¦Í> ¼>ì>o_ ïVç«ÂïVo_
ïVºþ«ü ïâEçB \Âï^ AÅÍ>^¹
¨]ìÂïâElªç« Øku¤ ØÃÅß
ØÄF>ç\Âz, ¶«· ï¦Í> ïVéÝ]_
ïVç«ÂïVçé AÅ ïèÝ>¼>
ïV«ðD. ¶¼> Wçé À½ÂþÅm. ÎÝ>
ïòÝmç¦B ïâEï^, \ÂïçeÝ
]«â½ ¶«E[ ïkªÝç> ~ìÂzD
kçïl_ ØÃöB ¼ÃV«V⦺ïçe
å¦Ý> yì\VM ï©Ãâ|^em
¨[ÅVì EkV ¨D.¨_.°.

ïVç«ÂïV_ keìßEÂïVï
Çâ¼ïV W®kªD Ô.410 ¼ïV½
ï¦[ >« x[kÍmD ¶>çª
ÃB[Ã|Ý] ]⦺ïçe ØÄB_
Ã|Ý> BVòD gìkD ïVâ¦s_çé.
ïVç«ÂïV_
\Vkâ¦Ý]_
¶çªÝmÝ mçÅï¹KD »aBì
ÃuÅVÂzçÅ Wé¡þÅm. zÔ© E
Ã>s W«©Ak]_, ïVç«ÂïV_

¶¤s©A ØïV|Ým ¶«·
Wçżku®k]_çé. ¼ÃV«Vâ¦
¶¤s©A ØïV|Ý> EkV ¨D.¨_.°.
Amß¼Äö ¶«çÄ¥D x>_kç«¥D
ÄV½ å¦Ý>© ¼ÃVzD ¼ÃV«Vâ¦Ýç>
ïVð ]òå^eV® \Âï^ gkéVï
c^eªì.

¼åÝ>V÷l[ ¶ç\ßÄ«çkl_ ïVD¼«| >ºï¼>k>Vü Tâ½[ *m ïVç«ÂïV_
ØÃVm©ÃèÝmçÅl[ ØïVö_éV >VÂz>_
ÃV«]BVö[ \V\V ¶ç\ßÄì
\ïVïs ÃV«]BVö[ \V\V
¼åÝ>V÷ 21.10.1943_ ¶ç\Ý>
gÄVÝ ÖÍm ¶«E_ ¸«ßÄV«ÝmçÅ
¶ç\ßÄ«Vï ÖòÍ>Vì.
Ökì ÖÍ> Ã>sl_ ¼ÃVì
x½þ[Å kç« 15 gïüâ 1945
kç« ØÃV®©¸oòÍ>Vì. Ök«m
AÝ>ï\Vª Unto him a witness
¨[Å ±o_ ÖÍ> >ïkK^em.
·©çÃBì ¶©ÃVmç« ¶FBì
1.4.1898
]òØå_¼kol_
¸ÅÍ>Vì.
Ø\âöÂ kç«
]òØå_¼kol_ ýÝ> Ökì
¼kçé ¼>½ 1916-_ ÃDÃVF kÍ>Vì.
¶ºz
ïðÂz
>èÂçï

¶]ïVöl[
¶KkéïÝ]_
¶Kké«Vï ¼ÄìÍ>Vì. 1918_
céï© Aïµ ØÃuÅ ØÄF]
W®kª\Vª
«VF¦ìü
W®kªÝ]_ ÃèÂz ¼ÄìÍm 20
gõ|ï^ ÃèBVu¤ªVì.
ØÄF]BVe«Vï ØÃV®©¼ÃuÅ Ökì
\Vìß 1922-_ \ïVÝ\V ïVÍ] *m
¼>ÄÝm¼«Vï zuÅD ÄV⦩Ãâ| 6
gõ|ï^ EçÅ >õ¦çª
s]Âï©Ã⦠kwÂþ_ ØÄF]
¼ÄïöÝm ¨¿]ªVì. ¸Åz
ÃDÃVlK^e
«VF¦ìü
W®kªÝ][ ÖÍ]B þçe
>çéç\
gEöB«Vï

ÃèBVu¤ªVì.
éõ¦[
>çéç\BÝ]uz \VuÅ©Ã⦠Ökì
J[ÅVkm k⦼\çÄ \VåVâ½uz
ØÄF]BVe«Vï ØÄB_Ãâ¦Vì. 1940
½ÄDÃö_ «VF¦ìü W®kªD
Ökç« Ø>[þwÂz gEB
Ãz]ï¹_ EÅ©A ØÄF]BVe«Vï
WBtÝ>m. >VFéÍm - Öͼ>VæªV
¨_çél_ å¦Í> ¼ÃVìï^ Ãu¤
Ökì ØÄF]ï^ Øk¹lâ¦Vì. 8½ÄDÃì 1941-_ þwÂz gEB ¼ÃVì
Jõ¦m.
>VFéÍm Ãì\V ¨_çé
J¦©Ãâ¦m. Ö>ªV_ >VFéÍm

>çéåï«\Vª ÃVºïV sâ|
Øk¹¼B ¼ÃVïx½Bs_çé.
¶ºz ÖÍ]B ·>Í]« ÜÂþ_
¼ÄìÍ>Vì. Îo ë©A ¼Äçk
ØÃV®©A Ökö¦D ¶¹Âï©Ãâ¦m.
Eºï©¯ì ØÄ[® seDëD,
ÃÝ]öÂçï ØÄF] Ø>V¦ìÃVe«Vï
\Vìß - 1943_ ÃèBVu¤ªVì.
Eºï©¯öoòÍ> ÖÍ]B ·>Í]«
ÜÂþ_ kVتVo ¼ÄçkÂz
ÖBÂzå«Vï ØÃV®©¼ÃuÅVì.
Ökç«
¼åÍ>V÷
·ÃVi
ÄÍ]«¼ÃVü >ªm ·>Í]« ÖÍ]B
¶«E_ ¶ç\ßÄì ØÃV®©A
¶¹Ým Øïe«sÝ>Vì. ·ïÍ]«D
¶ç¦Í> ¸Åz Amئ_ol_ ¼\
1946_ ¸úéV Tâ½_ å¦Í> ÖÍ]B
¼>EB Ö«VbkÝ][ x>_
\VåVâ½_ Ãõ½> ÛkïìéV_
¼åò¡D ¨_çé ïVÍ] ¨[®
¶çwÂï©Ãâ¦
ïV[¶©m_
ïÃVìïVÐD ÖÍ]BVs[ ÖòDA
\M>ì Äì>Vì k_éÃVF Ã⼦KD
ïéÍmÂØïVõ¦ªì. Ã⼦KÂzD
¼åò¡ÂzD
å|s_
¶\ìÍ]ò©Ãkì å\m \ïVïs
ÃV«]BVö[ \V\V ¨[Å >ïk_
AmçklK^e
ÃV«]
¶[ÃìïÓÂz ]«Vs¦©¼Ã«çk
åÍ]kì\ªV_ Ø>ösÂï©Ãâ¦m.
]«Vs¦ ÖBÂï gF¡ ±éïD
¶ç\Âï ±_ï^ >Vòºï^ ¨[®
\Â﹦Ý]¼é
s|Ý>
¼kõ|¼ïVçe
°u®
¶[ù©ÃVï zsÍ> ÃçwB
AÝ>ïºï¹oòÍm ¶Ý>ïk_
þç¦Ý>m.

Î[Ãm gõ|ï^ {½s⦪
]òå^eVì ¼ÃòÍm WçéBÝç>
]ÅÂï «ºïÄVtÂz
¼å«t_çé W窩Atçé
]òå^áVö_ ÄMÂþwç\
¶[® \â|D Ãé gl«D ÃÂ>ìï^
kÍm ØÄ_é í½B géBD
]òå^áVì ÄM·k« ÃïkV[
géBD gzD. ÄM© ØÃBìßE
åç¦ØîD swV ïVéºï¹_ Ãé
éâÄD ÃÂ>ìï^ kòçï >òkmD
z¤©¸â¦ >Âï>VzD. ¼ïVs_
åï«\Vï Amß¼Äö ¶«ÄV_
¶¤sÂï©Ãâ|^á ]òå^áVì
åï«Ý]uz kòD ÃÂ>ìï¹[
kÄ]çB ïò] ï¦Í> Î[Ãm
kò¦ºïÓÂz x[ÃVï ]òå^áVì
Äâ¦\[Å Ø>Vz] c®©¸ªì
ï\éÂïõðM[ xBuEBV_
Amß¼Äö \VWé ·u®éV \u®D
káìßE z¿\D ÄVì¸_ ]òå^
áVö_ Îò ¼ÃòÍm WçéBD ï⦩
Ãâ¦m.
¼ÃòÍm
WçéBD
ï⦩Ã⦼> >s« ÖÍ> ï⽦Ýç>
·u¤ c^á Wé©Ã«©¸_ ØÃòD
Ãz] kB_ Øk¹BVï Ã^á\Vï
ÖòÍ>>V_ Öç> æìÃ|Ý>
¶[çÅB ÃV«VÓ\[Å \Âïáçk
c®©¸ª«Vï ÖòÍ> ¨D.{.¨ß.
ÃVÔÂ \«ÂïVBì ¶kìï^ >\m
Ø>Vz] ¼\DÃVâ|Ý ]⦠W]
loòÍm ÔÃVF 16 éâÄÝm 19
gl«D kwºþªVì. ÖÍ> ¼ÃòÍm
WçéBÝ][ c^¼á Oçw
k>uzD, Øk¹¼B ¼ÃVk>uzD
cöB Ö«õ| ÃVéºï^ ï⦠2
éâÄÝm 75 gl«xD. Ã^e\Vï
c^e Ãz]ï¹_ \õ ¼ÃVâ|
cBìÝ> x>_ ïâ¦\Vï Ô. 3 éâÄÝm

82 gl«xD, Ö«õ¦VD ïâ¦\Vï
Ô. 2 éâÄÝm 9 gl«xD ¼ÃòÍm
WçéBÝç> ·u¤ ·u® ïVDáõâ
ï⦠6 éâÄÝm 42 glxD, ¼\
\V>D 2000 kò¦Ý]_ kwºï©Ãâ|
¨D.{.¨ß. ÃVÔ ¶kìïem Ø>Vz]
¼\DÃVâ| W]l[ Jé\Vï¡D ÖÍ>
¼ÃòÍm WçéBÝ][ ¼kçéï^
x½¡ ØÃu® s⦪. Î[Ãm
gõ|ï^ ØÄ[® s⦠¸[AD
Ö[® kç« ÖÍ> ¼ÃòÍm WçéBD
]Å©A swV åç¦ØÃÅs_çé.
¼ÃòÍm WçéBÝ]_ ¼ÃòÍmï^
¼ÃVF kòkmD þç¦BVm. °¼>V
W窡 E[ªD ¼ÃV_ ïVâE
¶¹ÂzD ÖÍ> ¼ÃòÍm WçéBD
]òå^eVì åïö_ kV¿D ØÃVm
\ÂïÓÂzD, Øk¹Rö oòÍm
]òå^eVì kòD ÃÂ>ì ïÓÂzD
ÃB[ ØîD ¶es_ ¨©¼ÃVm
]Å©A swV å¦Âï© ¼ÃVþÅm ¨[Å
°ÂïD ¶çªkì \ª]KD c^em.
¼ïVl_ åï«\Vï x>_kì «ºïÄVt
¶kìïeV_ ¶¤sÂï©Ãâ| 240
¼ïV½ ÔÃVF W] ÎmÂÿ|
ØÄFB©Ãâ|^e ]òå^eVö_
Î[Ãm kò¦ºïeVï ïçe ÖwÍm
ïVâE ¶¹ÂzD ¼ÃòÍm WçéBD
ι\B\VzD.
åV^ ¨[® kò\V¼\V ? sç¦
¶Í> gõ¦kÐÂzD, gõ|Â
ØïVõ|
Öò©ÃkìïÓ¼ï
Øk¹ßÄD. ¶mkç« ïVç«ÂïV_
AÅÂïèÂï©Ã|k>[ ÄVâEBVï
]òå^eVì ¼ÃòÍm WçéBD ]ï¿D.

>tµåVâ½_ ïçéQì ¶«·
WéD ¶uÅkìïÓÂz WéD
kwºþ¥D, T| ¶uÅkìïÓÂz
Tâ| \çª Ãâ¦V kwºþ¥D
ØÄV[ªç> ØÄFm kòþÅm.
Amß¼Äöl_ 18 gõ|ïeVï
guźïç« {«Ý]_ z½çÄ ïâ½
kVµÍ> Îò ïDRMü| ¼>Vwì
Tâç¦
ïVç«ÂïV_
ØÃVm©ÃèÝmçÅ z¤ çkÝm
¶ºz ÖòÂzD 800 T|ï¹_

200 T|ï^ ïVºþ«ü ïâEçB
ÄVìÍ> T|ïçe sâ| sâ| μ«
Îò Tâç¦ Ö½Ým >^¹B ïVâE.
¼>Vwì >ºï ¼>k>Vü Ãé
ïDRMüâ ¼ÃV«V⦺ï¹_
ú¼ïu® >uØÃV¿m ¼åĪ_
ïDRMüâ ïâE ¨[Å ïâEçB
å¦Ý] kòþÅVì. Ökì ïVç«ÂïV_
RMB[
¸«¼>Ä
¼ÃV«Vâ¦Âz¿s[
¸«ßÄV«
ØÄBéVe«Vï ÖòÂþÅVì. Ök«m

T| Ö½Âï©Ã⦠skïV«D ïVç«
\Âï^
\ª]_
#õ½B
AõèBkV[ BVì ? ¨[Å ¼ï^s
¨¿©¸ªVKD ¶ç> s¦ ïçéQì
¶«· ØÄFkç> ¼ÃVé °[
«ºïÄVt ¶«· °çwïÓÂz Tâ|
\çª Ãâ¦VÂïçe kwºï
\®ÂþÅm. kwºþªVKD ÃV«ÃâÄD
ïVâ|þÅm ¨[Å ¼ï^s \Âï^
\ªç> zç¦þÅm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful