You are on page 1of 13

Retinol

Ret inoidyzma
rs
zczk
i fo
ru
m. Reti no
i dybezrecep
t yReti no
l t rdz
i k, reti no
l k
re
m b
l og
, reti no
l w kre
ma
chdi yb
l og
. Re
ti n aza
mi enn
ik
. Wit a
mina A
w kos
me
t yce, be
t a-k
aro
t en
, reti no
i dy
, reti no
l, reti na
l , pa
lmit yn
i anre
ti n
yl u
w kos
me
t yce
, j aks
t oso
wa
reti no
i dy
. C
zys
t yre
ti n
ol natw a
r zmo
eszko
dzi?Reti no
i dynatr dz
ik
. Wit a
mina A
wle
czen
i ut rdz
i kuefekty. Seru
mzwit aminAdiy do
mo
w ysp
osb
. Stabil no
re
ti n
ol u
. St
en
i ewi t a
minyAreti no
lu
w k
os
met y
ce
.D o
mo
w ese
ru
m dotwarzyz
w it a
min A
. Jaks
t oso
wa
s
eru
mzwi t. A
, como
nadoda
d
owi t a
minyA. Serumace
. WitaminaAreti no
l nazmars
zcz
ki, t rd
z ik. Jak
wy
l ec
zytr dz
ik
. Ko
smet yk
i do
mo
we
, b
l og
. R
eti n-A
, i zo
t ec
, roa
ccu
t ane
, a
r tr ede
r m,zorac,Epi d
uo, Acn
el e
c,D if eri n,Akneno
rmi n
, C
ura
cne, Izotek, Izotr ex
, Izode
rm,N eoti ga
son
, A
cit ren

Retinoidy.
Jak zrobi krem z witamin A, z czym czy i jak stosowa retinoidy?

Poprzedni adres astrony:e rvish.blogspot.com/2015/08/retinol-retinoidywitamina-serum-diy.html

Bdy bloggera zmuszaj do ponow nej publikacji posta, wwczas zmienia si jego adres.
Nadal jest to ten sam post, ale znajduje si pod innym adresem.

Kosmetyki z retinolem s jednymi z najdoskonalszych rodkw


przeciwzmarszczkowych i uelastyczniajcych skr. Indukuj produkcj kolagenu w
skrze, wybielaj plamki pigmentacyjne, rozjaniaj karnacj, wygadzaj cer i
usuwaj ogniska zapalne. Dziaaj leczniczo w przypadku uszczycy i wielu
chorobowych zmian skrnych.Zmieniaj aktywno genw, reguluj proliferacj
komrek i apoptoz.
Maci z odpowiednimi retino idami przepisywane s na trdzik przez dermatologw
na recept i potrafi da w tym aspekcie prawdziwy popis. Potrafi leczy nawet
najgorsz odmian trdziku - torbielowaty. Witamina A powoduje te prawidowy
proces bliznowacenia tkanki, dziki czemu moliwe jest pozbycie si trdziku bez
pojawienia znaczcych blizn. Witamina A hamuje aktywno gruczow ojowych
oraz zmniejsza ich wielko, wpywajc na zahamowanie namnaania
Propionibacterium acnes, Staphylococcus epiderm idis i Pityrosporum
ovale. Witamina A zmniejsza pory i eliminuje zaskrniki. Udowodniono, e retinoidy
mog spyca zmarszczki i prawdziwie cofa efekty fotostarzenia skry. Przyjmuje

si, ze aby uzyska kliniczny efekt zmniejszenia zmarszczek retinoidy powinny by


stosowane nawet 12 miesicy - s wic opcj dla cierpliwych.
Retinol stosowany zewntrznie indukuje produkcj prokolagenu oraz wzrost nowych
komrek. Rezultatem jest grubsza, zdrowsza i lepiej wygldajca skra. Wynik 24 tygodniowego testu stosowania 0,4% Retinolu.

rdo: [10]

Wit a
mi n
aA
, bet a
- ka
r ot e
n, re
t inoidy, re
ti no
l , re
t inal, palmit y
ni a
nreti ny
l uw ko
smet y
ce, jakst o
so
w are
t inoidy. Re
ti n
oi d
y natr d
zi k
. Reti no
i dyacia
. P
r ze
ciw s
kaza
ni ad
l ast o
so
w an
i are
ti n
oi d
w. Seru
mzwit aminAdiy do
mo
w ysp
osb
. Stabil no
re
ti n
ol u
. St
en
i ewi t a
minyAreti no
lu
w k
os
met y
ce.D o
mo
w ese
ru
m dotwarzyz
w it a
min A
. Jaks
t oso
wa
s
eru
mzwi t. A
, como
nadoda
d
owi t a
minyA. Serumace
. Seru
mA
+c
+ ediyWit a
mina Areti no
l n
az
ma
r sz
czk
i , tr dz
ik
. Jak
w yleczy
t rd
zik. Reti n
i dynatr dz
i kuszc
zyc
. Reti n-A, izot e
c, ro
accu
t ane
, art red
erm, zo
r ac
, Ep
i duo
, A
cne
l ec
, Di f eri n
, Akne
normin, Curacne
, Izo
t ek
, Izo
t rex
, Izo
derm,Neo
t igason
, Ac
i t ren

Kuracja retinoidami to ju co wicej ni pielgnacja i prewencja starzenia skory. To


ukon w stron leczenia starzenia.
Witamina A, podobnie jak witamina C, jest antyoksydantem tj. zwalcza wolne
rodniki, ktre przyspieszaj starzenie skory. Wykazuje du aktywno w
wychwytywaniu tlenu singletowego (np. beta-karoten), co wpywa na obnienie
uszkodze DNA . Ale.
Istniej dane wskazujce, e wysokie dawki witaminy A powoduj jej dziaanie
prooksydacyjne. Rwnie wysokie dawki doustnie stosowanego beta-karotenu
(karotenoid, prekursor witaminy A) przez palaczy tytoniu daje efekt prooksydacyjny
dobrze opisny w literaturze naukowej.
Retinol, retino idy, tretinoina, tret ionina, kwas retinowy, beta karoten, adebenzone w
kosmetyce dzialanie na skr. Z czym czy witamin A kosmetyki domowej roboty.
Krem z retinolem. Krem z witamin A. Z czym czy witamin A. Czy mona czy
witamin A z witamin C kwasem askorbinowym. Z czym czy witamin A
retinol.Estry witaminy A. Dziaanie ret inoidw na skr. Najlepszy krem na trdzik.
Leczenie trdziku. Efekty terapii antytrdzikowej na trdzik. Retinol, tretino ina. Blog.
Efekty dziaanie witaminy a w kosmetyce na skr.
Poniej jeden z bardziej spektakularnych efektw leczenia tret inoin pacjentki z
trdzikiem torbielowatym.

rdo: [8]

Ret inol, re
ti n
oi d
y, t reti no
i na
, t re
t ionina, k
w asreti no
wy
, b
et aka
r ot e
n, adeb
enzon
ew kos
me
t ycedz
ia
l an
i enask
r . Zczy
m
czy
wi t a
minA ko
smet y
ki do
mo
we
j robo
t y. Kremzre
t inolem. K
re
mzwi t a
minA. Zczy
m c
zy
w it a
min A
. C
zymo
na
czy
wi t a
minA z
w it a
min Ck
wa
se
m a
skorbi n
owym. Zc
zy
m cz
ywit aminA. Reti no
l, k
re
m z
wi t a
minaa op
in
i ef o
ru
m e
f ek
t ydz
i aanie, cen
a. Es
t ry
w it a
mi n
y A
. Dzi a
an
i ere
t inoid
w n
as
kr.N ajl ep
szykre
mnatr dz
ik
. L
ecze
ni etr dz
i ku
. Ef e
kt yt e
r ap
i an
ty
t rd
ziko
w ej natr dz
ik
. R
eti no
l , tr eti no
i na
. B
l og
. Ef e
kt ydz
ia
an
i ewi taminyaw ko
smet y
ce n
askr.

Jak stosowa retinoidy

I czego mona si spodziewa w trakcie kuracji

W pocztkowym stadium stosowania moe nastpi pogorszenie stanu skry.


Zanieczyszczenia zalegajce w naszej skrze zaczynaj wychodzi na zewntrz.
Retinoidy maj silnie podraniajce dziaanie, dlatego skra zaczyna si uszczy
(pierwsze uszczenie zazwyczaj nastpuj po ok. 3-4 dniach od pierwszej aplikacji),
podobnie jak w czasie stosowania peelingw chemicznych. Szczegolnie na pocztku
stosowania skra moe wyglda gorzej, starzej, co jest skutkiem przesuszenia i
nadmiernej ucieczki wody z naskrka, a objawy trdziku mog, cho nie musz, si
zaostrzy. Jest to objaw przejciowy i ustpujcy, charakterystyczny dla retinoidw,
wic naley si mentalnie nastawi na pogorszenie stanu cery i nie rezygnowa ze
stosowania ret inoidw. Z drugiej strony, jeli nie obserwuje si uszczenia skry nie
oznacza to, e witamina A nie dziaa, ale to, e skra dobrze toleruje ten skladnik.
Tak wic uszczenie si skory nie jest wyznacznikiem efektywnoci ret inoidw.
Warto zaznaczy, e retinoidy nie kademu su. Pomimo najmocniej do tej pory
udowodnionego klinicznie dziaania przeciwtrdzikowego i przeciwzmarszczkowego u
pewnj grupy osb retinoidy, gwnie retinol i formy na recept, nie zdaj egzaminu.

Wg subiektywnych opinii niektrych osb stosowanie retinoidw zewntrznie zbyt


uwraliwio ich cer.
Rozpoczynajc kuracj retinoidow osoby ze znacznymi o bjawami fotostarzenia
skry powinny zaczyna spokojnie: 1-3 razy w tygodniu, pniej zwiksza
czstotliwo i stosowa retinoidy co drugi wieczr lub nawet codziennie. Osobom z
lepszym stanem wyjciowym cery (i osobom modszym) zaleca si stosowac
retinoidy w sposob ciagly 1-2 razy w tygodniu. Pacjenci rozpoczynajcy leczenie
retinoidami zauwazaja poprawe ju po 4-6 miesiacach codziennego uzywania (jeli
skra jest w stanie przyj codzienne przyjmowanie ret inoidow), inni po roku.
Wane jest, aby kuracj witamin A stosowa tylko wieczorem, na dzie naley
wwczas stosowa kosmetyki z antyoksydantami. Naley bezwzgldnie stosowa
wysze filtry SPF, poniewa skra, szczeglnie w pocztkowym okresie kuracji, staje
si ciesza (w trakcie leczenia skora staje si grubsza ni przed rozpoczciem
leczenia - wszak jest to jeden z celow stosoowania retinoidow), uszczy si i jest
pozbawiona czci swojej warstwy ochronnej a co za tym idzie atwiej ulega
uszkodzeniom.

Potencja retinoidw stosowanych zewntrznie


Czsto retinoidy nie s wykorzystywane w peni swoich mocy ze wzgldu na to, e
naruszaj barier skrn, co jest powodem znacznego podranienia. Gdyby
polepszy parametry bariery skrnej retinoidy mogyby by szerzej wykorzystane.
Jest na to sposb.
Substancj, ktra zwiksza tolerancj skry na dziaanie retino idow okazuje si
niacynamid, czyli witamina B3 - inna substancja o udowodnionym dzialaniu
przeciwzmarszczkowym, o ktrej pisaam w poprzednich artykuach. Niacynamid w
swoim dziaaniu odbudowuje barier skrn, co wicej dziaa synergistycznie z
tretinoin. Dodanie niacynamidu do 0,025% tretinoiny powoduje wzrost
skutecznoci przeciwzmarszczkoweji i tolerancji na specyfik.
Wykres poniej: Dodatek niacyny redukuje podranienia zwizane z naruszeniem
bariery skrnej przez tretinoin.
Wit a
mi n
aA
, bet a
- ka
r ot e
n, re
t inoidy, re
ti no
l , re
t inal, palmit y
ni a
nreti ny
l uw ko
smet y
ce, jakst o
so
w are
t inoidy. Re
ti n
oi d
y natr d
zi k
. Reti no
i dyacia
. P
r ze
ciw skaza
ni ad
l ast o
so
w an
i are
ti n
oi d
w. Seru
mzwit aminAdiy do
mo
w ysp
osb
. Stabil no
re
ti n
ol u
. St
en
i ewi t a
minyAreti no
lu
w k
os
met y
ce.D o
mo
w ese
ru
m dotwarzyz
w it a
min A
. Jaks
t oso
wa
s
eru
mzwi t. A
, como
nadoda
d
owi t a
minyA. Serumace
. Seru
mA
+c
+ ediyWit a
mina Areti no
l n
az
ma
r sz
czk
i , tr dz
ik
. Jak
w yleczy
t rd
zik. Reti n
i dynatr dz
i kuszc
zyc
. Reti n-A, izot e
c, ro
accu
t ane
, art red
erm, zo
r ac
, Ep
i duo
, A
cne
l ec
, Di f eri n
, Akne
normin, Curacne
, Izo
t ek
, Izo
t rex
, Izo
derm,N eo
t igason
, Ac
i t ren

rdo [5]

Powyszy wykres pokazuje wynik testu na stosowanie 0,025% tretinoiny w


poczeniu z niacynamidem lub bez jego udziau. Obserwuje si wyrany spadek
wysuszenia skry i iloci podranie skry traktowanej tretinoin w poczeniu z
niacynamidem w porwnaniu do tretinoiny, do ktrej nie dodano niacynamidu.

Zdjcie obok przedstawia z kolei obraz z biopsji


skry przed i po stosowaniu niacyny na skr.
Wida popraw bariery skrnej i wzrost
nawilenia skry po zastosowaniu niacyny (im
wicej cieplych kolorw tego i czerwonego
tym wicej wilgoci w skrze). Stenie niacyny
nieznane.

rdo: [6]

Ret inol, re
ti n
oi d
y, t reti no
i na
, t re
t ionina, k
w asreti no
wy
, b
et aka
r ot e
n, adeb
enzon
ew kos
me
t ycedz
ia
l an
i enask
r . Zczy
m
czy
wi t a
minA ko
smet y
ki do
mo
we
j robo
t y. Kremzre
t inolemop
in
i ef orume
f ek
ty d
zia a
ni e
, cena
. K
re
mzwi t a
minA. Zczy
m c
zy
w it a
min A
. C
zymo
na
czy
wi t a
minA z
w it a
min Ck
wa
sema
skorbi n
owym. Zc
zy
m cz
ywit aminAre
ti n
ol. Es
t ry
w it a
miny A
. Dzia a
ni ereti no
i d
w nask
r .N ajl e
pszykremnatr dz
ik
. Lecz
eniet rd
zi k
u. Efekt yterap
i a
nt y
t r
dzi ko
we
j natr d
zi k
. Reti no
l , tr eti no
i na
. Bl o
g. Ef e
kt ydz
ia
an
i ewit aminya
w k
os
met y
cenask
r .

Retinoidy dostpne bez recepty:

1. Retinol - mniej skuteczna forma od tretinoiny, do podana na utlenianie,


poniewa niewielka cz retinolu zostaje przetworzona w skrze na biologicznie
aktywn tretino in.
Retinol ma okoo 20-krotnie slabsze dziaanie ni tretinoina wydawana na recept,
std zakada s i, e 0,025% tretinoiny "odpowiada" 0,5% retino lu.
2. Palmitynian retino lu (Retinyl Palmitate) - uwaa si za mniej skuteczny skadnik
(wraz z octanem retinylu). Palmitynian Ret inolu 500.000 lub 1.000.000 IU moe
dawa widoczne rezultaty, ale w wyszych steniach moe podrania. Czsto
wystpuje w kremach, jednak w zbyt maym steniu, aby dawa znaczne
rezultaty.
Palmitynian i octan Retinylu do najsabsze formy retinoidw, ale i powodujce mniej
skutkw ubocznych.
Szerzej o palmitynianie retinylu wkrtce.
3. Retinal, retinaldehyd retinal - bezporedni prekursor kwasu retinowego, mniej
skuteczny jak tretinoina, ale bardziej ni retinol i palmitynian retinolu.

Formy witaminy A dostpne tylko na recepte (leki):


1. Tretinoina (kwas retinowy, retinoic acid) - mocna i najlepiej zbadana forma
witaminy stosowana przeciw zmarszczkom i na trdzik.
2. Izotretinoina - mniej draznicy izomer tretinoiny, ale i mniej skuteczny.
3. Tazarotene - stosunkowo nowy, syntetyczny retinoid.
4. Adapalene - stosowanym glownie przeciwtradzikowo, rwnie syntetyczny.

Pacjent przez rozpocziem leczenia i po 12 tygodniach leczenia tazarotene


rdo [12]

Tazaroten czy tretinoina.


Oba zwizki cechuj si bardzo dobr efektywnoci leczenia. A le ktry jest lepszy?
W 12 tygodniowych badaniach porownawczych efektywnoci tazarotenu i tretinoiny
tazaroten wypada lepiej. W obu przypadkach poziom podranienia skry by
zbliony. Tazaroten okazuje si skuteczniejszy w leczeniu zaskrnikw otwartych
(65% poprawy tazaroten i 44% poprawy tretinoina). Dziaa te nieco lepiej na ilo
zmian zapalnych i niezapalnych ni tretinoina, cho rnica ta nie bya bardzo istotna
statystycznie.
Adapalen vs tretyno ina.
Porwnanie efektywnoci elu z adaptalenem i elu z tretinoin pokazuje, e
skuteczno obu zwizkw jest porownywalna,ale tret inoina wygrywa w redukcji
liczby zaskrnikw w czwartym tygodniu. Sugeruje to, e tretinoina cechuje si
szybszym pocztkiem dziaania.W grupie adaptalenu zauwaa si natomiast znacznie
mniej podranie, suchoci skry i dziaa niepodanych.
Warto tutaj wspomnie o prekursorze witaminy A - beta-karotenie. Z jednej
czsteczki beta-karotenu powstaj dwie czsteczki retinolu. Aby -karoten sta si
biologicznie aktywny musi zosta przeksztacony w ret inol, dlatego -karoten jest
sze razy mniej aktywny od witaminy A.
Ret inoidy n
at rd
zik b
l og
w it a
mina A
, bet a
- ka
r oten, re
t inoidy, reti no
l , re
t inal, palmit y
ni a
nreti ny
l uw ko
smet c
ye, jakst o
so
w are
t inoidy R
eti n-A
,i z
ot e
c, roa
ccu
t ane
, a
r tr ede
rm, zorac,Epiduo, Ac
nelec,Di f eri n
, Aknen
ormi n
, Cura
cne
, Izo
t ek, Izotr ex
, Izod
erm,N eo
ti g
ason
, A
cit re
n. Re
ti no
i dyaci
a. P
r zec
iw sk
azan
i adla s
t os
owaniareti no
i d
w. S
eru
mzwi t a
minA d
i ydo
mo
w yspo
sb
. St ab
il no
reti no
lu
. S
t e
ni e
w it a
miny Areti no
l uw ko
sm e
t yc
e.D o
mo
w eserumdotw a
r zyzwit aminA
. Jakst o
so
w ase
ru
m z
wi t. A
, como
na d
odado
w it a
mi n
y A
. S
eru
mace
. S
eru
m A
+c
+e d
i yWit a
mi naAre
t inol naz
marszc
zki, t rdz
i k. Jakw y
le
czytr dz
ik
. R
eti n
i dynat rdz
i k u
szcz
yc
.

Z czym czy witamin A w kosmetykach.

Co mona doda do serum z retinolem, palmitynianem retinylu w domowym kosmetyku

Skladniki, ktre zwikszaj penetracj retino lu:


Skwalen, hialuronian sodu, kwas alfa- liponowy i oczywicie alkohol etylowy, glikol
propylenowy, kwas glikolowy, cynk i wap.
Do witaminy A mona dodawa kwasy hydroksylowe w celu regulacji pH.
Z witamin A wspdziaa witamina E, witamina B5 (d-pantenol), koenzym Q10.
Retinoidy w poczeniu z niacynamidem (witamin B3) tworz korzystny duet, ktry
zmniejsza podranienie wywoywane przez retinoidy i wzmacnia barier skrn
zmniejszajc przesuszenie skry. Retinol poczony z N-acetylo-glukozamin
pobudza skr do wystwarzania wasnego kwasu hialuronowego w skrze.
Wspdziaanie witaminy A z witamin C to ju temat do dyskusji, gwnie wzgldu
na aspekty techniczne stworzenia formuy, ktra bdzie stabilna i dobrze
przyswajalna . Z witamin A moemy czy pochodne witaminy C stabilne w
okolicach obojtnego pH jak tetraizopalmitynian asko rbylu. A czy mona lczy kwas
askorbinowy z witamin A?
Witamina C w formie kwasu askorbinowego ma szans przebrn przez wierzchnie
warstwy skry w okolicach ph poniej 3,2. Estryfikacja witainy A w naskrku
czowieka przebiega najlepiej w ph 5,5-6, i takie pH zaleca si dla ret inolu. Wic
jakie bymy nie dobrali pH nie uzyskamy maksymalnego wchaniania obu substancji
jednoczenie. Jeli zachowamy pH odpowiednie dla retinolu wwczas witamina C
moe nam posuy jako regulator pH, konserwant a moe nawet za promotor
przejcia. Ale stracimy gwne korzyci pynce z jej stosowania, poniewa nie
bdzie miaa szansy dotrze wglb skory. I w drug stron: przyjmujc pH w
granicach odpowiednich dla kwasu askorbinowego nie wykorzystamy penego
potencjau retinolu lub jego pochodnych.

Poniej przypominam wykres, ktry przedstawiam w pocie "Efekty dziaania


witaminy C" Pokazuje on jak wchanianie kwasu askorbinowego przez skr zaley
od pH skomponowanego kosmetyku.

wi t a
minaCw kos
me
t ycee
f ekty d
zi a
an
i eop
in
i e. Sku
t ec
zno
p
r zeb
arwi en
i aroz
wi e
t lenie. Zmars
zczk
i modo
blog d
i yse
ru
m k
re
mw y
ni k
i bada
. Wit a
minaA
+ ckre
mop
i nief oru
mefekt y
.K
w asasko
rb
i no
wy
. Ol e
jo
w awi taminaC S
APM AP
. Pa
l mitynian A
skorbylu k
t rawi t a
minaCl ep
sza
.

rdo [1]

Powyszy problem rozwiza moe mikrokapsukowanie i liposomy. Tego jednak


raczej nie wykonamy w domowym serum.
Oczywicie moemy stosowa kwas askorbinowy i witamin A stosujc osobne
kosmetyki, jeden po drugim w odstpie 30-45 minut.
Ret inoidy n
at rd
zik b
l og
w it a
mina A
, bet a
- ka
r oten, re
t inoidy, reti no
l , re
t inal, palmit y
ni a
nreti ny
l uw ko
smet c
ye, jakst o
so
w are
t inoidy R
eti n-A
,i z
ot e
c, roa
ccu
t ane
, a
r tr ede
rm, zorac,Epiduo, Ac
nelec,Di f eri n
, Aknen
ormi n
, Cura
cne
, Izo
t ek, Izotr ex
, Izod
erm,N eo
ti g
ason
, A
cit re
n. Re
ti no
i dyaci
a. P
r zec
iw sk
azan
i adla s
t os
owaniareti no
i d
w. S
eru
mzwi t a
minA d
i ydo
mo
w yspo
sb
. St ab
il no
reti no
lu
. S
t e
ni e
w it a
miny Areti no
l uw ko
sme
t yc
e.D o
mo
w eserumdotw a
r zyzwit aminA
. Jakst o
so
w ase
ru
m z
wi t. A
, como
na d
odado
w it a
mi n
y A
. S
eru
mace
. S
eru
m A
+c
+e d
i yWita
mi naAre
t inol naz
marszc
zki, t rdz
i k. Jakw y
le
czytr dz
ik
. R
eti n
i dynat rdz
i k u
szcz
yc
.

Z czym czona jest witamina A w kosmetykach luksusowych

Pochodne witaminy A s czone w kosmetykach z Colostrum, Lecytyn, Ceramide


3, Palmitoyl Tripeptide-1, Karnozyn, Gliceryn, A llantoin, Bisabolool, Woskiem
pszczelim, Astaksantyn oraz najczciej z pochodnymi witaminy C.
Czsto wystpuje rwnie z ekstraktami z Ginkgo Biloba, z zielonej herbaty, z
wierzby biaej.

Retinoidy a cia

Leczenie ret inoidami w czasie ciy jest niedopuszczalne.


Przyjmuje si, e zaywajc retinoidy doustnie naley poczeka z planowaniem ciy
do nawet dwch lat. W przypadku retinoidw na recept stosowanych zewntrznie
okres ten wynosi okoo p roku. Retinoidy (gwnie te, ktore s doostpne na
recept) s wysoce teratogenne czyli szkodliwe dla podu ludzkiego. Powoduje
deformacje podu: uszkodzenie mzgu, narzdu suchu, wzroku czy serca, powoduje
poronienia.
Wiele rde podaje,e nie ma jednoznacznych bada wskazujcych, e zewntrzne
stosowanie tretinoiny moe uszkadza pd. Brak potwierdzenia to jednak za mao,
aby ryzykowa w tak istotnej sprawie, dlatego NIGDY nie stosujmy retinoidw
planujc ci. Niech nauczk dla nas bdzie precedens sprzed kilkudziesiciu lat z
lekiem dostpnym bez recepty dla kobiet w ciy - Talidomidem.
Pewne rda podaj, e retinoidy stosowane zewntrznie przenikaj do organizmu
"w niewielkim stopniu".
Okrelenie mao precyzyjne, w niewielkim, czyli jakim. Czy ten niewielki stopnie nie
jest aby wystarczajcy, eby spowodowa mutacje podu? Szperajc po
kilkudzies iciu artykuach naukowych nie mogam si doszuka konkretow na ten
temat. Poniej badanie Norweskiego Komitetu Naukowego w kwestii przenikania
retinoidw przez skr do organizmu (w Norwegii s inne wytyczne dopuszczalnych
ste retinoidw w kosmetykach)

Wzrost stenia witaminy A w organizmie u 9-letniego dziecka [rdo: 11]

Wzrost stenia witaminy A w organizmie dorosej kobiety

[rdo : 11]

Wzrost stenia witaminy A w organizmie dorosego mczyzny [rdo: 11]

Zewntrzne stosowanie balsamu do ciaa ze steniem 0,05% retonolu/estrami


retinolu + kremu do twarzy i rk ze steniem 0,3% tych substancji powoduje
wzrost zawartoci witaminy A w organizmie zalenie od wieku pacjenta, we
wszystkich grupach wiekowych. W przypadku osoby dorosej wzrost wynosi w
przyblieniu 29% Ul.
Wynik badania jest zaskakujco wysoki. Zwrmy jednak uwag na fakt, e balsam
stosowano na cae ciao, ktre ma o wiele wiksz powierzchni ni sama twarz, co
miao wpyw na wynik badania. Z drugiej strony stenie te byo niskie (0,05%)
zwracajc uwag na fakt, e dopuszczalne stenie retinolu w kosmetyku wynosi 20
razy wicej tj. 1%.

W tym momencie skocz, bo wyszed z tego cakiem dugi post, cho chciaam
napisa jeszcze wicej. Czy przekonaam Was do stosowania ret inoidw?
Tak naprawd nie o to mi chodzio, tylko o przedstawienie bliszych informacji na
ten temat. Retinoidy zachwalane s jako eliksir modoci, vademecunm na wszystko.
Ale pamitajjmy nie ma jednego rodka, ktry pomaga na wszystko. Stosowanie
retinoidw przez dwudziestolatki z dobr cer bez trdziku i widocznie zniszczonej
skry nie jest rozsdnym podejciem.
Retinoidy maj cudowne dziaanie w konkretnych przypadkach i to nie podlega

dyskusji, ale skoro indukuj proces odnowy naskrka, reguluj apoptoz (pytanie w
jak wielkim stopniu) to jaki jest ich faktyczny wpyw na limit Hayflicka i telo mery?
Ale to temat na osobny wywd i o tym jeszcze napisz.
Tematy powizane, ktre mog Ci zainteresowa:

Przepis na serum telomerowe po kuracji retinoidami i kwasami


Przepis na macerat bajkalinowy ochraniajcy telomery
Jak Bajkalina wydua ycie komrek
Starzenie komrki a telomery i ochrona DNA. Wyjanienie.