You are on page 1of 3

Analiza II, ISIM

Lista zada« nr 9

1.

Udowodnij nierówno±¢ trójk¡ta dla metryki Euklidesowej.

2.

Oblicz granice
x2 − xy + y 2
x2 + y 2
(x,y)→(1,0)

sin xy
y
(x,y)→(0,0)
lim

lim

sin(x2 y 2 )
(x,y)→(0,0) |x|3 + |y|3
lim

3.

lim
(x,y)→(0,0)

xe−1/y

lim

2

(x,y)→(1,0)

x2 + y 2

x3 + y 3 + z 3
(x,y,z)→(0,0,0) x2 + y 2 + z 2

|y|x

lim

xy

lim

Sprawd¹, »e podane granice nie istniej¡
x
(x,y)→(0,0) y

lim

lim

(x,y)→(0,0)

(x,y)→(0,0) x2

xy
+ y2

Znajd¹ przykªad funkcji okre±lonej dla (x, y) ̸= (0, 0) takiej, »e dla ka»dego wektora (a, b),
limt→0 f (ta, tb) = 0, ale lim(x,y)→(0,0) f (x, y) nie istnieje.

4.

5.

Zbadaj ci¡gªo±¢ funkcji
{

f (x, y) =

0
{

f (x, y) =

xy 2
x2 +y 2

sin xy
x2 +y 2

0

dla (x, y)̸=(0, 0)
dla (x, y)=(0, 0)
dla (x, y)̸=(0, 0)
dla (x, y)=(0, 0)

{
f (x, y) =

xy 2
|x|3 +|y|3

0
{

f (x, y) =

x3 y 3
x1 2+y 4

0

dla (x, y)̸=(0, 0)
dla (x, y)=(0, 0)
dla (x, y)̸=(0, 0)
dla (x, y)=(0, 0)

Wyznacz wn¦trze podanych zbiorów
a) Koªo
o ±rodku w} (−1, 0) i promieniu 2.
{
b) {(x, y) : xy ≥ 1 .
}
c) (x, y) : max{|x|, |y|} = 1
7. Wyznacz brzeg dla podanych zbiorów
a) Koªo o ±rodku w (−3, 2) i promieniu 6.
b) Górna póªpªaszczyzna.
c) Trójk¡t o wierzchoªkach w (−1, 1), (1, 1) oraz (0, −5).
d) Wykres paraboli y = 4x2 .
e) Pªaszczyzna z wyª¡czeniem (0, 0).
8. Niech A oznacza zbiór punktów (x, y), dla których |y| < |x3 | oraz niech f (x, y) = y/x dla
(x, y) ∈ A. Czy istnieje granica lim(x,y)→(0,0) f (x, y)?
6.

{

}

Funkcja f (x, y) jest ci¡gªa na R2 . Poka», »e zbiór (x, y) : f (x, y) < c jest zbiorem otwartym
dla dowolnej warto±ci c, oraz znajd¹ brzeg tego zbioru.
9.

{

}

Niech f : [a, b] → R b¦dzie funkcj¡ ci¡gª¡. Niech U = (x, y) ∈ R2 : y < f (x), a < x < b .
Poka», »e U jest zbiorem otwartym.

10.

11.

Poka», »e funkcja f (x, y) =

yx2
x3 +y 3

jest ograniczona na caªej dziedzinie.

y) = 2 y) ). »e funkcja f (x. »e funkcja f (x. z) = sin(x sin(y sin z)) y z f (x. chocia» iterowane granice nie istniej¡. tb) istnieje. Wskazówka: skorzystaj z twierdzenia Lagrange'a. t) je±li x < s i y < t. Poka». Poka». y) o ci¡gªych pochodnych cz¡stkowych speªnia warunki f (x. »e h(0. y. y) < g(s. 22. 0). Znajd¹ dziedzin¦ funkcji g(x. b) (takiej. Znajd¹ wszystkie pochodne cz¡stkowe nast¦puj¡cych funkcji f (x. y) = sin(x sin y) f (x. chocia» dla ka»dej pary (a. Sprawd¹. z) = x z 18. y.y)→(0. y) = ex /(|x|+|y|) w zerze. y) i limy→0 limx→0 f (x. Zbadaj ci¡gªo±¢ funkcji g na jej dziedzinie. ale peªna granica lim(x. e). y) speªnia warunki ∂h ∂x + ∂h ∂y >0i ∂h ∂x − ∂h ∂y > 0. 0). √ 3 xy . 0) = sin x oraz f (x. 16. w którym 3 ∂u + 4 ∂v =0 23. y) = x4x+yy 2 granica lim(x. »e istnieje punkt pªaszczyzny.0) f (x. 21. Poka». »e dla funkcji f (x. y) = ecos x ln(arctg(xy) + esin(x 19. y) ma dodatnie pochodne cz¡stkowe. ma 2 Udowodnij. Zbadaj wzdªu» których prostych x = t cos ϕ. x2 y 2 + (x − y)2 (x. v) posiada pochodne cz¡stkowe w ka»dym punkcie i speªnia s(0. 2 +y 2 ) 15. 17. y) ̸= (0. ∂s ∂s Poka». »e funkcja f (x. y) = arcsin xy i przedstaw j¡ na rysunku. Funkcja s(u.y)→(0. ∗ Czy zaªo»enie o wypukªo±ci obszaru jest istotne? 24. y) istniej¡). y. Poka». z) = xy f (x. 0) dla f (x. ma iterowane granice (tzn.12. z) = y f (x. podwójne granice limx→0 limy→0 f (x. Oblicz ∂f ∂x (1.0) f (x. z) = (x + y)z ( )z x f (x. x y x ̸= 0. Funkcja f (x. 1) = π −1 + x3 . y. y) = ex/(x 2 granic¦ w niesko«czono±ci. 25. y) nie istnieje. y) = x2 y 2 . y) nie istnieje. y. »e ∂z ∂x ∂z = − ∂y . 4). a funkcja g(x. z) = xy + z f (x. 13. 0) = s(3. 0) < h(π. Funkcja h(x. 20. y ̸= 0. z) = xy f (x. y) = log(x + y 2 ) f (x. 14. 0) dla f (x. y. y. »e g(x. »e a2 + b2 ̸= 0) granica limt→0 f (ta. Poka». »e w pewnym punkcie pochodna cz¡stkowa ∂f ∂x zeruje si¦. Poka». Niech z = f (x − y). ma granic¦ w punkcie (0. Funkcja g(x. y) maj¡ca ograniczone pochodne cz¡stkowe w pewnym wypukªym obszarze pªaszczyzny jest jednostajnie ci¡gªa w tym obszarze. y) = (x + y) sin 1 1 sin . Oblicz ∂f ∂x (0. y = t sin ϕ funkcja f (x.

Poka». Poka». »e x ∈ A. gdzie (x. a) : a ∈ A}. Udowodnij. y ′′ ) ∈ A i L staª¡. »e zachodzi wówczas wzór ∂f ∂f (x. 0. Niech w = f (x − y. 31∗ . »e d(x. zbiegaj¡cy do x. »e zbiór nieci¡gªo±ci funkcji f (x. y) = nf (x. gdy z faktu. Znajd¹ przykªad funkcji f (x. Poka». »e istnieje ci¡g {xn } elementów A. (x. która jest ci¡gªa ze wzgl¦du na ka»d¡ zmienn¡ z osobna (przy zaªo»eniu. gdy y = 0 i f (x. Poka». y ′ ). »e je»eli x ∂f ∂x (x. Wskazówka: d(x. »e zbiór jest domkni¦ty wtedy i tylko wtedy. 32∗ . »e 27. ∂x ∂y Wskazówka: Zró»niczkuj obie strony wzgl¦dem t i podstaw t = 1. y). to funkcja f jest ci¡gªa na A. y) + y (x. y) + y ∂y (x. z − x). »e ∂z ∂x = ∂z ∂r cos θ − ∂z sin θ ∂θ r oraz 28. »e funkcja f (x. Niech z = f (x. »e druga zmienna jest ustalona).26. A) = inf{d(x. oznacza. Zbiór domkni¦ty deniujemy jako dopeªnienie zbioru otwartego. y) = x sin(1/y). y ′ ) − f (x. . ty) = tn f (x. x 29. 33∗ . Funkcja f (x. ∂z ∂z ∂z cos θ ∂y = ∂r sin θ − ∂θ r ∂w ∂x + ∂w ∂y + ∂w ∂z =0 x = r cos θ i y = r sin θ. »e je»eli w pewnym obszarze A funkcja f (x. y). y) jest ci¡gªa ze wzgl¦du na zmienn¡ x i speªnia warunek Lipschitza jednostajnie ze wzgl¦du na zmienn¡ y . y) jest jednorodna stopnia n je±li dla dowolnej liczby rzeczywistej t speªniony jest warunek f (tx. y). y − z. to jest ona jednorodna stopnia n. y) = tg x xy speªnia x ∂f ∂x +y ∂y = 30∗ . ale nie jest ci¡gªa. A) = 0 wynika. Poka». y) = nf (x. A) = 0. 2 2 +y ∂f Korzystaj¡c z poprzedniego zadania poka». Udowodnij. ∂f 34∗ . 0) = 0 nie jest domkni¦ty. y). Dla dowolnego zbioru A ⊂ Rn deniujemy odlegªo±¢ punktu od zbioru: d(x. tzn |f (x. y ′′ )| ≤ L|y ′ − y ′′ |. y).