You are on page 1of 4

3-8-2016

De doorbraak van quantied self: meten, weten, leven - Frankwatching

Dedoorbraakvanquantifiedself:meten,weten,
leven
PeterJoosten
vanProjectLeven

Zoujealles
willenmeten
overjelevenen
jelichaam?Echt
alles?Een
goedevriend
vanmewas
verbaasd.Want
ikdoe

aanquantifiedself:hetmetenvanmijnlichaamenleven.Hijwasnogverbaasdertoenikhem
verteldewatdeimpactvandezeontwikkelingisengaatworden.Despectaculaire
ontwikkelingvan(sensor)technologiezorgtervoordatjestraksbijnaallesoverenvanjezelf
kanmeten.Hetenigewatonsnogtegenhoudtisonzeverbeelding.

Allesmetenoverjezelf?
Watisquantifiedself?Quantifiedselfgaatoverhetmetenenmonitorenvanjeleven.
Hoeveelstappenzetikgemiddeldperdag?Watismijnhartslag?Hoeveeltranspireerik?
Hoegrootwashetpercentagediepeslaapafgelopennacht?Hoegelukkigwasikvandaag
opeenschaalvan1tot5?Allemaalvragendiegaanoverjezelf,jelichaam,jementalestaat,
jeinputenoutput.

Oorsprongvanquantifiedself
DeoorsprongvanquantifiedselfligtbijGaryWolfenKevinKelley,vanhet
technologiemagazineWired.Volgensdeoverleveringwarenzijdeeerstedietermbedachten
in2007,eenblogoprichttenenbijeenkomstengingenorganiseren.
Dezequantifiedselfmeetupszijnindeloopvandejarenspectaculairuitgebreid.Tijdens
dezemeetupsstaandrievragencentraal:1.Wathebjegemeten?2.Hoehebjehet
gemeten?3.Wathebjegeleerd?Overalterwereldvindendezemeetupsplaats.Sindseen
tijdjeookinNederlandinAmsterdamenGroningen.InGroningenbestaatzelfseen
heusinstituut.
DesfeerrondQSdoetdenkenaanhetmiddenvandejarennegentig,debeginjaren
vanhetinternet.Stiltevoordestorm.Westaanaandevooravondvanrevolutionaire
technologischeveranderingenmetwaarschijnlijkeenenormemaatschappelijk
impact.
https://www.frankwatching.com/archive/2014/03/27/de-doorbraak-van-quantied-self-meten-weten-leven/

1/4

3-8-2016

De doorbraak van quantied self: meten, weten, leven - Frankwatching

ErwinBlom,mediawatcher

Wearablesinovervloed
Quantifiedselfmaakteenexplosievegroeidoor.Zowarenopdeconsumenten
electronicabeursCESditvoorjaarwarendezogenaamdewearablesinovervloedaanwezig.
VandeusualsuspectsFitbit,Withings,Nike,maarookvanSony,LGenGarmin.Eenandere
goedeindicator?Hetaantalzoekopdrachtennaardetermquantifiedselfgroeitexponentieel.

GoogleTrendsoverquantifiedself

Hipstersmetgadgets
Quantifiedselfers,lifeloggers,lifestreamers,biohackers.Verzamelnamenvooriedereendie
zichbezighoudtmethetmetenvanhunlichaamenlevenomzichzelfteverbeteren.Wiezijn
dieearlyadopters?Inmeetupszieikveeljongemannen.Techneutenmetgadgetsen
hipstersmetstrakkepolsbandjes.Aldannietterechtklinkterafentoekritiekdatquantified
selfelitairis.Eenbeetjeactivitytrackerkostalgauwmeerdan100euro.Maarwatzegtdat?
Deeerstelaptopswarenookaandeprijs.Steedsmeerfabrikantenhoudenzichbezigmet
QS.Ditbevordertdeinnovatieendruktdeprijs.

https://www.frankwatching.com/archive/2014/03/27/de-doorbraak-van-quantied-self-meten-weten-leven/

2/4

3-8-2016

De doorbraak van quantied self: meten, weten, leven - Frankwatching

WearablesopdeCES.Waarondereensmartrompertje

Zelfmetingalsspiegel
Waarisaldatmetennougoedvoor?QSschuurtlangsdeselfhelpbehoeftevanmensen.
Hoekanjejelevenverbeterenopbasisvanmetingen?Meetmeteenappafentoehoe
gelukkigjebentenhangdaarlabelsaan.Zokunjeerachterkomenwaarjeblijvanwordt.Ik
voelmeinhetweekendhetbeste.Eenopendeur?Zeker,maardatisnaarmijnopvattinghet
tweedemotiefommezelftemeten.
Hetgaatookombewustwording.Toenikeenweeklanggingbijhoudenwatikdronkenat,
kwamikerachterdatiktochveelmeersnoepdanikaltijddacht.Hetderdeargumentisdat
ikhetvooralergleukvind.Elkekeeralsikmetmensengaetendanmaakikeenfotomet
mijnmobiel.Overeenheeljaarisheterggaafomtezienwatenmetwiejeallemaalhebt
gegeten.QSwerktzoalsmijnexterngeheugen.

Hooggespannenverwachtingen
VolgensdepioniersvanquantifiedselfzoalsMartijnAslanderenMaartendenBraberisde
volgendestapquantifiedus.Doordedatavaneenheleboelgebruikerstecombinerenkun
jeopvallendeinzichtenontdekken.Eenbekendvoorbeelddatvaakwordtaangehaaldisdat
astmainhalerswerdenuitgerustmeteengpssensor.
IneenAmerikaansestadkwamenzeerachterdateenbepaaldedagdoorheelveelmensen
deinhalerwerdgebruikt.Hetbleekdatopdiedagindehavenaltijdeenschipaanlegdeom
sojatestortennaareenfabriek.Zijnhethooggespannenverwachtingenofgaathet
combinerenvanbigquantifiedselfdatagrotewereldproblemenoplossen?Quantifiedselfzal
hoedanookeengroteinvloedkrijgenop(wetenschappelijk)onderzoekenmarktonderzoek.

https://www.frankwatching.com/archive/2014/03/27/de-doorbraak-van-quantied-self-meten-weten-leven/

3/4

3-8-2016

De doorbraak van quantied self: meten, weten, leven - Frankwatching

Logwaarenwanneerjedeinhalergebruikt.

Quantifiedselfisgevaarlijk
Uitdagingenzijnerook.Hoezithetmetdeprivacy?Vooreenzorgverzekeraarishetheel
interessantomtewetenhoevaakikperweeksportenwatikelkedageetendrink.Hoezit
hetmetdebetrouwbaarheidvanpersoonlijkeexperimenten?Ziternietsowiesoeenbiasin
alshetonderzoekssubjectzichzelfmeet?Eenandereopvattinghierbijisoverigensdatelke
mensverschillendis.Degemiddeldemenswaarvoorbijvoorbeeldgeneesmiddelenzijn
ontwikkeld?Diebestaatniet.

Impactvanquantifiedself
Blijftquantifiedselfgewoonleukvooreenkleinselectgroepje?Nee.Deimpactvan
quantifiedselfisalgrootenwordtnoggroter.Neembusinessmodellen.Nikeisallanggeen
fabrikantvansportschoenenmeer.MetdeNike+Fuelbandenappscrerenzeecosystemen
rondomzelfmetingvanjedagelijkseactiviteitentrainingen.Nikekanzijnproductennog
specifiekeraanbiedenopbasisvandedatadiezeovermijverzamelen.Loopikveelinhet
bos?Speciaalvoormijzijndecrossschoenenindeaanbieding.

Fabrikantenverkopenabonnementen
Fitbitverkooptnietalleenactivitytrackers,maarmeteenpremiumabonnementhebje
toegangtotnogbeterestatistiekenengrafieken.IdemvoorJawbone.Vooreenjaarlijks
bedragkunjeopbasisvanjedatacoachingkrijgenomaftevallenoffitterteworden.

https://www.frankwatching.com/archive/2014/03/27/de-doorbraak-van-quantied-self-meten-weten-leven/

4/4